zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę Stanecką Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a:.. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania pomieszczeń Delegatur Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile z możliwością składania ofert częściowych, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) 1 1. Zamawiający zleca do realizacji, a Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę sprzątania pomieszczeń Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zgodnie ze złożoną ofertą przetargową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 2. Sposób realizacji przedmiotu umowy zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część. 3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu własnych środków czystości, urządzeń (m.in.: sprzętu do czyszczenia i froterowania), narzędzi, środków higienicznych (papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe) oraz worków do koszy na śmieci. 4. Wykonawca na wniosek Zamawiającego przedstawi dowody zakupu środków używanych do wykonywania przedmiotu umowy. Środki te powinny posiadać stosowne atesty i pozytywną opinię PZH. 2 Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązuje się: 1) posługiwać technologiami i używać stosownego sprzętu oraz urządzeń czyszczących i odkurzających, które gwarantują utrzymanie poszczególnych elementów w czystości, 2) stosować środki czyszczące (do mycia, czyszczenia, dezynfekcji), odpowiednie dla czyszczonej powierzchni, a także sukcesywnie uzupełniać środki higieniczno-sanitarne i myjące w rodzajach odpowiadających przeznaczeniu, 1

2 3) angażować do wykonywania usług odpowiednią liczbę wykwalifikowanych osób wyposażonych m.in. w ubrania robocze posiadające widoczny znak firmowy Wykonawcy, 4) przestrzegać odpowiednich przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 5) wykonywać, bez zbędnej zwłoki, polecenia upoważnionego w umowie przedstawiciela Zamawiającego. 3 Usługi wykonywane będą w czasie pracy i poza godzinami działania Urzędu, w dniach funkcjonowania Urzędu, tzn. od poniedziałku do piątku. 4 Wykonawca potwierdza, że przed podpisaniem umowy przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z zakresem świadczonej usługi oraz dokonał wizji lokalnej pomieszczeń w budynku i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag Zamawiający ma prawo do kontroli jakości wykonywanych usług. 2. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości Zamawiający zgłosi (mailem, faxem lub pisemnie) niezwłocznie przedstawicielowi Wykonawcy, o którym mowa w 16 ust Jeżeli Wykonawca w trybie natychmiastowym (maksymalnie 1 godzina) nie usunie zgłoszonych mu nieprawidłowości, Zamawiający na piśmie, faksem lub mailem zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonym nienależytym wykonaniu umowy. Wszystkie wezwania będą kierowane na adres podany przez Wykonawcę w niniejszej umowie. 4. Po otrzymaniu zawiadomienia określonego w ust. 3 przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do niezwłocznego przybycia na miejsce wykonywania usług objętych umową, w celu poznania zakresu niewykonanych prac i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W zaistniałych okolicznościach Strony umowy sporządzają stosowny protokół. 5. Jeżeli pomimo otrzymania zawiadomienia określonego w ust. 3 przedstawiciel Wykonawcy nie przybędzie na miejsce wykonywania usług lub odmówi podpisania protokołu, uznaje się za potwierdzony stan faktyczny określony przez Zamawiającego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust Okoliczności potwierdzone dokumentami, o których mowa w ust. 3 5, stanowią podstawę zastosowania kar umownych opisanych w 10 ust. 1 lub prawo odstąpienia Zamawiającego od umowy w trybie natychmiastowym Maksymalna wartość umowy wynosi zł brutto. 2

3 2. Z tytułu wykonywania czynności będących przedmiotem umowy Wykonawcy przysługiwać będzie comiesięczne wynagrodzenie w wysokości... zł brutto. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 4. Zapłata dokonana zostanie na podstawie comiesięcznej faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę wyszczególnioną w ust Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę zgodnie z ust. 4 będzie zapłacona przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty jej doręczenia, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 6. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji usługi w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zmniejszenia powierzchni do sprzątania. 7 W przypadku wykonywania umowy w niepełnym (krótszym niż jeden miesiąc kalendarzowy) okresie, kwoty określone w 6 ust. 2 Wykonawca obliczy proporcjonalnie do liczby dni wykonywania usług w danym miesiącu. 8 W okresie umowy Zamawiający zapewnia Wykonawcy nieodpłatne używanie wody bieżącej ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, a także energii elektrycznej, w ilościach niezbędnych do wykonywania usług Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez osoby wykonujące usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych usług, chyba że udokumentuje fakt, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego, osób trzecich lub w mieniu oddanym do dyspozycji Zamawiającego, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w pełnej wysokości, jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, o których mowa w ust Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, za szkody mogące powstać w trakcie realizacji umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginał polisy. 3

4 4. Jeżeli nieprawidłowe wykonywanie usług spowodowało powstanie szkody z winy Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do odmowy wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 6, w kwocie odpowiadającej wielkości szkody Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych) - w przypadkach określonych w 5, 2) ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym mowa w 6 ust. 2, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego użycia przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy środków nie posiadających atestów i pozytywnej opinii PZH. 3. Zapłaty kary umownej określonej w ust. 1 dokonuje się poprzez potrącenie z wynagrodzenia umownego, co następuje po pisemnym oświadczeniu o potrąceniu przed jego dokonaniem. 4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający może wypowiedzieć umowę stosując jednomiesięczny okres wypowiedzenia, w przypadku dwukrotnego zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do naliczenia kary umownej określonej w 10 ust Odstąpienie od umowy albo jej wypowiedzenie może nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 12 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 13 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 14 W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 4

5 15 Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktu jest... tel fax 2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu jest... tel fax 17 Umowa obowiązuje od r. do r. 18 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. otrzymuje Wykonawca, 2 egz. Zamawiający. Załącznik - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

... ... reprezentowanym przez: - pełnomocnictwo Nr z dnia. zwanym dalej Wykonawcą 1

... ... reprezentowanym przez: - pełnomocnictwo Nr z dnia. zwanym dalej Wykonawcą 1 UMOWA NR /NO/2014 Załącznik nr 9.1 do SIWZ zawarta w Warszawie w dniu..2014 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MGOK. ZP. 1/07/14

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MGOK. ZP. 1/07/14 MGOK. ZP. 1/07/14 załącznik nr 4 do zapytania ofertowego U M O W A NR../2014 projekt na wykonanie zadania przeprowadzenie rocznej i 5-cio letniej okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Bydgoszczy dnia 2015 r. pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo