Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Październik Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG Październik 2010. Badanie 3. Najważniejsze liczby 4"

Transkrypt

1

2 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce 7 Nieterminowe płatności częstym problemem? 8 Weryfikacja kontrahentów 9 Przestrzeganie odroczonych terminów zapłaty 10 Podwyżka VAT a prowadzenie firmy 11 Przewidywania firm na IV kwartał 2010 roku 12 Szczegółowe wyniki badania 13 BIG InfoMonitor SA 2

3 Badanie Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym. Biorąc pod uwagę ich konsekwencje Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Związek Banków Polskich (ZBP) monitorują rozmiary tego zjawiska w obrocie gospodarczym i jego zmiany w czasie. W listopadzie 2007 r. zapoczątkowano regularnie przeprowadzane badanie wśród przedsiębiorców. Powstający w ten sposób Raport BIG mierzy poziom bezpieczeństwa działalności gospodarczej i pozwala określić odczucia przedsiębiorców oraz kierunek ich zmian. Obecny raport BIG jest już 12 edycją cyklicznych badań. Podstawowym wskaźnikiem prezentującym poziom oraz zmiany badanego zjawiska jest BIG 1 wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Badanie przeprowadzane jest wśród pracowników firm trzech segmentów rynku. Zrealizowano 200 efektywnych wywiadów w grupach: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 3 próby (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ubezpieczyciele, firmy wydające karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów i faktoringiem, spółki udzielające pożyczek), dostawców usług masowych 3 próby (spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektrycznej, wodociągi, dostawcy innych usług komunalnych, dostawcy gazu, dostawcy telewizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) oraz w grupie przedsiębiorców 30% próby. Badanie przeprowadzono w dniach od 22 września do 1 października. Posłużono się metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI. Respondentami są osoby odpowiedzialne za finanse firm. 1 Do sierpnia 2009 r. nazwę wskaźnika określano jako BOG. We wrześniu 2009 zmieniono nazwę na wskaźnik BIG. BIG InfoMonitor SA 3

4 Najważniejsze liczby 13,37 pkt. wyniósł BIG - wskaźnik bezpieczeństwa działalności gospodarczej w październiku 2010 roku 95,1 o tyle wzrosła wartość wskaźnika BIG w sektorze przedsiębiorców indywidualnych 77,2 o tyle spadła wartość wskaźnika BIG w sektorze dostawców usług finansowych 74% przedsiębiorców uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce 7 polskich przedsiębiorców deklaruje, że kontrahenci ich firm przestrzegają odroczonych terminów zapłaty 6 polskich przedsiębiorców weryfikuje swoich kontrahentów biznesowych 5 polskich przedsiębiorców wskazało Biura Informacji Gospodarczej jako źródło uzyskiwania informacji o swoich partnerach biznesowych 51% polskich przedsiębiorców uważa, że podniesienie podatku VAT wpłynie negatywnie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 3 polskich przedsiębiorców przewiduje poprawę sytuacji ich firm w najbliższym kwartale BIG InfoMonitor SA 4

5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) W odczuciu przedsiębiorców, w ciągu ostatnich 3 miesięcy nieznacznie zmniejszyło się bezpieczeństwo gospodarcze. Wskaźnik BIG zmalał o niewiele ponad 1,1% do poziomu 13,37 pkt. i jest o 0,15 pkt. niższy niż podczas pomiaru z lipca 2010 roku. W opinii przedsiębiorców zmalała szacunkowa wartość przeterminowanych wierzytelności w firmie, co w największym stopniu wpłynęło na niewielką zmianę wartości wskaźnika BIG w tym kwartale Należy zauważyć, że pomimo nieznacznego pogorszenia nastrojów wśród przedsiębiorców, obecna wartość wskaźnika BIG jest niemal dwukrotnie wyższa niż jeszcze przed rokiem ( ). Obserwujemy również, że w 2010 roku najlepsze nastroje wśród przedsiębiorców panowały na początku roku. Wskaźnik BIG może przyjmować wartości z zakresu od -100 do 100. Wzrost jego wartości oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa działalności gospodarczej, natomiast spadek pogorszenie sytuacji. BIG InfoMonitor SA 5

6 BIG w poszczególnych grupach W obecnej 12 edycji Raportu BIG, doszło do znaczących zmian wartości wskaźnika Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej w niemal wszystkich ankietowanych grupach firm. Za spadek wartości wskaźnika w największej mierze odpowiadają dostawcy usług finansowych, wśród których spadł on o 9,28 punktu, co oznacza zmniejszenie wartości o ponad 7. Na przeciwnym biegunie znaleźli się przedstawiciele przedsiębiorców indywidualnych, w wypadku których odnotowano wzrost wartości wskaźnika BIG o niemal 100%, do poziomu 23 pkt. W przypadku dostawców usług finansowych w październiku 2010 r. wskaźnik bezpieczeństwa gospodarczego (BIG) przyjął wartość 3 pkt., co stanowi drastyczny spadek w stosunku do lipca 2010 r. o 9,28 pkt. Największy wpływ na zmniejszenie wartości wskaźnika BIG miało zmniejszenie zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań, co przełożyło się na opinię o wzroście przeterminowanych należności. W przypadku dostawców usług masowych wskaźnik BIG wyniósł 16,46 pkt., co oznacza najmniejszą kwartalną zmianę o 2,11 pkt. Za spadek wartości wskaźnika BIG w tej grupie odpowiadały opinie o wzroście problemu nieterminowych płatności wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej. Dla wskaźnika BIG w grupie przedsiębiorców indywidualnych zaobserwowano wyraźny wzrost na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, o 11,13 pkt. do poziomu 23 pkt. Największy wpływ na poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców indywidualnych miały opinie o zmniejszeniu wpływu nieterminowych płatności na prowadzenie działalności gospodarczej, co przełożyło się na przekonanie o wzroście zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań. BIG InfoMonitor SA 6

7 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce Niemal trzy czwarte przedstawicieli firm (74%) uważa, że nieterminowe regulowanie płatności stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Problem ten w ciągu ostatniego kwartału zyskał na znaczeniu (o 2 pp. więcej wskazań nieterminowych płatności jako poważnej przeszkody). Przeciwnego zdania jest zdecydowanie niższy odsetek przedsiębiorców - 2. W największym stopniu nieterminowe płatności stanowią przeszkodę dla firm z sektora finansowego 7 przedstawicieli tego sektora podziela to zdanie. Na przeciwnym biegunie znaleźli się przedstawiciele sektora usług masowych, wśród których zanotowano najmniej osób przekonanych o poważnych konsekwencjach nieterminowych płatności. Wśród przedstawicieli przedsiębiorców indywidualnych znacząca większość - 7 badanych uważa zaległości płatnicze za poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przeszło co czwarty badany uważa, że jest to niewielka przeszkoda, a 1% badanych nie ma zdania na ten temat. BIG InfoMonitor SA 7

8 Nieterminowe płatności częstym problemem? W ponad połowie (53%) firm w Polsce często występuje zjawisko nieterminowego regulowania należności jest to o 3 pp. niższy wynik niż trzy miesiące temu. Jedynie 4 przedstawicieli polskich przedsiębiorców wskazuje, że rzadko mają do czynienia z zaleganiem z terminowymi opłatami. Wśród przedsiębiorców indywidualnych odnotowano najmniejszy odsetek (4) wskazań, mówiących o częstym występowaniu problemu nieterminowych płatności. Jest to o 17 pp. niższy wynik niż w lipcu bieżącego roku. Przedstawiciele usług finansowych najczęściej (5) wskazywali problemy z występowaniem nieterminowych płatności. Tylko na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy przybyło o 3 pp. więcej podobnych opinii. BIG InfoMonitor SA 8

9 Weryfikacja kontrahentów Dwóch na trzech polskich przedsiębiorców (6) poddaje weryfikacji swoich kontrahentów biznesowych. Jedynie 29% przedstawicieli polskich firm nie zbiera informacji na temat swoich partnerów biznesowych, a 4% nie ma wiedzy na temat takich praktyk. Ponad połowa badanych (5) wskazała Biura Informacji Gospodarczej jako źródło uzyskiwania informacji o swoich partnerach biznesowych. Niewiele więcej wskazań uzyskał Internet (59%), jako miejsce pozyskiwania danych o partnerach biznesowych, którzy sami tez są uznawani za ważne źródło informacji przez 5 badanych. BIG InfoMonitor SA 9

10 Przestrzeganie odroczonych terminów zapłaty Znacząca większość polskich przedsiębiorców (7) deklaruje, że kontrahenci ich firm przestrzegają odroczonych terminów zapłaty. Jedynie w co piątej firmie występują problemy z przestrzeganiem terminów odroczonych zapłat, a w firm przedstawiciele nie mają na ten temat wiedzy. Niemal dwie trzecie (6) przedstawicieli polskich firm uważa, że terminy zapłaty odroczonej nie powinny być określane ustawowo. Przeciwnego zdania jest 2 przedsiębiorców, którzy w różnym stopniu chcieliby, aby terminy zapłaty odroczonej wynosiły 14, 21 lub 28 dni. BIG InfoMonitor SA 10

11 Podwyżka VAT a prowadzenie firmy Opinie polskich przedsiębiorców co do podniesienia stawki VAT mogą budzić obawy. Co prawda 4 badanych uważa, że podniesienie podatku VAT nie wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, lecz ponad połowa badanych (razem 51%) przewiduje negatywne skutki podnoszenia podatków. Należy podkreślić, że jedynie przedsiębiorców twierdzi, że zmiana stawki VAT wpłynie raczej pozytywnie na płynność finansową ich firmy. BIG InfoMonitor SA 11

12 Przewidywania firm na IV kwartał 2010 roku Większość przedsiębiorców (5) uważa, że sytuacja ich firm w ciągu najbliższego kwartału nie ulegnie poważniejszym zmianom. Pozytywnie należy ocenić, przewagę przedsiębiorstw przewidujących poprawę sytuacji (3) w ciągu najbliższych trzech miesięcy, w stosunku do 11% firm przewidujących pogorszenie. Jedynie co trzecia firma w Polsce przewiduje rozpoczęcie nowych inwestycji w przeciągu najbliższego kwartału. Znacznie więcej przedsiębiorstw (razem 59%) nie ma zamiaru uruchamiać nowych inwestycji przed zakończeniem 2010 roku. BIG InfoMonitor SA 12

13 Szczegółowe wyniki badania BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO wrzesień 2010 Poziom odczuwanego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego utrzymał się na podobnym poziomie w stosunku do minionego kwartału. Istnieją jednak duże różnice w ocenie sytuacji w obrębie dostawców usług masowych, dostawców usługi finansowych oraz przedsiębiorców. Tego typu ocena sytuacji gospodarczej jest typowa dla okresu zmian aktywności gospodarczej. 29,82 29,2 27,9 25,7 26,6 24,3 24,7 22, ,1 21,9 2 20,7 19,02 19,95 18,57 19,5 16,1 16,5 14,9 13,52 14,2 15,2 13,4 13,6 1 10,3 11,4 12,01 11,8312,00 11,7 9,28 11,01 9,93 7,28 8,0 8,01 6,1 5,30 3,81 1,4 2,46 1,44 0,060,1 Ogółem Dostawcy usług finansowych Dostawcy usług masowych Przedsiębiorcy -4, Na poziomie ogólnym wskaźnik BIG zanotował niewielki spadek (o 0,15pkt.) w porównaniu z wynikiem z lipca br. wyniósł 13,37 pkt. Gwałtowne pogorszenie ocen i prognoz w sektorze dostawców usług finansowych przełożyło się na gwałtowny spadek wartości wskaźnika w tym obszarze o 9,28 pkt. do poziomu 3 pkt. (podobny wynik odnotowano ostatnio przed rokiem). Odmiennie sytuacja kształtował się wśród przedsiębiorców: wartość wskaźnika BIG wzrosła w tej grupie blisko dwukrotnie wskaźnik osiągnął tym samym poziom 23 pkt., zbliżając się do rejestrów sprzed dwóch lat. Na tym tle relatywnie niewielkie zmiany dotknęły sektor dostawców usług masowych: wartość wskaźnika BIG zmniejszyła się o przeszło 2 pkt., wskaźnik wynosi obecnie 16,46 pkt. Ogólnie, nieterminowe regulowanie płatności postrzegane jest jako poważny problem w prowadzeniu działalności gospodarczej przez trzy czwarte badanych. Ocena zjawiska jest podobna jak przed rokiem. Średnie oceny w poszczególnych sektorach są zbliżone. Co znamienne, w odniesieniu do konkretnych branż waga problemu jest mniejsza, oceny poprawiły się nawet w porównaniu ze stanem sprzed kwartału, głównie za sprawą poprawy sytuacji w ocenie przedsiębiorców. Oceny łagodnieją jeszcze bardziej, gdy odnosi się je wprost do kontrahentów firmy. Oceny pomiędzy branżami są zróżnicowane: najlepsze są w przypadku przedsiębiorców, zdecydowanie niższe w sektorze finansów (najniższa ocena od początku pomiaru) i dostawców usług masowych. Ocena zmian kierunku podstawowych składowych indeksu BIK w porównaniu do wyników z lipca 2010 roku Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI Struktura regulowania wierzytelności poprawiła się: w wypadku trzech czwartych firm przynajmniej połowa zobowiązań regulowana jest terminowo. Sytuacja w poszczególnych segmentach kształtuje się jednak różnie: zdecydowane pogorszenie odczuli przedstawiciele branży finansowej, niewielka poprawa odnotowana została natomiast przez przedsiębiorców i dostawców usług masowych. Oczekuje się, że wzrośnie odsetek przeterminowanych wierzytelności w sektorze finansów (zwłaszcza w segmencie korporacyjnym), w pozostałych segmentach prawdopodobnie nie nastąpią zasadnicze zmiany. Nieznacznie poprawiła się struktura wartościowa należności. Nawiązując kontakty biznesowe, respondenci bardzo często kierują się rekomendacjami znajomych obecnych partnerów biznesowych. Przedsiębiorcy częściej niż dostawcy usług masowych weryfikują swoich kontrahentów. W większości respondenci dość dobrze oceniają przestrzeganie przez partnerów biznesowych odroczonych terminów płatności i raczej nie widzą potrzeby dodatkowego regulowania tej sfery przez państwo (odmiennego zdania jest co mniej więcej jedna na cztery osoby). Jedna trzecia firm oczekuje poprawy sytuacji w nadchodzącym kwartale, ponad połowa nie spodziewa się zasadniczych zmian. Co trzecia firma skłania się do rozpoczęcia nowych inwestycji w ciągu najbliższych trzech miesięcy, przy czym prawdopodobieństwo jest wyższe w wypadku dostawców usług masowych niż wśród przedsiębiorców. Ogółem Dostawcy usług finansowych masowych nieterminowe regulowanie płatności jako problem w prowadzeniu działalności gospodarczej nieterminowe regulowanie należności wśród firm z branży: często/rzadko zdolność kontrahentów firmy do regulowania bieżących zobowiązań: wysoka/niska procent należności płaconych zgodnie z terminem poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów indywidualnych: wysoki/niski poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów instytucjonalnych: wysoki/niski poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów indywidualnych od 3 miesięcy: wzrósł/spadł poziom wierzytelności przeterminowanych od klientów instytucjonalnych od 3 miesięcy: wzrósł/spadł przewiduje się wierzytelności przeterminowane klientów indywidualnych, w ciągu 3 miesięcy: wzrosną/spadną przewiduje się wierzytelności przeterminowane klientów instytucjonalnych, w ciągu 3 miesięcy: wzrosną/spadną Liczba obszarów w których nastąpił(a)o zmiana niekorzystna utrzymanie dotychczasowego poziomu zmiana korzystna Firmy BIG InfoMonitor SA 13

14 60% % - 100% BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO PO MIARU OG ÓŁEM (N= 200) 26 % 24% 2 2 9% % 74 % F INANSE (N= 70) 34% 41% 7 30% 41% W jakim stopn iu, w Pana(i) o pi nii, n ietermin owe r egul owan ie p łatności stan owi przeszkodę w pr owadzeniu d ziałalnoś ci g ospod arczej w Polsc e? USŁUGI PRZEDSI ĘBI ORCY MASOWE (N= 60) (N= 70) 40% 3 7 1% 7 UŚREDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚCI WSK AŹNIKÓW OGÓ ŁEM FINANSE USŁ UGI (N=2 00) ( N=70 ) M ASOWE ( N=70 ) ,9 [ 4] Niewie lk a prze szkod a ,0 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 2,0 2,2 2, ,0 2,1 2, ,0 2,1 [ 1] Poważn a pr zeszko da ,2 2, ,1 2,2 Nie pokazano kategor ii Nie wi em. 5 PRZEDSIĘBIORCY ( N= 60 ) 2,0 2,0 1,7 1,8 1,9 1,8 1,7 2,0 1,9 1,9 2,2 2,1 W ciągu minionego kwartału nieznacznie pogorszyły się średnie oceny zjawiska ni etermi nowego regulowania pł atności - pr zede ws zy stkim pogorszenia oceny sytuacj i przez dostawców usług masowych. Reprezentanci badanych branż byli zgodni w ocenach: bl isk o trzy czwarte sądzi, że kwestie niet erminowego regulowania płatności są w Polsce przeszkodą w prowadzeniu działalności gospodarczej (z c zego połowa jest zdania,że problem m a duże rozm iar y). Co c zwarty przedstawiciel biznesu ni e uważa tej kwestii za znacząc e utrudni enie. Biorąc pod uwagę średni poziom wskaźni ka w kolejnych falach badania, oc ena zjawi ska kształtuje się bardzo podobnie jak przed r okiem. Jednak ogólni e od przeszło dwóch lat sytuacja nie rysuje się dobrze pod tym względem: uśrednione oceny (dla ogółu badanyc h) nie przekraczają poziom u 2,0 na 4-stopni owej skali. 60% - -60% -100% 2 2 Czy prob lem ni etermi no wego regu low an ia należności wśród firm z Pana(i) b ranży występuj e często czy rzad ko? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU O GÓŁEM (N=200 ) F INANSE (N= 70) USŁUGI PRZEDSIĘBI ORCY MASOWE (N= 60) (N= 70) % 52 % 1 11% 1 9% 1 31% 31% 2 4% 3 30% 2 2 1% 3 4% 30% 1 UŚREDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚCI WSK AŹNIKÓW OG ÓŁEM (N=2 00) 2,4 2,2 2,4 2,4 2,4 2,4 2, 5 2, 5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,1 2,4 2,4 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,4 2,3 2,3 2,3 Średnia ocena zjawi ska nieterminowego regulowani a płatności w br anży respondentów jest wyższa niż w przypadku oceny sytuacji gospodarki jako całości, średnia wartość wskaźnika poprawiła się w porównaniu z wynikam i z lipca o 0,1 punkt i wy nos i obecnie 2,4. Poprawa sytuacji ma miejsce od kwietnia tego roku, kiedy wartość wskaźników gwałtowni e spadła w grupie pr zedsiębiorców i dostawców usług m asowych. Pos trzegani e sytuacji w poszczególnych branżach jest zróżni cowane: przeciętne oceny w grupie przedsiębiorców są zdecydowanie wyższe niż w pozost ałych badanych segmentach. Ponadto, należy zwr ócić uwagę na silną polaryzację ocen wewnątrz grup. Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że zjawis ko nieterm inowego regulowania płatności jest r aczej rzadkie, jednak 45-procentowa grupa jest przeciwnego zdani a. W sumie oceny przekładaj ą si ę jednak na dość wysoki pozi om wskaźnika wartość jest wyraźnie wyżs za niż w poprzednim kwartale. Wśród dostawców usług finansowyc h i mas owyc h oceny kształtują się podobnie jak w lipc u br. ( choć w tej pierwszej grupi e wyniki nieznacznie się pogor szyły). Proporcje ocen są w tych gr upach odwrócone w stosunk udo segmentu pr zedsi ębiorców: pr zeważaj ą noty negatywne. 100% 60% % O GÓŁEM (N=200 ) 4% 54% 53% 2 3% 31% 3% 53% 4% 49% 31% 3 % 1 60% 1 [4 ] Zde cydow anie wysoka [1 ] Zde cydow anie niska FINANSE ( N=7 0) USŁ UGI M ASOWE ( N=70 ) Jak og ólnie o cenia Pan(i) zdo lność kontrah en tów P ana(i) firmy / b anku do r eg ul owania bieżących zob owiązań? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU 61% 53% 5 55 % F INANSE (N= 70) 57 % 3 1% 34 % 34% 45 % USŁUGI PRZEDSIĘBIORCY MASOWE (N= 60) (N= 70) [4 ] Rza dko [1 ] Czę sto Nie po kazano kategorii Ni e wiem. Nie po kazano kategorii Ni e wiem. UŚREDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚCI WS KAŹNIKÓ W OG ÓŁEM (N= 200) PRZEDSIĘBIORCY ( N=60 ) K olejna wyr aźna różnica r ysuj e się przy porównaniu sytuacji danej br anży z postrzeganiem własnyc h kontrahentów: zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań oceniana jest wyżej. W por ównaniu z kwi etniem poprawiły się średnie oceny zdolności kontrahentów do regulowania zobowiązań w grupie przedsiębior ców ( o 0,3 punktu) i dostawców usług masowych (0,1). Pogorszenie sytuacji odczuli natomiast przedstawiciele branży finansowej ( spadek o 0,2 punktu). W tej ostatni ej grupie śr ednia ocena jest najniższa od blisko trzech lat, czy li od początku badania. Prawie trzy czwarte przedsiębiorców wysoko ocenia zdolność kontrahentów do regulowania zobowiązań; wś ród przedstawici eli sektor a finans ów i us ług masowy ch podobnego zdania j est ponad połowa respondentów (śr ednie oceny zrównały się w tyc hdwóch gr upach). Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/ Pentor RI FI NANSE (N=7 0) USŁ UGI MASO WE ( N=7 0) PRZEDSIĘBIORCY ( N=60 ) BIG InfoMonitor SA 14

15 Nie wiem, trudno powiedzieć Powyżej 90% Od 7 do 90% Od 51% do 7 Od 2 do 50% Od 11% do 2 Od 1% do 0% Jaki p rocent n ależności wo bec Pana(i) firmy / banku płaco ny jest zgo dnie z terminem? RO ZKŁAD OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU 1% 1 % 1% 4 % 3% 2 % 4% 1 0% % 1 0% 19 % 1 9% 13 % 11% 1 2 9% % 3 0% 2 21 % 22 % % 24% 26 % 2 2 3% 3 0% 2 29% 3 32 % 29 % 3 29% 3 29% 31% 2 3 3% 2 1% 34 % % 22 % 1 1 0% % 1 13 % 9 % 9% 1% 3% 1 3% 6 % 5 % 3% 3 9% 7 % 4% 4% 4% 3% 1 % 1% F in an se Usł u gi Przed - ( N=70 ) maso we s ięb iorcy (N= 70) (N=60 ) OG ÓŁ ( N=200) HIS TORIA ZMIANY ROZK ŁADU WARTOŚ CI (N=2 00) (N=200) (N=200 ) ( N=20 0) ( N=2 00) (N=2 00) (N=200 ) (N=20 0) (N=2 00) (N=2 00) (N=200 ) (N=200) Struktur a regulowania należności jest obec nie korzystniejsza niż w całym ostatnim półroczu: w przypadku blisko trzech czwartych firm przynajmniej połowa zobowiązań jest płacona w terminie. Wyraźne problem y (terminowe regulowanie mniej niż połowy zobowiązań) m anatomiast co czwarta firma. W najgorszej sytuacji są przedsiębiorcy: wobec jednej trzeciej term inowo regulowana jest nie więcej niż połowa należności, choć należy podkr eślić, że wskaźniki są lepsze niż w zesz łym k wartale. W podobnej sytuacji jest 2 firm sektora finansów i 1 dostawców usług m asowych. Najwyższy poziom regulowania płatności wciąż odnosi się do dostawców usług finansowych: w przypadku połowy z nich przy najmniej 7 zobowiązań jest płacona w terminie, jednak ich sytuacja jest gors za niż w ostatnim pomiarze (wówczas takie wyniki notowało 3 na 5 przedstawicieli tego segm entu). 100% 60% % 1 00% 60% % O GÓŁEM (N=172 ) 64% 1 Czy w Pan a(i) firmie / banku p ozio m wierzytelno ści, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu, jest? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU F INANSE (N= 64) USŁUGI PRZEDSIĘBI ORCY MASOWE (N= 42) (N= 66) % 5 50% 23% 30% 9% 11% 31 % 29% 33% 3 9% BILANS O CEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU OGÓŁ EM ( N= 16 1) 70 % 5 FINANSE ( N=60 ) 63% 13% 50% 50% 6 69% USŁ UGI PRZEDSIĘBIORCY M ASOWE ( N=53 ) ( N=48 ) 73 % % 1 2 0% 13% 24% 30% 23 % 2 1% KLIENCI INDYWIDUALNI [4] Z decyd owan ie nis ki [1] Z decyd owan ie wyso ki Nie pokazano kat ego rii Nie wi em. KLIENCI KOROPRACY JNI [4 ] Zde cydow anie niski [1 ] Zde cydow anie wysok i Nie pokazano kategorii Nie wi em (N= 172 ) (N= 168 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) (N= 173 ) (N= 170 ) (N= 166 ) (N= 161 ) (N= 169 ) (N= 167 ) (N= 164 ) (N= 168 ) (N= 156 ) (N= 164 ) (N= 156 ) (N= 163 ) (N= 151 ) (N= 154 ) (N= 166 ) UŚREDNIONE OCENY HIS TO RIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIK ÓW OG ÓŁEM OGÓŁEM 3,0 3,0 FINANSE 2, 9 F INANSE 2, 7 USŁ UGI M ASOWE 2,4 USŁUGI MASOWE PRZEDSIĘBIORCY UŚ REDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTO ŚCI WSK AŹNIKÓW PRZ EDSIĘBIORCY Poziom przeterminowanych wierzytelności jest wyższy w grupie klient ów masowych niż korporacyjnych. Oceny w w yróżnionyc h segm entach wyr aźnie zmieniły się w ciągu kwartału: zdecydowanie pogorszyła się sytuacja w segmencie dostawców usług finansowych, poprawę odnotowali natomiast przedsiębiorcy i przedst awiciele dostawców usług masowych. Pr zeszło dwie trzecie przedsiębiorców i dos tawców usług masowych ocenia, że poziom przeterminowanych wierzytelności w s egm encie klientów indywidualnych jest niski, przeciw nego zdania jest mniej niż jedna trzecia podmiotów. W zdecydowanie gorszej s ytuacji znajdują się dostawcy usług finansowych: oceny wynoszą w tej grupie, odpowiednio 5 i 39%. Ocena sytuacji w grupie dos tawców usług finansowych pogorszyła się i powróciła do poziomu sprzed rok u. W porównaniu ze stanem z lipca wyr aźną poprawę odnotowali natomiast dostawcy usług masowych (wzrost średnich oc en o 0,4 punktu). M oże jednak zastanawiać źródło gwałtowny ch zmian wartości wskaźników, bowiem ocena dynam iki zjawisk a utrzym uje się we wszys tkich branżach od przeszło pół r oku na niemal stałym poziomie. B yć m oże bieżące oceny są nieco wyostrzone i zostaną w pr zyszłości skorygowane. W segmencie klientów instytucjonalnyc h oceny są nieco wyżs ze niż w pr zypadku poprzedniej grupy, jednak także w tym przypadku br anża finans owa odczuła wyraźne zwięks zenie poziomu przeterminowanych wierzytelności. Choć pr zewaga pozy tywny ch not jest wyraźna, to już blisko jedna trzecia przedstawicieli tego sektora ocenia udział przeterm inowanyc h wierzytelnoś ci w całej struktur ze jako wy soki. W porównaniu z zeszłym k wartałem średnie oceny spadły o 0,3 punktu do poziom u najniższego od początku pomiarów. Odsetek negatywnych oc en w pozostałych sektorac h nie przekr acza jednej czwar tej. W przypadku przedsiębiorców oznacza to w yraźną poprawę w por ównaniu ze stanem odnotowywanym w lipcu i kwietniu br. (wzrost o 0,3 punk tu). Te zmiany potwierdza częściowo ocena dynamik i zjawiska: pogorszenie sytuacji potwierdza się w przypadku sekator a finansowego, natomiast obecny wzrost śr ednich ocen wśród dostawców us ług m asowych być m oże sugeruje przy szłą poprawę s ytuac ji w tej grupie. Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/ Pentor RI BIG InfoMonitor SA 15

16 40% 0% % 40% 0% % 40% 0% - -40% 40% 0% % Czy, Pana(i) zdaniem, p oziom wierzytelno ści, których termin płatn ości minął przynajmn iej 60 dni temu, w ciągu o statn ich 3 miesięcy...? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO P OMIARU O GÓŁEM (N=172 ) 14 % 1 23% 2 O GÓŁEM (N=161 ) 3% 30% 3% 16 % 1 9% 2 % 14 % 24 % 1 20 % 18 % 2 24 % 2 % 24% % 3% 2 23% 18 % 12 % 1 1 4% 10 % 21% F INANSE (N= 64) F INANSE (N= 60) 30% USŁUGI PRZEDSIĘBI ORCY MASOWE (N= 42) (N= 66) BILANS OCEN Z BIEŻĄCEG O P OMIARU USŁUGI PRZEDSIĘBIORCY MASOWE (N= 53) (N= 48) 2 1% 27 % 2 1 KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI UŚ REDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIKÓW 3, 0 3,3 3,3 5 2,4 5 3,4 3,4 5 3,2 3,3 3,4 3,3 5 Przewiduj e się, że w ciągu kwartału odset ek przeterminowanych wierzytelności w strukturze wszystkic h zobowiązań nieco wzrośnie w grupie dost awców usług finansowych (zwłaszcza w segmencie klientów korporacyjnych), natomi ast nie zmieni się zasadni czo w segmenci e przedsi ębiorc ów i dostawców usług masowych. W segm encie klientów i ndy widualny ch bi lans przewidywanyc h zmian jest zrównoważony w ocenie dostawców usług masowych oraz przeds iębiorców. Natomi ast wśród pr zedstawic ieli dostawców usług fi nansowych grupa oczekuj ąca wzrostu poziomu przeterminowanych wierzytelności jest blisko dwukr otnie większa ni ż grupa spodziewająca się zm niejszenia się poziom u nieregulowanych należnoś ci. W segmencie kli entów korporacyjnych spadk u poziomu wierzytelnoś ci przeterm inowanych w nadchodzącym kwartale spodziewaj ą się przedsi ębior cy (bil ans dodatni rzędu 1); nieznaczną poprawę przewiduj ą także dostawc y usług masowych. Zwięks zeni a poziom u przeterm inowanyc h należnoś ci oc zekują natom iast przeds tawiciele dostawców us ług finansowych (ujemny bilans oc en na poziomie23%). Informacja o badaniu. Zatory płatnicze oraz zaległe i strac one zobowiązania są ważnym zagadnienie m życia gospodarczego i społeczne go. Daleko idące implikacje w ty ch sferach zrodziły potrzebę monitorowania rozmiarów zjawiska zaległych płatności w obrocie gospodarczym i jego zmian w czasie. Odpowiedzią na wskazany problem je st zapoczątkowany w listopadzie 2007 r. regularny monitoring bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Inicjatoramiproje ktu są Związek BankówPolskic h, InfoMonitor, Biuro Informac ji Kredytowejoraz Pentor Research Inte rnational. Niniejszy komunikat prezentuje wyniki dwunastego pomiaru. Podstawowym wskaźnikiem prezentującym poziom oraz zmiany badanego zjawiska jest wskaźnik BIG. OG ÓŁEM OG ÓŁEM FINANSE USŁ UGI M ASOWE PRZEDSIĘBIORCY UŚREDNIONE OCENY HIS TO RIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIK ÓW (N= 161 ) 3,0 3, 2 [5 ] Zde cydow anie (N= 169 ) 3, % zmala ł (N= 167 ) 3,0 9 % (N= 164 ) 11% 7 % (N= 168 ) (N= 156 ) (N= 164 ) 2, 8 28 % (N= 156 ) 3, 2 1 [1 ] Zde cydow anie (N= 163 ) 3% (N= 151 ) 3,3 3,3 wzrós ł (N= 154 ) 3, 3 3,3 3 1% (N= 166 ) 3,3 3, 3 3,3 Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em Czy przewi duje Pan (i), że pozio m wierzyteln ości, któr ych termi n p łatności mija w o kresie 60 dn i, w ciągu n astęp nych 3 miesięcy..? BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU OGÓ ŁEM (N=1 72) 2 OGÓ ŁEM (N=1 61) 33% FI NANSE (N=6 4) 34% F INANSE (N= 60) USŁUGI PRZ EDSIĘBIORCY MASOWE (N=4 2) (N=6 6) BILANS OCEN Z BIEŻĄCEGO POMIARU 3 24 % 25 % USŁUGI PRZEDSIĘBIO RCY MASOWE (N=5 3) (N= 48) [5] Zd ecyd owan ie zm alał [1] Zd ecyd owan ie wzr ósł Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em. KLIENCI I NDYWI DUALNI [5 ] Zd ecydo wanie zma leje [1 ] Zd ecydo wanie wzro śnie Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em. 1 0% 15 % KLIENCI KORP ORACY JNI [5] Z dec ydowa nie zmale je [1] Z dec ydowa nie w zrośn ie Nie pokazan o kategor ii Bez zmian i Nie wi em (N= 172 ) (N= 168 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) (N= 173 ) (N= 170 ) (N= 166 ) OGÓŁ EM (N= 172 ) (N= 168 ) (N= 174 ) (N= 171 ) (N= 171 ) (N= 175 ) (N= 160 ) (N= 171 ) (N= 170 ) 3, (N= 173 ) 3, (N= 170 ) (N= 166 ) 3, (N= 161 ) (N= 169 ) (N= 167 ) (N= 164 ) (N= 168 ) (N= 156 ) 2, (N= 164 ) (N= 156 ) 2, (N= 163 ) (N= 151 ) (N= 154 ) (N= 166 ) 5 FI NANSE FINANSE 2,2 3, 0 3, 0 3, 0 3,2 USŁ UGI MASO WE USŁUG I MASOWE 3,0 3,0 3,3 5 PRZEDSIĘBIORCY UŚ REDNIONE OCENY HISTORIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIKÓW OGÓŁ EM FINANSE 3,0 5 USŁUG I M ASOWE 3,3 3,0 5 PRZEDSIĘBIORCY 3,3 3,4 5 UŚREDNIONE OCENY HIS TO RIA ZMIANY WARTOŚ CI WSKAŹNIK ÓW PRZEDSIĘBIORCY 3,2 3,3 3,3 3,2 5 Badanie przeprowadzono w dniach od do 1.10 br. z pracownik amitrzec h se gme ntówfirm. Posłużono się metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Respondentamibyły osoby odpowiedzialne za finanse firmy. Zrealizowano 200 efek tywnych wywiadów w grupac h: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 3 próby (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozlicze niowe, ubezpieczycie le, firmy wydające różne karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów ifaktoringiem, spółki udzie lające pożyczek), dostawcówusług masowyc h 3 próby (spółdzie lnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektryczne j, wodoc iągi, dostawcy inny ch usług komunalnyc h, dostawcy gazu, dostawcy tele wizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) iw grupie przedsiębiorców 30%. Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego InfoMonitor/BIK/Pentor RI BIG InfoMonitor SA 16