SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności spółki SJENIT S.A. za 2013r. NIEMCZA, kwiecień 2014r. 1

2 A. Informacje o jednostce 1. Charakterystyka jednostki 1.1 Dane identyfikacyjne Firma Spółki brzmi: SJENIT Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Niemcza Adres Spółki: Gumin 18, Niemcza Regon: Nr rejestracji podatkowej NIP: tel.: 74/ tel./fax: 74/ Forma prawna jednostki Forma prawna Spółki nie uległa zmianie. Spółka działa na mocy aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną sporządzonego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i dokonanego aktem notarialnym Repertorium A nr 6668/95 przed notariuszem Pawłem Błaszczykiem w Warszawie w dniu roku. W imieniu Skarbu Państwa akt przekształcenia podpisał w dniu 15 maja 1995 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako pełnomocnik Ministra Przekształceń Własnościowych. Spółka została zarejestrowana w dniu 01 lipca 1995 roku przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy pod numerem RHB Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocław Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu Spółki w dniu 27 listopad 2001 roku do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Struktura organizacyjna jednostki Spółka Akcyjna SJENIT działa w formie przedsiębiorstwa jednozakładowego, posiadającego jedną kopalnię skały sjenitowej KOŚMIN zlokalizowaną na nieruchomości położonej w gminie Niemcza o poniżej przedstawionej strukturze organizacyjnej. Władze Spółki stanowią: a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (tworzą: PGP Bazalt S.A w Wilkowie i uprawnieni pracownicy Sjenit i) b) Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. c) Zarząd Spółki sprawowany jest jednoosobowo. 2

3 Organizację przedsiębiorstwa stanowią: Dział ruchu zakładu górniczego: a) KRZG b) Kierownik kopalni c) dział górniczo produkcyjny d) dział energomechaniczny Dział marketingu i sprzedaży a) Menadżer ds. sprzedaży b) Koordynator ds. sprzedaży c) Obsługa wagi samochodowej i sprzedaż detaliczna d) Laboratorium Dział ekonomiczno finansowy a) Dyrektor finansowy Główny Księgowy b) Kadry i płace c) Księgowość i finanse 1.4 Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 7,00 zł każda, w tym: a) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A do nr A , będących własnością Pracowników, b) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A do nr A , będących własnością Skarbu Państwa, c) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A do nr A , będących własnością PGP Bazalt S.A., d) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od nr B do nr B będących własnością PGP Bazalt S.A., e) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od nr C do nr C , będących własnością PGP Bazalt S.A., f) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od nr D do nr D będących własnością PGP Bazalt S.A., g) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od nr E do nr E będących własnością PGP Bazalt S.A. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w chwili przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E objęła i pokryła CHEMIA POLSKA Sp. z o.o. W roku 2009 wszystkie akcje na okaziciela objęte przez Chemię Polską zostały wymienione na imienne. W 2010 roku Chemia Polska Sp. z o.o. odkupiła od Skarbu Państwa akcji, pozostawiając tym samym Skarbowi Państwa tylko akcji i czyniąc go właścicielem niewielu ponad 2% akcji. W dniu 05 lipca 2011r. Chemia Polska Sp. z o.o. sprzedała akcji, wszystkie posiadane przez Spółkę akcje serii A, B, C, D, i E Spółki SJENIT S.A. dla PGP Bazalt S.A. w Wilkowie. 3

4 Od dnia 3 października 2011 rozpoczęto wydawanie akcji imiennych dla pracowników. Do dnia r. spółka wydała uprawnionym pracownikom akcje Serii A w ilości od nr do nr w ilości akcje z puli przypadających na pracowników. Na 266 osób uprawnionych akcje odebrało i podpisano umowy z 202 pracownikami. Wydawanie akcji uprawnionym pracownikom obowiązywało do dnia r. W dniu r. prawo do nieopłatnego nabycia akcji utraciło 15 pracowników w ilości 1010 akcji. Procedurę nieodpłatnego przekazania akcji pracownikom uważamy za zakończoną. Do końca września 2013r. całość dokumentacji związanej z przekazaniem akcji pracowniczych została przesłana do Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. W wyniku zakończonego procesu prywatyzacji (nieodpłatnego przekazania akcji uprawnionym pracownikom) pracownicy objęli akcji a w posiadaniu Skarbu Państwa pozostało akcji. W IV kwartale 2013r. spółka PGP Bazalt SA odkupiła całość akcji od Skarbu Państwa. W okresie od listopada do r. w wyniku złożonej oferty byłym pracownikom akcjonariuszom, PGP Bazalt SA nabyło akcji od tych akcjonariuszy. Od 1 stycznia 2014r. do dnia sporządzenia tej informacji główny akcjonariusz PGP Bazalt SA nabył kolejne akcji. W posiadaniu akcjonariuszy pozostało akcji. 1.5 Struktura własności na dzień 31 grudnia 2013r. Udziałowcami Spółki Akcyjnej Sjenit są PGP Bazalt S.A. z siedzibą w Wilkowie, posiadające na r akcji o wartości 7 zł każda i wartości kapitału akcyjnego zł oraz Pracownicy w ilości akcji o wartości nominalnej 7 zł każda i wartości kapitału akcyjnego zł. co stanowi odpowiednio : PGP Bazalt SA posiada 99,75 % a Pracownicy akcjonariusze 0,25 %. 1.6 Czas trwania jednostki Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 1.7 Skład Zarządu jednostki Zgodnie z 11 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Skład Zarządu Spółki w bieżącym roku obrotowym 2013: Paweł Pietkiewicz-Prezes Zarządu jednoosobowo od do r. Leszek Mucha- Prezes Zarządu jednoosobowo od do chwili obecnej. 1.8 Przepisy prawa regulujące działalność jednostki 4

5 Spółka działa w oparciu o: Ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) Ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) Statut Spółki (jednolity tekst statutu z dnia r. przyjęty aktem notarialnym Repertorium A 2422/2009). 1.9 Posiadane przez Spółkę zezwolenia i koncesje KONCESJA NR 10/93 z dnia r. wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wraz z dotyczącymi jej decyzjami. Koncesja nr 4/2002 Wojewody Dolnośląskiego z dnia r., znak ŚR.IV /2002 na eksploatacje złoża sjenitu Kośmin do dnia r. Decyzja BKk-1298/MM/95z dnia wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Decyzja BKk-1611/MM/95 z dnia wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a Górniczym Przedsiębiorstwem Eksploatacji i Przerobu Kamienia Sjenit w Piławie Górnej, zał. do pisma OUG we Wrocławiu z dnia r L.dz. 74/119/95/Dm, zał: 2a-K. Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego - znak RL.V /99 z dnia r. pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenia ścieków opadowych do rowu melioracyjnego R-H13; ważność decyzji r. Decyzję Starosty Dzierżoniowskiego z dnia r. zmieniającą pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych. Pozwolenie Starosty Dzierżoniowskiego z dnia r. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego z dnia r., oraz Decyzja zmieniająca z dnia r. i Decyzja zmieniająca z dnia r. Dokumentacja geologiczna i Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej z zasobami w kat. C1 + B złoża sjenitu Kośmin. PUG-G AZ- GEOMETR. Wałbrzych, czerwiec Decyzja znak DG/kzk/EZD/7208/2000 z dnia r. zatwierdzająca zasoby wg stanu na r. Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej w kat. B+C1+C2 złoża sjenitu Kośmin. UG- G GEOMETR. Szczawno Zdrój, Projekt zagospodarowania złoża sjenitu Kośmin. PUG-G AZ- GEOMETR. Wałbrzych listopad Dodatek nr 4 ( 2008), nr 5 ( 2011) oraz nr 6 ( VII 2013) do projektu zagospodarowania złoża sjenitu Kośmin. UG-G GEOMETR. Szczawno Zdrój, Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji złoża sjenitu Kośmin. UG-G Geometr. Szczawno Zdrój, 2008 Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego znak RL.IV /2/2002 z dnia r. wraz z decyzja RL.IV /2/2001/2002 z dnia r. dot. kierunków rekultywacji terenów SJENIT S.A. Plan Ruchu Kopalni Kośmin cz. podstawowa + dodatki od nr 14 do 24. Plan Ruchu Kopalni Kośmin cz. szczegółowa na lata ; Dodatek nr 1 i 2. Badania kontrolne propagacji drgań sejsmicznych od robót strzałowych VI

6 Decyzję Dyrektora OUG we Wrocławiu z dnia r. na używanie MW. Program Gospodarowania Odpadami Wydobywczymi - listopad 2012r. Decyzję Ministra Gospodarki na przemieszczanie MW z dn r. Wyżej wymienione (jako najistotniejsze) dokumenty umożliwiają prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z zapisami koncesyjnymi i zatwierdzonym Planem Ruchu i PZZ-em. Dokumenty te oceniono jako spełniające wymagania oraz jako zgodne z przepisami prawa Zestawienie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy w 2013r.: W II kw. 2013r. odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 VI 2013r. 2. Przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest: wydobywanie kamienia, wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa, produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego, pozostała sprzedaż hurtowa, pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, transport kolejowy, towarowy transport drogowy, przeładunek towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów, pozostała działalność wspomagająca transport lądowy. 2.1 Zatrudnienie w Spółce w IV kwartale 2013r. Przeciętne zatrudnienie w IV kw. 2013r. wynosiło 49 osób, w stosunku do III kwartału 2012r. (53 osoby) zmniejszyło się o 4 osoby, a w ostatnim dniu IV kwartału tj osób - zmniejszyło się o 7 osób w stosunku do ostatniego dnia IV kwartału 2012r. (55 osób). Zatrudnienie pracowników na stanowiskach nierobotniczych wynosiło 12 osób i uległo zmniejszeniu o 7 osób w porównaniu do IV kwartału 2012r. (19 osób). Zatrudnienie pracowników na stanowiskach robotniczych wynosiło 36 osób i uległo zwiększeniu o 2 osoby w porównaniu do IV kwartału 2012r. (34 osób). Zatrudnienie w Spółce wg stanu na r. Zatrudnienie w Spółce wg stanu na r osób - 48 osób Zestawienie zwolnionych w okresie do osoby, 1 dyr. finansowy/ główna księgowa wypowiedział pracodawca 2 3 mechanik samochodowy i sprzętu ciężkiego, kierowca poj. technolog. kierowca poj. technolog., op. ładowarki, op. koparki, z upływem czasu, na który była zawarta z upływem czasu, na który była zawarta Na dzień sporządzenia tej informacji liczba osób zwolnionych wzrosła do 8 osób.

7 Zestawienie zatrudnionych w okresie do osoby, 1 Wagowa kier. sam. technolog., op. ładowarki i koparki, op. urz. sort-rusz Planowane na 2014r., niewielkie zwiększenie zatrudnienia związane jest z potrzebą utrzymania zwiększonego wydobycia bloków oraz okresowym uzupełnieniem braków pracowników zatrudnionych zarówno przy wydobyciu bloków jak i utrzymania produkcji kruszyw w związku z ustalonym harmonogramem wysyłek pociągowych i odbioru samochodowego grysów dla Skanskiej. 2.2 INFORMACJA o Związkach Zawodowych W spółce Sjenit S.A. działa jeden związek zawodowy tj. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Sjenit S.A. W ostatnim dniu IV kwartału 2013r. tj r. liczba członków wynosiła 8 osób. Współpraca ze związkami zawodowymi oraz z radą pracowników w Spółce przebiega poprawnie. Związki zawodowe nie stanowią przeszkód w prowadzeniu polityki gospodarczej i kadrowej oraz w bieżącym zarządzaniu jednostką. B. Ważniejsze zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym a także po jego zakończeniu. 1. Wyniki finansowe Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie. Lp Wyszczególnienie 7 Jedn. miary Plan 2013 Wykonanie 2013 % (5/4) Produkcja rzeczowa ogółem t , ,00 97,73% w tym: a) mieszanki t , ,00 134,11% b) piaski t , ,00 105,74% c) grysy t , ,00 72,47% d) tłuczeń, kliniec t , ,00 119,91% e) kamień łamany, hydrotechniczny t , ,00 128,81% f) bloki, bryły formak t , ,00 63,37% 2. Sprzedaż rzeczowa produkcji t , ,96 97,02% w tym: a) mieszanki t , ,65 181,07% b) piaski t , ,05 82,19% c) grysy t , ,28 57,96% d) tłuczeń, kliniec t 0, ,91 0,00% e) kamień łamany,hydrotechniczny t 9 209, ,46 173,85% f) bloki, bryły formak t , ,88 78,67% g) materiał z wyrobiska, nadkład t 0,00 0,00 0,00% g) kostka 4 220,00 147,73 3,50%

8 3. Zapasy wyrobów gotowych t , ,62 100,00% w tym: a) mieszanki t , ,59 100,00% b) piaski t , ,31 100,00% c) grysy t , ,65 100,00% d) tłuczeń, kliniec t 2 502, ,05 100,00% e) kamień łamany t 0,00 0,00 0,00% f) bloki, bryły formak,kostka t 785,02 785,02 100,00% 4 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: tys. zł , ,53 100,62% od jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Przychody netto ze sprzedaży produktów tys. zł , ,80 103,03% Zmiana stanu produktów tys. zł 701,91 384,30 54,75% Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki tys. zł 0,00 0,00 0,00% Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów tys. zł 0,53 44, ,02% Koszty działalności operacyjnej tys. zł , ,84 126,82% Amortyzacja tys. zł 1 565, ,39 84,40% Zużycie materiałów i energii tys. zł 2 784, ,62 89,70% Usługi obce tys. zł 2 035, ,27 292,81% Podatki i opłaty, w tym: tys. zł 899,24 919,27 102,23% podatek akcyzowy tys. zł 0,00 0,00 0,00% Wynagrodzenia tys. zł 2 966, ,21 96,01% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia tys. zł 836,54 642,22 76,77% Pozostałe koszty rodzajowe tys. zł 426,55 405,61 95,09% Wartość sprzedanych towarów i materiałów tys. zł 0,00 7,25 0,00% Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) tys. zł 719, ,31-318,73% Pozostałe przychody operacyjne tys. zł 177,67 458,61 258,12% Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys. zł 139,77 188,26 134,69% Dotacje tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne przychody operacyjne tys. zł 37,90 270,35 713,30% Pozostałe koszty operacyjne tys. zł 280,31 487,05 173,75% Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys. zł 36,73 0,00 0,00% Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne koszty operacyjne tys. zł 243,58 487,05 199,95% Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) tys. zł 616, ,75-376,37% Przychody finansowe tys. zł 0,21 18, ,68% Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: tys. zł 0,00 0,00 0,00% od jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Odsetki, w tym: tys. zł 0,21 18, ,68% od jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk ze zbycia inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Aktualizacja wartości inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne tys. zł 0,00 0,00 0,00% Koszty finansowe tys. zł 399,20 334,37 83,76% Odsetki, w tym: tys. zł 399,20 334,37 83,76% dla jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Strata ze zbycia inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Aktualizacja wartości inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) tys. zł 217, , ,67% Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zyski nadzwyczajne tys. zł 0,00 0,00 0,00% 8

9 Straty nadzwyczajne tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk (strata) brutto (I±J) tys. zł 217, , ,67% Podatek dochodowy tys. zł 41,39-292,48 0,00% Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk (strata) netto (K-L-M) tys. zł 176, , ,87% 5 Należności krótkoterminowe tys. zł 1 316, ,20 96,12% 6 Inwestycje krótkoterminowe tys. zł 826, ,59 166,92% 7 Aktywa obrotowe tys. zł 6 123, ,38 97,72% 8 Pasywa tys. zł , ,02 101,53% 9 Zobowiązania i rezerwy tys. zł 7 005, ,71 135,49% 10 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 1 749, ,82 215,33% 11 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 4 748, ,30 107,77% w tym z tyt. dostaw i usług tys. zł 2 201, ,54 88,10% 12 Zatrudnienie osoby ,09% 13 Kapitał własny tyś. zł 5 726, ,30 59,98% 14 Kapitał podstawowy tyś. zł 7 894, ,90 100,00% 15 Zapasy wyrobów gotowych tyś. zł 3 859, ,30 73,62% Zyskowność netto sprzedaży ogółem - % 1,44% -19,05% 16 (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 1320,74% Zyskowność netto (zysk - % 1,53% -19,74% 17 netto/przychody ze sprzedaży wyrobów) 1289,83% 18 Wskaźnik płynności I krotność (inwestycje krótkot./zobowiązania krótkoter.) pokrycia 0,17 0,27 154,89% Wskaźnik płynności II (aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoter.) Wskaźnik płynności III (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) Wskaźnik rentowności kapitału zakładowego (zysk netto/kapitał podstawowy) krotność pokrycia krotność pokrycia 0,48 0,61 128,79% 1,29 1,17 90,67% % 2,24% -29,71% ,87% 2. Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Spółki 2.1. Zdarzenia o charakterze organizacyjno prawnym. a) Podjęte w poprzednich miesiącach kroki i realizowane już działania przynoszą i będą przynosić oszczędności: okresową rezygnację z usług stałych na obsługę kopalni - ok. 4 tys.zł rezygnacja z dzierżawy części terenu bocznicy kolejowej 9,5 tys. zł/mc od 1 listopada zmiana podmiotu świadczącego usługę ochrony mienia korzystamy z ulgi we wpłatach na PFORN - ok. 4 5 tys. zł /m-c. 9

10 zakończyło się w listopadzie naliczanie odpraw i odszkodowań dla poprzedniego zarządu. Na dzień 31 grudnia 2013 do wypłaty pozostała kwota 84 tys. zł, od dostawcy energii elektrycznej Tauron, uzyskano obniżenie kosztu zmiennego (istotnego składnika) w cenie energii o 10,5%, co przy zużyciu energii dla poziomie adekwatnym do 2013 r przyniesie obniżenie kosztu energii ok. 26 tys. zł/rok. Obniżenie wynagrodzeń w grupie pracowników umysłowych i dozoru kopalni o 20% przyniesie oszczędności w 2014r. b) Rozpoczęte w 2012r. i kontynuowane od początku 2013 postępowania sądowe przeciwko byłemu Dyrektorowi Handlowemu oraz byłemu Prezesowi Spółki trwają w dalszym ciągu i prowadzi Kancelaria Lang i Wspólnicy z Wrocławia. c) W okresie IV kw roku nie zawarto znaczących umów (o wartości przekraczającej 50 tys. zł). Przyjęte do realizacji dostawy bloków i brył skalnych sjenitowych na potrzeby realizacji wymiany nawierzchni ulic i palców w Łodzi i Warszawie zostały z powodzeniem zakończone. Wartość sprzedaży bloków i brył skalnych za cały rok 2013 wyniosła 1.789,5 tys. zł przy dostarczonych ilościach 13,5 tys. zł co pozwoliło uzyskać średnią cenę 132,5 zł/tonę. Współpraca z odbiorcami przebiegała poprawnie, realizacje były terminowe z ustalonym sposobem płatności: przedpłata lub krótki termin płatności 3 dni Zdarzenia o charakterze produkcyjnym. Produkcja Kruszyw W IV kwartale 2013 dokonano wymiany okładzin kruszących w kruszarkach stożkowych METSO GP-200 oraz Sandvik H-3800 w ciągu technologicznym produkcji grysów. W związku z dużą awaryjnością wozideł, kontynuowana była współpraca z firmą transportową PATANA w zakresie wzmocnienia (uzupełnienia) przewozów nadawy jednym wozidłem przegubowym. Ponieważ w dalszym ciągu nie było zainteresowania produktami 11/16 i 16/22 a duże zapotrzebowanie na frakcję 8/11 utrzymywało się, kontynuowano wdrożony od czerwca wariant produkcji bez udziału 11/16 i 16/22. W celu utrzymania zwiększonej ilości produkowanego grysu 8-11 mm w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu praca prowadzona była w systemie 3 zmianowym, przy zachowaniu dwuzmianowej pracy na wyrobisku (załadunek i dostawa urobku) i przeróbki wstępnej (kruszarka wstępna). Podjęta organizacja pracy pozwalała na maksymalne wykorzystanie ciągów produkcyjnych oraz rekompensuje zmniejszenie wydajności godzinowej ciągu produkcji grysów. W I kwartale 2014 roku będzie kontynuowana produkcja grysów w systemie 3 zmianowym. Niezbędne będą wymiany 2 taśm przenośnikowych oraz wymiana okładzin kruszących w kruszarkach stożkowych Metso GP-200 oraz H-3800 a także niezbędna będzie tez wymiana jednej z okładzin kruszących wstępnej kruszarki szczękowej Metso 10

11 C-125. Konieczna jest również wymiana łańcuchów gąsienic koparki Demag nr 3. Produkcja Bloków: Przez cały IV kwartał kontynuowano produkcję bloków i brył przede wszystkim na potrzeby producentów kamiennej galanterii budowlanej (cięte płytki chodnikowe i ciągi korytek odwadniających powierzchnie placów i ciągów pieszych na ulicach Łodzi i Warszawy). Do końca 2013 wdrożono inną, stosowaną w innych zakładach wydobywających bloki i materiały kamienne technologii wydobycia. Przeobrażone przodki skalne w ogromnym stopniu zwiększają bezpieczeństwo pracy górników i umożliwią lepsze wykorzystanie ładowarki zakupionej w celu zwiększenia wydobycia drogiej ładowarki CAT spełniającej też rolę nośnika bloków a intensywniej stosując posiadany do niej specjalistyczny osprzęt, możliwe jest optymalne wykorzystanie jej jako dedykowanej maszyny wielofunkcyjnej mogącej obsłużyć 3 4 punkty wydobycia bloków. Wdrożono stosowanie perforatora do podziału wtórnego odspojonych bloków i stosowanie lontu detonującego do strzelania zarówno do odspajania od złoża dużych (kilkusettonowych) monolitów skalnych jak i ich podziału na bloki. Uruchomiono także i wprowadzono do transportu bloków skalnych posiadany w kopalni nośnik bloków/ładowarkę Fadroma NBS, ze względu na potrzeby wywozu i załadunku samochodów przy znaczącym wzroście sprzedaży bloków i brył skalnych. Wstrzymana od czerwca produkcja kostki sjenitowej nie została wznowiona ze względu na małą sprzedaż kostki sjenitowej, związaną z brakiem zainteresowania klientów, Jest to konsekwencja ogólnokrajowego spadku robót z zastosowaniem tego rodzaju galanterii kamiennej. 11

12 Na zapasie w dalszym ciągu posiadamy ok. 800 ton kostki. W 2014 r. konieczne jest zwiększenie liczby przodków do co najmniej do 4-5, co jest jednak warunkowane warunkami geologicznymi i technologicznymi kopalni, która musi również prowadzić produkcję kruszyw łamanych równolegle i co nie jest praktykowane w żadnej kopalni zajmującej się wydobyciem bloków skalnych Produkcja bloków w latach Styczeń Marzec Maj Lipiec Wrzesień Listopad Realizacja planu inwestycyjnego: W IV kwartale 2013r. dokonano planowanego zakupów inwestycyjnego w postaci dwu wiertarkowego Perforatora MARINI do wiercenia otworów mało średnicowych przy eksploatacji partii blocznej złoża Pozostałe inwestycje nie zostały zrealizowane wszystkim ze względu na sytuację finansową spółki. Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w zbiorczym zestawieniu planu działania spółki na 2013r. zostaje przesunięte w czasie. Realizowane prace remontowe w IV kwartale 2013 roku. W okresie IV kwartału 2013r. prowadzono jedynie awaryjne remonty głównych maszyn. Przywrócono sprawność koparek DEMAG nr 2 i 3. Przekazano do remontu skrzynię biegów i zmiennik momentu ładowarki Volvo L220 nr 1. 12

13 Dokonano też rutynowe zabiegi obracania okładzin kruszących kruszarek w celu odtworzenia i utrzymania technicznych zdolności produkcyjnych węzła przeróbki wstępnej. Na zakładach przeróbki wstępnej i wtórnej wykonywano jedynie bieżące usuwanie usterek, doraźne naprawy taśm i urządzeń zakładu przeróbczego, które dla utrzymania płynności produkcji i sprzedaży absorbowały znaczne środki finansowe. Wzmożona produkcja II,III,IV kwartału spowodowała potrzebę wykonywania szeregu napraw i działań o charakterze odtworzeniowym w maszynach zarówno na linii produkcyjnej kruszyw jak i w maszynach załadowczych i wozidłach. W okresie pierwszych dwóch tygodni 2014 roku wykonano naprawy konstrukcji podtrzymujących i zabezpieczających lej zsypowy kruszarki wstępnej pod rusztem podajnika Nordberg. W dalszym ciągu będą wykonywane będą naprawy i prace odtworzeniowe na przenośniku PT-3 i innych przenośnikach w zakresie napraw przesypów i tras przenośnikowych. Niezbędna będzie również kosztowna wymiana taśm przenośnikowych na przenośnikach PT-3 i PT-6. Zamierzenia te będą realizowane etapami zarówno w miarę powstania rzeczywistej potrzeby ich realizacji (konieczności) jak i stanu posiadanych środków finansowych. W związku z słabym stanem technicznym wozideł technologicznych kontynuowana będzie współpraca z firmą Patana, która dostarcza urobek skalny z wyrobiska do kruszarki wstępnej zakładu. Warunki zlecenia obsługi analogiczne jak w roku Konieczna będzie także kwestia wymiany zużytych gąsienic w koparce Demag H-65 nr 3, żeby móc utrzymać z jednej strony optymalną płynność dostaw do zakładu przeróbczego urobku do produkcji kruszyw, z drugiej zaś przemiennie ładować urobek z różnych miejsc złoża w celu utrzymania parametrów jakościowych produktów Zdarzenia o charakterze finansowym. Zaplanowany na IV kwartał 2013 r. wynik finansowy w kwotach wynikających z planu przyjętego przez Radę Nadzorczą, nie został zrealizowany. Wynik za 4 kwartały 2013 zakończył się stratą netto w wysokości 2.345,3 tys. zł. Łączna kwota przychodów ze sprzedaży produktów za ten okres wyniosła netto ,8 tys. zł, w tym ze sprzedaży kruszyw 7.962,9 tys. zł, ze sprzedaży usług (transportowych) 3.917,9 tys. zł. Średniomiesięczny przychód ze sprzedaży w IV kwartale 2013r. wyniósł 1.196,0 tys. zł. W IV kwartale kwota przychodów ze sprzedaży wyniosła 3.588,1 tys. zł, w tym ze sprzedaży kruszyw 2.442,4 tys. zł, ze sprzedaży usług transportowych 1.145,7 tys. zł. Najwyższe przychody ze sprzedaży kruszyw uzyskano w miesiącu październiku tj ,9 tys. zł., w pozostałych dwóch miesiącach przychód ze sprzedaży kruszyw wynosił odpowiednio 782,0 tys. zł oraz 432,5 tys. zł. Sprzedaż kruszyw w październiku była najwyższą miesięczną sprzedażą odnotowaną w 2013r. W IV kwartale zrealizowano łącznie 20 wysyłek kolejowych, w tym w październiku 11, w listopadzie 6, w grudniu 3. Przychody ze sprzedaży kruszyw za 2013r. wyniosły 7.962,9 tys. zł i w porównaniu do przychodów za 2012r. (6.597,7 tys. zł) były wyższe o 1.365,2 tys. zł. Wolumen sprzedaży za 2013r. wyniósł 400,5 tys. ton, w porównaniu do 2012r. ( 284,0 tys. ton) był wyższy o 116,5 tys. ton. W okresie IV kwartału 2013r dzięki m.in. zwiększeniu przychodów ze sprzedaży poprawiła się bieżąca płynność finansowa, uregulowane zostały zobowiązania wobec 13

14 ZUS, US i z tytułu podatków od nieruchomości. W tym okresie też spłacona została rata pożyczki na wypłatę dywidendy w wysokości 300 tys. zł. Spłaty dokonano w terminie. Na początku 2014r. dokonano również spłaty zobowiązania z tytułu dywidendy w wysokości 213 tys. zł. Na bieżąco regulowane były zobowiązania wobec leasingodawców w kwocie aktualnie około 85 tys. zł brutto miesięcznie. W bieżącym roku spółka wykupiła w leasingu dwa urządzenia tj. ładowarkę Volvo L220F ( wykup w kwietniu za kwotę 120 tys. zł brutto) oraz kruszarkę stożkową GP200S za kwotę brutto 121 tys. zł. (we wrześniu 2013r.). Suma płatności rat leasingowych i kosztów wykupu w 2013r. wyniesie łącznie tys. zł brutto. Do spłaty pozostało 5 umów na następujące urządzenia: - ładowarka Volvo L220F, kruszarka Metso, podawacz rusztowy, skoda combi, ładowarka CAT. Najbliższe terminy zakończenia umów leasingowych przypadają w 2015r. Ostatnia płatność leasingu przypada w grudniu 2016r. Podjęte w trakcie 2013r. próby uzyskania wsparcia kredytowego w bankach nie przyniosły pozytywnych rezultatów ze względu na wyniki spółki oraz nieprzychylną politykę banków w stosunku do branży budownictwa i produkcji kruszyw. Bieżąca działalność spółki w 2013r. była możliwa dzięki dużemu wsparciu głównego akcjonariusza, w październiku 2013r. podpisano umowę o udzielenie pożyczki na kwotę tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności. Celem udzielenia tej pożyczki jest spłata zobowiązań z tytułu dostaw usług transportowych, co umożliwiło w miarę bieżące regulowanie zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych dostawców oraz kwalifikowanie tego zobowiązania jako długoterminowe. Pożyczka została zabezpieczona na majątku spółki. Oprocentowanie ustalono wysokości 5% rocznie, spłata całości pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w terminie do dnia r. Na początku lutego 2014r. spółka wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o przesunięcie terminu płatności zobowiązania z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2013r. w wysokości 55 tys. zł do 20 kwietnia 2014r. oraz 100 tys. zł do 20 maja 2014r. Spodziewamy się pozytywnej decyzji. W wyniku konsekwentnego działania na rzecz przyspieszenia spływu należności w trakcie roku doprowadzono do skrócenia terminów płatności za dostawy, stosowania w szerszym zakresie przedpłat oraz terminów 1-7 dni. Niektórzy klienci przejęli na siebie ciężar zamawiania i finansowania kosztów transportu. Przewidywana wyższa sprzedaż od drugiego kwartału 2014r. powinna przynieść efekt poprawy płynności w ciągu do dwóch. Bilans spółki sporządzony na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2013r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Wobec powyższego, mając na uwadze wypełnienie wymogów wynikających z art. 397 kodeksu spółek handlowych Zarząd umieści w porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu projekt uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki Zdarzenia o charakterze handlowym. Działania w obszarze handlowym i marketingowym w IV kw. 2013r. Analiza makrootoczenia 14

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.

TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r. TIM SA 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 Siechnice, kwiecień 2009 r. Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna

Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa F A S I N G Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W 2006 ROKU Katowice, marzec 2007 rok I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI GRUPA KAPITAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności DEKPOL S.A. za rok 2014 Pinczyn, dnia 29 kwietnia 2015 roku Spis treści: 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 2. ORGANIZACJA DEKPOL SA... 6 2.1. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. ZASADY SPORZĄDZANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.... 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ OPIS SPÓŁKI... 4 3. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH....

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok Indeks do sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROBUDOWA SA...4 1.1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku.

Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku. Sprawozdanie Zarządu SCO-PAK SA z siedzibą w Warszawie z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku. Spis treści: 1. Historia Spółki... 2 2. Organizacja i stan prawny spółki... 3 3 Kapitał

Bardziej szczegółowo