Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy Na specyfikację istotnych warunków zamówienia składa się: Rozdział I : Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II : Opis zamówienia Rozdział III : Projekt umowy Rozdział IV : Formularz oferty Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.) - o wartości zamówienia poniżej progu unijnego euro. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Dział techniczny Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pana Tomasza Świercza, Jacka Sawczuka Dział techniczny Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Pana Andrzej Koszewski tel./fax Pana Jacka Litwina tel./fax w godz. poniedziałek wtorek piątek 9 OO 16 OO 8 OO 14 OO ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 1. Zakres i termin zamówienia 1.1Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą, ul. Marii Kazimiery 1, Warszawa, REGON działający w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz ogłasza postępowanie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy 1.2. Termin wykonania zamówienia od r. do r. 2. Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców. 1

2 2.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 2.2.Z postępowania o udzielenie zamówienia 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych. wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 2.3.Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty wykazać się udokumentowanym doświadczeniem fachowym w realizacji konserwacji (o pow. całkowitej nie mniejszej niż m2) lokali mieszkalnych, remontem lokali i budynków, o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, potwierdzonym referencjami od Zamawiających, z okresu ostatnich pięciu lat Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 3.Opis sposobu przygotowania oferty. 3.1.Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w rozdziale IV niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w opisie sposobu przygotowania oferty Formularz oferty wraz ze stanowiącymi integralną część załącznikami powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji, bez dokonywania w ich treści zmian przez Wykonawcę W przypadku gdy Wykonawca wniesie jako załącznik do oferty kopię wymaganego dokumentu, kopia dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję i jedną cenę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 3.5 Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferty w całości lub w części nieczytelne lub podatne na wymazanie (np. ołówek) nie będą rozpatrywane. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty Oferta składana przez Wykonawcę, pod rygorem jej odrzucenia i wykluczenia Wykonawcy z postępowania przetargowego, musi zawierać następujące prawidłowo wypełnione dokumenty i oświadczenia: a) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1-2 Prawa zamówień publicznych (wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 1); b) podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), dotyczy to każdego z podmiotów załącznik nr 2 c) udokumentowane doświadczenie co najmniej 3 lat oraz potwierdzający je wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot 2

3 zamówienia, z podaniem ich daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wzór formularza stanowi załącznik nr 3), d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wymagani są pracownicy z uprawnieniami gazowymi E, jeden pracownik musi posiadać uprawnienia gazowe D, pracownicy muszą posiadać uprawnienia energetyczne do: - kontroli instalacji cieplnych i urządzeń pomocniczych o przesyle ciepła powyżej 50 kw - kontroli przemysłowych urządzeń odbiorczych wody gorącej o mocy powyżej 50 kw - kontroli pomp, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kw - eksploatacji oraz kontroli urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń automatycznej regulacji instalacji i urządzeń grzewczych (wzór formularza stanowi załącznik nr 4), e) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty nr 5), f) parafowany projekt umowy (dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty nr 6), g) dowód wpłacenia wadium - (dokument ten będzie stanowić załącznik nr 7). 3.8 Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie czytelnie techniką trwałą oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz Pełnomocnictwo do podpisania ofert musi być dołączone do oferty o ile nie wynika z przepisów lub innych dokumentów dołączonych do oferty Każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej, opieczętowanej kopercie, na której widnieje nazwa oraz adres firmy wraz z tel. kontaktowym. / Fax nr NIP, Regon/. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Marii Kazimiery 1, posiadać oznaczenie: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy Wykonawca ma prawo złożyć ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. 1) Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 3) Oferta i załączone do niej dokumenty i oświadczenia powinny być spięte w sposób trwały. 4) Przed złożeniem ofert Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z miejscem wykonania robót, jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne dla sporządzenia oferty informacje Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3

4 4. Okres związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Wadium 1)Wykonawca, który przystąpi do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości ,00 zł (sł.: dwadzieścia tysięcy zł.) 2)Wadium w formie przelewu bądź przekazu należy wpłacić na konto bankowe City Handlowy nie później niż do dnia r. do godz. 09:00. 3)Wpłaty dokonywane przelewem lub przekazem powinny mieć na przelewie lub przekazie wyraźny napis WADIUM-przetarg na: Remonty, naprawy i konserwacja bieżąca zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz instalacyjne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania w lokalach i budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy 4) Wadium może być wnoszone w formie zgodnej z art.45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych 6. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy złożyć w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Marii Kazimiery 1 w sekretariacie nie później niż do dnia r. do godz Ważność a odrzucenie ofert O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy złożą oferty ważne nie podlegające odrzuceniu. Oferty nieważne i odrzucone nie będą poddane ocenie Aby oferta nie została odrzucona musi spełniać następujące warunki: 1) nie naruszać zasad uczciwej konkurencji, Wykonawca musi spełniać wszystkie wymagania określone w Ustawie Prawo zamówień publicznych Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.) i S.I.W.Z., 2) nie posiadać oczywistych omyłek lub w razie ich wystąpienia, Wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie przez Zamawiającego. 7. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym 8. Ocena ofert 8.1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty - waga 100 % Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami) Cena oferty winna być wyrażona w złotych Ceny oferty należy podać netto i brutto. 9. Opis sposobu obliczenia wartości procentowej ceny oferty. Kryterium cena oferty zostanie obliczona wg poniższych zasad : ocena procentowa badanej oferty, = 100% x C min / CD 100% - waga procentowa C min - minimalna cena Wykonawcy 4

5 CD - cena badanej oferty 9.1. W celu uzyskania pomocy przy sprawdzaniu, ocenie i porównywaniu ofert Zamawiający może poprosić Wykonawcę o wyjaśnienie jego oferty wraz z kalkulacją cen jednostkowych. Wszystkie wyjaśnienia Wykonawca jest zobowiązany złożyć na piśmie. 9.2 Niedozwolone jest zmienianie treści oferty. 10. Wybór Wykonawcy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i w swej istocie zgodna z zasadami Prawa zamówień publicznych oraz wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Ogłoszenie wyników. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie opublikowana w tych samych miejscach gdzie wywieszone były ogłoszenia o miejscu i terminie jego przeprowadzenia oraz zostanie przesłana do każdego Oferenta indywidualnie. Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy, którą otrzymał w ramach S.I.W.Z. 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę równą 5% wartości umownej netto zamówienia Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 1) pieniądzu na rachunek Zamawiającego w Bank City Handlowy Nr ) poręczeniach bankowych 3) gwarancji bankowej 4) gwarancji ubezpieczeniowej 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami). 13. Unieważnienie przetargu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1. Prawa zamówień publicznych W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu Zamawiający poda prawne i faktyczne uzasadnienie unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 14. Środki ochrony prawnej Do niniejszego postępowania ma zastosowanie Dział VI Prawa zamówień publicznych. 5

6 Pieczęć Oferenta Oferenta Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy Ja (imię i nazwisko)... Zamieszkały... Reprezentując firmę (nazwa firmy) Jako (stanowisko służbowe)... W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.) 1) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) spełniamy warunki udziału w postępowaniu. Miejscowość..., data...r.... podpis osób upoważnionych do reprezentowania 6

7 Załącznik nr 2... Pieczęć Oferenta OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.) Miejscowość..., data...r.... podpis osób upoważnionych do reprezentowania 7

8 ... pieczęć Oferenta Załącznik nr 3 WYKAZ WYKONYWANYCH ROBÓT / odpowiadających w swoim zakresie przedmiotowi zamówienia/ Nazwa Oferenta :... Nazwa kontraktu rodzaj i zakres robót zrealizowanych przez Oferenta Całkowita wartość w PLN Czas trwania kontraktu Nazwa Zleceniodawcy, adres, tel. kontaktowy... podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta Uwaga : Druk musi być wypełniony przez oferenta ściśle wg wskazań Zamawiającego oraz muszą być do niego załączone wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty (referencje w których powinien być dokładnie wyszczególniony zakres robót oraz datę ich wykonania) pod rygorem odrzucenia referencji. 8

9 ... pieczęć Oferenta Załącznik nr 4 WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA Lp. Nazwisko i imię Proponowane stanowisko zamówieniu przy wykształcenie Nr uprawnień zawodowych Staż pracy w zakładzie Uwaga: do dokumentu muszą być załączone potwierdzone świadectwa kwalifikacji zawodowych, pod rygorem odrzucenia oferty. Należy załączyć kserokopie dokumentów stwierdzające uprawnienia zawodowe kierownika budowy, majstrów. Miejscowość..., data podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta 9

10 ROZDZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Zakres prac konserwacyjnych budowlanych I. Wykonawca odpowiada za utrzymanie we właściwym stanie technicznym powierzone mu nieruchomości. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę w ramach miesięcznej konserwacji między innymi do: II. ZAKRES PRAC KONSERWACJNO-REMONTOWYCH ROBÓT STOLARSKO- ŚLUSARSKO-SZKLARSKICH 1. Zakres konserwacji, remontów i napraw bieżących robót stolarsko-ślusarsko-szklarskich w szczególności obejmuje: 1) Naprawy otworów okiennych i drzwiowych drewnianych (flekowanie, wymiana okuć, wymiana elementów, wymiana okapników, zamków, zawias, śrub szwedzkich, narożników, okuć, zakrętek szyldów i klamek itp.). 2) Naprawa otworów okiennych i drzwiowych stalowych (wymiana elementów, wymiana okapników, zamków, zawias, śrub, okuć, zakrętek szyldów i klamek itp.). 3) Regulacja stolarki i ślusarki okienno drzwiowej. 4) Naprawa, uzupełnienie i wymiana samozamykaczy i sprężyn. 5) Obicie listwami okien, drzwi, podłóg itp. 6) Dorobienie okienek piwnicznych (do 2szt. w m-cu) szafek tablic informacyjnych i ogłoszeniowych. 7) Naprawa, uzupełnienie bądź wymiana wyłazu na dach. 8) Naprawa, uzupełnienie bądź wymiana wycieraczek przed wejściem do klatki schodowej bądź w klatkach. 9) Naprawa, uzupełnienie bądź wymiana krat, siatki w okienkach piwnicznych, lub strychowych. 10)Naprawa, uzupełnienie szuflad zsypowych. 11)Szklenie okien, drzwi, gablot itp. oraz świetlików do 3m 2 w budynku. 12)Naprawa, uzupełnienie bądź wymiana części balustrad drewnianych i metalowych. 13)Naprawa, uzupełnienie bądź wymiana szafek (drzwiczek) drewnianych, metalowych wnęk na klatkach schodowych i w piwnicach. 14)Naprawa, uzupełnienie fragmentów ogrodzenia (drewnianych i metalowych), naprawa furtki bramy. 15)Naprawa, uzupełnienie podłóg, (PCV), drewno, deszczułki itp. do 10m 2 w jednym miejscu. 16)Naprawa, uzupełnienie bądź wymiana tzw. ekranów maskujących przewody wodno-kanalizacyjne. 17)Wykonanie robót towarzyszących polegających w szczególności na: 1)wykuciu i zamurowaniu przebić, osadzeń kołków itp. 2)sprzątanie (podstawowe) po prowadzonych robotach. 3)zabezpieczenie prac zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 4)dojazd i dojście, dowóz materiałów itp. III. ZAKRES PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Zakres konserwacji i remontów bieżących robót murarsko - malarskich w szczególności obejmuje: 1. Naprawy, uzupełnienia i wymiany częściowe tynków zewnętrznych: kominów do 15m 2, elewacji do 25m 2 (w zakresie pracy podnośnika), murków i innych elementów do 15 m 2 w jednym miejscu, 2. Reperacja czapek kominowych Częściowe odgruzowywanie, naprawy, przemurowania, deklowania, osadzanie kratek wentylacyjnych, drzwiczek, nasad itp. przewodów wentylacyjno-kominowych (pojedynczych sztuk w budynku) 3. Uzupełnienie i naprawy ścian i ścianek w budynkach, pawilonach, garażach, altankach śmietnikowych itp. do 15 m 2 w jednym miejscu 10

11 4. Naprawy i uzupełnienia ścian i stropów po robotach instalacyjnych (wykucia, przebicia, bruzdy itp) 5. Naprawy, uzupełnienia i reperacje (przygotowanie tynków wraz z przetarciem) przed malowaniem ścian, sufitów, elewacji itp. do 25 m 2 w budynku 6. Naprawy zsypów polegające na wymianie szuflad 7. Przygotowanie powierzchni, reperacje tynków, usuwanie haków, gwoździ, podszlifowanie, szpachlowanie, kasowanie zacieków, mycie przed malowaniem pomieszczeń wspólnych lub lokale po zaciekach itp. 8. Przygotowanie powierzchni, szlifowanie, szpachlowanie, stolarki, ślusarki, szafek, balustrad, krat, ogrodzenia do malowania po robotach naprawczych 9. Kasowanie napisów na elewacjach 10. Naprawy miejscowe (do 35 m 2 w jednym miejscu) chodników, opasek parkingów i podjazdów ciągów pieszojezdnych, schodów, podestów, studzienek piwnicznych zewnętrznych itp. 11. Naprawy, uzupełnienia i wymiany częściowe tynków wewnętrznych do 20m Wykonywanie robót towarzyszących a w szczególności: zabezpieczenie podłóg i posadzek w trakcie i po robotach murarsko-malarskich, wykonanie niezbędnych rusztowań pomocniczych, sprzątanie (podstawowe) w trakcie i po robotach murarsko-malarskich, zabezpieczenie prac zgodnie z wymogami przepisów bhp i p.poż., dojazd i dojście, dowóz materiałów itp. 13. Remonty pustostanów w.g. kosztorysów inwestorskich Zamawiającego. 14. Naprawy i remonty wskazane przez Zamawiającego. IV. ZAKRES PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH ROBÓT DEKARSKICH Zakres obejmuje: 1. Naprawy pokrycia (papowe, blaszane, ceramiczne) do 35 m 2 w budynku 2. Smarowanie lub malowanie pokrycia j.w po uzupełnieniach i częściowych naprawach 3. Naprawy, uzupełnienia i częściowa wymiana obróbek blacharskich wraz z rynnami, rurami spustowymi i parapetami do 15 mb w budynku lub 20 miejsc 4. Malowanie środkiem antykorozyjnym obróbek jw. 5. Czyszczenie rynien i rur spustowych wg potrzeb 6. Likwidacja sopli i czyszczenie dachu ze śniegu ( w miarę potrzeb) 7. Likwidacja przecieków na stykach pokrycia papowego, przy kominach, przy ogniomurach itp. Wykonanie robót towarzyszących w szczególności polegających na: - sprzątaniu podstawowym po przeprowadzonych pracach, - zabezpieczeniu prac zgodnie z wymaganiami i przepisami bhp i p. poż - wykonanie niezbędnych rusztowań, zabezpieczeń itp. - dojazd i dojście, dowóz materiałów V. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 1. Zmiany w wykazie adresy- korygowane będą przez Dział Techniczny ZGN na bieżąco na piśmie. 2. Zmiana następuje od dnia zawiadomienia i nie wymaga wypowiedzenia 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone umową obowiązki z należytą starannością, terminowo oraz fachowo. 4. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie technologii i przepisów prawa, zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu robót. 5. Roboty określone umową Wykonawca wykonywać będzie niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 6. W dni robocze w godz. od 7 00 do pełniony będzie dyżur techniczny w dziale Technicznym ZGN. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji prac w terminach uzgodnionych przez Dział Techniczny ZGN z lokatorami. 11

12 8. Do wykonywania robót objętych umową Wykonawca będzie używał narzędzi, sprzętu i materiałów bezpiecznych. 9. Wykonawca lub jego pracownicy wykonujący roboty i czynności konserwacyjne zobowiązani są do legitymowania się lokatorom i odbiorcom stosownymi upoważnieniami (identyfikatorami) wydanymi przez Wykonawcę a poświadczonymi przez ZGN. Zakres prac konserwacyjnych instalacji elektrycznej I. Wykonawca odpowiada za utrzymanie w ciągłym ruchu i we właściwym stanie technicznym powierzone mu instalacje 1.Instalację wewnętrzną elektryczną od tablicy głównej poprzez wyłącznik, linie zasilające 2.Lokale do pkt. świetlnych i osprzętu, a w szczególności: 3.Usuwanie przerw i zwarć w instalacji oświetleniowej i dzwonkowej 4.Wymiana przewodów / w pionie do wysokości i kondygnacji budynków, w poziomie do 5 mb, w obrębie lokalu / 5.Naprawy i wymiany tablic głównych do dwóch obwodów siłowych oraz tablic piętrowych, uzupełnianie bądź wymiana osprzętu na tablicach 6.Wymiana gniazd na tablicach głównych i w rozdziałach piętrowych 7.Wymiana wkładek bezpiecznikowych 8.Wymiana rozet 9.Dokręcanie przewodów, czyszczenie styków, zaizolowanie przewodów, wymiana końcówek kablowych itp. 10.Uzupełnianie, naprawa lub wymiana opraw oświetleniowych, przycisków, wyłączników, gniazd, puszek, automatów schodowych, transformatorów dzwonkowych, numerków itp. 11.Uzupełnienie, wymiana żarówek instalacji wewnętrznej i zewnętrznej / w razie zaistniałej konieczności/ 12.Naprawy i wymiany osprzętu, opraw itp. oświetlenia zewnętrznego 13.Usuwanie /dzikich/ podłączeń lokatorów z instalacji administracyjnej 14.Uzupełnienie dekli na puszkach 15.Wykonanie pomiarów po robotach instalacyjnych II. Wykonywanie robót towarzyszących, a w szczególności: 1.Włączenie i wyłączenie włącznika głównego 2.Uzupełnianie gipsem lub zaprawa ubytków tynków przy osprzęcie elektrycznym 3.Wykucie i zamurowanie przebić ścian, stropów, bruzd itp. ( bez malowania) 4.Oznakowanie tablic oraz drzwiczek wnękowych 5.Zabezpieczenie drzwiczek wnękowych przed dewastacja 6.Rapowanie instalacji zaprawą w celu jej zabezpieczenia 7.Demontaż i ponowny montaż tablic, osprzętu i urządzeń 8.Zabezpieczenie prac zgodnie z zasadami bhp i p.poż. 9.Sprzątanie (podstawowe) po wykonanych robotach 10.Zabezpieczenie robót zgodnie z wymaganiami i przepisami b.h.p. i p.poż. 11.Dojazd i dojście, dowóz materiału itp. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 1. Zmiany w wykazie ( adresy ) korygowane będą przez ZGN na bieżąco na piśmie co będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy. 2. Zmiana następuje od dnia zawiadomienia i nie wymaga wypowiedzenia 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone umową obowiązki z należytą starannością, terminowo oraz fachowo. 12

13 4. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie technologii i przepisów prawa, zasad przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także właściwą organizację pracy i zachowanie ładu oraz porządku przy wykonywaniu robót. 5. Roboty określone umową Wykonawca wykonywać będzie niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. 6. W dni robocze w godz. od 7 00 do pełniony będzie dyżur techniczny w ZGN łącznie z przyjmowaniem poleceń usunięcia awarii na bieżąco zgłaszany przez lokatorów budynku. Miejsce i numer telefonu uzgodnione zostaną przez lokatorów budynku. Miejsce i numer telefonu uzgodnione zostaną z Kierownikiem ZGN i podane zostaną do wiadomości na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych. 7. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych awarii w terminach uzgodnionych przez ZGN z lokatorami, a w szczególności: a)zabezpieczenie awarii niezwłocznie po zgłoszeniu b)usuniecie awarii do 24 godz. po zgłoszeniu c)roboty konserwacyjne i drobne roboty remontowe do 48 godzin po zgłoszeniu. 8. Do wykonywania robót objętych umową Wykonawca będzie używał narzędzia, sprzęt i materiały bezpieczne. 9. Wykonawca lub jego pracownicy wykonujący roboty i czynności konserwacyjne zobowiązani są do legitymowania się lokatorom i odbiorcom stosownymi upoważnieniami (identyfikatorami) wydanymi przez Wykonawcę a poświadczonymi przez ZGN. Zakres prac konserwacyjnych w branży sanitarnej I. Zakres usług konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18, 20, 22, 24, 26, ul. Mickiewicza 65, ul. Sybilli 9, Powązkowskiej 44b w Warszawie. 1. Wykonawca odpowiada za utrzymanie w ciągłym ruchu i we właściwym stanie technicznym w budynku przy ul. Marii Kazimiery w Warszawie niżej wymienionych instalacji i urządzeń:. instalacji centralnego ogrzewania, oraz kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.c.w. z automatyką,. instalacji ciepłej wody i cyrkulacji,. instalacji ciepła technologicznego,. instalacji wod-kan,. urządzeń hydroforowych,. przepompowni ścieków z garaży, 2. Wykonawca odpowiada za utrzymanie w ciągłym ruchu i we właściwym stanie technicznym w budynku przy ul. Mickiewicza 65 w Warszawie niżej wymienionych instalacji i urządzeń:. instalacji centralnego ogrzewania, oraz kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.c.w. z automatyką,. instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. instalacji ciepła technologicznego,. instalacji wod-kan,. urządzeń hydroforowych,. przepompowni ścieków z garaży, 3. Wykonawca odpowiada za utrzymanie w ciągłym ruchu i we właściwym stanie technicznym w budynku przy ul. Sybilli 9 w Warszawie niżej wymienionych instalacji i urządzeń:. instalacji centralnego ogrzewania, oraz kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.c.w. z automatyką,. instalacji ciepłej wody i cyrkulacji,. instalacji ciepła technologicznego,. instalacji wod-kan,. urządzeń hydroforowych, 13

14 . przepompowni ścieków z garaży, 4. Zakres konserwacji bieżącej wyżej wymienionych instalacji obejmuje: 4.1 Instalacja centralnego ogrzewania: a) wykonywanie przeglądów i przygotowywanie inst. c.o. oraz węzłów cieplnych do sezonu grzewczego. b) sprawdzanie prawidłowości działania aparatury sterującej pracą węzła c.o. i pomp cyrkulacyjnych c.o. c) czyszczenie filtrów i odmulaczy w wężle cieplnym c.o. d) sprawdzanie wielkości ciśnienia i poziomu napełnienia wodą zbiorników Refleks regulujących działanie instalacji c.o. e) sprawdzanie działania urządzeń elektrochemicznej osłony antykorozyjnej instalacji c.o. f) sprawdzanie działania instalacji i szczelności od kolektorów zasilających i powrotnych w wężle cieplnym, również piony c.o. w szachtach na klatkach schodowych, oraz rozdzielni ciepła z licznikami ciepła w szafkach kontrolnych dla lokali. g) usuwanie wykrytych nieszczelności / przecieków/ na połączeniach gwintowanych i śrubunkach z wymianą uszkodzonych uszczelek i szczeliwa. h) kontrola prawidłowego działania i szczelności całej instalacji c.o. i) wymiana odcinków rur pionowych w szachtach i poziomych w piwnicach długości do 2,0m. 4.2 Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji: a) sprawdzanie prawidłowości działania aparatury sterującej pracą węzła cieplnego c.c.w. i pomp cyrkulacyjnych. b) sprawdzanie działania instalacji i szczelności od kolektorów zasilających i powrotnych w węźle cieplnym, piony c.w. w szachtach na klatkach schodowych, oraz rozdzielni w szafkach kontrolnych dla lokali, łącznie z wymianą elastycznych połączeń. c) usuwanie wykrytych nieszczelności /przecieków/ na połączeniach gwintowanych i śrubunkach z wymianą uszkodzonych uszczelek i szczeliwa. d) wymiana odcinków rur pionowych w szachtach i poziomych w piwnicach o długości do 2,0 m. 4.3 Instalacja ciepła technologicznego- sprawdzanie działania instalacji i nagrzewnic, usuwanie nieszczelności na połączeniach. 4.4 Instalacja zimnej wody i urządzeń hydroforowych: a) sprawdzanie prawidłowości działania urządzeń hydroforowych z wykonywaniem bieżących napraw i regulacji, b) sprawdzanie działania i szczelności instalacji od wlotu wody do budynku, poziomy wodociągowe w piwnicach, piony z.w. w szachtach na klatkach schodowych, oraz rozdzielni w szafkach kontrolnych dla lokali, łącznie z wymianą elastycznych połączeń /bez armatury w płuczkach i baterii czerpalnych / 1. wymiana i regulacja armatury w płuczkach, wymiana baterii czerpalnych, wymiana zaworów do podłączenia pralki należy do obowiązków najemcy Instalacja kanalizacji: a) usuwanie nieszczelności rur i połączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. b) wymiana odcinków rur w pionie lub poziomie o długości do 2,0 m kanalizacji sanitarnej i deszczowej. c) udrażnianie instalacji rur pionowych i poziomych o długości do 5,0 m kanalizacji sanitarnej i deszczowej. d) udrażnianie kratek ściekowych, wpustów piwnicznych i wpustów podwórzowych. e) czyszczenie osadników rur deszczowych. II. Zakres usług konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych wskazanych w załączniku nr 2 z wyłączeniem bud. przy ul. Marii Kazimiery 18, 20, 22, 24, 26, ul. Mickiewicza 65, Sybilli, Powązkowskiej 44b w Warszawie. 1. Wykonawca odpowiada za utrzymanie w ciągłym ruchu i we właściwym stanie technicznym instalacje i urządzenia:-centralnego ogrzewania, oraz kompaktowego węzła cieplnego c.o. i c.c.w. z automatyką, ciepłej wody i cyrkulacji, wod-kan. 14

15 2. Zakres konserwacji bieżącej wyżej wymienionych instalacji obejmuje: 2.1. Instalacja centr. ogrzewania: a) wykonywanie przeglądów i przygotowywanie inst. c.o. oraz węzłów cieplnych do sezonu grzewczego, b) sprawdzanie prawidłowości działania aparatury sterującej pracą węzła c.o. i pomp cyrkulacyjnych c.o., a) czyszczenie filtrów i odmulaczy w wężle cieplnym c.o., b) sprawdzanie wielkości ciśnienia i poziomu napełnienia wodą zbiorników Refleks regulujących działanie instalacji c.o. c) sprawdzanie działania urządzeń elektrochemicznej osłony antykorozyjnej instalacji c.o. d) sprawdzanie działania instalacji i szczelności od kolektorów zasilających i powrotnych w węźle cieplnym, również piony c.o. w szachtach na klatkach schodowych, oraz rozdzielni ciepła z licznikami ciepła w szafkach kontrolnych dla lokali. e) usuwanie wykrytych nieszczelności / przecieków/ na połączeniach gwintowanych i śrubunkach z wymianą uszkodzonych uszczelek i szczeliwa. f) kontrola prawidłowego działania i szczelności całej instalacji c.o. g) wymiana odcinków rur pionowych w szachtach i poziomych w piwnicach długości do 2,0m Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji: a) sprawdzanie prawidłowości działania aparatury sterującej pracą węzła cieplnego c.c.w. i pomp cyrkulacyjnych. b) sprawdzanie działania instalacji i szczelności od kolektorów zasilających i powrotnych w węźle cieplnym, piony c.w. w szachtach na klatkach schodowych, oraz rozdzielni w szafkach kontrolnych dla lokali, łącznie z wymianą elastycznych połączeń. c) usuwanie wykrytych nieszczelności /przecieków/ na połączeniach gwintowanych i śrubunkach z wymianą uszkodzonych uszczelek i szczeliwa. d) wymiana odcinków rur pionowych w szachtach i poziomych w piwnicach długości do 2,0m Instalacja zimnej wody:. Sprawdzanie działania i szczelności instalacji od wlotu wody do budynku, poziomy wodociągowe w piwnicach, piony z.w. w szachtach na klatkach schodowych, oraz rozdzielni w szafkach kontrolnych dla lokali,łącznie z wymianą elastycznych połączeń /bez armatury w płuczkach i baterii czerpalnych / wymiana i regulacja armatury w płuczkach, wymiana baterii czerpalnych, wymiana zaworów do podłączenia pralki należy do obowiązków najemcy Instalacja kanalizacji. a) usuwanie nieszczelności rur i połączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. b) wymiana odcinków rur w pionie lub poziomie o długości do 2,0 m kanalizacji sanitarnej i deszczowej. c) udrażnianie instalacji rur pionowych i poziomych o długości do 5,0m kanalizacji sanitarnej i deszczowej. d) udrażnianie kratek ściekowych, wpustów piwnicznych i wpustów podwórzowych. e) czyszczenie osadników rur deszczowych. III Ustalenia szczegółowe a) Wykonawca usług konserwacyjnych wyposaży pracowników firmy w identyfikatory. b) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać określone umową obowiązki z należytą starannością zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią robót, Normami Technicznymi, Przepisami Prawa Budowlanego, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz p. poż. c) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych awarii natychmiast, a dużych awarii w ciągu 24godzin. d) konserwacja nie obejmuje: 1. Instalacji p. poż. tryskaczowej w garażach budynku przy ul. Mickiewicza 65 którą należy zawrzeć z wyspecjalizowaną firmą. 15

16 ROZDZIAŁ III Umowa Nr.../2013 r. załącznik nr 6 z dnia r. W konsekwencji wyboru oferenta w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907, z póź. zm.) pomiędzy Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Kazimiery 1 działającym w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz, zwanym w dalszym tekście umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: : p... - Dyrektora posiadający NIP Regon a przedsiębiorcą : z siedzibą... posiadającym NIP... Regon... zwanym w dalszym tekście Wykonawcą 1. ZAKRES UMOWY 1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy p.n. Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz stanowiących własność Miasta stołecznego Warszawy 2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy: 1) Zakres prac konserwacyjnych stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2) Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2 do umowy. 3) Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy. 4) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 2. TERMIN REALIZACJI 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień r. 3. WYNAGRODZENIE 1. Wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie złożonej oferty za usługi objęte umową wynosi: a) za świadczenie usług konserwacyjnych wewnętrznej instalacji wod-kan, cw i cyrkulacji, ciepła technologicznego, węzła cieplnego, centralnego ogrzewania, hydroforni w budynkach przy ul. Mickiewicza 65, Marii Kazimiery 18, 20, 22, 24, 26, Sybilli 9 ustala się na kwotę ryczałtową w wysokości... zł. netto(sł.:... zł.)m-c. (Mickiewicza 65 0,017xstawka robocizny nettozł.x2528,11m2 netto; plus M.Kazimiery 18/26 0,017xstawka robocizny netto zł.x6948,48m2 netto; plus Sybilli 9-0,017xstawka robocizny netto zł.x2227,22m2 netto; plus Powązkowska 44b 0,017xstawka robocizny netto zł.x2887,58m2 netto b) za czynności konserwacyjne instalacji centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 16

17 od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku 0,007xstawka robocizny netto zł/m2 miesięcznie w budynkach wskazanych w załączniku nr 2 z wyłączeniem budynków wskazanych w pkt. 1ust. a niniejszego. b) za usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej rozliczane miesięcznie przy zastosowaniu norm katalogowych w oparciu o ofertę Wykonawcy, przy uwzględnieniu niżej wymienionej bazy kosztorysowo cenowej: stawka robocizny R -... zł/rg narzut kosztów pośrednich K.o % R+S narzut zysku Z -... % R+S+Ko 2.Powyższe wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT i zostanie odpowiednio powiększone o kwotę podatku wynikającą ze stosownych przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego. 3.Wynagrodzenie za roboty remontowe, naprawcze i konserwacyjne zaoferowane w przetargu będzie obowiązywało w okresie trwania umowy tj. do dnia r. łączne wynagrodzenie za realizację zamówienia w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty.. 4.Usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze będą rozliczane kosztorysami powykonawczymi przy uwzględnieniu bazy kosztorysowej wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu, potwierdzonymi przez nadzór ZGN. Ceny materiałów i sprzętu nie większe niż średnie ceny z Biuletynu Sekocenbud bez doliczania kosztów zakupu, które obciążają w całości Wykonawcę. Jakość materiałów ma odpowiadać jakości nie gorszej niż odpowiadająca jej cena oraz muszą posiadać certyfikat wyrobu. 5.Wykonawca najpóźniej do 3 dnia następnego miesiąca kalendarzowego zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zbiorczego zestawienia wykonywanych w danym miesiącu prac remontowych, naprawczych i usuniętych awarii, w rozbiciu na poszczególne budynki, sporządzonego według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego wraz z jednodniowymi zleceniami potwierdzającymi wykonanie i odbiór prac łącznie z kosztorysami powykonawczymi. 6.Zamawiający w terminie 5 dni od daty złożenia przez Wykonawcę zbiorczego zestawienia, zatwierdzi ilość wykonywanych prac, które będzie stanowić podstawę obliczenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą umową. 7.Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia za dany miesiąc rozliczeniowy faktury za wykonanie usług objętych niniejszą umową najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego zestawień zbiorczych. 8.Należności za wykonane w trakcie miesiąca roboty wypłacane będą w terminie 21 dni od dnia przyjętej przez Zamawiającego faktury, przelewem na konto Wykonawcy. 9.Powyższe wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT i zostanie odpowiednio powiększone o kwotę podatku wynikającą ze stosownych przepisów obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego. 10.Wykonawca nie może dokonać bez pisemnej zgody Zamawiającego żadnego rozporządzenia wierzytelnościami przysługującymi mu z niniejszej umowy. 4. OBOWIĄZKI STRON 1. Wykonawca oświadcza, że prace remontowe, naprawcze i konserwacyjne wykonywane będą przez pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte umową z należytą starannością, zgodnie z wiedzą i przepisami prawa w tym przepisami Prawa budowlanego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót zgodnie z przepisami oraz zapewnienia należytego porządku na terenie wykonywania robót i jego otoczeniu oraz odpowiada za właściwą organizację pracy. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby przez niego zatrudnione i swoich podwykonawców, jak i współpracujące z nim osoby trzecie. Za ich działania Wykonawca odpowiada jak za własne. 17

18 5. Wykonawca zobowiązany jest dwukrotnie każdego dnia w godz zgłaszać się do siedziby Zamawiającego w celu odbioru zleceń i informacji dotyczących wykonania prac objętych niniejszą umową, które wpisywane są do wewnętrznego dziennika budowy. 6. Zobowiązuje się Wykonawcę do niezwłocznego zgłaszania inspektorowi nadzoru zauważonych usterek i awarii oraz przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców. 7. Zlecenia, o których mowa w ust. 6 Zamawiający wpisuje do wewnętrznego dziennika budowy Wykonawcy. W przypadku gdy zakres prac niezbędnych do wykonania przekracza zakres określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, konieczne jest sporządzenie protokółu konieczności robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia awarii lub usterki. 8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie określonym przez Zamawiającego, roboty remontowe, naprawcze i awaryjne wpisane do wewnętrznego dziennika budowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania do dyspozycji minimum czterech pracowników do codziennej obsługi prac konserwacyjnych. 10.Wykonawca musi mieć samochód dostawczy do dyspozycji codziennej prac konserwacyjnych. 11.Wykonawca musi codziennie dokonywać przeglądu węzłów cieplnych nie przekazanych na majątek innej firmie. 12.Wykonawca musi posiadać telefon stacjonarny w celu przekazywania zgłoszeń oraz telefon komórkowy. 13.Wykonawca musi zadeklarować świadczenie dyżurów sobotnio świątecznych w godz W przypadku konieczności wyłączenia urządzeń (nośników energii, dopływu wody, ciepła, gazu itp.) w związku z wykonywaniem prac naprawczych i usuwania awarii, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić o powyższym w sposób skuteczny, gospodarza domu i lokatorów. Zawiadomienie powinno zawierać termin zakończenia i wznowienia dostawy mediów. 15.Wykonywanie prac objętych zleceniem musi być potwierdzone na zleceniu przez właściciela lokalu lub lokatora a w przypadku robót wykonywanych poza lokalem lub pomieszczeniami przynależnymi do lokalu przez dozorcę domu lub administratora danego budynku. 16.Wykonawca zobowiązuje się do: 1) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przejmując skutki pełnej odpowiedzialności finansowej z tego tytułu, 2) odpowiedzialności za stosowanie materiałów o odpowiedniej jakości, 3) zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy, 4) uzyskania akceptacji Zamawiającego na materiały wykończeniowe oraz urządzenia przeznaczone do wbudowania, 5) wykonania pozostałych wymienionych w niniejszej umowie zobowiązań. 17.W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren przy budynkach w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, materiały, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 18.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 19.Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia i innych zdarzeń losowych, 2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 20.Zamawiający informuje, że nie posiada pomieszczeń technicznych na cele pakamer pracowniczych dla Wykonawcy do realizacji zamówienia. 18

19 5. NADZÓR NAD PRACAMI 1. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru wykonywanych prac objętych niniejszą umową. 2. Nadzór nad wykonywaniem przez Wykonawcę objętych niniejszą umową prac oraz ich odbiór będzie dokonywany przez upoważnionych pracowników ZGN Żoliborz posiadających stosowne uprawnienia. 3. Pracownicy, o których mowa w ust. 2 upoważnieni są do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości prac objętych niniejszą umową. 6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) za przedmiot umowy tj.... złotych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie zgodnie z pkt SIWZ 2. Zwrot wpłaconego przez Wykonawcę zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od daty ostatniego rozliczenia miesięcznego. 3. Zwrot wpłaconej kwoty zabezpieczenia nie będzie dokonany w następujących przypadkach: - rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn nieprzestrzegania postanowień umowy, - konieczności pokrycia przez Zamawiającego roszczeń na zabezpieczenie szkód powstałych z winy Wykonawcy na rzecz osób trzecich. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w terminie do 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, c) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 3. Odstąpienie od umowy, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe : a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie i najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu robót urządzenia oraz zaplecze przez niego dostarczone lub wzniesione. 5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: a) dokonania odbioru robót przerwanych, b) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 19

20 8. KARY UMOWNE 1. Niezależnie od formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają dodatkowe zabezpieczenie w formie kar umownych. 2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: a ) w razie zwłoki w wykonaniu danego zamówienia w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki a jeżeli okres zwłoki przekroczy 7 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić niezależnie od żądanej kary umownej w wykonaniu przedmiotu umowy. b) 2% wynagrodzenia umownego danego zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru, c) w przypadku zwłoki w wystawieniu faktury powyżej 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego - 0,1% wynagrodzenia za dany miesiąc rozliczeniowy, za każdy dzień zwłoki. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego netto wg stanu na dzień odstąpienia od umowy. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - 10% wynagrodzenia umownego za zrealizowane zamówienia do dnia odstąpienia od umowy 5.Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 9. KLAUZULE REGULUJĄCE Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust ZMIANY W UMOWIE. 1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. POSTANOWIENIE KOŃCOWE. 1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 2. W przypadku trzykrotnego przekroczenia terminu wykonania usług objętych niniejszą umową lub nienależytego wykonania prac i powstałych szkód w toku wykonywania zlecenia, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 4. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone. 5. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 20

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Naprawy bieżące instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGN

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Konserwacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGN Żoliborz

Konserwacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGN Żoliborz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Konserwacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGN Żoliborz Na specyfikację istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2008. (słownie: do... złotych).

UMOWA NR../ZT/2008. (słownie: do... złotych). Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2008. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... -projekt-

UMOWA Nr... -projekt- UMOWA Nr... -projekt- w dniu... pomiędzy Gminą Chocianów zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Franciszka Skibickiego Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.)

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Nr spr. 44/GM/12 KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Łódź, dnia 10.10.2012r. I. Miasto Łódź Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zakątna zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez

Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010

P R O J E K T Załącznik Nr 5. U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 P R O J E K T Załącznik Nr 5 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OFERTY

FORMULARZ CENOWY OFERTY Zał.2 do SIWZ SN 2717-5/10 FORMULARZ CENOWY OFERTY str... Część zamówienia (pakiet) nr Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Grupa czynności (czynność) J.m Ilość Stawka za j.m [zł] 1 TYP PLANU:

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA R. zawarta w dniu.. roku w... pomiędzy, adres... zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora.

WZÓR UMOWA R. zawarta w dniu.. roku w... pomiędzy, adres... zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora. WZÓR Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA R zawarta w dniu.. roku w... pomiędzy, adres... zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora. a firmą... z siedzibą w... przy ul...., reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego (PROJEKT) Umowa nr BONn-III-377/03/12 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/101/2012 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, Pl.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr./2016

Wzór umowy. Umowa nr./2016 Wzór umowy Umowa nr./2016 zawarta w dniu.. r. w Żninie pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych "PUK" Sp. z o. o. mającą siedzibę w Żninie przy ul. Mickiewicza 22 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

2 Zobowiązania Wykonawcy

2 Zobowiązania Wykonawcy Istotne postanowienia umowy nr.( wzór) Załącznik nr 4 do SWZ W dniu.. 2014 roku w Turku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Płońsk, dnia 21.07.2014 roku Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk tel: 23 662 21 45 fax: 23 662 26 85 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 Oznaczenie sprawy: ORiN 272.1.2011 Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA ZAMAWIAJACY Pieczęć Wykonawcy Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY NR GE/ PRZEDMIOT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY NR GE/ Spisana w dniu... pomiędzy Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:... zwanym dalej Zamawiającym a... zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel. 033-82-349-22, 033-82-335-43, fax 033-82-349-22. REGON 000486340; NIP 551-00-70-38

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych

Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych Znak sprawy DKw 220/14/11 Załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr... na usuwanie odpadów stałych W dniu... r. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym w Sieradzu, ul. Orzechowa 5 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA...% z siedzibą... tel.. fax

OFERTA CENOWA...% z siedzibą... tel.. fax Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA W przetargu nieograniczonym w postępowaniu pn. oświetlenie uliczne w miejscowości Kołbaskowo przy drodze krajowej Nr 13. (nazwa wykonawcy) z siedzibą... tel.. fax e-mail:

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ZT/ 2010

UMOWA NR.../ZT/ 2010 UMOWA NR.../ZT/ 2010 Wzór umowy: Załącznik Nr 7/2 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach w 2013 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remonty pustostanów lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie MZB w Kielcach w 2013 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 29.05. 2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg ofertowy nieograniczony na: Wymiana ław kominiarskich ul. Ks. W. Turka 9, 11, 19, 21 Wykaz załączników do Specyfikacji: 1.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści :

zwanym dalej Zamawiającym zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści : WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Kowarach pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 1Maja 12-14 w Kowarach posiadająca numer identyfikacyjny NIP 6112568329 Regon 231228916reprezentowaną przez zarządcę Gminę

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta w dniu.. r. w Olsztynie pomiędzy: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn NIP: 739-020-01-75, REGON:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

... (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon FORMULARZ OFERTY

... (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon FORMULARZ OFERTY .. (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszone przez Dom Pomocy Społecznej w Borówku zaproszenie do składania ofert prowadzone w oparciu o Regulamin zamówień

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ZP/

UMOWA Nr.../ZP/ UMOWA Nr.../ZP/...2009 na świadczenie usług naprawczych i usuwanie awarii na terenach zewnętrznych (place zabaw, piaskownice, ciągi pieszo jezdne, punkty świetlne), będących w 100% własnością m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo