Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5"

Transkrypt

1

2 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 5 BOG w grupach 6 Firmy wobec kryzysu 7 Przyszłość w opinii przedstawicieli firm 9 Informacja gospodarcza w opinii firm 11 Szczegółowe wyniki badania 12 InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 2

3 Badanie Zatory płatnicze oraz zaległe i stracone zobowiązania stanowią ważne zagadnienie w życiu gospodarczym. Biorąc pod uwagę konsekwencje zaległości płatniczych InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (InfoMonitor), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), Związek Banków Polskich (ZBP) i Pentor Research International (Pentor) dostrzegły potrzebę monitorowania rozmiarów tego zjawiska w obrocie gospodarczym i jego zmian w czasie. Odpowiedzią jest zapoczątkowane w listopadzie 2007 r. regularnie przeprowadzane badanie wśród przedsiębiorców, mierzące poziom bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Podstawowym wskaźnikiem prezentującym poziom oraz zmiany badanego zjawiska jest BOG wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. Badanie przeprowadzono wśród pracowników firm z trzech segmentów rynku. Respondentami były osoby odpowiedzialne za finanse firm. Zrealizowano 200 efektywnych wywiadów w grupach: dostawców usług finansowych, którzy stanowili 35% próby (banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ubezpieczyciele, firmy wydające karty kredytowe, firmy leasingowe, firmy zajmujące się wykupywaniem długów i faktoringiem, spółki udzielające pożyczek), dostawców usług masowych 35% próby (spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii elektrycznej, wodociągi, dostawcy innych usług komunalnych, dostawcy gazu, dostawcy telewizji satelitarnej lub kablowej, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, operatorzy telekomunikacyjni) oraz w grupie przedsiębiorców 30% próby. Badanie przeprowadzono w dniach od 9 do 27 marca. Posłużono się metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI. Najnowsza edycja Barometru uzupełniona została także wynikami badania przeprowadzonego na zlecenie Centrum Informacji Gospodarczej przez Agencję Badań Rynku OPINIA. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 3

4 Najważniejsze liczby 3,81 pkt tyle wyniósł wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym w marcu 2009 roku 38% firm nie odczuwa skutków kryzysu 75% firm dostrzegło, że w związku z kryzysem spadła terminowość otrzymywania płatności od kontrahentów 53% firm dostrzegło utratę klientów lub kontraktów w związku z kryzysem 73% firm nie zamierza zmniejszać zatrudnienia 75% ankietowanych uważa, że wymiana informacji gospodarczej jest ważna dla bezpieczeństwa prowadzenia firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 4

5 Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym W odczuciu przedsiębiorców w ciągu ostatnich 3 miesięcy znacząco spadło bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym. Wskaźnik bezpieczeństwa spadł do poziomu 3,81 punktów. Od początku prowadzenia badania wskaźnik spadł o ponad 21 punktów. Wartość wskaźnika w marcu jest dodatnia, wynosi 3,81 i jest o 6,53 punktu niższa od odnotowanej w pomiarze styczniowym. Ogółem 30 25, ,19 20,7 21, , , ' ' ' ' ' '2009 Wskaźnik może przyjmować wartości z zakresu od -100 do 100. Wzrost jego wartości oznacza poprawę oceny bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym, natomiast spadek pogorszenie sytuacji. InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 5

6 BOG w grupach Spadek poczucia bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym dostrzeżono we wszystkich ankietowanych grupach firm. Za wyraźny spadek wartości wskaźnika w największym stopniu odpowiadają przedsiębiorcy, wśród nich wskaźnik spadł o 11,38 punktów w porównaniu ze styczniem tego roku. Najgorsze nastroje panują jednak wśród dostawców usług finansowych. Wskaźnik przyjął w tej grupie wartość bliską zeru (0,06). Dostawcy usług finansowych , ,02 16,05 W marcu 2009 r. wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie 15 gospodarczym (BOG) przyjął wartość 0,06 punktu ,1 0,06 w przypadku dostawców usług finansowych, co stanowi spadek w stosunku do stycznia 2009 o 6,04 punktu. 0 11' ' ' ' ' '2009 Dostawcy usług masowych ,59 19,95 24, ,2 13,58 9,93 W przypadku dostawców usług masowych wskaźnik wyniósł 9,93, co oznacza spadek o 3, ' ' ' ' ' ' ,2 29,82 Przedsiębiorcy 27,9 24, Dla wskaźnika w grupie przedsiębiorców zaobserwowano spadek o 11,38 do poziomu 1,44 punktu. 5 1, ' ' ' ' ' '2009 InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 6

7 Firmy wobec kryzysu Większość przedstawicieli ankietowanych firm deklaruje, iż odczuwa skutki kryzysu. W grupie przedsiębiorców odsetek ten jest największy 75% ankietowanych odpowiedziało Zdecydowanie tak lub Raczej tak na pytanie dotyczące odczuwalnych skutków kryzysu. Najlepiej sytuację swojej firmy oceniają dostawcy usług masowych. To jedyna ankietowana grupa z przeważającą liczbą firm, w których nie odczuwa się skutków kryzysu dokładnie 50% ankietowanych odpowiedziało Raczej nie lub Zdecydowanie nie na pytanie o kryzys. Czy Pana(i) firma odczuwa skutki kryzysu? Przedsiębiorcy 3% 28% 47% 20% 2% Usługi masowe 13% 36% 43% 7% 1% Finanse 13% 44% 31% 9% 3% Ogółem 18% 42% 32% 6% 3% Zdecydowanie tak Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie nie InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 7

8 Jak przejawia się kryzys w opinii przedstawicieli tych firm, które go odczuwają? Ponad połowa (53%) zauważyła utratę klientów lub kontraktów. Największym problemem jest terminowe otrzymywanie i regulowanie płatności. Aż 75% ankietowanych dostrzegło, że spadła terminowość otrzymywania płatności od kontrahentów. W jaki sposób Pana(i) firma odczuwa skutki kryzysu? Czy obserwuje się: Utratę klientów/kontraktów 53% Jednocześnie 59% ankietowanych przyznało, że w związku z kryzysem sami mają problem z płaceniem zobowiązań na czas. Problemy z płaceniem zobowiązań na czas Problemy z terminowym otrzymywaniem płatności 59% 75% W sytuacji problemów finansowych firmy przede wszystkim będą starały się regulować zobowiązania związane z ZUS oraz podatkami. Przedsiębiorcy spodziewają się, że ich partnerzy biznesowi odłożą uregulowanie zobowiązań wobec nich samych na koniec. Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów jest na ostatnim miejscu po płacach pracowniczych i zobowiązaniach kredytowych i leasingowych. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% W sytuacji problemów finansowych u Pana(i) kontrahentów, według jakiej kolejności będą oni najprawdopodobniej spłacać zobowiązania? (Zobowiązania regulowane jako pierwsze) Podatki, ZUS 58% Płace pracownicze 26% Kredyt leasing 11% Wobec kontrahentów, dostawców 6% Jednocześnie 63% ankietowanych zadeklarowało, że opóźnienia w otrzymywaniu płatności są dla firmy problemem. Czy opóźnienia w otrzymywaniu płatności są dla Pana(i) firmy problemem? Tak Nie Trudno powiedzieć 63% 36% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wyniki badań ankietowych dotyczące wpływu kryzysu na firmy pozwalają przypuszczać, że jednym z przejawów kryzysu jest narastanie problemu zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 8

9 Przyszłość w opinii przedstawicieli firm Opinie co do tego, jak długo jeszcze potrwa kryzys są podzielone. Około 38% ankietowanych spodziewa się, że z trudną sytuacją będziemy mieć do czynienia do końca 2009 roku. Nieco więcej (40%) ocenia, że będą to 2 lata. Jak długo Pana(i) zdaniem potrwa kryzys? 38% 40% 13% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Do końca 2009 roku Co najmniej 2 lata Więcej niż 2 lata Trudno powiedzieć Większość przedsiębiorców spodziewa się, że w perspektywie najbliższych 6 miesięcy sytuacja ich firmy nie zmieni się. Grono tych, którzy spodziewają się zmian na gorsze (razem 22%) lekko przeważa nad optymistami (14%). Najgorsze oczekiwania wobec przyszłości maja przedsiębiorcy. Tylko 10% z nich spodziewa się poprawy sytuacji, 32% - pogorszenia, pozostali nie spodziewają się zmian. Największymi optymistami są dostawcy usług finansowych 22% ankietowanych spodziewa się zmian na lepsze. Jak ogólnie ocenia Pan(i) przyszłość Pana(i) firmy w perspektywie najbliższych 6 miesięcy? 2% 8% Przedsiębiorcy 58% 22% 10% Usługi masowe 1% 9% 67% 23% Finanse 6% 16% 67% 11% Ogółem 3% 11% 65% 19% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% [5] Sytuacja mojej firmy zdecydowanie poprawi się [4] Sytuacja mojej firmy raczej poprawi się [3] Sytuacja mojej firmy nie zmieni się [2] Sytuacja mojej firmy raczej pogorszy się [1] Sytuacja mojej firmy zdecydowanie pogorszy się InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 9

10 Jakie działania w związku z obecną sytuacją planują podjąć firmy? Czy planują na przykład zwolnienia lub uważają sytuację na rynku za złą na tyle, aby planować czasowe zawieszenie funkcjonowanie firmy? Odsetek ankietowanych, którzy deklarują, że w ich firmie nie ogranicza się zatrudnienia wynosi 73% i niemal pokrywa się z liczbą ankietowanych, którzy nie spodziewają się żadnych zmian ani na lepsze ani na gorsze w najbliższych 6 miesiącach. Przedsiębiorcy mają największy odsetek planujących zwolnienia 32%. Jak pokazują wyniki badania, zawieszenie działalności jest dla firm ostatecznością. Zaledwie 2% z wszystkich ankietowanych bierze pod uwagę taką ewentualność. Czy Pana(i) firma ogranicza zatrudnienie? Przedsiębiorcy 32% 67% 2% Usługi masowe 19% 81% Finanse 23% 69% 9% Ogółem 24% 73% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tak Nie Trudno powiedzieć Czy w związku z kryzysem i obecną sytuacją planuje się czasowe lub stałe zawieszenie działalności gospodarczej Pana(i) firmy? 2% 95% 3% Tak Nie Trudno powiedzieć InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 10

11 Informacja gospodarcza w opinii firm Coraz więcej przedsiębiorców docenia znaczenie informacji gospodarczej dla bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym. W najnowszym badaniu 75% ankietowanych przedstawicieli firm zadeklarowało, że ważna jest dla nich wymiana informacji o osobach i firmach, które nie spłacają na czas swoich zobowiązań. Zdecydowana większość przedstawicieli firm jest również świadoma konsekwencji, jakie mogą wiązać się z nieuregulowaniem swoich zobowiązań. Czy powszechna wymiana informacji gospodarczych o osobach i firmach, które nie spłacają zobowiązań w terminie jest istotna dla bezpiecznego prowadzenia firmy? 17% 1% 2% 5% 75% Tak, to istotna wiedza niezależnie od sytuacji na rynku Tak, to istotna wiedza, ale tylko w okresie powolnienia Nie, nie ma to większego znaczenia odmowa odpowiedzi Trudno powiedzieć Czy słyszał(a) Pan(i), że posiadanie negatywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej lub wpis do Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora mogą skutkować odmową udzielenia kredytu? 13% 6% 81% Tak Nie Nie mam zdania InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 11

12 Szczegzłowe wyniki badania InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 12

13 W jakim stopniu, w Pana(i) opinii, nieterminowe regulowanie płatności stanowi przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce? OGÓŁEM (N=200) 1,9 2,0 2, ,0 2,1 (N=70) 1,9 1,9 2,1 1,9 [1] Poważna przeszkoda [4] Niewielka przeszkoda Czy problem nieterminowego regulowania należności, wśród firm z Pana(i) branży, występuje często czy rzadko? OGÓŁEM (N=200) 2,4 2,3 2, , [1] Często [4] Rzadko 2,1 2,1 (N=70) 2,4 2,4 MASOWE (N=70) 2,1 2,0 1,9 1,9 MASOWE (N=70) 2,4 PRZEDSIĘBIORCY (N=60) 1,7 2,0 1,9 1,9 2,1 PRZEDSIĘBIORCY (N=60) 2,3 NIETERMINOWE REGULOWANIE PŁATNOŚCI Nieterminowość niezmiennie postrzegana jako problem. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, tak i obecnie, badani uznają nieterminowe regulowanie płatności przez kontrahentów za znaczne utrudnienie w ich bieżącej działalności. Dokonując oceny powagi tego problemu na 4 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza poważne, a 4 niewielkie utrudnienie, aspekt ten w marcu został oceniony na 1,9 (średni dla wszystkich badanych), co oznacza, że przeterminowane płatności stanowią dla respondentów obecnie nieznacznie większy problem niż w ostatnich pomiarach. Rangę problemu w największym stopniu dostrzegają przedsiębiorcy 1,7 (w stosunku do lutego tego roku spadek o 0,3). W nieco mniejszym stopniu problem zauważalny jest przez przedstawicieli usług finansowych (1,9) i dostawców usług masowych (). Poprawa rzetelności partnerów biznesowych. Po spadkach poziomu rzetelności wierzycieli w poprzednich dwóch pomiarach zanotowano jego niewielki wzrost i tym samym powrót do poziomu z sierpnia 2008 roku tj. średniej oceny równej 2,4. Wzrost odnotowano w opiniach przedsiębiorców (, wzrost z 2,3 w styczniu 2009) i dostawców usług masowych (2,4, wzrost z ). Pomimo ogólnej tendencji wzrostowej w przypadku rzetelności kontrahentów, dostarczyciele usług finansowych sygnalizują nieznaczne nasilenie się zjawiska nieterminowego regulowania należności (2,4, spadek z ). Jak ogólnie ocenia Pan(i) zdolność kontrahentów Pana(i) firmy/banku do regulowania bieżących zobowiązań? OGÓŁEM (N=200) Jaki procent należności, wobec Pana(i) firmy /banku płacony jest zgodnie z terminem? 1% Ogółem (N=200) 4% 6% 22% 1% Ogółem (N=200) 5% 6% 18% 1% Ogółem (N=200) 4% 5% 13% Ogółem (N=200) 7% 8% 14% 1% Ogółem (N=200) 3% 4% 15% 1% Ogółem (N=200) 5% 7% 14% 1% Finanse (N=70) 4% 9% 16% Usługi masowe (N=70) 4% 19% 2% Przedsiębiorcy (N=60) 3% 10% (N=70) 32% [1] Zdecydowanie niska [4] Zdecydowanie wysoka 29% 29% 37% 33% 30% 29% 31% 27% MASOWE (N=70) 30% 22% 25% 30% 27% 29% 24% 20% 29% PRZEDSIĘBIORCY (N=60) 15% 12% 5% 11% 7% 10% 14% 10% 8% 12% 6% 13% 10% 14% 4% 8% ZDOLNOŚĆ DO REGULOWANIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Brak zmian w ocenie zdolności kontrahentów do regulowania należności. W stosunku do styczniowego pomiaru, wśród ogółu badanych, nie odnotowano zmian w ocenie zdolności kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań średnia ocena wynosi nadal. Mimo, że ogólna ocena jest stabilna, w opiniach zarówno przedstawicieli usług finansowych, jak i przedsiębiorców zauważono nieznaczny (zaledwie o 0,1 punktu) spadek oceny zdolności partnerów biznesowych do regulowania zobowiązań. W marcu oceny te wynoszą w przypadku dostawców usług finansowych i u przedsiębiorców. Jedynie wśród dostawców usług masowych ocena utrzymuje się na poziomie z poprzedniego badania, tj. na poziomie. NALEŻNOŚCI PŁACONE W TERMINIE VS. NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE W stosunku do poprzedniego pomiaru nie uległy znacznej zmianie deklaracje badanych odnośnie odsetka należności płaconego terminowo przez ich partnerów biznesowych. Co trzeci pytany (33%) deklaruje, że terminowe wpłaty nie przekraczają połowy należności (w poprzedniej fali było to 30%). 29% badanych wskazuje sytuacje, w których terminowe wpłaty plasują się pomiędzy 51%, a 75% wszystkich należności (w styczniu także było to 29%), zaś 22% pytanych otrzymuje w terminie pomiędzy 76% a 90% zobowiązań finansowych. W wypadku 12% respondentów terminowe wpływy należności przekraczają 90%. 0% Od 1% do 10% Od 11% do 25% Od 26% do 50% Od 51% do 75% Od 76% do 90% Powyżej 90% Nie wiem, trudno powiedzieć InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 13

14 Czy w Pana(i) firmie/banku poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu, jest? KLIENCI INDYWIDUALNI (N=160) (N=171) (N=170) (N=173) (N=170) Czy, Pana(i) zdaniem, poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu w ciągu ostatnich 3 miesięcy...? KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI OGÓŁEM (N=166) 5 OGÓŁEM (N=166) 5 Czy przewiduje Pan(i), że poziom wierzytelności, których termin płatności mija w okresie 60 dni w ciągu następnych 3 miesięcy..? 5 [1] Zdecydowanie wzrósł [5] Zdecydowanie zmalał KLIENCI INDYWIDUALNI OGÓŁEM (N=160) (N=166) KLIENCI 5 KORPORACYJNI OGÓŁEM (N=164) (N=156) (N=163) (N=151) (N=154) (N=166) [1] Zdecydowanie wzrośnie [5] Zdecydowanie zmaleje (N=166) 2,3 [1] Zdecydowanie wysoki [4] Zdecydowanie niski (N=166) KLIENCI KORPORACYJNI OGÓŁEM (N=164) (N=156) (N=163) (N=151) (N=154) (N=160) (N=171) (N=170) (N=173) (N=170) (N=164) (N=156) (N=163) (N=151) (N=154) (N=171) (N=170) (N=173) (N=170) OGÓŁEM 5 MASOWE MASOWE PRZEDSIĘBIORCY MASOWE PRZEDSIĘBIORCY 3,4 3,4 5 MASOWE 5 MASOWE 5 MASOWE 2,4 5 PRZEDSIĘBIORCY 3,4 5 PRZEDSIĘBIORCY 5 PRZEDSIĘBIORCY 3,4 5 PRZEDSIĘBIORCY 5 WIERZYTELNOŚCI PRZETERMINOWANE Poziom nieterminowych wierzytelności wzrost dla klientów detalicznych i stabilny poziom dla klientów korporacyjnych. Obecnie poziom nieterminowych wierzytelności wśród klientów indywidualnych został uznany przez badanych za nieco wyższy niż w poprzednim pomiarze i oceniony na (na 4 stopniowej skali gdzie 1 oznacza zdecydowanie wysoki, a 4 zdecydowanie niski poziom przeterminowanych należności). Za spadek ogólnego wskaźnika odpowiadają przedstawiciele usług finansowych (spadek z do ) i przedsiębiorcy (spadek z do ). W grupie dostarczycieli usług masowych ocena uległa poprawie o 0,1 i w styczniu osiągnęła poziom. W przypadku kontrahentów biznesowych sytuacja dla ogółu badanych pozostała bez zmian ocena utrzymuje się na poziomie z poprzedniego pomiaru, tj.. Na tym samym poziomie pozostaje także ocena kontrahentów przez dostawców usług finansowych i wynosi w marcu. Nieznaczny spadek odnotowano wśród dostawców usług masowych (z do ), zaś w grupie przedsiębiorców widoczny jest niewielki wzrost (z do ). Kolejny spadek oceny minionego kwartału. Ocena zmian jakie w tej sferze nastąpiły w ostatnich 3 miesiącach ponownie się pogorszyła. Na 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowany wzrost wierzytelności, których termin spłaty minął przynajmniej 60 dni temu, a 5 ich zdecydowany spadek, w odniesieniu do klientów indywidualnych znów odnotowano 0,2 punktowy spadek, z do (spadek zanotowany w czasie styczniowego pomiaru także wynosił 0,2). Największy spadek, bo wynoszący 0,4 punktu, odnotowano wśród przedsiębiorców (z do ), a nieco mniejszy, o 0,1 punktu, widoczny jest w grupie dostawców usług finansowych (z do ). W wypadku dostarczycieli usług masowych ocena zmiany poziomu wierzytelności w ciągu ostatnich 3 miesięcy pozostaje stabilna i wynosi. Wynik ten jest najwyższy wśród trzech badanych grup. W wypadku klientów biznesowych także zaobserwowano spadki - dla ogółu respondentów zaledwie o 0,1 punktu, do poziomu. Spadki ocen w grupie przedsiębiorców i wśród dostarczycieli usług masowych także są niewielkie i wynoszą odpowiednio: 0,2 (z do ) i 0,1 (z do ). Dostawcy usług finansowych poziom przeterminowanych wierzytelności ocenili tak jak w poprzedniej fali badania na. Nadal utrzymują się złe nastroje w ocenach najbliższego kwartału. Prognozy odnośnie najbliższych 3 miesięcy są raczej pesymistyczne i w porównaniu ze styczniowym pomiarem uległy nieznacznym zmianom. Przewidywania respondentów odnośnie klientów indywidualnych nie zmieniły się. Na 5 punktowej skali, gdzie 1 oznacza zdecydowany wzrost, a 5 zdecydowany spadek poziomu przeterminowanych należności, zmiana tego poziomu znów została oceniona na. Chociaż brak jest zmian oceny wśród ogółu badanych, w grupie dostawców usług finansowych odnotowano wzrost o 0,4 (z do ), a w przypadku przedsiębiorców i dostawców usług masowych widoczne są spadki, odpowiednio o 0,3 (z do ) oraz o 0,1 (z do ). Jeśli chodzi o kontrahentów biznesowych, to zanotowano nieznaczny wzrost oceny wśród ogółu badanych zaledwie o 0,1 (z do ). Wzrosty widoczne są także w grupie dostarczycieli usług finansowych o 0,3 (z 2,3 do ), a także u dostarczycieli usług masowych o 0,1 (z do ). Natomiast spadek zanotowano wśród przedsiębiorców, którzy ocenili zmianę poziomu nieuregulowanych należności na (spadek z ). InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 14

15 Czy zdarzyło się, iż w okresie ostatnich trzech miesięcy, w celu odzyskania wierzytelności, Pana(i) firma /bank podejmował(a) działania takie jak:...? Poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 0% dni temu w stosunku Od 1 do do 2% ogółu wierzytelności, Od 3% do 4% wynosi Od 5% do 6% Od 7% do 8% Od 9% do 10% Powyżej 10% Nie wiem/ trudno powiedzieć Odmowa KLIENCI INDYWIDUALNI 6% 18% 9% 14% 6% 14% 19% 11% 2% 4% 20% 13% 12% 5% 12% 23% 11% 4% 25% 13% 12% 7% 15% 18% 6% 3% 24% 14% 11% 3% 16% 17% 9% 1% 5% 22% 14% 11% 8% 15% 14% 10% 2% 6% 18% 16% 10% 7% 12% 19% 10% 2% Finanse (N=58) 7% 10% 3% 16% 3% 16% 19% 22% 3% 3% 19% 14% 16% 8% 16% 20% 3% 2% 8% 29% 11% 11% 8% 8% 18% 8% KLIENCI KORPORACYJNI 10% 4% 20% 28% 10% 13% 15% 2% 10% 10% 5% 8% 22% 19% 10% 1% 12% 2% 10% 29% 15% 10% 5% 9% 17% 6% 9% 29% 15% 11% 3% 10% 13% 9% 2% 6% 29% 14% 9% 5% 11% 15% 7% 4% 5% 21% 12% 12% 5% 11% 18% 13% 3% Finanse (N=56) 7% 16% 11% 13% 4% 7% 23% 18% 2% 21% 21% 11% 14% 2% 9% 19% 2% 2% 2% 22% 10% 18% 2% 14% 24% 10% Ogółem (N=160) Ogółem (N=171) Ogółem (N=170) Ogółem (N=173) Ogółem (N=170) Ogółem (N=166) Usługi masowe (N=64) Przedsiębiorcy (N=38) Ogółem (N=164) Ogółem (N=156) Ogółem (N=163) Ogółem (N=151) Ogółem (N=154) Ogółem (N=146) Usługi masowe (N=57) Przedsiębiorcy (N=51) dane w % Wezwania listowne do zapłaty wierzytelności Kontakt bezpośredni z dłużnikiem Wezwania telefoniczne do zapłaty wierzytelności Podjęcie innych działań prawnych Skorzystanie z usług komornika Wymówienie umowy z powodu zaległości w płatnościach Skorzystanie z usług firmy windykacyjnej Podanie dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej Sprzedaż należności Ogółem (N=200) Finanse (N=70) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z PRZETERMINOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI Respondenci zapytani jak radzą sobie z nierzetelnymi kontrahentami niezmiennie najczęściej wskazują na listowne wezwania do zapłaty wierzytelności. W okresie trzech ostatnich miesięcy taką metodą odzyskiwania zaległych wierzytelności posłużyło się 96% badanych. Po metodę tą najchętniej sięgają dostawcy usług masowych i przedsiębiorcy (po 97%). Nieco rzadziej pytani decydują się na bezpośredni kontakt z dłużnikiem 91% i na telefoniczne wezwania do zapłaty 89%. Bezpośredni kontakt z dłużnikiem najczęściej wykorzystują dostawcy usług masowych, a telefoniczne wezwania do zapłaty przedsiębiorcy. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zainteresowania skorzystaniem z innego rodzaju działań prawnych (z 51% do 62%). Metody te szczególnie zyskały na popularności wśród dostarczycieli usług masowych w styczniu skorzystanie z nich deklarowało 47% pytanych, w marcu 64%. POZIOM ZADŁUŻENIA Poziom przeterminowanych wierzytelności nadal stabilny. Poziom wierzytelności klientów indywidualnych, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu nie zmienił się znacząco od czasu ostatniego pomiaru. Przeterminowane wierzytelności stanowią pomiędzy 1 a 2% wszystkich wierzytelności w wypadku 18% respondentów. Prawie co 4 pytany deklaruje, że nieterminowe regulowanie należności stanowi pomiędzy 3% a 6% wszystkich wpłat (23%). Jedna piąta badanych (20%) deklaruje, iż długi, których termin spłaty minął przynajmniej 60 dni temu stanowią pomiędzy 7 a 10% wszystkich długów. W stosunku do poprzedniej fali badania można zaobserwować spadek liczby respondentów (o 4 pkt. proc.) wskazujących na zaległości przekraczające 10% wszystkich należności aktualnie jest to 19% pytanych (w styczniu 23%). Klienci korporacyjni w marcu stanowią grupę, która w nieco większym stopniu zalega z płatnościami. W ich wypadku 22% przeterminowanych zaległości przekracza 10% wszystkich należności. 20% respondentów deklaruje, że przeterminowane płatności wśród kontrahentów biznesowych nie przekraczają 2% wszystkich należności. Co 4 badany (25%) w dalszym ciągu deklaruje, że zaległości takie utrzymują się na poziomie 3-6% wszystkich należności, zaś 12% pytanych szacuje poziom płatności, których termin minął przynajmniej 60 dni temu, na 7 10% wszystkich należności. 4 InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 15

16 Proszę podać szacunkowy poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu. Czy jest to kwota...? Do 5 tys zł 5,1-10 tys zł 10,1-20 tys zł 20,1-50 tys zł 50,1-75 tys zł 75,1-100 tys zł 100,1-150 tys zł Powyżej 150 tys zł Miałem(am) takie wierzytelności, ale już ich nie mam Nie wiem Odmowa Ogółem (N=200) 8% 7% 10% 11% 8% 7% 5% Ogółem (N=200) 9% 8% 11% 13% 4% 8% 6% Finanse (N=70) 9% 6% 6% 7% 7% 4% 4% 34% Usługi masowe (N=70) 10% 10% 13% 11% 6% 9% 4% Przedsiębiorcy (N=60) 3% 5% 10% 13% 10% 8% 5% Czy Pana(i) firma odczuwa efekty kryzysu? średni a Ogółem (N=200) 18% 42% 32% 6% 3% 2.7 Finanse (N=70) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 13% 13% 28% 44% 36% 47% 31% 43% 35% 30% 14% 30% 40% 7% 1% % 2% 3% 3.1 [4] Zdecydowanie tak [3] Raczej tak [2] Raczej nie [1] Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć 8% 5% 1% 8% 5% Ogółem (N=200) 9% 13% 11% 10% 7% 6% 3% 31% 8% 4% Ogółem (N=200) 9% 11% 8% 14% 6% 9% 6% 28% 2% 6% 3% Ogółem (N=200) 11% 7% 11% 13% 3% 8% 3% 30% 1% 9% 7% Ogółem (N=200) 10% 4% 10% 9% 5% 6% 5% 33% 1% 10% 7% 9% 3% 2.6 W jaki sposób Pana(i) firma odczuwa efekty kryzysu? Czy obserwuje się: Problemy z terminowym otrzymywaniem płatności Problemy z płaceniem zobowiązań na czas Utratę klientów/kontraktów 59% 68% 50% 58% 53% 50% 44% 62% 9% 6% 1% 2% 3% 75% 73% 76% 76% Wartość przeterminowanych wierzytelności wzrosła w stosunku do poprzedniego pomiaru. Obecnie już 35% badanych szacuje poziom wierzytelności, których termin płatności minął przynajmniej 60 dni temu na kwotę przekraczającą 150 tysięcy złotych (w styczniu było to 30%). Poziom zadłużenia od 100 do ponad 250 tys. PLN wskazywany jest aż przez 40% przedsiębiorców. Zaległości pomiędzy 20 a 150 tysięcy PLN wskazuje 31% pytanych. Po raz kolejny zmniejszyła się grupa respondentów wskazujących na wierzytelności, których łączna wartość nie przekracza 20 tysięcy PLN w sierpniu był to co 3 pytany (33%), w styczniu 28%, a obecnie 25%. PYTANIA DODATKOWE Skutki kryzysu są odczuwalne dla ogółu badanych (średnio 2.7 punktu, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie odczuwam skutków kryzysu, a 4 zdecydowanie odczuwam). Kryzys przede wszystkim dotyka przedsiębiorców w ich wypadku średnia ocena to 3.1 (28% twierdzi, że zdecydowanie odczuwa skutki kryzysu, a kolejne 47% że raczej odczuwa). Nieco lepsze nastawienie prezentują dostawcy usług, którzy odczucia kryzysu oceniają średnio na. Jako największy skutek kryzysu wszystkie badane grupy wskazały problemy z terminowym otrzymywaniem płatności (około 75%, oprócz wskazań przedstawicieli finansów, które wyniosły 73%). Innym ważnym skutkiem odczuwalnym przede wszystkim przez dostawców usług finansowych są problemy z płaceniem zobowiązań na czas (68%) oraz utrata klientów/ kontraktów wskazywana przez przedsiębiorców (62%). Blisko 3 na 4 ogółu respondentów (73%) nie sygnalizuje, aby w efekcie kryzysu zmuszona była do ograniczania zatrudnienia. Największe odchylenia od tego wyniku zadeklarowali przedsiębiorcy, wśród których już blisko co 3 (32%) zmuszony był dokonać zwolnień w swojej firmie. Z kolei w najmniejszym stopniu zatrudnienie ograniczają przedstawiciele usług masowych tylko 19% zmuszonych zostało do tego kroku. Ogółem (N=119) Usługi masowe (N=34) Finanse (N=40) Przedsiębiorcy (N=45) Czy Pana(i) firma ogranicza zatrudnienie? Ogółem (N=200) 24% 73% 4% Finanse (N=70) 23% 69% 9% Usługi masowe (N=70) 19% 81% Przedsiębiorcy (N=60) 32% 67% 2% Tak Nie Trudno powiedzieć 4 InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 16

17 Czy w Pan(i) firmie planuje się ograniczenie zatrudnienia? Ogółem (N=200) Finanse (N=70) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 19% 11% 17% 30% 66% 69% 80% 60% 23% 12% 3% 10% Tak Nie Trudno pow iedzieć Czy w związku z kryzysem i obecną sytuacją planuje się czasowe lub stałe zawieszenie działalności gospodarczej Pana(i) firmy? Ogółem (N=200) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 2% 3% 95% 96% 95% Tak Nie Trudno pow iedzieć Czy opóźnienia w otrzymywaniu płatności są dla Pana(i) firmy problemem? Ogółem (N=200) Finanse (N=70) Usługi masowe (N=70) Przedsiębiorcy (N=60) 63% 67% 63% 57% 36% 29% 37% 43% Tak Nie Trudno pow iedzieć Jak długo Pana(i) zdaniem potrwa obecny kryzys? Ogółem (N=200) Finanse (N=70) Usługi masowe (N=60) Przedsiębiorcy (N=60) 38% 36% 43% 35% Do końca 2009 roku Więcej niż dw a lata 40% 44% 39% 35% 13% 3% 4% 2% 2% 4% 13% 10% 7% 11% 19% 1% 17% Co najm niej 2 lata Trudno pow iedzieć Jak ogólnie ocenia Pan(i) przyszłość Pana(i) firmy w perspektywie najbliższych 6 miesięcy? średnia Ogółem (N=200) 3%11% 65% 19% 3% 2.9 W warstwie prognostycznej blisko co 5 spośród ogółu pytanych (19%) nie przewiduje ograniczenia liczby osób zatrudnionych w swojej firmie. Ponownie najbardziej pesymistyczne sygnały dochodzą ze strony przedsiębiorców, wśród których plany takie deklaruje 30% pytanych. Relatywnie najbezpieczniej mogą czuć się pracownicy usług finansowych, w wypadku tej grupy ograniczenie zatrudnienia planowane jest w 11% takich firm. Jedynie nieliczni badani w związku z kryzysem planują czasowe lub stałe zawieszenie działalności gospodarczej 3% przedsiębiorców. Wśród przedstawicieli usług masowych takie deklaracje nie padają, ale 4% pytanych z tej grupy nie odpowiada jednoznacznie nie 63% ogółu respondentów twierdzi, że opóźnienia w otrzymywaniu płatności są problemem dla ich firmy. Pod tym względem odpowiedzi wszystkich trzech grup objętych badaniem kształtują się bardzo podobnie. 38% wszystkich pytanych twierdzi, że kryzys potrwa tylko do końca 2009 roku. Kolejne 40% uważa, że obecna sytuacja utrzyma się przynajmniej dwa lata. Pesymiści, uznający że kryzys potrwa ponad dwa lata stanowią 13%. Relatywnie najbardziej optymistycznie do sytuacji podchodzą przedstawiciele usług finansowych wśród, których 43% spodziewa się poprawy sytuacji do końca bieżącego roku. Ocena przyszłości firm, w których pracują osoby objęte badaniem, w perspektywie najbliższych 6 miesięcy rysuje się raczej umiarkowanie optymistycznie. Wśród ogółu badanych co piąty respondent uważa, że sytuacja firmy pogorszy się (22%). 65% pytanych stwierdziło, że ich sytuacja nie ulegnie zmianie. W mniejszości są respondenci, którzy przewidują poprawę swojej firmy (14%). W kontekście wcześniejszych pytań nie może dziwić fakt, że najmniej optymistycznie w przyszłość patrzą przedsiębiorcy, wśród których 10% przewiduje zdecydowanie pogorszenie, a kolejne 22% prawdopodobne pogorszenie kondycji swojej firmy. Finanse (N=70) 6% 16% 67% 11% 3.2 Usługi masowe (N=70) 1% 9% 67% 23% 2.9 Przedsiębiorcy (N=60) 2% 8% 58% 22% 10% 2.7 [5] Sytuacja m ojej firm y zdecydow anie popraw i się [4] Sytuacja m ojej firm y raczej popraw i się [3] Sytuacja m ojej firm y nie zm ieni się [2] Sytuacja m ojej firm y raczej pogorszy się [1] Sytuacja m ojej firm y zdecydow anie pogorszy się InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA 17

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6 BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA W OBROCIE GOSPODARCZYM - raport Spis treści Barometr Bezpieczeństwa Badanie 3 Barometr Bezpieczeństwa 4 BOG w grupach 5 Nieuregulowane należności 6 Nierzetelność płatnicza jako

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2010. Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2010. Badanie 3. NajwaŜniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 NajwaŜniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek naleŝności regulowanych w terminie 7 Ocena stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2011. Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Wskaźnik Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń 2011. Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie firm w Polsce 7 Nieterminowe

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

C z e r w i e c 26. E D Y C J A

C z e r w i e c 26. E D Y C J A C z e r w i e c 2014 26. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (Wskaźnik BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A C Z E R W I E C 203 22. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

M A R Z E C 21. E D Y C J A

M A R Z E C 21. E D Y C J A M A R Z E C 20 2. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa polskich firm

Sytuacja finansowa polskich firm Sytuacja finansowa polskich firm Prognoza sytuacji finansowej polskich firm w kolejnym kwartale Problem z egzekwowaniem należności Prognoza problemu z egzekwowaniem należności Odsetek należności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

InfoDług. Warszawa, listopad O raporcie...2

InfoDług. Warszawa, listopad O raporcie...2 InfoDług Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyŝszonego ryzyka w obrocie gospodarczym Warszawa, listopad 2007 SPIS TREŚCI: 1 O raporcie...2 2 Profil polskiego klienta podwyŝszonego ryzyka...3

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Gospodarczej S.A...

ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Gospodarczej S.A... ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Liczba informacji gospodarczych dostępnych poprzez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005 Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. zleciło START POINT Studio Badawczo Realizacyjne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1

dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH w Warszawie 2014-04-14 1 wszystkie podmioty zajmujące się windykowaniem należności w Polsce, dłużnicy zalegający ze spłatą swoich zobowiązań, instytucje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA

WYDATKI KONTROLOWANE: RAPORT RAPORT. przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA RAPORT przygotowany przez P.R.E.S.C.O. GROUP SA Lipiec 2014 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Dług chcę, czy muszę?... 4 Mam dług mam problem?... 5 Długi do remontu... 6 Z długiem w świat... 7 Dzieci ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. I kwartał 2011 r.

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW. I kwartał 2011 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH I kwartał 2011 r. Portfel należności polskich przedsiębiorstw Od 4 do 15 kwietnia 2011 r. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA i Konferencja Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r.

II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. II KWARTAŁ 2012r. Warszawa, 8 maja 2012r. AGENDA OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA MAJ 2015

Raport BIG. Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA MAJ 2015 MAJ 2015 Raport BIG Indeks Zatorów Płatniczych BIG 28. EDYCJA www.raportbig.pl Mimo poprawiającej się koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwa mają nadal problemy z odzyskiwaniem należności w niektórych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku bancassurance

Badanie rynku bancassurance Badanie rynku bancassurance VII Kongres Bancassurance 7-8 października 2015 Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2014 ISSN 2353-5822 NR 41/2014 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE

ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE ZJAWISKA KORUPCYJNE W POLSKIEJ GOSPODARCE Monitoring opinii i doświadczeń przedsiębiorców Raport z drugiej fali badania Warszawa, grudzień 2004 SPIS TREŚCI O badaniu...3 Nota metodologiczna...4 Podsumowanie...5

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013

Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Nastroje, inwestycje przedsiębiorców III kwartał 2013 Źródło: Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Keralla Research na zlecenie EFL. Lipiec 2013 Prognozy słabszej kondycji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 2/2013

MONITOR BANKOWY 2/2013 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013. POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/74/2013 POLACY O PIT-ach I URZĘDACH SKARBOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Bariery rozwoju sektora MSP

Bariery rozwoju sektora MSP 1 Wrocław, grudzień 2008 2 Co czwarty właściciel firmy już czuje się dotknięty przez kryzys, kolejne 40 procent przedsiębiorców liczy się z jego konsekwencjami. Dla sektora MSP największy problem to dziś

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010 Warszawa, grudzień 2010 BS/162/2010 OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy o Programie FairPay

Kompendium wiedzy o Programie FairPay Kompendium wiedzy o Programie FairPay Celem Programu FairPay jest zbieranie i udostępnianie Informacji Pozytywnych o wszystkich przedsiębiorcach, instytucjach i konsumentach, którzy terminowo wywiązują

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2016 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa - Gdańsk, kwiecień 2016 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE II kwartał 2016 roku OPRACOWANIE: DR PIOTR BIAŁOWOLSKI, DR SŁAWOMIR

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie

FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie FINANSOWY BAROMETR ING Czas na oszczędzanie Międzynarodowe badanie ING na temat na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe i kondycja polskich firm

Podróże służbowe i kondycja polskich firm Podróże służbowe i kondycja polskich firm Metodologia badania 500 przedsiębiorstw z sektora MSP z całej Polski 32% 5% Usługi 55% Handel 28% Produkcja Produkcja rolna Czas realizacji badania: 21-30.09.2015

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Ciasne ale własne

FINANSOWY BAROMETR ING: Ciasne ale własne FINANSOWY BAROMETR ING: Ciasne ale własne Kredyty hipoteczne i nieruchomości Międzynarodowe badanie ING na temat kredytów hipotecznych i nieruchomości w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r.

INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 27 marca 2014 r. Przedsiębiorcy oczekują ożywienia gospodarczego pierwsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców Pracodawców RP Przedsiębiorcy coraz optymistyczniej oceniają

Bardziej szczegółowo

Barometr koniunktury Dolnego Śląska

Barometr koniunktury Dolnego Śląska Projekt pn. System zarządzania zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy UDA.POKL.08.01.02-02-003/11

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat kredytów mieszkaniowych i rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20 listopada 2015 r. Opracowanie sygnalne Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku W badaniu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) obejmującym

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?

Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu finansami samorządów. Małgorzata Wołczek Akademia Krajowego Rejestru Długów

Rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu finansami samorządów. Małgorzata Wołczek Akademia Krajowego Rejestru Długów Rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu finansami samorządów Małgorzata Wołczek Akademia Krajowego Rejestru Długów Standardy kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych Ustawa

Bardziej szczegółowo