SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 SJENIT SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności spółki SJENIT S.A. za 2013r. NIEMCZA, kwiecień 2014r. 1

2 A. Informacje o jednostce 1. Charakterystyka jednostki 1.1 Dane identyfikacyjne Firma Spółki brzmi: SJENIT Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Niemcza Adres Spółki: Gumin 18, Niemcza Regon: Nr rejestracji podatkowej NIP: tel.: 74/ tel./fax: 74/ Forma prawna jednostki Forma prawna Spółki nie uległa zmianie. Spółka działa na mocy aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną sporządzonego na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i dokonanego aktem notarialnym Repertorium A nr 6668/95 przed notariuszem Pawłem Błaszczykiem w Warszawie w dniu roku. W imieniu Skarbu Państwa akt przekształcenia podpisał w dniu 15 maja 1995 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych jako pełnomocnik Ministra Przekształceń Własnościowych. Spółka została zarejestrowana w dniu 01 lipca 1995 roku przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy pod numerem RHB Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocław Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu Spółki w dniu 27 listopad 2001 roku do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS Struktura organizacyjna jednostki Spółka Akcyjna SJENIT działa w formie przedsiębiorstwa jednozakładowego, posiadającego jedną kopalnię skały sjenitowej KOŚMIN zlokalizowaną na nieruchomości położonej w gminie Niemcza o poniżej przedstawionej strukturze organizacyjnej. Władze Spółki stanowią: a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (tworzą: PGP Bazalt S.A w Wilkowie i uprawnieni pracownicy Sjenit i) b) Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. c) Zarząd Spółki sprawowany jest jednoosobowo. 2

3 Organizację przedsiębiorstwa stanowią: Dział ruchu zakładu górniczego: a) KRZG b) Kierownik kopalni c) dział górniczo produkcyjny d) dział energomechaniczny Dział marketingu i sprzedaży a) Menadżer ds. sprzedaży b) Koordynator ds. sprzedaży c) Obsługa wagi samochodowej i sprzedaż detaliczna d) Laboratorium Dział ekonomiczno finansowy a) Dyrektor finansowy Główny Księgowy b) Kadry i płace c) Księgowość i finanse 1.4 Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 7,00 zł każda, w tym: a) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A do nr A , będących własnością Pracowników, b) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A do nr A , będących własnością Skarbu Państwa, c) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od A do nr A , będących własnością PGP Bazalt S.A., d) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od nr B do nr B będących własnością PGP Bazalt S.A., e) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od nr C do nr C , będących własnością PGP Bazalt S.A., f) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od nr D do nr D będących własnością PGP Bazalt S.A., g) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od nr E do nr E będących własnością PGP Bazalt S.A. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa w chwili przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D i E objęła i pokryła CHEMIA POLSKA Sp. z o.o. W roku 2009 wszystkie akcje na okaziciela objęte przez Chemię Polską zostały wymienione na imienne. W 2010 roku Chemia Polska Sp. z o.o. odkupiła od Skarbu Państwa akcji, pozostawiając tym samym Skarbowi Państwa tylko akcji i czyniąc go właścicielem niewielu ponad 2% akcji. W dniu 05 lipca 2011r. Chemia Polska Sp. z o.o. sprzedała akcji, wszystkie posiadane przez Spółkę akcje serii A, B, C, D, i E Spółki SJENIT S.A. dla PGP Bazalt S.A. w Wilkowie. 3

4 Od dnia 3 października 2011 rozpoczęto wydawanie akcji imiennych dla pracowników. Do dnia r. spółka wydała uprawnionym pracownikom akcje Serii A w ilości od nr do nr w ilości akcje z puli przypadających na pracowników. Na 266 osób uprawnionych akcje odebrało i podpisano umowy z 202 pracownikami. Wydawanie akcji uprawnionym pracownikom obowiązywało do dnia r. W dniu r. prawo do nieopłatnego nabycia akcji utraciło 15 pracowników w ilości 1010 akcji. Procedurę nieodpłatnego przekazania akcji pracownikom uważamy za zakończoną. Do końca września 2013r. całość dokumentacji związanej z przekazaniem akcji pracowniczych została przesłana do Ministerstwa Skarbu Państwa zgodnie z uzyskanymi wytycznymi. W wyniku zakończonego procesu prywatyzacji (nieodpłatnego przekazania akcji uprawnionym pracownikom) pracownicy objęli akcji a w posiadaniu Skarbu Państwa pozostało akcji. W IV kwartale 2013r. spółka PGP Bazalt SA odkupiła całość akcji od Skarbu Państwa. W okresie od listopada do r. w wyniku złożonej oferty byłym pracownikom akcjonariuszom, PGP Bazalt SA nabyło akcji od tych akcjonariuszy. Od 1 stycznia 2014r. do dnia sporządzenia tej informacji główny akcjonariusz PGP Bazalt SA nabył kolejne akcji. W posiadaniu akcjonariuszy pozostało akcji. 1.5 Struktura własności na dzień 31 grudnia 2013r. Udziałowcami Spółki Akcyjnej Sjenit są PGP Bazalt S.A. z siedzibą w Wilkowie, posiadające na r akcji o wartości 7 zł każda i wartości kapitału akcyjnego zł oraz Pracownicy w ilości akcji o wartości nominalnej 7 zł każda i wartości kapitału akcyjnego zł. co stanowi odpowiednio : PGP Bazalt SA posiada 99,75 % a Pracownicy akcjonariusze 0,25 %. 1.6 Czas trwania jednostki Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 1.7 Skład Zarządu jednostki Zgodnie z 11 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Skład Zarządu Spółki w bieżącym roku obrotowym 2013: Paweł Pietkiewicz-Prezes Zarządu jednoosobowo od do r. Leszek Mucha- Prezes Zarządu jednoosobowo od do chwili obecnej. 1.8 Przepisy prawa regulujące działalność jednostki 4

5 Spółka działa w oparciu o: Ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) Ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) Statut Spółki (jednolity tekst statutu z dnia r. przyjęty aktem notarialnym Repertorium A 2422/2009). 1.9 Posiadane przez Spółkę zezwolenia i koncesje KONCESJA NR 10/93 z dnia r. wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wraz z dotyczącymi jej decyzjami. Koncesja nr 4/2002 Wojewody Dolnośląskiego z dnia r., znak ŚR.IV /2002 na eksploatacje złoża sjenitu Kośmin do dnia r. Decyzja BKk-1298/MM/95z dnia wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Decyzja BKk-1611/MM/95 z dnia wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Umowa zawarta pomiędzy Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a Górniczym Przedsiębiorstwem Eksploatacji i Przerobu Kamienia Sjenit w Piławie Górnej, zał. do pisma OUG we Wrocławiu z dnia r L.dz. 74/119/95/Dm, zał: 2a-K. Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego - znak RL.V /99 z dnia r. pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenia ścieków opadowych do rowu melioracyjnego R-H13; ważność decyzji r. Decyzję Starosty Dzierżoniowskiego z dnia r. zmieniającą pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych. Pozwolenie Starosty Dzierżoniowskiego z dnia r. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego z dnia r., oraz Decyzja zmieniająca z dnia r. i Decyzja zmieniająca z dnia r. Dokumentacja geologiczna i Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej z zasobami w kat. C1 + B złoża sjenitu Kośmin. PUG-G AZ- GEOMETR. Wałbrzych, czerwiec Decyzja znak DG/kzk/EZD/7208/2000 z dnia r. zatwierdzająca zasoby wg stanu na r. Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej w kat. B+C1+C2 złoża sjenitu Kośmin. UG- G GEOMETR. Szczawno Zdrój, Projekt zagospodarowania złoża sjenitu Kośmin. PUG-G AZ- GEOMETR. Wałbrzych listopad Dodatek nr 4 ( 2008), nr 5 ( 2011) oraz nr 6 ( VII 2013) do projektu zagospodarowania złoża sjenitu Kośmin. UG-G GEOMETR. Szczawno Zdrój, Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji złoża sjenitu Kośmin. UG-G Geometr. Szczawno Zdrój, 2008 Decyzja Starosty Dzierżoniowskiego znak RL.IV /2/2002 z dnia r. wraz z decyzja RL.IV /2/2001/2002 z dnia r. dot. kierunków rekultywacji terenów SJENIT S.A. Plan Ruchu Kopalni Kośmin cz. podstawowa + dodatki od nr 14 do 24. Plan Ruchu Kopalni Kośmin cz. szczegółowa na lata ; Dodatek nr 1 i 2. Badania kontrolne propagacji drgań sejsmicznych od robót strzałowych VI

6 Decyzję Dyrektora OUG we Wrocławiu z dnia r. na używanie MW. Program Gospodarowania Odpadami Wydobywczymi - listopad 2012r. Decyzję Ministra Gospodarki na przemieszczanie MW z dn r. Wyżej wymienione (jako najistotniejsze) dokumenty umożliwiają prowadzenie eksploatacji złoża zgodnie z zapisami koncesyjnymi i zatwierdzonym Planem Ruchu i PZZ-em. Dokumenty te oceniono jako spełniające wymagania oraz jako zgodne z przepisami prawa Zestawienie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy w 2013r.: W II kw. 2013r. odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 VI 2013r. 2. Przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD jest: wydobywanie kamienia, wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa, produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego, pozostała sprzedaż hurtowa, pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, transport kolejowy, towarowy transport drogowy, przeładunek towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów, pozostała działalność wspomagająca transport lądowy. 2.1 Zatrudnienie w Spółce w IV kwartale 2013r. Przeciętne zatrudnienie w IV kw. 2013r. wynosiło 49 osób, w stosunku do III kwartału 2012r. (53 osoby) zmniejszyło się o 4 osoby, a w ostatnim dniu IV kwartału tj osób - zmniejszyło się o 7 osób w stosunku do ostatniego dnia IV kwartału 2012r. (55 osób). Zatrudnienie pracowników na stanowiskach nierobotniczych wynosiło 12 osób i uległo zmniejszeniu o 7 osób w porównaniu do IV kwartału 2012r. (19 osób). Zatrudnienie pracowników na stanowiskach robotniczych wynosiło 36 osób i uległo zwiększeniu o 2 osoby w porównaniu do IV kwartału 2012r. (34 osób). Zatrudnienie w Spółce wg stanu na r. Zatrudnienie w Spółce wg stanu na r osób - 48 osób Zestawienie zwolnionych w okresie do osoby, 1 dyr. finansowy/ główna księgowa wypowiedział pracodawca 2 3 mechanik samochodowy i sprzętu ciężkiego, kierowca poj. technolog. kierowca poj. technolog., op. ładowarki, op. koparki, z upływem czasu, na który była zawarta z upływem czasu, na który była zawarta Na dzień sporządzenia tej informacji liczba osób zwolnionych wzrosła do 8 osób.

7 Zestawienie zatrudnionych w okresie do osoby, 1 Wagowa kier. sam. technolog., op. ładowarki i koparki, op. urz. sort-rusz Planowane na 2014r., niewielkie zwiększenie zatrudnienia związane jest z potrzebą utrzymania zwiększonego wydobycia bloków oraz okresowym uzupełnieniem braków pracowników zatrudnionych zarówno przy wydobyciu bloków jak i utrzymania produkcji kruszyw w związku z ustalonym harmonogramem wysyłek pociągowych i odbioru samochodowego grysów dla Skanskiej. 2.2 INFORMACJA o Związkach Zawodowych W spółce Sjenit S.A. działa jeden związek zawodowy tj. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Sjenit S.A. W ostatnim dniu IV kwartału 2013r. tj r. liczba członków wynosiła 8 osób. Współpraca ze związkami zawodowymi oraz z radą pracowników w Spółce przebiega poprawnie. Związki zawodowe nie stanowią przeszkód w prowadzeniu polityki gospodarczej i kadrowej oraz w bieżącym zarządzaniu jednostką. B. Ważniejsze zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym a także po jego zakończeniu. 1. Wyniki finansowe Wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia poniższe zestawienie. Lp Wyszczególnienie 7 Jedn. miary Plan 2013 Wykonanie 2013 % (5/4) Produkcja rzeczowa ogółem t , ,00 97,73% w tym: a) mieszanki t , ,00 134,11% b) piaski t , ,00 105,74% c) grysy t , ,00 72,47% d) tłuczeń, kliniec t , ,00 119,91% e) kamień łamany, hydrotechniczny t , ,00 128,81% f) bloki, bryły formak t , ,00 63,37% 2. Sprzedaż rzeczowa produkcji t , ,96 97,02% w tym: a) mieszanki t , ,65 181,07% b) piaski t , ,05 82,19% c) grysy t , ,28 57,96% d) tłuczeń, kliniec t 0, ,91 0,00% e) kamień łamany,hydrotechniczny t 9 209, ,46 173,85% f) bloki, bryły formak t , ,88 78,67% g) materiał z wyrobiska, nadkład t 0,00 0,00 0,00% g) kostka 4 220,00 147,73 3,50%

8 3. Zapasy wyrobów gotowych t , ,62 100,00% w tym: a) mieszanki t , ,59 100,00% b) piaski t , ,31 100,00% c) grysy t , ,65 100,00% d) tłuczeń, kliniec t 2 502, ,05 100,00% e) kamień łamany t 0,00 0,00 0,00% f) bloki, bryły formak,kostka t 785,02 785,02 100,00% 4 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: tys. zł , ,53 100,62% od jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Przychody netto ze sprzedaży produktów tys. zł , ,80 103,03% Zmiana stanu produktów tys. zł 701,91 384,30 54,75% Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki tys. zł 0,00 0,00 0,00% Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów tys. zł 0,53 44, ,02% Koszty działalności operacyjnej tys. zł , ,84 126,82% Amortyzacja tys. zł 1 565, ,39 84,40% Zużycie materiałów i energii tys. zł 2 784, ,62 89,70% Usługi obce tys. zł 2 035, ,27 292,81% Podatki i opłaty, w tym: tys. zł 899,24 919,27 102,23% podatek akcyzowy tys. zł 0,00 0,00 0,00% Wynagrodzenia tys. zł 2 966, ,21 96,01% Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia tys. zł 836,54 642,22 76,77% Pozostałe koszty rodzajowe tys. zł 426,55 405,61 95,09% Wartość sprzedanych towarów i materiałów tys. zł 0,00 7,25 0,00% Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) tys. zł 719, ,31-318,73% Pozostałe przychody operacyjne tys. zł 177,67 458,61 258,12% Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys. zł 139,77 188,26 134,69% Dotacje tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne przychody operacyjne tys. zł 37,90 270,35 713,30% Pozostałe koszty operacyjne tys. zł 280,31 487,05 173,75% Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys. zł 36,73 0,00 0,00% Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne koszty operacyjne tys. zł 243,58 487,05 199,95% Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) tys. zł 616, ,75-376,37% Przychody finansowe tys. zł 0,21 18, ,68% Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: tys. zł 0,00 0,00 0,00% od jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Odsetki, w tym: tys. zł 0,21 18, ,68% od jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk ze zbycia inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Aktualizacja wartości inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne tys. zł 0,00 0,00 0,00% Koszty finansowe tys. zł 399,20 334,37 83,76% Odsetki, w tym: tys. zł 399,20 334,37 83,76% dla jednostek powiązanych tys. zł 0,00 0,00 0,00% Strata ze zbycia inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Aktualizacja wartości inwestycji tys. zł 0,00 0,00 0,00% Inne tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) tys. zł 217, , ,67% Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zyski nadzwyczajne tys. zł 0,00 0,00 0,00% 8

9 Straty nadzwyczajne tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk (strata) brutto (I±J) tys. zł 217, , ,67% Podatek dochodowy tys. zł 41,39-292,48 0,00% Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat tys. zł 0,00 0,00 0,00% Zysk (strata) netto (K-L-M) tys. zł 176, , ,87% 5 Należności krótkoterminowe tys. zł 1 316, ,20 96,12% 6 Inwestycje krótkoterminowe tys. zł 826, ,59 166,92% 7 Aktywa obrotowe tys. zł 6 123, ,38 97,72% 8 Pasywa tys. zł , ,02 101,53% 9 Zobowiązania i rezerwy tys. zł 7 005, ,71 135,49% 10 Zobowiązania długoterminowe tys. zł 1 749, ,82 215,33% 11 Zobowiązania krótkoterminowe tys. zł 4 748, ,30 107,77% w tym z tyt. dostaw i usług tys. zł 2 201, ,54 88,10% 12 Zatrudnienie osoby ,09% 13 Kapitał własny tyś. zł 5 726, ,30 59,98% 14 Kapitał podstawowy tyś. zł 7 894, ,90 100,00% 15 Zapasy wyrobów gotowych tyś. zł 3 859, ,30 73,62% Zyskowność netto sprzedaży ogółem - % 1,44% -19,05% 16 (zysk netto/przychody ze sprzedaży) 1320,74% Zyskowność netto (zysk - % 1,53% -19,74% 17 netto/przychody ze sprzedaży wyrobów) 1289,83% 18 Wskaźnik płynności I krotność (inwestycje krótkot./zobowiązania krótkoter.) pokrycia 0,17 0,27 154,89% Wskaźnik płynności II (aktywa obrotowe-zapasy)/zobowiązania krótkoter.) Wskaźnik płynności III (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) Wskaźnik rentowności kapitału zakładowego (zysk netto/kapitał podstawowy) krotność pokrycia krotność pokrycia 0,48 0,61 128,79% 1,29 1,17 90,67% % 2,24% -29,71% ,87% 2. Zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Spółki 2.1. Zdarzenia o charakterze organizacyjno prawnym. a) Podjęte w poprzednich miesiącach kroki i realizowane już działania przynoszą i będą przynosić oszczędności: okresową rezygnację z usług stałych na obsługę kopalni - ok. 4 tys.zł rezygnacja z dzierżawy części terenu bocznicy kolejowej 9,5 tys. zł/mc od 1 listopada zmiana podmiotu świadczącego usługę ochrony mienia korzystamy z ulgi we wpłatach na PFORN - ok. 4 5 tys. zł /m-c. 9

10 zakończyło się w listopadzie naliczanie odpraw i odszkodowań dla poprzedniego zarządu. Na dzień 31 grudnia 2013 do wypłaty pozostała kwota 84 tys. zł, od dostawcy energii elektrycznej Tauron, uzyskano obniżenie kosztu zmiennego (istotnego składnika) w cenie energii o 10,5%, co przy zużyciu energii dla poziomie adekwatnym do 2013 r przyniesie obniżenie kosztu energii ok. 26 tys. zł/rok. Obniżenie wynagrodzeń w grupie pracowników umysłowych i dozoru kopalni o 20% przyniesie oszczędności w 2014r. b) Rozpoczęte w 2012r. i kontynuowane od początku 2013 postępowania sądowe przeciwko byłemu Dyrektorowi Handlowemu oraz byłemu Prezesowi Spółki trwają w dalszym ciągu i prowadzi Kancelaria Lang i Wspólnicy z Wrocławia. c) W okresie IV kw roku nie zawarto znaczących umów (o wartości przekraczającej 50 tys. zł). Przyjęte do realizacji dostawy bloków i brył skalnych sjenitowych na potrzeby realizacji wymiany nawierzchni ulic i palców w Łodzi i Warszawie zostały z powodzeniem zakończone. Wartość sprzedaży bloków i brył skalnych za cały rok 2013 wyniosła 1.789,5 tys. zł przy dostarczonych ilościach 13,5 tys. zł co pozwoliło uzyskać średnią cenę 132,5 zł/tonę. Współpraca z odbiorcami przebiegała poprawnie, realizacje były terminowe z ustalonym sposobem płatności: przedpłata lub krótki termin płatności 3 dni Zdarzenia o charakterze produkcyjnym. Produkcja Kruszyw W IV kwartale 2013 dokonano wymiany okładzin kruszących w kruszarkach stożkowych METSO GP-200 oraz Sandvik H-3800 w ciągu technologicznym produkcji grysów. W związku z dużą awaryjnością wozideł, kontynuowana była współpraca z firmą transportową PATANA w zakresie wzmocnienia (uzupełnienia) przewozów nadawy jednym wozidłem przegubowym. Ponieważ w dalszym ciągu nie było zainteresowania produktami 11/16 i 16/22 a duże zapotrzebowanie na frakcję 8/11 utrzymywało się, kontynuowano wdrożony od czerwca wariant produkcji bez udziału 11/16 i 16/22. W celu utrzymania zwiększonej ilości produkowanego grysu 8-11 mm w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu praca prowadzona była w systemie 3 zmianowym, przy zachowaniu dwuzmianowej pracy na wyrobisku (załadunek i dostawa urobku) i przeróbki wstępnej (kruszarka wstępna). Podjęta organizacja pracy pozwalała na maksymalne wykorzystanie ciągów produkcyjnych oraz rekompensuje zmniejszenie wydajności godzinowej ciągu produkcji grysów. W I kwartale 2014 roku będzie kontynuowana produkcja grysów w systemie 3 zmianowym. Niezbędne będą wymiany 2 taśm przenośnikowych oraz wymiana okładzin kruszących w kruszarkach stożkowych Metso GP-200 oraz H-3800 a także niezbędna będzie tez wymiana jednej z okładzin kruszących wstępnej kruszarki szczękowej Metso 10

11 C-125. Konieczna jest również wymiana łańcuchów gąsienic koparki Demag nr 3. Produkcja Bloków: Przez cały IV kwartał kontynuowano produkcję bloków i brył przede wszystkim na potrzeby producentów kamiennej galanterii budowlanej (cięte płytki chodnikowe i ciągi korytek odwadniających powierzchnie placów i ciągów pieszych na ulicach Łodzi i Warszawy). Do końca 2013 wdrożono inną, stosowaną w innych zakładach wydobywających bloki i materiały kamienne technologii wydobycia. Przeobrażone przodki skalne w ogromnym stopniu zwiększają bezpieczeństwo pracy górników i umożliwią lepsze wykorzystanie ładowarki zakupionej w celu zwiększenia wydobycia drogiej ładowarki CAT spełniającej też rolę nośnika bloków a intensywniej stosując posiadany do niej specjalistyczny osprzęt, możliwe jest optymalne wykorzystanie jej jako dedykowanej maszyny wielofunkcyjnej mogącej obsłużyć 3 4 punkty wydobycia bloków. Wdrożono stosowanie perforatora do podziału wtórnego odspojonych bloków i stosowanie lontu detonującego do strzelania zarówno do odspajania od złoża dużych (kilkusettonowych) monolitów skalnych jak i ich podziału na bloki. Uruchomiono także i wprowadzono do transportu bloków skalnych posiadany w kopalni nośnik bloków/ładowarkę Fadroma NBS, ze względu na potrzeby wywozu i załadunku samochodów przy znaczącym wzroście sprzedaży bloków i brył skalnych. Wstrzymana od czerwca produkcja kostki sjenitowej nie została wznowiona ze względu na małą sprzedaż kostki sjenitowej, związaną z brakiem zainteresowania klientów, Jest to konsekwencja ogólnokrajowego spadku robót z zastosowaniem tego rodzaju galanterii kamiennej. 11

12 Na zapasie w dalszym ciągu posiadamy ok. 800 ton kostki. W 2014 r. konieczne jest zwiększenie liczby przodków do co najmniej do 4-5, co jest jednak warunkowane warunkami geologicznymi i technologicznymi kopalni, która musi również prowadzić produkcję kruszyw łamanych równolegle i co nie jest praktykowane w żadnej kopalni zajmującej się wydobyciem bloków skalnych Produkcja bloków w latach Styczeń Marzec Maj Lipiec Wrzesień Listopad Realizacja planu inwestycyjnego: W IV kwartale 2013r. dokonano planowanego zakupów inwestycyjnego w postaci dwu wiertarkowego Perforatora MARINI do wiercenia otworów mało średnicowych przy eksploatacji partii blocznej złoża Pozostałe inwestycje nie zostały zrealizowane wszystkim ze względu na sytuację finansową spółki. Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w zbiorczym zestawieniu planu działania spółki na 2013r. zostaje przesunięte w czasie. Realizowane prace remontowe w IV kwartale 2013 roku. W okresie IV kwartału 2013r. prowadzono jedynie awaryjne remonty głównych maszyn. Przywrócono sprawność koparek DEMAG nr 2 i 3. Przekazano do remontu skrzynię biegów i zmiennik momentu ładowarki Volvo L220 nr 1. 12

13 Dokonano też rutynowe zabiegi obracania okładzin kruszących kruszarek w celu odtworzenia i utrzymania technicznych zdolności produkcyjnych węzła przeróbki wstępnej. Na zakładach przeróbki wstępnej i wtórnej wykonywano jedynie bieżące usuwanie usterek, doraźne naprawy taśm i urządzeń zakładu przeróbczego, które dla utrzymania płynności produkcji i sprzedaży absorbowały znaczne środki finansowe. Wzmożona produkcja II,III,IV kwartału spowodowała potrzebę wykonywania szeregu napraw i działań o charakterze odtworzeniowym w maszynach zarówno na linii produkcyjnej kruszyw jak i w maszynach załadowczych i wozidłach. W okresie pierwszych dwóch tygodni 2014 roku wykonano naprawy konstrukcji podtrzymujących i zabezpieczających lej zsypowy kruszarki wstępnej pod rusztem podajnika Nordberg. W dalszym ciągu będą wykonywane będą naprawy i prace odtworzeniowe na przenośniku PT-3 i innych przenośnikach w zakresie napraw przesypów i tras przenośnikowych. Niezbędna będzie również kosztowna wymiana taśm przenośnikowych na przenośnikach PT-3 i PT-6. Zamierzenia te będą realizowane etapami zarówno w miarę powstania rzeczywistej potrzeby ich realizacji (konieczności) jak i stanu posiadanych środków finansowych. W związku z słabym stanem technicznym wozideł technologicznych kontynuowana będzie współpraca z firmą Patana, która dostarcza urobek skalny z wyrobiska do kruszarki wstępnej zakładu. Warunki zlecenia obsługi analogiczne jak w roku Konieczna będzie także kwestia wymiany zużytych gąsienic w koparce Demag H-65 nr 3, żeby móc utrzymać z jednej strony optymalną płynność dostaw do zakładu przeróbczego urobku do produkcji kruszyw, z drugiej zaś przemiennie ładować urobek z różnych miejsc złoża w celu utrzymania parametrów jakościowych produktów Zdarzenia o charakterze finansowym. Zaplanowany na IV kwartał 2013 r. wynik finansowy w kwotach wynikających z planu przyjętego przez Radę Nadzorczą, nie został zrealizowany. Wynik za 4 kwartały 2013 zakończył się stratą netto w wysokości 2.345,3 tys. zł. Łączna kwota przychodów ze sprzedaży produktów za ten okres wyniosła netto ,8 tys. zł, w tym ze sprzedaży kruszyw 7.962,9 tys. zł, ze sprzedaży usług (transportowych) 3.917,9 tys. zł. Średniomiesięczny przychód ze sprzedaży w IV kwartale 2013r. wyniósł 1.196,0 tys. zł. W IV kwartale kwota przychodów ze sprzedaży wyniosła 3.588,1 tys. zł, w tym ze sprzedaży kruszyw 2.442,4 tys. zł, ze sprzedaży usług transportowych 1.145,7 tys. zł. Najwyższe przychody ze sprzedaży kruszyw uzyskano w miesiącu październiku tj ,9 tys. zł., w pozostałych dwóch miesiącach przychód ze sprzedaży kruszyw wynosił odpowiednio 782,0 tys. zł oraz 432,5 tys. zł. Sprzedaż kruszyw w październiku była najwyższą miesięczną sprzedażą odnotowaną w 2013r. W IV kwartale zrealizowano łącznie 20 wysyłek kolejowych, w tym w październiku 11, w listopadzie 6, w grudniu 3. Przychody ze sprzedaży kruszyw za 2013r. wyniosły 7.962,9 tys. zł i w porównaniu do przychodów za 2012r. (6.597,7 tys. zł) były wyższe o 1.365,2 tys. zł. Wolumen sprzedaży za 2013r. wyniósł 400,5 tys. ton, w porównaniu do 2012r. ( 284,0 tys. ton) był wyższy o 116,5 tys. ton. W okresie IV kwartału 2013r dzięki m.in. zwiększeniu przychodów ze sprzedaży poprawiła się bieżąca płynność finansowa, uregulowane zostały zobowiązania wobec 13

14 ZUS, US i z tytułu podatków od nieruchomości. W tym okresie też spłacona została rata pożyczki na wypłatę dywidendy w wysokości 300 tys. zł. Spłaty dokonano w terminie. Na początku 2014r. dokonano również spłaty zobowiązania z tytułu dywidendy w wysokości 213 tys. zł. Na bieżąco regulowane były zobowiązania wobec leasingodawców w kwocie aktualnie około 85 tys. zł brutto miesięcznie. W bieżącym roku spółka wykupiła w leasingu dwa urządzenia tj. ładowarkę Volvo L220F ( wykup w kwietniu za kwotę 120 tys. zł brutto) oraz kruszarkę stożkową GP200S za kwotę brutto 121 tys. zł. (we wrześniu 2013r.). Suma płatności rat leasingowych i kosztów wykupu w 2013r. wyniesie łącznie tys. zł brutto. Do spłaty pozostało 5 umów na następujące urządzenia: - ładowarka Volvo L220F, kruszarka Metso, podawacz rusztowy, skoda combi, ładowarka CAT. Najbliższe terminy zakończenia umów leasingowych przypadają w 2015r. Ostatnia płatność leasingu przypada w grudniu 2016r. Podjęte w trakcie 2013r. próby uzyskania wsparcia kredytowego w bankach nie przyniosły pozytywnych rezultatów ze względu na wyniki spółki oraz nieprzychylną politykę banków w stosunku do branży budownictwa i produkcji kruszyw. Bieżąca działalność spółki w 2013r. była możliwa dzięki dużemu wsparciu głównego akcjonariusza, w październiku 2013r. podpisano umowę o udzielenie pożyczki na kwotę tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności. Celem udzielenia tej pożyczki jest spłata zobowiązań z tytułu dostaw usług transportowych, co umożliwiło w miarę bieżące regulowanie zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych dostawców oraz kwalifikowanie tego zobowiązania jako długoterminowe. Pożyczka została zabezpieczona na majątku spółki. Oprocentowanie ustalono wysokości 5% rocznie, spłata całości pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w terminie do dnia r. Na początku lutego 2014r. spółka wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza o przesunięcie terminu płatności zobowiązania z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2013r. w wysokości 55 tys. zł do 20 kwietnia 2014r. oraz 100 tys. zł do 20 maja 2014r. Spodziewamy się pozytywnej decyzji. W wyniku konsekwentnego działania na rzecz przyspieszenia spływu należności w trakcie roku doprowadzono do skrócenia terminów płatności za dostawy, stosowania w szerszym zakresie przedpłat oraz terminów 1-7 dni. Niektórzy klienci przejęli na siebie ciężar zamawiania i finansowania kosztów transportu. Przewidywana wyższa sprzedaż od drugiego kwartału 2014r. powinna przynieść efekt poprawy płynności w ciągu do dwóch. Bilans spółki sporządzony na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2013r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Wobec powyższego, mając na uwadze wypełnienie wymogów wynikających z art. 397 kodeksu spółek handlowych Zarząd umieści w porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu projekt uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki Zdarzenia o charakterze handlowym. Działania w obszarze handlowym i marketingowym w IV kw. 2013r. Analiza makrootoczenia 14

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):...

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... I. DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE: Nazwa Spółki:... Regon:... NIP:... Adres:... Adresy e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 FUNDACJI ORATOR Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2007 Fundacja ORATOR, zwana dalej Fundacją, zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo