ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 47, poz. 688), w związku z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U r. Nr 152, poz oraz Nr 165, poz. 1316) zarządza się, co następuje: Zarządzenie określa: 1. 1) rok obrotowy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej CBA,i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze; 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych; 4) zakładowy plan kont CBA; 5) zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w CBA; 6) instrukcję kasową w sprawie wartości pieniężnych, ich przechowywania oraz warunków zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem; 7) zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych CBA, zwanego dalej ZFŚS ; 8) zasady gospodarowania w CBA środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej albo środkami pochodzącymi z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Szef CBA jest dysponentem 56 części budżetowej, o którym mowa w przepisach ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 2. Księgi rachunkowe CBA są prowadzone i przechowywane w siedzibach Biuraw Warszawie przy Al. Ujazdowskich 9 oraz przy ul. Królewskiej 1, w obrębie strefy bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm. 1) ). 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem budżetowym. 4. W ramach roku budżetowego okresami sprawozdawczymi są: 1) każdy miesiąc danego roku budżetowego dla miesięcznych sprawozdań budżetowych, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej ZUS, rozliczeńz tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej PFRON ; 2) narastająco każdy miesiąc danego roku budżetowego dla sprawozdań z zaangażowania wydatków budżetowych; 3) półrocze, tj. okres od 1 stycznia do 30 czerwca każdego roku dla półrocznych sprawozdań budżetowych; 4) rok budżetowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego dla wszystkich sprawozdań budżetowych, finansowych i rozliczeń za dany rok obrotowy. 5. CBA sporządza: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz i Nr 220, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 1

2 1) zestawienie obrotów dzienników częściowych za dany okres sprawozdawczy; 2) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca; jednocześnie obowiązuje comiesięczne uzgadnianie obrotów zestawienia kont księgi głównej z obrotami dziennika (lub obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych). 6. Salda ksiąg pomocniczych na koniec okresu sprawozdawczego uzgadnia się z saldamii zapisami na kontach księgi głównej. 3. Ustala się następujące metody wyceny aktywów i pasywów: 1) aktywa trwałe według ceny: a) nabycia, przekazania, b) rzeczywistego kosztu budowy (inwestycje rozpoczęte); 2) rzeczowe aktywa obrotowe, do których zaliczane są zapasy materiałowe (magazyn) według cen zakupu; 3) rozchód rzeczowych składników obrotowych (materiały) według cen zakupu Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych jest prowadzona zgodnie z klasyfikacją zatwierdzonego na dany rok budżetowy planu finansowego. 2. Ewidencja kosztów prowadzona jest według ich rodzajów na kontach zespołu 4 koszty według rodzajów i ich rozliczenie, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zgodnejz zatwierdzonym planem finansowym na dany rok. 3. W związku z budżetem zadaniowym ewidencja kosztów prowadzona jest również na kontach zespołu 5 koszty według typów działalności i ich rozliczenie. 4. Sprawozdawczość budżetowa jest sporządzana na zasadach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości budżetowej. 1. Księgi rachunkowe CBA obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 1) dziennik; 2) księgę główną; 3) księgi pomocnicze; 4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych; 5) wykaz składników aktywów i pasywów Wykaz kont księgi głównej oraz zakres ewidencji pozabilansowej jest prowadzonyw sposób umożliwiający prawidłowe sporządzanie wymaganych sprawozdań. 3. Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie i zostało udokumentowane dowodami księgowymi, zatwierdzone do wypłaty i przekazane do Departamentu Finansów CBA: 1) do dziesiątego dnia miesiąca następującego po zdarzeniu, 2) za miesiąc grudzień - do dnia 20 stycznia następnego roku, 3) za rok obrotowy - do dnia 10 lutego następnego roku. 1. Ustala się następujący podział składników majątkowych wg jednostkowej wartości początkowej: 6. Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 2

3 1) wartość początkowa powyżej 3,5 tys. zł brutto środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które umarza się i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek, określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654,z późn. zm. 2) ), zwanej dalej ustawą pdop, oraz te, które podnoszą wartość danego środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych; 2) wartość początkowa nieprzekraczająca kwoty 3,5 tys. zł brutto określonejw przepisach ustawy pdop pozostałe środki trwałe (wyposażenie) i pozostałe wartości niematerialne i prawne, które są amortyzowane w całości w miesiącu oddania do używania; 3) wartość początkowa nieprzekraczająca kwoty 500 zł brutto składniki majątkowe niskocenne, które będą traktowane jako zużycie materiałów. 2. Składniki majątkowe wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Departament Logistyki CBA, z zastrzeżeniem i na zasadach określonych w załączniku nr Składniki majątkowe wymienione w ust. 1 pkt 3 podlegają ewidencji ilościowej prowadzonej przez Departament Logistyki CBA, z zastrzeżeniem i na zasadach określonych w załączniku nr Składniki majątkowe niskocenne zalicza się do kosztów w momencie zakupu, a materiały promocyjne w momencie ich zapłaty. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: 1) księgozbiory i inne zbiory biblioteczne; 2) odzież i umundurowanie; 3) meble i dywany. 6. Gruntów oraz muzealiów nie umarza się. 7. Datą ustalenia wysokości amortyzacji umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pod którą w ewidencji księgowej dokonuje się zmianyw stanie i rachunku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest dla: 1) likwidacji data protokołu z fizycznej likwidacji lub data dokumentu z przekazania do składnicy odpadów wtórnych lub inny stosowny dokument; 2) nieodpłatnego przejęcia lub przekazania data sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego; 3) ujawnienia niedoboru lub nadwyżki data ujawnienia różnicy inwentaryzacyjnejz protokołu komisji; 4) sprzedaży data wystawienia faktury; 5) inwestycji data protokolarnego przyjęcia środka do używania. 8. Inwentaryzacja obejmuje własne składniki majątkowe objęte ewidencją ilościowo - wartościową. Ujawnione różnice inwentaryzacyjne wyjaśnia się i rozlicza w księgach rachunkowych tego roku, na który przypadł termin inwentaryzacji, zgodnie z odrębnymi przepisami. Inwentaryzacja składników majątku CBA dotyczy: 7. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz i Nr 215, poz Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 3

4 1) środków pieniężnych, należności i niezakończonych inwestycji ostatniego dnia każdego roku; 2) środków trwałych nie rzadziej niż raz na cztery lata; 3) księgozbiorów nie rzadziej niż raz na dziesięć lat Ewidencja kont analitycznych (ksiąg pomocniczych) obejmuje: 1) rozrachunki z kontrahentami (faktury własne, obce, umowy) z podziałem na: a) należności i zobowiązania, b) krajowe i zagraniczne, c) należności i zobowiązania inwestycyjne (środki trwałe w budowie), d) zaliczki otrzymane i zaliczki przekazane; 2) rozrachunki z funkcjonariuszami i pracownikami (umowy o pracę, listy płac) imienne kartoteki wynagrodzeń, zapewniające rozliczenie podatku dochodowego osób fizycznych i uzyskane informacje dla celów ZUS; 3) operacje zakupu obce faktury i inne dowody ze szczegółowością niezbędną do wyceny aktywów; 4) operacje gotówkowe dokument KP i KW oraz raport kasowy kasy głównej i kas delegatur. 2. Zasady obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych określają przepisy odrębne. 9. CBA nie ujmuje drobnych kwot rozliczeń międzyokresowych czynnych, które występują cyklicznie, w zbliżonej wartości we wszystkich okresach sprawozdawczych i nie powodują zniekształcenia porównywalności wyniku W CBA dopuszcza się stosowanie zastępczych dowodów księgowych. 2. Dowody zastępcze mogą mieć formę oświadczenia stanowiącego potwierdzenie dokonania zakupu materiałów, usług, dokonania opłat. 3. Dowód zastępczy powinien zawierać: 1) określenie daty dokonania operacji; 2) miejsce i datę wystawienia dowodu; 3) przedmiot, ilość, cenę jednostkową i wartość dokonanej operacji oraz wskazanie jego przeznaczenia (celowości zakupu); 4) nazwisko i imię oraz podpis osoby dokonującej operacji; 5) akceptację Szefa CBA lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej. 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ujęcie w księgach rachunkowych dokumentów wystawionych imiennie na pracowników i funkcjonariuszy CBA. 11. Straty i zyski nadzwyczajne nie są w CBA planowane. 12. Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem techniki komputerowejz zastosowaniem następującego oprogramowania: 1) Info System: Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 4

5 a) program finansowo księgowy Księgowość budżetowa z podziałem na następujące katalogi: b) program Kasa, budżet główny, budżet depozyty, budżet środki unijne, budżet Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej, zwanejdalej KKOP budżet ZFŚS, c) program Środki Trwałe, d) program Kadry i Płace; 2) Mis-Umowy. budżet zaangażowanie, Program Księgowość budżetowa służy do bieżącej ewidencji finansowo - księgowej operacji gospodarczych; rejestruje i księguje faktury, rachunki, przelewy, wyciągii inne dokumenty finansowe na odpowiednich kontach księgowych i na odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej, z równoczesną kontrolą wykonania budżetu CBA. Gromadzone dowody w obszarze roboczym każdego katalogu do momentu zatwierdzenia mogą być modyfikowane. Dowody zatwierdzone przenoszone są do dziennika i księgi głównej. 2. Program Kasawspomaga prace związane z obsługą kasy CBA. Operacje kasowew systemie polegają na rejestracji poszczególnych kwot z zaznaczeniem, czy jest to przychód czy rozchód i jakiego zobowiązania dotyczy, drukowaniu raportów kasowych oraz pokwitowań. Przy każdej operacji rejestruje się, czego dana operacja dotyczy, formę operacji, dodatkowy opis w zależności od potrzeb użytkownika. 3. Program Środki Trwałe służy do ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wszystkich koniecznych rozliczeń księgowych związanych z amortyzacją, umorzeniem, aktualizacją oraz przeszacowaniem. System prowadzi m.in.następujące kartoteki: kartoteka główna, zawierająca podstawowe dane o środku trwałym, kartoteka symboli klasyfikacji środków trwałych; 4. Program Kadry i Płace służy do prowadzenia kartoteki funkcjonariuszy i pracowników w połączeniu z możliwością naliczania uposażeń, płac i sporządzania odpowiedniej dokumentacji. 5. Program Mis-Umowy służy do rejestrowania zawartych umów, zleceń, wniosków, promes i ich rozliczania oraz kontroli realizacji wykonania budżetu Stosowany w CBA informatyczny system rachunkowości zapewnia: 1) grupowanie, poprzez dziennik, zapisów księgowych w porządku chronologicznym; 2) grupowanie zapisów w porządku systematycznym, tworząc księgę główną i księgi pomocnicze; 3) tworzenie zestawień obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych; 4) automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald; 5) automatyczne nadawanie numerów pozycji dla zapisu księgowego, pod którą został wprowadzony do dziennika; 6) wprowadzenie zapisu księgowego tylko i wyłącznie zgodnie z zasadą podwójnego zapisu przy równoczesnej rejestracji w dzienniku; 7) uporządkowanie zapisów księgowych w sposób umożliwiający sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych, deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS oraz rozliczeń z dostawcami; 8) wydrukowanie w każdym czasie i za dowolny okres zestawienia obrotów i sald oddzielnie dla każdego katalogu i zbiorczo dla wszystkich katalogów. Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 5

6 2. Dowody tworzone automatycznie według algorytmu programu komputerowego spełniają warunki, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanej dalej ustawą. 3. System jest na bieżąco modyfikowany poprzez dostosowanie go do aktualnych wymogów prawnych i zmian zachodzących w infrastrukturze teleinformatycznej CBA Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. 2. Księgi rachunkowe w ramach modułu księgowość jednostki budżetowej tworzą następujące zbiory: 1) plan kont syntetycznych i analitycznych; 2) dowody w zbiorze roboczym, które pozostają do chwili uzgodnienia i sprawdzenia poprawności danych, a następnie po zatwierdzeniu wprowadzonych zapisów są automatycznie przenoszone do dziennika; 3) dziennik zawierający zapisy w postaci dekretacji księgowej na kontach księgowych w rozbudowanej strukturze syntetyczno analitycznej. Dane podczas procedury księgowania przenoszone są do tablicy dziennik; 4) konta syntetyczne zapisy księgowe nie są ujmowane bezpośrednio na kontach syntetycznych. Ustala się je jako zbiorcze sumy zapisów składających się z kont analitycznych. Na podstawie zbioru zaksięgowanych danych sporządza się zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych; 5) konta analityczne zapisy na kontach analitycznych ujmowane są według odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej. Konta analityczne buduje sięw miarę potrzeb przez dodanie drugiego lub kolejnego stopnia analityki. Na podstawie zbioru zaksięgowanych danych sporządza się zestawienie obrotów i sald kont analitycznych. Zapisy księgowe na kontach zespołu 2 prowadzi sięw księgach pomocniczych jako rozrachunki z kontrahentami według nazwiska lub nazwy firmy; 6) zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych księgi głównej, mogą być drukowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego koniec miesiąca. Umieszczenie zapisu w dzienniku poprzez przeprowadzenie procedury księgowania jest niezależne od etapu samego drukowania. Podczas drukowania tworzona jest kopia wydruku w postaci pliku i jest archiwizowana elektronicznie Zadaniem rachunkowości CBA jest bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób rzetelny, prawidłowy, kompletny i systematyczny. 2. Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się w porządku chronologicznym i systematycznym, w tym: 1) operacje gospodarcze ujmuje się na bieżąco w księgach rachunkowychz podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze; 2) środki trwałe oraz zapasy materiałów objęte są ewidencją ilościowo wartościową; 3) stan gotówki, przychody i rozchody w kolejnych dniach ujmuje się bieżącow raporcie kasowym za poszczególne dni lub części okresu sprawozdawczego; 4) wysokość poniesionych kosztów, osiągniętych dochodów strat i zysków nadzwyczajnych oraz innych elementów wyniku finansowego ujmuje sięw odpowiednich przekrojach. 3. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest dokument księgowy, którym może być: 1) wyciąg bankowy; 2) faktura, rachunek lub nota; 3) polecenie księgowania, w tym lista płac; 4) raport kasowy; 5) zaliczka jako raport kasowy. 4. Prawidłowy dokument księgowy stwierdza fakt dokonania operacji, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem oraz: Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 6

7 1) zawiera określenie wystawcy i wskazanie stron uczestniczących w operacji; 2) zawiera datę i numer wystawienia dowodu; 3) zawiera treść operacji i jej wartość; 4) jest sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym oraz podpisany przez osoby do tego upoważnione. Do dokonania kontroli dokumentów źródłowych pod względem merytorycznym, w tym do prawidłowego zakwalifikowania dowodu księgowego do właściwego zadania, jest uprawniony i zobowiązany dyrektor właściwej jednostki organizacyjnej CBA lub osoba przez niego upoważniona; 5) jest oznaczony numerem umożliwiającym powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonywanymi na jego podstawie. Stosuje się jednolitą numerację wszystkich dokumentów księgowych. Numer nadawany jest zgodniez poniższym schematem: kolejny numer w ciągu roku narastająco / pozycja / miesiąc / rok; 6) w przypadku wystąpienia kwot wymagających zaokrągleń przyjmuje się, że będą one ujmowane w kosztach jako zwiększenie lub zmniejszenie. Górna granica zaokrągleń wynosi 1 zł. Na koniec każdego miesiąca, na podstawie zapisów na kontach księgi głównej, sporządza się zestawienia obrotów i sald. Narastające obroty od początku roku z zestawienia powinny być zgodne z narastającymi obrotami dziennika lub sumą dzienników. Koszty działalności podstawowej CBA ujmuje się na kontach syntetycznych zakładowego planu kont. Do kont syntetycznych prowadzi się ewidencję analityczną oraz wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej występujących w układzie wykonawczym CBA Autoryzacja użytkowników w systemie oraz weryfikacja ich uprawnień do plikówi katalogów realizowana jest poprzez mechanizmy systemu operacyjnego, w którym działa oprogramowanie finansowo-księgowe. 2. Mechanizmy, o których mowa w ust. 1, zapewniają w szczególności: 1) dostęp do oprogramowania finansowo-księgowego tylko po podaniu poprawnej nazwy użytkownika i przypisanego do niej hasła; 2) różnicowanie poziomu uprawnień do poszczególnych programów; 3) uruchamianie oprogramowania tylko z określonych stanowisk komputerowych. 3. Oprogramowanie finansowo księgowe oraz dane finansowo księgowe przechowywane w systemie komputerowym są archiwizowane na nośnikach elektronicznych przez Departament Teleinformatyki CBA. 4. Dane przechowywane na dyskach serwera są archiwizowane i przechowywane, zgodniez planem tworzenia kopii zapasowych, dane przechowywane na stanowiskach komputerowych użytkowników są archiwizowane na żądanie użytkownikai przechowywane przez użytkownika. 5. Zakres niezbędnych do pracy uprawnień dla użytkownika jest określany przez naczelników wydziałów Departamentu Finansów CBA i po zatwierdzeniu przez dyrektora Departamentu Finansów CBA przekazywany jest do realizacji Departamentowi Teleinformatyki CBA. 6. Zawartość wszelkich zbiorów może zostać udostępniona do wglądu na ekranie monitora lub wydrukowana na żądanie osób upoważnionych Zakładowy plan kont CBA określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 2. Zasady gospodarowania składnikami majątkowymi w CBA określa załącznik nr 2 do zarządzenia Instrukcję kasową w sprawie wartości pieniężnych, ich transportowania, przechowywania oraz warunków zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem w CBA określa załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Instrukcję kasową w sprawie wartości pieniężnych, ich transportowania, przechowywania oraz warunków zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem w delegaturach Zarządu Operacji Regionalnych CBA określa załącznik nr 4 do zarządzenia. Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 7

8 20. Zasady gospodarowania środkami ZFŚS CBA określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 21. Zasady gospodarowania w CBA środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej albo środkami pochodzącymi z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określa załącznik nr 6 do zarządzenia. 22. Procedury kontroli finansowej określają przepisy odrębne. 23. Traci moc zarządzenie nr 16/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA z 2007 r. Nr 1, poz. 22, Nr 2, poz. 55 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 10). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 24. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 8

9 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/10 Zalacznik1.pdf Zakładowy Plan Kont Centralnego Biura Antykorupcyjnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/10 Zalacznik2.pdf Zasady Gospodarowania Składnikami Majątkowymi w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/10 Zalacznik3.pdf MT - Zmiana Miejsca Użytkowania Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9/10 Zalacznik4.pdf Instrukcja Kasowa Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9/10 Zalacznik5.pdf Instrukcja Kasowa Delegatur ZOR CBA Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/10 Zalacznik6.pdf Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 9

10 Zasady Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 9/10 Zalacznik7.pdf Zasady Gospodarowania Środkami Pochodzącymi z Unii Europejskiej albo Środkami Pochodzącymi z Innych Źródeł Zagranicznych Niepodlegających Zwrotowi Id: 01D8AB72-0A75-46C8-BC3D-E49A Uchwalony Strona 10

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ALBIT Software 25-628 Kielce ul. Naruszewicza 38 FAX/TEL 041-368-02-44; 041-241-36-66; 041-344-50-35 GSM 662-246-800 www.albit.eu ; poczta@albit.eu Dokumentacja techniczna OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości

Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Oświadczenie poświadczające zgodność Systemu Comarch ERP Optima wersja 2014 z Ustawą o Rachunkowości Potwierdzamy, że moduły o nazwie Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2

Lp. moduł/system Liczba użytkowników. 1 Finanse-księgowość z rejestrem bankowym 3. 2 Kadry-Płace 2. 3 Kasa 1. 4 Środki trwałe 2 Specyfikacja Techniczna (ST) Dostawa programu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, systemu do obsługi środków trwałych i gospodarki magazynowej opartych na oprogramowaniu systemowym i bazodanowym MS

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4/2006 P. O. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. W celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku 75.0200.10.2015 Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zadań jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz. Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Katarzyna Adamska-Dutkiewicz Podstawy ksiêgowoœci w organizacji pozarz¹dowej rozwi¹zania praktyczne Podstawy księgowości w organizacji pozarządowej rozwiązania praktyczne Copyright 2008 by Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo