Generator Wniosków o Płatność RPO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Generator Wniosków o Płatność RPO"

Transkrypt

1 instrukcja obsługi marzec 2011

2 Przeznaczenie Generator Wniosków o Płatność RPO jest aplikacją wspomagającą tworzenie wniosków o płatność dokumentów zawierających informacje o postępach w realizacji projektu, poniesionych wydatkach oraz o wnioskowanej kwocie do refundacji służących rozliczaniu projektów finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata (Osie Priorytetowe 2 9). Wymagania systemowe zainstalowane Java Runtime Environment w wersji 6 lub nowszej (JRE 1.6.x) do pobrania ze strony zainstalowana przeglądarka plików w formacie PDF 1.4 (np. Adobe Reader 5.x lub nowszy) do pobrania ze strony rozdzielczość ekranu co najmniej połączenie z internetem (do poprawnego działania sprawdzania aktualności Generatora) Instalacja i uruchomienie Wersja z instalatorem (plik z rozszerzeniem.exe) nie wymaga dodatkowego oprogramowania podczas instalacji, ale działa tylko w systemach Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7. 1. Sprawdź, czy w systemie zainstalowane są wszystkie komponenty określone w wymaganiach. 2. Pobierz Generator ze strony (plik GWP-RPO_[numer wersji].exe) 3. Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z komunikatami instalatora (instalator domyślnie instaluje aplikację w katalogu C:\GWP-RPO oraz tworzy skrót na pulpicie i w menu Start). 4. Uruchom Generator za pomocą skrótu na pulpicie lub w menu Start bądź za pomocą pliku RPO.cmd, który znajduje się w katalogu aplikacji. Wersja standardowa (plik z rozszerzeniem.zip) 1. Sprawdź, czy w systemie zainstalowane są wszystkie komponenty określone w wymaganiach. 2. Pobierz Generator ze strony 3. Utwórz katalog docelowy dla aplikacji. 4. Rozpakuj archiwum do utworzonego katalogu przy pomocy programu do kompresji danych, np. WinZIP. 5. Uruchom Generator za pomocą pliku RPO.cmd, który znajduje się w utworzonym w pkt. 3. katalogu aplikacji. 2

3 Interfejs użytkownika Zapisz zapisuje zmiany w bieżącym pliku. Zapisz jako jw., ale dodatkowo umożliwia zmianę nazwy i lokalizacji zapisywanego pliku. Zapisz jako PDF zapisuje zmiany w bieżącym pliku.gwp, a następnie tworzy dokument w formacie PDF i otwiera go w domyślnej aplikacji, umożliwiając podgląd i wydruk dokumentu. Pliku PDF nie można edytować w Generatorze. Ewentualne zmiany wprowadź w pliku.gwp, a następnie utwórz ponownie dokument PDF. Suma kontrolna wyświetla sumę kontrolną Sprawdź poprawność sprawdza, czy wszystkie wymagane pola zostały poprawnie wypełnione oraz wyświetla listę wykrytych błędów. Ikona oznacza, że formularz zawiera błędy. Jeżeli na podstawie takiego formularza utworzymy dokument PDF, to będzie on oznaczony znakiem wodnym WY- DRUK PRÓBNY. Ikona oznacza formularz wypełniony poprawnie. Pomoc wyświetla Instrukcję wypełniania wniosku o płatność (Załącznik nr 9 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP ). Informacje o programie wyświetla informacje o wymaganiach technicznych oraz numer wersji aplikacji. Nowy tworzy nowy, pusty formularz wniosku o płatność. Otwórz otwiera pliki z rozszerzeniem.gwp zawierające dane z formularza wniosku o płatność. Strona internetowa GWP otwiera stronę internetową Generatora Wniosków o Płatność. Następna/Poprzednia sekcja przenosi między częścią ogólną, finansową i rzeczową. 3

4 Edycja wniosku o płatność 1. Po uruchomieniu Generatora przy pomocy pliku RPO.cmd znajdującego się w katalogu aplikacji pojawia się okno dialogowe Sprawdzanie aktualności. Podziel wydzielanie z dokumentu podkategorii wydatków, np. o różnych stawkach VAT: 1. Zaznacz wiersz (dokument), w którym występują różne stawki VAT. 2. Naciśnij przycisk Podziel. 3. Wypełnij kolumny 6 i Kopiuj tworzenie kopii zaznaczonego wiersza. przesuwanie zaznaczonego wiersza w górę lub w dół tabeli. Po wybraniu opcji Tak (zalecane) Generator sprawdza, czy na stronie internetowej dostępna jest nowsza wersja aplikacji. 2. Wypełnij kolejno sekcje A, B i C. Opis wypełniania poszczególnych pól dostępny jest po kliknięciu ikony, a także w Załączniku nr 9 do PRZE- WODNIKA BENEFICJENTA RPO WP Sporządzając wniosek, pamiętaj o systematycznym zapisywaniu formularza przy pomocy funkcji Zapisz lub Zapisz jako W przypadku kontynuacji pracy z formularzem, zapisany wcześniej plik można otworzyć używając funkcji Otwórz. Przyciski w tabeli B.5 Zestawienie dokumentów : Dodaj dodawanie kolejnych wierszy do tabeli. Wiersz dodawany jest na końcu tabeli lub pod aktualnie zaznaczonym wierszem. Usuń usuwa zaznaczony wiersz lub ostatni wiersz tabeli eksportowanie tabeli do pliku w formacie.csv. Pliki w tym formacie mogą być edytowane np. w arkuszu kalkulacyjnym Excel lub OpenOffice Calc. Aby wniosek o płatność zawierał minimum informacji niezbędnych do jego akceptacji musi zostać zwalidowany. Wniosek nie jest zwalidowany dopóki wyświetlana jest ikona na pasku funkcyjnym. Poprawna walidacja wniosku potwierdzana jest ikoną. Ponadto plik PDF utworzony na podstawie niezwalidowanego formularza będzie zawierał znak wodny WYDRUK PRÓBNY. W trakcie zapisywania wniosku nadawana jest jemu suma kontrolna. Każda modyfikacja treści wniosku o płatność powoduje zmianę sumy kontrolnej. Wersja elektroniczna wniosku o płatność (plik.gwp i.pdf) oraz podpisana wersja papierowa wniosku o płatność (drukowana z pliku.pdf) muszą mieć jednakowe sumy kontrolne. Jest to wymóg akceptacji wniosku o płatność. 1. Aby sprawdzić sumę kontrolną wersji elektronicznej, kliknij ikonę. 2. Suma kontrolna wersji do druku (PDF) znajduje się w stopce dokumentu. 4

5 Zwalidowany wniosek o płatność należy dostarczyć do Instytucji Zarządzającej w obu formatach,.pdf oraz.gwp. Wnioski o płatność należy kierować odpowiednio na adresy: dla OP2-OP10 (bez Działania 9.3) Wersję papierową: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 Wersję elektroniczną: (W temacie maila prosimy o wpisanie Wniosek o płatność oraz numeru umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy.) dla Działania 9.3 Wersję papierową: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2 Wersję elektroniczną: (W temacie maila prosimy o wpisanie Wniosek o płatność oraz numeru umowy o dofinansowanie projektu, którego dotyczy.) 5

6 Rozwiązywanie problemów Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie 1 Nie można wyświetlić treści pomocy. Brak zainstalowanej przeglądarki plików PDF (np. Adobe Reader) lub nieaktualna wersja aplikacji. Sprawdź, czy zainstalowany został program Adobe Reader w wersji co najmniej 5.0. W przypadku braku lub nieaktualnej wersji oprogramowania pobierz i zainstaluj program Adobe Reader ze strony producenta: 2 Nie można wyświetlić podglądu wniosku. Brak zainstalowanej przeglądarki plików PDF (np. Adobe Reader) lub nieaktualna wersja aplikacji. Sprawdź, czy zainstalowany został program Adobe Reader w wersji co najmniej 5.0. W przypadku braku lub nieaktualnej wersji oprogramowania pobierz i zainstaluj program Adobe Reader ze strony producenta: 3 Program podczas pracy zawiesza się. Niewłaściwa wersja środowiska JAVA. Sprawdź, czy zainstalowano właściwą wersję środowiska JAVA. Minimalna wersja wymagana do uruchomienia Generatora to JRE 1.6.0_11. Najnowsza wersja dostępna jest na stronie producenta: 4 Niedostępne Sekcje B i C. Niewłaściwie wypełnione lub puste pola w Sekcji A. Warunki aktywacji Sekcji B i C: 1. pkt. A.1 data w polu Do musi być późniejsza od daty w polu Od 2. pkt. A.6.1 pole musi być wypełnione 5 Niedostępna sekcja B (Część finansowa). Wybrano opcję TAK w punkcie A.2 (wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu). Do sekcji B można przejść wyłącznie po wybraniu opcji NIE w punkcie A.2. Jeżeli we wniosku nie będą wykazywane żadne wydatki do refundacji, to w pkt. A.2 musi być wybrana opcja TAK, a sekcja B Część finansowa powinna pozostać niewypełniona. W tym wypadku sekcja B jest celowo niedostępna do edycji. 6

7 Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie 6 Nie można dodać wskaźników rezultatu (nieaktywny punkt C.4). Wybrano opcję NIE w pkt. B.1 płatność końcowa. Wskaźniki rezultatu w okt C.4 są widoczne jedynie podczas sporządzania wniosku o płatność końcową. Warunkiem wyświetlania wskaźników rezultatu jest wybranie opcji TAK w punkcie B.1. 7 Na wydruku pojawia się napis WY- DRUK PRÓBNY. Wniosek nie został poprawnie zwalidowany, tzn. nie wypełniono minimalnej ilości informacji niezbędnych do walidacji wniosku lub wprowadzone informacje są niepoprawne. Listę błędów uniemożliwiających poprawną walidację dokumentu oraz sposób ich naprawy można wyświetlić klikając ikonę Sprawdź poprawność. 8 Suma kontrolna nie zmieniła się, mimo że wprowadzono zmiany do wniosku. Zmodyfikowany wniosek nie został zapisany. Suma kontrolna jest obliczana i aktualizowana dla dokumentu w momencie jego zapisania na dysku. Po zmodyfikowaniu wniosku naciśnij najpierw przycisk Zapisz lub Zapisz jako, a w dalszej kolejności wywołaj funkcję obliczania sumy kontrolnej, wskazując przy tym zapisany przed chwilą plik. 9 Niewidoczne daty zapłaty w kol. 5 w tabeli w pkt. B.5. Lista dat zapłaty widoczna jest po kliknięciu wielokropka w kol. 5. Program GWP przewiduje możliwość wprowadzenia kilku dat zapłaty za fakturę w jednym wierszu tabeli. Podgląd dostępny jest w po kliknięciu komórki z wielokropkiem Dodanie kolejnej daty odbywa się po kliknięciu przycisku Dodaj w oknie Wprowadź daty zapłaty. Datę można edytować na dwa sposoby: 1. Poprzez wybór z podręcznego kalendarza (kalendarz uruchamiany jest podwójnym kliknięciem). 2. Poprzez ręczne wpisanie daty z klawiatury. W tym celu zaznacz podwójnym kliknięciem datę, która ma być zmodyfikowana, wpisz nową wartość i zatwierdź ją, wciskając klawisz Enter. 7

8 Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie 10 Podczas wprowadzania daty zapłaty w kol. 5 tabeli B.5 pojawił się komunikat: wystąpił problem z parsowaniem daty w kalendarzu. Wprowadzono ręcznie datę w niepoprawnym formacie. Popraw ręcznie datę na format rrrr-mm-dd lub usuń i dodaj ponownie. 8

PROGRAMU OPERACYJNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH...- 3-1. INFORMACJE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) Załącznik nr 5.1 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36 dla projektu rozbudowy i utrzymania Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), Generatora Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E), Generatora Wniosków Płatniczych (GWP). Wersja 1.36 Spis treści: [GWA] Jakie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU OPERACYJNEGO

PROGRAMU OPERACYJNEGO INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 1 stycznia 2011 r. SPIS TREŚCI I. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH...- 3-1. INFORMACJE OGÓLNE...-

Bardziej szczegółowo

FAQ Lipiec 2012. 1. [GWA] Jakie przeglądarki obsługują prawidłowe wyświetlanie strony generatora wniosków aplikacyjnych?

FAQ Lipiec 2012. 1. [GWA] Jakie przeglądarki obsługują prawidłowe wyświetlanie strony generatora wniosków aplikacyjnych? dla projektu rozbudowy i utrzymania Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), Generatora Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E), Generatora Wniosków Płatniczych (GWP). Pytania i odpowiedzi do generatorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika

EUkaliptus. Podręcznik użytkownika EUkaliptus Podręcznik użytkownika Informacje o prawie autorskim Niniejszy dokument chroniony jest prawem autorskim i stanowi własność firmy DataDiscovery. Kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov.

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik v. 1 3 1 2 Spis treści 1. Wymagania techniczne... 2 2. Logowanie do Portalu... 2 3. Formularz elektroniczny... 2 3.1. Uruchomienie formularza elektronicznego... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Rozpoczęcie pracy z Books by HansaWorld SPIS TREŚCI 2 INSTALACJA 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z BOOKS 4 Klucz rejestracyjny 8 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Okno

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy

FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Konkurs 2013 FORMULARZ WNIOSKU Programu Uczenie się przez całe życie (LLP Application eforms 2013) Przewodnik dla Wnioskodawcy Spis

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ

ZASADY WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ ZASADY WYPEŁNIANIA INTERAKTYWNYCH FORMULARZY ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ dotyczących wyrobów, wg ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679) Niezbędne oprogramowanie Jeśli czytacie

Bardziej szczegółowo

FAQ Styczeń 2011. 2. [GWA] Pojawił się komunikat, że sesja wkrótce wygaśnie. Co to znaczy?

FAQ Styczeń 2011. 2. [GWA] Pojawił się komunikat, że sesja wkrótce wygaśnie. Co to znaczy? dla projektu rozbudowy i utrzymania Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), Generatora Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E), Generatora Wniosków Płatniczych (GWP). Pytania i odpowiedzi do generatorów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta

Podręcznik Beneficjenta SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta wersja 1.0 WARSZAWA, styczeń 2015 Opracowanie: Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) http://www.bsgryfino.pl Spis treści SŁOWNIK POJĘĆ... 4 BEZPIECZEŃSTWO... 5 1.1 CERTYFIKAT... 5 1.2 PODPIS CYFROWY... 5 1.3 WYLOGOWANIE... 5 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLIKU KOSZTORYSU PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO. Ten sam plik jest zoptymalizowany do pracy w obu systemach operacyjnych.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLIKU KOSZTORYSU PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO. Ten sam plik jest zoptymalizowany do pracy w obu systemach operacyjnych. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLIKU KOSZTORYSU PRODUKCJI FILMU FABULARNEGO Do korzystania z pliku niezbędne jest posiadanie programu Microsoft Excel w wersji: 2007 lub wyższej dla Microsoft Windows 2011 dla

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: INSTRUKCJA TECHNICZNA PROGRAMU SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ Spis treści I. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 II. INSTALACJA PROGRAMU... 3 1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH:...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo