INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn

2 Wykres nr 1 Przestępstwa ogółem 70,1% 72,1% wojewódzki wskaźnik wykrywalności 70,9% wszczęto stwierdzono wsk. wykrywalności W 2013 roku na terenie powiatu stalowowolskiego wszczęto 1959 postępowania przygotowawcze ogółem, to jest o 171 postępowań mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku, co określa wskaźnik dynamiki na poziomie 92,0,%. Natomiast stwierdzono ogółem 2318 przestępstw, to jest 89 przestępstw mniej niż w roku Wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 72,1 % i jest wyższy niż w 2012 o 2,0%. Wskaźnik wojewódzki kształtował się na poziomie 70,9% Wykres nr 2 Przestępstwa kryminalne 60% 64,6% wojewódzki wskaźnik wykrywalności 58,3% wszczęto wsk.wykrywalności wszczęto stwierdzono wsk. wykrywalności Przestępstw o charakterze kryminalnym w 2013 roku stwierdzono 1656, analogicznie do roku , to jest spadek o 41 przestępstw. Wszczęto 1192 postępowań i stanowiły w analizowanym okresie 87,1% ogółu wszczętych czynów, a ich wskaźnik wykrywalności wyniósł 64,6% co stanowi wzrost o 4,6%. Wojewódzki wskaźnik wykrywalności wyniósł 58,3%.

3 Wykres nr 3 Struktura przestępczości kryminalnej w 2013 roku pozostałe 48% przestępstwa rozbójnicze 2% bójki i pobicia 2% kradzież z włamaniem 15% kradzież cudzej rzeczy 28% przestępstwa narkotykowe 5% Największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnym mają: kradzieże rzeczy cudzej następnie kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia oraz przestępstwa rozbójnicze. Częstotliwość występowania danej kategorii ma bezpośredni związek z odczuciami społecznymi w aspekcie stopnia poczucia bezpieczeństwa. Wykres nr 4 Przestępstwa bójka i pobicie 30 80,0% 58,3% wojewódzki wskaźnik wykrywalności 72,8% wszczęto stwierdzono wsk. wykrywalności

4 W kategorii przestępstw udział w bójce i pobiciu w 2013 roku odnotowano 23 stwierdzonych przestępstw, to jest wzrost o 3 więcej niż w roku Nie odnotowano różnic, pomiędzy wszczętymi postępowaniami. Natomiast zmniejszeniu uległ wskaźnik wykrywalności o 21,7% do poziomu 58,3%. Wykres nr 5 Przestępstwa rozbójnicze (wymuszenia rozbójnicze) 82,5% 84,6% wojewódzki wskaźnik wykrywalności 79% wszczęte stwierdzono wsk. wykrywalności W przypadku przestępstw rozbójniczych w 2013 roku odnotowano spadek liczby stwierdzonych przestępstw o 3 w stosunku do roku 2012, oraz spadek o 5 wszczętych postępowań. Wskaźnik wykrywalności wzrósł o 2,1%. Wykres nr 6 Przestępstwa kradzież cudzej rzeczy 36,0% 36,1% wojewódzki wskaźnik wykrywalności 34% wszczęte stwierdzone wsk. wykrywalności

5 W 2013 roku w kategorii kradzieży cudzej rzeczy odnotowano 392 stwierdzonych przestępstw analogicznie do roku , to jest spadek o 71. Znaczący spadek odnotowano również w wszczętych postępowaniach tj. o 101 w stosunku do roku Wskaźnik wykrywalności praktycznie utrzymał się na tym samym poziomie tj. 36,1% Wykres nr 7 Przestępstwa kradzieży z włamaniem 22,0% 27,4% wojewódzki wskaźnik wykrywalności 36,9% Wszczęte stwierdzone wsk. wykrywalności W 2013 roku nastąpił wzrost stwierdzonych przestępstw w kategorii kradzieże z włamaniem o 22 w porównaniu do roku Odnotowano natomiast wzrost wskaźnika wykrywalności o 5,4%. W ramach prowadzonych postępowań ustalono przy tym 1013 podejrzanych o dokonanie przestępstw, z czego 549 w sprawach kryminalnych. W stosunku do 8 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztowania tymczasowego. Ilość stwierdzonych przestępstw na terenie jednostki organizacyjne KPP w Stalowej Woli w roku 2013 wyniosła Jest to mniej o 89 stwierdzonych przestępstw. Biorą pod uwagę powyższe jednoznacznie należy stwierdzić, iż ogólnie na terenie powiatu stalowowolskiego nastąpił spadek stwierdzonych przestępstw. Rezultaty osiągnięte przez KPP Stalowa Wola w 2013 roku w zakresie ujawniania i wykrywalności przestępstw świadczą o właściwym systemie organizacji pracy i zaangażowaniu. POSZUKIWANIE OSÓB NA PODSTAWIE LISTÓW GOŃCZYCH ORAZ OSÓB ZAGINIONYCH. Policjanci KPP w Stalowej Woli w 2013 roku zatrzymali w sumie 134 osoby poszukiwane z czego 58 osoby zostały zatrzymane na podstawie listów gończych (zrealizowano 58 z 210 listów gończych). 76 osoby zatrzymano w celu ustalenia miejsca pobytu, oraz na podstawie nakazów doprowadzenia.

6 W kategorii poszukiwanie osób zaginionych w 2013 roku prowadzono 27 spraw poszukiwawczych. W związku z zaginięciem osoby kategorii I prowadzono 8 poszukiwań, oraz 19 poszukiwań osób zaginionych kategorii II. Wszystkie poszukiwania zakończono pozytywnie, odnaleziono wszystkie osoby zaginione. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA Wyniki, jakie osiągnięto w 2013 roku są wypadkową wielu czynników m.in. współpracy ze społeczeństwem, właściwego określania zadań, organizacji służby jak również aktywnej realizacji działań prewencyjnych. Spośród 1013 podejrzanych, 491 zostało zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu. Liczba ta lokuje Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli na czołowych miejscach wśród komend miejskich i powiatowych województwa podkarpackiego co potwierdza właściwą pracę stalowowolskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. W zakresie przestępstw o charakterze kryminalnym, których odnotowano 1192 na gorącym uczynku spośród 491 podejrzanych o te przestępstwa, 180 zatrzymano na gorącym uczynku. Wykres nr 8 Liczba osób ujętych na gorącym uczynku lub zatrzymanych bezpośrednio po zaistniałym przestępstwie sprawcy przestępstw ogółem sprawcy przestępstw kryminalnych Policjanci pionu prewencji Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli w 2013 roku przeprowadzili interwencji policyjnych (w 2012 r ). O intensywności pełnienia służby patrolowej i skuteczności pełniących ją policjantów niech świadczy fakt, iż 2013 roku zatrzymali oni na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu ogólnie 491 sprawców przestępstw, w tym 180 sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym, najbardziej nieakceptowanych społecznie (przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, sprawców przestępstw narkotykowych).

7 Podejmując interwencje policjanci pionu prewencji ujawnili wykroczeń (w 2012r ) wobec ich sprawców, w (w ) przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, w (w ) przypadkach sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi, w 965 (w ) skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Wykres nr 9 Ujawnione wykroczenia wg sposobu zakończenia postępowania Ujawniono wykroczeń ogółem Pouczenia Mandaty Karne Skierowane wnioski o ukaranie Sporządzonych odstąpień o ukaranie W celu poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli powiatu stalowowolskiemu podjęto działania zmierzające do zwiększenia widoczności patroli policyjnych na ulicach miasta. Do służby patrolowej skierowano na zasadzie wielokrotności policjantów. Imprezy masowe Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli w 2013 roku uczestniczyła w zabezpieczeniu 22 masowych imprez sportowych, jest to 1 mniej niż w roku W porównaniu z rokiem 2012 (445 policjantów) nastąpił spadek do 337 policjantów zaangażowanych do zabezpieczenia imprez masowych, których większość stanowiły mecze piłki nożnej. W związku z wyjazdami zorganizowanych grup kibiców na mecze piłki nożnej zabezpieczono 20 przejazdów w tym 18 przejazdów transportem samochodowym, oraz 2 przejazdy transportem kolejowym.

8 Wykres nr 10 Liczba zabezpieczonych masowych imprez sportowych i liczba policjantów biorących udział w zabezpieczeniu rok 2013 rok liczba zabezpieczonych imprez liczba policjantów Spadek liczby zaangażowanych sił do zabezpieczenia masowych imprez sportowych (meczy piłki nożnej) towarzyszyło obniżeniu kosztów poniesionych na realizację tych zadań. Koszty poniesione na zabezpieczenie sportowych imprez masowych w Stalowej Woli w 2013 roku wyniosły zł, w porównaniu do 2012 roku ( zł). Na terenie Stalowej Woli w 2013 roku w związku z przeprowadzeniem imprez sportowych nie odnotowano ekscesów chuligańskich, w porównaniu do 2012 roku (odnotowano 2 ekscesy chuligańskie wniesienie i używanie środków pirotechnicznych, za które sprawcy zostali objęci zakazami stadionowymi). W 2013 roku na terenie Stalowej Woli w wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Stalowa Wola i Komendantem Powiatowym Policji w Stalowej Woli funkcjonowały służby ponadnormatywne. Na ten cel z funduszy miasta przeznaczonych zostało zł. W ramach funkcjonowania tej formy służby zorganizowano łącznie 628 dodatkowych patroli na terenie miasta Stalowa Wola, w 95% były to patrole piesze. Patrole ponadnormatywne kierowane były w miejsca, które według prowadzonych analiz uważane są za zagrożone a w szczególności na halę targową w związku z zagrożeniem kradzieżami kieszonkowymi, jak również do zabezpieczenia imprez odbywających się na terenie miasta, gdzie policjanci sprawowali nadzór na ładem i porządkiem w trakcie imprez. Zadaniem patroli pieszych, jakie były kierowane w miejsca zagrożone było przeciwdziałanie przestępstwom pospolitym jak kradzieże kieszonkowe, uszkodzenia mienia, kradzieże rzeczy cudzej, kradzieże z włamaniem oraz zakłóceniom ładu i porządku publicznego, jak również wykroczeniom w szczególności z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wszystkie zorganizowane służby ponadnormatywne Policji przepracowały łącznie godzin, co spowodowało pełne wydatkowanie otrzymanej kwoty. Policjanci w ramach pełnionej służby ponadnormatywnej uzyskali następujące wyniki: 1. Wylegitymowano 1152 osób w tym 25 nieletnich, 2. Sprawdzono 4030 miejsc zagrożonych, 3. Dokonano 4291 kontroli obiektów, 4. Ogółem wykonano 780 interwencji w miejscach publicznych, 5. Ujawniono 263 wykroczeń z tego: 6. Nałożono 66 MKK na kwotę: zł 7. sporządzono 16 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego, 8. pouczono 178 osób, 9. zatrzymano na gorącym uczynku 22 sprawców przestępstw i wykroczeń

9 Większość ujawnionych wykroczeń dot. art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza spożywanie alkoholu w miejsca zabronionych. Taka forma pełnienia służby jest odbierana pozytywnie przez społeczeństwo. Patrole piesze, bo tylko taka forma patrolu jest przyjęta są widoczne w miejscach zagrożonych, na osiedlach jak również przy głównych ciągach komunikacyjnych. Działalność w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich W 2013 roku na terenie działania KPP Stalowa Wola ujawniono 82 nieletnich /2012 r. - 71/, którzy popełnili 115 czynów karalnych /2012 r /. Wykres nr 11 Liczba nieletnich i czynów karalnych liczba nieletnich liczba czynów karalnych W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba nieletnich sprawców czynów karalnych wzrosła o 13,3%, natomiast spadła liczba czynów karalnych o 3 tj. 1.7%. W porównaniu z rokiem 2012 udział nieletnich w poszczególnych kategoriach przestępstw przedstawia się następująco: Rodzaj przestępstwa Czyny nieletnich Nieletni sprawcy Kradzież mienia Kradzież z włamaniem Rozboje i wymusz Bójki lub pobicia Uszkodzenie rzecz Ust.o narkomanii Z porównania powyższych danych wynika, że uległa zmniejszeniu liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w kategoriach kradzież mienia, przestępstw z ustawy przeciwdziałaniu narkomani, w pozostałych kategoriach liczba nieletnich sprawców zwiększyła się. Wśród motywów działania przestępczego nieletnich najczęściej jest chęć zdobycia korzyści majątkowych, zaimponowania innym, namowa kolegów oraz poczucie bezkarności.

10 Na terenie Stalowej Woli nie ujawniono w roku 2013 działania grup wśród nieletnich którzy dopuścili by się popełnienia czynu zabronionego. Działania sprawców były spontaniczne, a sprawcy w większości przypadków znani są w tut. KPP jako zagrożeni demoralizacją lub popełniający czyn karalny po raz kolejny. Wywodzili się oni przeważnie z rodzin zaniedbanych i rozbitych. Debaty Społeczne Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli w 2013 roku zrealizowała dwie debaty społeczne, które były nową formą komunikowania się Policji ze społeczeństwem w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tematem pierwszej debaty, która przeprowadzona została w dn. 27 września 2013 roku było Zagrożenie przestępczością przeciwko mieniu na terenie ogrodów działkowych Miała ona miejsce w Stalowej Woli w Domu Działkowca. W debacie uczestniczyli prezesi dziewięciu rodzinnych ogrodów działkowych, ich gospodarze, sami działkowcy oraz zaproszeni goście. Podczas debaty jej uczestnicy zostali zapoznani ze stanem bezpieczeństwa i porządku na terenie ogrodów działkowych, wskazane też zostały przedsięwzięcia prewencyjne realizowane do tej pory przez Policję i działkowców takie jak wspólne patrole i spotkania profilaktyczne. W trakcie debaty wypracowane zostały wnioski, których celem była poprawa bezpieczeństwa użytkowników działek. Są one już częściowo zrealizowane. Temat kolejnej debaty brzmiał Bezpieczeństwo pieszych niechronieni uczestnicy ruchu drogowego i ta debata odbyła się w Bojanowie w dniu 21 listopada 2013 roku. Celem organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli debaty było rozpoznanie problemów związanych z bezpieczeństwem pieszych. Do udziału w debacie zaproszeni zostali mieszkańcy gminy Bojanów, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele instytucji pozapolicyjnych, które podejmują działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Programy prewencyjne realizowane przez KPP w Stalowej Woli Program prewencyjny Pseudokibic Celem programu jest ograniczenie zjawiska przestępczości związanej z zachowaniami pseudokibiców połączonych z kradzieżami, dewastacją mienia oraz innymi chuligańskimi wybrykami. W okresie luty maj 2013 rok stalowowolscy policjanci we współpracy z Urzędem Miasta Stalowa Wola i Stowarzyszeniem Kibiców Stali Stalowa Wola, a także przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zorganizowali akcję pod nazwą Kibicuj, graj, baw się, która była elementem realizowanego programu prewencyjnego Pseudokibic. Jej celem była popularyzacja piłki nożnej, umożliwienie młodzieży aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz kształtowanie kulturalnego dopingu na arenach sportowych. W akcji wzięły udział dwa stalowowolskie domy dziecka oraz uczniowie 8 szkół podstawowych. Turniej piłkarski, który był realizowany w ramach akcji Kibicuj, graj, baw się miał za zadanie wyłonić 4 drużyny, które zmierzyły się podczas finału akcji, jaki miał miejsce w dniu 29 maja na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli. Był on połączony z piknikiem, który policjanci wykorzystali do promowania bezpiecznych zachowań na imprezach masowych i nie tylko.

11 Program prewencyjny "Stop patologiom - razem bezpieczniej". Celem tego programu jest ograniczenie zjawisk patologicznych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stalowowolskiego. W ramach profilaktyki narkotykowej policjanci przeprowadzili 77 spotkań z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego w których wzięło udział 1663 osoby. Policjanci przeprowadzili: - 55 spotkań z uczniami w których uczestniczyło 983 osoby, - 5 spotkań z rodzicami w których uczestniczyło 588 osób, - 17 spotkań z nauczycielami i pedagogami w których uczestniczyło 92 osoby. W dniu 22 czerwca 2013 roku stalowowolscy policjanci włączyli się w organizację Ogólnopolskie Nocy Profilaktyki. W Stalowej Woli ta impreza rozpoczęła się happeningiem w Parku Miejskim, podczas którego uczniowie stalowowolskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych promowali wśród mieszkańców miasta ideę życia wolnego od uzależnień. Program prewencyjny "Stop oszustwom". Celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa seniorów zamieszkałych i przebywających na ternie powiatu stalowowolskiego. Policjanci w 2013 roku przeprowadzili 3 spotkania ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas których rozmawiali o oszustwach, a zwłaszcza oszustwie na wnuczka. Przeprowadzili też 44 spotkania z seniorami w klubach seniora, kołach emeryckich i innych. W środkach społecznego przekazu ukazały się 24 artykuły prasowe dotyczące zagrożenia oszustwami zwłaszcza metodą na wnuczka. W materiałach były informacje o tym jak ustrzec się tego przestępstwa oraz rady policjantów jak zachować się w przypadku, gdy dzwoni do nas osoba z prośbą o pożyczenie pieniędzy. Policjanci ze Stalowej Woli wzięli udział w dniu 12 października 2013 roku w obchodach I Powiatowego Dnia Seniora w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Spotkanie było okazją do rozmów o bezpieczeństwie. Policjanci przestrzegali seniorów przed oszustwami, zwłaszcza popełnianymi metodą na wnuczka. Program Prewencyjny "Ostrożnie - pies". Celem programu jest oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy prawa oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu stalowowolskiego. Policjanci przeprowadzili 32 spotkania z mieszkańcami na temat obowiązków właściciela psa lub innego zwierzęcia takich jak: wyprowadzanie psa na smyczy i w kagańcu, sprzątanie po nim, jego szczepienie oraz zapewnienie mu właściwych warunków do życia. W dniu 3 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli policjanci, lekarz weterynarii oraz przedstawicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmująca się dogoterapią spotkali się z uczniami klas I-III tej szkoły. Podczas spotkania przewodnik psa służbowego opowiedział o sygnałach jakie wysyła agresywny pies i jak uchronić się przed atakiem psa. Policjant pokazał dzieciom pozycję żółwia i w trakcie spotkania dzieci mogły ćwiczyły jej przyjmowanie. Policjant opowiedział również dzieciom, że na właścicielu psa ciążą też obowiązki takie jak: wyprowadzanie psa na smyczy i w kagańcu, sprzątanie po nim, jego szczepienie oraz zapewnienie mu właściwych warunków do życia. W spotkaniu wziął udział lekarz weterynarii, który przekazał dzieciom informacje o tym, jak dbać o zdrowie pieska i jak się nim opiekować. Dzieci dowiedziały się także dlaczego należy psy szczepić i odrobaczać. Przedstawiciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opowiedziała dzieciom o swoich doświadczeniach w dogoterapii.

12 Program prewencyjny "Ograniczyć wandalizm". Celem programu jest przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego jak również publicznego (graffiti). Policjanci przeprowadzili 68 spotkań z mieszkańcami powiatu dotyczących odpowiedzialności za niszczenie mienia, wykonywania graffiti. Funkcjonariusze zorganizowali 475 patroli prewencyjnych oraz 377 służb obchodowych ukierunkowanych na zagrożenia zawarte w programie prewencyjnym. Policjanci skierowali między innymi 31 wniosków o ukaranie i nałożyli 36 mandatów karnych za wykroczenia ujawnione podczas zrealizowanych służb ukierunkowanych na przeciwdziałanie niszczeniu mienia. Program autorski Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli: Program prewencyjny Chroń mienie. Celem programu jest zmniejszenie liczby kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz przestępstw rozbójniczych. Realizując przedsięwzięcia profilaktyczne z tego zakresu policjanci rozmawiali z właścicielami sklepów, lokali, hurtowni i innych obiektów handlowych informując o zagrożeniach przestępstwami, a także motywując do poprawy zabezpieczenia technicznego obiektów. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości przy zabezpieczeniu obiektu policjanci sporządzali pisemne wystąpienie do właściciela o usunięcie nieprawidłowości. Policjanci przeprowadzili 48 spotkań z mieszkańcami dotyczących poprawy zabezpieczenia posiadanego mienia ( mieszkań, piwnic i garaży ). Na terenie targowiska prowadzone były akcje ukierunkowane na przeciwdziałanie kradzieżom kieszonkowym. W tych działaniach Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli wspierani byli przez funkcjonariuszy z Oddziałów Prewencji Policji KWP w Rzeszowie. Mieszkańcy otrzymywali informacje o zagrożeniu kradzieżami. W środkach społecznego przekazu ukazało się 22 artykuły dotyczące poprawy zabezpieczenia posiadanego mienia. Realizowanie zadań zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym Wykres nr 12 Zdarzenia drogowe i ich skutki 2013 rok

13 W omawianym okresie 2013 roku wydarzyło się : - 74 wypadki drogowe, analogiczny okres roku wypadki, kolizje drogowe, analogiczny okres roku kolizje drogowe, Obrażenia odniosło 77 osób, co stanowi spadek o 4 osoby ranne w stosunku do roku W wyniku wypadków drogowych 5 osób zginęło, co stanowi spadek o 5 osób w stosunku do roku Wykres nr 13 Wypadki i ofiary śmiertelne w ruchu drogowym wypadki 10 5 ofiary śmiertelne wypadki drogowe ofiary śmiertelne Na terenie miasta Stalowa Wola wydarzyło się: - 44 wypadków (drogowych), analogicznie w roku wypadków drogowych; odpowiednio wzrost o 5 wypadków i wzrost o 8 wypadków drogowych, kolizji drogowych, analogicznie, w roku kolizje drogowe; odpowiednio spadek o 116 kolizji i spadek o 4 kolizje drogowe. Obrażenia w zdarzeniach na terenie miasta odniosło 45 osób(y), co stanowi spadek o 3 osoby ranne w stosunku do 2012 roku. W wyniku wypadków drogowych na terenie miasta zginęło 2 osoby co stanowi wzrost o 2 osoby zabite w stosunku do 2012 roku.

14 Najczęstsze nieprawidłowe manewry kierujących będące przyczynami zdarzeń: A/ wypadków drogowych to: -niedostosowanie prędkości do warunków ruchu to 95 przypadków, -nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu to 132 wypadków, -nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych/rowerzystów to 6 przypadków, -nieprawidłowe manewry to 63 przypadków, -niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami to 99 przypadków. B/ kolizji drogowych: -niedostosowanie prędkości do warunków ruchu to 83 przypadków, -nieprawidłowe cofanie to 35 przypadków, -nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu to 114 przypadków, -niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami to 96 przypadków. W omawianym okresie 2013 roku na terenie działania KPP Stalowa Wola zaistniało ogółem 14 wypadków drogowych oraz 7 kolizji (drogowych), w których uczestniczyli piesi. Najczęstsza przyczyna zdarzeń to wejście wprost pod nadjeżdżający pojazd (ok. 90% wypadków) wejście na zza pojazdu/przeszkody (ok. 10% wypadków). W tych zdarzeniach 0 osoby zginęły, natomiast 8 osób zostało rannych. W porównaniu do 2012 roku jest to wzrost ilości zdarzeń o 4, spadek zabitych o 2 i wzrost osób rannych o 6 Niezależnie od powyższego piesi byli ofiarami w 14 zdarzeniach gdzie 1 osoba zginęła oraz 13 zostało ranne. Stanowi to 20 % wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków oraz 20% wszystkich osób rannych. Zagrożone zdarzeniami drogowymi wg. kategorii dróg. -drogi krajowe A/ w zakresie wypadków drogowych; -ciąg drogi krajowej nr K77 i 77a to 12 wypadki(ów) teren miasta oraz 3 wypadki(ów) na terenie powiatu tj. łącznie 15 zdarzeń, W porównaniu do roku 2012 stanowi to wzrost o 3 wypadki(ów) na terenie miasta i wzrost o 1 na terenie powiatu, łącznie wzrost o 4 wypadek(ki) drogowy(we). B/ w zakresie kolizji drogowych; -droga nr K77 i 77a to 68 kolizji(e) na terenie miasta oraz 29 kolizji na terenie powiatu tj. łącznie 097 zdarzeń, W porównaniu do roku 2012 stanowi to wzrost o 5 kolizji na terenie miasta i spadek o 1 na terenie powiatu, łącznie wzrost o 4 kolizje drogowe. Łącznie na tym odcinku drogi krajowej odnotowano wzrost o 8 zdarzeń drogowych.

15 Pozostałe drogi to (odpowiednio ilość wypadków drogowych i kolizji drogowych), wybrane na podstawie najwyższej ilości zdarzeń odnotowanych ulice miasta Stalowa Wola (poza w/w) - Wrzosowa 6 kolizji - Solidarności 8 kolizji - Ofiar Katynia 10 kolizji - Kwiatkowskiego 6 kolizji - Okulickiego 39 kolizji. skrzyżowania na terenie powiatu (w układzie wypadki/kolizje) - ul. Solidarności z ul. Grabskiego 1 wypadek / 2 kolizje - ul. Kwiatkowskiego z ul. Ofiar Katynia 0 wypadków /2 kolizje - ul. Hutnicza z ul. Popiełuszki 0 wypadków / 3 kolizje - ul. Jana pa ła II z ul. KEN 5 wypadków / 9 kolizji - ul. KEN z ul. Okulickiego 0 wypadków / 6 kolizji - ul. Okrężna z ul. 11-go listopada 0 wypadków / 3 kolizje - ul. Wojska Polskiego z ul. KEN 0 wypadków / 3 kolizje W/w wskaźniki potwierdzają, iż zagrożenie odnośnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pokrywa się ze znacznym natężeniem ruchu, w tym przypadku drogi do byłej HSW SA oraz tereny handlowe przy ul. Okulickiego. Główne kierunki działań Policji w 2014r Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych Odb. 2 egz. Egz. Nr 1 Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli Egz. Nr 2 - Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli Wyk.J.Ś.

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2 43-400 Cieszyn tel. 0-33 851 62 00 fax 0-33 851 62 44 L. dz. E- 530/13 Cieszyn, dn. 25 lutego 2013 roku egz. nr Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015)

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Milanówek Powierzchnia 13,44 km 2 Ludność 16 353 osób BARANÓW GRODZISK MAZOWIECKI MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY TRZEBIECHÓW ZA ROK 2016 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE

Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski. Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE Zatwierdzam Olsztyn, 2012.04.19 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI w OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr-4043 /2012 SPRAWOZDANIE ze stanu demoralizacji i przestępczości nieletnich w województwie

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA. Stan bezpieczeństwa w Polsce

SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA. Stan bezpieczeństwa w Polsce SŁUŻYMY DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA Stan bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku 1 90% 72,4% 6,4% średnia UE - 14,5% (EUROSTAT***) * CBOS, 2014 ** Polskie Badanie Przestępczości 2014, *** Badanie EU SILC (Europejskiego

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

Programy prewencyjne realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu

Programy prewencyjne realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu Programy prewencyjne realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Mielcu PROGRAM PREWENCYJNY STOP PATOLOGIOM RAZEM BEZPIECZNIEJ Ograniczenie zjawisk patologicznych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 10.02.2016 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok Spis treści 1. Analiza stanu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

Programy prewencyjne realizowane w KMP Przemyśl

Programy prewencyjne realizowane w KMP Przemyśl Komenda Miejska Policji w Przemyślu Źródło: http://bip.przemysl.kmp.policja.gov.pl/286/programy-prewencyjne/18263,programy-prewencyjne-realizowane-w-kmp-p rzemysl.html Wygenerowano: Czwartek, 4 lutego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego. 4. Poprawa świadomości prawno wiktymologicznej społeczeństwa.

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu niżańskiego. 4. Poprawa świadomości prawno wiktymologicznej społeczeństwa. Komenda Powiatowa Policji w Nisku Źródło: http://bip.nisko.kpp.policja.gov.pl/299/programy-prewencyjne/14279,programy-prewencyjne.html Wygenerowano: Poniedziałek, 8 lutego 2016, 09:35 Programy prewencyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 L.dz. 883/12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 Spis zawartości: I. Dane statystyczne przestępczości dla całego powiatu II. Przestępczość nieletnich na terenie

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Policach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO W 2013 ROKU

Komenda Powiatowa Policji w Policach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO W 2013 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Policach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO W 2013 ROKU Police styczeń 2014 r. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo