Kampania Nie trać wzroku! 40+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kampania Nie trać wzroku! 40+"

Transkrypt

1 RAPORT Z KAMPANII NIE TRAĆ WZROKU ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU WIDZĘ NA 100%, ŻYJĘ NA 100%. BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE WZROKU W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY. Kampania Nie trać wzroku! 40+ Tytuł projektu: Widzę na 100%, żyję na 100%. Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku Nr umowy: 118/SPPW/DPP/2014 Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy

2 Spis treści: 1. Wstęp 2. Cele badania 3. Opis badań 4. Wyniki 5. Komentarz 6. Podziękowania 7. Dokumentacja fotograficzna

3 Kampania Nie trać wzroku! 40+ to jedna z dwóch kampanii zrealizowanych w ramach projektu Widzę na 100%, żyję na 100%. Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku współfinansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Głównym celem projektu było przeprowadzenie diagnozy wzroku oraz edukacja pacjentów w wieku powyżej 40 lat i pacjentów w wieku powyżej 50 roku życia w zakresie możliwości, jakie daje współczesna okulistyka. W ramach kampanii Nie trać wzroku! 40+ prowadzone były badania profilaktyczne widzenia i edukacja pacjentów pomiędzy 40 a 50 rokiem życia, w szczególności dotyczące problemu utraty widzenia na bliskie odległości, które pojawia się w tym wieku. Realizatorem kampanii jest Klinika OKULUS, od 12 lat prowadząca w Bielsku-Białej działalność w zakresie mikrochirurgii oka oraz szerokiej diagnostyki i leczenia chorób oczu. Od 2013 roku uruchomiona została Poradnia Kliniki OKULUS w Jaworznie. Przeprowadzone badania były finansowane przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy i Klinikę OKULUS. Wartość dofinansowania wyniosła ,54 zł, a koszt całkowity projektu to zł. Pozostałe środki stanowił wkład własny Kliniki OKULUS. Badania przeprowadzane w ramach kampanii odbywały się w ośrodkach Kliniki OKULUS w Bielsku-Białej i Jaworznie, a także na zewnątrz m.in. w szkołach i zakładach pracy oraz innych ośrodkach medycznych. Wstęp: Problemy z widzeniem z bliska zaczynają się najczęściej około 40 roku życia i narastają do 65. Zjawisko to określane jest starczowzrocznością lub prezbiopią i związane jest ze zmianami w soczewce oraz osłabianiem pracy niektórych mięśni oka. Wpływa na jakość i komfort życia. Zaczynają się problemy z przeczytaniem sms-a, książki, menu, a także z pracą na ekranie komputera lub tabletach. Z każdym rokiem rośnie liczba ludzi, których dotyka ten problem. Spowodowane jest to tym, że ludzie żyją dłużej i społeczeństwo się starzeje. Bez względu na stan zdrowia, tego typu dolegliwości czekają każdego. Problem ten pojawia się nawet u najzdrowszego i najaktywniejszego 40-latka. Dolegliwość ta jest także ogromnym problemem społecznym. Procesu tego nie da się uniknąć, ale można złagodzić jego objawy, o czym informowani byli pacjenci w trakcie kampanii. Również w tym wieku zaczynają się zmiany w oczach powodujące pogorszenie komfortu prowadzenia pojazdów w gorszych warunkach oświetlenia i o tym również informowano badane osoby. Cele badania: Kampania miała na celu uświadomienie pacjentów o stanie ich wzroku i uwrażliwienie społeczeństwa na odpowiedzialność w zakresie wpływu stanu widzenia na wykonywanie codziennych czynności oraz bezpieczeństwo na drodze.

4 Opis badań: Badania wykonywano na terenie Poradni Kliniki OKULUS w Bielsku-Białej i w Jaworznie we wcześniej ustalonych terminach. Pacjenci umawiali się na badania osobiście lub telefonicznie. Przed wykonaniem badania pacjent był rejestrowany, wpisywany na listę badań, wypełniał ankietę ex-ante. Po jej wypełnieniu otrzymywał materiały informacyjne dotyczące prezbiopii i możliwości jej korekcji, a także wpływu obniżenia kontrastu i zjawiska olśnienia na prowadzenie pojazdów. Następnie wykonywane było badanie przez wykwalifikowany personel Kliniki OKULUS. Czas badania jednego pacjenta to ok. 20 minut. Pacjent był informowany o wynikach badania, rozmawiał z personelem nt. możliwości rozwiązania ewentualnych stwierdzonych problemów, wypełniał ankietę ex-post i otrzymywał wyniki badań z zaleceniami dalszego postępowania. Badania wykonywane były z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu medycznego Kliniki OKULUS oraz na unikalnym Binoptometrze 4P, który zakupiony został dzięki wsparciu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizowane na tym wysokiej klasy sprzęcie procedury są bardzo nowoczesne i nie zostały uwzględnione w działaniach objętych refundacją NFZ czy też przewidziane w jakimkolwiek innym programie zdrowotnym. Badano następujące elementy narządu wzroku: - badanie widzenia do dali (binoptometr): pozwala ocenić widzenie przedmiotów odległych, - badanie widzenia do bliży (binoptometr): ocenia prawidłowe widzenie na bliskie odległości związane z czytaniem, pisaniem czy pracą na komputerze, - badanie kontrastu (binoptometr): polega na ocenie czułości kontrastowej, czyli różnicy w jasności. Im większy kontrast tym niższa zdolność widzenia tj. rozróżniania obrazów inaczej oświetlonych. Dla ilościowego określenia kontrastu służy luminancja (jednostka: kandela/metr² cd/m²) i dla oczu zdrowych wynosi 0,032cd/m². W przypadku niższej zdolności widzenia występującej w niektórych chorobach oczu np. zaćmie jaśniejszy musi być obszar świecący, - badanie zakresu akomodacji (binoptometr): akomodacja to zdolność wyraźnego widzenia z różnych odległości. Im mniejszy jest zakres akomodacji, tym trudniej oko dostosowuje się do różnic odległości. Zakres akomodacji zmniejsza się z wiekiem, co powoduje, że potrzebna jest korekcja poprawiająca widzenie tego co jest blisko, - badanie widzenia zmierzchowego i olśnienia (binoptometr): widzenie zmierzchowe określa widzenie przy niedostatecznej ilości światła. Pogarsza się ono z wiekiem, a także przy występowaniu niektórych chorób oczu. Olśnieniem nazywa się pewien przebieg procesu widzenia, przy którym

5 występuje brak komfortu lub/i zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów. Ma to znaczny wpływ na komfort prowadzenia pojazdów nocą, - badanie konwergencji (manualnie): konwergencja to symetryczny, zbieżny ruch oczu przy patrzeniu na bliskie przedmioty. Prowadzi ona do obuocznej fiksacji na oglądanym przedmiocie. Zaburzona konwergencja prowadzi do trudności w czytaniu czy pisaniu. Ankiety ex-ante i ex-post były anonimowe. Poza informacjami o wieku i płci, zawierały następujące pytania: 1. Czy wie Pan(i), co oznacza termin presbiopia? 2. Czy zna Pan(i) nowoczesne rozwiązania medyczne, które pozwalają uzyskać pełną jakość widzenia do czytania bez konieczności noszenia okularów? 3. Czy zna Pan(i) nowoczesne rozwiązania medyczne, które pozwalają uzyskać pełną jakość widzenia do dali bez konieczności noszenia okularów? 4. Czy wie Pan(i), jak objawia się obniżenie poczucia kontrastu? 5. Czy zna Pan(i) rozwiązania optyczne dla kierowców, które podnoszą bezpieczeństwo jazdy i szybkość reakcji kierowcy w dzień? 6. Czy zna Pan(i) rozwiązania optyczne dla kierowców, które podnoszą bezpieczeństwo jazdy i szybkość reakcji kierowcy w nocy? W ankiecie ex-ante były również medyczne pytania dodatkowe: 1. Czy używa Pan(i) okulary do czytania? 2. Czy używa Pan(i) okulary do dali? 3. Czy choruje Pan/Pani na jakieś schorzenia oczu? 4. Czy ma Pan(i) problemy z czytaniem lub czy zauważył Pan(i), że odsuwa tekst przy czytaniu na dalsze odległości? 5. Czy jest Pan(i) czynnym kierowcą (co oznacza, że prowadzi samochód min 3 razy w tygodniu)? 6. Kiedy ostatnio miał Pan(i) badany wzrok? 7. Czy wykonałaby Pan(i) badanie wzroku w najbliższym czasie, gdyby Klinika OKULUS nie prowadziła akcji bezpłatnych badań? Wyniki badań poddano analizie statystycznej. Dane w skali interwałowej zostały przedstawione jako średnia ± odchylenie standardowe wraz z medianą i kwartylem dolnym i górnym. Dane jakościowe przedstawiono w postaci wartości procentowych. Dla porównania danych zastosowano test U Manna- Whitneya oraz test χ 2. Wpływ nieprawidłowej ostrości wzroku na prowadzenie pojazdów oceniono z wykorzystaniem regresji logistycznej metodą krokową wsteczną, skorygowaną względem wieku i płci badanych. Wyniki zaprezentowano jako ilorazy szans (OR) z odpowiadającym przedziałem ufności i poziomem istotności. Za parametry istotne statystycznie uznawano zmienne, dla których poziom istotności p był mniejszy niż 0,05. Obliczenia wykonano z użyciem programów: Statistica 10.0 wersja PL, Excel pakietu MS Office.

6 Wyniki: Informacje ogólne dla projektu W badaniu uczestniczyło łącznie 1211 osób, w tym 427 (35,3%) w wieku od 40 do 50 lat oraz 784 (64,7%) w wieku powyżej 50 roku życia. Odsetek kobiet wynosił odpowiednio w grupie 40+ (63,4%), a w grupie 50+ (62,0%). Rycina 1 przedstawia odsetek kierowców w poszczególnych grupach wiekowych, w zależności od płci. Zarówno w grupie 40+ jak i w grupie 50+ kierowcami istotnie statystycznie częściej byli mężczyźni (p < 0,001) niż kobiety. Zaobserwowano również istotny statystycznie (p < 0,001) spadek liczby kierowców wraz z wiekiem, zarówno wśród mężczyzn (o 9,9%), jak i kobiet (o 41,0%). W grupie 50+ kobiety pond dwukrotnie rzadziej niż mężczyźni kierowały pojazdami samochodowymi. ODSETEK KIEROWCÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 95,5% 85,6% 80,1% 39,1% Mężczyźni Kobiety Rycina 1 Odsetek kierowców w grupie 40+ oraz 50+, w zależności od płci badanych.

7 Stwierdzono istotnie statystycznie (p < 0,01) częstsze występowanie nieprawidłowego widzenia zmierzchowego bez olśnienia, z olśnieniem oraz nieprawidłowego widzenia kontrastu w grupie 50+ względem grupy 40+. Ponadto, wykazano istotną statystycznie różnicę w rozkładzie nieprawidłowej ostrości wzroku (rozumianej jako prawidłowa ostrość wzroku, nieprawidłowa ostrość wzroku dotycząca jednego oka i obu oczu) pomiędzy grupą 40+ a 50+. W grupie 50+ zdecydowanie częściej występowała obustronna nieprawidłowa wada wzroku, a w grupie 40+ większy odsetek osób miał prawidłową ostrość wzroku obu oczu. GRUPA 40+ GRUPA 50+ Nieprawidłowe widzenie zmierzchowe bez olśnienia 12,9% (10,0 16,4%) 34,9% (31,7 38,3%) Nieprawidłowe widzenie zmierzchowe z olśnieniem 10,5% 34,1% (8,0 13,8%) (30,8 37,4%) Nieprawidłowe widzenie kontrastu 44,5% 60,7% (39,9 49,2%) (57,2 64,1%) Astygmatyzm 43,4% (39,9 46,9%) Ostrość wzroku Prawidłowa ostrość wzroku obu oczu 39,1% 18,0% (34,6 43,8%) (15,4 20,8%) Nieprawidłowa ostrość wzroku jednego oka 24,1% 19,1% (20,3 28,4%) (16,5 22,0%) Nieprawidłowa ostrość wzroku obu oczu 36,8% (32,3 41,6%) 62,9% (59,4 66,2%) Tabela 1. Częstości występowania zaburzeń widzenia w badanych grupach 40+ oraz 50+.

8 Wyniki badania kampanii Nie trać wzroku 40+: W badaniu uczestniczyło łącznie 427 osób, w tym 271 (63,5%) kobiet. Odsetek kierowców w grupie kobiet był istotnie statystycznie niższy (p < 0,001) niż w grupie mężczyzn, odpowiednio 217 (80,1%) i 149 (95,5%). Wyniki przedstawiono na rycinie 2. Odsetek kierowców wśród kobiet i mężczyzn Kobiety 19,9% 80,1% Mężczyźni 4,5% 95,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nie Tak Rycina 2 Odsetek kierowców w grupie 40+, w zależności od płci badanych. Ostrość widzenia wśród kierowców i osób nie prowadzących pojazdów, w grupie kobiet i mężczyzn, przedstawiono na rycinie 3. W zakresie ostrości wzroku nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między kierowcami a osobami nie prowadzącymi pojazdów zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Charakterystyki opisowe zaprezentowano w tabeli 2. Nie stwierdzono również różnić pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie ostrości wzroku, tak w grupie kierowców, jak i wśród osób nie prowadzących pojazdów.

9 Mediana 25%-75% Zakres nieodstających Odstające Ekstremalne 1,2 Ostrość widzenia - oko prawe 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kierowca + Kierowca - Kierowca + Kierowca - Płeć: mężczyzna Płeć: kobieta Mediana 25%-75% Zakres nieodstających Odstające Ekstremalne 1,2 1,0 Ostrość wzroku - oko lewe 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Kierowca + Kierowca - Kierowca + Kierowca - Płeć: mężczyzna Płeć: kobieta Rycina 3 Ostrość widzenia w grupie 40+, w zależności od płci badanych.

10 Tabela 2 Charakterystyki opisowe ostrości wzroku w grupie 40+ Średnia Mediana Min Max Q 1 Q 3 SD Mężczyźni Oko Oko Lewe Kierowca + 0,88 1,00 0,20 1 0,80 1 0,17 Prawe 0,87 1,00 0,10 1 0,80 1 0,21 Lewe 0,89 1,00 0,70 1 0,70 1 0,15 Kierowca Prawe 0,85 0,80 0,63 1 0,70 1 0,15 Kobiety Lewe Kierowca + 0,85 1,00 0,10 1 0,80 1 0,20 Prawe 0,82 0,80 0,10 1 0,70 1 0,21 Lewe 0,78 0,80 0,20 1 0,70 1 0,22 Kierowca Prawe 0,80 0,80 0,20 1 0,70 1 0,18 Q 1 dolny kwartyl, Q 3 górny kwartyl, SD odchylenie standardowe Częstość występowania nieprawidłowej ostrości wzroku oka prawego oraz lewego wśród kierowców i osób nie prowadzących pojazdów, w grupie kobiet i mężczyzn, przedstawiono na rycinie 4. Stwierdzono istotnie statystycznie częstsze (p < 0,01) występowanie nieprawidłowej ostrości wzroku oka lewego u kobiet niebędących kierowcami względem kobiet prowadzących pojazdy, w pozostałych porównaniach nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic. Ponadto wykazano istotnie statystycznie częstsze (p < 0,01) występowanie nieprawidłowej ostrości wzroku oka prawego u kobiet niż u mężczyzn będących kierowcami. Częstość prawidłowej oraz nieprawidłowej ostrości wzroku w jednym bądź w obu oczach, wśród kobiet i mężczyzn będących kierowcami przedstawiono na rycinie 5. Stwierdzono istotne statystycznie różnice (p < 0,01) w częstości prawidłowej oraz nieprawidłowej ostrości wzroku pomiędzy kierowcami płci żeńskiej i męskiej. Nieprawidłową ostrość wzroku obu oczów istotnie statystycznie (p < 0,01) częściej diagnozowano wśród kobiet niż wśród mężczyzn prowadzących pojazdy.

11 CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEPRAWIDŁOWEJ OSTROŚCI WZROKU 70% 66,7% 66,7% 60% 57,1% 54,8% 50% 40% 42,9% 39,6% 38,9% 47,0% 30% 20% 10% 0% Mężczyźni Kobiety OL / Kierowca + OL / Kierowca - OP / Kierowca + OP / Kierowca - Rycina 4 Odsetek osób z nieprawidłową ostrością wzroku oka lewego i prawego, w grupie 40+, w zależności od płci badanych. CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEPRAWIDŁOWEJ OSTROŚCI WZROKU 50% 45% 40% 45,6% 38,3% 40,1% 35% 30% 25% 20% 30,2% 24,2% 21,7% 15% 10% 5% 0% Mężczyźni Kobiety Brak wady OL / OP OL + OP Rycina 5 Odsetek kierowców z prawidłową ostrością wzroku oraz z nieprawidłową ostrością wzroku jednego lub obu oczu, w grupie 40+, w zależności od płci badanych.

12 Częstość występowania nieprawidłowości w zakresie widzenia zmierzchowego bez i z olśnieniem wśród kierowców i osób nie prowadzących pojazdów, w grupie kobiet i mężczyzn przedstawiono odpowiednio na rycinie 6 i 7. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między kierowcami a osobami nie prowadzącymi pojazdów zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn tak w przypadku widzenia zmierzchowego bez olśnienia jak i z olśnieniem. NIEPRAWIDŁOWE WIDZENIE ZMIERZCHOWE BEZ OLŚNIENIA 25% 20% 20,4% 15% 14,3% 13,8% 10% 8,7% 5% 0% Mężczyźni Kierowca + Kierowca - Kobiety Rycina 6 Odsetek osób z nieprawidłowym widzeniem zmierzchowym bez olśnienia, w grupie 40+, w zależności od płci badanych.

13 NIEPRAWIDŁOWE WIDZENIE ZMIERZCHOWE Z OLŚNIENIEM 25% 20% 20,4% 15% 14,3% 10% 11,1% 5% 6,0% 0% Mężczyźni Kierowca + Kierowca - Kobiety Rycina 7 Odsetek osób z nieprawidłowym widzeniem zmierzchowym z olśnieniem, w grupie 40+, w zależności od płci badanych.

14 Częstość występowania nieprawidłowego widzenia kontrastu wśród kierowców i osób nie prowadzących pojazdów, w grupie kobiet i mężczyzn przedstawiono na rycinie 8. Stwierdzono istotnie statystycznie (p < 0,05) rzadsze występowanie tej nieprawidłowości w grupie kierowców wśród mężczyzn, ale nie wśród kobiet. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w częstości występowania powyższych elementów widzenia pomiędzy kobietami a mężczyznami, zarówno wśród kierowców, jak i osób nie prowadzących pojazdów. NIEPRAWIDŁOWY KONTRAST WIDZENIA 70% 60% 57,1% 61,1% 50% 40% 38,3% 44,2% 30% 20% 10% 0% Mężczyźni Kierowca + Kierowca - Kobiety Rycina 8 Odsetek osób z nieprawidłowym kontrastem widzenia, w grupie 40+, w zależności od płci badanych.

15 Częstość występowania zaburzeń konwergencji wśród kierowców, w grupie kobiet i mężczyzn przedstawiono na rycinie 9. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami. ROZKŁAD KONWERGENCJI 50% 45% 40% 47,0% 42,3% 45,2% 40,1% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 9,4% 11,5% 5% 0% 1,3% Mężczyźni 3,2% Kobiety Rycina 9 Rozkład procentowy konwergencji w skali od 0 (brak) do 3 (prawidłowa), wśród kierowców,w grupie 40+, w zależności od płci badanych.

16 Częstość występowania zaburzeń akomodacji w grupie do 44 i powyżej 44 roku życia, wśród kobiet i mężczyzn przedstawiono na rycinie 10. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w częstości występowania tych zaburzeń pomiędzy kierowcami i osobami nie prowadzącymi pojazdów, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. OSŁABIENIE AKOMODACJI 60% 50% 40% 52,7% 50,0% 41,9% 44,7% 30% 20% 10% 0% Mężczyźni Kierowca + Kierowca - Kobiety OSŁABIENIE AKOMODACJI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100,0% 81,3% 59,5% 60,7% Mężczyźni Kobiety Kierowca + Kierowca - Rycina 10 Częstość występowania osłabienia akomodacji, w grupie do 44 lat (u góry) i powyżej 44 lat (na dole), w zależności od płci badanych.

17 Rycina 11 przedstawia wykresy odpowiedzi w ankietach ex-ante i ex-post w zakresie dotyczącym świadomości badanych osób. We wszystkich odpowiedziach widać znaczący wzrost wiedzy osób badanych. Rycina 11 Wyniki ankiet ex-ante i ex-post w zakresie pytań dotyczących świadomości problemów z widzeniem. W ankiecie ex-ante ponad 94% badanych nie wiedziało co to jest presbyopia (Pytanie 1.) Po przeprowadzonych badaniach i działaniach edukacyjnych 100% badanych osób potwierdziło w ankiecie ex-post, że wie co oznacza ten termin. W ankiecie ex-ante ponad 81% badanych nie znało możliwości poprawy widzenia na bliskie odległości (Pytanie 2). Po przeprowadzonych badaniach i działaniach edukacyjnych prawie 100% badanych osób potwierdziło w ankiecie ex-post, że wie jakie są nowoczesne metody poprawienia widzenia na bliskie odległości. W ankiecie ex-ante ponad 81% badanych nie znało możliwości poprawy widzenia na dalekie odległości (Pytanie 3). Po przeprowadzonych badaniach i działaniach edukacyjnych prawie 100% badanych osób potwierdziło w ankiecie ex-post, że wie jakie są nowoczesne metody poprawienia widzenia na dalekie odległości.

18 W ankiecie ex-ante ponad 83% badanych nie wiedziało jakie są objawy obniżenia poczucia kontrastu (Pytanie 4). Po przeprowadzonych badaniach i działaniach edukacyjnych 100% badanych osób potwierdziło w ankiecie ex-post, że wie jak objawia się obniżenie poczucia kontrastu. W ankiecie ex-ante 86,76% badanych nie wiedziało jakie są możliwości poprawy widzenia kierowców w dzień (Pytanie 5). Po przeprowadzonych badaniach i działaniach edukacyjnych prawie 100% badanych osób potwierdziło w ankiecie ex-post, że posiada takie informacje. W ankiecie ex-ante 89,36% badanych nie wiedziało jakie są możliwości poprawy widzenia kierowców w nocy (Pytanie 6). Po przeprowadzonych badaniach i działaniach edukacyjnych prawie 100% badanych osób potwierdziło w ankiecie ex-post, że posiada takie informacje. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że w grupie ,08% badanych osób używa okulary do bliży, a 30,73% do dali. Obrazuje to rycina 12. Rycina 12 Odsetek pacjentów stosujących okulary do bliży i do dali w grupie 40+.

19 Rycina 13 Odsetek osób badanych, które nie zrobiłyby badań, gdyby nie przeprowadzono kampanii Na pytanie czy przeprowadziłaby Pan/Pani badania wzroku w kampanii 54,61% ankietowanych odpowiedziało nie. gdyby nie możliwość wzięcia udziału

20 Komentarz: Z wiekiem zachodzi wiele zmian w oku powodujących zaburzenia widzenia. Są to: zmiany w zakresie ostrości widzenia, w tym także poczucia kontrastu, widzenia w warunkach gorszego kontrastu, słabego oświetlenia i olśnienia, w refrakcji oka, zmiany widzenia obuocznego, choroby oczu. Zmiany te znacząco wpływają na jakość i komfort widzenia. Wśród osób przebadanych w ramach Kampanii 40+ tylko 39% miało prawidłową ostrość wzroku obu oczu. U 24% nieprawidłowa była ostrość wzroku jednego oka, a u prawie 37% obu oczu. Z odpowiedzi uzyskanych w ankietach tylko 31% badanych osób stosowało okulary korekcyjne poprawiające widzenie na dalekie odległości. Czyli około 30% miało nieskorygowane nieprawidłowe widzenie na dalekie odległości. Każda osoba, u której stwierdzono nieprawidłowe widzenie poinformowana została o konieczności wykonania dalszych badań celem dobrania okularów lub przeprowadzenia diagnostyki okulistycznej. Po 40 roku życia zaczynają się problemy także z jakością widzenia - widzeniem w gorszych warunkach oświetlenia i problemy z olśnieniem, co przekłada się również na trudności z prowadzeniem pojazdów. Związane one są ze spadkiem o 30% liczby pręcików, czyli receptorów znajdujących się w siatkówce oka. Utrata pręcików powoduje spadek czułości na światło i gorszą adaptacja do ciemności, dlatego osoby starsze zgłaszają gorsze widzenie w warunkach słabszego oświetlenia (przy niskim kontraście) a także nocne i przy nadmiernym oświetleniu. W przeprowadzonych badaniach w Kampanii 40+ stwierdzono, że 12,9% badanych osób ma nieprawidłowe widzenie zmierzchowe bez olśnienia. 10,5% badanych osób ma nieprawidłowe widzenie zmierzchowe z olśnieniem. Natomiast 44,5% badanych osób ma nieprawidłowe widzenie kontrastu. W tej grupie wiekowej wśród mężczyzn było ponad 95% kierowców, wśród kobiet ponad 80%. Przed badaniami w ramach Kampanii 40+ prawie żadna z badanych osób nie wiedziała, że na prowadzenie samochodu w gorszych warunkach oświetlenia lub nocą wpływają takie elementy jak widzenie zmierzchowe, olśnienie czy poczucie kontrastu. Wszystkie osoby zostały poinformowane o wpływie tych elementów widzenia na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów nocą i w gorszych warunkach oświetlenia oraz o możliwościach poprawy widzenia w tych warunkach. Określenie stanu nawierzchni, unikanie zderzeń z obiektami stojącymi i w ruchu wymaga świadomości stanu otoczenia, prawidłowego rozpoznawania i widzenia. Dlatego tak istotne jest badanie tych elementów widzenia i uświadomienie kierowcom ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ważnym elementem tej kampanii było zwrócenie uwagi pacjentom pomiędzy 40 a 50 rokiem życia na starczowzroczność. Starczowzroczność, to coraz powszechniej występujący problem. Polega na utracie widzenia na bliskie odległości. Rozpoczyna się zwykle około 40 roku życia.

21 Starczowzroczność, czyli presbiopia jest naturalnym procesem starzenia się oka. Polega na stwardnieniu soczewki i osłabieniu działania niektórych mięśni oka. Soczewka w młodości jest elastyczna i przezroczysta, dzięki czemu łatwo zmienia swój kształt a to zapewnia wyraźne i ostre widzenie przedmiotów z różnych odległości, czyli akomodację. Zmiany w jej budowie i osłabienie mięśni odpowiedzialnych za zmianę kształtu soczewki powoduje osłabienie akomodacji i problem z wyraźnym widzeniem bliskich obiektów. Trudności w odczytaniu sms-a, ceny albo daty ważności na produkcie, czy też problemy przy wpisywaniu na komputerze numeru konta do przelewu to tylko kilka z utrudnień wywołanych presbiopią. Nie jest ona groźna dla zdrowia, ale może być dokuczliwa w życiu codziennym i pracy. Wśród osób badanych w ramach Kampanii 40+ stwierdzono znaczące osłabienie akomodacji zwiększające się z wiekiem. W grupie osób po 44 roku życia akomodacja była słabsza niż u osób przed 44 rokiem życia. Nikt nie wymyślił na to leku, ponieważ nie jest to choroba. Ale istnieją nowoczesne metody leczenia presbiopii i poprawy widzenia po 40 r.ż., z których może skorzystać pacjent. Należą do nich: 1. wybrane metody treningowe z zakresu Terapii Widzenia. Są to w Polsce jeszcze mało znane, choć na Zachodzie stosowane od lat, wykonywane pod opieką optometrysty ćwiczenia mięśni oczu, które pobudzają narząd wzroku do pracy oraz wpływają na odpowiedzialne za widzenie obszary mózgu. Mogą one opóźnić konieczność stosowania korekcji okularowej lub soczewkowej. Dlatego wskazane są u osób pomiędzy 40 a 45 rokiem życia, aby zahamować lub opóźnić proces starzenia oczu i utraty widzenia poleca się: ćwiczenia rozluźniające napięcie akomodacji i krótkie przerwy w pracy wzrokowej z bliska, co działa szczególnie korzystnie u osób, które długo pracują przy monitorze i dużo czytają, ćwiczenia mające na celu pomoc w skupieniu oczu na małym obiekcie stopniowo zbliżanym do oczu. 2. nowoczesne rozwiązania optyczne, takie jak: dobór najlepszych do wady wzroku okularów/ soczewek kontaktowych, dobór okularów korekcyjnych z antyrefleksem, szczególnie polecanych osobom pracującym wiele godzin przy komputerze. 3. rozwiązanie medyczne, które pozwolą odzyskać pełną jakość widzenia na dal i na bliż, bez konieczności noszenia okularów zabieg usunięcia soczewki własnej i wszczepienie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej wieloogniskowej, zabiegi refrakcyjne z użyciem lasera lub implantem pierścieni śródrogówkowych. Narząd wzroku odbiera około 80% wrażeń świata zewnętrznego. Z wiekiem, podobnie jak cały organizm tak i narząd wzroku się starzeje. Wykrycie i uświadomienie zachodzących zmian pozwala na zastosowanie odpowiednich metod korygujących, a co za tym idzie pozwala dalej żyć w pełni komfortowo.

22 Podziękowania: Klinika OKULUS dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia Kampanii Nie trać wzroku! 40+ realizowanej w ramach projektu Widzę na 100%, żyję na 100%. Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Patronom honorowym: Beata Małecka Libera, poseł na Sejm RP, wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia Rafał Muchacki Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia Andrzej Płonka- Starosta Bielski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych Beskidzka Izba Lekarska Partnerowi: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Patronom medialnym: Radio Piekary TVS Co Tydzień Głos Seniora Jaw.pl Dla Ciebie TV Pracownikom Kliniki OKULUS, dzięki których zaangażowaniu kampania przebiegła bardzo sprawnie.

23 Dokumentacja fotograficzna: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Garbarnia Szczakowa S.A., 15 i

24 Dzienne Domy Pomocy Społecznej Leopold i Nasza Przystań w Jaworznie, ,

RAPORT Z KAMPANII NIE TRAĆ WZROKU ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU WIDZĘ NA 100%, ŻYJĘ NA 100%. BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE WZROKU

RAPORT Z KAMPANII NIE TRAĆ WZROKU ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU WIDZĘ NA 100%, ŻYJĘ NA 100%. BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE WZROKU RAPORT Z KAMPANII NIE TRAĆ WZROKU ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU WIDZĘ NA 100%, ŻYJĘ NA 100%. BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE WZROKU W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY. Kampania Nie trać

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA - WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI Celem Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci w wieku 4-5 lat z

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI

ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI ZAPOBIEGANIE ROZWOJOWI NIEDOWIDZENIA WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI Celem Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci w wieku 4-5 lat z terenu

Bardziej szczegółowo

Zapomnij o okularach. 13.09.2011, Warszawa

Zapomnij o okularach. 13.09.2011, Warszawa Zapomnij o okularach 13.09.2011, Warszawa Program konferencji Badanie CBOS Jak Polacy dbają o wzrok Prezbiopia wprowadzenie Laser femtosekundowy opis urządzenia IntraCOR laserowa korekcja prezbiopii Pozbyłem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego. Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego. Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa. Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Ratownictwa Technicznego i Medycznego Laboratorium Bezpieczeństwa Ratownictwa Ćwiczenie nr 3 Temat: Badanie indywidualnego pola widzenia w różnych typach masek Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29 Zaćma Sandra Zuziak 1 Zaćma zajmuje pierwsze miejsce w rankingu przyczyn ślepoty we współczesnym świecie wg statystyk Światowej Organizacji Zdrowia www.korektorzdrowia.pl 2 Definicja Zaćma (łac. cataracta)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA PROWADZĄCYCH DO INWALIDZTWA WZROKOWEGO SKIEROWANY DO DZIECI W WIEKU 1-6 LAT

PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA PROWADZĄCYCH DO INWALIDZTWA WZROKOWEGO SKIEROWANY DO DZIECI W WIEKU 1-6 LAT PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA ZABURZEŃ WIDZENIA PROWADZĄCYCH DO INWALIDZTWA WZROKOWEGO SKIEROWANY DO DZIECI W WIEKU 1-6 LAT Joanna Sowińska-Szkocka Zespół Poradni Okulistycznych SPS ZOZ ZDROJE Cele programu

Bardziej szczegółowo

Wady refrakcji u niemowląt, dzieci i młodzieży.

Wady refrakcji u niemowląt, dzieci i młodzieży. Anna Gotz-Więckowska Wady refrakcji u niemowląt, dzieci i młodzieży. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna UM w Poznaniu Kierownik: Prof.UM dr hab. Jarosław Kocięcki Rozwój narządu wzroku Precyzyjny

Bardziej szczegółowo

z badaniem olśnienia

z badaniem olśnienia Tester widzenia z badaniem olśnienia made in Germany when you need medical equipment PRZEPISY SIĘ ZMIENIAJĄ ALE NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ ZMIENIAĆ URZĄDZENIA W przeszłości istniały ograniczenia związane z ilością

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych wraz z komentarzami Ortoptystka 322[05]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych wraz z komentarzami Ortoptystka 322[05] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych wraz z komentarzami Ortoptystka 322[05] Zadanie egzaminacyjne: U dziecka, po atropinizacji, lekarz okulista stwierdził wadę wzroku i zapisał korekcję.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PACJENTA ZAĆMA. Prawidłowe widzenie. Początkowe stadium choroby. Zaawansowane stadium choroby

PORADNIK PACJENTA ZAĆMA. Prawidłowe widzenie. Początkowe stadium choroby. Zaawansowane stadium choroby PORADNIK PACJENTA ZAĆMA Prawidłowe widzenie Początkowe stadium choroby Zaawansowane stadium choroby Zaćma definicja SCHEMAT OKA ROGÓWKA SIATKÓWKA ZDROWA SOCZEWKA W zdrowym oku światło dostaje się do oka

Bardziej szczegółowo

Wzrok na szóstkę z plusem PORADNIK DLA RODZICÓW

Wzrok na szóstkę z plusem PORADNIK DLA RODZICÓW Wzrok na szóstkę z plusem PORADNIK DLA RODZICÓW Drodzy Rodzice, Serdecznie dziękujemy, za aktywny udział w akcji społecznej Wzrok na szóstkę z plusem i zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli udzielając zgody

Bardziej szczegółowo

Dostępnośd nowych technologii w chirurgii zadmy

Dostępnośd nowych technologii w chirurgii zadmy Dostępnośd nowych technologii w chirurgii zadmy Problemy wyceny i współpłacenia przez pacjenta dr n. med. Wojciech Kołodziejczyk Problem Zdrowotny: Zadma Definicja Korekcja wzroku po usunięciu zmętniałej

Bardziej szczegółowo

Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy

Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy I CO MU ZAGRAŻA Jeden z narządów zmysłów. Umożliwia rozpoznawanie kształtów, barw i ruchów. Odczytuje moc i kąt padania światła. Bardziej wyspecjalizowanie oczy pozwalają np. widzieć w ciemności. Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH

OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA wersja z dnia 3.12.2009 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA SEM 3. Laboratorium PODSTAW TECHNIKI ŚWIETLNEJ TEMAT: OCENA PRACY WZROKOWEJ NA STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH W RÓśNYCH WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 97/2014 z dnia 19 maja 2014 r. o projekcie programu Profilaktyka wczesnego wykrywania wad narządu wzroku u dzieci

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

Krzysztof M. Macha. Ekspert Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Krzysztof M. Macha. Ekspert Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Krzysztof M. Macha Ekspert Pracodawców RP, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych Wydatki całkowite: ok. 103 mld zł w tym: NFZ + KRUS + budżet: ok. 67.5 mld zł 66.5% 33.5% Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zmień swoje życie już dziś!

Zmień swoje życie już dziś! P R Y W A T N Y S Z P I T A L W E I S S K L I N I K Zmień swoje życie już dziś! w w w. w e i s s k l i n i k. p l CO TO JEST ZAĆMA? JAKIE SĄ OBJAWY? Zaćma to choroba dotycząca soczewki oka, polegająca

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Załącznik Nr 1 do Umowy Nr z dnia Program profilaktyczny Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Łódź, kwiecień 2008 Podstawa prawna: - art. 35 oraz art. 54 ustawy

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 162/2015 z dnia 7 września 2015 r. o projekcie programu Program

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 278/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. o projekcie programu Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

Bezgraniczna swoboda widzenia

Bezgraniczna swoboda widzenia Bezgraniczna swoboda widzenia Soczewki progresywne Nie taka prezbiopia straszna Czym jest prezbiopia? Litery stają się zamazane, zwłaszcza gdy światło jest słabe. Aby móc czytać, musisz odsuwać tekst od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 159/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lutego 2016 roku

Uchwała Nr 159/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lutego 2016 roku Uchwała Nr 159/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku

Bardziej szczegółowo

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa?

Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Dlaczego tak późno trafiamy do reumatologa? Wyniki najnowszego badania Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Wczesne rozpoznanie Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Program profilaktyczny Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci Łódź, 2013 rok 1. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo

Większa niezależność od okularów dla lepszej jakości życia:

Większa niezależność od okularów dla lepszej jakości życia: Większa niezależność od okularów dla lepszej jakości życia: i Zaawansowana technologia soczewek wewnątrzgałkowych dla leczenia prezbiopii, astygmatyzmu i zaćmy Poradnik medyczny W słowniczku na końcu tej

Bardziej szczegółowo

Jaskra nie boli kradnie wzrok. społeczna kampania edukacyjna

Jaskra nie boli kradnie wzrok. społeczna kampania edukacyjna Jaskra nie boli kradnie wzrok społeczna kampania edukacyjna O kampanii Jaskra nie boli kradnie wzrok Kampania zainaugurowana w marcu 2015 r. podczas Światowego Tygodnia Jaskry Odpowiedź na niską wykrywalność

Bardziej szczegółowo

Zobacz wszystko. superbohaterów? W trosce o Twoje oczy

Zobacz wszystko. superbohaterów? W trosce o Twoje oczy Zobacz wszystko superbohaterów? W trosce o Twoje oczy Zobacz wszystko Nie chodzi o to żeby coś zobaczyć chodzi o to żeby zobaczyć wszystko. Z soczewkami progresywnymi Hoyalux id żaden szczegół nie pozostanie

Bardziej szczegółowo

C 304 E/234 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK III

C 304 E/234 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK III C 304 E/234 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK III DEFINICJE MINIMALNE STANDARDY ZDOLNOŚĆI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO KIEROWANIA POJAZDAMI O NAPĘDZIE SILNIKOWYM 1. Do celów niniejszego załącznika

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 277/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. o projekcie programu Program profilaktyki zdrowotnej wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

ĈƻǠǛŒǸǸ. ĜǯǡǙǬĕ. ƻǙİDZǸĜǯǡǙǬǸǯǸnjǯǧǡǛǠǸǧǛDzǙǛǠǸ DzǸǫǧǛDzǝǯǣǙǥǡǸǨǪǧǟǪǝǫDZǯǦDZǥǡǸ ǀǧDZǙǤǭǰǸǡƼ. W trosce o Twoje oczy

ĈƻǠǛŒǸǸ. ĜǯǡǙǬĕ. ƻǙİDZǸĜǯǡǙǬǸǯǸnjǯǧǡǛǠǸǧǛDzǙǛǠǸ DzǸǫǧǛDzǝǯǣǙǥǡǸǨǪǧǟǪǝǫDZǯǦDZǥǡǸ ǀǧDZǙǤǭǰǸǡƼ. W trosce o Twoje oczy ĈƻǠǛŒǸǸ DzǯǡǝǜDzǙŏǸǸ ĜǯǡǙǬĕ ƻǙİDZǸĜǯǡǙǬǸǯǸnjǯǧǡǛǠǸǧǛDzǙǛǠǸ DzǸǫǧǛDzǝǯǣǙǥǡǸǨǪǧǟǪǝǫDZǯǦDZǥǡǸ ǀǧDZǙǤǭǰǸǡƼ W trosce o Twoje oczy Tylko dzięki przenikliwości spojrzenia możesz zmienić marzenia w realne plany. Soczewki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

Laserowa korekcja wzroku

Laserowa korekcja wzroku Laserowa korekcja wzroku Zmień swoje życie już dziś! P R Y W A T N Y S Z P I T A L W E I S S K L I N I K w w w. w e i s s k l i n i k. p l 1 Zabieg w Weiss Klinik Czy kiedykolwiek zastanawialiście się

Bardziej szczegółowo

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego?

Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? ŚCIEŻKA PACJENTA Jak długo pacjenci w Polsce czekają na diagnozę i leczenie onkologiczne? II edycja badania co zmieniło wejście w życie pakietu onkologicznego? Fundacja Onkologia 2025 Sierpień 2016 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Cena jedn. brutto w PLN

Opis przedmiotu zamówienia. Cena jedn. brutto w PLN Nr sprawy 33/IJ/2014 Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Pakiet Nr 1 poz. 1 Lp. Opis przedmiotu Ilość Soczewki zwijalne 1 Soczewka jednoczęściowa, 200 szt. zwijalna, akryl hydrofobowy, z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA Dziennik Ustaw Nr 26-1700 - Poz. 217 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA SYMBOL CYFROWY 322[05] I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym.

lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 10 lat oceniało ból na poziomie silnym. I. STRESZCZENIE Głównym celem pracy była analiza porównawcza jakości życia i stanu fizycznego pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów z grupą chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Badania przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry naczynkowej

Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry naczynkowej Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry Data sporządzenia analizy: 2014-06-23 Spis treści Metodyka... 3 Wyniki badań

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją CZĘŚĆ A CZŁOWIEK Pytania badawcze: Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny z rzeczywistością? Jaki obraz otoczenia

Bardziej szczegółowo

(Nie)przychodzi Polka do lekarza

(Nie)przychodzi Polka do lekarza ()przychodzi Polka do lekarza Wyniki badania Kontakt: Aneta Jaworska Tel. +48 +48 (22) 592 63 00 e-mail: aneta.jaworska@grupaiqs.pl Z badania omnibusowego IQS96, przeprowadzonego przez instytut badawczy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i schorzeń narządu wzroku dla uczniów klas II szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening. Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej

Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening. Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej Co to jest retinopatia cukrzycowa? Jest to choroba spowodowana cukrzycowymi zmianami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 66 4219 Poz. 349 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności 2)

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Warszawa dnia 2014-05-08 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

NAJNOWSZE METODY LECZENIA ZAĆMY

NAJNOWSZE METODY LECZENIA ZAĆMY NAJNOWSZE METODY LECZENIA ZAĆMY CZAS NA ZMIANY Kliniki Okulistyczne Intermedica od wielu lat intensywnie rozwijają się, zachowując niezmiennie najwyższe standardy w przeprowadzaniu zabiegów usuwania zaćmy.

Bardziej szczegółowo

Glaucoma-profi laxis 2015

Glaucoma-profi laxis 2015 bezpłatny zestaw pomiarów: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową pachymetria (mierzenie grubości rogówki) autorefraktometria (komputerowy pomiar wad widzenia) Glaucoma-profi laxis 2015

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Aberracje układu optycznego oka

Wykład 6. Aberracje układu optycznego oka Wykład 6 Aberracje układu optycznego oka Za tydzień termin składania projektów prac zaliczeniowych Rozogniskowanie Powody rozogniskowania: nieskorygowana wada refrakcyjna oka słaby bodziec (równomiernie

Bardziej szczegółowo

LASEROWA KOREKCJA WADY WZROKU

LASEROWA KOREKCJA WADY WZROKU LASEROWA KOREKCJA WADY WZROKU PORADNIK PACJENTA Czy wiesz, że nie musisz nosić okularów ani soczewek kontaktowych? Czy wiesz, że rano możesz zobaczyć godzinę na budziku bez sięgania po okulary? Albo uprawiać

Bardziej szczegółowo

Wyjàtkowy. Tak komfort. wyjàtkowe czytania. jak ja. Pe na ostroêç widzenia

Wyjàtkowy. Tak komfort. wyjàtkowe czytania. jak ja. Pe na ostroêç widzenia Wyjàtkowy Tak komfort wyjàtkowe czytania jak ja Pe na ostroêç widzenia Pełna ostroêç widzenia Twój optyk polecił Ci soczewki Hoyalux id MyStyle V+. Nazwa tych najwyższej jakości soczewek nie jest przypadkowa:

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Wady i choroby oczu i uszu

Wady i choroby oczu i uszu Wady i choroby oczu i uszu Oko miarowe Większość osób ma oczy miarowe, to znaczy takie, które prawidłowo skupiają promienie świetlne na siatkówce. Niektórzy mają jednak oczy niemiarowe. Związane z tym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Optometria edycja 11

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Optometria edycja 11 Wrocław, 24.02.2014 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych Optometria edycja 11 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 03.11.2015 Technika Świetlna Laboratorium

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 03.11.2015 Technika Świetlna Laboratorium 6-965 Poznań tel. (-61) 6652688 fax (-61) 6652389 Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 3.11.2 Technika Świetlna Laboratorium Ćwiczenie nr 3 Temat: BADANIE POLA WIDZENIA Opracowanie wykonano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Katarzyna Skręt Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie Hałas Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 522 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 522 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 3 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 522 ROZPORZĄDZENIE MINISTRa infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich

Bardziej szczegółowo

Komentarz ortoptystka 322[05]-01 Czerwiec 2009

Komentarz ortoptystka 322[05]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 34 Strona 2 z 34 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia niezbędne do opracowania projektu III. Uzasadnienie doboru metody ćwiczeń IV. Opis

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów.

Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego.

Bardziej szczegółowo

Soczewki jednodniowe Wygoda odpowiadająca wyzwaniom nowoczesnego stylu życia

Soczewki jednodniowe Wygoda odpowiadająca wyzwaniom nowoczesnego stylu życia Soczewki jednodniowe Wygoda odpowiadająca wyzwaniom nowoczesnego stylu życia Soczewki jednodniowe Soczewki jednodniowe Dk/t (przy -3,00 DS) Dk (ISO 9913-1998) ZAKRES MOCY ŚREDNICA (mm) PROMIEŃ KRZYWIZNY

Bardziej szczegółowo

Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7- letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D Profesora Edwarda Ozimka

Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7- letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D Profesora Edwarda Ozimka Projekt badań przesiewowych dzieci 6 i 7- letnich z zastosowaniem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ - D Profesora Edwarda Ozimka Projekt pilotażowy realizacja w okresie od 10.2014 r. do 10.2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3

Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Warszawa, 29 maja 2013 roku Wyniki badania profilaktyki lekarskiej w zakresie porad żywieniowych dla dzieci do lat 3 Cele badania Badanie przeprowadzono w celu poznania dodatkowych przyczyn złej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja guided inquiry

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja guided inquiry CZĘŚĆ A CZŁOWIEK Pytania badawcze: Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja guided inquiry Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny z rzeczywistością? Jaki obraz otoczenia

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO

REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Anna Czyżewska, Wojciech Glinkowski REHABILITACJA ZDALNIE NADZOROWANA U PACJENTÓW ZE ZMIANAMI ZWYRODNIENIOWYMI STAWU BIODROWEGO Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Okulistyka. Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158.

Okulistyka. Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158. WW Okulistyka Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158. WW 1-100 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WW 101-290 Oko WW 101-113 Anatomia. Fizjologia. Higiena WW 140-160 Choroby. Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Wydział prowadzący kierunek studiów:

Wydział prowadzący kierunek studiów: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 9 Senatu UMK z dnia 28 stycznia 2014 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy 26.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 223/31 DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Udział kobiet i mężczyzn

Udział kobiet i mężczyzn ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHORZÓW ZADANIE: Raport Klimatyczny Działanie: Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców Badania ankietowe przeprowadzono w ramach realizacji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Krzysztof Petelczyc Optyka Widzenia

Dr inż. Krzysztof Petelczyc Optyka Widzenia Literatura: Dr inż. Krzysztof Petelczyc Optyka Widzenia http://webvision.med.utah.edu/book A. Valberg Light Vision Color D. Atchison, G. Smith Optics of Human eye M. Zając Optyka okularowa Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 6/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. o projekcie programu Masz oko na zdrowie badania profilaktyczne wykrywania wad

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 278/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. o projekcie programu Program profilaktyki wad i schorzeń narządu wzroku u

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich

Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich Zmienne muszą być zmiennymi ilościowym (liczymy i porównujemy średnie!) Są to testy parametryczne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zmysły. Wzrok 250 000 000. Węch 40 000 000. Dotyk 2 500 000. Smak 1 000 000. Słuch 25 000. Równowaga?

Zmysły. Wzrok 250 000 000. Węch 40 000 000. Dotyk 2 500 000. Smak 1 000 000. Słuch 25 000. Równowaga? Zmysły Rodzaj zmysłu Liczba receptorów Wzrok 250 000 000 Węch 40 000 000 Dotyk 2 500 000 Smak 1 000 000 Słuch 25 000 Równowaga? Fale elektromagnetyczne Wzrok Informacje kształt zbliżony do podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007

Ocena ogólna: Raport całkowity z okresu od 04.05.2007 do 15.11.2007 W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ABC medic Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych w Zielonej Górze w okresie od 04.05.2007-15.11.2007 została przeprowadzona ocena efektów klinicznych u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Bardziej szczegółowo

zdrowotne (np. prace przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli), praca na wysokości 3m,

zdrowotne (np. prace przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli), praca na wysokości 3m, 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8 h t t p : / / w w w. i m p. l o d z. p l t e l. + 4 8 4 2 6 3 1 4 5 0 2 f a x + 4 8 4 2 6 5 6 8 3 3 1 m a i l i m p x @ i m p. l o d z. p l Łódź, 25.04.2016r. W związku z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Regresja liniowa

Szkolenie Regresja liniowa Szkolenie Regresja liniowa program i cennik Łukasz Deryło Analizy statystyczne, szkolenia www.statystyka.c0.pl Szkolenie Regresja liniowa Co to jest regresja liniowa? Regresja liniowa jest podstawową metodą

Bardziej szczegółowo

Specyficzne problemy osób niewidomych

Specyficzne problemy osób niewidomych Hanna Pracharczyk Specyficzne problemy osób niewidomych Podczas omawiania problematyki osób niepełnosprawnych wzrokowo często padają określenia: osoby całkowicie niewidome, niewidome od urodzenia, ociemniałe,

Bardziej szczegółowo

Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla. What if...?

Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla. What if...? Koryna Lewandowska, Barbara Wachowicz dla What if...? 4 Wprowadzenie Spośród dwóch rodzajów reklamy, które mają szerokie spektrum zastosowania baneru i product placement, za bardziej skuteczny, np. w

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY RABKA-ZDRÓJ Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2016 Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej jest ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym. W ramach Programu osoby cierpiące na choroby układu sercowo-naczyniowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja TAM I Z POWROTEM

Fundacja TAM I Z POWROTEM Fundacja TAM I Z POWROTEM NASZE ZADANIA Wspieranie finansowe polskiej onkologii poprzez rozmaite formy zbiórki pieniędzy i realizacje niezbędnych projektów. Szeroko pojęte działanie informacyjno promocyjne,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA ALKOHOLOGICZNA

EKSPERTYZA ALKOHOLOGICZNA EKSPERTYZA ALKOHOLOGICZNA Dariusz Zuba Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna w Krakowie Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20.06.1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602) Prawo o ruchu drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Przepisy wstępne. 1 Zakres obowiązywania

REGULAMIN. Rozdział I Przepisy wstępne. 1 Zakres obowiązywania REGULAMIN Rozdział I Przepisy wstępne 1 Zakres obowiązywania 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki skorzystania z usługi Profesjonalnego Badania Wzroku po zakupie Kuponu, 2. Dokonując zakupu Kuponu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: ortoptystka Symbol cyfrowy zawodu: 322[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[05]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu SENIOR NA DRODZE MOCNE I SŁABE STRONY ZAGROŻENIA I SZANSE. www.kwp.radom.pl

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu SENIOR NA DRODZE MOCNE I SŁABE STRONY ZAGROŻENIA I SZANSE. www.kwp.radom.pl Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu SENIOR NA DRODZE MOCNE I SŁABE STRONY ZAGROŻENIA I SZANSE www.kwp.radom.pl SKUTKI WYPADKÓW DROGOWYCH CIERPIENIE FIZYCZNE ŚMIERĆ CIERPIENIE PSYCHICZNE STRATY

Bardziej szczegółowo