WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020"

Transkrypt

1 PROJEKT ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (OŚ 1, 2, 3, 4, 5, 9) Poznań, luty 2015

2

3 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki ETAP I 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium /ND Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie, w terminie 1 określonym w ogłoszeniu. 2 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt Zgodność założeń projektu z wymogami zawartymi w Uszczegółowieniu i 3 4 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 5 podstawie ustawy o finansach publicznych 6 Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa 8 Projekt jest realizowany na terenie Województwa 9 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. 10 Projekt spełnia przesłanki inwestycji początkowej. 11 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym 12 Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 13 Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu 14 Prawidłowa wartość projektu 15 Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku 16 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów 17 Właściwy poziom dofinansowania projektu 18 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym Prawidłowo przygotowane studium wykonalności/biznes plan (w tym prawidłowo wykonane obliczenia) Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu (w przypadku Działania 1.5 wskazał źródła finansowania projektu) 21 Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu projektu 22 Wniosek i załączniki są wypełnione zgodnie z dokumentacją konkursową 23 Kompletność wniosku i załączników 24 Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej 25 Właściwa informacja i promocja projektu 26 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na zasady horyzontalne oraz obszary Natura Zgodność projektu z wymogami OOŚ 28 Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w 3

4 2. Ocena merytoryczna Lp. Nazwa kryterium Punktacja Razem 1. Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju Województwa 2 Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) 4 Projekty bazują na potencjale powstałym w latach poprzednich, natomiast nowe inwestycje w infrastrukturę stanowią element dopełniający istniejące już zasoby w jednostkach naukowych 5 Wsparcie dotyczy inwestycji w infrastrukturę B+R wynegocjowanych w ramach prac nad Kontraktem Terytorialnym, w tym projektów ujętych w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, ocenionych przez przedstawicieli ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz NCBiR 6 Beneficjent dysponuje opisem prac B+R, których realizacji będzie służyła infrastruktura powstała w projekcie oraz ich wykorzystaniem przez przedsiębiorstwa. 7 Powstała w wyniku projektu infrastruktura B+R będzie dostępna dla innych podmiotów na przejrzystych i niedyskryminujących zasadach 8 Trwałość projektu Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu? Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej? 9 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości 10 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 11 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych. 4

5 12 Uzasadnienie realizacji projektu (Wnioskodawca wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorców, dysponuje rzetelnymi badaniami/ analizą rynku) 13 Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. 14 Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu udziału przychodów ze źródeł prywatnych (sektor biznesu) w całkowitych przychodach Beneficjenta. 15 Infrastruktura planowana w projekcie posiada uzupełniający charakter względem obiektów wybudowanych/zmodernizowanych w ramach perspektywy Posiadany potencjał Wnioskodawcy implikuje możliwości wdrożeniowe i komercjalizacji wyników prac B+R (w tym dotychczasowy zakres współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie prac B+R) 17 Powstała w projekcie infrastruktura B+R przyczyni się do transferu wiedzy i innowacji do gospodarki MSP będą korzystać z infrastruktury, nastąpi współpraca naukowców z kadrą B+R, świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (testowanie, walidacja produktów i procesów, itd.) w efekcie nastąpi wzrost innowacyjności i konkurencyjności sektora MSP 18 W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój potencjału kadry sektora B+R 19 W wyniku powstałej infrastruktury badawczej nastąpi umiędzynarodowienie badań (publikacje o międzynarodowym standardzie, dostęp do badań zagranicznych studentów, doktorantów, infrastruktura B+R umożliwi prowadzenie badań z zagranicznymi ośrodkami naukowymi) 20 Realizacja projektu wniesie wkład we wzrost konkurencyjności polskiego sektora badań naukowych, będzie ukierunkowana na obszary o najwyższym potencjale gospodarczym w województwie i w konsolidację potencjału badawczego w danej dziedzinie nauki Razem punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 37) ETAP II Ranking projektów i wybór do dofinansowania ETAP III Podpisanie umowy 5

6 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski ETAP I 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium /ND Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie, w terminie 1 określonym w ogłoszeniu. 2 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt Zgodność założeń projektu z wymogami zawartymi w Uszczegółowieniu i 3 4 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 5 podstawie ustawy o finansach publicznych 6 Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa 8 Projekt jest realizowany na terenie Województwa 9 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. 10 Projekt spełnia przesłanki inwestycji początkowej. 11 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym 12 Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 13 Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu 14 Prawidłowa wartość projektu 15 Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku 16 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów 17 Właściwy poziom dofinansowania projektu 18 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym Prawidłowo przygotowane studium wykonalności/biznes plan (w tym prawidłowo wykonane obliczenia) Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu (w przypadku Działania 1.5 wskazał źródła finansowania projektu) 21 Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu projektu 22 Wniosek i załączniki są wypełnione zgodnie z dokumentacją konkursową 23 Kompletność wniosku i załączników 24 Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej 25 Właściwa informacja i promocja projektu 26 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na zasady horyzontalne oraz obszary Natura Zgodność projektu z wymogami OOŚ 28 Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w 6

7 2. Ocena merytoryczna Lp. Nazwa kryterium Punktacja Razem 1. Zgodność z aktualną Strategią Rozwoju Województwa 2. Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) 4. Projekty dotyczące pierwszej produkcji muszą obejmować wcześniejsze fazy tj. eksperymentalne prace rozwojowe/ fazę demonstracji i fazę walidacji. 5. Przedsiębiorstwo dysponuje planem w zakresie prac B+R, będącym warunkiem wsparcia tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R 6. Wdrożenie zakupionych wyników B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa 7. Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jedynie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki. 8 Trwałość projektu Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu - przedsiębiorstwo powinno wykazywać dochód w okresie ostatnich 3 lat. Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej? 9 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości 10 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 11 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych. /ND /ND /ND /ND /ND 7

8 12 Uzasadnienie realizacji projektu (Wnioskodawca wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorców, dysponuje rzetelnymi badaniami/ analizą rynku) 13 Projekt B+R należy do jednej z następujących kategorii: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe. 14 Projekt realizowany przez małe lub średnie przedsiębiorstwo, a w przypadku dużego przedsiębiorstwa we współpracy z MSP lub zakładający współpracę z MSP, NGO i instytucjami badawczymi 15 Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. 16 Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju współpracy i transferu wiedzy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami i innymi podmiotami aktywnymi w obszarze innowacji (IOB świadczące usługi doradcze i usługi wsparcia w zakresie innowacji) 17 Wskutek realizacji projektu nastąpi wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa 18 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wskutek własnych prac B+R w projekcie i ich wdrożenie w działalności MSP 19 Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału kadrowego sektora B+R (podnoszenie kwalifikacji kadr B+R w przedsiębiorstwie, staże i stypendia naukowe w MSP, wymiana kadr z jednostkami naukowymi oddelegowanie wysokowykwalifikowanego personelu). 20 Realizacja projektu doprowadzi do wzrostu przychodów z działalności przemysłowej wskutek wdrożenia innowacji. 21 Projekt będzie realizowany we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub przedsiębiorstwami, przyczyni się do umiędzynarodowienia badań Razem punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 37) ETAP II Ranking projektów i wybór do dofinansowania ETAP III Podpisanie umowy 8

9 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Poddziałanie Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw ETAP I 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium /ND Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie, w terminie 1 określonym w ogłoszeniu. 2 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt Zgodność założeń projektu z wymogami zawartymi w Uszczegółowieniu i 3 4 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 5 podstawie ustawy o finansach publicznych 6 Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa 8 Projekt jest realizowany na terenie Województwa 9 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. 10 Projekt spełnia przesłanki inwestycji początkowej. 11 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym 12 Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 13 Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu 14 Prawidłowa wartość projektu 15 Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku 16 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów 17 Właściwy poziom dofinansowania projektu 18 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym Prawidłowo przygotowane studium wykonalności/biznes plan (w tym prawidłowo wykonane obliczenia) Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu (w przypadku Działania 1.5 wskazał źródła finansowania projektu) 21 Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu projektu 22 Wniosek i załączniki są wypełnione zgodnie z dokumentacją konkursową 23 Kompletność wniosku i załączników 24 Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej 25 Właściwa informacja i promocja projektu 26 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na zasady horyzontalne oraz obszary Natura Zgodność projektu z wymogami OOŚ 28 Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w 9

10 2. Ocena merytoryczna Lp. Nazwa kryterium Punktacja Razem 1. Projekt wpisuje się w cele aktualnej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2 Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa Inwestycja przewiduje wsparcie przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności 4 Trwałość projektu Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu - przedsiębiorstwo powinno wykazywać dochód w okresie ostatnich 3 lat. Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej? 5 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości 6 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 7 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych. 8 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (Wnioskodawca wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorców, dysponuje rzetelnymi badaniami/ analizą rynku w zakresie zapotrzebowania na usługi związane z inkubacją przedsiębiorstw) 9 Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. /ND 10 Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) 11 Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie tworzenia, zarządzania i realizacji projektów o podobnym zakresie 12 Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju potencjału Wnioskodawcy oraz do poprawy (podniesienia) jakości usług

11 oferowanych na rzecz przedsiębiorstw we wczesnym etapie działalności. 13 Realizacja projektu zakłada podniesienie atrakcyjności danego obszaru oraz przyczynia się do jego rozwoju (w tym realizacja projektu zakłada pozytywny wpływ na rozwój danego obszaru pod względem zmniejszenia stopy bezrobocia). 14 Projekt przewiduje kompleksową realizację i koncentrację w jednym miejscu usług (doradczych, finansowych, informacyjnych, szkoleniowych, proinnowacyjnych, środowiskowych). 1 usługa-1pkt, 2 usługi-2pkt, 3 usługi-3pkt, 4 usługi-4pkt, 5 usług -5 pkt, 6 i więcej-6pkt. 15 Realizacja projektu przyczyni się do zainicjowania współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, jednostkami badawczymi, instytucjami proinnowacyjnymi, czego efektem będzie wymiana informacji (transfer wiedzy). 16 Wnioskodawca aktywnie wspiera przedsiębiorców w uzyskaniu dostępu do finansowania zewnętrznego na preferencyjnych warunkach 17 Wnioskodawca pomaga w ukształtowaniu wizji i modelu biznesowego nowych przedsiębiorstw Razem punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 37) ETAP II Ranking projektów i wybór do dofinansowania ETAP III Podpisanie umowy 11

12 Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Poddziałanie Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw ETAP I 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium /ND Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie, w terminie 1 określonym w ogłoszeniu. 2 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt Zgodność założeń projektu z wymogami zawartymi w Uszczegółowieniu i 3 4 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 5 podstawie ustawy o finansach publicznych 6 Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa 8 Projekt jest realizowany na terenie Województwa 9 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. 10 Projekt spełnia przesłanki inwestycji początkowej. 11 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym 12 Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 13 Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu 14 Prawidłowa wartość projektu 15 Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku 16 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów 17 Właściwy poziom dofinansowania projektu 18 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym Prawidłowo przygotowane studium wykonalności/biznes plan (w tym prawidłowo wykonane obliczenia) Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu (w przypadku Działania 1.5 wskazał źródła finansowania projektu) 21 Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu projektu 22 Wniosek i załączniki są wypełnione zgodnie z dokumentacją konkursową 23 Kompletność wniosku i załączników 24 Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej 25 Właściwa informacja i promocja projektu 26 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na zasady horyzontalne oraz obszary Natura Zgodność projektu z wymogami OOŚ 28 Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w 12

13 2. Ocena merytoryczna Lp. Nazwa kryterium Punktacja Razem 1. Projekt wpisuje się w cele aktualnej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2 Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa Infrastruktura finansowana w ramach inwestycji będzie ogólnodostępna i wykorzystywana przez MŚP 4 Przedsięwzięcie zakłada współfinansowanie ze źródeł prywatnych. 5 Trwałość projektu Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu - przedsiębiorstwo powinno wykazywać dochód w okresie ostatnich 3 lat. Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? Czy założenia odnośnie finansowania /ND projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej? 6 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości 7 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej /ND inwestycji 8 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych. 9 Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. 10 Wnioskodawca świadczy specjalistyczne usługi na rzecz przedsiębiorstw 11 Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) 12 Wnioskodawca dysponuje planem / strategią wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia. 0/2 tak-2 pkt. nie- 0 pkt. 13

14 13 Zapotrzebowanie na infrastrukturę tworzoną w ramach projektu (na podstawie analizy nasycenia podobną infrastrukturą zlokalizowaną w pobliżu miejsca realizacji inwestycji). 14 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (Wnioskodawca wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorców, dysponuje rzetelnymi badaniami/ analizą rynku) 15 Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw 16 Wnioskodawca monitoruje badania poziomu satysfakcji przedsiębiorstw korzystających z usług Wnioskodawcy Razem punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 33) ETAP II Ranking projektów i wybór do dofinansowania ETAP III Podpisanie umowy 14

15 Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Poddziałanie Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego ETAP I 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium /ND Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie, w terminie 1 określonym w ogłoszeniu. 2 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt Zgodność założeń projektu z wymogami zawartymi w Uszczegółowieniu i 3 4 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 5 podstawie ustawy o finansach publicznych 6 Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa 8 Projekt jest realizowany na terenie Województwa 9 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. 10 Projekt spełnia przesłanki inwestycji początkowej. 11 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym 12 Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 13 Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu 14 Prawidłowa wartość projektu 15 Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku 16 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów 17 Właściwy poziom dofinansowania projektu 18 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym Prawidłowo przygotowane studium wykonalności/biznes plan (w tym prawidłowo wykonane obliczenia) Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu (w przypadku Działania 1.5 wskazał źródła finansowania projektu) 21 Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu projektu 22 Wniosek i załączniki są wypełnione zgodnie z dokumentacją konkursową 23 Kompletność wniosku i załączników 24 Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej 25 Właściwa informacja i promocja projektu 26 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na zasady horyzontalne oraz obszary Natura Zgodność projektu z wymogami OOŚ 28 Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w 15

16 2. Ocena merytoryczna Lp. Nazwa kryterium Punktacja Razem 1. Projekt wpisuje się w cele aktualnej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2 Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa Projekt realizowany jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje 4 Trwałość projektu Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu - przedsiębiorstwo powinno wykazywać dochód w okresie ostatnich 3 lat. Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej? 5 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości 6 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 7 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych. 8 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (Wnioskodawca wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorców, Wnioskodawca dysponuje badaniami (analizą rynku) na temat zapotrzebowania przedsiębiorstw poszukujących lokalizacji dla prowadzenia działalności (wskazanie zapotrzebowania na tereny pod inwestycje na danym obszarze), inwestycja realizowana jest na terenie o niskiej aktywności na rynku pracy (stopa bezrobocia na danym obszarze), liczba MSP na danym obszarze). 9 Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. 10 Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) /ND

17 11 Realizacja inwestycji wpływa na poprawę spójności gospodarczej województwa, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności terenu dla inwestorów (Projekt zakłada rozbudowę dostępnej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. Wnioskodawca zakłada dalszą rozbudowę dotychczasowej infrastruktury inwestycyjnej, realizacja projektu przyczyni się do nadania nowych funkcji gospodarczych na terenie, na którym realizowany jest projekt). 12 Projekt zlokalizowany jest w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), realizowany na nieużytkach, terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, charakteryzujących się zintensyfikowanym i udokumentowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstw szukających lokalizacji na te tereny. 13 Projekt zakłada kompleksowy rozwój infrastruktury: - infrastruktura drogowa 1 pkt., - infrastruktura telekomunikacyjna 1 pkt., - infrastruktura wodno-kanalizacyjna 1 pkt., - infrastruktura energetyczna 1 pkt., - infrastruktura gazowa 1 pkt., - infrastruktura kolejowa 1 pkt., -inna (jeśli występuje dodatkowo punktowana) (rozwój infrastruktury inwestycyjnej) 1 pkt. 14 Wpływ inwestycji na środowisko projekt zakłada działania kompensacyjne 15 Wnioskodawca dysponuje strategią promocji terenu (targi, kampanie, wydawnictwa branżowe; działania mające na celu uzyskanie wizerunku miejsca sprzyjającego inwestorom). tak 2 pkt. nie- 0 pkt. 16 Projekt jest zlokalizowany na terenie OSI Obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego tak- 3 pkt. nie 0 pkt. Razem punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 53) /2 0/3 53 ETAP II Ranking projektów i wybór do dofinansowania ETAP III Podpisanie umowy 17

18 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej Poddziałanie Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu ETAP I 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium /ND Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie, w terminie 1 określonym w ogłoszeniu. 2 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt Zgodność założeń projektu z wymogami zawartymi w Uszczegółowieniu i 3 4 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 5 podstawie ustawy o finansach publicznych 6 Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa 8 Projekt jest realizowany na terenie Województwa 9 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. 10 Projekt spełnia przesłanki inwestycji początkowej. 11 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym 12 Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 13 Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu 14 Prawidłowa wartość projektu 15 Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku 16 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów 17 Właściwy poziom dofinansowania projektu 18 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym Prawidłowo przygotowane studium wykonalności/biznes plan (w tym prawidłowo wykonane obliczenia) Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu (w przypadku Działania 1.5 wskazał źródła finansowania projektu) 21 Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu projektu 22 Wniosek i załączniki są wypełnione zgodnie z dokumentacją konkursową 23 Kompletność wniosku i załączników 24 Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej 25 Właściwa informacja i promocja projektu 26 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na zasady horyzontalne oraz obszary Natura Zgodność projektu z wymogami OOŚ 28 Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w 18

19 2. Ocena merytoryczna Lp. Nazwa kryterium Punktacja Razem 1 Projekt jest zgodny aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2 Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa Wnioskodawca planuje rozwój poprzez eksport 4 Wnioskodawca posiada potencjał / zapewnia zasoby umożliwiające rozwój eksportu (zdolność instytucjonalna, finansowa) 5 Wnioskodawca posiada produkt/usługę zdolny do konkurowania na rynkach zagranicznych, który jest/będzie przedmiotem eksportu. 6 Zakres merytoryczny działań wybranych do realizacji w ramach projektu jest adekwatny do założonych rezultatów w projekcie oraz zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w planie rozwoju eksportu. Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu? Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra 7 Trwałość projektu zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej? 8 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości 9 10 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji Planowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu wartości przychodów pochodzących z eksportu w ogólnej sprzedaży produktów/usług Wnioskodawcy 19

20 11 12 Wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie badania efektywności podjętych w ramach projektu przedsięwzięć Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (Wnioskodawca wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorców, dysponuje rzetelnymi badaniami/ analizą rynku) Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) Komplementarność z innymi projektami finansowanymi ze środków europejskich - gdy projekt nie jest komplementarny 0 pkt - gdy projekt jest komplementarny 2 pkt 17 Kompleksowość projektu Projekt zakłada zastosowanie nowych rozwiązań innowacyjnych (technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych). Wnioskodawca posiada/prowadzi wyniki prac B+R lub finansuje prace B+R produktów/usług, które będą stanowiły przedmiot eksportu - nie 0 pkt - tak 5 pkt Na produkt/usługę będący przedmiotem eksportu w ramach projektu wnioskodawca posiada: - patent na wynalazek lub - prawa ochronne na wzór użytkowy lub - prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub wszczął procedurę w sprawie ich uzyskania - gdy nie posiada 0 pkt - gdy wszczął procedurę 2 pkt - gdy tak, posiada 4 pkt Wnioskodawca posiada: - akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001 lub - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N lub - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS - gdy nie posiada 0 pkt - gdy tak, posiada 2 pkt Udział wydatków na działalność B+R w działalności gospodarczej Wnioskodawcy - w przedziale 0-10% 0 pkt - powyżej 10%-30% 1 pkt 0-2 0/ /5 0/2/4 0/2 0/1/2 20

21 - powyżej 30% 2 pkt Udział eksportu w całkowitej sprzedaży - powyżej 0-10% 1 pkt - powyżej 10%-20% 2 pkt - powyżej 20% 4 pkt Wzrost eksportu w wyniku realizacji projektu w stosunku do sprzedaży eksportu w określonym okresie obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie - w przedziale 0-10% - 0 pkt - powyżej 10%-30% - 3 pkt - powyżej 30% - 6 pkt Razem punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 52) 1/2/4 0/3/6 52 ETAP II Ranking projektów i wybór do dofinansowania ETAP III Podpisanie umowy 21

22 Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej Poddziałanie Promocja gospodarcza regionu ETAP I 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium /ND Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie, w terminie 1 określonym w ogłoszeniu. 2 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt Zgodność założeń projektu z wymogami zawartymi w Uszczegółowieniu i 3 4 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 5 podstawie ustawy o finansach publicznych 6 Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa 8 Projekt jest realizowany na terenie Województwa 9 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. 10 Projekt spełnia przesłanki inwestycji początkowej. 11 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym 12 Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 13 Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu 14 Prawidłowa wartość projektu 15 Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku 16 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów 17 Właściwy poziom dofinansowania projektu 18 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym Prawidłowo przygotowane studium wykonalności/biznes plan (w tym prawidłowo wykonane obliczenia) Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu (w przypadku Działania 1.5 wskazał źródła finansowania projektu) 21 Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu projektu 22 Wniosek i załączniki są wypełnione zgodnie z dokumentacją konkursową 23 Kompletność wniosku i załączników 24 Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej 25 Właściwa informacja i promocja projektu 26 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na zasady horyzontalne oraz obszary Natura Zgodność projektu z wymogami OOŚ 28 Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w 22

23 2. Ocena merytoryczna Lp. Nazwa kryterium Punktacja Razem 1 Projekt jest zgodny aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na 2 realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa Wnioskodawca planuje rozwój regionu poprzez jego promocję gospodarczą Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu? Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? 4 Trwałość projektu Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej? Zakres merytoryczny działań wybranych do realizacji w ramach projektu jest adekwatny do założonych rezultatów w projekcie oraz 5 zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w dokumencie strategicznym Wnioskodawcy w zakresie rozwoju gospodarczego i promocji Planowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu 6 inwestycji w regionie, popytu na produkty/usługi zawarte w ofercie gospodarczej 7 Wnioskodawca gwarantuje zachowanie przejrzystej procedury w związku z wyborem grup docelowych 8 Wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie badania efektywności podjętych w ramach projektu przedsięwzięć 9 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości 23

24 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z 10 obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 11 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (Wnioskodawca wykazuje 12 znajomość potrzeb przedsiębiorców, dysponuje rzetelnymi badaniami/ analizą rynku) 13 Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. 14 Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) Komplementarność z innymi projektami finansowanymi ze środków europejskich - gdy projekt nie jest komplementarny 0 pkt 0/2 - gdy projekt jest komplementarny 2 pkt 16 Kompleksowość projektu Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej / inwestycyjnej regionu oraz zróżnicowanie oferty inwestycyjnej /gospodarczej regionu. Współpraca w realizacji projektu partnerstwo podmiotów w realizacji projektu (np. jst - org. pozarządowa). tak- 3 pkt. nie 0 pkt. Wpływ projektu na postrzeganie Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego pod względem gospodarczym/inwestycyjnym Wpływ projektu na internacjonalizację podmiotów działających na terenie województwa Razem punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 44) 0-6 0/ ETAP II Ranking projektów i wybór do dofinansowania ETAP III Podpisanie umowy 24

25 OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Podziałanie Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP (Do uzupełnienia po uzyskaniu wyników oceny ex-ante instrumentów finansowych) Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu ETAP I 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium /ND Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie, w terminie 1 określonym w ogłoszeniu. 2 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt Zgodność założeń projektu z wymogami zawartymi w Uszczegółowieniu i 3 4 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 5 podstawie ustawy o finansach publicznych 6 Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa 8 Projekt jest realizowany na terenie Województwa 9 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. 10 Projekt spełnia przesłanki inwestycji początkowej. 11 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym 12 Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 13 Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu 14 Prawidłowa wartość projektu 15 Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku 16 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów 17 Właściwy poziom dofinansowania projektu 18 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym Prawidłowo przygotowane studium wykonalności/biznes plan (w tym prawidłowo wykonane obliczenia) Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu (w przypadku Działania 1.5 wskazał źródła finansowania projektu) 21 Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu projektu 22 Wniosek i załączniki są wypełnione zgodnie z dokumentacją konkursową 23 Kompletność wniosku i załączników 24 Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej 25 Właściwa informacja i promocja projektu 26 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na zasady horyzontalne oraz obszary Natura Zgodność projektu z wymogami OOŚ 28 Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w 25

26 2. Ocena merytoryczna Lp. Nazwa kryterium Punktacja Razem 1. Projekt jest zgodny z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2. Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa Trwałość projektu Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu - przedsiębiorstwo powinno wykazywać dochód w okresie ostatnich 3 lat. Beneficjent posiada zdolność instytucjonalną, gwarantującą sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu) Założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej. 4 Projekt wykazuje opłacalność finansową (wskaźnik NPV równy lub wyższy od zera) 5 Projekt jest wykonalny finansowo (Wnioskodawca dysponuje środkami pieniężnymi na koniec każdego okresu przedstawionego w prognozach finansowych) 6 Projekt zakłada zastosowanie nowych rozwiązań, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata 7 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości 8 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 9 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych. 10 Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. 11 Projekt zakłada zastosowanie nowych rozwiązań innowacyjnych (technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych), stosowanych na świecie nie dłużej niż 1 rok. tak- 4 pkt. nie- 0 pkt. 12 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (Wnioskodawca wykazuje znajomość potrzeb przedsiębiorców, dysponuje rzetelnymi badaniami/ analizą rynku) /ND 0/4 26

27 13 Wnioskodawca posiada potencjał gwarantujący efektywną i kompleksową realizację projektu 14 Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) 15 Nowy/a pod względem technologicznym produkt/usługa oferowany/a przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji projektu: - brak nowego produktu/usługi 0 pkt. - nowy produkt/usługa 2 pkt. 16 Udoskonalony/a pod względem technologicznym produkt/usługa oferowany/a przez Wnioskodawcę w wyniku realizacji projektu: - brak udoskonalonego produktu/usługi 0 pkt. - udoskonalony produkt/usługa 2 pkt. 17 Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności (nowe rynki zbytu, zwiększenie wydajności pracy, etc.). 18 Projekt zawiera rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. Inwestycja zawiera rozwiązania wpływające na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (wskaźnik efektywności energetycznej). tak- 2 pkt. nie- 0 pkt. 19 Projekt dotyczy działań ekoinwestycyjnych (np. recykling odpadów, oczyszczanie ścieków, itp.) tak- 2 pkt. nie- 0 pkt. 20 Projekt zakłada zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwie tak- 2 pkt. nie- 0 pkt. 21 Wnioskodawca posiada certyfikat ISO i/lub inny certyfikat zarządzania jakością/zarządzania środowiskowego i/lub system niecertyfikowany tak- 2 pkt. nie- 0 pkt. 22 Wnioskodawca posiada: - patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub - prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych, stosowanych w ramach nowej inwestycji tak- 2 pkt. nie- 0 pkt. 23 Projekt zakłada wykorzystanie elementów prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R 24 Projekt stanowi kontynuację inwestycji, która uzyskała dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski tak- 2 pkt. nie- 0 pkt. 25 Projekt jest zlokalizowany na terenie OSI Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych tak- 3 pkt. nie- 0 pkt /2 0/ /2 0/2 0/2 0/2 0/ /2 0/3 27

28 Razem punktów (maksymalna liczba punktów wynosi 53) ETAP II Ranking projektów i wybór do dofinansowania 53 ETAP III Podpisanie umowy 28

29 Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach ETAP I 1. Ocena formalna Nr Nazwa kryterium /ND Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie, w terminie 1 określonym w ogłoszeniu. 2 Wnioskodawca złożył w danym konkursie jeden projekt Zgodność założeń projektu z wymogami zawartymi w Uszczegółowieniu i 3 4 Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na 5 podstawie ustawy o finansach publicznych 6 Projekt nie dotyczy sektorów wyłączonych ze wsparcia WRPO Wnioskodawca ma siedzibę i/lub prowadzi działalność na terytorium Województwa 8 Projekt jest realizowany na terenie Województwa 9 Zgodność z linią demarkacyjną z innymi programami. 10 Projekt spełnia przesłanki inwestycji początkowej. 11 Zgodność okresu realizacji z okresem programowym 12 Projekt nie jest zakończony zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 13 Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości projektu 14 Prawidłowa wartość projektu 15 Prawidłowo wykonane obliczenia we wniosku 16 Prawidłowa kwalifikowalność kosztów 17 Właściwy poziom dofinansowania projektu 18 Analiza pomocy publicznej - zgodność z odpowiednim programem pomocowym Prawidłowo przygotowane studium wykonalności/biznes plan (w tym prawidłowo wykonane obliczenia) Wnioskodawca zagwarantował zabezpieczenie środków na realizację projektu (w przypadku Działania 1.5 wskazał źródła finansowania projektu) 21 Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu projektu 22 Wniosek i załączniki są wypełnione zgodnie z dokumentacją konkursową 23 Kompletność wniosku i załączników 24 Spójność informacji zawartych w dokumentacji projektowej 25 Właściwa informacja i promocja projektu 26 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ inwestycji na zasady horyzontalne oraz obszary Natura Zgodność projektu z wymogami OOŚ 28 Projekt jest zgodny z planami, dokumentami strategicznymi określonymi w 2. Ocena merytoryczna Lp. Nazwa kryterium Punktacja Razem 1. Projekt jest zgodny z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku

30 2. Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa Wnioskodawca posiada audyt energetyczny / audyt efektywności energetycznej. 4 Trwałość projektu Czy wiarygodność finansowa Beneficjenta umożliwia realizację projektu - przedsiębiorstwo powinno wykazywać dochód w okresie ostatnich 3 lat. Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta gwarantuje sprawną realizację projektu (doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze techniczne, kadra zaangażowana w realizację i obsługę projektu)? Czy założenia odnośnie finansowania projektu po jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy publicznej. 5 Projekt wykazuje opłacalność finansową (wskaźnik NPV równy lub wyższy od zera) 6 Projekt jest wykonalny finansowo (Wnioskodawca dysponuje środkami pieniężnymi na koniec każdego okresu przedstawionego w prognozach finansowych) 7 Koszty kwalifikowane są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości 8 Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji 9 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Programu oraz analiza ich wartości docelowych. 10 Uzasadnienie realizacji projektu (Wnioskodawca posiada rzetelne informacje na temat zapotrzebowania na realizację projektu, wnioski płynące z przeprowadzonego audytu energetycznego / audytu efektywności energetycznej) 11 Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych, w tym zrównoważonego rozwoju, równości szans, niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci. 12 Projekt wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionalne (opisane w Regionalnej Strategii Innowacji) 13 W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii (np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie), a także podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa. 14 Wykonalność techniczna projektu (w tym: poprawny dobór technologii zapewniający trwałość rzeczową inwestycji, realistyczny harmonogram /ND

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, wrzesień 2009 r. 1 2 2 3 SPIS TREŚCI PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków WRPO

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 r. 1 S trona 2 S trona SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i Poddziałań (EFRR) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2015 r. 2 3 SPIS TREŚCI PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku LP Działanie Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie 1. 4.3 dla projektu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE)

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE WYBORU PROJEKTÓW (OBLIGATORYJNE) Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.02.03-IZ.00-28-001/16( ) z.. 2016 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU załącznik do Uchwały nr /XIII/06 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 0-00 z dnia 0 maja 06 roku Poddziałanie.. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

PO IG 6.1. Paszport do eksportu

PO IG 6.1. Paszport do eksportu PO IG 6.1. Paszport do eksportu Nabór wniosków: 15-31 lipca 2013 Wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu Beneficjenci: - mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, spełniający łącznie następujące

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy. Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji?

Lp. Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy. Czy wniosek o dofinansowanie złożono we właściwej instytucji? Załącznik do Uchwały Nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 16 października 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr Priorytet: Działanie: Schemat: Nr wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE KRYTERIA HORYZONTALNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE KRYTERIA HORYZONTALNE KRYTERIA MERYTORYCZNE KRYTERIA HORYZONTALNE Kryteria horyzontalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r. Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 1 Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 1 Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych Beata Frontczak Unijna definicja MSP Źródło: Przewodnik Komisji Europejskiej Nowa definicja MŚP, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020

Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Wrocław, 31.05.2016 r. Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr 8/XVIII//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 18 listopada 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 3.2.2

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Lp. Kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:   i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorców i współpracy nauki z biznesem w ramach RPO WKP 2014-2020 Bydgoszcz, 28.09.2015 r. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr./xxvii//2017 Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Lp. Kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 1 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny

Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 1 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny Działanie 56 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 1 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A1 Poprawność złożenia wniosku A Kryteria formalne Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik nr 11 Do Uchwały Nr 6/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 23 czerwca 2016 r. KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF

Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Konkursy dla przedsiębiorców w ramach ZIT WrOF Do końca 2016 roku planowane jest ogłoszenie 6 konkursów skierowanych dla przedsiębiorców w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Poddziałanie typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Załącznik do Uchwały nr 78/XVII//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 21 października 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie.1.2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr 67/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU 1 Poddziałanie 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie: 1.2.1

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE)*

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE)* Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16( ) z. 2016 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Kryterium punktowe przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania. 2. Poziom wkładu własnego

Kryterium punktowe przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania. 2. Poziom wkładu własnego Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/16( ) z 2016 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (EFRR) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria formalne - preselekcja

A. Kryteria formalne - preselekcja Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: Projekty celowe wdrożenie potencjału naukowo-badawczego województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze nowych technologii

Bardziej szczegółowo

I. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW USŁUG I ICH OFERTY USŁUGOWEJ (WNIOSKODAWCY IOB)

I. KRYTERIA WYBORU DOSTAWCÓW USŁUG I ICH OFERTY USŁUGOWEJ (WNIOSKODAWCY IOB) Załącznik do uchwały Nr 1/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 18 stycznia 2019 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Poddziałanie 4.1 Promocja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW Załącznik do Uchwały Nr 52/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 13 grudnia 2017 r. Poddziałanie 1.4.1 Promocja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja Poddziałanie 3.1.2 typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA TORUŃ, 04.08.2017 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW-VB KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA Ocena merytoryczna jest prowadzona w oparciu

Bardziej szczegółowo

Bony na innowacje dla MŚP. Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Bony na innowacje dla MŚP. Poddziałanie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2015 Bony na innowacje dla MŚP Poddziałanie 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Doświadczenia i teraźniejszość Bon na innowacje Nawiązanie/ inicjowanie współpracy przedsiębiorcy z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych w ramach ZIT

Poddziałanie typ projektu - Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych w ramach ZIT załącznik do Uchwały nr 28/X/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 21 marca 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 3.1.1 typ projektu

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:. DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY:. DATA:

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:. DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY:. DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 106/2017 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 12 stycznia 2017 r. OŚ PRIORYTETOWA X RPO WO 2014-2020 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy

KRYTERIA FORMALNE Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / Nie / Nie dotyczy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA OSI PRIORYTETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oraz kryteria wyboru projektów w ramach Działania Rozwój produktów i usług w MŚP ZIT AW RPO WD

Wskaźniki oraz kryteria wyboru projektów w ramach Działania Rozwój produktów i usług w MŚP ZIT AW RPO WD Wskaźniki oraz kryteria wyboru projektów w ramach Działania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP ZIT AW RPO WD 2014-2020 1.5.2 schemat A Wałbrzych, 07.11.2017 r. Wskaźniki W ramach RPO WD 2014-2020 rozróżnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA TORUŃ, 04.09.2017 r. Załącznik nr 3b do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA Ocena merytoryczna

Bardziej szczegółowo