Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba godzin w 30 + ćw 15 / Liczba punktów ECTS Treści programowe Wykład 1. Struktura społeczeństwa polskiego dwudziestolecia międzywojennego 2. Społeczeństwo polskie pod okupacja niemiecką i sowiecką, 3. Społeczne konsekwencje II wojny światowej, 4. Kształtowanie (się) nowego społeczeństwa w latach Chłopi i wieś w strukturze społeczeństwa polskiego 6. Polityka rolna PRL: reforma rolna, kurs na kolektywizację, kółka rolnicze 7. Nacjonalizacja przemysłu i bitwa o handel 8. Kryzysy społeczno - polityczne w PRL. Znacznie dla przeobrażeń społecznych 9. Od buntu do małej stabilizacji. Strategie przystosowawcze do nowego systemu 10. Życie codzienne w PRL. Obraz propagandowy a rzeczywistość 11. Nowomowa. Język opisu rzeczywistości w PRL 12. Rewolucja czy ewolucja systemu? Znaczenie przemian politycznych i społeczno-gospodarczych od 1989 r. Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia międzywojennego 3. Społeczne podstawy oporu wobec okupacji sowieckiej w latach Nie tylko walka zbrojna. Strajki i demonstracje w latach Tworzenie nowej inteligencji po II wojnie światowej 6. Poznański czerwiec. Zdławiona rewolucja 7. Październik Znaczenie przełomu 1956 roku dla społeczeństwa polskiego 8. Ruch społeczny Solidarność Kryteria i forma Zaliczenie ze stopniem zaliczania zajęć Literatura podstawowa 1. Ihnatowicz Ireneusz, Mączak Antoni, Zientara Benedykt, Żarnowski Janusz: Społeczeństwo polskie od X do XX wieku. Warszawa Słabek Henryk: O społecznej historii Polski

2 Warszawa Mędrzecki Włodzimierz, Rudnicki Szymon, Żarnowski Janusz: Społeczeństwo polskie w XX wieku. Warszawa Paczkowski Andrzej: Strajki, bunty, manifestacje jako polska droga przez socjalizm. Poznań Żarnowski Janusz: Społeczeństwo II Rzeczypospolitej Warszawa Literatura uzupełniająca 1. Dudek Antoni i Marszałkowski Tomasz: Walki uliczne w PRL Kraków Głowacki Albin: Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Łódź Gradzińska Grażyna: Chłopi wobec kryzysów społeczno politycznych w Polsce. Poznań Kurczewski Jacek (red.): Stalinizm. Warszawa Palska Hanna: Nowa inteligencja w Polsce Ludowej. Świat przedstawień i elementy rzeczywistości. Warszawa Żarnowski Janusz (red.): Metamorfozy społeczne, Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku Żarnowski Janusz (red.): Metamorfozy społeczne 2, Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego w XIX i XX wieku

3 Nazwa przedmiotu Wykładowca Typ przedmiotu Socjologia pracy dr Dominika Polkowska Przedmiot z tzw. II grupy Rok studiów II rok - studia stacjonarne I stopnia w Lublinie Semestr zimowy Liczba godzin 30 WY+15CA Liczba punktów ECTS 3 Treści programowe 1. Praca w ujęciu socjologicznym: definicja, pojęcia pokrewne. 2. Jakość pracy: pojęcie, technologiczne i humanistyczne ujęcie jakości pracy, wielowymiarowość jakości pracy. 3. Humanizacja pracy: nurt humanistyczny i pragmatyczny. 4. Zakład pracy w ujęciu socjologicznym, główne problemy zakładu pracy. 5. Kierowanie w zakładzie pracy. 6. Motywacja i motywowanie. 7. Zjawiska dezorganizujące i patologiczne w zakładzie pracy: pojęcie konfliktu, sposoby jego rozwiązywania, strajk-definicja, rodzaje. 8. Mobbing i jego skutki. 9. Stres w miejscu pracy. 10. Warunki pracy. 11. Instytucje rynku pracy 12. Kariera zawodowa - pojęcie, istota, indywidualny i instytucjonalny rozwój kariery, ścieżki kariery. Kryteria i forma zaliczania zajęć Literatura podstawowa (do 5 pozycji) Literatura uzupełniająca (do 10 pozycji) 13. Perspektywa makro-analityczna przemian dokonujących się w sferze rynku pracy 14. Kultura/kultury narodowa/e i jej/ich wpływ/y na parametry rynku pracy 15. Dialog społeczny w Polsce 16. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów 17. Szara strefa 18. Bezrobocie wybrane zagadnienia Zaliczenie z oceną 1. Baran Józef: W poszukiwaniu źródeł dobrej roboty. Studium socjologiczne o jakości pracy. Kielce: Wyd. WSP Bechowska-Gebhardt Agata, Stalewski Tadeusz: Mobbing, patologia zarządzania personelem. Warszawa: Wyd. Difin J. Gardawski Juliusz (red.): Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Wyd. Scholar Januszek Henryk, Sikora Jan: Socjologia pracy. Poznań: Wyd. AE Schultz Duane, Schultz Sydney (red.): Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wyd. PWN Drozdowski Rafał: Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze. Poznań: Wyd. Naukowe Dyonizniak Ryszard: Socjologia pracy. Kraków: Wyd. AE Furmanek Waldemar: Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy). Toruń: Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych 2008.

4 4. Gardawski Juliusz: Dialog społeczny w Polsce: teoria, historia, praktyka. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH Hryniewicz Janusz: Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Wyd. Scholar Kabaj Mieczysław: Strategie i prognozy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. Warszawa: Wyd. Scholar Kazimierczak Zbigniew (red.): Rynek pracy i bezrobocia. Łódź: Wyd. UŁ Smandek Irmgard: Teorie rynku pracy: praca zbiorowa. Katowice: Wyd. AE Stępnień Jerzy: Socjologia pracy i zawodu. Poznań: Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego Titkow Anna (red.): Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet: monografia zjawiska. Warszawa: Wyd. ISP 2003.

5 Nazwa przedmiotu Socjologia przestrzeni Wykładowca dr Danuta Niczyporuk Typ przedmiotu(w,ćw, kw, Przedmiot II grupy sem.) Rok studiów I I rok st. I stopnia Semestr letni Liczba godzin 30 wykładu 15 ćwiczeń Liczba punktów ECTS 4 Treści programowe 1. Przestrzeń jako przedmiot socjologii; 2. Rodzaje przestrzeni; 3. Miejsce i przestrzeń; 4. Przestrzeń w kulturowym obrazie świata; 5. Percepcja i waloryzacja przestrzeni; 6. Przyswajanie przestrzeni; 7. Naznaczanie przestrzeni; 8. Wytwarzanie przestrzeni; 9. Przestrzeń symboliczna: 10. Przestrzeń sacrum; 11. Rodzaje przestrzeni miejskiej; 12. Przestrzenie miast (miasto europejskie, płn. amerykańskie, azjatyckie); 13. Przemiany przestrzeni wiejskiej; 14. Przestrzeń pracy. Kryteria i forma zaliczania zajęć Literatura podstawowa (do 5 pozycji) Egzamin ustny oraz zaliczenie z ćwiczeń na podstawie pracy pisemnej. 1. Jałowiecki Bohdan, Szczepański Marek: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej Warszawa; Wydawnictwo Naukowe Scholar Jałowiecki Bohdan, Majer Andrzej, Szczepański Marek, (red.): Przemiany miasta, wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Styk Józef, Świeca Andrzej: Przestrzeń Lublina w ocenach jej użytkowników. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 8. Red.. Lublin: Wyd. UMCS Niczyporuk Danuta: Czas i przestrzeń w światopoglądzie mieszkańców wsi. Lublin: Wyd. UMCS Niczyporuk Danuta: Przestrzeń symboliczna Lublina w oglądzie mieszkańców. W: Stare i nowe struktury społeczne w Polsce. T. 7: Socjologiczne diagnozy współczesnych przemian społecznych, Red. Józef Styk Lublin: Wydawnictwo UMCS

6 Literatura uzupełniająca (do 10 pozycji) 2008 s Eco Umberto: Pejzaż semiotyczny. Warszawa, PIW Hall Edward T.: Ukryty wymiar, Warszawa: Muza Niczyporuk Danuta: Przestrzeń w kulturowym obrazie świata. W: Przestrzeń w nauce współczesnej. Red. Stefan Symotiuk, Grzegorz Nowak. Lublin: Wyd. UMCS 1998 s Niczyporuk Danuta: Przestrzenna identyfikacja mieszkańców Lublina. W: Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. Red. Małgorzata Dziekanowska, Józef Styk. Lublin: Wyd. Perfekta info 2008 s Niczyporuk Danuta: Przestrzeń wiejskich społeczności lokalnych, "Annales UMCS" Sectio I vol. 26: 2001 s Malikowski Marian, Piegza Janusz: Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce i na Słowacji. Red.. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008.

7 Nazwa przedmiotu: Zaangażowanie i neutralność w socjologii. Wykład 30 godz godz. ćwiczeń Wykładowca: dr Agnieszka Kolasa-Nowak Socjologia: III rok studia pierwszego stopnia, zajęcia z II grupy. Cel zajęć: Zajęcia będą dotyczyły kwestii postaw, jakie zajmują badacze współczesnego świata społecznego oraz przyjmowanych przez nich celów poznania. Te zagadnienia znajdują się w centrum socjologii, a szczególnie współczesnej refleksji teoretycznej. W naukach społecznych pytanie o neutralność poznawczą lub też zaangażowanie w zmianę społeczną ma bogatą tradycję i budzi wyjątkowo żywe dyskusje. Przedmiotem zajęć będzie dorobek socjologii krytycznej i argumenty uzasadniające postawę społecznego zaangażowania badacza. Analizie zostaną poddane także racje zwolenników neutralności poznawczej. Zobaczymy też jak obie strategie realizowane są w praktyce badawczej i teoretycznej współczesnej socjologii, także polskiej. Wreszcie oba stanowiska zostaną ukazane w perspektywie socjologii wiedzy, a zwłaszcza jej konstruktywistycznej wersji. W tym ujęciu zastanowimy się, czy możliwa jest poznanie całkowicie neutralne względem rzeczywistości oraz jakie funkcje społeczne może ono pełnić. Tematyka zajęć: - Przypomnienie fundamentów: przedsocjologiczna filozofia społeczna jako poszukiwanie warunków dobrego społeczeństwa oraz socjologia jako nauka przyrodnicza (w swoich początkach); - Klasyczne stanowisko w sprawie neutralności i wolności od wartościowania pierwsze uwagi socjologii humanistycznej; - Karola Marksa postawa badawcza: jak wygląda dzisiaj?; - Badacz jako uczestnik życia społecznego: relacja miedzy badaczem a rzeczywistością w refleksji socjologii interpretatywnej; - Demaskowanie i ujawnianie: społeczna rola tego co ukryte (Freud i Marks). - Poznanie mechanizmów społecznych drogą do lepszego świata czy indywidualnej emancypacji (teoria krytyczna i jej rozwój); - Wiedza i władza: o współczesnej refleksji nad związkami państwa, władzy i nauki (Michel Foucault); - Czy socjotechnika ma dziś zwolenników? - Diagnoza współczesności: jakie zaangażowanie jest możliwe w XXI w.? (Giddens, Bourdieu, Bauman); - Czy teorie neutralne takie są? Problem ukrytych założeń i implikacji praktycznych na przykładzie teorii wyborów racjonalnych; - Polityka a nauka: socjologiczne interpretacje polskiej transformacji; - Wszelka wiedza pochodzi od społeczeństwa: konstruktywizm jako stanowisko w socjologii wiedzy; Literatura podstawowa: Z.Bokszański i in. (red.) Encyklopedia socjologii. T.1-5. Warszawa: Oficyna Naukowa. E.Mokrzycki (red.) Kryzys i schizma, Warszawa: PWN.

8 C. W. Mills Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: PWN. Szacki, Jerzy Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN. A.Jasińska-Kania (red.) Współczesne teorie socjologiczne. Wybór tekstów. T.1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Literatura zalecana: P.Bourdieu Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa. M.Czyżewski, Socjolog i życie potoczne. Studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji, Łódź N.Elias Zaangażowanie i neutralność. Warszawa: PWN. A.Manterys, Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa J.Mucha Socjologia radykalna jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa: PWN. C.C.Lemert Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja. Warszawa: PWN. J.Szacki (red.), Czy kryzys socjologii? Warszawa A.Szahaj (red.) Wokół teorii krytycznej Jurgena Habermasa, Warszawa M.Ziółkowski, Znaczenie, interakcja, rozumienie. Studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej, Warszawa A.Zybertowicz Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Toruń: Wydawnictwo UMK.

9 Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia Wykładowca Dr n. hum. Włodzimierz Piątkowski Typ Wy-30 CA-15 przedmiotu(w,ćw, przedmiot z grupy II kw, sem.) Rok studiów III rok I stopnia, w Lublinie, przedmiot z grupy II Semestr letni Liczba godzin Wy-30 CA- 15 Liczba punktów 3, zal. z oc. ECTS Treści programowe Wykłady: 1.Promocja zdrowia wprowadzenie w problematykę wykładów. 2h 2.Teoretyczne podstawy promocji zdrowia. 4h 3.Promocja zdrowia a socjologia medycyny. Analiza wzajemnych relacji. 2h 4.Socjologia promocji zdrowia. Geneza, przedmiot, funkcje, zastosowania. 4h 5.Historyczna ewolucja idei promocji zdrowia ( ). 2h 6.Społeczna natura zdrowia z przedmiot socjologii medycyny. 4h 7.Promocja zdrowia - ewolucja zakresu zainteresowań. 2h 8.Funkcje promocji zdrowia. 2h 9.Promocja zdrowia taksonomia (cz. 1). 2h 10.Promocja zdrowia taksonomia (cz. 2). 2h 11.Profilaktyka a promocja zdrowia. Analiza wzajemnych relacji. 4h Ćwiczenia: Samopomoc a promocja zdrowia Rola nauk o zachowaniu w programach promocji zdrowia Środowiska promujące zdrowie Socjotechnika promocji zdrowia Liderzy promocji zdrowia sposób kształcenia, zadania, zakres odpowiedzialności Religia w trosce o zdrowie. Nowe wyzwania i perspektywy rozwiązywania problemów zdrowotnych. Wyniki wybranych badań socjologicznych nad promocją zdrowia Aktualne i przyszłe możliwości zatrudniania socjologów w programach promujących zdrowie w Polsce Kryteria i forma zaliczania zajęć Literatura podstawowa (do 5 pozycji) ćwiczenia zaliczenie na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i samodzielnej prezentacji pracy seminaryjnej. egzamin ustny. Wykłady: wykazanie się znajomością wszystkich treści prezentowanych na zajęciach oraz ich prawidłowa, samodzielna interpretacja. 1. Taranowicz I., Zdrowie i sposoby radzenia sobie z jego zagrożeniami. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław Prasons T., System społeczny, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2009, rozdział X: Struktura społeczna i proces dynamiczny na przykładzie nowoczesnej praktyki medycznej. 3. Słońska Z., Społeczna natura zdrowia a negatywna i pozytywna koncepcja zdrowia: teoria i praktyka, w: W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. Wokół myśli Magdaleny Sokołowskiej, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2010, w druku. 4. Gniazdowski A.: Rola wybranych czynników psychospołecznych w promocji zdrowia w Polsce. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1995 nr 7.

10 Literatura uzupełniająca (do 10 pozycji) 5. Taradejna D.: Drama w edukacji promującej zdrowie. Sztuka Leczenia 1998 nr 1, T. IV. Nettelton S.: Sociology as applied to health promotion W: The sociology of Health and Illness. Cambridge Piątkowski W., Płonka-Syroka B. (red.): Socjologia i antropologia Medycyny w działaniu. Wrocław Woynarowska B.: Projekt Szkoła promująca zdrowie w Polsce. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1994 nr 1-2. Kawczyńska-Butrym Z. (red.): Uczelnia promująca zdrowie. Założenia programu. Lublin Piątkowski W.: Promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1994 nr 1-2. Makowska Z.: Indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem: uwarunkowania sytuacji stresowych w związku z praca i ocena ich skuteczności. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1996 nr 8-9. Tatoń J., Barmas M., Czech A.: Promocja zdrowia w cukrzycy. Nauczanie samoopieki. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1994 nr 3-4. Lightfood J., Bines W.: Do we need health worker in schools W: The making of health policies in Europe, E.N.S.P. Rennes Jackson P.: The development of a scientific fact: the case of passive smoking W: R. Bunton, S. Nettleton, R. Burrows (eds.). The Sociology of Health Promotion. Critical Analyses of Consumption, Lifestyle and Risk. London and New York Parish R.: Health promotion. Rhetoric and reality W: R. Bunton, S. Nettleton, R. Burrows (eds.). The Sociology of Health Promotion. Critical Analyses of Consumption, Lifestyle and Risk. London and New York 2005.

11 Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA POLITYKI Kierunek: SOCJOLOGIA III ROK Liczba godzin: Wy - 30, Ca - 15 Forma zakończenia przedmiotu: zal z oc. Liczba punktów ECTS: Prowadzący: Jarosław Chodak, Ewa Lecka Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane): Zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami z zakresu socjologii polityki. Poznanie pojęć przydatnych w konceptualizacji zjawisk sfery polityki. Analiza mechanizmów kształtujących życie polityczne. Treści przedmiotu: I. Wykłady 1. Systemy polityczne 2. Teorie demokracji 3. Powstanie i funkcjonowanie zachodniej demokracji 4. Legitymizacja systemów politycznych; 5. Państwo i jego instytucje. Rola elit w kształtowaniu polityki państwa 6. Demokratyzacja. Strategie promocji demokracji 7. Władza i panowanie 8. Teorie elekcji 9. Determinanty zachowań politycznych 10. Społeczeństwo obywatelskie 11. Kultura polityczna 12. Partycypacja polityczna w społeczeństwie informacyjnym II. Ćwiczenia 1. Ruchy polityczne 2. Mechanizmy formowania się elit politycznych w państwach postkomunistycznych 3. Systemy partyjne; Dynamika rozwoju systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku. 4. Wymiary podziałów politycznych współczesnego społeczeństwa polskiego 5. Zachowania wyborcze Polaków Metody kształcenia: wykład, dyskusja z elementami wykładu, prezentacja multimedialna Literatura podstawowa Faulks, Keith Political Sociology. A Critical Introduction, Edinburgh University Press. Huntington, Samuel Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa Krasnodębski, Zdzisław Demokracja peryferii, Warszawa: Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria. Nash, Kate Contemporary Political Sociology, Blackwell Publishers, Orum, Anthony M Introduction to Political Sociology: the Social Anatomy of the Body Politic: Prentice Hall. Sartori Giovanni Teoria demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Waśko, Andrzej Demokracja bez korzeni, Kraków: Wydawnictwo Arcana. Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, t.1, Wydawnictwo

12 Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1995 Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, t.2, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa Wnuk-Lipiński, Edmund. 2005, Socjologia życia publicznego, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR. Literatura uzupełniająca: Lipset, Seymour M Homo politicus: społeczne podstawy polityki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Linz, Juan J., Alfred Stepan Problems of Democratic Transition and Consolidation. John Hopkins University Press, Baltimore and London. Lucas, Edward Nowa zimna wojna: jak Kremml zagraża Rosji i Zachodowi, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. McFaul, Michael. 2004/5. Democracy Promotion as a World Value. The Washington Quarterly, 28: 1 (Winter): McFaul, Michael Transitions from Postcommunism Journal of Democracy, 16, no. 3: Forma zaliczenia: test pisemny, kolokwium (ćwiczenia)

13 Nazwa przedmiotu: Socjologia ciała Kierunek: Socjologia Prowadzący: dr Anna Biała Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane): Zapoznanie studentów z problematyką obecności ciała ludzkiego w społeczeństwie; Student powinien umieć: - przedstawić argumenty na rzecz postrzegania ciała ludzkiego w aspekcie: biologicznym, społecznym i kulturowym; - rozpoznawać stereotypy kulturowe odnoszące się do ciała ludzkiego i cielesności oraz wskazać argumenty na rzecz ich dekonstrukcji. Student powinien mieć świadomość przyczyn występowania różnorodnych postaw wobec ciała ludzkiego i potrafić wskazać przykłady np. przeciwstawnych postaw i wyjaśnić ich źródła. Student powinien dostrzegać związek między percepcją oraz modyfikacjami ciała ludzkiego i rozwojem technologicznym. Student powinien określić różnego rodzaju zagrożenia wynikające z charakterystycznego dla kultury współczesnej kultu ciała. Treści przedmiotu: - refleksje na temat ciała w mitologii, nauce, sztuce, religii - cielesność w stereotypach kulturowych - socjologia ciała jako dyscyplina naukowa - sposoby modelowania ciała w kulturze - metamorfozy ludzkiego ciała inspiracje i zwiększające się możliwości - kanony urody ciała ludzkiego a kwestia zdrowia - zasady i problemy ergonomii - płeć kulturowa i płeć biologiczna - seksualność człowieka i formy jej eksponowania - przemiany intymności, pojęcie tabu - pojęcie wstydu przemiany, wyznaczanie granic - ciało w komunikacji społecznej - kondycja ciała ponowoczesnego Treści przedmiotu:ćwiczenia - cielesność w stereotypach kulturowych - sposoby modelowania ciała w kulturze - metamorfozy ludzkiego ciała inspiracje i możliwości - kanony urody ciała ludzkiego a kwestia zdrowia - seksualność człowieka i formy jej eksponowania - przemiany intymności, pojęcie tabu - pojęcie wstydu przemiany, wyznaczanie granic - ciało w komunikacji społecznej Metody kształcenia: metody podające: wykład informacyjny metody problemowe: wykład problemowy dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem, metody eksponujące: film Literatura podstawowa: Teksty źródłowe: Opracowania:

14 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Warszawa A. Buczkowski, Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna, Kraków A. Biała, Ciało człowieka w XXI wieku obszar oddziaływania nowych technologii, [w:] U. Kusio, (red.), Kulturowe wyzwania XXI wieku. Szkice z socjologii, antropologii i psychologii społecznej, Lublin M. Foucault, Historia seksualności, Warszawa A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, Warszawa A. Giddens, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa A. Gwóźdź, (red.) Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków J. M. Kurczewski (red.), Praktyki cielesne, Warszawa Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza, Poznań-Toruń 1996 Literatura uzupełniająca: J. Kopania, Etyczny wymiar cielesności, Kraków, Universitas, E. H. Oleksy i E. Ostrowska (red.), Gender - film media, Kraków, B. Pawlica, M.S. Szczepański, A. Zarębska-Mazan, Pokusy piękna i urody. Rynek chirurgii plastycznej w oglądzie socjologicznym, Tychy J. Ryczek, Piękno w kulturze ponowoczesnej, Kraków Raporty z badań TNS OBOP, CBOS adekwatne do problematyki poruszanej na zajęciach.

15 Nazwa przedmiotu: Pomoc rodzinie w kryzysie Kierunek: Socjologia Liczba godzin: 30 WY+15 CA Forma zakończenia przedmiotu egzamin/zaliczenie z oceną Liczba punktów ECTS:5/4 p. Prowadzący: dr Stanisław Lachowski Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane): - Poznanie mechanizmów powstania kryzysu w rodzinie i zjawisk wywołujących kryzys - Zapoznanie się z działalnością najważniejszych instytucji wspierających rodzinę w kryzysie - Poznanie strategii pomocy rodzinie w kryzysie - Opanowanie umiejętności diagnozowania sytuacji kryzysowych w rodzinie i doboru metod wspierania rodzin będących w kryzysie Treści przedmiotu(oddzielnie wykłady, oddzielnie ćwiczenia): - Charakterystyka zjawisk wywołujących kryzys w rodzinie (bezrobocie, przemoc, uzależnienia i inne choroby, niewydolność wychowawcza, rozpad) - Unormowania prawne wspierające rodzinę w kryzysie (wybrane zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Karta Praw Rodziny, - Polityka społeczna państwa na rzecz rodziny w ostatnich dziesięcioleciach - Strategie wspierania rodziny w kryzysie - Instytucje państwowe wspierające rodzinę - Instytucje samorządowe wspierające rodzinę - Organizacje pozarządowe wspierające rodzinę - Działania Kościoła i grup wyznaniowych na rzecz rodziny - Poradnictwo rodzinne - Rodziny zastępcze - Rodziny adopcyjne - Rodzinne Domy Dziecka - Separacja jako forma rozwiązania kryzysu w rodzinie - Stwierdzenie nieważności małżeństwa jako forma rozwiązania kryzysu w rodzinie - Rozwód jako forma rozwiązania kryzysu w rodzinie Metody kształcenia: - Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych (prezentacje multimedialne) Literatura podstawowa: - Zagrożenia życia rodzinnego. Red. Grażyna Poraj, Jan Rostowski. UŁ. Łódź B. Balcerzak-Paradowska. Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. IPiSS. Warszawa Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Red. Barbara Kałdon. Sandomierz-Stalowa Wola Lachowska B. Dzieci osób owdowiałych. RW KUL. Lublin Lipkowska-Teutsch A. Rodzina a przemoc. PARPA. Warszaw Henryk Cudak. Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych. Wyd. Adam Marszałek. Toruń Zagrożenie życia rodzinnego. Red. Grażyna Poraj, Jan Rostowski. UŁ. Łódź Izdebska Jadwiga. Dziecko osamotnione w rodzinie. Trans Humana. Białystok Kawula Stanisław. Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki. Wyd. Adam Marszałek. Toruń Seweryńska Anna Maria. Uczeń z rodziny dysfunkcjonalnej: przewodnik dla wychowawców i nauczycieli Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 2004 Literatura uzupełniająca: - Cudak Henryk. Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie dzieci i młodzieży. WSP. Kielce Andrzejewski Marek. Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcjonalnej. Zakamycze Kraków Pospiszyl I. Przemoc w rodzinie. WSiP. Warszawa Kawczyńska-Butrym Z. Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Wydawnictwo Makmed. Lublin Lesiewicz J. Sieć i natężenie wsparcia społecznego rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym UMCS Lublin 2003 (praca

16 dr) Forma zaliczenia: Praca pisemna na wskazany temat lub kolokwium pisemne

17 Nazwa przedmiotu: Doradztwo personalne Kierunek: Socjologia, Prowadzący: dr Zofia Szymanek Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane): Zapoznanie studentów z podstawami koncepcji zarządzania personelem jako częścią szerszego procesu zarządzania przedsiębiorstwem i jego uwarunkowaniami. Zapoznanie z podstawowymi funkcjami personalnymi. Rozwijanie umiejętności praktycznego ich zastosowania w zarządzaniu organizacją. Treści przedmiotu(oddzielnie wykłady, oddzielnie ćwiczenia): Transformacja pracy i funkcji personalnej. Kompetencje menadżerów i specjalistów personalnych. Podstawy koncepcji zarządzania personelem: istota, ujęcie modelowe. Doradztwo personalne a misja, cele i strategia przedsiębiorstwa. Doradztwo personalne w małych, średnich i dużych firmach a oczekiwania właścicieli, kadry menadżerskiej oraz pozostałych pracowników i ich reprezentacji. Analiza pracy i planowanie personelu: istota i rodzaje analizy pracy; opis stanowiska pracy i jego wykorzystanie; istota i metody planowania, rodzaje planów. Alokacja personelu: istota i uwarunkowania; pozyskiwanie pracowników: rekrutacja, selekcja, adaptacja. Procedura selekcji kandydatów: etapy, techniki, narzędzia. Motywacja i motywowanie: pojęcie, instrumenty, kierunek przeobrażeń, warunki i zasady skutecznego motywowania. Podstawowe teorie motywacji. Projektowanie systemu motywacyjnego: wdrożenie, realizowanie i modyfikowanie. Ocenianie pracowników: istota, rodzaje, cele, kryteria, metody. Konstruowanie systemu ocen pracowników: wdrażanie, wykorzystanie. Szkolenie i rozwój zawodowy pracowników: istota, metody i techniki, rodzaje i formy, planowanie, organizowanie, ewaluacja. Projektowanie systemu szkolenia i rozwoju zawodowego personelu: istota, diagnoza potrzeb szkoleniowych. Derekrutacja pracowników według standardów europejskich. Metody kształcenia: Wykład, case study, dyskusja, ćwiczenia. Literatura podstawowa (do 10 pozycji) i uzupełniająca (do 5 pozycji): Literatura podstawowa: Zarządzanie zasobami ludzkimi, (red.) H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa Z problematyki doradztwa personalnego, (red.) T.Rzepa, Szczecin 2001, cz. 1 i 2002, cz. 2. J. Marciniak, Rekrutacja i zatrudnienie według standardów europejskich, Ostrołęka Strategia personalna firmy, (red.) M. Juchnowicz, Warszawa M. Sidor-Rządkowska, Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, (red.), T. Witkowski, Kraków M. Dale, Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników, Kraków Zarządzanie zasobami ludzkimi, (red.), W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, Warszawa K. Doktór, Dobór i kariery menedżerów personalnych, Warszawa M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków L. Rae, Planowanie i projektowanie szkoleń, Kraków Literatura uzupełniająca: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Materiały do ćwiczeń, H. Król, A. Ludwiczyński, red., Warszawa K. Konecki. Łowcy głów. Headhunting, Warszawa Pocztowski, Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, II zestaw studiów przypadków, Kraków Jamka, Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników. Teoria i praktyka, Warszawa 2001.

18 M. Sloman, Strategia szkolenia pracowników, Warszawa Nazwa przedmiotu: Doradztwo zawodowe Kierunek: Socjologia Prowadzący: dr Zofia Szymanek Cele przedmiotu: Zapoznanie z historycznym i współczesnym kontekstem rozwoju poradnictwa zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem genezy, uwarunkowań, poglądów i teorii. Rozwijanie umiejętności przydatnych w praktyce indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Rozwijanie umiejętności konstruowania narzędzi oraz praktycznego stosowania metod i technik diagnostycznych do sporządzania ekspertyz doradczych. Treści przedmiotu: Praca, zawód i bezrobocie jako źródła kryzysów a zapotrzebowanie na profesjonalne Doradztwo zawodowe w Polsce i w wiodących krajach Unii Europejskiej - perspektywa psychologiczna i socjologiczna - pojęcie, rodzaje, cele i zadania. Kontekst historyczny i współczesny doradztwa zawodowego: kierunki badań, instytucjonalizacja i profesjonalizacja; zasady współpracy międzyresortowej; działania PUP w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia; zadania realizowane przez samorząd województwa lubelskiego w zakresie polityki rynku pracy. Teorie rozwoju zawodowego. Koncepcje psychologiczne człowieka. Modele doradztwa i doradcy zawodu. Metodyka doradztwa indywidualnego. Metodyka doradztwa grupowego. Outplacement jako forma pomocy zwalnianym. Rozmowa doradcza jako metoda o podstawowym znaczeniu. Prawne i etyczne podstawy doradztwa zawodowego. Marketing w procesie poszukiwania pracy. Jak aktywnie szukać pracy (bilans umiejętności i mocnych stron, dokumenty aplikacyjne). Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Monitoring rynku pracy cechy regionalnego i lokalnego rynku pracy. Wybrane metody doboru pracowników: interview, Thomas International, Assessment Centre. Treści przedmiotu:ćwiczenia Współczesny rynek pracy - szanse i zagrożenia. Monitoring lokalnego rynku pracy (zawodów deficytowych i nadwyżkowych). Marketing w procesie szukania pracy. Dokumenty aplikacyjne Budowanie sieci kontaktów. Kreatywny plan poszukiwania pracy. Bilans umiejętności i mocnych stron - istota i wykorzystanie w procesie szukania pracy Praktyka doradztwa zawodowego. Możliwości i ograniczenia w konstruowaniu prognoz zawodowych. Metody kształcenia Wykład, pogadanka Literatura podstawowa: Doradca profesja, pasja, powołanie?, B. Wojtasik, A. Kargulowa (red.), Warszawa Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, B. Wojtasik (red.), Wrocław 2001.

19 Psychologiczna problematyka doradztwa zawodowego (red.) H. Skłodowski, t. 1 i 2, Łódź J. Guichard, M. Huteau, Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego, Kraków E. Herr, S. Cramer, Planowanie kariery zawodowej, Warszawa B. Wojtasik, Warsztat doradcy zawodu, Warszawa A. Bańka, Zawodoznawstwo. Doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy, Poznań W. Rabczuk, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich, Warszawa J.Taylor, Jak efektywnie poszukiwac pracy, Kraków A. Kargulowa, Poradnictwo w teorii i praktyce, Wrocław Literatura uzupełniająca: A. Kargulowa, Przeciw bezradności. Nurty opcje--kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie, Wrocław P. Hackett, Interview, czyli rozmowa kwalifikacyjna, Warszawa Z. Uniszewski, Jak rozmawiac szukając pracy, Warszawa D. Schultz, S. Schultz, Psychologia a wyzwania pracz dzisiejszej, Warszawa 2002.

20 Nazwa przedmiotu: Procesy marginalizacji, wykluczenia i reintegracji społecznej. Kierunek: Socjologia Prowadzący: Dr Marta Komorska, doktor, adiunkt i mgr M. Nowakowski Semestr letni Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane): Program kursu zawiera prezentację podstawowych pojęć związanych z procesem marginalizacji, wykluczenia i reintegracji społecznej. W trakcie zajęć omówiona zostanie specyfika procesu wykluczenia społecznego, mechanizmy blokowania tych procesów oraz efektywność programów socjalnych służących społecznej reintegracji. Ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie są podstawowymi zjawiskami przyczyniającymi się do powstania wykluczenia społecznego, a samo wykluczenie przyjmuje skomplikowane i wielowymiarowe formy, które wymagają kompleksowego podejścia, łączącego szeroką gamę programów działania w obszarach takich jak: ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, edukacja, zatrudnienie, ochrona zdrowia, mieszkania. Treści przedmiotu(oddzielnie wykłady, oddzielnie ćwiczenia): Wykład: Pojęcie marginalizacji i wykluczenia społecznego w Polsce, próby definiowania. 2. Diagnozowanie wykluczenia społecznego, operacjonalizacja i pomiar (wskaźniki i miary). 3. Przyczyny procesu marginalizacji (bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, środowisko, miejsce zamieszkania, uzależnienia, patologie życia rodzinnego itp.) 4.Okres transformacji w Polsce a procesy marginalizacji. - tło ekonomiczne, - tło społeczne 5. Problematyka wykluczenia społecznego w polityce społecznej. 6. Opracowanie polskiej strategii do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 7. Reintegracja społeczna grup dotkniętych marginalizacją. 8. Instytucjonalne formy reintegracji społecznej: program zatrudnienia socjalnego, usługi socjalne, programy wyrównujące szanse edukacyjne, usługi profilaktyki zdrowotnej. 9. Procesy marginalizacji społecznej i reintegracji w świetle polityki społecznej UE. Ćwiczenia: 1. Podstawy prawne w ramach walki z procesem marginalizacji i wykluczenia społecznego 2. Prawa obywatelskie a wykluczenie społeczne 3. Zadania Rządowego Zespołu ds. Marginalizacji i Reintegracji Społecznej 4. Instytucje i organizacje odpowiedzialne za prowadzenie działań w obszarze walki z procesem marginalizacji i wykluczenia społecznego 5. Badania nad marginalizacją i wykluczeniem społecznym (narzędzia, wskaźniki) 6. Polityka społeczna a procesy marginalizacji rekomendacje. Podsumowanie zajęć. Metody kształcenia: Wykład z wykorzystaniem foliogramów, nierzadko prowadzony w formie konwersatoryjnej, wzbogacony przedstawieniem kserokopii ważnych artykułów i prezentacją niektórych pozycji piśmiennictwa. Literatura podstawowa: 1. P.Błędowski (red.): Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec problemów współczesności. SGH, Warszawa K. Marzec-Holka (red.): Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej. Wyd. U.K.W. Bydgoszcz L. Frąckiewicz (red.): Wykluczenie społeczne. Wyd. AE, Katowice A.Titkow (red.): Szklany sufit. ISP, Warszawa T.Kazimierczak, M. Rymsza (red.): W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa K.W. Frieske (red.): Ofiary sukcesu. Zjawiska marginalizacji społecznej w Polsce. IS UW, Warszawa 1997.

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny UR

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny UR SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy socjologii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I P O D S T A W Y S O C J O L O G I I Kod UTH/HES/ST/I Nazwa w języku polskim Podstawy socjologii w języku angielskim Introduction to sociology Wersja Kolejna Rok akadem icki rok akademicki 2014/2015 Wydział

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny

Studia niestacjonarne: Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008. Przedmiot: Socjologia Wykładowca: dr Adam DrąŜek. Wykład obligatoryjny Studia niestacjonarne: Europeistyka Przedmiot: Socjologia 1. Poznanie socjologii w czasie jako dyscypliny naukowej. 2. Przedmiot nauczania socjologii i korelacje z innymi naukami. 3. NajwaŜniejsi przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne

Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne Egzamin licencjacki na kierunku socjologia zagadnienia. Zagadnienia ogólne 1. Struktura społeczna współczesnego polskiego społeczeństwa - główne kierunki zmian. 2. Religijność Polaków dynamika i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

SYLABUS - ćwiczenia B. Informacje szczegółowe

SYLABUS - ćwiczenia B. Informacje szczegółowe Elementy składowe sylabusu Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa kierunku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Język przedmiotu Rok studiów/ semestr Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki. Do wyboru

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki. Do wyboru Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Socjologii Nazwa kierunku: Socjologia Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI SOCJOLOGIA I stopnia Zagadnienia kierunkowe: 1. Indywidualizm a idea wspólnego dobra (w świetle etyki społecznej) 2. Pojęcie ponowoczesności we współczesnych

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA lp. Nazwisko i imię promotora tytuł naukowy Katedra/zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Uczniowie (dzieci i młodzież) a zagrożenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Socjologia zmiany społecznej SYLABUS A. Informacje ogólne

Socjologia zmiany społecznej SYLABUS A. Informacje ogólne Socjologia zmiany społecznej SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: Socjologia medycyny SM/D Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: Socjologia medycyny SM/D Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA: 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kapitał społeczny i zaufanie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makroekonomia II na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Makroekonomia II 2. Kod modułu : MEKOII (10-MEKOII-z2-s; 10-MEKOII-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Edukacja ekologiczna. Ecological Education. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Edukacja ekologiczna Ecological Education Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr hab. Katarzyna Potyrała Prof. UP

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Socjologia pracy i zawodu - opis przedmiotu

Socjologia pracy i zawodu - opis przedmiotu Socjologia pracy i zawodu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia pracy i zawodu Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-SPIZ-C_pNadGenVYAPX Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA PRZEDMIOTU WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin

Wykłady: 20 godziny Seminaria: 10 godzin Ćwiczenia: 10 godzin Jednostka prowadząca kierunek: Zakład Zdrowia Publicznego Kierunek: Zdrowie publiczne Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna III rok I 0 studia stacjonarne Pedagogika zdrowia Punkty ECTS: Wykłady: 20 godziny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE 5 LETNIE MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE 2006/2007

ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE 5 LETNIE MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE 2006/2007 ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE 5 LETNIE MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE 0/07 0/07 1 I. Edukacja dla demokracji Kierownik ścieżki: prof. dr hab. Krzysztof Kiciński Podstawowe informacje: Na profil ścieżki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo modułów tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści

Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1. Spis treści Księgarnia PWN: Ewa Marynowicz-Hetka - Pedagogika społeczna. T. 1 Spis treści Przedmowa 11 CZE ŚĆ I PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE, ONTOLOGICZNE I AKSJOLOGICZNE DYSCYPLINY ORAZ KATEGORIE POJE CIOWE PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólne, moduł Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Podstawy i Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Psychologia społeczna. SYLABUS A. Informacje ogólne

Psychologia społeczna. SYLABUS A. Informacje ogólne Psychologia społeczna SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne Kod: Cts Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 13

Spis treści. Wprowadzenie 13 Spis treści Wprowadzenie 13 Pedagogika społeczna w strukturze pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz jako wyodrębniająca się praktyka zawodowa w sferze opieki i pomocy społecznej 27 ROZDZIAŁ 1. Przednaukowa

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne

sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, ocenę wyróżniającą. 1. Badania rynkowe Marketing Zachowania konsumenckie 2. Innowacje społeczne Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo ścieżek tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym roku studiów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wstęp do socjologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Wstęp do socjologii SYLABUS A. Informacje ogólne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie. Kierunek Praca socjalna. Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną Zagadnienia do egzaminu dyplomowego studia licencjackie Kierunek Praca socjalna Specjalność: Praca z dzieckiem i rodziną I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka. 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład + ćwiczenia OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/PIUS/SCK w języku polskim Socjologia kierowania Nazwa przedmiotu w języku angielskim Sociology Directions USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Przedmiot: Rok: I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Socjologia wychowania Sociology of education Semestr: II Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Outplacement w organizacji rozwiązywanie sytuacji trudnych./ Moduł 180..: Psychologia biznesu nowoczesne osiągnięcia i techniki 2.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni

Sylabus przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni Sylabus Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni Nazwa programu (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Bezpieczeństwo wewnętrzne Instytut Ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia KOD WF/I/st/37

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia KOD WF/I/st/37 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia KOD WF/I/st/37 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Zdrowie publiczne Kierunek studiów Zdrowie publiczne Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ MODUŁ Interdyscyplinarna charakterystyka problemu pracy z osobami bezrobotnymi podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych, psychologicznych, medycznych i ekonomicznych. KOORDYNATOR MODUŁU Mgr ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDD-MTDR Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr n. med. Beata Penar-Zadarko

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr n. med. Beata Penar-Zadarko Sylabus : PSYCHOLOGIA ZDROWIA Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Psychologia zdrowia Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Kod - Studia

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA

Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2. Spis treści TEORIE WYCHOWANIA Księgarnia PWN: Pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego - Pedagogika. T. 2 Spis treści Część I TEORIE WYCHOWANIA Wstęp (Bogusław Śliwerski) 12 Rozdział 1. Istota i przedmiot badań teorii wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo