Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR... spisana w dniu... r. pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Świdnica, ul. Długa 25 zwanym w dalszej części umowy zamawiającym reprezentowanym przez: Monikę Gagatek kierownika ZUK Małgorzatę Gil główną księgową, a firmą..., zwaną dalej wykonawcą prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie... reprezentowaną przez:... została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza, a wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji urządzeń i sieci wodociągowych, hydroforni wraz z ujęciami wody oraz sieci kanalizacyjnych z przepompowniami ścieków na terenie gminy Świdnica w 2010 r. 2. W przedmiocie urządzeń wodociągowych obsługa eksploatacyjna i konserwacja dotyczy: 2.1. hydroforni 4 szt. zlokalizowanych we wsiach Koźla, Drzonów, Wilkanowo i Słone, 2.2. zbiornika wyrównawczego zlokalizowanego we wsi Świdnica, 2.3. zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego we wsi Słone, 2.4. studni głębinowych: 7 szt. zlokalizowanch w Świdnicy (2 szt.), Drzonowie (1 szt.), Koźli (2 szt.), Wilkanowie (1 szt.), Słonem (1 szt.), 2.5. stacji podnoszenia ciśnienia 2 szt. zlokalizowanych we wsiach Buchałów i Słone, 2.6. sieci wodociągowej o długości m zlokalizowanej we wsiach: Świdnica, Wilkanowo, Lipno, Grabowiec, Drzonów, Radomia, Orzewo, Koźla, Letnica, Buchałów i Słone, 2.7. przyłączy wodociągowych w ilości 1200 szt. we wsiach j.w. 3. W przedmiocie urządzeń kanalizacyjnych obsługa eksploatacyjna i konserwacja dotyczy: 3.1.przepompowni ścieków: 9 szt. zlokalizowanych w Wilkanowie (1 szt.), w Drzonowie (2 szt.), Radomii (3 szt.), Orzewie (1 szt.), Buchałowie (1 szt.), Słonem (1 szt.), 3.2. lokalnych punktów tłoczenia ścieków (6 szt.) zlokalizowanych w Świdnicy (4 szt.) i Buchałowie (2 szt.), 1

2 3.3. sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości m zlokalizowanej we wsiach: Wilkanowo, Drzonów, Radomia, Orzewo, Świdnica, Buchałów i Słone, 3.4. sieci kanalizacji tłocznej o długości m na odcinku pomiędzy Wilkanowem i Zieloną Górą, Buchałowem i Radomią oraz Słonem i Radomią, 3.5. przyłączy kanalizacyjnych w ilości szt. we wsiach j.w. 3. szczegółowy zakres obsługi i konserwacji urządzeń i sieci wodociągowych jest następujący: 3.1. zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń i sieci wodociągowych opisanych w pkt. 2 niniejszej umowy, 4.2. zapewnienie stałej dostawy wody o parametrach odpowiadających wodzie zdatnej do picia w stanie surowym, do wszystkich odbiorców, 4.3. usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych na terenie gminy w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie się przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od powiadomienia o awarii oraz prowadzenie prac związanych z usunięciem awarii bez przerw, aż do jej likwidacji, 4.4. ewidencjonowanie zużycia wody przez poszczególnych odbiorców poprzez odczyty liczników jeden raz w kwartale. Ewidencję zużycia wody należy dostarczyć zamawiającemu w terminie do 7 dnia miesiąca następnego po upływie kwartału, 4.5. granicą odpowiedzialności wykonawcy w zakresie naprawy przyłączy wodociągowych jest zawór główny za wodomierzem odbiorcy, 4.6. utrzymywanie porządku w hydroforniach i na ujęciach wody, w granicach ogrodzeń oraz konserwacja, naprawa i zabezpieczenie budynków, budowli i obiektów budowlanych wraz z ich ogrodzeniami, 4.7. dokonywanie odbiorów technicznych wykonania nowych przyłączy wodociągowych na terenie gminy, 4.8. plombowanie wodomierzy, 4.9. ogrzewanie hydroforni, jeśli warunki atmosferyczne będą tego wymagać. 5. szczegółowy zakres obsługi i konserwacji urządzeń i sieci kanalizacyjnych jest następujący: 5.1. zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń i sieci kanalizacyjnych opisanych w pkt. 3 niniejszej umowy, 5.2. nadzór nad przepompowniami ścieków, poprzez ich cotygodniowy przegląd oraz czyszczenie pływaków raz w miesiącu, 5.3. usuwanie awarii sieci i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie się przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od powiadomienia o awarii oraz prowadzenie prac związanych z usunięciem awarii bez przerw, aż do jej likwidacji, 5.4. w zakresie naprawy przyłączy kanalizacyjnych granicą odpowiedzialności wykonawcy jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości, 2

3 5.5. dokonywanie odbiorów technicznych wykonania nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy, 5.6. likwidacja skutków awarii powstałych u zamawiającego lub osób trzecich. 6. Podział kosztów między zamawiającym a wykonawcą Wszystkie koszty związane z wykonywaniem czynności opisanych w pkt. 4 i 5, będących w obowiązkach wykonawcy ponosi on sam, za wyjątkiem niżej wymienionych, które ponosi zamawiający: - usuwania jednorazowej awarii w części przewyższającej 800 zł netto, - wymiany lub naprawy urządzeń zainstalowanych w hydroforniach, ujęciach wody lub na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w części przewyższającej 100 zł netto, - remontów budynków i budowli w 100 % kosztów, - zażycia energii elektrycznej w 100 %, - wymiany złóż filtracyjnych w hydroforniach w 100 % kosztów, - szkód i strat spowodowanych kradzieżami, - szkód i strat spowodowanych działaniem siły wyższej, - konserwacji urządzeń elektrycznych i likwidacja ich ewentualnych awarii w 100 %. 2 Umowa obowiązuje strony w następującym terminie: Termin rozpoczęcia r. Termin zakończenia r Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac i świadczenia usług z własnych środków i materiałów. 2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy umownego miesięcznego wynagrodzenia za zakres opisany w 1 pkt. 2 niniejszej umowy w wysokości... zł netto oraz... zł brutto wraz z 22 % podatkiem VAT, a za zakres opisany w 1 pkt. 3 niniejszej umowy w wysokości... zł netto oraz... zł brutto wraz z 22 % podatkiem VAT. Razem wynagrodzenie wynosić będzie miesięcznie... zł brutto. 3. Wysokość podatku VAT naliczana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty na konto wykonawcy wskazane na fakturze miesięcznego wynagrodzenia w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 5. Waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy nie przewiduje się Wykonawca przyjmuje do stosowania zakres obowiązków i prac przeglądowych konserwatora (załącznik nr 1 do umowy). 2. Zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie w zarząd obiekty i urządzeń 3. Najpóźniej w ciągu jednego dnia od daty zakończenia umowy, wykonawca przekaże protokolarnie zamawiającemu uprzednio przejęte w zarząd obiekty, urządzenia itp. 3

4 5 1. Strony postanawiają, ze kryterium oceny realizacji umowy w części dotyczącej konserwacji będzie nie pogorszenie stanu technicznego obiektów, urządzeń i sieci, w stosunku do ich stanu określonego w protokole przekazania w zarząd obiektów i urządzeń 2. Kontakt z wykonawcą telefon domowy... oraz telefon komórkowy... Kontakt z zamawiającym, którego reprezentuje Pani Monika Gagatek kierownik ZUK, tel. służbowy oraz komórkowy Zamawiający w szczególności zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania i kar umownych, w tym do odmowy zapłaty wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia lub jego części w następujących przypadkach: 1. nieterminowego lub nieskutecznego usunięcia awarii w wysokości poniesionej przez zamawiającego szkody, w tym m. in. kosztów zastępczego usunięcia awarii. 2. niedbałości o stan powierzonego mienia w wysokości powstałych strat po stronie zamawiającego lub osób trzecich. 3. nieterminowego złożenia ewidencji odczytów wodomierzy w wysokości 0,5 % miesięcznego wynagrodzenia netto wykonawcy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w 1 pkt umowy Wszystkie zmiany wprowadzone do niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do umowy: 1. zakres prac przeglądowych i obowiązków konserwatora - załącznik nr 1 2. SIWZ z dnia. r. 3. oferta wykonawcy WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Załącznik nr 1 4

5 do umowy nr... z dnia... I. Zakres prac przeglądowych i obowiązków konserwatora I. W strefach ochrony sanitarnej na ujęciach wody i hydroforniach 1) utrzymanie ładu i porządku na terenie strefy bezpośredniej 2) dbanie o estetyczny wygląd ogrodzenia (naprawa, okresowe malowanie) 3) systematyczne koszenie trawy 4) sprawdzanie stanu technicznego obudowy studni i zapewnianie technicznego dostępu do studni 5) usuwanie nieszczelności połączeń rurowych 6) bieżąca konserwacja malowanie studni 7) w styczniu i w lipcu każdego roku pomiar zwierciadła wody w studni i odnotowanie tej czynności w dzienniku 8) uzupełnianie powietrza regulacja poduszki powietrznej w hydroforach 9) sprawdzanie i regulacja zaworów zwrotnych, likwidacja przecieków 10) okresowa wymiana oleju, kontrola zaworu bezpieczeństwa oraz dokonywanie raz w tygodniu przeglądu i usuwanie nieprawidłowości w pracy agregatów sprężarkowych 11) kontrola pracy wszystkich pomp poprzez sprawdzanie wielkości pobieranego prądu i uzyskiwanego ciśnienia wody na manometrze, raz w kwartale 12) kontrola czasookresu pracy pomp poprzez prowadzenie dziennika pracy 13) okresowe czyszczenie zbiornika wyrównawczego, jeden raz w roku 14) kontrolowanie drożności przewodu przelewowego i spustowego w zbiorniku wyrównawczym 15) utrzymywanie porządku i czystości w obiektach i budynkach hydroforni 16) dokonywanie napraw i niedopuszczanie do pogorszenia stanu technicznego budynków i ogrodzeń oraz zamontowanych w nich urządzeń 17) zgłaszanie potrzeb usprawniania pracy obiektu 18) prowadzeni ewidencji ilości pobieranej wody ze studni głębinowych i uzdatnionej tłoczonej do sieci wodociągowych i dostarczania jej 2 razy do roku tj. do 15 stycznia i 15 lipca każdego roku do Zakładu Usług Komunalnych II. Na sieciach wodociągowych 1) kontrola zasuw, hydrantów i studzienek 2) konserwacja i malowanie hydrantów 3) płukanie sieci w okresach trzymiesięcznych, (sieć Drzonów Radomia Orzewo 1 raz w miesiącu) oraz po każdej awarii i zamknięciu sieci poprzez otwarcie hydrantów końcowych 4) nadzorowanie włączeń do sieci wodociągowej wykonywanych przez mieszkańców oraz dokonywanie odbiorów przyłączy wodociągowych na terenie gminy 5) zapewnienie stałej dostawy wody zdatnej do picia w stanie surowym do wszystkich odbiorców 5

6 6) usuwanie awarii sieci i urządzeń wodociągowych w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie się przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od powiadomienia o awarii oraz prowadzenie prac naprawczych aż do jej likwidacji. III. IV. Na sieciach kanalizacyjnych 1) nadzorowanie włączeń do sieci kanalizacyjnej wykonywanych przez mieszkańców oraz dokonywanie odbiorów przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy 2) usuwanie awarii sieci i urządzeń kanalizacyjnych w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie się przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od powiadomienia o awarii oraz prowadzenie prac naprawczych aż do jej likwidacji. Na przepompowniach ścieków 1) dokonywanie, co najmniej raz w tygodniu sprawdzenia stanu technicznego i funkcjonowania przepompowni - przeglądu stanu pracy pomp 2) okresowe (raz w kwartale) oczyszczanie z tłuszczu pływaków poprzez ich wyciagnięcie ponad obudowę przepompowni i umycie wodą 3) usuwanie awarii przepompowni w trybie natychmiastowym. Przez tryb natychmiastowy rozumie się przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od powiadomienia o awarii oraz prowadzenie prac naprawczych aż do jej likwidacji. 4) nadzór nad funkcjonowaniem instalacji dozującej środek dezodoryzujący (przepompownia w Wilkanowie). 6

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA G - 2240 / 2011

UMOWA G - 2240 / 2011 Projekt umowy UMOWA G - 2240 / 2011 Zawarta w dniu..2011r. w Poznaniu pomiędzy Sądem Okręgowym w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61 745 Poznań NIP 778 112 89 38 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA Zamawiającym Wykonawcą Zamawiający Wykonawca

UMOWA Zamawiającym Wykonawcą Zamawiający Wykonawca UMOWA na Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych i wydzielenia pożarowego czterech klatek schodowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. (Dostosowanie budynku DPS w Nowinach do wymogów

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy.

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy. UMOWA Zawarta w dniu..2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarb Państwa - Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie przy Skwerze ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 warszawa,

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013 - Projekt umowy - Załącznik nr 2 UMOWA NR /EZP/381/2013 zawarta w Bystrej w dniu. pomiędzy: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, KRS:.; NIP:. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR. I. Postanowienia ogólne UMOWA NR Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu 2012 r. w Szczecinie pomiędzy: Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 NIP 851 31 36 996, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo