Zarządzenie Nr R-26/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr R-26/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr R-26/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni. 3. Traci moc Zarządzenie Nr 51/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2012 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Lubelskiej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R e k t o r Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko

2 Załącznik do Zarządzenia Nr R-26/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z poczty elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udostępniania skrzynek pocztowych w ramach uczelnianego systemu poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej. 2. Poniższe terminy, o ile nie zaznaczono inaczej, są używane w niniejszym Regulaminie w następującym znaczeniu: 1) Poczta PL system poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej; 2) Użytkownik osoba uprawniona do korzystania z poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej; 3) Skrzynka pocztowa część techniczna Poczty PL, która umożliwia realizację usług poczty elektronicznej; 4) Skrzynka funkcyjna skrzynka pocztowa wykorzystywana z racji pełnienia funkcji w jednostce organizacyjnej Politechniki Lubelskiej lub skrzynka pocztowa jednostki organizacyjnej Uczelni; 5) Skrzynka gościnna skrzynka pocztowa udostępniana na wniosek właściwej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej osobom, które nie są pracownikami Uczelni, ale mają z nią związek, np. współpracują z Uczelnią; 6) Zawartość skrzynki wszystkie listy elektroniczne wraz z załącznikami, które w danym momencie znajdują się w skrzynce pocztowej; 7) Adres skrzynki jednoznaczne oznaczenie skrzynki pocztowej; 8) Hasło oznacza ciąg znaków wybranych przez użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do skrzynki pocztowej; 9) Administrator pracownik Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej odpowiedzialny za udostępnianie, modyfikowanie lub usuwanie skrzynek pocztowych dla użytkowników i bieżącą pomoc w zakresie ich używania. Wykaz administratorów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3 3. 1. Przed założeniem skrzynki pocztowej użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz postępowania zgodnie z jego zasadami. 2. Skrzynka pocztowa w systemie Poczta PL przeznaczona jest do wykorzystywania w związku z działalnością zawodową, studiami lub współpracą z Uczelnią. 4. Nadzór i opiekę techniczną nad systemem poczty elektronicznej sprawuje Centrum Informatyczne Politechniki Lubelskiej Dostęp do skrzynki pocztowej jest chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do systemu oraz treści wiadomości przechowywanych w skrzynce pocztowej. Ze względu na bezpieczeństwo systemu pocztowego oraz danych użytkownika hasło musi być tajne, to znaczy znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy niezwłocznie zmienić je na nowe. 2. Hasło, w którym mowa w ust. 1, nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. Powinno zawierać co najmniej: 1) 8 znaków, 2) 1 dużą literę, 3) 1 małą literę, 4) 1 cyfrę lub znak specjalny. Tryb udostępnienia użytkowania skrzynki pocztowej 6. Założenie skrzynki pocztowej następuje na podstawie: 1) informacji z Działu Spraw Osobowych o nowo przyjętych pracownikach; 2) informacji z Biura Rektora i Organizacji Uczelni o nowo utworzonych jednostkach organizacyjnych; 3) wniosku o udostępnienie, modyfikację lub usunięcie skrzynki pocztowej w systemie poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej w przypadku skrzynki gościnnej. Wniosek, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy złożyć do Administratora poczty.

4 7. Utworzenie skrzynki pocztowej oznacza, że użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie informacji o sobie przez Uczelnię wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia konta Poczty PL w celach technicznych i statystycznych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, zm. z 2000 r. Nr 12, poz. 136). 8. Uczelnia zobowiązuje się nie udostępniać zebranych danych osobom trzecim. Wyjątki od tej zasady mogą być spowodowane wyłącznie nakazem organów państwowych. 9. Udostępnienie skrzynki pocztowej obejmuje: 1) założenie skrzynki pocztowej w systemie Poczta PL; 2) przeszkolenie użytkownika w zakresie logowania do systemu Poczta PL i zmiany hasła. 10. Uczelnia udostępnia w ramach systemu Poczta PL skrzynki pocztowe o parametrach technicznych opisanych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu Użytkownicy Poczty PL otrzymują adresy skrzynek pocztowych w domenie pollub.pl. 2. W korespondencji służbowej obowiązuje posługiwanie się adresami pocztowymi założonymi w domenie pollub.pl. Inne adresy, które z różnych przyczyn są używane przez pracowników Politechniki Lubelskiej, nie będą wykorzystywane w celu przekazywania informacji służbowych. 3. Adres skrzynki pocztowej ma postać: Login jest unikalny i składa się z pierwszej litery imienia i pełnego nazwiska użytkownika, oddzielonych od siebie kropką, zapisanych bez znaków diakrytycznych. W razie powtarzalności loginu używane jest pełne imię. 4. W przypadku skrzynek funkcyjnych login tworzony jest na podstawie skrótu nazwy jednostki organizacyjnej lub funkcji użytkownika.

5 12. Dostęp do skrzynki pocztowej możliwy jest za pomocą: 1) przeglądarki internetowej poprzez stronę internetową: poczta.pollub.pl; 2) programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej Użytkownik może zgłaszać uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące jakości działania serwisu poczty elektronicznej do Centrum Informatycznego Politechniki Lubelskiej ( 2. Po założeniu skrzynki pocztowej użytkownikowi przysługuje prawo do dokonania aktualizacji danych zgłoszonych w momencie załączenia konta Użytkownik ma prawo korzystać ze skrzynki pocztowej w pełnym zakresie jej funkcjonalności pod warunkiem, że będzie to zgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi. 2. Użytkownik może otrzymywać korespondencję na adres skrzynki pocztowej istotną z punktu widzenia działalności Uczelni lub systemu Poczta PL. 3. Wykorzystując skrzynkę pocztową, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał w sposób naruszający prawa innych użytkowników oraz nie będzie przenosił prawa do korzystania ze swojej skrzynki pocztowej na inne osoby. 4. Użytkownik zobowiązany jest do odczytywania informacji przesyłanych z pomocą systemu poczty elektronicznej i usuwania informacji nieaktualnych. 15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość listów przesyłanych za pośrednictwem posiadanej skrzynki pocztowej. 16. Prawo korzystania ze skrzynki pocztowej wygasa z chwilą: 1) rozwiązania umowy o pracę użytkownika z Uczelnią (informacje o rozwiązanych umowach Dział Spraw Osobowych będzie przekazywał do Centrum Informatycznego celem usunięcia odpowiednich kont); 2) ustania przyczyn uzasadniających utworzenie konta gościnnego.

6 Zasady odpowiedzialności Uczelnia zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu Poczta PL oraz zobowiązuje się do udzielania wszelkiej możliwej pomocy w problemach związanych z obsługą skrzynek pocztowych. 2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do: 1) awaryjnego wyłączenia systemu bez uprzedniego powiadomienia użytkownika o tym fakcie; 2) zmiany zasad funkcjonowania systemu Poczta PL. Istotne zmiany dotyczące zasad będą podawane do wiadomości użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej; 3) zamykania skrzynek pocztowych osób, które przestają być pracownikami Politechniki Lubelskiej lub tracą status gościa Uczelni, zgodnie ze stosowną procedurą. 18. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za: 1) skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego korzystanie ze skrzynki pocztowej użytkownika; 2) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu oraz innymi niezależnymi okolicznościami; 3) przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu oraz z innych przyczyn niezależnych od Uczelni; 4) sposób wykorzystywania skrzynki pocztowej przez użytkownika oraz szkody, jakie poniósł na skutek nieprawidłowego zapisu lub nieprawidłowego odczytu wiadomości; 5) szkody wynikłe z użytkowania skrzynki pocztowej; 6) treści przesyłane w systemie poczty elektronicznej.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej Wniosek o udostępnienie, modyfikację lub usunięcie skrzynki pocztowej gościnnej w systemie poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej Zwracam się z prośbą o udostępnienie/modyfikację/usunięcie* skrzynki pocztowej gościnnej na zasadach opisanych w Regulaminie. Potwierdzam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem oraz zaleceniami odnośnie bezpieczeństwa systemu Poczta PL i nie wnoszę zastrzeżeń do sformułowań tam zawartych. Imię i nazwisko Gościa: Wnioskodawca: Jednostka organizacyjna: Telefon: Termin działania skrzynki: Lublin, dnia podpis Wnioskodawcy * - niepotrzebne skreślić Wpłynęło dnia: Przyjął:. Adres skrzynki pocztowej: Zrealizowano dnia: Administrator:.

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej Wykaz administratorów poczty Lp. Imię i nazwisko Telefon mgr inż. Piotr SOŁYGA mgr inż. Paweł WASILEWSKI mgr inż. Wojciech WÓJTOWICZ (81) (81) (81)

9 Parametry techniczne skrzynki pocztowej Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej Politechniki Lubelskiej Wyszczególnienie Wielkość skrzynki 100 MB Wielkość jednego wysyłanego listu 20 MB Wielkość jednego odbieranego listu 20 MB Ilość aliasów (innych adresów dla 1 konta) max. 1 Zwiększanie ilości aliasów dla konta Dostęp do konta z dowolnego komputera Metody dostępu do konta WWW, POP3, IMAP Notatka (przypomnienie) Emotikony (wstawianie obrazków w listach) Graficzne wzory listów Sygnatury w listach (Twoje podpisy) max. 1 Edytor HTML Drag&Drop Statystyki konta Wyszukiwanie listów Książka adresowa Autoresponder ( wakacyjna odpowiedź ) Zarządzanie folderami Przekierowanie poczty Login do Poczta PL Skórki (skiny) Kreator ustawień poczty Konfigurator poczty dla programu Outlook Bezpieczne logowanie SSL Szyfrowanie SSL do wysyłania i odczytywania listów System antyspamowy: Anty-Spam System antywirusowy: Anty-Wirus Sprawdzanie dostępności adresów Gwarancja niezmienionej treści System pomocy (strona WWW, helpdesk) Reklama w poczcie Mailingi reklamowe Stopki reklamowe Poczta PL Zwiększanie ilości aliasów Przypisanie domen zewnętrznych do konta na Poczta PL Obsługa domen

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJSZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJSZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJSZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY Egz Nr ŁOMŻA-luty-2010 rok Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO)

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) Załącznik do zarządzenia nr 19 /2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.11. 2008 r. Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne Umowa licencji aplikacji internetowej "TORPEDO" I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: Użytkownicy ) z serwisu

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo