IFiZR Laboratorium 5 Info

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IFiZR Laboratorium 5 Info"

Transkrypt

1 IFiZR Laboratorium 5 Info File->New->Project->Windows Application (DevC++) Kurs WinAPI: #include <windows.h> #include <iostream> #include <stdlib.h> #include <math.h> Przykład 2 LPSTR NazwaKlasy = "Klasa Okienka"; MSG Komunikat; // definicja nazw kontrolek HWND hprzycisk1, hedit1, hedit2, hedit3, hedit4, hedit5, htekst1, htekst2; // definicja funkcji double CharToDouble(HWND okno); LRESULT CALLBACK Panel( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam ); // WinMain zamiast main int WINAPI WinMain( HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hprevinstance, LPSTR lpcmdline, int ncmdshow ) { WNDCLASSEX wc; wc.cbsize = sizeof( WNDCLASSEX ); wc.style = 0; wc.lpfnwndproc = Panel; wc.cbclsextra = 0; wc.cbwndextra = 0; wc.hinstance = hinstance; wc.hicon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION ); wc.hcursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW ); wc.hbrbackground =( HBRUSH )( COLOR_WINDOW+8); // kolor formatki poprzez zmiane liczby wc.lpszmenuname = NULL; wc.lpszclassname = NazwaKlasy; wc.hiconsm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION ); // rejestrowanie okna if(!registerclassex( & wc ) ) { MessageBox( NULL, "Blad rejestracji okna!", "Error.", MB_ICONEXCLAMATION MB_OK ); return 1;

2 //tworzenie panelu (okna) HWND hwnd=createwindowex( WS_EX_CLIENTEDGE, NazwaKlasy, "Panel obliczen", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 400, 400, NULL, NULL, hinstance, NULL ); if( hwnd == NULL ) { MessageBox( NULL, "Nie udalo sie utworzyc okna", "Error", MB_ICONEXCLAMATION ); return 1; ShowWindow( hwnd, ncmdshow ); UpdateWindow( hwnd ); // tworzenie kontrolek tj editow, buttonów itp htekst1=createwindowex( 0, "STATIC", "Podaj dane punktów P1(x1,y1) oraz P2 (x2,y2)", WS_CHILD WS_VISIBLE SS_CENTER, 90, 30, 200, 40, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); htekst2=createwindowex( 0, "STATIC", "Wynik obliczen", WS_CHILD WS_VISIBLE, 110, 200, 120, 20, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hedit1 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_VISIBLE WS_BORDER, 50, 80, 60, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hedit2 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_VISIBLE WS_BORDER, 110, 80, 60, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hedit3 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_VISIBLE WS_VISIBLE, 200, 80, 60, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hedit4 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_VISIBLE WS_VISIBLE, 260, 80, 60, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hedit5 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_DISABLED WS_VISIBLE, 100, 250, 150, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hprzycisk1 = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", " Licz dlugosc odcinka ", WS_CHILD WS_VISIBLE, 90, 150, 180, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); // UWAGA! Pętla komunikatów - przechwytyje wszelkie komunikaty while( GetMessage( & Komunikat, NULL, 0, 0 ) ) { TranslateMessage( & Komunikat ); DispatchMessage( & Komunikat ); return Komunikat.wParam; // obsluga zdarzen - czyli co ma wydarzyc sie po uzyciu danej kontrolki - nacisnieciu, wpisaniu, wybraniu itp LRESULT CALLBACK Panel( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { switch( msg ) { // obsługa zdarzenia zamykania okna case WM_CLOSE: DestroyWindow( hwnd ); case WM_DESTROY: PostQuitMessage( 0 );

3 // obsluga zdarzen "nacisniecia" jednego z przycieskow case WM_COMMAND: double liczba1, liczba2, liczba3, liczba4, wynik; char wynikchar[20]; // kontrolki rozroznia sie po nazwie - uchwycie // kiedy zostanie nacisniety jeden z przyciskow if( (HWND)lParam == hprzycisk1 ) { int textlength1 = GetWindowTextLength(hEdit1) + 1; int textlength2 = GetWindowTextLength(hEdit2) + 1; int textlength3 = GetWindowTextLength(hEdit3) + 1; int textlength4 = GetWindowTextLength(hEdit4) + 1; if(textlength1==1 textlength2==1 textlength3==1 textlength4==1) { int odp=messagebox( NULL, "Wpisz dane", "Brak wszystkich danych", MB_OK MB_ICONWARNING); return 0; liczba1=chartodouble(hedit1); liczba2=chartodouble(hedit2); liczba3=chartodouble(hedit3); liczba4=chartodouble(hedit4); wynik=sqrt(pow(liczba3-liczba1, 2) + pow(liczba4-liczba2, 2)); sprintf(wynikchar,"%0.8f",wynik); SetWindowText( hedit5, wynikchar); default: return DefWindowProc( hwnd, msg, wparam, lparam ); return 0; // przykladowa funkcja - konwersja double CharToDouble(HWND okno) { int textlength= GetWindowTextLength(okno) + 1; char *textbuffer = new char[textlength]; GetWindowText(okno, textbuffer, textlength); double liczba=atof(textbuffer); delete []textbuffer; return liczba;

4 #include <windows.h> #include <iostream> #include <stdlib.h> #include "interval.h" Przykład 1 #define ID_RB1 101 #define ID_RB2 102 #define ID_CB1 103 #define ID_P6 104 #define ID_T3 105 LPSTR NazwaKlasy = "Klasa Okienka"; MSG Komunikat; // definicja nazw kontrolek HWND hprzycisk1, hprzycisk2, hprzycisk3, hprzycisk4, hprzycisk5, hprzycisk6, hedit1, hedit2, hedit3, hedit4, hedit5, htekst1, htekst2, htekst3, hrb1, hrb2, hcb1; // deklaracja własnej funkcji double CharToDouble(HWND okno); LRESULT CALLBACK Panel( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam ); // WinMain zamiast main int WINAPI WinMain( HINSTANCE hinstance, HINSTANCE hprevinstance, LPSTR lpcmdline, int ncmdshow ) { WNDCLASSEX wc; wc.cbsize = sizeof( WNDCLASSEX ); wc.style = 0; wc.lpfnwndproc = Panel; wc.cbclsextra = 0; wc.cbwndextra = 0; wc.hinstance = hinstance; wc.hicon = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION ); wc.hcursor = LoadCursor( NULL, IDC_ARROW ); wc.hbrbackground =( HBRUSH )( COLOR_WINDOW+23); // kolor formatki poprzez zmiane liczby wc.lpszmenuname = NULL; wc.lpszclassname = NazwaKlasy; wc.hiconsm = LoadIcon( NULL, IDI_APPLICATION ); // rejestrowanie okna if(!registerclassex( & wc ) ) { MessageBox( NULL, "Blad rejestracji okna!", "Error.", MB_ICONEXCLAMATION MB_OK ); return 1; //tworzenie panelu (okna) HWND hwnd=createwindowex( WS_EX_CLIENTEDGE, NazwaKlasy, "Panel obliczen", WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 800, 450, NULL, NULL, hinstance, NULL ); if( hwnd == NULL ) { MessageBox( NULL, "Nie udalo sie utworzyc okna", "Error", MB_ICONEXCLAMATION ); return 1;

5 ShowWindow( hwnd, ncmdshow ); UpdateWindow( hwnd ); // tworzenie kontrolek tj editow, buttonów itp htekst1=createwindowex( 0, "STATIC", "Podaj dane", WS_CHILD WS_VISIBLE SS_CENTER, 100, 50, 120, 20, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); htekst2=createwindowex( 0, "STATIC", "Wynik obliczen", WS_CHILD WS_VISIBLE, 100, 200, 120, 20, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); htekst3=createwindowex( 0, "STATIC", "", WS_CHILD WS_VISIBLE, 570, 100, 130, 20, hwnd, (HMENU) ID_T3, hinstance, NULL ); hedit1 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_VISIBLE WS_BORDER, 100, 100, 80, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hedit2 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_VISIBLE WS_BORDER, 200, 100, 80, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hedit3 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_DISABLED WS_VISIBLE, 100, 250, 150, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hedit4 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_DISABLED WS_BORDER, 100, 280, 60, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hedit5 = CreateWindowEx( WS_EX_CLIENTEDGE, "EDIT", NULL, WS_CHILD WS_DISABLED WS_BORDER, 170, 280, 60, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hprzycisk1 = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "+", WS_CHILD WS_VISIBLE, 100, 150, 30, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hprzycisk2 = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "-", WS_CHILD WS_VISIBLE, 140, 150, 30, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hprzycisk3 = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "*", WS_CHILD WS_VISIBLE, 180, 150, 30, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hprzycisk4 = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "/", WS_CHILD WS_VISIBLE, 220, 150, 30, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hprzycisk5 = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "p^2", WS_CHILD WS_VISIBLE, 260, 150, 40, 30, hwnd, NULL, hinstance, NULL ); hprzycisk6 = CreateWindowEx( 0, "BUTTON", "Analizuj", WS_CHILD WS_VISIBLE, 420, 220, 120, 30, hwnd, (HMENU) ID_P6, hinstance, NULL ); hrb1 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Opcja 1", WS_CHILD WS_VISIBLE BS_AUTORADIOBUTTON, 400, 100, 150, 20, hwnd, (HMENU) ID_RB1, hinstance, NULL ); hrb2 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Opcja 2", WS_CHILD WS_VISIBLE BS_AUTORADIOBUTTON, 400, 135, 150, 20, hwnd, (HMENU) ID_RB2, hinstance, NULL ); hcb1 = CreateWindowEx(WS_EX_CLIENTEDGE, "BUTTON", "Checkbox", WS_CHILD WS_VISIBLE BS_AUTOCHECKBOX, 400, 180, 150, 20, hwnd, (HMENU) ID_CB1, hinstance, NULL ); // UWAGA! Pętla komunikatów - przechwytyje wszelkie komunikaty while( GetMessage( & Komunikat, NULL, 0, 0 ) ) { TranslateMessage( & Komunikat ); DispatchMessage( & Komunikat ); return Komunikat.wParam; // obsluga zdarzen - czyli co ma wydarzyc sie po uzyciu danej kontrolki - nacisnieciu, wpisaniu, wybraniu itp LRESULT CALLBACK Panel( HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wparam, LPARAM lparam) { switch( msg ) { // obsługa zdarzenia zamykania okna case WM_CLOSE: DestroyWindow( hwnd ); case WM_DESTROY: PostQuitMessage( 0 ); // obsluga zdarzen "nacisniecia" jednego z przycieskow case WM_COMMAND: double liczba1, liczba2, wynik; char *wynikchar;

6 // kontrolki rozroznia sie po nazwie - uchwycie // kiedy zostanie nacisniety jeden z przyciskow if( (HWND)lParam == hprzycisk1 (HWND)lParam == hprzycisk2 (HWND)lParam == hprzycisk3 (HWND)lParam == hprzycisk4 (HWND)lParam == hprzycisk5) { int textlength1 = GetWindowTextLength(hEdit1) + 1; int textlength2 = GetWindowTextLength(hEdit2) + 1; if(textlength1==1 textlength2==1) { int odp=messagebox( NULL, "Wpisz dane", "Brak wszystkich danych", MB_YESNOCANCEL MB_ICONWARNING); if(odp==6) // 1-OK 2-Anuluj(Cancel) 3-Przerwij(Abort) 4-Ponów próbę(retry) 5-Ignoruj(Ignore) 6-Tak(Yes) 7-Nie(No) MessageBox(HWND_DESKTOP,"Nacisnąłeś przycisk TAK","Informacja",MB_OK); return 0; liczba1=chartodouble(hedit1); liczba2=chartodouble(hedit2); wynikchar=new char[textlength1+textlength2+10]; // ukrywanie i odkrywanie Editow 3->wynik + - * / 4 i 5 wynik operacji na przedziale if(( HWND ) lparam == hprzycisk5) { ShowWindow(hEdit4, SW_SHOW); ShowWindow(hEdit5, SW_SHOW); ShowWindow(hEdit3, SW_HIDE); else { ShowWindow(hEdit4, SW_HIDE); ShowWindow(hEdit5, SW_HIDE); ShowWindow(hEdit3, SW_SHOW); //realizacja obliczen if(( HWND ) lparam == hprzycisk1 ) wynik=liczba1+liczba2; if(( HWND ) lparam == hprzycisk2 ) wynik=liczba1-liczba2; if(( HWND ) lparam == hprzycisk3 ) wynik=liczba1*liczba2; if(( HWND ) lparam == hprzycisk4 ) wynik=liczba1/liczba2; // potegowanie przedzialu if(( HWND ) lparam == hprzycisk5 ) { SetWindowText( hedit4, szer_inter(liczba1, liczba2, 1) ); SetWindowText( hedit5, szer_inter(liczba1, liczba2, 2) ); delete []wynikchar; if( (HWND)lParam == hprzycisk1 (HWND)lParam == hprzycisk2 (HWND)lParam == hprzycisk3 (HWND)lParam == hprzycisk4 ) { sprintf(wynikchar,"%0.8f",wynik); SetWindowText( hedit3, wynikchar); delete []wynikchar;

7 // troszke inaczej - uwzgledninie identyfikatorów kontrolek zdefiniowanych poprzez #define if(( HWND ) lparam == hrb1 ( HWND ) lparam == hrb2 ( HWND ) lparam == hcb1 ( HWND ) lparam == hprzycisk6) { switch( wparam ) { case ID_RB1: SetWindowText( htekst3, "Aktywna opcja 1" ); case ID_RB2: SetWindowText( htekst3, "Aktywna opcja 2" ); case ID_CB1: if(isdlgbuttonchecked(hwnd, ID_CB1 ) == BST_CHECKED) { SetWindowText( htekst3, "Zaznaczono CB"); else SetWindowText( htekst3, "Odznaczono CB"); case ID_P6: if(isdlgbuttonchecked(hwnd, ID_RB1 ) == BST_CHECKED) MessageBox( hwnd, "Wybrano opcję 1", "Info", MB_ICONINFORMATION ); if(isdlgbuttonchecked(hwnd, ID_RB2 ) == BST_CHECKED) MessageBox( hwnd, "Wybrano opcję 2", "Info", MB_ICONINFORMATION ); default: MessageBox( hwnd, "Obiekt widmo;)", "Info", MB_ICONINFORMATION); //CheckDlgButton( hwnd, ID_CB1, BST_CHECKED ); //ustaw "fajeczkę" //CheckDlgButton( hwnd, ID_CB1, BST_UNCHECKED ); //usuń "fajeczkę" default: return DefWindowProc( hwnd, msg, wparam, lparam ); return 0;

8 // przykladowa funkcja - konwersja double CharToDouble(HWND okno) { int textlength= GetWindowTextLength(okno) + 1; char *textbuffer = new char[textlength]; GetWindowText(okno, textbuffer, textlength); double liczba=atof(textbuffer); delete []textbuffer; return liczba; ********************** plik nagłówkowy interval.h ******************* #ifndef INTERVAL_H #define INTERVAL_H #include<math.h> using namespace std; class interval { private: double pocz, kon; public: interval() {pocz=0; kon=0; interval(double x, double y) {pocz=x; kon=y; void ustal_pocz(double x) {pocz=x; void ustal_kon(double x) { kon=x; double zwroc_pocz() {return pocz; double zwroc_kon() {return kon; void wyswietl() { cout<<endl<<" ["<<pocz<<","<<kon<<"]"<<endl; ; interval operator+(interval A, interval B) { interval W; W.ustal_pocz(A.zwroc_pocz()+B.zwroc_pocz()); W.ustal_kon(A.zwroc_kon()+B.zwroc_kon()); return W;

9 interval operator*(interval A, interval B) { interval W; double Ap, Ak, Bp, Bk; Ap=A.zwroc_pocz(); Ak=A.zwroc_kon(); Bp=B.zwroc_pocz(); Bk=B.zwroc_kon(); W.ustal_pocz(min(Ap*Bp, min(ap*bk, min(ak*bp, Ak*Bk)))); W.ustal_kon(max(Ap*Bp, max(ap*bk, max(ak*bp, Ak*Bk)))); return W; char* szer_inter(double x, double y, int z) { interval A(x,y); A=A*A; char *W; W=new char[20]; if(z==1) { sprintf(w,"%0.3f",a.zwroc_pocz()); else sprintf(w,"%0.3f",a.zwroc_kon()); return W; delete []W; #endif

Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows

Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows Podstawy programowania w języku C dla środowiska Windows Część pierwsza Windows API wprowadzenie Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Programowanie pod Windows

Programowanie pod Windows Programowanie pod Windows Wersja 0.99 Uwaga: notatki są w fazie rozwoju. Brakujące elementy będą sukcesywnie uzupełniane. Dokument może być bez zgody autora rozpowszechniany, zabrania się jedynie czerpania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w środowisku Windows. Oto identyfikatory najczęściej obsługiwanych meldunków (przedrostek WM to skrót od Windows message):

Podstawy programowania w środowisku Windows. Oto identyfikatory najczęściej obsługiwanych meldunków (przedrostek WM to skrót od Windows message): GRAFIKA KOMPUTEROWA Podstawy programowania w środowisku Windows 1. Struktura programu w środowisku MS Windows Program dla Windows powinien mieć przynajmniej jedno okno (chociaż może być ono niewidoczne).

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE. Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86

PROGRAMOWANIE. Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86 PROGRAMOWANIE Programowanie Win32 dla programistów języka assemblera x86 Witam w świecie programowania Win32.To prawda! Nie jest niemożliwe napisanie programu dla Windows w assemblerze. Tu skupię się na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

SYSTEMY OPERACYJNE. Białostocka. Politechnika. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii 1987 1987 bez ś pliki obok z Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zaj przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: W02007

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 2 Windows Forms

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 2 Windows Forms Programowanie w środowiskach graficznych Wykład 2 Windows Forms .NET Framework Generacja Data Środowisko Dystrybuowane z 1.0 2002-02-13 Visual Studio.NET N/A 1.1 2003-04-24 Visual Studio.NET 2003 2.0 2005-11-07

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i język Java

Programowanie obiektowe i język Java Programowanie obiektowe i język Java Tomasz Głowacki Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika

Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Tworzenie i obsługa graficznego interfejsu uŝytkownika Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 3. Aplety aplikacje uruchamiane w środowisku przeglądarki - przykład import java.applet.applet; import

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009.

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009. 5.1 Środowisko.Net... 1 5.2 Biblioteki.Net... 2 5.3 Rozszerzenie języka C++, standard C++/CLI... 3 5.4 Delegacje... 5 5.5 Zdarzenia... 6 5.6 Szablon aplikacji CLR Windows Forms... 8 5.7 Formatka z przyciskiem...

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania komputerów

Podstawy programowania komputerów Podstawy programowania komputerów Wykład 10: Sterowanie pamięcią w C Pamięć na stosie!każdy program napisany w języku C ma dostęp do dwóch obszarów pamięci - stosu i sterty, w których może być przechowywana

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Algorytmy przetwarzania obrazów

Algorytmy przetwarzania obrazów Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy z bibliotek a OpenCV Pod redakcj a: Ewarysta Rafajłowicza Wojciecha Rafajłowicza Andrzeja Rusieckiego Algorytmy przetwarzania obrazów i wstȩp do pracy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Lab Windows Workflow Foundation (VS2008)

Lab Windows Workflow Foundation (VS2008) Lab Windows Workflow Foundation (VS2008) Zadanie 1- utworzenie prostej własnej czynności (custom activity). Otworzyć nowy projekt typu Workflow -> Workflow Activity Library W Properties ach zmień w polu

Bardziej szczegółowo

Jak działa Microsoft.NET

Jak działa Microsoft.NET Łukasz Rajchel KEN Solutions 29 maja 2009 1 / 71 Abstrakt Historia.NET i C# Zasada działania.net Assembly CIL CTS CLS CLR Podstawy programowania w C# 2 / 71 Programowanie przed.net C/Win32 C++/MFC Visual

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda

Programowanie urządzeń mobilnych. dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Programowanie urządzeń mobilnych dr inż. Andrzej Grosser na podstawie wykładu dr inż. Juliusz Mikoda Najważniejsze platformy mobilne Android ios Windows Phone 8.1 BlackBerry OS Sailfish OS Tizen Brew Android

Bardziej szczegółowo

Klasy i obiekty cz II

Klasy i obiekty cz II Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Klasy i obiekty cz II Hermetyzacja, mutatory, akcesory, ArrayList Rozwijamy aplikację Chcemy, aby obiekty klasy

Bardziej szczegółowo

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo