OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Przyjaciel na kliknięcie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Przyjaciel na kliknięcie."

Transkrypt

1 OCENIANIE ARKUSZA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie sprawdzające rozumienie czytanego tekstu Przyjaciel na kliknięcie. Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być synonimiczny wobec modelu. Oceniając pracę ucznia, należy stosować punktację z modelu. Uwaga: Za pełną odpowiedź przyznaje się maksymalną liczbę punktów, za niepełną wskazaną w rubryce punkty cząstkowe. Nie należy przyznawać połówek punktów. Za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną nie przyznaje się punktów. Nr zad. Odpowiedzi 1. W jakim celu w zakończeniu akapitu 1. zostały przywołane przykłady konkretnych wydarzeń? aby: - dowieść zdolności współdziałania ludzi dla osiągnięcia wspólnego celu - wykazać aktywność społeczną młodych ludzi - pokazać możliwość wykorzystania technologii komunikacyjnych dla ważnych społecznie celów 2. Wyjaśnij sens sformułowania: przedefiniować pojęcie. - przekształcić definicję w kontekście nowego stanu rzeczy - na nowo zdefiniować, zmienić definicję 3. Autor opisuje nowe zjawisko internetowe określone wyrazem odprzyjaźnić się. a. Zapisz cząstkę wyrazową (formant), za pomocą której ten wyraz został utworzony od wyrazu podstawowego. b. Zapisz antonim tego wyrazu. a. formant: odb. antonim: zaprzyjaźnić się 4. Określ, jaka funkcja języka dominuje w podanych akapitach: a. akapit 2 - ekspresywna b. akapit 3 - informacyjna (informatywna) 5. Na podstawie 4. i 5. akapitu podaj trzy różnice między prawdziwą przyjaźnią a przyjaźnią internetową. Prawdziwa przyjaźń Mała liczba znajomych Przejawia się w działaniu W umysłach zainteresowanych, prywatna Głęboka Internetowa przyjaźń Duża liczba znajomych Istnieje w sieci, inicjowana kliknięciem myszy; Komunikowana publicznie, za ogólną wiedzą, oficjalna Powierzchowna Maks. liczba punktów Punkty cząstkowe za realizację jednej części zadania za funkcji jednego akapitu za dwie różnice 2

2 6. Jaka motywacja obecności na portalach społecznościowych jest według psychologa społecznego przykładem tzw. zewnątrzsterowności? Podaj dwie przyczyny (ak. 6. i 7.). - tworzymy swój określony wizerunek, społeczny obraz - sugerujemy się opinią otoczenia - nie kierujemy się szczerością - oczekujemy natychmiastowej gratyfikacji - działamy w krótkoterminowej perspektywie - nie dążymy do prawdziwej przyjaźni (uznajemy odpowiedzi logicznie korespondujące z treścią akapitu) 7. Wyjaśnij na podstawie akapitu 8., na czym polega trud tradycyjnej przyjaźni. Uwzględnij czynniki indywidualne i obiektywne. - wymaga silnej woli, poświęcenia czasu, energii, pielęgnacji - trzeba pokonać zmienność, niepewność współczesnego życia 8. O jakim paradoksie mówi autor w akapicie 9.? Zacytuj odpowiednie zdanie. Wraz z malejącą ilością deklarowanego wolnego czasu, rokrocznie wzrasta... liczba godzin spędzanych codziennie przed ekranem telewizora. 9. W akapicie 9. autor zawarł myśl, że przyjaźni przeszkadza brak czasu. Na podstawie jakich przesłanek doszedł do tego przekonania? - badania opinii społecznej CBOS - osobiste doświadczenia (trudność spotkania się z kolegami) 10. Wyjaśnij, jakie znaczenie dla przyjaźni ma czytanie książek (ak.10) - uczy empatii, pozwala zrozumieć potrzeby drugiego człowieka - rozwija kompetencje psychospołeczne - uczy ludzi, świata i życia 11. Spośród podanych określeń wskaż dwa właściwie charakteryzujące styl artykułu. a. dyskursywny e. wyrażający opinie i odczucia 12. W jakim celu autor przywołał informację o tomie listów Lema i Mrożka na swojej półce z książkami? - przykład pięknej przyjaźni - źródło refleksji nad przeszłością i współczesnością - pretekst do opisu postaw ludzi dawniej i dziś (uznajemy konkretne przykłady postaw wynikające z treści akapitu) 13. Jakie funkcje w kompozycji artykułu pełni ostatni akapit? - jest puentą, podsumowaniem; wyraża końcową opinię autora - zawiera odpowiedź na wątpliwość wyrażoną w poprzednim akapicie, uzupełnia poprzedni akapit za jedno 1 za jedno 1 za jedno za podanie jednej funkcji 3

3 Temat 1: Analizując wiersz Stepy akermańskie Adama Mickiewicza i fragment Lalki Bolesława Prusa, porównaj przeżycia Polaków na obczyźnie i określ ich źródła. Zwróć uwagę na rolę natury. Wykorzystaj odpowiednie konteksty interpretacyjne w celu określenia przyczyn wyjazdu. 1. Zasada zestawienia tekstów, (0-2) a. podobny główny temat: tęsknota za ojczyzną b. różny czas powstania utworów: romantyzm i pozytywizm c. odmienna forma: liryka i epika, wiersz i proza d. wspólna rola natury: inicjowanie przeżyć e. osobisty charakter wyznań Stepy akermańskie 2. Przeżycia podmiotu lirycznego na obczyźnie, (0-3) a. zachwyt jazdą przez step porównaną do morskiej żeglugi b. kontemplacja natury c. niepokój spowodowany zagubieniem na stepie d. poczucie małości człowieka wobec ogromu świata e. smutek i melancholia f. nostalgia 3. Źródła przeżyć, (0-3) a. kontakt z egzotyczną przyrodą (step) b. fascynacja naturą typowa dla romantyków c. wyjątkowość sytuacji w czasie wycieczki (cisza, ciemność, złudność znaków) d. wrażliwość poetycka, bogata wyobraźnia e. wyobcowanie, poczucie opuszczenia f. oddalenie od ojczyzny Lalka 4. Przeżycia Wokulskiego na obczyźnie (0-3) a. cierpienie, ból psychiczny b. wewnętrzne rozdarcie (i tęskni, i ma dystans do rodaków) c. świadoma ucieczka w pracę d. maskowanie udręki, niestabilność emocjonalna e. rozpacz egzystencjalna f. nostalgia 5. Źródła przeżyć, (0-3) a. złe wspomnienia z kraju b. niepewna przyszłość c. samotność d. oddalenie od ojczyzny e. autoanaliza swego losu, sytuacji życiowej f. romantyczna dusza pozytywisty 4

4 6. Rola natury, (0-4) a. przykuwa uwagę swoim pięknem, egzotyką b. wyzwala różne emocje c. jest tłem dla rozmyślań d. ujawnia indywidualne cechy osobowości bohaterów ( ucho wewnętrzne ) e. odwzorowuje stan emocjonalny (psychizacja krajobrazu) f. skłania do refleksji o sytuacji egzystencjalnej człowieka w świecie g. jest pomostem między obczyzną i ojczyzną h. budzi wspomnienia 7. Konteksty interpretacyjne, (0-4) Stepy akermańskie a. przymusowy pobyt Mickiewicza na Krymie b. zesłanie do Rosji karą za działalność patriotyczną na Litwie c. cykl sonetów efektem fascynacji naturą Orientu Lalka d. wyjazd Wokulskiego na wojnę rosyjsko-turecką, realizacja dostaw dla wojska e. udział w wojnie dla szybkich zysków f. chęć pomnożenia majątku w celu zdobycia względów Izabeli Łęckiej 8. Podsumowanie, (0-3) - pełne: dostrzeżenie podobieństw i różnicy oraz włączenie kontekstu do interpretacji - częściowe: dostrzeżenie podobieństwa/podobieństw i różnicy - próba: dostrzeżenie podobieństwa/podobieństw 5

5 Temat 2: Analizując fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego, przedstaw opinię mieszkańców wsi o inteligencji oraz ich postawę wobec powinności społecznych i narodowych. Wnioski skonfrontuj z portretem chłopów w całym dramacie. 1. Wstępne rozpoznanie, (0-2) a. portrety dwóch grup społecznych: chłopów i inteligentów b. wizerunek Polaków w warunkach niewoli narodowej c. postacie literackie mające swoje pierwowzory w rzeczywistości d. sceny z zabawy weselnej w bronowickiej chacie e. Czepiec reprezentantem poglądów ogółu chłopów (my) 2. Opinia mieszkańców wsi o inteligentach na podstawie fragmentów, (0-6) a. maja poczucie wyższości, lekceważą chłopów b. pozornie interesują się wsią c. obawiają się radykalizmu chłopów d. są bierni, apatyczni e. nie mają ambicji, ważnych celów społecznych f. szukają na wsi nowych wrażeń g. traktują wieś jako remedium na dekadencję h. rezygnują z przewodzenia chłopami i. przejawiają marazm kontrastujący z witalnością chłopów 3. Postawa chłopów wobec powinności społecznych i narodowych, (0-6) a. zainteresowani polityką, ciekawi świata b. zorientowani w bieżących wydarzeniach c. czerpią wiedzę z gazet d. gotowi do walki o narodową wolność, do powstania e. dumni z bohatera narodowego chłopskiego pochodzenia (Bartosza Głowackiego) f. potrzebują przywódcy, brak im dojrzałości politycznej g. zachęcają inteligentów do osiedlenia się na wsi, do małżeństw z chłopkami h. pragną jedności narodu i. wykazują się mądrością, trzeźwością myślenia 4. Portret chłopów w całym dramacie, (0-4) a. przywołanie scen/faktów literackich potwierdzających pozytywny wizerunek chłopów b. przywołanie scen/faktów literackich ukazujących wady chłopów 5. Funkcjonalne zastosowanie pojęć kluczowych dla epoki, (0-2) chłopomania, dekadentyzm 6. Wykorzystanie innych kontekstów interpretacyjnych, (0-2) literackiego, historycznego, biograficznego 6

6 7. Podsumowanie, (0-3) - pełne: dostrzeżenie niejednoznacznego wizerunku chłopów i ich krytyki inteligentów, włączenie kontekstu do interpretacji, - częściowe: dostrzeżenie niejednoznacznego wizerunku chłopów i ich krytyki inteligentów, - próba: głównych cech chłopów i ich krytyki inteligentów. II. KOMPOZYCJA (maksymalnie 5 punktów) Kompozycję wypracowania ocenia się wtedy, gdy przyznane zostały punkty za rozwinięcie tematu. podporządkowana zamysłowi funkcjonalnemu wobec tematu, spójna wewnętrznie, przejrzysta i logiczna; pełna konsekwencja w układzie graficznym, 5 uporządkowana wobec przyjętego kryterium, spójna; graficzne wyodrębnienie głównych części, 3 wskazująca na podjęcie próby porządkowania myśli, na ogół spójna. 1 III. STYL (maksymalnie 5 punktów) jasny, żywy, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi; urozmaicona leksyka, 5 zgodny z zastosowana formą wypowiedzi, na ogół jasny; wystarczająca leksyka, 3 na ogół komunikatywny, dopuszczalne schematy językowe. 1 IV. JĘZYK (maksymalnie 12 punktów) język w całej pracy komunikatywny, poprawna, urozmaicona składnia, poprawne: słownictwo, frazeologia, fleksja, 12 język w całej pracy komunikatywny, poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia i fleksja, 9 język w całej pracy komunikatywny, poprawna fleksja, w większości poprawne: składnia, słownictwo, frazeologia, 6 język w pracy komunikatywny mimo błędów składniowych, leksykalnych (słownictwo i frazeologia), fleksyjnych, 3 język w pracy komunikatywny mimo błędów fleksyjnych, licznych błędów składniowych, leksykalnych. 1 V. ZAPIS (maksymalnie 3 punkty) bezbłędna ortografia; poprawna interpunkcja (nieliczne błędy), 3 poprawna ortografia (nieliczne błędy II stopnia); na ogół poprawna interpunkcja, 2 poprawna ortografia (nieliczne błędy różnego stopnia); interpunkcja niezakłócająca komunikacji (mimo różnych błędów). 1 VI. SZCZEGÓLNE WALORY PRACY 0-4 7

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego Odpowiedzi i schemat punktowania poziom podstawowy

Próbny egzamin maturalny z języka polskiego Odpowiedzi i schemat punktowania poziom podstawowy Próbny egzamin maturalny z języka polskiego 1 Część I. Rozumienie czytanego tekstu CZAS MISTRZÓW Model zawiera przewidywane odpowiedzi. Odpowiedzi ucznia mogą przyjąć różną formę językową, ale ich sens

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2013 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy 70 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednią liczbę stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 14/15 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A3, A4, A6) GRUDZIEŃ 13 Zadanie 1.1 ( 1) I.1.7) rozpoznaje intencję wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM SPIS TREŚCI I. Czynniki rozwoju w młodszym wieku szkolnym II. Rozwój procesów poznawczych 1. Spostrzeganie 2. Uwaga 5. Pamięć 4. Mowa 5. Myślenie III. Rozwój uczuciowy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo