Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Październik Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Październik 2010. Badanie 3. Najważniejsze liczby 4"

Transkrypt

1

2 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce 7 Nieterminowe płatności częstym problemem? 8 Weryfikacja kontrahentów 9 Przestrzeganie odroczonych terminów zapłaty 10 Podwyżka VAT a prowadzenie firmy 11 Przewidywania firm na IV kwartał 2010 roku 12 Szczegółowe wyniki badania 13 BIG InfoMonitor SA 2

3 Badanie Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym. Biorąc pod uwagę ich konsekwencje Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Związek Banków Polskich (ZBP) monitorują rozmiary tego zjawiska w obrocie gospodarczym i jego zmiany w czasie. W listopadzie 2007 r. zapoczątkowano regularnie przeprowadzane badanie wśród przedsiębiorców. Powstający w ten sposób Raport BIG mierzy poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej i pozwala określić odczucia przedsiębiorców oraz kierunek ich zmian. Obecny raport BIG jest już 12 edycją cyklicznych badań. Podstawowym wskaźnikiem prezentującym poziom oraz zmiany badanego zjawiska jest BIG 1 wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Badanie przeprowadzane jest wśród pracowników firm trzech segmentów rynku. Zrealizowano 200 efektywnych wywiadów w grupach: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 3 próby (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ubezpieczyciele, firmy wydające karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów i faktoringiem, spółki udzielające pożyczek), dostawców usług masowych 3 próby (spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektrycznej, wodociągi, dostawcy innych usług komunalnych, dostawcy gazu, dostawcy telewizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) oraz w grupie przedsiębiorców 30% próby. Badanie przeprowadzono w dniach od 22 września do 1 października. Posłużono się metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI. Respondentami są osoby odpowiedzialne za finanse firm. 1 Do sierpnia 2009 r. nazwę wskaźnika określano jako BOG. We wrześniu 2009 zmieniono nazwę na wskaźnik BIG. BIG InfoMonitor SA 3

4 Najważniejsze liczby 13,37 pkt. wyniósł BIG - wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej w październiku 2010 roku 95,1 o tyle wzrosła wartość wskaźnika BIG w sektorze przedsiębiorców indywidualnych 77,2 o tyle spadła wartość wskaźnika BIG w sektorze dostawców usług finansowych 74% przedsiębiorców uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce 7 polskich przedsiębiorców deklaruje, że kontrahenci ich firm przestrzegają odroczonych terminów zapłaty 6 polskich przedsiębiorców weryfikuje swoich kontrahentów biznesowych 5 polskich przedsiębiorców wskazało Biura Informacji Gospodarczej jako źródło uzyskiwania informacji o swoich partnerach biznesowych 51% polskich przedsiębiorców uważa, że podniesienie podatku VAT wpłynie negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 3 polskich przedsiębiorców przewiduje poprawę sytuacji ich firm w najbliższym kwartale BIG InfoMonitor SA 4

5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) W odczuciu przedsiębiorców, w ciągu ostatnich 3 miesięcy nieznacznie zmniejszyło się bezpieczeństwo gospodarcze. Wskaźnik BIG zmalał o niewiele ponad 1,1% do poziomu 13,37 pkt. i jest o 0,15 pkt. niższy niż podczas pomiaru z lipca 2010 roku. W opinii przedsiębiorców zmalała szacunkowa wartość przeterminowanych wierzytelności w firmie, co w największym stopniu wpłynęło na niewielką zmianę wartości wskaźnika BIG w tym kwartale Należy zauważyć, że pomimo nieznacznego pogorszenia nastrojów wśród przedsiębiorców, obecna wartość wskaźnika BIG jest niemal dwukrotnie wyższa niż jeszcze przed rokiem ( ). Obserwujemy również, że w 2010 roku najlepsze nastroje wśród przedsiębiorców panowały na początku roku. Wskaźnik BIG może przyjmować wartości z zakresu od -100 do 100. Wzrost jego wartości oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa działalności gospodarczej, natomiast spadek pogorszenie sytuacji. BIG InfoMonitor SA 5

6 BIG w poszczególnych grupach W obecnej 12 edycji Raportu BIG, doszło do znaczących zmian wartości wskaźnika Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej w niemal wszystkich ankietowanych grupach firm. Za spadek wartości wskaźnika w największej mierze odpowiadają dostawcy usług finansowych, wśród których spadł on o 9,28 punktu, co oznacza zmniejszenie wartości o ponad 7. Na przeciwnym biegunie znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorców indywidualnych, w wypadku których odnotowano wzrost wartości wskaźnika BIG o niemal 100%, do poziomu 23 pkt. W przypadku dostawców usług finansowych w październiku 2010 r. wskaźnik bezpieczeństwa gospodarczego (BIG) przyjął wartość 3 pkt., co stanowi drastyczny spadek w stosunku do lipca 2010 r. o 9,28 pkt. Największy wpływ na zmniejszenie wartości wskaźnika BIG miało zmniejszenie zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań, co przełożyło się na opinię o wzroście przeterminowanych należności. W przypadku dostawców usług masowych wskaźnik BIG wyniósł 16,46 pkt., co oznacza najmniejszą kwartalną zmianę o 2,11 pkt. Za spadek wartości wskaźnika BIG w tej grupie odpowiadały opinie o wzroście problemu nieterminowych płatności wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej. Dla wskaźnika BIG w grupie przedsiębiorców indywidualnych zaobserwowano wyraźny wzrost na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, o 11,13 pkt. do poziomu 23 pkt. Największy wpływ na poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców indywidualnych miały opinie o zmniejszeniu wpływu nieterminowych płatności na prowadzenie działalności gospodarczej, co przełożyło się na przekonanie o wzroście zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań. BIG InfoMonitor SA 6

7 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce Niemal trzy czwarte przedstawicieli firm (74%) uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Problem ten w ciągu ostatniego kwartału zyskał na znaczeniu (o 2 pp. więcej wskazań nieterminowych płatności jako poważnej przeszkody). Przeciwnego zdania jest zdecydowanie niższy odsetek przedsiębiorców - 2. W największym stopniu nieterminowe płatności stanowią przeszkodę dla firm z sektora finansowego 7 przedstawicieli tego sektora podziela to zdanie. Na przeciwnym biegunie znaleźli się przedstawiciele sektora usług masowych, wśród których zanotowano najmniej osób przekonanych o poważnych konsekwencjach nieterminowych płatności. Wśród przedstawicieli przedsiębiorców indywidualnych znacząca większość - 7 badanych uważa zaległości płatnicze za poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przeszło co czwarty badany uważa, że jest to niewielka przeszkoda, a 1% badanych nie ma zdania na ten temat. BIG InfoMonitor SA 7

8 Nieterminowe płatności częstym problemem? W ponad połowie (53%) firm w Polsce często występuje zjawisko nieterminowego regulowania należności jest to o 3 pp. niższy wynik niż trzy miesiące temu. Jedynie 4 przedstawicieli polskich przedsiębiorców wskazuje, że rzadko mają do czynienia z zaleganiem z terminowymi opłatami. Wśród przedsiębiorców indywidualnych odnotowano najmniejszy odsetek (4) wskazań, mówiących o częstym występowaniu problemu nieterminowych płatności. Jest to o 17 pp. niższy wynik niż w lipcu bieżącego roku. Przedstawiciele usług finansowych najczęściej (5) wskazywali problemy z występowaniem nieterminowych płatności. Tylko na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy przybyło o 3 pp. więcej podobnych opinii. BIG InfoMonitor SA 8

9 Weryfikacja kontrahentów Dwóch na trzech polskich przedsiębiorców (6) poddaje weryfikacji swoich kontrahentów biznesowych. Jedynie 29% przedstawicieli polskich firm nie zbiera informacji na temat swoich partnerów biznesowych, a 4% nie ma wiedzy na temat takich praktyk. Ponad połowa badanych (5) wskazała Biura Informacji Gospodarczej jako źródło uzyskiwania informacji o swoich partnerach biznesowych. Niewiele więcej wskazań uzyskał Internet (59%), jako miejsce pozyskiwania danych o partnerach biznesowych, którzy sami tez są uznawani za ważne źródło informacji przez 5 badanych. BIG InfoMonitor SA 9

10 Przestrzeganie odroczonych terminów zapłaty Znacząca większość polskich przedsiębiorców (7) deklaruje, że kontrahenci ich firm przestrzegają odroczonych terminów zapłaty. Jedynie w co piątej firmie występują problemy z przestrzeganiem terminów odroczonych zapłat, a w firm przedstawiciele nie mają na ten temat wiedzy. Niemal dwie trzecie (6) przedstawicieli polskich firm uważa, że terminy zapłaty odroczonej nie powinny być określane ustawowo. Przeciwnego zdania jest 2 przedsiębiorców, którzy w różnym stopniu chcieliby, aby terminy zapłaty odroczonej wynosiły 14, 21 lub 28 dni. BIG InfoMonitor SA 10

11 Podwyżka VAT a prowadzenie firmy Opinie polskich przedsiębiorców co do podniesienia stawki VAT mogą budzić obawy. Co prawda 4 badanych uważa, że podniesienie podatku VAT nie wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, lecz ponad połowa badanych (razem 51%) przewiduje negatywne skutki podnoszenia podatków. Należy podkreślić, że jedynie przedsiębiorców twierdzi, że zmiana stawki VAT wpłynie raczej pozytywnie na płynność finansową ich firmy. BIG InfoMonitor SA 11

12 Przewidywania firm na IV kwartał 2010 roku Większość przedsiębiorców (5) uważa, że sytuacja ich firm w ciągu najbliższego kwartału nie ulegnie poważniejszym zmianom. Pozytywnie należy ocenić, przewagę przedsiębiorstw przewidujących poprawę sytuacji (3) w ciągu najbliższych trzech miesięcy, w stosunku do 11% firm przewidujących pogorszenie. Jedynie co trzecia firma w Polsce przewiduje rozpoczęcie nowych inwestycji w przeciągu najbliższego kwartału. Znacznie więcej przedsiębiorstw (razem 59%) nie ma zamiaru uruchamiać nowych inwestycji przed zakończeniem 2010 roku. BIG InfoMonitor SA 12

13 Szczegółowe wyniki badania BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO wrzesień 2010 Poziom odczuwanego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego utrzymał się na podobnym poziomie w stosunku do minionego kwartału. Istnieją jednak duże różnice w ocenie sytuacji w obrębie dostawców usług masowych, dostawców usługi finansowych oraz przedsiębiorców. Tego typu ocena sytuacji gospodarczej jest typowa dla okresu zmian aktywności gospodarczej. 29,82 29,2 27,9 25,7 26,6 24,3 24,7 22, ,1 21,9 2 20,7 19,02 19,95 18,57 19,5 16,1 16,5 14,9 13,52 14,2 15,2 13,4 13,6 1 10,3 11,4 12,01 11,8312,00 11,7 9,28 11,01 9,93 7,28 8,0 8,01 6,1 5,30 3,81 1,4 2,46 1,44 0,060,1 Ogółem Dostawcy usług finansowych Dostawcy usług masowych Przedsiębiorcy -4, Na poziomie ogólnym wskaźnik BIG zanotował niewielki spadek (o 0,15pkt.) w porównaniu z wynikiem z lipca br. wyniósł 13,37 pkt. Gwałtowne pogorszenie ocen i prognoz w sektorze dostawców usług finansowych przełożyło się na gwałtowny spadek wartości wskaźnika w tym obszarze o 9,28 pkt. do poziomu 3 pkt. (podobny wynik odnotowano ostatnio przed rokiem). Odmiennie sytuacja kształtował się wśród przedsiębiorców: wartość wskaźnika BIG wzrosła w tej grupie blisko dwukrotnie wskaźnik osiągnął tym samym poziom 23 pkt., zbliżając się do rejestrów sprzed dwóch lat. Na tym tle relatywnie niewielkie zmiany dotknęły sektor dostawców usług masowych: wartość wskaźnika BIG zmniejszyła się o przeszło 2 pkt., wskaźnik wynosi obecnie 16,46 pkt. Ogólnie, nieterminowe regulowanie płatności postrzegane jest jako poważny problem w prowadzeniu działalności gospodarczej przez trzy czwarte badanych. Ocena zjawiska jest podobna jak przed rokiem. Średnie oceny w poszczególnych sektorach są zbliżone. Co znamienne, w odniesieniu do konkretnych branż waga problemu jest mniejsza, oceny poprawiły się nawet w porównaniu ze stanem sprzed kwartału, głównie za sprawą poprawy sytuacji w ocenie przedsiębiorców. Oceny łagodnieją jeszcze bardziej, gdy odnosi się je wprost do kontrahentów firmy. Oceny pomiędzy branżami są zróżnicowane: najlepsze są w przypadku przedsiębiorców, zdecydowanie niższe w sektorze finansów (najniższa ocena od początku pomiaru) i dostawców usług masowych. Ocena zmian kierunku podstawowych składowych indeksu BIK w porównaniu do wyników z lipca 2010 roku Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI Struktura regulowania wierzytelności poprawiła się: w wypadku trzech czwartych firm przynajmniej połowa zobowiązań regulowana jest terminowo. Sytuacja w poszczególnych segmentach kształtuje się jednak różnie: zdecydowane pogorszenie odczuli przedstawiciele branży finansowej, niewielka poprawa odnotowana została natomiast przez przedsiębiorców i dostawców usług masowych. Oczekuje się, że wzrośnie odsetek przeterminowanych wierzytelności w sektorze finansów (zwłaszcza w segmencie korporacyjnym), w pozostałych segmentach prawdopodobnie nie nastąpią zasadnicze zmiany. Nieznacznie poprawiła się struktura wartościowa należności. Nawiązując kontakty biznesowe, respondenci bardzo często kierują się rekomendacjami znajomych obecnych partnerów biznesowych. Przedsiębiorcy częściej niż dostawcy usług masowych weryfikują swoich kontrahentów. W większości respondenci dość dobrze oceniają przestrzeganie przez partnerów biznesowych odroczonych terminów płatności i raczej nie widzą potrzeby dodatkowego regulowania tej sfery przez państwo (odmiennego zdania jest co mniej więcej jedna na cztery osoby). Jedna trzecia firm oczekuje poprawy sytuacji w nadchodzącym kwartale, ponad połowa nie spodziewa się zasadniczych zmian. Co trzecia firma skłania się do rozpoczęcia nowych inwestycji w ciągu najbliższych trzech miesięcy, przy czym prawdopodobieństwo jest wyższe w wypadku dostawców usług masowych niż wśród przedsiębiorców. Ogółem Dostawcy usług finansowych masowych nieterminowe regulowanie płatności jako problem w prowadzeniu działalności gospodarczej nieterminowe regulowanie należności wśród firm z branży: często/rzadko zdolność kontrahentów firmy do regulowania bieżących zobowiązań: wysoka/niska procent należności płaconych zgodnie z terminem poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów indywidualnych: wysoki/niski poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów instytucjonalnych: wysoki/niski poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów indywidualnych od 3 miesięcy: wzrósł/spadł poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów instytucjonalnych od 3 miesięcy: wzrósł/spadł przewiduje się wierzytelności przeterminowane klientów indywidualnych, w ciągu 3 miesięcy: wzrosną/spadną przewiduje się wierzytelności przeterminowane klientów instytucjonalnych, w ciągu 3 miesięcy: wzrosną/spadną Liczba obszarów w których nastąpił(a)o zmiana niekorzystna utrzymanie dotychczasowego poziomu zmiana korzystna Firmy BIG InfoMonitor SA 13

14 60% % - 100% BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO PO MIARU OG ÓŁEM (N= 200) 26 % 24% 2 2 9% % 74 % F INANSE (N= 70) 34% 41% 7 30% 41% W jakim stopn iu, w Pana(i) o pi nii, n ietermin owe r egul owan ie p łatności stan owi przeszkodę w pr owadzeniu d ziałalnoś ci g ospod arczej w Polsc e? USŁUGI PRZEDSI ĘBI ORCY MASOWE (N= 60) (N= 70) 40% 3 7 1% 7 UŚREDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚCI WSK AŹNIKÓW OGÓ ŁEM FINANSE USŁ UGI (N=2 00) ( N=70 ) M ASOWE ( N=70 ) ,9 [ 4] Niewie lk a prze szkod a ,0 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 2,0 2,2 2, ,0 2,1 2, ,0 2,1 [ 1] Poważn a pr zeszko da ,2 2, ,1 2,2 Nie pokazano kategor ii Nie wi em. 5 PRZEDSIĘBIORCY ( N= 60 ) 2,0 2,0 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 2,0 1,9 1,9 2,2 2,1 W ciągu minionego kwartału nieznacznie pogorszyły się średnie oceny zjawiska ni etermi nowego regulowania pł atności - pr zede ws zy stkim pogorszenia oceny sytuacj i przez dostawców usług masowych. Reprezentanci badanych branż byli zgodni w ocenach: bl isk o trzy czwarte sądzi, że kwestie niet erminowego regulowania płatności są w Polsce przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej (z c zego połowa jest zdania,że problem m a duże rozm iar y). Co c zwarty przedstawiciel biznesu ni e uważa tej kwestii za znacząc e utrudni enie. Biorąc pod uwagę średni poziom wskaźni ka w kolejnych falach badania, oc ena zjawi ska kształtuje się bardzo podobnie jak przed r okiem. Jednak ogólni e od przeszło dwóch lat sytuacja nie rysuje się dobrze pod tym względem: uśrednione oceny (dla ogółu badanyc h) nie przekraczają poziom u 2,0 na 4-stopni owej skali. 60% - -60% -100% 2 2 Czy prob lem ni etermi no wego regu low an ia należności wśród firm z Pana(i) b ranży występuj e często czy rzad ko? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU O GÓŁEM (N=200 ) F INANSE (N= 70) USŁUGI PRZEDSIĘBI ORCY MASOWE (N= 60) (N= 70) % 52 % 1 11% 1 9% 1 31% 31% 2 4% 3 30% 2 2 1% 3 4% 30% 1 UŚREDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚCI WSK AŹNIKÓW OG ÓŁEM (N=2 00) 2,4 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2, 5 2, 5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,4 2,3 2,3 2,3 Średnia ocena zjawi ska nieterminowego regulowani a płatności w br anży respondentów jest wyższa niż w przypadku oceny sytuacji gospodarki jako całości, średnia wartość wskaźnika poprawiła się w porównaniu z wynikam i z lipca o 0,1 punkt i wy nos i obecnie 2,4. Poprawa sytuacji ma miejsce od kwietnia tego roku, kiedy wartość wskaźników gwałtowni e spadła w grupie pr zedsiębiorców i dostawców usług m asowych. Pos trzegani e sytuacji w poszczególnych branżach jest zróżni cowane: przeciętne oceny w grupie przedsiębiorców są zdecydowanie wyższe niż w pozost ałych badanych segmentach. Ponadto, należy zwr ócić uwagę na silną polaryzację ocen wewnątrz grup. Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że zjawis ko nieterm inowego regulowania płatności jest r aczej rzadkie, jednak 45-procentowa grupa jest przeciwnego zdani a. W sumie oceny przekładaj ą si ę jednak na dość wysoki pozi om wskaźnika wartość jest wyraźnie wyżs za niż w poprzednim kwartale. Wśród dostawców usług finansowyc h i mas owyc h oceny kształtują się podobnie jak w lipc u br. ( choć w tej pierwszej grupi e wyniki nieznacznie się pogor szyły). Proporcje ocen są w tych gr upach odwrócone w stosunk udo segmentu pr zedsi ębiorców: pr zeważaj ą noty negatywne. 100% 60% % O GÓŁEM (N=200 ) 4% 54% 53% 2 3% 31% 3% 53% 4% 49% 31% 3 % 1 60% 1 [4 ] Zde cydow anie wysoka [1 ] Zde cydow anie niska FINANSE ( N=7 0) USŁ UGI M ASOWE ( N=70 ) Jak og ólnie o cenia Pan(i) zdo lność kontrah en tów P ana(i) firmy / b anku do r eg ul owania bieżących zob owiązań? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU 61% 53% 5 55 % F INANSE (N= 70) 57 % 3 1% 34 % 34% 45 % USŁUGI PRZEDSIĘBIORCY MASOWE (N= 60) (N= 70) [4 ] Rza dko [1 ] Czę sto Nie po kazano kategorii Ni e wiem. Nie po kazano kategorii Ni e wiem. UŚREDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚCI WS KAŹNIKÓ W OG ÓŁEM (N= 200) PRZEDSIĘBIORCY ( N=60 ) K olejna wyr aźna różnica r ysuj e się przy porównaniu sytuacji danej br anży z postrzeganiem własnyc h kontrahentów: zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań oceniana jest wyżej. W por ównaniu z kwi etniem poprawiły się średnie oceny zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań w grupie przedsiębior ców ( o 0,3 punktu) i dostawców usług masowych (0,1). Pogorszenie sytuacji odczuli natomiast przedstawiciele branży finansowej ( spadek o 0,2 punktu). W tej ostatni ej grupie śr ednia ocena jest najniższa od blisko trzech lat, czy li od początku badania. Prawie trzy czwarte przedsiębiorców wysoko ocenia zdolność kontrahentów do regulowania zobowiązań; wś ród przedstawici eli sektor a finans ów i us ług masowy ch podobnego zdania j est ponad połowa respondentów (śr ednie oceny zrównały się w tyc hdwóch gr upach). Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/ Pentor RI FI NANSE (N=7 0) USŁ UGI MASO WE ( N=7 0) PRZEDSIĘBIORCY ( N=60 ) BIG InfoMonitor SA 14

15 Nie wiem, trudno powiedzieć Powyżej 90% Od 7 do 90% Od 51% do 7 Od 2 do 50% Od 11% do 2 Od 1% do 0% Jaki p rocent n ależności wo bec Pana(i) firmy / banku płaco ny jest zgo dnie z terminem? RO ZKŁAD OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU 1% 1 % 1% 4 % 3% 2 % 4% 1 0% % 1 0% 19 % 1 9% 13 % 11% 1 2 9% % 3 0% 2 21 % 22 % % 24% 26 % 2 2 3% 3 0% 2 29% 3 32 % 29 % 3 29% 3 29% 31% 2 3 3% 2 1% 34 % % 22 % 1 1 0% % 1 13 % 9 % 9% 1% 3% 1 3% 6 % 5 % 3% 3 9% 7 % 4% 4% 4% 3% 1 % 1% F in an se Usł u gi Przed - ( N=70 ) maso we s ięb iorcy (N= 70) (N=60 ) OG ÓŁ ( N=200) HIS TORIA ZMIANY ROZK ŁADU WARTOŚ CI (N=2 00) (N=200) (N=200 ) ( N=20 0) ( N=2 00) (N=2 00) (N=200 ) (N=20 0) (N=2 00) (N=2 00) (N=200 ) (N=200) Struktur a regulowania należności jest obec nie korzystniejsza niż w całym ostatnim półroczu: w przypadku blisko trzech czwartych firm przynajmniej połowa zobowiązań jest płacona w terminie. Wyraźne problem y (terminowe regulowanie mniej niż połowy zobowiązań) m anatomiast co czwarta firma. W najgorszej sytuacji są przedsiębiorcy: wobec jednej trzeciej term inowo regulowana jest nie więcej niż połowa należności, choć należy podkr eślić, że wskaźniki są lepsze niż w zesz łym k wartale. W podobnej sytuacji jest 2 firm sektora finansów i 1 dostawców usług m asowych. Najwyższy poziom regulowania płatności wciąż odnosi się do dostawców usług finansowych: w przypadku połowy z nich przy najmniej 7 zobowiązań jest płacona w terminie, jednak ich sytuacja jest gors za niż w ostatnim pomiarze (wówczas takie wyniki notowało 3 na 5 przedstawicieli tego segm entu). 100% 60% % 1 00% 60% % O GÓŁEM (N=172 ) 64% 1 Czy w Pan a(i) firmie / banku p ozio m wierzytelno ści, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu, jest? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU F INANSE (N= 64) USŁUGI PRZEDSIĘBI ORCY MASOWE (N= 42) (N= 66) % 5 50% 23% 30% 9% 11% 31 % 29% 33% 3 9% BILANS O CEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU OGÓŁ EM ( N= 16 1) 70 % 5 FINANSE ( N=60 ) 63% 13% 50% 50% 6 69% USŁ UGI PRZEDSIĘBIORCY M ASOWE ( N=53 ) ( N=48 ) 73 % % 1 2 0% 13% 24% 30% 23 % 2 1% KLIENCI INDYWIDUALNI [4] Z decyd owan ie nis ki [1] Z decyd owan ie wyso ki Nie pokazano kat ego rii Nie wi em. KLIENCI KOROPRACY JNI [4 ] Zde cydow anie niski [1 ] Zde cydow anie wysok i Nie pokazano kategorii Nie wi em (N= 172 ) (N= 168 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) (N= 173 ) (N= 170 ) (N= 166 ) (N= 161 ) (N= 169 ) (N= 167 ) (N= 164 ) (N= 168 ) (N= 156 ) (N= 164 ) (N= 156 ) (N= 163 ) (N= 151 ) (N= 154 ) (N= 166 ) UŚREDNIONE OCENY HIS TO RIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIK ÓW OG ÓŁEM OGÓŁEM 3,0 3,0 FINANSE 2, 9 F INANSE 2, 7 USŁ UGI M ASOWE 2,4 USŁUGI MASOWE PRZEDSIĘBIORCY UŚ REDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTO ŚCI WSK AŹNIKÓW PRZ EDSIĘBIORCY Poziom przeterminowanych wierzytelności jest wyższy w grupie klient ów masowych niż korporacyjnych. Oceny w w yróżnionyc h segm entach wyr aźnie zmieniły się w ciągu kwartału: zdecydowanie pogorszyła się sytuacja w segmencie dostawców usług finansowych, poprawę odnotowali natomiast przedsiębiorcy i przedst awiciele dostawców usług masowych. Pr zeszło dwie trzecie przedsiębiorców i dos tawców usług masowych ocenia, że poziom przeterminowanych wierzytelności w s egm encie klientów indywidualnych jest niski, przeciw nego zdania jest mniej niż jedna trzecia podmiotów. W zdecydowanie gorszej s ytuacji znajdują się dostawcy usług finansowych: oceny wynoszą w tej grupie, odpowiednio 5 i 39%. Ocena sytuacji w grupie dos tawców usług finansowych pogorszyła się i powróciła do poziomu sprzed rok u. W porównaniu ze stanem z lipca wyr aźną poprawę odnotowali natomiast dostawcy usług masowych (wzrost średnich oc en o 0,4 punktu). M oże jednak zastanawiać źródło gwałtowny ch zmian wartości wskaźników, bowiem ocena dynam iki zjawisk a utrzym uje się we wszys tkich branżach od przeszło pół r oku na niemal stałym poziomie. B yć m oże bieżące oceny są nieco wyostrzone i zostaną w pr zyszłości skorygowane. W segmencie klientów instytucjonalnyc h oceny są nieco wyżs ze niż w pr zypadku poprzedniej grupy, jednak także w tym przypadku br anża finans owa odczuła wyraźne zwięks zenie poziomu przeterminowanych wierzytelności. Choć pr zewaga pozy tywny ch not jest wyraźna, to już blisko jedna trzecia przedstawicieli tego sektora ocenia udział przeterm inowanyc h wierzytelnoś ci w całej struktur ze jako wy soki. W porównaniu z zeszłym k wartałem średnie oceny spadły o 0,3 punktu do poziom u najniższego od początku pomiarów. Odsetek negatywnych oc en w pozostałych sektorac h nie przekr acza jednej czwar tej. W przypadku przedsiębiorców oznacza to w yraźną poprawę w por ównaniu ze stanem odnotowywanym w lipcu i kwietniu br. (wzrost o 0,3 punk tu). Te zmiany potwierdza częściowo ocena dynamik i zjawiska: pogorszenie sytuacji potwierdza się w przypadku sekator a finansowego, natomiast obecny wzrost śr ednich ocen wśród dostawców us ług m asowych być m oże sugeruje przy szłą poprawę s ytuac ji w tej grupie. Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/ Pentor RI BIG InfoMonitor SA 15

16 40% 0% % 40% 0% % 40% 0% - -40% 40% 0% % Czy, Pana(i) zdaniem, p oziom wierzytelno ści, których termin płatn ości minął przynajmn iej 60 dni temu, w ciągu o statn ich 3 miesięcy...? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO P OMIARU O GÓŁEM (N=172 ) 14 % 1 23% 2 O GÓŁEM (N=161 ) 3% 30% 3% 16 % 1 9% 2 % 14 % 24 % 1 20 % 18 % 2 24 % 2 % 24% % 3% 2 23% 18 % 12 % 1 1 4% 10 % 21% F INANSE (N= 64) F INANSE (N= 60) 30% USŁUGI PRZEDSIĘBI ORCY MASOWE (N= 42) (N= 66) BILANS OCEN Z BIEŻĄCEG O P OMIARU USŁUGI PRZEDSIĘBIORCY MASOWE (N= 53) (N= 48) 2 1% 27 % 2 1 KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI UŚ REDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIKÓW 3, 0 3,3 3,3 5 2,4 5 3,4 3,4 5 3,2 3,3 3,4 3,3 5 Przewiduj e się, że w ciągu kwartału odset ek przeterminowanych wierzytelności w strukturze wszystkic h zobowiązań nieco wzrośnie w grupie dost awców usług finansowych (zwłaszcza w segmencie klientów korporacyjnych), natomi ast nie zmieni się zasadni czo w segmenci e przedsi ębiorc ów i dostawców usług masowych. W segm encie klientów i ndy widualny ch bi lans przewidywanyc h zmian jest zrównoważony w ocenie dostawców usług masowych oraz przeds iębiorców. Natomi ast wśród pr zedstawic ieli dostawców usług fi nansowych grupa oczekuj ąca wzrostu poziomu przeterminowanych wierzytelności jest blisko dwukr otnie większa ni ż grupa spodziewająca się zm niejszenia się poziom u nieregulowanych należnoś ci. W segmencie kli entów korporacyjnych spadk u poziomu wierzytelnoś ci przeterm inowanych w nadchodzącym kwartale spodziewaj ą się przedsi ębior cy (bil ans dodatni rzędu 1); nieznaczną poprawę przewiduj ą także dostawc y usług masowych. Zwięks zeni a poziom u przeterm inowanyc h należnoś ci oc zekują natom iast przeds tawiciele dostawców us ług finansowych (ujemny bilans oc en na poziomie23%). Informacja o badaniu. Zatory płatnicze oraz zaległe i strac one zobowiązania są ważnym zagadnienie m życia gospodarczego i społeczne go. Daleko idące implikacje w ty ch sferach zrodziły potrzebę monitorowania rozmiarów zjawiska zaległych płatności w obrocie gospodarczym i jego zmian w czasie. Odpowiedzią na wskazany problem je st zapoczątkowany w listopadzie 2007 r. regularny monitoring bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Inicjatoramiproje ktu są Związek BankówPolskic h, InfoMonitor, Biuro Informac ji Kredytowejoraz Pentor Research Inte rnational. Niniejszy komunikat prezentuje wyniki dwunastego pomiaru. Podstawowym wskaźnikiem prezentującym poziom oraz zmiany badanego zjawiska jest wskaźnik BIG. OG ÓŁEM OG ÓŁEM FINANSE USŁ UGI M ASOWE PRZEDSIĘBIORCY UŚREDNIONE OCENY HIS TO RIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIK ÓW (N= 161 ) 3,0 3, 2 [5 ] Zde cydow anie (N= 169 ) 3, % zmala ł (N= 167 ) 3,0 9 % (N= 164 ) 11% 7 % (N= 168 ) (N= 156 ) (N= 164 ) 2, 8 28 % (N= 156 ) 3, 2 1 [1 ] Zde cydow anie (N= 163 ) 3% (N= 151 ) 3,3 3,3 wzrós ł (N= 154 ) 3, 3 3,3 3 1% (N= 166 ) 3,3 3, 3 3,3 Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em Czy przewi duje Pan (i), że pozio m wierzyteln ości, któr ych termi n p łatności mija w o kresie 60 dn i, w ciągu n astęp nych 3 miesięcy..? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU OGÓ ŁEM (N=1 72) 2 OGÓ ŁEM (N=1 61) 33% FI NANSE (N=6 4) 34% F INANSE (N= 60) USŁUGI PRZ EDSIĘBIORCY MASOWE (N=4 2) (N=6 6) BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU 3 24 % 25 % USŁUGI PRZEDSIĘBIO RCY MASOWE (N=5 3) (N= 48) [5] Zd ecyd owan ie zm alał [1] Zd ecyd owan ie wzr ósł Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em. KLIENCI I NDYWI DUALNI [5 ] Zd ecydo wanie zma leje [1 ] Zd ecydo wanie wzro śnie Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em. 1 0% 15 % KLIENCI KORP ORACY JNI [5] Z dec ydowa nie zmale je [1] Z dec ydowa nie w zrośn ie Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em (N= 172 ) (N= 168 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) (N= 173 ) (N= 170 ) (N= 166 ) OGÓŁ EM (N= 172 ) (N= 168 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) 3, (N= 173 ) 3, (N= 170 ) (N= 166 ) 3, (N= 161 ) (N= 169 ) (N= 167 ) (N= 164 ) (N= 168 ) (N= 156 ) 2, (N= 164 ) (N= 156 ) 2, (N= 163 ) (N= 151 ) (N= 154 ) (N= 166 ) 5 FI NANSE FINANSE 2,2 3, 0 3, 0 3, 0 3,2 USŁ UGI MASO WE USŁUG I MASOWE 3,0 3,0 3,3 5 PRZEDSIĘBIORCY UŚ REDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIKÓW OGÓŁ EM FINANSE 3,0 5 USŁUG I M ASOWE 3,3 3,0 5 PRZEDSIĘBIORCY 3,3 3,4 5 UŚREDNIONE OCENY HIS TO RIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIK ÓW PRZEDSIĘBIORCY 3,2 3,3 3,3 3,2 5 Badanie przeprowadzono w dniach od do 1.10 br. z pracownik amitrzec h se gme ntówfirm. Posłużono się metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Respondentamibyły osoby odpowiedzialne za finanse firmy. Zrealizowano 200 efek tywnych wywiadów w grupac h: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 3 próby (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozlicze niowe, ubezpieczycie le, firmy wydające różne karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów ifaktoringiem, spółki udzie lające pożyczek), dostawcówusług masowyc h 3 próby (spółdzie lnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektryczne j, wodoc iągi, dostawcy inny ch usług komunalnyc h, dostawcy gazu, dostawcy tele wizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) iw grupie przedsiębiorców 30%. Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI BIG InfoMonitor SA 16

17 Czy zdarzyło się, iż w okresie ostatnich trzech miesięcy, w celu o dzyskania wier zytelnoś ci, Pana(i) firma / bank po dejmo wał(a) działania, takie jak:...? dane w % W ezw ania listow ne d o zap łaty w ierzytelności K ontakt bez pośredni z dłuż nikiem Wez w ania telef onicz ne d o zapłaty wierzytelności S korz ystanie z u sług komorn ika W ymówienie umow y z p ow odu z aleg ło ści w płatnościach Skor z yst an ie z usług firmy w indykacyjn ej Pod anie dłuż nika do B iura Informacji Gospod arczej S prz edaż należności Po djęcie innych dz iałań Poziom w ierzyteln ości, któr ych termin p łatności minął pr zyn ajmniej 60 dni temu, w sto sunku do og ółu wierzyteln ości wyno si 0 % Od 1 d o O d 3% d o 4% Od d o Od 7 % do 8 % O d 9% d o 10 % Po wyż ej Nie wi em O dmo wa KLIENCI INDYWIDUAL NI m e ł ó g O (N= 172 ) (N= 169 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) (N= 173 ) 3% (N= 170 ) (N= 166 ) Finanse ( N=64 ) Us łu gi mas owe ( N=66 ) Prze ds ięb i orcy ( N=42 ) KLIENCI KORPORACYJNI (N= 161 ) 2 m e ł ó g O p raw nych (N= 168 ) (N= 167 ) (N= 164 ) (N= 168 ) 9 % (N= 156 ) 3% (N= 164 ) (N= 156 ) 4 % (N= 163 ) (N= 151 ) (N= 154 ) (N= 146 ) 9 % Finanse ( N=60 ) 3% Us łu gi mas owe ( N=48 ) 1 3% 2 1% 1 21 % 18 % 22 % 2 24 % 22 % 18 % 19 % % 24% 23% 20 % 2 2 1% 2 Prze ds ięb i orcy ( N=53 ) 4 % % 5 % 3% 4% 4% 6 % 4 % 4% 2 0% 2 0% 2 9% 29 % 2 9% Ogółem (N=200) Finanse (N=70) 29% 1 13 % 14 % 1 1% 9% 13% 1 4% 13% 13% 14 % 14 % 1 20 % 2 0% 11 % 17 % 1 16 % 1 4% 1 9% 1 0% 1 14 % 13% 14 % 1 4% 1 3% 18 % 1 9% 12 % 12 % 11 % 11 % 1 0% 8 % 15 % 1 19 % 18 % 1 17 % % 1 4 % 21% 8 % 3% 1 9% 2 % 10 % 1 0% 11% 3% 1 0% 9 % 11% 11 % 7 % % 1 4 % 1 6 % 14 % 1 15 % % 4% 7 % Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 1 12 % 1 0% 9% 13% 1 4% 4% 4% 15 % 1 16 % 22 % 2 18 % 30 % 19 % 23% % 1 4% 1 9% 11% 2 10 % % 16 % 17 % 1 3% 15 % 1 15 % 1 1 % 4% 5 1 %% 11% 1 5 % 1% 1 1% 1 % 9% 2 % 3% 8 % 1% 2 % 3% 1 3% 1% 10 % 1% 3 % 10 % 1% 1 1% 2 % 4% 1% 2 % 4% 13 % 3% 3% Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/ Pentor RI % SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PRZETERMINOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI Popularność różnych sposobów postępowania w sytuacji kontaktu z nierzetelnym kontrahentem jest od roku niezmienna. Respondenci najczęściej korzystają wówczas z listownego wezwania do zapłaty wierzytelności. W okresie ostatnich trzech miesięcy taką metodą odzyskiwania zaległych wierzytelności posłużyło się 9 badanych. Często stosowanym sposobem jest także monitowanie klientów o zwro t należności drogą kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego tymi metodami posługuje się, średnio rzecz biorąc, 9 na 10 podmiotów. Przeciętnie, ponad połowa respondentów korzysta z usług komornika (64%) lub wymawia umowy nierzetelnym partnerom (54%), warto jednak zauważyć, że są to metody stosowane najczęściej przez firmy z sektora finansowego, natomiast najrzadziej decydują się na nie przedsiębiorcy. Z usług firmy windykacyjnej korzysta co trzecia badana firma, natomiast na podanie dłużnika do BIG-u decyduje się co piąte przedsiębiorstwo. POZ IOM Z ADŁUŻENIA Struktura przeterminowanych wierzytelności klientów indywidualnych zmieniła się w niewielkim stopniu na korzyść w porównaniu z poprzednim pomiarem, zbliżając się do poziomu z początku roku. W przypadku blisko co czwartego podmiotu poziom przeterminowanych wierzytelności nie przekracza zobowiązań, w przypadku jednej trzeciej podmiotów waha się od 3% do. 1 firm szacuje, że poziom tego typu należności przekracza w ich przypadku. W porównaniu z sytuacją sprzed trzech miesięcy ta ostatnia grupa zmniejszyła się o 6 punktów procentowych. Największy odsetek przeterminowanych wierzytelności dotyczy dostawców usług masowych (w co czwartym przypadku poziom przekracza ). W przypadku sektora finansów i przedsiębiorców analogiczny wskaźnik ma wartość 10-11%. W segmencie klientów korporacyjnych sytuacja nie odbiega znacząco od stanu z zeszłego kwartału (przy czym należy zauważyć, że zwiększył się margines niepewności ze względu na większy odsetek odpowiedzi typu nie wiem oraz odmów): wprawdzie spadł odsetek firm o najniższym poziomie przeterminowanych wierzytelności (w przypadku 2 nie przekraczają one ogółu, podczas gdy w lipcu takich podmiotów było 3), ale jednocześnie odsetek firm mających w swojej strukturze największy udział przeterminowanych wierzytelności nie zmienił się. Najmniejszy problem z przeterminowanymi wierzytelnościami mają dostawcy usług masowych, natomiast największy przedsiębiorcy i podmioty działające w sektorze finansów: blisko jedna trzecia ( 30%) ma przynajmniej 9% przeterminowanych należności. BIG InfoMonitor SA 17

18 P roszę pod ać szacu nkowy pozi om wierzyteln ości, któ rych termin p łatności minął przyn ajmni ej 60 dn i temu. Czy jest to kwo ta...? Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Og ó łem ( N=20 0) Fi na n se (N=7 0) U słu g i ma so we (N=7 0) Prz edsię biorcy (N=6 0) 17 % 1 4% 10 % 20 % 1 17 % 2 20 % 1 1 4% % 2 1% 1 1 9% % 21% 2 24 % 2 1 1% 2 3% 13 % 11 % 11% 11% 1 15 % 1 12 % 1 13 % 15 % 11% 9 % 38 % 4 43% 44% 4 40% 3 40% % 33 % 4 3 4% 1. Czy w Pana(i) firm ie wer yfikuje się kontrahentów? 1 % 4 % 1% 1% 1% 7 % 2 % 7 % 2 % 4 % 5 % 1 % 5 % 6 % 4 % 4% 3% 1% 1% 10 % Do 1 0 t ys tys. 1 0% 1% 3 % 6 % 3% t ys. Po wyżej 10 0 t ys. Mi ałe m tak ie wie rzyt eln ości, ale już ich ni e mam Od mo wa Nie wi em WARTOŚĆ WIERZYTELNOŚCI W po równa niu z lipcem zm niejs zył się od setek przeter minowany ch należności o wartości od 10 do 100 tys. zł ( o 10 punktów do poziomu 30%), je dnocześnie tylko niezna cznie wzrósł odsetek wierzytelności o najniższej wartości, natomiast wskaźnik wie rzytelności o wa rtości powyżej 100 tys. zł nie zm ienił się. Ze względu na znaczący wzros t od mów o raz odp owiedzi typu nie wiem, trudno jednoznacznie r ozstrzygnąć, czy oznacza to fa ktyczną poprawę struktury wartościowe j pr zetermino wanych wierzytelnoś ci czy też zmiany mają inny kierunek, jednak za pierwszą interpretacją przem awia fakt, że w po równa niu z k wietniem br., kiedy to margines niepewności b ył zbliżony, udział prze terminowanych wierzytelności o najwięk szej wartości był zdecydowanie wyższy. Najmniej obciążeni wierzytelnoś ciam i o wy sokiej war tości zdają się dostawcy usług masowy ch, najbardziej firmy w sektorze finan sowym, jednakże ze w zględu na zróżn icowanie odsetka braku odpow ie dzi i odm ów, trudn o przesądzać o faktycznej s tr uktur zewartoś ciowej przeterm inowan ych wierzytelności. Og ół em (N =13 0) 6 2 9% 4% P YTANIA DODATKOWE Usł u gi mas ow e ( N=7 0) Prze ds ięb i orc y ( N=6 0) Przes zu kiw an ie In te rne tu I nforma cje od partnerów bi znesowy ch In fo rma cje o d zn a jo my ch Bi ura Informacj i Gospoda rczej O gółem (N=130) U słu g i ma so we (N =70) Przedsi ębiorcy (N =60) W jaki sposób? 16 % 50 % 59% 54 % 52 % 52 % 1 60% 64% 57 % 1 4% 1 4% 13 % [ 4] Z de cyd o wan i e t ak [ 3] Rac zej t ak [2] R acze j ni e [ 1] Z de cyd o wan i e n i e N ie wie m 86 % 44 % Tak N ie N ie wie m Ogółe m ( N=87 ) Usłu gi maso we ( N=35 ) 3 4% 4 9% 43 % 54% 2. Cz y kontr ahe nci Pana(i ) fi rm y prze strz egają odroc zonyc h ter minów zapłaty? 3. Czy, Pana(i ) z dani em, ter mi n zapłaty odr oczone j zapisany w umowie powinien być okreś lony ustawowo? 6 5 4% 58 % 6 6 % 4% 9% 1 Przeds ięb iorcy ( N=5 2) Współpraca z kontrahentami w kontekście przestrzegania odroc zonego terminu płat noś ci Pr zedsiębiorcy zdecy dowan ie częście j weryfikują swoich k ontrahentów niż przedstawiciele dostawców usług m asowych ( odpowiednio, 8 i 50%). Sięgają pr zy tym po zróżnicowane nar zędzia, przy czym najczęśc iej źr ódłem info rmacji są ich dotych czasowi p artnerzy bizn esowi. W pr zypa dku dostawców usług m aso wych ten kan ał informacji ma na jmniejsze zn acz enie, decydują się raczej na poszukiwanie wiadomości o k ontra he ncie w Inte rnec ie lub poprzez zn ajomyc h. W obu przypadkach wida ć, jak du że zn ac zenie w na wiązywaniu r elacji biznesowych m a rekomendacja. Blisk o trzy czwarte respond entów twierdzi, że ich k ontra he nci przes tr zegają odroc zo ny ch terminów płatności, m niej więcej co piąta firma ma do c zynienia z k ontrahentami łam iącymite ustalenia. Dwie trzecie firm n ie uważa, że kwestie ustaleń między par tneram i biznes ow ym i o dnośnie do odroczonego terminu za płaty powinn y by ć dodatkowo regulo wane przez państwo, jednak więcej niż jed na na cztery firmy po piera pomysł ustawow ego okreś lenia warunkó w. Więcej zwolennik ów ten drugi pomy sł m a wśród dostawc ów usług masowyc h: co piąty przedstawiciel sektor a op owiada się za za pisaniem w ustawie 2-tygo dn ioweg o term inu od roc zonej za płaty, co dziesiąty uważa, że ów okres powinien wynosić 3-4 tyg odnie. Wśród przedsię biorców zwo lennicy wskazanyc h rozwiąza ń s tanowią, odpowiednio, i 13% grupy. O gółem (N=130) 1 4 % 6 U słu g i ma so we (N =70) 19 % 7 % 3% 64% Przedsi ębiorcy (N =60) 1 0% 8 % 65 % 12 % Tak, p o wi ni en wy n os ić 14 d ni Tak, p o wi ni en wy n os ić 28 d ni Nie wi em Tak, po wi n ien w yn o sić 21 d n i Nie, po wi n no zo stać t ak, j ak jes t Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI BIG InfoMonitor SA 18

19 4. Czy, Pana(i) zdaniem, podniesienie przez rząd stawki VAT wpłynie na płynność Pana(i) firmy...? Ogółem (N=130) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 1% 3 31% 33% 21% % 43% Podwyższona stawka VAT Bez względu na branżę, połowa przedstawiciel firm jest zdania, że podniesienie stawki VAT negatywnie wpłynie na ich działalność (przy czy, jedna piąta uważa, że będzie to wpływ zdecydowanie zły). Przeszło 2 na 5 respondentów jest natomiast zdania, że podwyższona stawka VAT będzie bez znaczenia dla funkcjonowania ich firmy. [3] Raczej pozytywnie [2] Raczej negatywnie [1] Zdecydowanie negatywnie Nie będzie miało wpływu Nie wiem Ogółem (N=130) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 5. Czy, Pana(i) zdaniem, sytuacja Pana(i) firmy w ciągu najbliższego kwartału...? 3 30% 33% 5 59% 11% 1% 1% 53% 1 Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Nie wiem Ocena sytuacji firm Jedna trzecia respondentów uważa, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy sytuacja ich firmy poprawi się, ponad połowa nie oczekuje natomiast znaczących zmian. Tylko co dziesiąta pytana osoba spodziewa się pogorszenia sytuacji. Ponad połowa firm (59%) nie planuje rozpoczęciażadnych inwestycji w nadchodzącym kwartale. W sektorze usług masowych firm skłania się ku inwestowaniu, kolejne na pewno podejmie takie działania. Wśród przedsiębiorców proporcje są odwrócone i zdecydowanych na rozpoczęcie inwestycji jest podmiotów. 6. Czy w ciągu najbliższego kwartału przewiduje się w Pana(i) firmie rozpoczęcie nowych inwestycji? Ogółem (N=130) % 2 Usługi masowe (N=70) 2 33% Przedsiębiorcy (N=60) % [4] Zdecydowanie tak [3] Raczej tak [2] Raczej nie [1] Zdecydowanie nie Nie wiem Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI BIG InfoMonitor SA 19

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa polskich firm

Sytuacja finansowa polskich firm Sytuacja finansowa polskich firm Prognoza sytuacji finansowej polskich firm w kolejnym kwartale Problem z egzekwowaniem należności Prognoza problemu z egzekwowaniem należności Odsetek należności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA MAJ 2015

Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA MAJ 2015 MAJ 2015 Raport BIG Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA www.raportbig.pl Mimo poprawiającej się koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa mają nadal problemy z odzyskiwaniem należności w niektórych

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. I kwartał 2011 r.

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. I kwartał 2011 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH I kwartał 2011 r. Portfel należności polskich przedsiębiorstw Od 4 do 15 kwietnia 2011 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2012 Warszawa, styczeƒ 2012 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny

5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie rynek wtórny 25 wrzesień 215 r. 5 lat funduszu Lyxor WIG2 UCITS ETF rynek wtórny 22 września 215 r. minęło dokładnie pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor WIG2

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/146/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2013 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2013 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2013 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE

ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE Monitoring opinii i doświadczeń przedsiębiorców Raport z drugiej fali badania Warszawa, grudzień 2004 SPIS TREŚCI O badaniu...3 Nota metodologiczna...4 Podsumowanie...5

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat kredytów mieszkaniowych i rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Wrzesień

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych III kwarta 2010 Warszawa, lipiec 2010 r. Podsumowanie wyników ankiety W trzecim kolejnym kwartale stopniowemu łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych II kwarta 2011 Warszawa, maj 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety W I kwartale 2011 r. banki zdecydowanie zmniejszyły

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE?

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZMIANY W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ BS/51/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, maj 2015 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2015 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych II kwarta 2010 Warszawa, kwiecieƒ 2010 r. Podsumowanie wyników ankiety Tendencja do wyraźnego zaostrzania polityki

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2014 BS/1/2014 POLACY O SWOIM SZCZĘŚCIU, PECHU I ZADOWOLENIU Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2014 BS/1/2014 POLACY O SWOIM SZCZĘŚCIU, PECHU I ZADOWOLENIU Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2014 BS/1/2014 POLACY O SWOIM SZCZĘŚCIU, PECHU I ZADOWOLENIU Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ KORUPCJA, NEPOTYZM, NIEUCZCIWY LOBBING BS/2/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA RAPORT przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA Lipiec 2014 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Dług chcę, czy muszę?... 4 Mam dług mam problem?... 5 Długi do remontu... 6 Z długiem w świat... 7 Dzieci ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014 Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 93/2014 POLSKA SZKOŁA AD 2014 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 78/2015 ROZLICZENIA PODATKOWE I KWOTA WOLNA OD PODATKU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Korporacja Badawcza Pretendent Sp. z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub

Pracujący wynagrodzenia). osoby, które. botne. (ogółem lub URZĄ D STATT YSTYC ZNY W BIAŁ Y MSTOKU Opracowania sygnalne Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00 fax 85 749 77 79 Białystok, marzec 2012 r. r Internet: www.stat..gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY GORZEJ O GOSPODARCE, DOBRZE O SOBIE

MAŁE FIRMY GORZEJ O GOSPODARCE, DOBRZE O SOBIE Duma Przedsiębiorcy 1/8 MAŁE FIRMY GORZEJ O GOSPODARCE, DOBRZE O SOBIE W III kwartale pogorszyły się oceny sytuacji gospodarczej formułowane przez mikroprzedsiębiorstwa wynika z najnowszego badania Idea

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PODATKI W OPINII SPOŁECZNEJ BS/135/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych

BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych BADANIE POZIOMÓW NIEDOBORÓW INWENTARYZACYJNYCH wśród klientów operatorów logistycznych Realizator Patronat CHARAKTERYSTYKA PRÓBY Dobór próby: celowy (kluczowi klienci wybranych operatorów logistycznych)

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, maj 2015 r. Spis treści Spis treści... 1 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo