CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH"

Transkrypt

1 CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH Publikacja finansowana z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w programie ZPORR 2.1.

2 Prof. Adam Sagan Dr Jadwiga Stobiecka Dr Mariusz Łapczyński Małopolski rynek pracy diagnoza zjawisk na podstawie badań pracodawców, pracowników i bezrobotnych z wybranych powiatów Kraków 2006

3 Projekt okładki: Jan Michalski Raport opracowano pod kierunkiem Jacka Kwiatkowskiego Copyright by MISTiA, Kraków 2006 FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Publikacja finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w programie ZPORR 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy Projekt Małopolski rynek pracy - diagnoza na podstawie analizy porównawczej wybranych powiatów ISBN X Kraków 2006 Wydanie pierwsze Skład i łamanie: Marcin Migdał Druk: Fabryka Grafiki

4 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 3 Spis treści 1. Wprowadzenie 5 2. Problemy badawcze Badania pracodawców Badania osób bezrobotnych Badania osób pracujących 9 3. Dobór powiatów do badań Zapotrzebowanie na szkolenia Podstawowe umiejętności bezrobotnych Preferowana tematyka szkoleń Preferowany sposób prowadzenia szkolenia Wymagania stawiane pracownikom Popyt na doświadczonych pracowników Elastyczność, zaangażowanie w pracę, zmiana i podnoszenie kwalifikacji Opinie na temat koniunktury Ocena koniunktury w latach Przewidywania dotyczące koniunktury w 2006 roku Opinie na temat zatrudnienia Praca za granicą Szara strefa Przyczyny zatrudniania / podejmowania pracy w szarej strefie Charakter pracy w szarej strefie Pomoc skierowana do uczestników rynku pracy Sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotnych Ocena pośrednictwa pracy według bezrobotnych Bezrobotni o alternatywnych formach pomocy Pracodawcy o pożądanych formach wsparcia Sytuacja absolwentów na rynku pracy Pracodawcy o absolwentach Absolwenci o pracodawcach i pośrednictwie pracy Sytuacja bezrobotnych w wybranych segmentach Młodzi bezrobotni do 24 roku życia Długotrwale bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż 24 miesiące Podsumowanie Zagadnienia o charakterze merytorycznym Zagadnienia o charakterze organizacyjnym 62 Spis tabel i rysunków 64 Przypisy 65

5

6 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 5 1. Wprowadzenie Diagnoza regionalnego rynku pracy to jedno z 4 opracowań wchodzących w skład całego projektu badawczego pt. Małopolski rynek pracy diagnoza na podstawie analizy wybranych powiatów. Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR działania 2.1 ( Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy ). Pozostałe 3 opracowania traktujące szczegółowo opinie uczestników rynku pracy to: Regionalny rynek pracy w oczach pracodawców (opinie przedstawicieli strony popytowej rynku pracy dotyczące oczekiwań wobec kompetencji potencjalnych pracowników); Regionalny rynek pracy z perspektywy bezrobotnych i Opinie pracujących na temat regionalnego rynku pracy (opinie przedstawicieli strony podażowej rynku pracy dotyczące deklarowanych potrzeb szkoleniowych, mobilności, dyspozycyjności, chęci podwyższania kwalifikacji itp.). Treść niniejszego opracowania jest tylko podsumowaniem wątków będących częścią wspólną 3 raportów szczegółowych. W odpowiednich rozdziałach porównano opinie przedstawicieli trzech badanych grup. Raporty powstały w oparciu o dane z badań ankietowych przeprowadzonych na terenie powiatów: chrzanowskiego, miechowskiego i myślenickiego w okresie od października 2005 do lutego Respondentami ze strony popytowej rynku pracy byli pracodawcy 1, czyli właściciele przedsiębiorstw oraz menedżerowie odpowiedzialni za sprawy kadrowe (szeroko rozumiane human resources: nabór personelu, organizowanie szkoleń itp.). W każdym powiecie przeprowadzono z nimi po 200 wywiadów. Respondentami ze strony podażowej były osoby pracujące 2 (przeprowadzono z nimi po 300 wywiadów w każdym powiecie) oraz bezrobotni 3 ( wywiadów w każdym powiecie). Badani z powiatu chrzanowskiego pochodzili z Alwerni, Babic, Chrzanowa, Libiąża oraz Trzebini. W przypadku powiatu miechowskiego badania realizowano na terenie: Charsznicy, Gołczy, Kozłowa, Książa Wielkiego, Miechowa oraz Racławic. Na terenie powiatu myślenickiego przeprowadzono wywiady w następujących miejscowościach: Biertowice, Czechówka, Dobczyce, Głogoczów, Jasienica, Krzyszkowice, Krzywaczka, Kszczonów, Myślenice, Pcim, Rudnik, Siepraw, Stróża, Sułkowice, Tokarnia, Trzemeśnia, Wiśniowa i Zakliczyn.

7 6 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 2. Problemy badawcze Celem nadrzędnym projektu Małopolski rynek pracy diagnoza na podstawie analizy wybranych powiatów jest diagnoza regionalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych jego uczestników. Badaniem objęto 3 segmenty: pracodawców, pracujących i bezrobotnych. Potrzeby szkoleniowe strony popytowej tego rynku (pracodawców) skonfrontowano z potrzebami strony podażowej (pracujących i bezrobotnych). Inne analizowane obszary, będące dopełnieniem szczegółowej diagnozy, obejmują: a) ocenę perspektyw rozwoju danej branży 4 dokonaną przez pracodawców i pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowanych kierunków zmian wielkości zatrudnienia w tych branżach; b) badania postaw pracujących i bezrobotnych względem pracy (mobilności, dyspozycyjności, chęci podwyższania kwalifikacji itp.); c) próbę diagnozy szarej strefy, identyfikacji głównych zawodów i specjalności w obszarze niedeklarowanej pracy. Problemy badawcze i pytania szczegółowe dla każdego analizowanego segmentu rynku pracy przestawiono poniżej Badania pracodawców Pierwszą badaną grupę stanowili pracodawcy. Analiza tego segmentu obejmuje 6 głównych obszarów: 1. wymagania stawiane pracownikom, 2. zapotrzebowanie na szkolenia, 3. opinie nt. perspektyw branży, w której działają, 4. stosunek pracodawców do absolwentów, 5. opinie nt. działań wspierających tworzenie nowych miejsc pracy, 6. próbę diagnozy szarej strefy. W pierwszym obszarze dokonano podziału kompetencji na 5 : 1/ kompetencje poznawcze, 2/ kompetencje społeczne, 3/ kompetencje osobiste, 4/ kompetencje firmowe i biznesowe. Kompetencje poznawcze są związane z szeroko rozumianą chęcią poznawania nowych zagadnień, rozwiązywania problemów i elastycznością myślenia. Kompetencje społeczne wynikają ze współżycia z ludźmi, ze współpracy z grupą osób i są zwykle wyrażane relacjami ze współpracownikami, relacjami z przełożonymi czy komunikatywnością. Kompetencje osobiste to najczęściej radzenie sobie ze stresem, zaangażowanie, organizacja pracy własnej czy pewność siebie. Przez kompetencje biznesowe i firmowe rozumiana jest tutaj wiedza zawodowa, znajomość branży i orientacja w biznesie. W ankiecie zamieszczono ponadto pytanie dotyczące stanowisk, na których brakuje doświadczonych pracowników. Drugi obszar zapotrzebowanie na szkolenia obejmował odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jaki jest stosunek pracodawców do szkolenia pracowników? Jaką strategię stosują przedsiębiorstwa z poszczególnych branż? 2. Jakie główne cele powinny zostać zrealizowane po ukończeniu szkolenia? 3. Jaka jest preferowana tematyka szkoleń?

8 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 7 W badaniach nawiązano do koncepcji 3 podejść w indywidualnym planowaniu karier 6 : podejście niewidzialnej ręki pracodawca nie ingeruje w karierę pracowników, uważa, że szkolenia są ich osobistą sprawą, sukces osiągną i tak tylko ci samodzielni i aktywni; podejście poszukiwania pereł pracodawca wybiera najzdolniejszych pracowników i posyła ich na szkolenia, wybiera tych, którzy mają szansę stać się najlepszymi; podejście planowania karier pracodawca planuje szkolenia na poszczególnych stanowiskach, szkolenie dotyczy konkretnych stanowisk i specjalności, a nie osób W badaniach przyjęto koncepcję 3 celów nauczania 7 : uczenie się afektywne pracownicy uczą się pewnych postaw i zachowań, powinni umieć kontrolować emocje i dostosowywać się do nowych sytuacji; uczenie się behawioralne pracownicy powinni nauczyć się nowych czynności, technik, operacji i procedur, które usprawnią ich codzienną pracę; uczenie się kognitywne - pracownicy powinni przyswoić sobie nową wiedzę, nowe teorie i informacje, które powinni potem odnieść do znanych im w pracy sytuacji. Duże zróżnicowanie tematyczne szkoleń dostępnych na rynku spowodowało, że zdecydowano się pogrupować je w bardziej ogólne kategorie: informatyka i komputery, księgowość / rachunkowość / finanse marketing i sprzedaż, prawo, relacje międzyludzkie, zarządzanie jakością, zarządzanie, zasoby ludzkie, inne szkolenie. Trzeci obszar dotyczył opinii pracodawców nt. branży, w której działają. Pracodawcy ocenili koniunkturę w branży, dokonali subiektywnej prognozy oraz określili, jakie mają zamiary względem własnej firmy oraz jaka jest ich polityka zatrudnienia. Rozpoznanie czwartego obszaru stosunku pracodawców do absolwentów nawiązywało do raportu UNDP W trosce o pracę (podrozdział Postawy pracodawców względem absolwentów, s. 196). Inspiracją do zamieszczenia stosownego pytania w kwestionariuszu ankiety były wyniki badań opublikowane w tym raporcie. Zgodnie z nim, głównymi przyczynami niezatrudniania absolwentów są: brak kwalifikacji (brak doświadczenia zawodowego), brak samodzielności, brak własnej inicjatywy, wygórowane żądania płacowe, duże prawdopodobieństwo szybkiej rezygnacji z pracy. Piąty analizowany obszar dotyczył opinii pracodawców nt. działań wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. Za podstawowe zachęty i formy wsparcia dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy uznano 8 : refundowanie części kosztów wynagrodzenia (np. składek na ubezpieczenia społeczne), refundowanie części kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy, refundowanie kosztów szkolenia personelu, udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.

9 8 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y Próba diagnozy szarej strefy to ostatni szósty obszar, w którym nawiązano do raportu Komisji Europejskiej z maja 2004 r. ( Undeclared work in an enlarged Union ). Wyniki badań w nim zawarte były inspiracją do sformułowania odpowiedniego pytania w ankiecie. Zgodnie z raportem, głównymi przyczynami zatrudniania pracowników na czarno są wg pracodawców: wysokie podatki; konieczność opłacania świadczeń socjalnych; przepisy Kodeksu Pracy; utrudnienia administracyjne. W ankiecie nie zadano bezpośrednio pytania o nieoficjalnezatrudnianiepracowników 9, ale zastosowano zabieg polegający na wstawieniu do pytania zwrotu: Co Pana/Pani zdaniem powoduje, że pracodawcy w Polsce zatrudniają pracowników nieoficjalnie?. Teoretycznie jest to błędnie postawione pytanie, jednak przyjęto tutaj, że będzie to spełniać taką rolę jak technika trzeciej osoby z grupy technik projekcyjnych. Upraszczając: przyjęto, że respondent pisząc o tym, jak postępują inni pracodawcy w Polsce ujawni de facto swoje poglądy na ten temat. Omówione wyżej obszary i problemy badawcze zostały szczegółowo opisane w raporcie Regionalny rynek pracy w oczach pracodawców Badania osób bezrobotnych Kolejnym badanym segmentem rynku pracy były osoby bezrobotne. Analiza tej grupy objęła 6 obszarów: 1. zapotrzebowanie na szkolenia, 2. badanie elastyczności, zaangażowania w pracę oraz chęci zmiany i podnoszenia kwalifikacji, 3. sposoby poszukiwania pracy przez bezrobotnych, 4. ocenę dostępnych form pomocy dla bezrobotnych, 5. plany dotyczące podjęcia pracy za granicą, 6. próbę diagnozy szarej strefy. Pierwszy obszar poza preferowaną tematyką szkoleń dotyczył dotychczasowej aktywności bezrobotnych w zakresie zmiany/podnoszenia własnych kwalifikacji. Bezrobotni wymienili tematykę oraz dokonali oceny szkoleń, w których brali udział w 2005 r. Ze względu na fakt, że główny nacisk w projekcie położony został na potrzeby szkoleniowe, uznano, że warto spytać, jaki sposób przekazywania wiedzy jest zdaniem bezrobotnych najbardziej atrakcyjny. Posłużono się tu następującymi kategoriami 10 : wykład, demonstracja, studium przypadku, naprowadzanie, stymulowanie pytań, samodzielne poszukiwanie informacji, zespoły badawcze, puzzle, turniej. Dodatkową kategorią został ze względu na rosnącą popularność e-learning. Drugi obszar, dotyczył elastyczności, mobilności, zaangażowania w pracę oraz chęci podnoszenia i zmiany kwalifikacji i został roboczo nazwany badaniem ducha pracowitości. Skala do badania postaw obejmowała następujące wymiary 11 : stwierdzenia dotyczące lokalizacji firmy, stwierdzenia dotyczące czasu pracy, stwierdzenia dotyczące przyzwyczajeń i nawyków, stwierdzenia dotyczące kompetencji,

10 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 9 stwierdzenia dotyczące organizacji pracy, stwierdzenia dotyczące podnoszenia i zmiany kwalifikacji. W trzecim obszarze poświęconym sposobom poszukiwania pracy wyróżniono metody aktywne i pasywne (bierne). Wśród aktywnych znalazły się: wysyłanie oferty do firm, nawet, jeśli nie zamieściły ogłoszenia; zamieszczanie ofert w Internecie; zamieszczanie ofert w gazecie; zgłaszanie ofert w biurze pośrednictwa pracy. Wśród biernych metod poszukiwania pracy znalazły się natomiast: przeglądanie ogłoszeń w gazetach; szukanie ogłoszeń w Internecie; odwiedzanie urzędu pracy; wykorzystywanie znajomości. Nawiązano tym samym do raportu UNDP W trosce o pracę (podrozdział Umiejętność poszukiwania pracy, s. 197). Wyniki badań przedstawione w tymże raporcie były ponownie inspiracją do sformułowania stosownego pytania ankietowego. Ocena pomocy udzielanej przez urzędy pracy (w tym pomocy dla absolwentów) stanowiła czwarty obszar badawczy, zaś plany dotyczące podjęcia pracy za granicą piąty obszar. W tym ostatnim nawiązano do celów Małopolskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia na lata A 1.4. Ułatwienie dostępu do Europejskiego Rynku Pracy. Uznano, że należy zbadać, czy bezrobotni mają zamiar podjąć pracę za granicą. Ważne było tu rozróżnienie pomiędzy państwami z obszaru Unii a pozostałymi krajami. Szósty obszar to diagnoza szarej strefy. Ze względu na drażliwość tego zagadnienia pytania skonstruowano wg techniki trzeciej osoby (Dlaczego Polacy podejmują pracę nieoficjalnie?). Wprowadzono tutaj podział ze względu na charakter pracy nieoficjalnej 12 : a/ stała, b/ dorywcza, c/ sezonowa oraz podział ze względu na miejsce wykonywania tej pracy: a/ w Polsce, b/ za granicą. Ze względu na różnorodność prac wyróżniono kilka najbardziej prawdopodobnych kategorii: prace związane z budownictwem (murarskie, tynkarskie, obsługa maszyn budowlanych itp.); prace związane z gastronomią lub hotelarstwem; prace związane z handlem; prace krawieckie; opieka nad dzieckiem / zajmowanie się domem; prace ogrodnicze i rolnicze; remonty i naprawy (hydraulika, elektryka, kładzenie płytek, malowanie itp.). Omówione wyżej obszary i problemy badawcze zostały szczegółowo opisane w raporcie Regionalny rynek pracy z perspektywy bezrobotnych Badania osób pracujących Ostatnią badaną grupą uczestników małopolskiego rynku pracy były osoby pracujące. Analiza tego segmentu objęła następujące obszary: 1. zapotrzebowanie na szkolenia,

11 10 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 2. badanie elastyczności, zaangażowania w pracę oraz chęci zmiany i podnoszenia kwalifikacji, 3. opinie pracujących nt. perspektyw branży, w której pracują, 4. plany dotyczące podjęcia pracy za granicą, 5. próbę diagnozy szarej strefy. Punktem wyjścia w analizie potrzeb szkoleniowych (pierwszy obszar) osób pracujących było sprawdzenie ich dotychczasowej aktywności na tym polu. Poza pytaniami o liczbę godzin szkoleń i ich tematykę wprowadzono dodatkowo podział na 13 : szkolenia POZA miejscem pracy W CZASIE godzin pracy, szkolenia POZA miejscem pracy POZA godzinami pracy, szkolenia W TRAKCIE PRACY(uczenie nadzorowane na stanowisku pracy). Kolejne zagadnienie dotyczyło zaangażowania osób pracujących w podnoszenie własnych kwalifikacji w sytuacji, gdyby szkolenie dało im szansę awansu. Wprowadzono jednak pewne ograniczenia: jedno dotyczące czasu szkolenie musi odbywać się poza godzinami pracy, drugie dotyczące finansowania pracownik musi w części sfinansować udział w szkoleniu. Ze względu na fakt, że główny nacisk w projekcie położony został na potrzeby szkoleniowe, zbadano, jaki sposób przekazywania wiedzy jest zdaniem osób pracujących najbardziej atrakcyjny. Posłużono się tu tymi samymi kategoriami, które występowały w badaniu bezrobotnych, tj. wykładem, demonstracją, studium przypadku itd. Drugi obszar, podobnie jak w przypadku osób bezrobotnych dotyczył badania ducha pracowitości z następującymi wymiarami: lokalizacja firmy, czas pracy, przyzwyczajenia i nawyki, kompetencje, organizacja pracy, podnoszenie i zmiana kwalifikacji. Trzeci obszar był poświęcony opinii pracujących nt. branży, w której działają. Pytania w ankiecie dotyczyły subiektywnej oceny koniunktury w ciągu ostatnich 3 lat i przewidywań dotyczących koniunktury w 2006 r. Zbadano również opinie pracujących dotyczące szansy utrzymania przez respondentów pracy w nadchodzącym 2006 r. Czwarty obszar dotyczył wyjazdu za granicę w celach zarobkowych i podobnie, jak w badaniu bezrobotnych nawiązywał do celów Małopolskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia na lata A 1.4. Ułatwienie dostępu do Europejskiego Rynku Pracy. Próba diagnozy szarej strefy (piąty obszar) związana była z podejmowaniem przez osoby pracujące dodatkowych zajęć w celach zarobkowych. Poruszono tu kwestie dotyczące czasu wykonywania tych zajęć: w czasie wolnym po pracy, w trakcie urlopu, w trakcie zwolnienia lekarskiego. Omówione wyżej obszary i problemy badawcze zostały szczegółowo opisane w raporcie Opinie pracujących na temat regionalnego rynku pracy. 3. Dobór powiatów do badań Respondenci biorący udział w badaniu pochodzili z trzech powiatów: chrzanowskiego, miechowskiego i myślenickiego. Przy doborze próby kierowano się następującymi charakterystykami (wskaźnikami rynku pracy) powiatów: stopą bezrobocia (%),

12 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 11 przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto (zł), wskaźnikiem aktywności zawodowej (%), procentem długotrwale bezrobotnych (udziałem bezrobotnych 2 lata i dłużej w ogólnej liczbie bezrobotnych), liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. Dotychczasowe badania obejmowały swym zakresem także i rynek pracy woj. małopolskiego. Wyniki cząstkowych analiz, które były pomocne przy doborze jednostek do badań zilustrowane zostały kolejnymi rysunkami (Rys. 3.1., Rys. 3.2., Rys. 3.3., Rys. 3.4., Rys. 3.5.). Rys Stopa bezrobocia (%) w 2002 r.

13 12 M ałopolski r ynek prac y d i a g n oz a z j awi s k n a po ds taw i e b a da ń pr a codawców, pracowników i bezrobotnych z w ybranych powiatów Rys Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (zł) w 2002 r. Rys Wskaźnik aktywności zawodowej (%) w 2002 r.

14 Małopolski r ynek prac y d i a g n oz a z j aw i s k n a p o d s t aw i e b a d a ń p r acodawców, pracowników i bezrobotnych z w ybranych powiatów 13 Rys długotrwale bezrobotnych w 2002 r. Rys Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2002 r.

15 14 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y W celu kompleksowego ujęcia zagadnienia, zdecydowano się wykorzystać analizę skupisk, która pozwala podzielić obserwowane obiekty (tu: powiaty) na homogeniczne, pod względem analizowanych zmiennych, skupiska. Rys Skupienia powiatów z uwzględnieniem wybranych wskaźników rynku pracy Zaletą tej metody jest możliwość wprowadzenia do analizy jednocześnie wszystkich, ww. zmiennych wskaźników rynku pracy. W niniejszym przykładzie powiaty podzielono na 3 jednorodne skupienia (Rys. 3.6.). Z każdego skupienia wybrano 1 powiat, w taki sposób, aby poszczególne statystyki były dostatecznie zróżnicowane: powiat chrzanowski, powiat miechowski i powiat myślenicki. W poniższej tabeli (Tab. 3.1.) zamieszczono wskaźniki rynku pracy (2002 r.) dla tych regionów. Tab Wskaźniki rynku pracy dla powiatów woj. małopolskiego (stan z 2002 r.) oraz pozycja danego powiatu na liście 22 powiatów Powiat Stopa bezrobocia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł] Wskaźnik aktywności zawodowej (%) Wskaźnik długotrwale bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy) Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców Pozycja Kwota Pozycja Pozycja Pozycja Liczba Pozycja Miechowski 13,3% 21. z , z 22 57,3% 3. z 22 37,7% 2. z 22 64, z 22 Chrzanowski 22,4% 4. z ,07 4. z 22 48,8% 22. z 22 22,7% 22. z 22 79,49 9. z 22 Myślenicki 19,2% 12. z ,59 2. z 22 55,0% 10. z 22 28,8% 12. z 22 72, z 22 Woj. małopolskie 19,1% 2 060,99 zł 54,1% 29,3% 85,98 Trzeba w tym miejscu dodać, że te trzy badane powiaty są reprezentantami skupisk, wyłącznie ze względu na wyszczególnione wskaźniki rynku pracy. Czytelnicy niniejszego raportu z innych powiatów woj. małopolskiego przy poszukiwaniu analogii powinni również wziąć pod uwagę uwarunkowania historyczno-kulturowe. Powiat chrzanowski jest

16 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 15 Tab Wskaźniki rynku pracy dla wszystkich powiatów woj. małopolskiego (stan z 2002 r.) Powiat Stopa bezrobocia Powiat Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [zł] Powiat Wskaźnik aktywności zawodowej Powiat Wskaźnik długotrwale bezrobotnych Powiat Liczba podmiotów gosp. na 1000 mieszkańców Nowy Sącz 25,2% Kraków 2300,64 proszowicki 60,7% gorlicki 39,3% Kraków 131 nowosądecki 24,5% myślenicki 2139,59 dąbrowski 57,6% miechowski 37,7% tatrzański 120 gorlicki 24,0% wielicki 2070,61 miechowski 57,3% brzeski 34,5% olkuski 97 chrzanowski 22,4% chrzanowski 2069,07 bocheński 57,0% limanowski 33,9% wadowicki 94 limanowski 22,2% olkuski 2043,78 brzeski 56,4% tarnowski 33,8% Nowy Sącz 93 olkuski 22,0% krakowski 2031,24 wielicki 56,2% dąbrowski 33,8% Tarnów 91 dąbrowski 21,0% oświęcimski 1949,4 krakowski 56,0% proszowicki 33,3% suski 86 Tarnów 20,8% Nowy Sącz 1937,46 tarnowski 55,7% wadowicki 32,0% wielicki 81 oświęcimski 19,7% bocheński 1880,68 wadowicki 55,7% nowosądecki 31,7% chrzanowski 79 brzeski 19,4% Tarnów 1842,41 myślenicki 55,0% olkuski 29,5% krakowski 78 wadowicki 19,3% gorlicki 1770,23 nowotarski 54,7% Nowy Sącz 29,3% oświęcimski 77 myślenicki 19,2% tatrzański 1765,52 limanowski 54,6% myślenicki 28,8% myślenicki 72 suski 19,0% suski 1762,06 olkuski 53,9% suski 28,5% bocheński 69 wielicki 18,7% miechowski 1748,93 nowosądecki 53,6% oświęcimski 28,4% nowotarski 67 tatrzański 18,2% proszowicki 1743,05 Kraków 53,4% Tarnów 27,9% miechowski 65 nowotarski 18,1% nowosądecki 1733,3 Nowy Sącz 53,3% tatrzański 27,4% brzeski 62 tarnowski 17,7% brzeski 1730,9 oświęcimski 52,5% wielicki 27,2% proszowicki 57 Kraków 17,5% nowotarski 1721,11 Tarnów 52,2% bocheński 26,3% gorlicki 56 bocheński 17,4% wadowicki 1702,23 gorlicki 52,0% nowotarski 26,0% limanowski 52 krakowski 16,2% limanowski 1684,85 tatrzański 51,3% krakowski 23,7% nowosądecki 49 miechowski 13,3% dąbrowski 1674,56 suski 50,5% Kraków 23,1% tarnowski 47 proszowicki 10,6% tarnowski 1573,07 chrzanowski 48,8% chrzanowski 22,7% dąbrowski 44

17 16 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y bowiem reprezentantem regionu, który wchodził w skład dawnego woj. katowickiego, i który kulturowo jest silnie związany ze Śląskiem. Początki eksploatacji rud żelaza sięgały tam XIII wieku, a silnie rozwinięty przemysł ciężki, pomimo nie najlepszej obecnie kondycji, powodują, że nie jest to zbyt trafna analogia dla np. powiatu tatrzańskiego czy Nowego Sącza. W przypadku powiatu miechowskiego, można mówić o reprezentancie byłego woj. kieleckiego i regionu o niskim wskaźniku industrializacji. Jest to ponadto obszar z dominacją mało wydajnych gospodarstw rolnych i cechujący się dużymi brakami w infrastrukturze technicznej. Powiat ten nie będzie zatem odpowiednim punktem odniesienia dla powiatu nowosądeckiego czy wadowickiego. Powiat myślenicki jest z kolei kulturowym reprezentantem obszarów górskich województwa, chociaż wskaźniki rynku pracy informują o jego podobieństwie np. do powiatu krakowskiego. W poszukiwaniu analogii można korzystać nie tylko z uwarunkowań historycznokulturowo-geograficznych, czy z wyników analizy skupisk, ale także z pojedynczych wskaźników rynku pracy. Szczegółowe dane, które zostały wykorzystane przy doborze próby znajdują się w Tab Zapotrzebowanie na szkolenia Badanie zapotrzebowania na szkolenia obejmuje kilka wątków. Jednym z nich jest rozpoznanie podstawowych umiejętności bezrobotnych niezbędnych w trakcie poszukiwania pracy. Kolejne to analiza preferencji w zakresie tematyki szkoleń i badanie preferowanego sposobu prowadzenia szkoleń. Rozdział czwarty obejmuje również analizę wymagań, jakie stawiają pracownikom pracodawcy oraz analizę popytu na doświadczonych pracowników Podstawowe umiejętności bezrobotnych Z danych zamieszczonych w Tab wynika, że zdecydowana większość badanych (powyżej 80%) potrafi pisać CV, ułożyć list motywacyjny, a także przeprowadzić rozmowę z potencjalnym pracodawcą. Najwięcej kłopotów sprawia stworzenie własnej oferty, chociaż i tak 62% bezrobotnych twierdzi, że potrafi to zrobić. Tab Podstawowe umiejętności bezrobotnych niezbędne w trakcie poszukiwania pracy Podstawowe umiejętności bezrobotnych Liczność odpowiedzi przypadków (tu: odsetek ogółu respondentów) Umiejętność pisania życiorysu (CV) ,95 88,98 Umiejętność przygotowania listu motywacyjnego ,45 81,02 Umiejętność prowadzenia rozmowy z pracodawcą ,99 85,92 Umiejętność tworzenia własnej oferty ,62 62,45 Razem 100,00

18 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 17 Umiejętności te są zróżnicowanie w przekroju różnych grup respondentów. Można zauważyć, że: umiejętność pisania życiorysu maleje z wiekiem badanych (jest wyższa w młodszych grupach wiekowych); umiejętność pisania życiorysu obniża się wraz z wydłużaniem się okresu pozostawania bez pracy (jest wyższa w grupie bezrobotnych pozostających bez pracy krócej niż rok); umiejętność pisania życiorysu sprawia najwięcej kłopotu bezrobotnym z powiatu chrzanowskiego; umiejętność przygotowania listu motywacyjnego gwałtownie maleje w starszych grupach wiekowych; umiejętność przygotowania listu motywacyjnego spada wraz z wydłużaniem się okresu pozostawania bez pracy; umiejętność przygotowania listu motywacyjnego sprawia najwięcej kłopotu bezrobotnym z powiatu myślenickiego; umiejętność prowadzenia rozmowy z pracodawcą maleje wraz z wiekiem badanych; umiejętność tworzenia własnej oferty maleje wraz z wydłużaniem się okresu pozostawania bez pracy Preferowana tematyka szkoleń Zaledwie 12% bezrobotnych i 27% osób pracujących potwierdziło uczestnictwo w jakimkolwiek szkoleniu w 2005 r. Bezrobotni uczestniczyli głównie w szkoleniach ekonomicznych (z księgowości, obsługi kas fiskalnych, prowadzenia działalności gospodarczej itp.), aktywizujących bezrobotnych (umiejętność poszukiwania pracy, pisanie listów motywacyjnych), dotyczących minimum sanitarnego oraz szkoleniach dla kierowców i operatorów maszyn. Przeciętny bezrobotny szkolił się średnio 21 dni w roku 14, a wystawiona przez niego ocena kursu była w większości przypadków (75%) wysoka bądź bardzo wysoka. Jeśli wziąć pod uwagę osoby pracujące, to uczestniczyły głównie w: 1/ szkoleniach związanych z przepisami BHP/PPOŻ, 2/ szkoleniach poświęconych marketingowi, obsłudze klienta, technikom sprzedaży, 3/ szkoleniach finansowo-księgowo-podatkowych oraz 4/ szkoleniach budowlanych. Zdecydowana większość respondentów (68%) oceniła je wysoko lub bardzo wysoko. Uzasadnienie nielicznych niskich ocen dotyczyło braku powiązania z praktyką, przekazywania znanych słuchaczom informacji oraz niskiego poziomu szkolenia (braku profesjonalizmu prowadzących). Warto w tym miejscu dodać, że tylko 1/3 szkoleń dla osób pracujących odbywała się poza miejscem pracy i poza godzinami pracy. Większość pracujących wzięła udział w szkoleniu z konieczności skierowana przez przełożonych (63%), a tylko 36% uczestniczyło w nich z własnej inicjatywy. Znikomy odsetek respondentów (1%) został zmotywowany przez znajomych. Niewiele ponad połowę pracujących (54%) zdecydowanie zadeklarowało chęć wzięcia udziału w szkoleniu, które miałoby odbywać się poza godzinami pracy. Owe deklaracje są charakterystyczne głównie dla osób młodszych do 34 roku życia. Co ciekawe, jedynie 18% badanych zdecydowanie wyraziło chęć częściowego pokrycia kosztów szkolenia, które określono na 100 zł za kurs. Analizując zainteresowanie poszczególnymi dziedzinami szkoleń, łatwo zauważyć (Tab. 4.2.), że każda badana grupa wskazała na pierwszych trzech pozycjach te same

19 18 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y kategorie: informatykę i komputery, marketing i sprzedaż oraz relacje międzyludzkie. Niskie wartości procentów w kolumnie PRACODAWCY wynikają z faktu, że to oni w większości przypadków finansują te szkolenia i stąd ostrożnie deklarują swoje zainteresowanie. O wiele bardziej entuzjastycznie podchodzą do kwestii szkoleń bezrobotni i pracujący. Warto tu jednak przypomnieć, że o ile zdecydowana większość osób pracujących (75%) deklaruje chęć wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych poza godzinami pracy, o tyle niewiele ponad połowa (54%) jest skłonna finansować w części te szkolenia (chodziło o kwotę 100 zł za szkolenie). Tab Deklarowane zainteresowane szkoleniami o sugerowanej tematyce Dziedzina PRACODAWCÓW (tu: odsetek ogółu pracodawców) BEZROBOTNYCH (tu: odsetek ogółu bezrobotnych) PRACUJĄCYCH (tu: odsetek ogółu pracujących) INFORMATYKA I KOMPUTERY 28,67 68,90 70,56 KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 19,67 46,76 47,59 MARKETING I SPRZEDAŻ 46,33 56,82 66,50 PRAWO 24,83 46,31 51,02 RELACJE MIĘDZYLUDZKIE 44,00 59,06 63,83 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 17,17 38,70 32,49 ZARZĄDZANIE 22,17 53,24 50,25 ZASOBY LUDZKIE 24,33 50,78 47,59 W przypadku pracodawców, należy dodać, że prawie połowa z nich (46%) planuje szkolenia dla konkretnych stanowisk (stosuje strategię planowania karier), a jednocześnie spory odsetek (34%) wcale nie organizuje szkoleń stosując strategię niewidzialnej ręki (nieingerowania w karierę). Sytuacja jest podobna we wszystkich branżach z dwoma wyjątkami. Pracodawcy z branży finanse/bankowość/ubezpieczenia równie często stosują strategię poszukiwania pereł, polegającą na wyszukiwaniu najzdolniejszych pracowników i planowania ich indywidualnej kariery oraz cyklu szkoleniowego. Drugim wyjątkiem są przedstawiciele sprzedaży hurtowej i detalicznej, którzy najczęściej nie interesują się karierą swoich pracowników, żywiąc przekonanie, że wszystko się samo zrobi (strategia niewidzialnej ręki). Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że tylko 25% pracodawców zauważa brak doświadczonych pracowników w swoich firmach, to taka sytuacja nie powinna dziwić, chociaż z całą pewnością powinna niepokoić. Badani pracodawcy mieli również za zadanie wskazanie najważniejszego celu, jaki powinien być zrealizowany po zakończeniu szkolenia. Spośród trzech możliwości uczenia się afektywnego, uczenia się behawioralnego i uczenia się kognitywnego najczęściej wskazywano tę drugą (44%). Oznacza to, że pracodawcom zależy przede wszystkim na tym, aby pracownicy nauczyli się czynności potrzebnych do wykonywania pracy, realizowania procedur czy operacji. Tego zdania są przedsiębiorcy ze wszystkich, poza sprzedażą i branżą finansową, sektorów. Na drugim miejscu respondenci wskazywali cele kognitywne nauczania, które wiążą się ze zdobyciem/pogłębieniem wiedzy z danej dziedziny (37%). Dotyczy to np. przyswojenia wiedzy teoretycznej (informacji i aparatu pojęciowego), odniesienia tej wiedzy do rzeczywistych sytuacji na stanowisku pracy, a także rozwijania zdolności analitycznych

20 M a ł o p o l s k i r y n e k p r a c y 19 w danym obszarze. Takie cele nauczania były najbardziej pożądane przez pracodawców z branży finansowej oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej, chociaż dosyć duży odsetek wskazań występował również u pracodawców z branży turystyczno-transportowej. Najmniejszym zainteresowaniem badanych (19%) cieszyły się cele afektywne szkolenia, które polegają na tym, że uczestnik uczy się pewnych pozytywnych zachowań niezbędnych do wykonywania pracy, kontrolowania negatywnych emocji i właściwych reakcji w określonych sytuacjach. Te cele nauczania były dosyć często wskazywane przez przedstawicieli sprzedaży detalicznej i hurtowej. Tab Deklarowane zainteresowanie udziałem w szkoleniu na temat informatyki i komputerów INFORMATYKA I KOMPUTERY PRACODAWCÓW (tu: odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki) BEZROBOTNYCH (tu: odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki) PRACUJĄCYCH (tu: odsetek badanych zainteresowanych szkoleniami z tej tematyki) Arkusze kalkulacyjne 52,26 35,39 43,06 Bazy danych 45,81 38,64 42,52 Internet i poczta elektroniczna 57,42 45,78 58,56 Grafika 23,23 38,31 35,86 Zarządzanie sieciami 23,23 34,42 33,33 Programowanie 27,1 42,53 49,19 Podstawy obsługi xxx 21,10 7,21 Szkolenie z Internetu i poczty elektronicznej było najczęściej wskazywanym tematem w kategorii szkoleń informatycznych (Tab. 4.3.) przez wszystkie grupy badanych. Dalej rozbieżności są już większe: pracodawcy preferują na drugim miejscu arkusze kalkulacyjne, bezrobotni bazy danych, a pracujący programowanie. Warto zwrócić uwagę, że prawie połowa przedstawicieli podażowej strony rynku pracy (43% bezrobotnych i 49% pracujących) jest zainteresowana kursem z programowania, co bez kształcenia na studiach o odpowiednim profilu jest właściwie niemożliwe. Największe zainteresowanie szkoleniami internetowymi wykazują pracodawcy z branży rolniczej, sprzedaży, transportu i turystyki oraz z usług/napraw. Arkusze kalkulacyjne wskazywali pracodawcy z przemysłu i bankowości, zaś bazy danych przedsiębiorcy z branży budowlanej. W przypadku bezrobotnych zainteresowanie szkoleniami informatycznymi jest najsilniej zróżnicowane z punktu widzenia wieku respondentów. Szkolenia te są dosyć popularne wśród bezrobotnych do 34 roku życia. W starszych grupach wiekowych odsetek zainteresowanych informatyką i komputerami wyraźnie maleje. W grupie wiekowej lat, tylko 1/3 badanych wybrała tę tematykę. W przypadku osób pracujących, wyraźnie niższe zainteresowanie szkoleniami informatycznymi dotyczy mieszkańców powiatu myślenickiego.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Profil psychologiczny uczniów

Profil psychologiczny uczniów Profil psychologiczny uczniów W trakcie badania poproszono uczniów o ocenę stwierdzeń dotyczących życia zawodowego, cech swojego charakteru, postrzegania przyszłości oraz stosunku do innych ludzi. Mieli

Bardziej szczegółowo

Plany zawodowe uczniów w a zapotrzebowanie na pracowników w Małopolsce. Kraków w 23.09.2010

Plany zawodowe uczniów w a zapotrzebowanie na pracowników w Małopolsce. Kraków w 23.09.2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Plany zawodowe uczniów w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego

Bilans Kapitału Ludzkiego 2013 Bilans Kapitału Ludzkiego Jakich pracowników poszukują pracodawcy? Obecne trendy na rynku pracy dr Marcin Kocór Kraków, 25 czerwca 2013 Plan prezentacji Słowo o projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE IMIGRANCI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MARTA MRÓZ WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY 2015 IMIGRANCI NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Namysłów Kluczbork Brzeg Opolski Opole Olesno Nysa Krapkowice Strzelce Opolskie Prudnik Kędzierzyn-Koźle Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08

RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/08 RAPORT EWALUACYJNY projektu Szkolę się, bo chcę pracować WND POKL.06.03.00-02-120/0 Wałbrzych, 6 stycznia 2009 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Szkolę się, bo chcę pracować postawiła

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji. w roku 2010

Ocena sytuacji. w roku 2010 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2010 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 412,1tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyższe niż w

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań

Branża opiekuńcza szansą dla osób wyniki badań Branża opiekuńcza szansą dla osób 50+ - wyniki badań Krzysztof Jakubowski Interkadra Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki Warszawa, 13 października

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia listę potencjalnych 1 operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2014 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ANKIETA NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Ankieta ma na celu zebranie opinii respondentów nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem

Bardziej szczegółowo

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz

AUDYT KOMPETENCYJNY. Piotr Mastalerz AUDYT KOMPETENCYJNY Piotr Mastalerz AGENDA Co to są kompetencje Procesy, w których są wykorzystywane Przykładowe opisy kompetencji Audyt kompetencyjny K0MPETENCJE 1. Kompetencje to osobiste dyspozycje

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Czas na pracę praca na czas prezentacja wyników badań bezrobotnych i pracodawców. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Czas na pracę praca na czas prezentacja wyników badań bezrobotnych i pracodawców. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Czas na pracę praca na czas prezentacja wyników badań bezrobotnych i pracodawców Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Cechy charakterystyczne podkarpackiego rynku pracy Od strony podażowej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Zestawienie podmiotów wyłonionych w drodze konkursu do realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej Business School H. Polak, M. Polak Sp. J. brzeski, bocheński,

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych

Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie. Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych 1 Opracowanie Urzędu Statystycznego w Krakowie Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych Zespół w składzie: Marcin Marosz Małgorzata Piwowarczyk Marek Skuciński pod redakcją Krzysztofa Jakóbika Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Jak się zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą, aby zdobyć wymarzoną pracę? Na co należy zwrócić uwagę, aby nie zostać zdyskwalifikowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTÓW

ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTÓW WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE 31-011 KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 5 ZAPOTRZEBOWANIE NA SPECJALISTÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA RYNKU PRACY NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA DS. MARKETINGU I HANDLU (243106) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód specjalista ds. marketingu i handlu (243106) to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia) Klasa 2 Propozycja tematów zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego do realizacji na godzinach wychowawczych (zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania dalszego kształcenia, ścieżki kariery

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl IV: grudzień 2014/ styczeń 2015 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców?

Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Aneta Tylutka Oczekiwania pracodawców względem kompetencji zawodowych co robić na studiach, aby zdobyć kompetencje wymagane przez pracodawców? Plan prezentacji 1. Informacje na temat Manpower 2. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji Zgodnie z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja

Strona1. Analiza rynku pracy dla kierunku. Farmacja Strona1 Analiza rynku pracy dla kierunku Farmacja Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2012 Strona2 1. Wprowadzenie Celem poniższej analizy jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 11. Przedmiot i cel raportu... 12 Struktura raportu... 13

Wstęp... 11. Przedmiot i cel raportu... 12 Struktura raportu... 13 2 3 4 Spis treści Wstęp... 11 Przedmiot i cel raportu... 12 Struktura raportu... 13 Metodologia i źródła danych... 13 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych... 13 Badanie pracodawców województwa

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lutym 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w lutym 216 roku Typowy dla początku roku wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy był w lutym niewielki. Liczba osób zarejestrowanych (126,5 tys.) była wyższa niż w styczniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE NA STRONĘ TYTUŁOWĄ

MIEJSCE NA STRONĘ TYTUŁOWĄ MIEJSCE NA STRONĘ TYTUŁOWĄ 2 3 Spis treści Wstęp... 10 Przedmiot i cel raportu... 11 Struktura raportu... 12 Metodologia i źródła danych... 12 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych... 12 Badanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych

Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Pozycja zawodowa pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli innych zawodów medycznych Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w okresie od czerwca do października 2010r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie styczeń 2011 Zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Województwo Małopolskie. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Województwo Małopolskie. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Województwo Małopolskie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie Projekt odzew na wzrastającą

Bardziej szczegółowo