Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok"

Transkrypt

1 Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2008 r.

2 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr 62/XIII/07 z 27 czerwca 2007 roku. Generalny cel Strategii określono jako: ŁOMŻA MIASTEM NOWOCZESNYM, BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM DO ZAMIESZKANIA ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPRAWNIE REALIZUJĄCYM ZBIOROWE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW PRZY RESPEKTOWANIU ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ. ŁOMŻA MIASTEM O UZNANEJ RANDZE W OTOCZENIU (REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI, OCHRONY ZDROWIA, KULTURY, WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ), W PEŁNI WYKORZYSTUJĄCYM WALORY SWEGO POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO, DBAJĄCYM O TRADYCJĘ HISTORYCZNĄ I INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW. Zostały sformułowane cztery strategiczne programy działania: 1. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM PRZEDSIĘBIORCZYM I INNOWACYJNYM - TWORZENIE JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU GOSPODARKI LOKALNEJ ORAZ WZROST ATRAKCYJNOŚCI MIASTA DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI 2. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM DO ZAMIESZKANIA - DBAŁOŚĆ O DOBRY STAN ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, DALSZY ROZWÓJ MIESZKALNICTWA I USŁUG SPOŁECZNYCH 3. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM WYPOSAŻONYM W NOWOCZESNA INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH (SIECIOWYCH I PUNKTOWYCH), W TYM SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 4. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM AKTYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ - TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH ORAZ PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY WŁADZ MIASTA, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RZECZ JEGO ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO (ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO) Realizacja celów strategicznych zależy od zasobności kasy miejskiej, a także sprzyjających bądź niesprzyjających wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, oraz od działań Samorządu Miasta oraz podległych mu miejskich jednostek organizacyjnych. 1

3 1. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM PRZEDSIĘBIORCZYM I INNOWACYJNYM - tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju gospodarki lokalnej oraz wzrost atrakcyjności miasta dla lokalizacji inwestycji ORGANIZACYJNE I FINANSOWE WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. PROWADZENIE PROINWESTYCYJNEJ POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA, POLEGAJĄCEJ NA ZWIĘKSZANIU UDZIAŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W OGÓLNYCH WYDATKACH BUDŻETU MIASTA Zadanie to jest realizowane od 2003 r. Podane niżej kwoty wydatków oraz procentowy udział wydatków inwestycyjnych wskazują na pełną realizację tego celu. Niewielki spadek nastąpił w roku 2007, wynikało to z faktu, iż nie realizowano nowych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków unijnych. Został rozpoczęty nowy okres programowania oraz środki unijne przeznaczone na inwestycje w samorządach nie zostały rozdysponowane nie ogłaszano konkursów. Rok 2007 był okresem przygotowawczym zarówno dla instytucji zarządzających środkami unijnymi jak i dla samorządów. Lp Rok Wydatki budżetu ogółem w zł Wydatki inwestycyjne w zł Udział % , , , , , , ,00 2. ROZWIJANIE SYSTEMU ULG I ZACHĘT DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA I INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH Realizując ten cel podjęto Uchwalę nr 96/XX/07 z dnia 26 września 2007r. zmieniająca Uchwałę Nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Osoby fizyczne i prawne, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku na podstawie ww. Uchwały : Dąbrowski Edward, Mucharski Dariusz, Wierzbowski Jerzy, Jankowski Janusz, Sienicki Witold Zakład Instalacji Elektrycznych, GEMARK Sp. zo.o., Puławski Daniel, Dębowski Grzegorz Leszek, Długozima Stanisław. 2

4 3. WSPOMAGANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE WŁADZ MIASTA Z KRAJOWYMI I REGIONALNYMI AGENCJAMI I FUNDACJAMI ROZWOJU ORAZ LOKALNYMI PRZEDSIĘBIORCAMI TWORZENIE KORZYSTNEGO KLIMATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRZEKONYWANIE ICH O KORZYŚCIACH WYNIKAJĄCYCH ZE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIEJSKIM JAK I INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU POPRZEZ WSPÓŁUDZIAŁ W WYSTAWACH, IMPREZACH, WYDAWNICTWACH KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH W dniach 6-9 XI 2007 na zaproszenie przedstawicieli miasta Södertälje w Szwecji przedstawiciele Miasta Łomża wspólnie z Łomżyńską Izbą Przemysłowo Handlową uczestniczyli w Targach Przedsiębiorczości. Na stoisku Miasta Łomża i Łomżyńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej można było zapoznać się m.in. z bogatą ofertą gospodarczą lokalnych przedsiębiorstw, ofertą łomżyńskich szkół wyższych, dowiedzieć się o najpiękniejszych zakątkach Ziemi Łomżyńskiej oraz skorzystać z propozycji skierowanej do turystów. Targom towarzyszył bogaty program spotkań, forum dyskusyjnych oraz prezentacji różnych zagadnień branżowych. Wynikiem spotkania jest nawiązana ścisła współpraca pomiędzy naszymi miastami. Dzięki realizacji mikroprojektu Biznes bez barier utworzenie transgranicznego punktu obsługi interesanta biznesowego nawiązano współpracę między podregionem łomżyńskim a grodzieńskim. Produkty mikroprojektu mają zlikwidować bariery, trudności w rozwoju współpracy wynikające z niedostatecznej wiedzy podmiotów gospodarczych o partnerach, warunkach prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach granicy. Mikroprojekt ułatwi nawiązywanie kontaktów handlowych, a przez to przyczyni się do rozwoju gospodarczego obu obszarów i tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto poprzez uczestnictwo Miasta w takich wydawnictwach jak Welcome to Białystok & Podlasie, Forum Samorządowe czy dodatku do Gazety Współczesnej Powiat Łomżyński trafiliśmy do Brukseli, polskich placówek zagranicznych, ponad tysiąca indywidualnych przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz na targi turystyczne w Warszawie, Berlinie, Londynie, Helsinkach, Szanghaju, Moskwie, na targi inwestycyjne w Cannes. Ponadto zaistnieliśmy na targach Expo (Warszawa) i Międzynarodowych Targach Polska Sp. z o.o., Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2007 w Monachium, oraz podczas różnych imprez lokalnych. 4. UAKTUALNIENIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOMŻA ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWOWYMI OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZGODNIE Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOMŻA W roku 2007 wprowadzono dwie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża. Pierwsza zmiana została wprowadzona uchwałą Nr 136/XXIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2007r. Zmiana ta dotyczyła terenu położonego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Poznańską i projektowaną ulicą stanowiącą przedłużenie ulicy Meblowej - obszar P13. Drugą zmianę wprowadziła uchwała Nr 141/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007r. Dotyczyła zagospodarowania terenów położonych pomiędzy ulicami: Aleja Legionów, Sikorskiego, Wyszyńskiego i Mickiewicza obszar P2. W roku 2007 nie uchwalono żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża, co wynika z czasowych wymogów proceduralnych. Prowadzimy jednak procedury związane z przygotowywaniem planów dotyczących obszarów: tereny Śródmieścia obszar P1, rejon ulic: Wyszyńskiego, Sikorskiego i Zawadzkiej obszar P3, tereny Osiedla Łomżyca, położonych pomiędzy ulicami: Spokojną, Wojska Polskiego i rzeczką Łomżyczką obszar P7, tereny byłej rezerwy pod kolej, od ulicy Nowogrodzkiej w kierunku Lasu Jednaczewskiego obszar P9c, tereny położone przy ulicy Nowogrodzkiej obszar P10, tereny osiedla Wschód, w rejonie ulicy Wąskiej obszar P11, 3

5 tereny położone w sąsiedztwie ulic Poznańskiej i ulicy Kraska obszar P16 tereny położone w obrębie ulic Wojska Polskiego, Poznańskiej i ulicy projektowanej stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej (plan fakultatywny), tereny przy ulicy Zdrojowej (plan fakultatywny). Ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża wynika obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wielkości 573,52 ha. Obowiązujące plany, sporządzane przy wymogu studium, obejmują obszar 78,11 ha. Odsetek powierzchni miasta objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w stosunku do powierzchni, która powinna być nimi objęta wynosi 14%. Plany w opracowaniu, których dotyczy obowiązek opracowania, obejmują obszar 262,7 ha, co stanowi 46%. Dodatkowo w opracowaniu znajdują się dwa plany o łącznej powierzchni 135,78 ha. Odsetek powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w stosunku do powierzchni miasta wynosi 6%. Odsetek powierzchni objętej opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w stosunku do powierzchni miasta wynosi dodatkowe 12%. TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY POPRZEZ WZBOGACANIE MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. UDZIELANIE POŻYCZEK BEZROBOTNYM NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001), tj. z dniem 1 maja 2004 r., powiatowe urzędy pracy przestały udzielać pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podstawowym instrumentem mającym na celu finansowe wsparcie bezrobotnego w rozpoczęciu działalności na własny rachunek, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy stała się możliwość przyznania z Funduszu Pracy jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Przyznane środki stanowią bezzwrotną pomoc m.in. pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej (w tym na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych) lub bycia członkiem spółdzielni socjalnej przez okres 12 miesięcy. W 2007 r. środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 144 osobom bezrobotnym. Wśród bezrobotnych, którzy otrzymali jednorazową pomoc na samozatrudnienie 97 osób pochodziło z Miasta Łomża. Rodzaje działalności gospodarczej, na których podjęcie przyznano w 2007r. jednorazowe środki: 1. usługi auto-handel, budowlane, dekarskie, dentystyczne, foto-video, gastronomiczne, graficzno-komputerowe, hydrauliczne, klimatyzacyjne, komputerowe, kosmetyczne, krawieckie, marketingowe, mechaniczne, porządkowe, projektowe, remontowe, renowacji mebli, spawalnicze, stolarskie, ślusarskie, wydawnicze, naprawy pojazdów oraz na solarium i kwiaciarnie; 2. produkcja hale magazynowe ( namioty), wyroby metalowe, upominki drewniane 3. handel - 30 sklep przemysłowy, sklep spożywczy. Środki przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej są efektywną formą pomocy bezrobotnym. Skuteczność ich przyznania wynosi 100%, co oznacza, iż przez pierwszy rok prowadzenia działalności żaden z utworzonych podmiotów gospodarczych nie został zlikwidowany. 4

6 2. OPRACOWANIE PROGRAMÓW SZKOLEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO MARKETINGOWEGO SPOSOBU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PROMOCJI NA RYNKACH ZBYTU (KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM) Głównym celem szkoleń jest ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. W 2007r. szkolenia były realizowane w dwóch płaszczyznach. Jedna, to szkolenia indywidualne, organizowane na tzw. uprawdopodobnienie zatrudnienia, w którym to pracodawca na piśmie zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej pod warunkiem ukończenia wskazanego szkolenia. Druga grupa to tzw. szkolenia grupowe. Kierunki tych szkoleń są ustalane na podstawie m.in. diagnozy zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. Szkolenia grupowe były organizowane w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tej grupy m. in. zostało zorganizowane szkolenie dla 10 osób w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Tytuł szkolenia: Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej szkolenie przeprowadzone przez Hanza sp. z o. o. w Łomży. Uczestnikami szkolenia były osoby ubiegające się o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Efektywność tego szkolenia wyniosła 100%. 3. TWORZENIE MOŻLIWOŚCI NABYWANIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODACH POSZUKIWANYCH PRZEZ RYNEK PRACY, W TYM M.IN. W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI MAŁYCH FIRM, INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW OBSŁUGI GOSPODARKI, ROZWOJU OFERTY PRODUKCYJNEJ I USŁUGOWEJ ORAZ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH W 2007 r. na kursy i szkolenia zawodowe kierowane były głównie osoby bezrobotne bez zawodu lub z takim wykształceniem, w którym brak jest ofert pracy. Specjalistyczne kursy były organizowane po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb pracodawców. Zorganizowane szkolenia umożliwiły osobom bezrobotnym zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności, które zwiększyły ich szanse na uzyskanie zatrudnienia. W zakresie organizacji kursów i szkoleń PUP w Łomży współpracował z niżej wyszczególnionymi instytucjami szkolącymi: T-MATIC Grupa Komputer Plus w Białymstoku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, Hanza sp. z o. o. w Łomży, Ośrodek Szkolenia Kierowców R. Kamiński w Łomży, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży, PPH BUD-GAZ sp. z o.o w Warszawie, Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu, ZDZ Białystok Ośrodek Kształcenia Kursowego w Zambrowie, Ośrodek Szkolenia Kierowców E. Ferenc w Łomży. Szkolenia w 2007r.: - rozpoczęły 163 osoby, w tym 59 kobiet. Spośród skierowanych osób, 127 pochodziło z Miasta Łomża, - ukończyły 162 osoby, w tym 59 kobiet. Wśród osób, które ukończyły szkolenie 127 osób było z Miasta Łomża. W 2007r. zorganizowane zostało również szkolenie dla 1 osoby poszukującej pracy przebywającej na rencie szkoleniowej. Ukończyła ona Szkolenie dodatkowe w zakresie przewozu rzeczy przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży. Pozostałe kierunki szkoleń w 2007 roku: 5

7 Auto CAD 2008 przeprowadzone przez T-MATIC Grupa Komputer Plus w Białymstoku - 1 osoba; Bukieciarz - florysta przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży -11 osób; Glazurnik przeprowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży 8 osób; Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców R. Kamiński w Łomży 1 osoba; Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z bezpieczną obsługą wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia, przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego - 1 osoba; Księgowy małych i średnich firm przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży - 1 osoba; Kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. B przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 1 osoba; Kurs kwalifikacyjny szeregowych Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzone przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku 4 osoby; Magazynier z umiejętnością obsługi komputera i wózków jezdniowych z napędem silnikowym przeprowadzone przez ZCKPiU w Łomży 12 osób; Monter zgrzewacz sieci PE przeprowadzone przez PPH BUD-GAZ sp. z o.o w Warszawie 2 osoby; Operator koparki naczyniowej kl III - przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenie Maszynistów w Radomiu - 2 osoby; Operator walca drogowego kl. III przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenie Maszynistów w Radomiu - 2 osoby; Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenie Maszynistów w Radomiu - 1 osoba; Operator węzła betoniarskiego kl. III przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu - 2 osoby; Operator zespołu maszyn dp produkcji mas bitumicznych kl. III przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenie Maszynistów w Radomiu - 1 osoba; Operator sprężarki przewoźnej kl. III przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu 1 osoba; Operator betoniarki kl. III przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu - 1 osoba; Operator koparko-ładowarki - przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu - 4 osoby; Operator przecinarek do nawierzchni dróg kl. III przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu - 2 osoby; Operator narzędzi udarowych ręcznych przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu - 1 osoba; Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu - 4 osoby; Operator piły mechanicznej do ścinki drzew przeprowadzone przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu - 1 osoba; Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym przeprowadzone przez ZCKPiU w Łomży - 1 osoba; Opiekun osób starszych przeprowadzone przez ZDZ w Łomży - 19 osób; Organizacja kadr w firmie z obsługą programu Płatnik przeprowadzone przez ŁRFSNT NOT w Łomży 15 osób; Palacz CO przeprowadzone przez ZDZ Łomża Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łomży 2 osoby; 6

8 Pracownik biurowy - org. przez ZDZ Białystok Ośrodek Kształcenia Kursowego w Zambrowie - 11 osób; Prawo jazdy kat. C - przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców E. Ferenc w Łomży 16 osób; Prawo jazdy kat. C+E - przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców E. Ferenc w Łomży 2 osoby; Spawanie stali wysokostopowej w osłonie argonu TGI przeprowadzone przez Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży 1 osoba; Spawanie stali niestopowej w osłonie gazów aktywnych metodą MAG przeprowadzone przez ZCKPiU w Łomży 10 osób; Spawanie stali w osłonie CO² metodą MAG - przeprowadzone przez ZCKPiU w Łomży 4 osoby, w tym jedna osoba bezrobotna niepełnosprawna; Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu rzeczy przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży 2 osoby. 4. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W RAMACH AKTYWNYCH FORM FUNDUSZU PRACY I ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W 2007r. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży skierował w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu osoby bezrobotne. Aktywne formy przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia: prace interwencyjne - w 2007r. PUP w Łomży zawarł 227 umów ze 148 pracodawcami. W ramach tych umów zostało skierowanych 304 bezrobotnych, w tym 206 kobiet. Spośród skierowanych 185 osób pochodziło z Miasta Łomża. Prace interwencyjne ukończyło 281 osób, a 247 osób podjęło pracę w trakcie lub po zakończeniu tych prac; roboty publiczne - w 2007r. PUP w Łomży zawarł 119 umów z 34 pracodawcami. W ramach robót publicznych skierowano do pracy 211 bezrobotnych, w tym 105 kobiet. Spośród skierowanych 82 osoby pochodziły z Miasta Łomża. W 2007r. roboty publiczne ukończyło 211 osób, a 139 osób podjęło prace w trakcie lub po zakończeniu tych robót; staże - w 2007r. PUP w Łomży zawarł 337 umów z 231 pracodawcami. Celem stażu jest nabycie przez bezrobotnych do 25 roku życia lub do 27 roku życia (po ukończeniu szkoły wyższej) umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Do odbycia stażu skierowano 385 osób, w tym 298 kobiet. Spośród skierowanych, 264 osoby pochodziły z Miasta Łomża. W 2007r. staż ukończyły 262 osoby, a 169 osób podjęło pracę w trakcie lub po jego ukończeniu; przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - w 2007r. PUP w Łomży zawarł 10 umów z 13 pracodawcami celem zdobycia przez bezrobotnych nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Do odbycia przygotowania zawodowego skierowano 19 osób, w tym 10 kobiet. Spośród skierowanych, 10 osób pochodziło z Miasta Łomża. W 2007r. przygotowanie zawodowe ukończyło 10 osób, a 7 osób podjęło pracę w trakcie lub po jego ukończeniu; szkolenia - w 2007r. rozpoczęło 163 osoby, a ukończyło 162 osób. Z Miasta Łomża pochodziło 127 osób. W 2007r. skierowano na szkolenie również z Miasta Łomża 1 osobę poszukującą pracy przebywającą na rencie szkoleniowej. W trakcie lub po ukończeniu szkolenia podjęło pracę 97 osób. Osoby biorące udział w szkoleniu otrzymywały stypendium (40% zasiłku dla bezrobotnych) lub dodatek szkoleniowy (20% zasiłku dla bezrobotnych); prace społecznie użyteczne - wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, skierowano 327 osób, 7

9 w tym 213 kobiet. Z pośród skierowanych 42 osoby pochodziły z Miasta Łomża. Prace społecznie-użyteczne ukończyły 324 osoby, a 199 osób podjęło pracę w trakcie lub po ukończeniu tych prac; zatrudnienie wspierane - w 2007r. PUP w Łomży po raz pierwszy zorganizował zatrudnienie wspierane (refundacja części kosztów wypłaconego wynagrodzenia). Skierowano do zatrudnienia 2 bezrobotnych uczestników zajęć prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej. Spośród skierowanych 1 osoba pochodziła z Miasta Łomża; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - w 2007r. przyznano 144 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 97 osób pochodziło z Miasta Łomża. Maksymalna kwota jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej w 2007r. wynosiła zł; refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - PUP w Łomży zrefundował 89 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą część kosztów wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy dla 108 osób bezrobotnych. Maksymalna kwota środków na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy w 2007r. wynosiła zł na jednego zatrudnionego bezrobotnego. 5. UTWORZENIE STREFY (LUB PODSTREFY) EKONOMICZNEJ W ŁOMŻY 12 września 2007 r. została podjęta Uchwała Nr 91/XVIII/07 Rady Miejskiej Łomży w sprawie zgody na ustanowienie Łomżyńskiej Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Miasto Łomża jest na etapie negocjacji porozumienia z Zarządem SSSE określającego warunki, na jakich zostanie powiększona Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w oparciu o grunty położone na terenie Miasta Łomża oraz zasady sprzedaży gruntów na powiększonym obszarze. Jednocześnie przedsiębiorcy zwracają uwagę, iż przy obecnych prowizjach i obostrzeniach stawianych przez Zarząd SSSE, bardziej atrakcyjne są formy inwestycji z wykorzystaniem ulg wynikających z Uchwał Rady miejskiej Łomży oraz współfinansowaniu z funduszy z Unii Europejskiej. O utworzeniu strefy nie decyduje Prezydent Miasta, który wskazuje i uzbraja grunty, lecz przedsiębiorcy umiejscawiając w niej swoje inwestycje. 6. POPRAWA SYTUACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW POPRZEZ POWOŁANIE PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO W ŁOMŻY W RAMACH PROJEKTU BIZNES BEZ BARIER UTWORZENIE TRANSGRANICZNEGO PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO W ŁOMŻY W ramach projektu pn.: BIZNES BEZ BARIER UTWORZENIE TRANSGRANICZNEGO PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO W ŁOMŻY powołany został Punkt Obsługi Interesanta Biznesowego, którego celem jest zlikwidowanie barier, trudności w rozwoju współpracy wynikających z niedostatecznej wiedzy podmiotów gospodarczych o partnerach, warunkach prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach granicy. Punkt jest czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomży. Biznes bez barier... obejmował 6 cykli szkoleń trzydniowych. Uczestnicy projektu spotkali się dwa razy na Białorusi i cztery razy w Polsce. W szkoleniach udział wzięło ze strony polskiej 16 osób i 32 osoby ze strony białoruskiej, a także studenci po obu stronach granic. Szkolenia, które zostały przeprowadzane podczas trwania projektu dotyczyły m.in.: warunków prowadzenia działalności gospodarczej zakładanie przedsiębiorstwa w Polsce, warunków prowadzenia działalności gospodarczej zakładanie przedsiębiorstwa na Białorusi, trybu otwierania i prowadzenia działalności na terytorium Republiki Białoruś przedstawicielstw podmiotów zagranicznych, barier inwestycyjnych, spółek z kapitałem mieszanym, 8

10 ceł i podatków, przygotowania menadżerskiego, turystyki, ochrony środowiska. TWORZENIE MIEJSKIEGO ZASOBU GRUNTÓW NA CELE MIESZKANIOWE I INWESTYCYJNE WYKUP GRUNTÓW W OBRĘBIE ULIC PIŁSUDSKIEGO - ŻABIA W 2007 r. przeprowadzono wykupy gruntów o łącznej powierzchni 0,2723 ha, wydając na ten cel zł z budżetu Miasta. REALIZACJA PLANÓW MIEJSCOWYCH W PROCESACH SCALEŃ I PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ULIC PIŁSUDSKIEGO I ŻABIEJ Scalenie zostało wszczęte Uchwałą z dnia 28 listopada 2007r. Rady Miejskiej Łomży Nr 127/XXII/07. Trwają prace urbanistyczne. Początek prac geodezyjnych przewidywany jest w czerwcu 2008 roku. Zakończenie scalenia i podziału terenów przewidywane jest w 2009r. PROMOCJA MIASTA ŁOMŻA W KRAJU I ZA GRANICĄ 1. PROMOCJA OFERTY INWESTYCYJNEJ MIASTA, ZAWIERAJĄCEJ MIĘDZY INNYMI WOLNE OBIEKTY I TERENY DO ZAINWESTOWANIA Realizacja tego zadania pokrywa się z działaniami podjętymi w Zadaniu realizacyjnym: Tworzenie korzystnego klimatu dla przedsiębiorców i przekonywanie ich o korzyściach wynikających ze współpracy z Urzędem Miejskim jak i instytucjami otoczenia biznesu poprzez współudział w wystawach, imprezach, wydawnictwach kulturalnych i oświatowych, m.in. uczestnictwo na targach w Szwecji, promocja miasta w wydawnictwach, ponadto została nawiązana współpraca z Podlaskim Centrum Obsługi Inwestora, któremu na bieżąco przekazywane są informacje dla potencjalnych inwestorów o wolnych terenach inwestycyjnych, a także organizowane spotkania z potencjalnymi inwestorami. Został także stworzony katalog z wolnymi terenami inwestycyjnymi Podlaskie good investment. 2. ORGANIZACJA REGIONALNYCH I TRANSGRANICZNYCH TARGÓW, SPOTKAŃ GOSPODARCZYCH I WYJAZDÓW STUDYJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Rok 2007 to realizacja projektu BIZNES BEZ BARIER UTWORZENIE TRANSGRANICZNEGO PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO W ŁOMŻY. Projekt skierowany był do grupy przedsiębiorców z różnych branż, w tym turystycznej, meblowej, budowlanej, spożywczej, doradczo - konsultingowej, ogrodniczej, kosmetycznej, wydawniczej, hotelarskiej, agroturystycznej, mechanicznej. Z uwagi na możliwość nawiązywania kontaktów handlowych w szerokim zakresie, w projekcie uczestniczyły osoby reprezentujące różne dziedziny gospodarki. Miasto Łomża wspólnie z Łomżyńską Izbą Przemysłowo Handlową uczestniczyło w Targach Przedsiębiorczości w Södertälje w Szwecji. Na wspólnym stoisku można było zapoznać się m.in. z bogatą ofertą gospodarczą lokalnych przedsiębiorstw, ofertą łomżyńskich szkół wyższych, dowiedzieć się o najpiękniejszych zakątkach Ziemi 9

11 Łomżyńskiej oraz skorzystać z propozycji skierowanej do turystów. W wyniku czego została nawiązana ścisła współpraca pomiędzy naszymi miastami. 3. PROMOCJA ŁOMŻYŃSKIEJ KULTURY, SPORTU I EDUKACJI Zadanie realizowano w 2007r. przede wszystkim poprzez: uczestnictwo na targach w Szwecji, promocja miasta w wydawnictwach, ponadto opracowano i wydano anglojęzyczne broszury promujące miasto i okolice - Wędrując po Łomży i okolicach, pokazując atrakcyjną dla turysty trasę, z możliwością pokonania jej pieszo, rowerem, samochodem lub kajakiem oraz ulotkę z ciekawymi wydarzeniami i imprezami kulturalnymi Z kulturą pod rękę. W dniu 20 marca 2007r. w Auli im. Hanki Bielickiej II Liceum Ogólnokształcącego odbyła się zorganizowana przez UM w Łomży i NBP uroczystość prezentacji monety dwuzłotowej poświęconej Łomży, wydanej przez Narodowy Bank Polski w ramach serii Historyczne miasta w Polsce. Wspólnego odsłonięcia wizerunku monety dokonali Pierwszy Zastępca Prezesa NBP Jerzy Pruski oraz Prezydent Miasta Łomża Jerzy Brzeziński. Przedstawiciele miasta Łomża uczestniczyli w projekcie Turystyka Wspólna Sprawa, którego efektem było powstanie LOT Ziemia Łomżyńska, do której miasto przystąpiło na podstawie Uchwały Nr 126/XXII/07 z dnia 28 listopada 2007 r. 4. PROMOCJA POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA W WYDAWNICTWACH, MATERIAŁACH MULTIMEDIALNYCH, PRASIE ITP. Realizacja tego zadania obejmuje m.in.: opracowanie i wydanie anglojęzycznej broszury promującej miasto i okolice - Wędrując po Łomży i okolicach, Z kulturą pod rękę, uczestnictwo w wydawnictwach Welcome to Białystok & Podlasie, Forum Samorządowe czy dodatku do Gazety Współczesnej Powiat Łomżyński Wykonano i ustawiono 5 wielkogabarytowych Witaczy na wjeździe do miasta od strony Ostrołęki, Warszawy, Białegostoku, Nowogrodu i Zambrowa, których głównym zadaniem jest powitać wjeżdżających gości, zachęcić do odwiedzenia miasta, do inwestowania w nim. Mieszkańców Witacz informuje, że są już w domu. Witacze zostały wykonane w ramach wczesnej opracowanego Systemu Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miejskiego w Łomży. 5. UTWORZENIE LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Inicjatywa powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Łomżyńska powstała w wyniku uczestnictwa Miasta Łomża i przedsiębiorców z branży turystycznej z Łomży i obszaru łomżyńskiego w ogólnopolskim programie szkolenia kadr dla rozwoju produktów turystycznych realizowanego w całym kraju pod nazwą Turystyka wspólna sprawa. W ramach projektu powstała grupa partnerska. W dniu r. w siedzibie TURLOMZA.PL powołano do życia Stowarzyszenie Lokalna Organizacje Turystyczna - Ziemia Łomżyńska, w skład której weszło 25 członków-założycieli reprezentujących trzy sektory gospodarki: samorządy, branżę turystyczną oraz organizacje pozarządowe Miasto Łomża przystąpiło do Stowarzyszenia na podstawie Uchwały Nr 126/XXII/07 z dnia 28 listopada 2007 r. Na walnym zgromadzeniu powołano 7 osobowy zarząd, w skład którego weszli: prezes - Mariusz Staniurski, właściciel Biura Turystycznego TURLOMZA.PL, w-ce prezes - Krzysztof Kozicki, starosta łomżyński, w-ce prezes - Zbigniew Karwowski, Hotele i restauracje "Zbyszko", sekretarz - Anna Elzbieta Nadolna, prezes Biebrzańsko-Narwiańskiego Towarzystwa Agroturystycznego ŁOŚ, skarbnik - Andrzej Skarżyński, Biuro Podróży SKATUR, Członek zarządu I - Jacek Nowakowski, wójt Gminy Łomża Członek zarządu II - Krzysztof Moenke, wójt Gminy Jedwabne Główne cele statutowe LOT ZŁ to: opracowywanie i podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki, rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju społeczeństwa. Naczelnym 10

12 i pierwszym zadaniem LOT-u jest rozwój turystyki przyjazdowej, czyli tworzenie spójnego produktu turystycznego Ziemi Łomżyńskiej i jego promocja oraz tworzenie i koordynacja sieci punktów informacji turystycznej w regionie. O członkostwo w LOT ZŁ mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zainteresowane pozyskaniem funduszy z UE na rozwój turystyki, w tym bazy turystycznej oraz firmy świadczące usługi ubogacające produkt turystyczny: hotele, restauracje, SPA, bary, agroturystyka, turystyka aktywna, obsługa ruchu turystycznego. 6. MODERNIZOWANIE I AKTUALIZOWANIE MIEJSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ Mając na względzie obecne trendy i powszechność urządzeń mobilnych z dostępem do internetu powstał mobilny portal informacyjny miasta Łomża, który jest dostępny pod adresem: Serwis ma charakter informacyjny i jest uzupełnieniem podstawowego serwisu miejskiego. Dzięki mocno odchudzonej grafice i dostosowaniu zawartości do wielkości wyświetlaczy komórkowych poprawnie i szybko się na nich wyświetla, a także nie generuje nadmiernych kosztów transferu danych. Projekt został zgłoszony na konkurs organizowany w ramach Festiwalu Promocji Miast i Regionów, w którym uzyskał wyróżnienie w konkursie Złote Formaty w kategorii Strona Internetowa. Ponadto wykonano interaktywny plan miasta Łomża w postaci aplikacji internetowej umożliwiającej poruszanie się po mapie oraz wyszukiwanie ulic i miejsc (obiektów). 7. NAWIĄZANIE KONTAKTÓW ZAGRANICZNYCH Z BIAŁORUSIĄ W RAMACH PROWADZENIA PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO W ŁOMŻY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSZUKUJĄCYCH WSPÓŁPRACY Z BIAŁORUSIĄ Rok 2007 to realizacja projektu pn.: BIZNES BEZ BARIER UTWORZENIE TRANSGRANICZNEGO PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO W ŁOMŻY Dziedziną, w której planowana była realizacja projektu był biznes. Projekt skierowany był do grupy przedsiębiorców z różnych branż, w tym turystycznej, meblowej, budowlanej, spożywczej, doradczo-konsultingowej, ogrodniczej, kosmetycznej, wydawniczej, hotelarskiej, agroturystycznej, mechanicznej. Z uwagi na możliwość nawiązywania kontaktów handlowych w szerokim zakresie, w projekcie uczestniczyły osoby reprezentujące różne dziedziny gospodarki. Celem projektu było zlikwidowanie barier, trudności w rozwoju współpracy wynikających z niedostatecznej wiedzy podmiotów gospodarczych o partnerach, warunkach prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach granicy. W ramach projektu przeprowadzono m.in.: szkolenia i misje gospodarcze w Polsce i na Białorusi. Przeprowadzono sześć takich spotkań, w tym 4 bloki szkoleniowe składające się z 3 dni szkoleń każdy. Szkolenia miały na celu dostarczenie adresatom wiedzy koniecznej do rozwijania współpracy transgranicznej, m.in. dotyczyły zakładania przedsiębiorstw po obu stronach granicy, możliwości skorzystania z ulg, a także szkolenia menadżerskie, dotyczące formalnoprawnych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowań społeczno-gospodarczych na trenie Podlasia, ulg i podatków, prawa celnego, obrotu towarowego, prowadzenia negocjacji itd. Dwa spotkania dotyczyły misji gospodarczych, w ramach których zwiedzana był Specjalna Strefa Ekonomiczna w Grodnie, a także firmy białoruskie m.in. branży meblarskiej, mleczarskiej, spożywczej, mechanicznej. Uczestnicy projektu, mieli możliwość także zapoznać się z ciekawymi miejscami zarówno w Łomży, jak i w Grodnie, celem rozwijania współpracy w zakresie turystyki ze względu na udział uczestników w projekcie z tej branży. Zadbano również o promocję miasta i regionu pokazując gościom podczas spotkań miasto Łomża, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Skansen Kurpiowski Nowogrodzie, w którym trwały Skansenowskie Spotkania. Goście mieli możliwość skosztować w lokalnej restauracji regionalnych potraw i kupić regionalne pamiątki. Oficjalnym partnerem projektu jest Grodzieńskie Stowarzyszenie Farmerów, którego prezes był obecny na spotkaniach. Ze względu na charakter stowarzyszenia gościom 11

13 zaprezentowano także nowocześnie, skomputeryzowane wyposażone gospodarstwo rolne z hodowlą krów. Zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie projektu było bardzo uroczyste z udziałem Konsula i reprezentanta Ambasadora Republiki Białoruś w Polsce, a także licznych zaproszonych gości, w tym wójtów, burmistrzów okolicznych miast i gmin, posłów i senatorów Ziemi Łomżyńskiej, przedstawicieli Rady Miejskiej Łomży, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, a także mediów. 8. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WSPIERANIE IMPREZ I WYSTAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA, JEDNOSTKI KULTURY I JEDNOSTKI PODLEGŁE MIASTU Miasto jak co roku przeznaczyło środki finansowe i materiały promocyjne na potrzeby zorganizowania kolejnej edycji Gościńca Łomżyńskiego. W roku 2007 podjęto Uchwałę Nr 26/V/07 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Umożliwia to popularyzację wiedzy, a także promocję Łomży i Ziemi Łomżyńskiej, poprzez utrwalanie tożsamości kulturowej i/lub historycznej. W związku z realizacją ww. Uchwały zostały ogłoszone trzy otwarte konkursy ofert i łącznie przyznano środki w wysokości ,00 zł., m.in. na: upowszechnianie kultury muzycznej, upowszechnianie sportu, promocję miasta Łomży poprzez wyjazdy mistrzowskich grup tanecznych, wystawę malarską, cykl wycieczek rowerowych po Ziemi Łomżyńskiej, wydawnictwa o Ziemi Łomżyńskiej, uczczenie miejsc pamięci, organizację festiwali. Ponadto jak co roku liczne instytucje otrzymały wsparcie poprzez przekazywanie materiałów promocyjnych. 2. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM DO ZAMIESZKANIA - dbałość o dobry stan zasobów dziedzictwa kulturowego, dalszy rozwój mieszkalnictwa i usług społecznych ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MIASTA 1. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK I INSTYTUCJI KULTURALNYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM: ŁOMŻYŃSKA ORKIESTRA KAMERALNA, MUZEUM PÓŁNOCNO-MAZOWIECKIE W ŁOMŻY, TEATR LALKI I AKTORA, MIEJSKI DOM KULTURY DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W roku 2007 budżet miasta w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczony był na dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury: Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych, Muzeum Północno - Mazowieckie, Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr Lalki i Aktora, Łomżyńska Orkiestra Kameralna, oraz formy działalności i wydarzenia przez nie organizowane. Wspieranie działalności kulturalnej z budżetu miasta dotyczy form i przedsięwzięć realizowanych przez placówki oświatowe m.in.: Zespół Muzyki Dawnej VOCI UNITE, działający przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży, konkursy realizowane przez szkoły, Regionalny Ośrodek Kultury. Wspierane finansowo były ważne wydarzenia w mieście. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała środki na Ferie z Biblioteką, Popołudnie poetów - konkurs jednego wiersza, Teatr Lalki i Aktora na Ferie z teatrem, XX Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, 12

14 MDK-DŚT na zorganizowanie Konkursu Poetyckiego J. Kulki, koncert Przyjaciele Pani Hani, Konfrontacje Teatralne Szkół Średnich, MPM na zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Muzea na wolnym powietrzu, w 80-lecie Skansenu, ŁOK na koncert Melodie południowych winnic a okazji Dni Łomży. 2. ORGANIZACJA FESTIWALI, PLENERÓW, WARSZTATÓW, SEMINARIÓW I KONFERENCJI, A TAKŻE OBOZÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ FESTYNÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM, OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM. ORGANIZOWANIE OGÓLNOPOLSKICH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW I KONKURSÓW PROMUJĄCYCH ZIEMIĘ ŁOMŻYŃSKĄ Ważniejsze wydarzenia kulturalne w Łomży w roku 2007: Rozstrzygnięcie Łomżyńskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kulki (MDK-DŚT), Koncert Gwiazdka z Nieba w Kościele O.O Kapucynów (MDK_ DŚT), Koncerty Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem znanych artystów scen operowych i operetkowych, Muzyczna Majówka - koncert muzyczny w parku miejskim z okazji 3 Maja (MDK-DŚT i ŁOK) XX Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, Dni Łomży w tym: - Koncert ŁOK Melodie południowych winnic, - Festyn archeologiczny Rzymianie i Barbarzyńcy (MPM), - Wspólna fotografia - wystawa Klubu Fotografików Łomżynskich (MDK), - Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza (MBP), Skansenowskie Spotkania i Niedziela na Św. Rocha (MPM), Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej, Wystawy w Galerii pod Arkadami, Światowy Zlot Anek, Gościniec Łomżyński (MDK_DŚT), V Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego WIRUJĄCA STREFA, Sesja Glogerowska (Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA), Łomżyńska Jesień Kulturalna, Koncert Sylwestrowy ŁOK, połączony z wręczeniem nagród Prezydenta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury. Rokrocznie organizowane są warsztaty artystyczne z dziedziny tańca, plastyki, teatru, muzyki i wokalu, dla młodzieży skupionej wokół MDK-DŚT. Stwarzają one doskonałą okazję dla doskonalenia umiejętności, rozwijania zainteresowań, talentów, kształtowania umiejętności funkcjonowania w grupie. Efekty warsztatów prezentowane są zwykle na początku roku szkolnego w formie wystaw poplenerowych, koncertów, spektakli w siedzibie MDK-DŚT. 3. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTW, WYDAWNICTW I ŚRODOWISK REGIONOZNAWCÓW FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA Działalność stowarzyszeń jest niezmiernie ważna dla miasta. Są one inicjatorami wielu cennych przedsięwzięć, wydarzeń. Zadania te realizowane są często we współpracy z instytucjami kultury, bądź z innymi stowarzyszeniami wzajemnie się uzupełniają, uzyskując w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu. W związku z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i uchwaloną przez Radę Miejską Łomży Kartą Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych, jedynym sposobem udzielania dotacji jest udział organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) w konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów otrzymało dofinansowanie na działalność biblioteki naukowej, wydanie kolejnego tomu Studiów Łomżyńskich, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej środki na dofinansowanie wydania kwartalnika Wiadomości Łomżyńskie i wydanie IX t. Ziemi Łomżyńskiej, 13

15 Komenda Hufca ZHP otrzymała środki na złaz drużyn z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz na Betlejemskie Światełko Pokoju i wystawę fotograficzną, Stowarzyszenie Kultury i Nauki LOGOS na organizację konkursów recytatorskich, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka, na doroczny konkurs o zasięgu ogólnopolskim O Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. 4. ŚWIADOME KSZTAŁTOWANIE SYLWETY MIASTA Wszelkie tego typu zadania realizowane są poprzez uwzględnianie ich w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego, jak również w decyzjach o warunkach zabudowy. BUDOWA NOWYCH, MODERNIZACJA I POPRAWA STANDARDU ISTNIEJĄCYCH KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 1. OPRACOWANIE PROGRAMU BUDOWY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W TYM SOCJALNYCH I JEGO SUKCESYWNA REALIZACJA W dalszym ciągu obowiązują zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta uchwalone przez Radę Miejską Łomży w dniu 23 lutego 2005r. nr 291/XLIV/05 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Łomża na lata W 2007r. do użytku został oddany nowy budynek komunalny z 48 mieszkaniami, które zostały zasiedlone osobami umieszczonymi na liście osób uprawnionych. Oddanie do użytku mieszkań pozwoliło na przyspieszenie realizacji starej listy i sporządzenie nowej. Ze względu na wyczerpanie środków finansowych opracowanie planu rozwoju mieszkań komunalnych odłożono na termin późniejszy. Ponadto ze względów technicznych odstąpiono od zamiaru budowy dodatkowego piętra oraz wypełnienia plomb pomiędzy budynkami położonymi przy ulicy Spokojnej 7 i 7A. Na lokale socjalne przeznaczane były lokale mieszkalne o najniższym standardzie wyposażenia technicznego. 2. PRZYSTOSOWYWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO CELÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ NA LOKALE SOCJALNE I TYMCZASOWE POPRZEZ NADBUDOWĘ, ADAPTACJĘ STRYCHÓW I SUSZARNI Ze względu na bardzo wysoki koszt budowy 1 m 2 w 2007r. nie zgłosił się nikt kto chciałby uzyskać mieszkanie poprzez wykonanie nadbudowy czy adaptacji strychu lub suszarni. W ramach programu rewitalizacji zasobu mieszkaniowego dokonano adaptacji poddasza w budynku nr 23 położonym przy ul. Dwornej i uzyskano 4 lokale mieszkalne. Nieopłacalność przystosowywania obiektów budowlanych na lokale socjalne skutkowała zaniechaniem adaptacji. 3. SUKCESYWNE WDRAŻANIE POLITYKI CZYNSZOWEJ W KOMUNALNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM ZMIERZAJĄCE DO UREALNIENIA CZYNSZÓW I SPRZEDAŻY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH Uchwała nr 193/XXX/04 z dnia 28 kwietnia 2004r. dostosowała zasady wynajmu lokali tworzących mieszkaniowy zasób miasta Łomża. Zapoczątkowana w 1995r. polityka czynszowa była prowadzona w 2007r. Wysokość czynszu pozostała na uprzednio ustalonym poziomie to jest 1,34zł/m 2 p.u./m-c, który gwarantował pełny zwrot poniesionych kosztów. Poprawa stopy życiowej i wyższe dochody skutkowały wykupem 62 lokali komunalnych na własność. 14

16 MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ŁOMŻY W ramach tego celu w 2007r. zrealizowano: Remont kapitalny elewacji zewnętrznej i docieplenie budynku: części administracyjnej i internatowej, Wymiana instalacji elektrycznej w części internatowej, instalacji centralnego ogrzewania i grzejników. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZKOLNEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ I SPORTOWEJ 1. BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W 2007r. zadanie zostało zrealizowane w całości. Przedsięwzięcie polegało na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Wybudowane zostało boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o grubości 15 mm na odpowiedniej podbudowie. Wymiary 22m x 44m, powierzchnia całkowita płyty boiska wynosi 968 m 2. Boisko przystosowane do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis. Ze względu na lokalizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkalnych o zabudowie domków jednorodzinnych (gdzie nie ma placów rekreacji) - będzie ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców całego miasta. POPRAWA STANDARDU FUNKCJONOWANIA I ROZWÓJ SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1. STOPNIOWE OSIĄGNIĘCIE STANDARDU W ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH (1 PRACOWNIK NA 2 TYS. MIESZKAŃCÓW) Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej art.110 ust.11 - liczba pracowników socjalnych powinna być proporcjonalna do liczby ludności. Na każde 2 tys. mieszkańców powinien przypadać 1 pracownik socjalny. Na koniec 2007r. w MOPS w rejonach opiekuńczych zatrudnionych było 22 pracowników. W związku z powyższym do osiągnięcia ustawowych wymogów brakuje 10 etatów. Zakłada się stopniowe zwiększanie zatrudnienia - 1 etat rocznie. 2. PRZEKSZTAŁCENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W SPECJALISTYCZNY OŚRODEK - UTWORZENIE PUNKTU INTERWENCJI DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art. 6 ust.4 pkt. 1 do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat zalicza tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Środki na realizację zadań zapewnia budżet państwa. Z uwagi na krótki okres działania OIK-u nie nastąpiło przekształcenie w Specjalistyczny Ośrodek Interwencji ponieważ zawęziło by to rodzaj świadczonej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Specjalistyczny Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy pomoc wyłącznie ofiarom przemocy. Na terenie miasta Łomża Ośrodek interwencji Kryzysowej z zapleczem hostelowym funkcjonuje od X 2006r. W 2007r udzielono 516 porad i konsultacji psychologicznych, prawnych i socjalnych. Głównym powodem korzystania z pomocy była przemoc domowa, 15

17 przeżycia traumatyczne, problemy wychowawcze z dziećmi (165 zgłoszeń z Komendy Miejskiej Policji, 95 indywidualnych i 2 zgłoszenia ze szkoły). W hostelu przebywało 6 rodzin (18 osób). POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W roku 2007 zrealizowano: dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON; dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (PFRON); dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki (PFRON); dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PFRON); współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Przy Przedszkolu Integracyjnym Mały Artysta w Łomży prowadzonym przez Stowarzyszenie EDUKATOR działa Przedszkolny Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych utworzony w ramach autorskiego projektu Stowarzyszenia. Projekt realizowany w ramach Programu ograniczania skutków niepełnosprawności jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji: Ośrodek pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Łomży, wszystkie zajęcia realizowane są nieodpłatnie. Odbywają się pod okiem specjalistów: psychologa, pedagogów, logopedy, rehabilitanta. Z Ośrodkiem współpracują lekarze specjaliści: pediatra, neurolog, laryngolog-foniatra, psychiatra. Celem projektu jest ograniczanie skutków niepełnosprawności dzieci w wieku 2-6 lat mieszkających na terenie miasta Łomży. Dzięki realizacji projektu stworzono dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością możliwość korzystania z efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia, zapewniającego im właściwy rozwój i funkcjonowanie w sferze społecznej. ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ W SFERZE KULTURY I SZTUKI 1. BUDOWA ŁOMŻYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W 2007r. rozpoczęto opracowywanie koncepcji Łomżyńskiego Centrum Kultury przez Echo Investment z Kielc. 2. REMONT, ADAPTACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. DWORNEJ 22 NA POTRZEBY MUZEUM PÓŁNOCNO-MAZOWIECKIEGO W ŁOMŻY. W roku 2007 została wykonana dokumentacja na remont z rozbudową budynku przy ul. Dwornej 22 siedziby Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. 16

18 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI TEATRU LALKI I AKTORA 1. ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO WALIZKA W roku 2007 odbył się jubileuszowy festiwal Walizka w dniach Na festiwal zgłoszono ponad 60 przedstawień. Zakwalifikowano 13 teatrów, w tym 8 zagranicznych. Impreza wywołała spore zainteresowanie i rezonans w mediach. Festiwal był imprezą udaną i potrzebną dzieciom, miastu i środowisku. Jest to jeden z nielicznych przeglądów w kraju, którego poziom z roku na rok wzrasta i cieszy się niesłabnącym powodzeniem i zainteresowaniem wśród środowiska. W festiwalu wzięło udział ponad 180 uczestników, dyrektorzy teatrów, studenci Akademii Teatralnej, liczne grono gości zaproszonych z kraju i zagranicy. W sumie z zagranicy gościliśmy ponad 50 uczestników. Festiwal finansowany był z różnych źródeł m.in. Prezydenta Miasta, Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, Starosty Powiatu Ziemskiego, Radia Białystok, Gazety Współczesnej, Telewizji Polskiej oraz sponsorów. Na dwóch scenach oraz Rynku Starego Miasta odbywały się festiwalowe prezentacje. Festiwal ma charakter konkursu, w którym ostatecznie o nagrody ubiegało się 13 teatrów z kraju i zagranicy m.in.: W ramach festiwalu odbyły się również poza nurtem konkursowym imprezy towarzyszące m.in.: Teatr Ognia i Papieru Łza, Wystawa Malarstwa Kaina Maya Nie daj się smutkowi wg Andersena, Teatr Biuro Podróży Makbet, Teatr Ognia i Papieru - Wieża, Teatr Nikoli - Grubaski show, Lwowski Teatr Lalek Ali-Baba i rozbójnicy, Teatr Lalki i Aktora w Łomży Mewa. Ogółem w czasie trwania festiwalu odbyło się 26 przedstawień, które obejrzało kilka tysięcy widzów. Festiwal jest przedsięwzięciem, które z roku na rok rozwija się, umacnia swoja pozycję oraz nabiera coraz większego znaczenia w kraju i za granicą. dostępu do kultury mieszkańcom miasta i regionu północno-wschodniego. 2. UTWORZENIE OŚRODKA EDUKACJI ESTETYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W Teatrze po przedstawieniach odbywają się zajęcia edukacyjne z aktorem. W 2007r. zrealizowano 93 spotkania edukacyjne na temat: Jak powstaje spektakl teatralny - realizatorzy i współrealizatorzy widowiska teatralnego, ABC Teatru Lalek - Prezentacja i omówienie budowy i sposobów animacji, Teatr według Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima, Gatunki i konwencje teatralne, Teatr współczesny, Praca z przedmiotem i rekwizytem - konstruowanie etiud z wykorzystaniem maski teatralnej, Komedia dell arte, Ruch i gest sceniczny - wykorzystanie plastyki ciała, Teatr elżbietański, Magiczny język teatru. 17

19 3. UTWORZENIE GALERII TEATRALNEJ Obiekt jest centrum artystyczno - edukacyjnym, który rocznie odwiedza 30 tysięcy dzieci i młodzieży z miasta Łomża oraz ponad 20 tysięcy z województwa podlaskiego i ościennych. Każda z grup odwiedzających Teatr może zwiedzić budynek, zajrzeć do pracowni teatralnych, obejrzeć ekspozycję dokumentującą dokonania łomżyńskiego teatru oraz wejść na wieżę. Zlokalizowany jest na niej punkt widokowy na panoramę miasta, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszej publiczności. 4. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI TEATRU W ŚWIECIE Ważnym ogniwem działalności teatru jest współpraca z innymi teatrami i wymiana teatralna. Teatr Lalki i Aktora w Łomży otrzymał zaproszenie do Lwowa/Ukraina/, dokąd wyjechał r. na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek ze spektaklem "Karius i Baktus" w reżyserii Jarosława Antoniuka r. zespół wyjechał do Grodna /Białoruś/ ze spektaklem "Tygrys Pietrek" w reżyserii Krystiana Kobyłki. Łomżyńscy aktorzy zaprezentowali sztukę Karius i Baktus w Brześciu /Białoruś/ podczas festiwalu Biała Wieża r r. na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Banja Luce /Bośnia i Hercegowina/ zespół aktorski TLiA w Łomży zaprezentował spektakl Czerwony Kapturek w reżyserii Jarosława Antoniuka. Spektakl otrzymał Grand Prix Festiwalu oraz nagrodę za scenografię r. na scenie łomżyńskiego teatru wystąpił gościnnie teatr Pavla Vangeli z Czech ze spektaklem Praga miasto zaklęte. Najliczniejszą grupę zagranicznych gości teatr podejmował podczas XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, podczas którego zaprezentowało się 8 zespołów spoza kraju. Wyjazdy oraz występy gości z zagranicy utwierdzają nas w przekonaniu, że są potrzebne ze względu na podtrzymanie kontaktów, promocję teatru oraz miasta Łomży. STWORZENIE NOWOCZESNEJ BAZY MATERIALNEJ DLA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ NA TERENIE ŁOMŻY W 2007r. opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na remont elewacji zewnętrznej zabytkowej kamienicy przy ul. Długiej 13 - koszt zł co stanowi 3% planu, opracowano dokumentację techniczną wraz z kosztorysem na remont modernizację lokalu Oddziału dla Dzieci MBP w Łomży przy ul. 3 Maja 6A - koszt zł co stanowi 6% planu, zakupiono sprzęt komputerowy - koszt ,43 zł co stanowi 6% planu. POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 1. REALIZACJA PROGRAMU BEZPIECZNE MIASTO ŁOMŻA ORAZ POLICYJNEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ W MAŁYCH I ŚREDNICH MIASTACH BEZPIECZNE MIASTA W ramach realizacji programu Bezpieczne Miasto Łomża Straż Miejska realizowała: zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczanie lub eliminowanie powstających i istniejących, tzw. dzikich wysypisk śmieci; kontrola pustostanów - przez to ograniczanie zbierania się osób z marginesu społecznego, 18

20 zgłaszanie przypadków niezabezpieczenia tych budynków do nadzoru budowlanego, ewentualnie podejmowanie bezpośrednich działań w stosunku do ich właścicieli. Wykonując swoje ustawowe obowiązki w zakresie utrzymania porządku publicznego, strażnicy zwracali również szczególną uwagę na funkcjonalność istniejącego oznakowania dróg i ulic. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, a w szczególności uczniów sprawdzali czy są właściwe i czytelne, z uwzględnieniem progów zwalniających. Dyscyplinująco na kierowców i na spowolnienie ruchu pojazdów w miejscach największego nasilenia ruchu kołowego wpłynęło zakupienie i wykorzystanie urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenie dopuszczalnej prędkości Foto-radar. Są to efekty bieżących działań samodzielnych i wspólnych z policją w ramach, tzw. akcji Prędkość. W 2007r. Komenda Miejska Policji realizując zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, jako zasadnicze przyjęła stosowanie funkcji prewencyjnej, której celem jest ograniczenie zagrożeń związanych z przestępczością pospolitą jako najbardziej dokuczliwą dla lokalnych społeczności. Działania na terenie Łomży są prowadzone na dwóch równoległych, wzajemnie uzupełniających się płaszczyznach, tj.: bezpośrednie oddziaływanie przez zewnętrzne służby prewencyjne; oddziaływanie profilaktyczne w ramach prewencji kryminalnej. Przykłady działań w tym zakresie to m.in.: 1. koncentrowanie sił, z systematyczną zmianą rozkładu czasu służby w sektorach o największym zagrożeniu, 2. udział czynnika społecznego w służbie patrolowej (np. wspólne patrole i obchody z pracownikami spółdzielni mieszkaniowych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), 3. doskonalenie form wykorzystania powołanego na bazie Sekcji Prewencji KMP w/m Zespołu Wywiadowców (duża skuteczność w zatrzymywaniu sprawców na gorącym uczynku przestępstwa oraz efektywne rozpoznanie wstępne na rzecz służb kryminalnych i PG), 4. powołanie specjalistycznych grup zadaniowych ds. nieletnich i ds. narkotyków, 5. rozwiązanie problemów konwoii do sądów i prokuratur przez ustalenie grafiku funkcjonariuszy wszystkich ogniw tj. PG, Kadry, Sztab, Prewencja, uwzględniając policjantów pełniących służbę biurową, 6. przeorganizowanie godzin pracy służby patrolowej i SRD uwzględniając godziny, w których popełnianych jest najwięcej przestępstw i wykroczeń, tj. od 17 do 2 w nocy, dzięki czemu zahamowano dynamikę, a już na początek tego roku odnotowano znaczny spadek, 7. zmiana struktury jednostki przez ograniczenie stanowisk kierowniczych i biurowych oraz uzyskanie dzięki temu trzech dodatkowych etatów do SRD i utworzenie zespołu zdarzeń drogowych oraz trzech dodatkowych etatów do zewnętrznej służby patrolowej. Jednocześnie, w 2007r. konsekwentnemu doskonaleniu poddawano inne formy organizacyjne oraz taktykę pełnienia służby prewencyjnej w terenie, w celu rozszerzenia wszechstronności bieżącego rozpoznania elementu przestępczego oraz poprawy skuteczności oddziaływania prewencyjnego. W zakresie prewencji kryminalnej na rzecz ograniczenia zagrożeń przestępczością pospolitą zasadniczym kierunkiem działań było dążenie do rozwijania zakresu i form przedsięwzięć profilaktycznych w ramach programów profilaktycznych pn.: Bezpieczny biznes, Linie energetyczne, Bezpieczna komórka, Nie bądźmy obojętni, Bezpieczna woda. W ramach każdego z tych programów konsekwentnie akcentowano potrzebę zwiększania kręgu partnerów do wspólnej realizacji tych programów, a tym samym do zapewnienia stałego i profesjonalnego wsparcia inicjowanych przez Policję działań, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym. 19

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r.

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizuje od 2008r. projekt systemowy pt. CZAS NA ZMIANY współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI STRATEGII PROMOCJI GOSPODARCZEJ ŁOMŻY 2005-2010 ZA 2007 ROK

INFORMACJA Z REALIZACJI STRATEGII PROMOCJI GOSPODARCZEJ ŁOMŻY 2005-2010 ZA 2007 ROK INFORMACJA Z REALIZACJI STRATEGII PROMOCJI GOSPODARCZEJ ŁOMŻY 2005-2010 ZA 2007 ROK Strategia promocji gospodarczej Łomży 2005-2010 jest dokumentem zbieżnym ze Strategią zrównoważonego rozwoju miasta Łomży

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Uchwała Nr... z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. Na podstawie art. 35a ust. 3 i

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku

TAK UCHWAŁA NR IX/67/2015. Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015 roku Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Rytro z dnia 16 października 2015r. w sprawie: "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok" Data utworzenia 2015-10-16

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku.

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża, 12.04.2016r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża 2015 W 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży osoby bezrobotne mogły skorzystać z szeregu różnych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM nt. Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne

SEMINARIUM nt. Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne SEMINARIUM nt. Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne Patronat Starosta Powiatu Gorzowskiego Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 21.Maj.2007 CELE SEMINARIUM : 1. Wymiana informacji dotyczącej środowiska

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK. Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY MIRSK Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2012 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Program określa: 1) cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXIX / 238 /09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji na temat realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra)

SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) SZKOLENIA GRUPOWE PUP Legnica 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. (środki z Algorytmu, Kapitału Ludzkiego, Partnerstwa Lokalnego, Rezerwy Ministra) Lp. Nazwa kierunku szkolenia 1. Kurs komputerowy z umiejętnością

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej.

W 2013 roku Miasto Radomsko współpracowało z organizacjami pozarządowymi na płaszczyźnie finansowej oraz płaszczyźnie pozafinansowej. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - -

Plan na 2013 rok. 1 2 3 4 5 6 1. Rehabilitacja zawodowa 100 000 - - - Załącznik do uchwały nr XXVI/164/2013 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 22 marca 2013 r. Zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo