Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka."

Transkrypt

1 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Opis przedmiotu zamówienia PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa: Konserwacji i bieżących napraw oraz usuwanie usterek na przepompowniach ścieków sanitarnych, sieciach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, hydroforni, sieci wodociągowej, przepompowniach wód deszczowych zlokalizowanych na terenie PPNT S1 i S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy oraz magistrali wodociągowo-sanitarnej Rzeszów S1-3 Jasionka. Dane Techniczne: 1.Strefa S1 Jasionka Długość sieci: wodociągowa 3658,0 mb(zasilana z MPWiK sp. z o.o. w Rzeszowie) kanalizacja sanitarna 5554,0 mb Zestawienie obiektów składających się na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną nastrefie S1 Jasionka : - przepompownia ścieków P1 - przepompownia ścieków P2 - przepompownia ścieków P3 - przepompownia ścieków P4 - przepompownia ścieków P5 2. Strefa S1-3 Jasionka Długość sieci: wodociągowa 2437,0 mb kanalizacji sanitarnej 3055,0 mb Zestawienie obiektów składających się na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na Strefie PPNT S1-3 w miejscowości Jasionka PP1 - przepompownia ścieków PP2 - przepompownia ścieków PD1 przepompownia deszczowa przy zbiorniku retencyjnym ZB1 PD2 przepompownia deszczowa przy zbiorniku retencyjnym ZB2 3.Strefa S2 Rogoźnica Długość sieci: wodociągowej 3228 mb(dn 110 i DN 160 zasilaną z sieci wodociągowej gminy Głogów Młp.) kanalizacja sanitarna 3304 mb(w tym sieć grawitacyjna 2475 mb - PVC DN 200 oraz sieć rurociągów tłocznych o długości 829 mb z trzema pompowniami sieciowymi z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków) Zestawienie obiektów składających się na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na Strefie S2 Rogoźnica : - przepompownia ścieków PP1 - przepompownia ścieków PP2 - przepompownia ścieków PP3 - studzienka wodomierzowa z układem pomiarowym MWN/JS 60 Ф 100

2 - 21 sztuk hydrantów nadziemnych dn Magistrala wodociągowo-sanitarna Rzeszów S1-3 Jasionka. Długość sieci: wodociągowa 5760,0 mb Kanalizacji sanitarnej 7271,0 mb 2 Załącznik nr 1 do siwz ZP 20/2014/CZP Zestawienie obiektów składających się na infrastrukturę magistrali wodociągowokanalizacyjnej na trasie Rzeszów-S1-3 Jasionka P4 - punkt pomiaru ścieków (Rzeszów ul. Orna) P3-przepompownia ścieków wraz z pomiarem głównym wody na magistrali (Rzeszów ul. Żywiczna) P2 - przepompownia ścieków z hydrofornią (Trzebownisko) P1 - przepompownia ścieków (obiekt zlokalizowany na terenie PPNT S1-3 w Jasionce) I. Postanowienia ogólne: 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1.1 kompleksowego utrzymania w pełnej sprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami sieci kanalizacji sanitarnej (w tym kanalizacji sanitarnej tłocznej), sieci wodociągowej, przepompownie ścieków i wód deszczowych oraz hydroforni na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-technologicznego Strefa S1 Jasionka, Tajęcina (gmina Trzebownisko), Strefa S1-3 Jasionka, (gmina Trzebownisko), Strefa S2 Rogoźnica (gmina Głogów Małopolski) oraz magistrali wodociągowo-sanitarnej Rzeszów S1-3 Jasionka; 1.2 dokonywania przeglądów technicznych wedle zamieszczonego harmonogramu okresów przeglądów (pkt III szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i czynności serwisowych 1.3 informowania Zamawiającego o wystąpieniu usterek 1.4 podejmowania niezbędnych i niezwłocznych działań w celu usunięcia usterek II. Termin realizacji zamówienia: Świadczenie powyższych usług rozpocznie się od dnia r. do dnia roku III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Kompleksowe utrzymanie w pełnej sprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami sieci kanalizacji sanitarnej (w tym kanalizacji sanitarnej tłocznej), sieci wodociągowej, przepompowni ścieków i wód deszczowych oraz hydroforni na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-technologicznego Strefa S1 Jasionka, Tajęcina (gmina Trzebownisko), Strefa S1-3 Jasionka(gmina Trzebownisko), Strefa S2 Rogoźnica (gmina Głogów Małopolski) oraz magistrali wodociągowo-sanitarnej Rzeszów Jasionka 2. Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów technicznych obiektów wchodzących w skład magistrali wodno-kanalizacyjnej na trasie Rzeszów-S1-3 Jasionka oraz obiektów wchodzących w skład infrastruktury PPNT strefy: S1,S1-3, S2odpowiednio w miejscowościach: Jasionka-Tajęcina, Jasionka i Rogoźnica według harmonogramu czasowego i czynności serwisowych harmonogram czasowy przeglądów Przegląd techniczny dla urządzeń wchodzących w skład infrastruktury wodnokanalizacyjną nastrefie S1 Jasionka/Tajęcina Przepompownie ścieków P1,P2, P3, P4 (jeden raz na dwa miesiące- 1x/2mce)

3 Przepompownia ścieków P5 (jeden raz w miesiącu 1x/mc) Przegląd techniczny dla obiektów wchodzących w skład infrastruktury na terenie PPNT S1-3 w Jasionce: PP1 - przepompownia ścieków - przegląd przewidziany jest jeden raz na 2 m-ce (1x/2m-ce) PP2 - przepompownia ścieków - przegląd przewidziany jest jeden raz na 2 m-ce (1x/2m-ce) PD1 przepompownia deszczowa przy zbiorniku retencyjnym ZB1 - przegląd przewidziany jest jeden raz w miesiącu (1x/mc) PD2 przepompownia deszczowa przy zbiorniku retencyjnym ZB2 - przegląd przewidziany jest jeden raz w miesiącu(1x/mc) Przegląd techniczny dla urządzeń wchodzących w skład infrastruktury wodnokanalizacyjną nastrefie S2 Rogoźnica Przepompownie ścieków PP1,PP2 przegląd przewidziany jest jeden raz w miesiącu (1x/mc); Przepompownie ścieków PP3 przeglądprzewidziany jest dwa razy w miesiącu(2x/mc); Przegląd techniczny dla urządzeń wchodzących w skład infrastruktury magistrali wodociągowo-kanalizacyjnej na trasie Rzeszów - S1-3 Jasionka: P4 - punkt pomiaru ścieków (Rzeszów ul. Orna) - przegląd przewidziany jest dwa razy w miesiącu (2x/mc) P3-przepompownia ścieków wraz z pomiarem głównym wody na magistrali (Rzeszów ul. Żywiczna) - przegląd przewidziany jest dwa razy w miesiącu (2xmc) P2 - przepompownia ścieków z hydrofornią (Trzebownisko) - przegląd przewidziany jest dwa razy w miesiącu (2xmc) P1 - przepompownia ścieków (obiekt zlokalizowany na terenie PPNT S1-3 w Jasionce) przegląd przewidziany jest dwa razy w miesiącu (2x/mc) 2.2. przeprowadzane czynności serwisowe : Sprawdzenie zachowania prawidłowego kierunku obrotów pomp; Okresowe czyszczenie i usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń na korpusie i wirniku pomp; Systematyczne sprawdzanie i weryfikacja prawidłowości funkcjonowania pomp na przepompowniach ścieków sanitarnych, przepompowni wód deszczowych oraz w hydroforni na podstawie oceny wskazań wskaźników na panelu sterowniczym w szafie sterowniczej lub w oparciu o pomiary prądu pobieranego przez pompy za pomocą uniwersalnych przyrządów mierniczych jak również odczytywanie parametrów, korekta ustawień i usuwanie błędów urządzeń sterowniczych; Obsługę i czynności konserwacyjne układu sterowania; Czyszczenie pływakowych sygnalizatorów poziomu; Czyszczenie sondy hydrostatycznej (o ile występuje); Sprawdzenie stanu technicznego armatury i przewodów tłocznych w przepompowni zwracając uwagę na szczelność połączeń; Czyszczenie zaworu zwrotnego; Obsługa zasuw na kanalizacji sanitarnej tłocznej jak i sieci wodociągowej; Okresowe oczyszczanie dna zbiornika przepompowni ścieków w celu nie dopuszczania do stwardnienia osadów; Usuwanie kożucha i części pływających; okresowy przegląd hydrantów z informacją dla inwestora o stanie technicznym (przegląd raz na rok); okresowy przegląd (dwa razy do roku) sieci na całej jej długości (przejście po trasie magistrali kanalizacyjno wodociągowej Rzeszów S1-3 Jasionka i sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie PPNT S1,S1-3 i S2 w celu sprawdzenia 3

4 infrastruktury na trasie oraz lokalizacji ewentualnych wycieków) z powiadomieniem zamawiającego minimum 3 dni przed planowanym terminem przeglądu czyszczenie krat na wlocie i wylocie wody na przepompowniach wód opadowych(pięć zbiorników) 1 x 4 miesiące z wcześniejszym powiadomieniem zamawiającego. 3. Wykonawca świadczący usługi serwisowe zobowiązany jest do posiadania oprogramowania komputerowego do obsługi: Sterowników SAIA serii PCD3 pakiet oprogramowania SAIA PG5.2 Terminali ESA oprogramowanie POLYMATH 4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni przenośny sprzęt komputerowy do obsługi systemów sterujących pracą pomp (przepompownie ścieków, hydrofornia), aktualizacja wyżej wymienionego oprogramowania sterującego w zakresie nowszych wersji oprogramowania leży po stronie wykonawcy; 5. Wykonawca powinien posiadać niezbędny sprzęt (urządzenia hydro ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji,,wuko, wóz asenizacyjny, laptopa wraz z oprogramowaniem do regulacji i korygowania ustawień przepompowni) oraz zatrudniać osoby z uprawnieniami do naprawy i konserwacji przepompowni ścieków sanitarnych, sieci wodociągowej wraz z hydrofornią oraz przepompowni deszczowych. 6. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane sanitarne wraz z aktualną przynależnością do Izby budowlanej, która to osoba będzie uczestniczyć z ramienia wykonawcy przy odbiorach urządzeń wodno-kanalizacyjnych na sieci będącej w obsłudze. Uczestnictwo powinno być potwierdzone podpisem pod protokołem odbioru. 7. Wykonawca przekaże wraz z protokołem odbioru przyłącza inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,pozyskaną od inwestora, dotyczącą przedmiotu odbioru. 8. Wykonawca zobowiązanyjest do usuwania awarii na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej w tym w hydroforni oraz na przepompowniach wód opadowych - infrastrukturze będącej w zarządzie RARR S.A. na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego StrefyS1,S1-3 w Jasionce, S2 w Rogoźnicy i magistrali wodociągowo-kanalizacyjnej Rzeszów-S1-3 Jasionka w ciągu 24 godzin 9. Podział kosztów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 9.1 Wszystkie koszty związane z wykonywaniem czynności opisanych w pkt III.1 i III.2 będące w obowiązkach Wykonawcy ponosi on sam za wyjątkiem niżej wymienionych, które ponosi Zamawiający: Usuwanie jednorazowej awarii w części przewyższającej 900,00 zł netto; Wymiany lub naprawy urządzeń zainstalowanych w przepompowniach ścieków i wody oraz hydroforni jak również na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych w części przewyższającej 200 zł netto; Remontów budynków i budowli w 100% kosztów; Zużycia energii elektrycznej w 100% kosztów; Wymiany złóż filtracyjnych w hydroforniach (jeżeli występują) w 100% kosztów; Szkód i strat spowodowanych kradzieżami w 100% kosztów; 4

5 9.1.7 Szkód i strat spowodowanych działaniem siły wyższej w 100% kosztów; Konserwacji urządzeń elektrycznych i likwidacji ich ewentualnych awarii w 100% kosztów. 10. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawców. Załączniki: 1. Schemat położenia stref S1, S2, S1-3 i magistrali wod.-kan. 2. Schemat położenia i oznaczeń urządzeń strefa S1 3. Schemat położenia i oznaczeń urządzeń strefa S2 4. Schemat położenia i oznaczeń urządzeń strefa S Schemat położenia i oznaczeń urządzeń magistrala wod. kan.rzeszów- S1-3 Jasionka CPV: Przepompownie ścieków, Usługi przesyłu wody i podobne 5

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa. ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.pl ) PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (zakres czynności

Bardziej szczegółowo

STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Mickiewicza 10 47 100 Strzelce Opolskie

STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Mickiewicza 10 47 100 Strzelce Opolskie STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Mickiewicza 10 47 100 Strzelce Opolskie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA p.n. Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216. DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 września 2013 r. Poz. 216 Biuro Infrastruktury Specjalnej DECYZJA Nr 240/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad utrzymania i ewidencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.html Elbląg: Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW

II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO / SPIS TOMÓW TOM I DROGI I PLACE WEWNĘTRZNE TOM II BRANŻA BUDOWLANA KONSTRUKCJA I ARCHITEKTURA TOM III BRANŻA TECHNOLOGICZNA TOM IV BRANŻA SANITARNA Instalacje wentylacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo