SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności spółki SJENIT S.A. za 2013r. NIEMCZA, kwiecień 2014r. 1

2 A. Informacje o jednostce 1. Charakterystyka jednostki 1.1 Dane identyfikacyjne Firma Spółki brzmi: SJENIT Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Niemcza Adres Spółki: Gumin 18, Niemcza Regon: Nr rejestracji podatkowej NIP: tel.: 74/ tel./fax: 74/ Forma prawna jednostki Forma prawna Spółki nie uległa zmianie. Spółka działa na mocy aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną sporządzonego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i dokonanego aktem notarialnym Repertorium A nr 6668/95 przed notariuszem Pawłem Błaszczykiem w Warszawie w dniu roku. W imieniu Skarbu Państwa akt przekształcenia podpisał w dniu 15 maja 1995 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako pełnomocnik Ministra Przekształceń Własnościowych. Spółka została zarejestrowana w dniu 01 lipca 1995 roku przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy pod numerem RHB Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocław Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu Spółki w dniu 27 listopad 2001 roku do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Struktura organizacyjna jednostki Spółka Akcyjna SJENIT działa w formie przedsiębiorstwa jednozakładowego, posiadającego jedną kopalnię skały sjenitowej KOŚMIN zlokalizowaną na nieruchomości położonej w gminie Niemcza o poniżej przedstawionej strukturze organizacyjnej. Władze Spółki stanowią: a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (tworzą: PGP Bazalt S.A w Wilkowie i uprawnieni pracownicy Sjenit i) b) Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. c) Zarząd Spółki sprawowany jest jednoosobowo. 2

3 Organizację przedsiębiorstwa stanowią: Dział ruchu zakładu górniczego: a) KRZG b) Kierownik kopalni c) dział górniczo produkcyjny d) dział energomechaniczny Dział marketingu i sprzedaży a) Menadżer ds. sprzedaży b) Koordynator ds. sprzedaży c) Obsługa wagi samochodowej i sprzedaż detaliczna d) Laboratorium Dział ekonomiczno finansowy a) Dyrektor finansowy Główny Księgowy b) Kadry i płace c) Księgowość i finanse 1.4 Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 7,00 zł każda, w tym: a) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A do nr A , będących własnością Pracowników, b) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A do nr A , będących własnością Skarbu Państwa, c) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A do nr A , będących własnością PGP Bazalt S.A., d) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od nr B do nr B będących własnością PGP Bazalt S.A., e) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od nr C do nr C , będących własnością PGP Bazalt S.A., f) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od nr D do nr D będących własnością PGP Bazalt S.A., g) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od nr E do nr E będących własnością PGP Bazalt S.A. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w chwili przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E objęła i pokryła CHEMIA POLSKA Sp. z o.o. W roku 2009 wszystkie akcje na okaziciela objęte przez Chemię Polską zostały wymienione na imienne. W 2010 roku Chemia Polska Sp. z o.o. odkupiła od Skarbu Państwa akcji, pozostawiając tym samym Skarbowi Państwa tylko akcji i czyniąc go właścicielem niewielu ponad 2% akcji. W dniu 05 lipca 2011r. Chemia Polska Sp. z o.o. sprzedała akcji, wszystkie posiadane przez Spółkę akcje serii A, B, C, D, i E Spółki SJENIT S.A. dla PGP Bazalt S.A. w Wilkowie. 3

4 Od dnia 3 października 2011 rozpoczęto wydawanie akcji imiennych dla pracowników. Do dnia r. spółka wydała uprawnionym pracownikom akcje Serii A w ilości od nr do nr w ilości akcje z puli przypadających na pracowników. Na 266 osób uprawnionych akcje odebrało i podpisano umowy z 202 pracownikami. Wydawanie akcji uprawnionym pracownikom obowiązywało do dnia r. W dniu r. prawo do nieopłatnego nabycia akcji utraciło 15 pracowników w ilości 1010 akcji. Procedurę nieodpłatnego przekazania akcji pracownikom uważamy za zakończoną. Do końca września 2013r. całość dokumentacji związanej z przekazaniem akcji pracowniczych została przesłana do Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. W wyniku zakończonego procesu prywatyzacji (nieodpłatnego przekazania akcji uprawnionym pracownikom) pracownicy objęli akcji a w posiadaniu Skarbu Państwa pozostało akcji. W IV kwartale 2013r. spółka PGP Bazalt SA odkupiła całość akcji od Skarbu Państwa. W okresie od listopada do r. w wyniku złożonej oferty byłym pracownikom akcjonariuszom, PGP Bazalt SA nabyło akcji od tych akcjonariuszy. Od 1 stycznia 2014r. do dnia sporządzenia tej informacji główny akcjonariusz PGP Bazalt SA nabył kolejne akcji. W posiadaniu akcjonariuszy pozostało akcji. 1.5 Struktura własności na dzień 31 grudnia 2013r. Udziałowcami Spółki Akcyjnej Sjenit są PGP Bazalt S.A. z siedzibą w Wilkowie, posiadające na r akcji o wartości 7 zł każda i wartości kapitału akcyjnego zł oraz Pracownicy w ilości akcji o wartości nominalnej 7 zł każda i wartości kapitału akcyjnego zł. co stanowi odpowiednio : PGP Bazalt SA posiada 99,75 % a Pracownicy akcjonariusze 0,25 %. 1.6 Czas trwania jednostki Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 1.7 Skład Zarządu jednostki Zgodnie z 11 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Skład Zarządu Spółki w bieżącym roku obrotowym 2013: Paweł Pietkiewicz-Prezes Zarządu jednoosobowo od do r. Leszek Mucha- Prezes Zarządu jednoosobowo od do chwili obecnej. 1.8 Przepisy prawa regulujące działalność jednostki 4

5 Spółka działa w oparciu o: Ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) Ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) Statut Spółki (jednolity tekst statutu z dnia r. przyjęty aktem notarialnym Repertorium A 2422/2009). 1.9 Posiadane przez Spółkę zezwolenia i koncesje KONCESJA NR 10/93 z dnia r. wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wraz z dotyczącymi jej decyzjami. Koncesja nr 4/2002 Wojewody Dolnośląskiego z dnia r., znak ŚR.IV /2002 na eksploatacje złoża sjenitu Kośmin do dnia r. Decyzja BKk-1298/MM/95z dnia wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Decyzja BKk-1611/MM/95 z dnia wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a Górniczym Przedsiębiorstwem Eksploatacji i Przerobu Kamienia Sjenit w Piławie Górnej, zał. do pisma OUG we Wrocławiu z dnia r L.dz. 74/119/95/Dm, zał: 2a-K. Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego - znak RL.V /99 z dnia r. pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenia ścieków opadowych do rowu melioracyjnego R-H13; ważność decyzji r. Decyzję Starosty Dzierżoniowskiego z dnia r. zmieniającą pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych. Pozwolenie Starosty Dzierżoniowskiego z dnia r. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego z dnia r., oraz Decyzja zmieniająca z dnia r. i Decyzja zmieniająca z dnia r. Dokumentacja geologiczna i Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej z zasobami w kat. C1 + B złoża sjenitu Kośmin. PUG-G AZ- GEOMETR. Wałbrzych, czerwiec Decyzja znak DG/kzk/EZD/7208/2000 z dnia r. zatwierdzająca zasoby wg stanu na r. Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej w kat. B+C1+C2 złoża sjenitu Kośmin. UG- G GEOMETR. Szczawno Zdrój, Projekt zagospodarowania złoża sjenitu Kośmin. PUG-G AZ- GEOMETR. Wałbrzych listopad Dodatek nr 4 ( 2008), nr 5 ( 2011) oraz nr 6 ( VII 2013) do projektu zagospodarowania złoża sjenitu Kośmin. UG-G GEOMETR. Szczawno Zdrój, Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji złoża sjenitu Kośmin. UG-G Geometr. Szczawno Zdrój, 2008 Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego znak RL.IV /2/2002 z dnia r. wraz z decyzja RL.IV /2/2001/2002 z dnia r. dot. kierunków rekultywacji terenów SJENIT S.A. Plan Ruchu Kopalni Kośmin cz. podstawowa + dodatki od nr 14 do 24. Plan Ruchu Kopalni Kośmin cz. szczegółowa na lata ; Dodatek nr 1 i 2. Badania kontrolne propagacji drgań sejsmicznych od robót strzałowych VI

6 Decyzję Dyrektora OUG we Wrocławiu z dnia r. na używanie MW. Program Gospodarowania Odpadami Wydobywczymi - listopad 2012r. Decyzję Ministra Gospodarki na przemieszczanie MW z dn r. Wyżej wymienione (jako najistotniejsze) dokumenty umożliwiają prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z zapisami koncesyjnymi i zatwierdzonym Planem Ruchu i PZZ-em. Dokumenty te oceniono jako spełniające wymagania oraz jako zgodne z przepisami prawa Zestawienie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy w 2013r.: W II kw. 2013r. odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 VI 2013r. 2. Przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest: wydobywanie kamienia, wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa, produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego, pozostała sprzedaż hurtowa, pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, transport kolejowy, towarowy transport drogowy, przeładunek towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów, pozostała działalność wspomagająca transport lądowy. 2.1 Zatrudnienie w Spółce w IV kwartale 2013r. Przeciętne zatrudnienie w IV kw. 2013r. wynosiło 49 osób, w stosunku do III kwartału 2012r. (53 osoby) zmniejszyło się o 4 osoby, a w ostatnim dniu IV kwartału tj osób - zmniejszyło się o 7 osób w stosunku do ostatniego dnia IV kwartału 2012r. (55 osób). Zatrudnienie pracowników na stanowiskach nierobotniczych wynosiło 12 osób i uległo zmniejszeniu o 7 osób w porównaniu do IV kwartału 2012r. (19 osób). Zatrudnienie pracowników na stanowiskach robotniczych wynosiło 36 osób i uległo zwiększeniu o 2 osoby w porównaniu do IV kwartału 2012r. (34 osób). Zatrudnienie w Spółce wg stanu na r. Zatrudnienie w Spółce wg stanu na r osób - 48 osób Zestawienie zwolnionych w okresie do osoby, 1 dyr. finansowy/ główna księgowa wypowiedział pracodawca 2 3 mechanik samochodowy i sprzętu ciężkiego, kierowca poj. technolog. kierowca poj. technolog., op. ładowarki, op. koparki, z upływem czasu, na który była zawarta z upływem czasu, na który była zawarta Na dzień sporządzenia tej informacji liczba osób zwolnionych wzrosła do 8 osób.

7 Zestawienie zatrudnionych w okresie do osoby, 1 Wagowa kier. sam. technolog., op. ładowarki i koparki, op. urz. sort-rusz Planowane na 2014r., niewielkie zwiększenie zatrudnienia związane jest z potrzebą utrzymania zwiększonego wydobycia bloków oraz okresowym uzupełnieniem braków pracowników zatrudnionych zarówno przy wydobyciu bloków jak i utrzymania produkcji kruszyw w związku z ustalonym harmonogramem wysyłek pociągowych i odbioru samochodowego grysów dla Skanskiej. 2.2 INFORMACJA o Związkach Zawodowych W spółce Sjenit S.A. działa jeden związek zawodowy tj. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Sjenit S.A. W ostatnim dniu IV kwartału 2013r. tj r. liczba członków wynosiła 8 osób. Współpraca ze związkami zawodowymi oraz z radą pracowników w Spółce przebiega poprawnie. Związki zawodowe nie stanowią przeszkód w prowadzeniu polityki gospodarczej i kadrowej oraz w bieżącym zarządzaniu jednostką. B. Ważniejsze zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym a także po jego zakończeniu. 1. Wyniki finansowe Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie. Lp Wyszczególnienie 7 Jedn. miary Plan 2013 Wykonanie 2013 % (5/4) Produkcja rzeczowa ogółem t , ,00 97,73% w tym: a) mieszanki t , ,00 134,11% b) piaski t , ,00 105,74% c) grysy t , ,00 72,47% d) tłuczeń, kliniec t , ,00 119,91% e) kamień łamany, hydrotechniczny t , ,00 128,81% f) bloki, bryły formak t , ,00 63,37% 2. Sprzedaż rzeczowa produkcji t , ,96 97,02% w tym: a) mieszanki t , ,65 181,07% b) piaski t , ,05 82,19% c) grysy t , ,28 57,96% d) tłuczeń, kliniec t 0, ,91 0,00% e) kamień łamany,hydrotechniczny t 9 209, ,46 173,85% f) bloki, bryły formak t , ,88 78,67% g) materiał z wyrobiska, nadkład t 0,00 0,00 0,00% g) kostka 4 220,00 147,73 3,50%

8 3. Zapasy wyrobów gotowych t , ,62 100,00% w tym: a) mieszanki t , ,59 100,00% b) piaski t , ,31 100,00% c) grysy t , ,65 100,00% d) tłuczeń, kliniec t 2 502, ,05 100,00% e) kamień łamany t 0,00 0,00 0,00% f) bloki, bryły formak,kostka t 785,02 785,02 100,00% 4 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: tys. zł , ,53 100,62% od jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Przychody netto ze sprzedaży produktów tys. zł , ,80 103,03% Zmiana stanu produktów tys. zł 701,91 384,30 54,75% Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki tys. zł 0,00 0,00 0,00% Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów tys. zł 0,53 44, ,02% Koszty działalności operacyjnej tys. zł , ,84 126,82% Amortyzacja tys. zł 1 565, ,39 84,40% Zużycie materiałów i energii tys. zł 2 784, ,62 89,70% Usługi obce tys. zł 2 035, ,27 292,81% Podatki i opłaty, w tym: tys. zł 899,24 919,27 102,23% podatek akcyzowy tys. zł 0,00 0,00 0,00% Wynagrodzenia tys. zł 2 966, ,21 96,01% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia tys. zł 836,54 642,22 76,77% Pozostałe koszty rodzajowe tys. zł 426,55 405,61 95,09% Wartość sprzedanych towarów i materiałów tys. zł 0,00 7,25 0,00% Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) tys. zł 719, ,31-318,73% Pozostałe przychody operacyjne tys. zł 177,67 458,61 258,12% Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys. zł 139,77 188,26 134,69% Dotacje tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne przychody operacyjne tys. zł 37,90 270,35 713,30% Pozostałe koszty operacyjne tys. zł 280,31 487,05 173,75% Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys. zł 36,73 0,00 0,00% Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne koszty operacyjne tys. zł 243,58 487,05 199,95% Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) tys. zł 616, ,75-376,37% Przychody finansowe tys. zł 0,21 18, ,68% Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: tys. zł 0,00 0,00 0,00% od jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Odsetki, w tym: tys. zł 0,21 18, ,68% od jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk ze zbycia inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Aktualizacja wartości inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne tys. zł 0,00 0,00 0,00% Koszty finansowe tys. zł 399,20 334,37 83,76% Odsetki, w tym: tys. zł 399,20 334,37 83,76% dla jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Strata ze zbycia inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Aktualizacja wartości inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) tys. zł 217, , ,67% Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zyski nadzwyczajne tys. zł 0,00 0,00 0,00% 8

9 Straty nadzwyczajne tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk (strata) brutto (I±J) tys. zł 217, , ,67% Podatek dochodowy tys. zł 41,39-292,48 0,00% Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk (strata) netto (K-L-M) tys. zł 176, , ,87% 5 Należności krótkoterminowe tys. zł 1 316, ,20 96,12% 6 Inwestycje krótkoterminowe tys. zł 826, ,59 166,92% 7 Aktywa obrotowe tys. zł 6 123, ,38 97,72% 8 Pasywa tys. zł , ,02 101,53% 9 Zobowiązania i rezerwy tys. zł 7 005, ,71 135,49% 10 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 1 749, ,82 215,33% 11 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 4 748, ,30 107,77% w tym z tyt. dostaw i usług tys. zł 2 201, ,54 88,10% 12 Zatrudnienie osoby ,09% 13 Kapitał własny tyś. zł 5 726, ,30 59,98% 14 Kapitał podstawowy tyś. zł 7 894, ,90 100,00% 15 Zapasy wyrobów gotowych tyś. zł 3 859, ,30 73,62% Zyskowność netto sprzedaży ogółem - % 1,44% -19,05% 16 (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 1320,74% Zyskowność netto (zysk - % 1,53% -19,74% 17 netto/przychody ze sprzedaży wyrobów) 1289,83% 18 Wskaźnik płynności I krotność (inwestycje krótkot./zobowiązania krótkoter.) pokrycia 0,17 0,27 154,89% Wskaźnik płynności II (aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoter.) Wskaźnik płynności III (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) Wskaźnik rentowności kapitału zakładowego (zysk netto/kapitał podstawowy) krotność pokrycia krotność pokrycia 0,48 0,61 128,79% 1,29 1,17 90,67% % 2,24% -29,71% ,87% 2. Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Spółki 2.1. Zdarzenia o charakterze organizacyjno prawnym. a) Podjęte w poprzednich miesiącach kroki i realizowane już działania przynoszą i będą przynosić oszczędności: okresową rezygnację z usług stałych na obsługę kopalni - ok. 4 tys.zł rezygnacja z dzierżawy części terenu bocznicy kolejowej 9,5 tys. zł/mc od 1 listopada zmiana podmiotu świadczącego usługę ochrony mienia korzystamy z ulgi we wpłatach na PFORN - ok. 4 5 tys. zł /m-c. 9

10 zakończyło się w listopadzie naliczanie odpraw i odszkodowań dla poprzedniego zarządu. Na dzień 31 grudnia 2013 do wypłaty pozostała kwota 84 tys. zł, od dostawcy energii elektrycznej Tauron, uzyskano obniżenie kosztu zmiennego (istotnego składnika) w cenie energii o 10,5%, co przy zużyciu energii dla poziomie adekwatnym do 2013 r przyniesie obniżenie kosztu energii ok. 26 tys. zł/rok. Obniżenie wynagrodzeń w grupie pracowników umysłowych i dozoru kopalni o 20% przyniesie oszczędności w 2014r. b) Rozpoczęte w 2012r. i kontynuowane od początku 2013 postępowania sądowe przeciwko byłemu Dyrektorowi Handlowemu oraz byłemu Prezesowi Spółki trwają w dalszym ciągu i prowadzi Kancelaria Lang i Wspólnicy z Wrocławia. c) W okresie IV kw roku nie zawarto znaczących umów (o wartości przekraczającej 50 tys. zł). Przyjęte do realizacji dostawy bloków i brył skalnych sjenitowych na potrzeby realizacji wymiany nawierzchni ulic i palców w Łodzi i Warszawie zostały z powodzeniem zakończone. Wartość sprzedaży bloków i brył skalnych za cały rok 2013 wyniosła 1.789,5 tys. zł przy dostarczonych ilościach 13,5 tys. zł co pozwoliło uzyskać średnią cenę 132,5 zł/tonę. Współpraca z odbiorcami przebiegała poprawnie, realizacje były terminowe z ustalonym sposobem płatności: przedpłata lub krótki termin płatności 3 dni Zdarzenia o charakterze produkcyjnym. Produkcja Kruszyw W IV kwartale 2013 dokonano wymiany okładzin kruszących w kruszarkach stożkowych METSO GP-200 oraz Sandvik H-3800 w ciągu technologicznym produkcji grysów. W związku z dużą awaryjnością wozideł, kontynuowana była współpraca z firmą transportową PATANA w zakresie wzmocnienia (uzupełnienia) przewozów nadawy jednym wozidłem przegubowym. Ponieważ w dalszym ciągu nie było zainteresowania produktami 11/16 i 16/22 a duże zapotrzebowanie na frakcję 8/11 utrzymywało się, kontynuowano wdrożony od czerwca wariant produkcji bez udziału 11/16 i 16/22. W celu utrzymania zwiększonej ilości produkowanego grysu 8-11 mm w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu praca prowadzona była w systemie 3 zmianowym, przy zachowaniu dwuzmianowej pracy na wyrobisku (załadunek i dostawa urobku) i przeróbki wstępnej (kruszarka wstępna). Podjęta organizacja pracy pozwalała na maksymalne wykorzystanie ciągów produkcyjnych oraz rekompensuje zmniejszenie wydajności godzinowej ciągu produkcji grysów. W I kwartale 2014 roku będzie kontynuowana produkcja grysów w systemie 3 zmianowym. Niezbędne będą wymiany 2 taśm przenośnikowych oraz wymiana okładzin kruszących w kruszarkach stożkowych Metso GP-200 oraz H-3800 a także niezbędna będzie tez wymiana jednej z okładzin kruszących wstępnej kruszarki szczękowej Metso 10

11 C-125. Konieczna jest również wymiana łańcuchów gąsienic koparki Demag nr 3. Produkcja Bloków: Przez cały IV kwartał kontynuowano produkcję bloków i brył przede wszystkim na potrzeby producentów kamiennej galanterii budowlanej (cięte płytki chodnikowe i ciągi korytek odwadniających powierzchnie placów i ciągów pieszych na ulicach Łodzi i Warszawy). Do końca 2013 wdrożono inną, stosowaną w innych zakładach wydobywających bloki i materiały kamienne technologii wydobycia. Przeobrażone przodki skalne w ogromnym stopniu zwiększają bezpieczeństwo pracy górników i umożliwią lepsze wykorzystanie ładowarki zakupionej w celu zwiększenia wydobycia drogiej ładowarki CAT spełniającej też rolę nośnika bloków a intensywniej stosując posiadany do niej specjalistyczny osprzęt, możliwe jest optymalne wykorzystanie jej jako dedykowanej maszyny wielofunkcyjnej mogącej obsłużyć 3 4 punkty wydobycia bloków. Wdrożono stosowanie perforatora do podziału wtórnego odspojonych bloków i stosowanie lontu detonującego do strzelania zarówno do odspajania od złoża dużych (kilkusettonowych) monolitów skalnych jak i ich podziału na bloki. Uruchomiono także i wprowadzono do transportu bloków skalnych posiadany w kopalni nośnik bloków/ładowarkę Fadroma NBS, ze względu na potrzeby wywozu i załadunku samochodów przy znaczącym wzroście sprzedaży bloków i brył skalnych. Wstrzymana od czerwca produkcja kostki sjenitowej nie została wznowiona ze względu na małą sprzedaż kostki sjenitowej, związaną z brakiem zainteresowania klientów, Jest to konsekwencja ogólnokrajowego spadku robót z zastosowaniem tego rodzaju galanterii kamiennej. 11

12 Na zapasie w dalszym ciągu posiadamy ok. 800 ton kostki. W 2014 r. konieczne jest zwiększenie liczby przodków do co najmniej do 4-5, co jest jednak warunkowane warunkami geologicznymi i technologicznymi kopalni, która musi również prowadzić produkcję kruszyw łamanych równolegle i co nie jest praktykowane w żadnej kopalni zajmującej się wydobyciem bloków skalnych Produkcja bloków w latach Styczeń Marzec Maj Lipiec Wrzesień Listopad Realizacja planu inwestycyjnego: W IV kwartale 2013r. dokonano planowanego zakupów inwestycyjnego w postaci dwu wiertarkowego Perforatora MARINI do wiercenia otworów mało średnicowych przy eksploatacji partii blocznej złoża Pozostałe inwestycje nie zostały zrealizowane wszystkim ze względu na sytuację finansową spółki. Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w zbiorczym zestawieniu planu działania spółki na 2013r. zostaje przesunięte w czasie. Realizowane prace remontowe w IV kwartale 2013 roku. W okresie IV kwartału 2013r. prowadzono jedynie awaryjne remonty głównych maszyn. Przywrócono sprawność koparek DEMAG nr 2 i 3. Przekazano do remontu skrzynię biegów i zmiennik momentu ładowarki Volvo L220 nr 1. 12

13 Dokonano też rutynowe zabiegi obracania okładzin kruszących kruszarek w celu odtworzenia i utrzymania technicznych zdolności produkcyjnych węzła przeróbki wstępnej. Na zakładach przeróbki wstępnej i wtórnej wykonywano jedynie bieżące usuwanie usterek, doraźne naprawy taśm i urządzeń zakładu przeróbczego, które dla utrzymania płynności produkcji i sprzedaży absorbowały znaczne środki finansowe. Wzmożona produkcja II,III,IV kwartału spowodowała potrzebę wykonywania szeregu napraw i działań o charakterze odtworzeniowym w maszynach zarówno na linii produkcyjnej kruszyw jak i w maszynach załadowczych i wozidłach. W okresie pierwszych dwóch tygodni 2014 roku wykonano naprawy konstrukcji podtrzymujących i zabezpieczających lej zsypowy kruszarki wstępnej pod rusztem podajnika Nordberg. W dalszym ciągu będą wykonywane będą naprawy i prace odtworzeniowe na przenośniku PT-3 i innych przenośnikach w zakresie napraw przesypów i tras przenośnikowych. Niezbędna będzie również kosztowna wymiana taśm przenośnikowych na przenośnikach PT-3 i PT-6. Zamierzenia te będą realizowane etapami zarówno w miarę powstania rzeczywistej potrzeby ich realizacji (konieczności) jak i stanu posiadanych środków finansowych. W związku z słabym stanem technicznym wozideł technologicznych kontynuowana będzie współpraca z firmą Patana, która dostarcza urobek skalny z wyrobiska do kruszarki wstępnej zakładu. Warunki zlecenia obsługi analogiczne jak w roku Konieczna będzie także kwestia wymiany zużytych gąsienic w koparce Demag H-65 nr 3, żeby móc utrzymać z jednej strony optymalną płynność dostaw do zakładu przeróbczego urobku do produkcji kruszyw, z drugiej zaś przemiennie ładować urobek z różnych miejsc złoża w celu utrzymania parametrów jakościowych produktów Zdarzenia o charakterze finansowym. Zaplanowany na IV kwartał 2013 r. wynik finansowy w kwotach wynikających z planu przyjętego przez Radę Nadzorczą, nie został zrealizowany. Wynik za 4 kwartały 2013 zakończył się stratą netto w wysokości 2.345,3 tys. zł. Łączna kwota przychodów ze sprzedaży produktów za ten okres wyniosła netto ,8 tys. zł, w tym ze sprzedaży kruszyw 7.962,9 tys. zł, ze sprzedaży usług (transportowych) 3.917,9 tys. zł. Średniomiesięczny przychód ze sprzedaży w IV kwartale 2013r. wyniósł 1.196,0 tys. zł. W IV kwartale kwota przychodów ze sprzedaży wyniosła 3.588,1 tys. zł, w tym ze sprzedaży kruszyw 2.442,4 tys. zł, ze sprzedaży usług transportowych 1.145,7 tys. zł. Najwyższe przychody ze sprzedaży kruszyw uzyskano w miesiącu październiku tj ,9 tys. zł., w pozostałych dwóch miesiącach przychód ze sprzedaży kruszyw wynosił odpowiednio 782,0 tys. zł oraz 432,5 tys. zł. Sprzedaż kruszyw w październiku była najwyższą miesięczną sprzedażą odnotowaną w 2013r. W IV kwartale zrealizowano łącznie 20 wysyłek kolejowych, w tym w październiku 11, w listopadzie 6, w grudniu 3. Przychody ze sprzedaży kruszyw za 2013r. wyniosły 7.962,9 tys. zł i w porównaniu do przychodów za 2012r. (6.597,7 tys. zł) były wyższe o 1.365,2 tys. zł. Wolumen sprzedaży za 2013r. wyniósł 400,5 tys. ton, w porównaniu do 2012r. ( 284,0 tys. ton) był wyższy o 116,5 tys. ton. W okresie IV kwartału 2013r dzięki m.in. zwiększeniu przychodów ze sprzedaży poprawiła się bieżąca płynność finansowa, uregulowane zostały zobowiązania wobec 13

14 ZUS, US i z tytułu podatków od nieruchomości. W tym okresie też spłacona została rata pożyczki na wypłatę dywidendy w wysokości 300 tys. zł. Spłaty dokonano w terminie. Na początku 2014r. dokonano również spłaty zobowiązania z tytułu dywidendy w wysokości 213 tys. zł. Na bieżąco regulowane były zobowiązania wobec leasingodawców w kwocie aktualnie około 85 tys. zł brutto miesięcznie. W bieżącym roku spółka wykupiła w leasingu dwa urządzenia tj. ładowarkę Volvo L220F ( wykup w kwietniu za kwotę 120 tys. zł brutto) oraz kruszarkę stożkową GP200S za kwotę brutto 121 tys. zł. (we wrześniu 2013r.). Suma płatności rat leasingowych i kosztów wykupu w 2013r. wyniesie łącznie tys. zł brutto. Do spłaty pozostało 5 umów na następujące urządzenia: - ładowarka Volvo L220F, kruszarka Metso, podawacz rusztowy, skoda combi, ładowarka CAT. Najbliższe terminy zakończenia umów leasingowych przypadają w 2015r. Ostatnia płatność leasingu przypada w grudniu 2016r. Podjęte w trakcie 2013r. próby uzyskania wsparcia kredytowego w bankach nie przyniosły pozytywnych rezultatów ze względu na wyniki spółki oraz nieprzychylną politykę banków w stosunku do branży budownictwa i produkcji kruszyw. Bieżąca działalność spółki w 2013r. była możliwa dzięki dużemu wsparciu głównego akcjonariusza, w październiku 2013r. podpisano umowę o udzielenie pożyczki na kwotę tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności. Celem udzielenia tej pożyczki jest spłata zobowiązań z tytułu dostaw usług transportowych, co umożliwiło w miarę bieżące regulowanie zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych dostawców oraz kwalifikowanie tego zobowiązania jako długoterminowe. Pożyczka została zabezpieczona na majątku spółki. Oprocentowanie ustalono wysokości 5% rocznie, spłata całości pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w terminie do dnia r. Na początku lutego 2014r. spółka wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o przesunięcie terminu płatności zobowiązania z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2013r. w wysokości 55 tys. zł do 20 kwietnia 2014r. oraz 100 tys. zł do 20 maja 2014r. Spodziewamy się pozytywnej decyzji. W wyniku konsekwentnego działania na rzecz przyspieszenia spływu należności w trakcie roku doprowadzono do skrócenia terminów płatności za dostawy, stosowania w szerszym zakresie przedpłat oraz terminów 1-7 dni. Niektórzy klienci przejęli na siebie ciężar zamawiania i finansowania kosztów transportu. Przewidywana wyższa sprzedaż od drugiego kwartału 2014r. powinna przynieść efekt poprawy płynności w ciągu do dwóch. Bilans spółki sporządzony na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2013r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Wobec powyższego, mając na uwadze wypełnienie wymogów wynikających z art. 397 kodeksu spółek handlowych Zarząd umieści w porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu projekt uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki Zdarzenia o charakterze handlowym. Działania w obszarze handlowym i marketingowym w IV kw. 2013r. Analiza makrootoczenia 14

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Emil Wąsacz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Podsumowanie 2015 roku oraz I kwartału 2016 roku w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. Mariusz Serwa Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres

RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres RAPORT PÓŁROCZNY AOW FAKTORING S.A. za okres 01.01.2012 30.06.2012 Częstochowa 31.08.2012 Oświadczenie zarządu Sprawozdanie zarządu za pierwsze półrocze 2012 Gospodarka polska w I połowie roku 2012 weszła

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku jednostkowy ZA LOYD S.A. Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI: I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku jednostkowy ZA LOYD SA Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: I JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo