Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD. Instrukcja U ytkownika"

Transkrypt

1 Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Instrukcja U ytkownika

2 SPIS TREŒCI KONFIGURACJA defibrylatora samaritan PAD Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD 3 Wyposa enie dodatkowe defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD 3 Ustawienia i programowanie 3 Instalacja defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD PAK 4 W³¹czanie i wy³¹czanie defibrylatora HeartSine samaritan PAD 4 Czyszczenie 4 Wybór scenariuszy 5 Zmiana g³oœnoœci 5 Wybór jêzyka 6 U ywanie elektrod szkoleniowych 6 adowanie defibrylatora szkoleniowego PAD 7 Firma HearSine Technologies dostarcza w pelni konfigurowalny system HeartSine samaritan PAD celem umozliwienia Panstwu zastosowania sie do wybranego protokolu postepowania w przypadku naglego zatrzymania krazenia (NZK). Nasze obecne urzadzenia mozna skonfigurowac zgodnie z wersja wytycznych Amerykanskiego Stowarzyszenia Chorób Serca (AHA)/Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) z 2000 lub 2005 roku dotyczacych resuscytacji krazeniowo-oddechowej (RKO) oraz leczenia naglych stanów sercowo-naczyniowych. Powinni Panstwo odbyc szkolenie w zakresie odpowiedniej wersji wytycznych AHA i ERC oraz uzycia konfiguracji panstwa urzadzenia. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skontaktowanie sie z firma HeartSine Technologies lub autoryzowanym dystrybutorem firmy. AHA/ERC 2000 AHA/ERC 2005 Lista produktów 8 I Oznaczenie konfiguracji AHA/ERC J-150-J-200J AHA/ERC J-150-J-200J INFORMACJE O WYDANIU Zawarte tu informacje mog¹ zostaæ zmienione bez powiadomienia i nie stanowi¹ zobowi¹zania ze strony firmy HeartSine Technologies. Nie wolno kopiowaæ ani przekazywaæ adnego fragmentu niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek œrodkami, czy to elektronicznymi czy mechanicznymi, równie poprzez wykonanie fotokopii lub nagrañ w jakimkolwiek celu, bez wyraÿnej pisemnej zgody HeartSine Technologies. Prawa autorskie 2008 HeartSine Technologies. Wszelkie prawa zastrze one samaritan jest znakiem towarowym firmy HeartSine Technologies. Saver oraz SCOPE s¹ znakami towarowymi firmy HeartSine Technologies. Wszelkie inne znaki towarowe nale ¹ do ich odpowiednich w³aœcicieli. 2

3 Wstêp Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD Data cable Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD i zestaw szkoleniowy Pad-Pak objête s¹ dwuletni¹ gwarancj¹ licz¹c od dnia zakupu urz¹dzenia. Wyposa enie Charger connection dodatkowe defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD Ró ne scenariusze szkoleniowe Zestaw szkoleniowy zawiera: Jeden zestaw elektrod szkoleniowych HeartSine samaritan PAD (dostêpne po otwarciu pokrywy pojemnika) adowarka szkoleniowa z adapterem: adowarka szkoleniowa wyposa ona jest w adapter, jeœli jest to konieczne do po³¹czenia z sieci¹ zasilania elektrycznego.. Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD obs³uguje 8 ró nych scenariuszy szkoleniowych. Scenariusze od 1 do 4 s¹ dostosowane do wytycznych AHA/ERC z roku 2005, a scenariusze od 5 do 8 do wytycznych AHA/ERC z roku W kolumnie obok wymieniono dostêpne scenariusze z krótkim opisem rozwoju sytuacji szkoleniowej przy u yciu defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD. Dostêpne scenariusze szkoleniowe Scenariusze spe³niaj¹ce wytyczne z roku 2005 Scenariusz 1 Scenariusz 2 Scenariusz 3 Scenariusz 4 Dwie minuty resuscytacji. Dwie minuty resuscytacji. SprawdŸ elektrody. Dwie minuty resuscytacji; przerwa. Dwie minuty resuscytacji; przerwa. Scenariusze spe³niaj¹ce wytyczne z roku 2000 Scenariusz 5 Scenariusz 6 Scenariusz 7 Scenariusz 8 Zalecana defibrylacja (x3). Jedna minuta resuscytacji. Jedna minuta resuscytacji. SprawdŸ elektrody. Zalecana defibrylacja (x2). Jedna minuta resuscytacji. Jedna minuta resuscytacji. Jedna minuta resuscytacji; przerwa. Jedna minuta resuscytacji; przerwa. PAD TRAINER 3

4 Ustawienia defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD Instalacja zestawu szkoleniowego Pad-Pak Upewniæ siê, e zestaw Pad-Pak jest ca³kowicie na³adowany (patrz czêœæ instrukcji zatytu³owana adowanie). Umieœciæ defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan oraz zestaw szkoleniowy Pad-Pak na p³askiej powierzchni. Umieœciæ zestaw szkoleniowy Pad-Pak w otworze defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan ; klikniêcie informuje o prawid³owym umieszczeniu. Wcisn¹æ w³¹cznik i wys³uchaæ instrukcji g³osowych, aby upewniæ siê, e jednostka dzia³a prawid³owo. W³¹czanie i wy³¹czanie defibrylatora HeartSine samaritan PAD W³¹czyæ defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD u ywaj¹c w³¹cznika. Po uruchomieniu defibrylator bêdzie pracowa³ u ywaj¹c ostatnio wybranego scenariusza. Wy³¹czyæ defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD u ywaj¹c ponownie w³¹cznika. Wciœniêcie przycisku Pauza w trakcie odtwarzania scenariusza spowoduje zatrzymanie scenariusza. Zapali siê lampka LED wskazuj¹ca, e odtwarzanie zosta³o zatrzymane. Ponowne u ycie przycisku pauzy spowoduje dalsze odtwarzanie scenariusza i wy³¹czenie lampki LED. By zmieniæ odtwarzany scenariusz, jêzyk instrukcji lub poziom g³oœnoœci w defibrylatorze szkoleniowym HeartSine samaritan, postêpowaæ zgodnie z instrukcjami na kolejnych stronach. Czyszczenie defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD W celu wyczyszczenia defibrylatora Samaritan PAD nale y u yæ miêkkiej œciereczki zwil onej jednym z nastêpuj¹cych preparatów: Wod¹ z myd³em. Alkoholem izopropylowym (roztwór 70%). Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD nie bêdzie dzia³a³ prawid³owo, jeœli nie bêdzie wystarczaj¹co na³adowany. By na³adowaæ urz¹dzenie, pod³¹czyæ do niego ³adowarkê. Pe³na instrukcja znajduje siê w czêœci dotycz¹cej ³adowania. Defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD mo na u ywaæ w trakcie ³adowania. Nie wolno zanurzaæ jakiejkolwiek czêœci defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD w wodzie lub w innym p³ynie. Kontakt z p³ynami mo e powa nie uszkodziæ urz¹dzenie b¹dÿ te spowodowaæ niebezpieczeñstwo po aru lub pora enia pr¹dem elektrycznym. Nie czyœciæ defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD u ywaj¹c materia³ów i substancji œciernych. 4

5 Ustawienia defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD Wybór scenariuszy 1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk Defibrylacji. Jednoczeœnie wcisn¹æ i uwolniæ w³¹cznik. Przytrzymaæ przycisk defibrylacji do us³yszenia informacji tryb ustawieñ. Zmiana g³oœnoœci 1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk defibrylacji. Jednoczeœnie wcisn¹æ i uwolniæ w³¹cznik. Przytrzymaæ przycisk defibrylacji do us³yszenia informacji tryb ustawieñ. 2. Wcisn¹æ przycisk defibrylacji, by przewijaæ dostêpne scenariusze (patrz spis powy ej). System odtworzy informacjê Scenariusz szkoleniowy i poinformuje o numerze wybranego scenariusza. 2. By zmieniæ g³oœnoœæ urz¹dzenia, wcisn¹æ przycisk pauzy. Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD odtworzy sygna³ dÿwiêkowy i poda numer (1 4) aktualnie wybranego poziomu g³oœnoœci. 3. By zmieniæ scenariusz, w ci¹gu 10 sekund ponownie wcisn¹æ przycisk defibrylacji. Jeœli przycisk defibrylacji nie zostanie wciœniêty i scenariusz nie zostanie zmieniony, defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD kilkukrotnie powtórzy numer scenariusza i wy³¹czy siê. 3. By zmieniæ g³oœnoœæ urz¹dzenia, ponownie wcisn¹æ przycisk pauzy. Po wybraniu odpowiedniego scenariusza nie wciskaæ innych przycisków. Numer scenariusza zostanie kilka razy powtórzony, a urz¹dzenie odtworzy 3 sygna³y dÿwiêkowe i wy³¹czy siê. Po w³¹czeniu urz¹dzenie odtworzy wybrany scenariusz. Po wybraniu odpowiedniego poziomu g³oœnoœci nie wciskaæ innych przycisków. Urz¹dzenie trzykrotnie powtórzy numer poziomu g³oœnoœci, odtworzy 3 krótkie sygna³y dÿwiêkowe i wy³¹czy siê. Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD bêdzie teraz pracowa³ przy wybranym poziomie g³oœnoœci. PAD TRAINER 5

6 Ustawienia defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD Zmiana jêzyka 1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk pauzy. Jednoczeœnie wcisn¹æ w³¹cznik. Przytrzymaæ przycisk pauzy do us³yszenia informacji tryb ustawieñ. U ywanie elektrod szkoleniowych Elektrody szkoleniowe znajduj¹ siê w pojemniku na elektrody szkoleniowe. Poci¹gn¹æ i zerwaæ zielon¹ naklejkê (na pokrywie pojemnika na elektrody szkoleniowe). 2. By zmieniæ jêzyk, wcisn¹æ przycisk pauzy. Urz¹dzenie odtworzy zdanie Wezwij pomoc medyczn¹ w jêzykach zainstalowanych w urz¹dzeniu z naszej biblioteki jêzyków. By otrzymaæ listê dostêpnych jêzyków, skontaktowaæ siê z firm¹ HeartSine Technologies. Nastêpnie mo na odkleiæ elektrody z podk³adki i umieœciæ na manekinie zgodnie ze wskazaniami znajduj¹cymi siê na elektrodzie. Elektrody szkoleniowe s³u ¹ do jednorazowego u ytku. Mo na je wymieniæ roz³¹czaj¹c przewód od znajduj¹cego siê na nich wtyku. 3. By zmieniæ jêzyk, ponownie wcisn¹æ przycisk pauzy. Jeœli w ci¹gu 10 sekund przycisk nie zostanie wciœniêty i jêzyk nie zostanie zmieniony, defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD trzykrotnie powtórzy wiadomoœæ w wybranym jêzyku i wy³¹czy siê. Po roz³¹czeniu przewodu elektrody szkoleniowe mo na od³o yæ do pojemnika na elektrody szkoleniowe. Nale y uwa aæ, eby nie zgnieœæ elektrod szkoleniowych lub przewodów przy nak³adaniu pokrywy pojemnika. Aby otrzymaæ nowe elektrody szkoleniowe, nale y skontaktowaæ siê z lokalnym dystrybutorem firmy HeartSine Technologies. Po wybraniu jêzyka nie wciskaæ innych przycisków. Urz¹dzenie trzykrotnie powtórzy wiadomoœæ, odtworzy 3 krótkie sygna³y dÿwiêkowe i wy³¹czy siê. Przy ponownym uruchomieniu urz¹dzenie bêdzie odtwarza³o informacje w wybranym jêzyku.. 6

7 Kiedy ³adowaæ Uwaga. Niski poziom akumulatora Po us³yszeniu tego ostrze enia mo na kontynuowaæ pracê z defibrylatorem szkoleniowym HeartSine samaritan przez okreœlony okres. W przypadku ca³kowitego roz³adowania akumulatora aparat wy³¹czy siê. W takim przypadku, by kontynuowaæ korzystanie z aparatu, konieczne jest na³adowanie szkoleniowego Pad-Pak. D³ugie korzystanie miêdzy ³adowaniem Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD, zestaw szkoleniowy Pad-Pak i ³adowarka nie powinny byæ naprawiane przez u ytkownika. Produktów nie nale y otwieraæ. W przypadku usterek nale y bezzw³ocznie skontaktowaæ siê z dystrybutorem. adowanie Wyjmowany Pad-Pak w defibrylatorze szkoleniowym HeartSine samaritan PAD zawiera akumulator. Przed szkoleniem zaleca siê ca³kowicie na³adowaæ Pad-Pak w defibrylatorze szkoleniowym HeartSine samaritan PAD. Po ca³kowitym na³adowaniu defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD mo na u ywaæ przez oko³o 6 godzin zanim bêdzie konieczne kolejne ³adowanie. Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD monitoruje poziom na³adowania akumulatora, a kiedy jest bliska roz³adowania, aparat odtwarza nastêpuj¹c¹ informacjê. Jeœli defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD ma byæ u ywany przed d³u szy czas, mo na pod³¹czyæ ³adowarkê. Dziêki temu miêdzy ³adowaniem akumulatora mo na korzystaæ z aparatu przez okres d³u szy ni 6 godzin. By korzystaæ z defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD pod³¹czonego do sieci zasilania elektrycznego, nale y pod³¹czyæ go do ³adowarki zgodnie z instrukcj¹ ³adowania. Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan bêdzie siê ³adowa³ podczas u ytkowania. Jeœli konieczne jest przeprowadzenie d³ugich szkoleñ w miejscach bez dostêpu do zasilania elektrycznego, firma HeartSine Technologies zaleca zakup drugiego zestawu szkoleniowego Pad-Pak do aparatu, dziêki czemu w trakcie szkolenia bêdzie mo na wymieniæ roz³adowany Pad-Pak na drugi, na³adowany. Aby uzyskaæ drugi zestaw szkoleniowy Pad-Pak nale y skontaktowaæ siê z autoryzowanym dystrybutorem firmy HeartSine Technologies. Proces ³adowania Zestaw Pad-Pak w defibrylatorze szkoleniowym HeartSine samaritan PAD zawiera akumulator. Przed szkoleniem zaleca siê ca³kowicie na³adowaæ Pad-Pak w defibrylatorze szkoleniowym HeartSine samaritan PAD. By bezpiecznie u ywaæ na³adowany defibrylator szkoleniowy HeartSine Samaritan PAD, nale y postêpowaæ zgodnie z podanymi ni ej instrukcjami. 1) Umieœciæ adapter w gnieÿdzie zestawu szkoleniowego Pad-Pak, jak przedstawiono na ilustracji. Upewniæ siê, e adapter jest prawid³owo umieszczony. 2) Pod³¹czyæ ³adowarkê do sieci zasilania elektrycznego. Jeœli jest to konieczne, do ³adowarki do³¹czony jest adapter. Jeœli to konieczne, u yæ adaptera, by pod³¹czyæ ³adowarkê do sieci zasilania elektrycznego. 3) Sprawdziæ, czy czerwona lampka na ³adowarce zapali³a siê. Lampka ta informuje, e zestaw szkoleniowy Pad-Pak siê ³aduje. 4) Zostawiæ zestaw szkoleniowy Pad-Pak a siê na³aduje. adowanie ca³kowicie roz³adowanego zestawu Pad-Pak trwa oko³o 12 godzin. 5) Wyj¹æ adapter z gniazda zestawu szkoleniowego Pad-Pak. Od³¹czyæ i schowaæ ³adowarkê. 6) W³¹czyæ aparat szkoleniowy, by upewniæ siê, e dzia³a. Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD jest teraz gotowy do pomocy w szkoleniu z defibrylacji. Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD nale y ³adowaæ wy³¹cznie za pomoc¹ do³¹czonej do niego ³adowarki. Korzystanie z innego urz¹dzenia ³aduj¹cego uniewa nia gwarancjê i mo e spowodowaæ uszkodzenie defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD. Defibrylator szkoleniowy HeartSine samaritan PAD oraz ³adowarka zaprojektowane zosta³y do u ytku w pomieszczeniach. Nie u ywaæ w mokrym lub wilgotnym otoczeniu. PAD TRAINER 7

8 HeartSine Technologies LISTA PRODUKTÓW (WYBÓR) Systemy szkoleniowe TRN-SYS-XX-05 System szkoleniowy HeartSine samaritan PAD, wytyczne AHA/ERC TRN-ACC-01 adowarka akumulatora do defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD TRN-ACC-02 Zestaw 10 elektrod szkoleniowych do defibrylatora szkoleniowego HeartSine samaritan PAD WIÊCEJ INFORMACJI MO NA UZYSKAÆ OD AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA FIRMY HEARTSINE TECHNOLOGIES. G³ówna siedziba: HeartSine Technologies Inc 105 Terry Drive Newtown PA USA Tel: Fax: Wyprodukowano przez: HeartSine Technologies Ltd Canberra House 203 Airport Road West Belfast BT3 9ED - Northern Ireland Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Autoryzowany dystrybutor H Polish PaŸdziernik 2008

Oprogramowanie Saver EVO do defibrylatora samaritan PAD i karty pamięci PDU Instrukcja użytkownika

Oprogramowanie Saver EVO do defibrylatora samaritan PAD i karty pamięci PDU Instrukcja użytkownika Oprogramowanie Saver EVO do defibrylatora samaritan PAD i karty pamięci PDU Instrukcja użytkownika Zawarte tu informacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony firmy

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szkoleniowego defibrylatora HeartSine PAD 350P 1

Instrukcja obsługi szkoleniowego defibrylatora HeartSine PAD 350P 1 HeartSine Instrukcja obsługi szkoleniowego defibrylatora HeartSine PAD 350P 1 HeartSine samaritan PAD 350P Trainer model TRN-350-1 Instrukcja obsługi Urządzenie szkoleniowe HeartSine samaritan PAD 350P

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

HeartSine samaritan PAD. Urządzenie szkoleniowe PAD 500P Trainer model TRN Instrukcja obsługi szkoleniowego defibrylatora HeartSine PAD 500P 1

HeartSine samaritan PAD. Urządzenie szkoleniowe PAD 500P Trainer model TRN Instrukcja obsługi szkoleniowego defibrylatora HeartSine PAD 500P 1 HeartSine samaritan PAD Urządzenie szkoleniowe PAD 500P Trainer model TRN-500-1 Instrukcja obsługi HeartSine Instrukcja obsługi szkoleniowego defibrylatora HeartSine PAD 500P 1 H017-001-606.indd 1 24/09/2013

Bardziej szczegółowo

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0

Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia. Wydanie 3.0 Rowerowy zestaw do ³adowania firmy Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Wydanie 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 POLSKI 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Wprowadzenie Dziêki Rowerowemu zestawowi

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AED Trainer

Instrukcja obsługi AED Trainer Instrukcja obsługi AED Trainer NUMER CZĘŚCI Copyright 2007 Cardiac Science Corp. All rights reserved. Aparat szkoleniowy do automatycznej defibrylacji zewnętrznej (AED) to urządzenie przeznaczone do szkolenia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Saver EVO do defibrylatora samaritan PAD i karty pamięci PDU Instrukcja uŝytkownika

Oprogramowanie Saver EVO do defibrylatora samaritan PAD i karty pamięci PDU Instrukcja uŝytkownika Oprogramowanie Saver EVO do defibrylatora samaritan PAD i karty pamięci PDU Instrukcja uŝytkownika Zawarte tu informacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie stanowią zobowiązania ze strony firmy

Bardziej szczegółowo

Pediatric-Pak Instrukcja uŝytkownika (do stosowania z defibrylatorem samaritan PAD Model SAM300P)

Pediatric-Pak Instrukcja uŝytkownika (do stosowania z defibrylatorem samaritan PAD Model SAM300P) Pediatric-Pak (do stosowania z defibrylatorem samaritan PAD Model SAM300P) Polish H023-001-017-0 WSKAZANIA DO UśYCIA: samaritan Pediatric-Pak Zestaw samaritan Pediatric-Pak jest przeznaczony do uŝycia

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: VL-100U-E VL-100U-E Prosimy o uwa ne przeczytanie instrukcji, zapoznanie siê z poszczegónymi funkcjami urz¹dzenia oraz pozostawienie jej do póÿniejszego stosowania. Nie nae

Bardziej szczegółowo

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka

Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka 1. FUNKCJE PILOTA Przycisk pilota Funkcja realizowana Uwagi Uzbrojenie i zamkniêcie zamka O ile zainstalowano zamek Uzbrojenie z ograniczeniem czasu cyklu alarmowania z 30 do 15 sekund (dotyczy 1 i 4 strefy)

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie MVC-6850

Instalacja i uruchomienie MVC-6850 1. Przeznaczenie monitora Instalacja i uruchomienie to monitor ze s³uchawk¹ pracuj¹cy w uk³adzie DUPLEX - nie jest wymagane wciskanie adnych przycisków aby prowadziæ rozmowê. Monitor dedykowany jest do

Bardziej szczegółowo

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg

Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg Krzese³ko do karmienia dla jednego dziecka 0 15 kg PRIMA PAPPA ZERO-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SERIAL NUMBER UWAGA! WA NE. ZACHOWAÆ W CELU POWO ANIA SIÊ W PRZYSZ OŒCI. TEGO WYSOKIEGO KRZES A NIE U YWAÆ

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251778/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-38W spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach dyrektywy 1999/5/WE.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowego modu³u GPS Nokia LD-3W 9246491/1

Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowego modu³u GPS Nokia LD-3W 9246491/1 Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowego modu³u GPS Nokia LD-3W 9246491/1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt LD-3W spe³nia wszystkie wymogi ujête w

Bardziej szczegółowo

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent:

ARES 1000 RACK UPS KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES 1000 RACK FIDELTRONIK. Producent: UPS RES 1000 RCK KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 1000 RCK Instrukcja ver.2.0 Obs³ugi Producent: Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS tel. (033) 874-98-00

Bardziej szczegółowo

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o.

MO-03 INSTRUKCJA U YCIA WYTWÓRCA IMPORTER. Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy. Sp. z o.o. INSTRUKCJA U YCIA MO-03 WYTWÓRCA IMPORTER Norditalia Elettromedicali S.r.l. 25010 San Martino della Battaglia (Brescia) W³ochy Sp. z o.o. 15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC

Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC Szkolenie BLS/AED PIERWSZA POMOC (Basic Live Support/Automated External Defibrillator) Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji Dla pracowników instytucji Cele: Ratownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7

Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Instrukcja Prasy Termotransferowej Secabo TS7 Gratulujemy zakupu Prasy termotransferowej Secabo! Proszê o dok³adne zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi, tak aby mogli Pañstwo rozpocz¹æ pracê na urz¹dzeniu

Bardziej szczegółowo

HeartSine Samaritan PAD 350P

HeartSine Samaritan PAD 350P Defibrylator ratunkowy HeartSine Samaritan PAD 350P HS Medical Ul. Fabryczna 45 43-100 Tychy +48 32 325 69 38 +48 786 868 032 biuro@hsmedical.pl www.hsmedical.pl Witaj. Przed Tobą najlepsze AED na świecie.

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obs³ugi

UPS ARES 3000 KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY. ARES 3000 MODEL FTP3000-01 ARES 3000 Rack MODEL FTP3000-01. Instrukcja Obs³ugi UPS RES 3000 KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES 3000 MODEL FTP3000-01 RES 3000 Rack MODEL FTP3000-01 Instrukcja Obs³ugi ver 4.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III Bastion Apus III SPIS TREŒCI 1. Bezpieczeñstwo monta u i eksploatacji wideodomofonu 3 2. Przeznaczenie i cechy wideodomofonu 3 3. Elementy wideodomofonu APUS III 3 - Monitor MVC-7102 4 - Panel zewnêtrzny

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Urządzenie Sound-Shuffle należy

Bardziej szczegółowo

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CELLCOM / FREESPEAK CEL-FS-CHRGR ŁADOWARKA WIELOGNIAZDOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowano na podstawie: CEL-FS-CHRGR Multi-bay Charger Instruction Manual 810366Z Rev 4.0 2006 Vitec Group Communications www.clearcom.com

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby

Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Skrócona instrukcja obsługi kamery Arlo Baby Zawartość zestawu Witamy! Dziękujemy za wybranie kamery Arlo Baby. Rozpoczęcie pracy jest bardzo łatwe. Kamera Arlo Baby Kabel zasilający USB Zasilacz USB Skrócona

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi defibrylatora samaritan. PAD SAM 300P firmy HeartSine. HeartSine

Instrukcja Obsługi defibrylatora samaritan. PAD SAM 300P firmy HeartSine. HeartSine Instrukcja Obsługi defibrylatora samaritan PAD SAM 300P firmy HeartSine HeartSine Spis treści Wstęp Konfi guracja defi brylatora samaritan PAD model SAM 300P Wytyczne dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

HeartSine samaritan PAD. z CPR-Advisor TM. model 500P. Instrukcja obsługi defibrylatora. HeartSine

HeartSine samaritan PAD. z CPR-Advisor TM. model 500P. Instrukcja obsługi defibrylatora. HeartSine HeartSine samaritan PAD z CPR-Advisor TM model 500P Instrukcja obsługi defibrylatora HeartSine Spis treści Konfiguracja defibrylatora HeartSine samaritan PAD z funkcją CPR Advisor, model 500P Wstęp Wytyczne

Bardziej szczegółowo

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150

CK-CKE COMPACT. ekspres do kawy 0-501-673-150 COMPACT CK-CKE ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system ods³uchu TV. Set 840-TV. Instrukcja obs³ugi

Bezprzewodowy system ods³uchu TV. Set 840-TV. Instrukcja obs³ugi Bezprzewodowy system ods³uchu TV Set 840-TV Instrukcja obs³ugi Ilustracje I Ilustracje II Set 840-TV III Spis treœci Spis treœci Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa... 2 Zawartoœæ pakietu... 4 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ElektroPhysik. Krótka instrukcja obsługi dla. SmarTest. Bezprzewodowy miernik grubości powłok. Uwaga:

ElektroPhysik. Krótka instrukcja obsługi dla. SmarTest. Bezprzewodowy miernik grubości powłok. Uwaga: ElektroPhysik Krótka instrukcja obsługi dla SmarTest Bezprzewodowy miernik grubości powłok Uwaga: Przed zainstalowaniem aplikacji SmarTest należy najpierw utworzyć połączenie czujnika SmarTest z smartfonem

Bardziej szczegółowo

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B

U ytkowanie monitora MVC-6650/6650B monitora 1. Bezpieczeñstwo u ytkowania i eksploatacji - Pod³¹czenia monitora powinien dokonaæ odpowiednio przeszkolony instalator. - Monitor pod³¹czyæ do instalacji przy wy³¹czonym zasilaniu. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SOL20 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL20 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL20 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A Dioda LED rozładowywania B Dioda LED solarna C Diody LED ładowania D Złącze mini-b USB E Wyłącznik (ON/OFF) F Wyjście USB-A A LED de décharge B LED solaire

Bardziej szczegółowo

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Instrukcja obsługi. Wesja 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Instrukcja obsługi. Wesja 1.0 4 PORT USB HUB Instrukcja obsługi Wesja 1.0 Podziękowania Dziękujemy za zakup tego produktu firmy Trust. Życzymy Państwu wielu godzin wspaniałej zabawy. Przed korzystaniem z urządzenia proszę dokładnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) Zestaw głośnomówiący Bluetooth Callstel BFX-400.pt (HZ2718) INSTRUKCJA OBSŁUGI Zawartość zestawu: zestaw głośnomówiący kabel ładowania micro USB zasilacz USB klips instrukcja obsługi. Specyfikacja Właściwości

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Powerline 1000 Model PL1000v2 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Adaptery Powerline zapewniają alternatywną

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRODUKCIE

INFORMACJE O PRODUKCIE INFORMACJE O PRODUKCIE DiCHO Ozonator TIENS II Generacji powstał w wyniku połączenia wiedzy z dziedzin mikrobiologii, elektroniki oraz inżynierii przemysłowej. Urządzenie zaopatrzone w chip sterujący,

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym

Flo INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA. Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym Flo Sterowanie radiowe o czêstotliwoœci 433,92 Mhz z kodem sta³ym INSTRUKCJA OBS UGI DLA INSTALATORA Wraz z seri¹ odbiorników FLO dostêpn¹ w wersji wewnêtrznej i uniwersalnej lub modularnej o mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny Domek Wstêp

Inteligentny Domek Wstêp Wstêp Zaawansowane systemy typu "inteligentny dom" takie jak EIB, O czy X-10 pozwalaj¹ na pe³n¹ kontrolê nad wszystkimi urz¹dzeniami w budynku, s¹ jednak stosunkowo kosztowne. Zbyt kosztowne dla prywatnego

Bardziej szczegółowo

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DB4 BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY DZWONEK DO DRZWI INSTRUKCJA OBSŁUGI Figure 1 28/11/2012 2 Velleman 1. Wstę DB4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI AR780

INSTRUKCJA OBS UGI AR780 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-22) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Instrukcja użytkownika 1-minutowa instalacja plug & play SZANOWNI PAŃSTWO! Dziękujemy za zakup urządzenia Wireless Phone Jack i/lub

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu

CHARAKTERYSTYKA. Zawartość zestawu SPIS TREŚCI Charakterystyka... 3 Zawartość zestawu... 3 Budowa i opis... 4 Montaż baterii... 5 Praca... 5 Wyposażenie dodatkowe Detektor RC 9... 5 Dane techniczne... 6 Ważne informacje... 7 Uwagi i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji

BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji BEZPIECZNE SERCE ZIELONEJ GÓRY Program Powszechnego Dostępu Do Defibrylacji Każdy łańcuch jest tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo Lek. Szymon Michniewicz Specjalista medycyny ratunkowej Dyspozytor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

ZESTAW LOKALIZACYJNY RD4000 INSTRUKCJA OBS UGI

ZESTAW LOKALIZACYJNY RD4000 INSTRUKCJA OBS UGI ZESTAW LOKALIZACYJNY RD4000 INSTRUKCJA OBS UGI Radiodetection Sp. z o.o. ul. Knapowskiego 23 60-126 Poznañ, Polska Tel. 061 8668298 Fax 061 8668279 http://www.radiodetection.com.pl Radiodetection zastrzega

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab

Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Konfiguracja przeglądarek do pracy z aplikacjami Asix.Evo Instalacja i konfiguracja dodatku IE Tab Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0022 Wersja:05-06-2014 ASKOM i

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi defibrylatora samaritan. PAD SAM 300P firmy HeartSine. HeartSine

Instrukcja Obsługi defibrylatora samaritan. PAD SAM 300P firmy HeartSine. HeartSine Instrukcja Obsługi defibrylatora samaritan PAD SAM 300P firmy HeartSine HeartSine Spis treści Wstęp Konfiguracja defibrylatora samaritan PAD model SAM 300P Wytyczne dotyczące resuscytacji krążeniowooddechowej

Bardziej szczegółowo

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu

1 Logowanie: 2 Strona startowa: WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE. Instrukcja korzystania z systemu WY SZA SZKO A FINANSÓW I ZARZ DZANIA W WARSZAWIE SYSTEM SK ADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŒWIADCZEŃ STUDENCKICH W roku akademickim 2006/2007 uruchomiony zosta³ internetowy system zg³aszania wniosków o wydanie

Bardziej szczegółowo

HeartSine samaritan PAD. z CPR-Advisor TM. model 500P. Instrukcja obsługi defibrylatora. HeartSine

HeartSine samaritan PAD. z CPR-Advisor TM. model 500P. Instrukcja obsługi defibrylatora. HeartSine HeartSine samaritan PAD z CPR-Advisor TM model 500P Instrukcja obsługi defibrylatora HeartSine Spis treści Konfiguracja defibrylatora HeartSine samaritan PAD z funkcją CPR Advisor, model 500P Wstęp Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA SU-2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/828692

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA SU-2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/828692 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA SU-2. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA SU-2 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u œcian zespolonych typ LEIER

Instrukcja monta u œcian zespolonych typ LEIER Instrukcja monta u œcian zespolonych typ LEIER 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 92 tel. (055) 272 32 12 fax: (055) 272 50 01 1 Podstawowe wyposa enie w materia³ i urz¹dzenia do monta u œcian: Wiertarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Defibrylator.

ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Defibrylator. ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów Os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 012 285 22 22 fax. +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Defibrylator DefiCARD S Instrukcja obsługi Zabierzów, marzec 2004 WYDANIE IV SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia

J ZYK POLSKI. R. Przycisk funkcji Keep warm (utrzymanie. temperatury) S. Przycisk start / stop T. Przycisk do programowania godziny uruchomienia J ZYK POLSKI Przed przystàpieniem do instalowania i u ytkowania urzàdzenia nale y uwa nie przeczytaç poni sze instrukcje. To jedyny sposób na zapewnienie najlepszych efektów i maksymalnego bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010. Instrukcja obsługi

Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010. Instrukcja obsługi Nadajnik Bluetooth Space Transmitter BTI-010 Instrukcja obsługi Zapraszamy do korzystania z transmitera i odbiornika bluetooth w jednym urządzeniu BTI -010. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788)

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zegar ścienny szpiegowski z kamerą HD OctaCam (PX3788) Zawartość zestawu zegar ścienny zasilacz kabel AV pilot zdalnego sterowania z baterią elementy montażowe (kołek i śruba) instrukcja obsługa. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Sterownik INSTRUKCJA OBS UGI SRR. Sterownik SRR to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC.

Sterownik INSTRUKCJA OBS UGI SRR. Sterownik SRR to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC. to tylko jeden z wielu produktów firmy HUNTER INDUSTRIES INC. W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo elementy systemu nawadniaj¹cego: zraszacze, sterowniki, zawory, urz¹dzenia do mikronawadniania i wiele

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FinKey

Instrukcja obsługi FinKey Instrukcja obsługi FinKey Spis treści 1 Wskazówki 2 2 Sygnały wizualne 3 3 Czytniki / Pilot do zdalnej obsługi 3 4 Autotest - przed uruchomieniem 3 5 Programowanie skanera odcisków palców 4 6 Obsługa skanera

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach)

Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) Wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny OPTI-FREE* PureMoist* Ulotka wewnątrz opakowania (dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach) {Kod językowy ISO} Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki.

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.]

Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.] Solarne lampy ogrodowe LED zmieniające kolor [2 szt.] Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup solarnych lamp ogrodowych LED. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo