U C H W A Ł A NR /2014 RADY MINISTRÓW. z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U C H W A Ł A NR /2014 RADY MINISTRÓW. z dnia. 2014 r."

Transkrypt

1 U C H W A Ł A NR /2014 Projekt z RADY MINISTRÓW z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. 1) ) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr 196/2013 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 zmienionej uchwałą Rady Ministrów nr 124/2014 oraz uchwałą Rady Ministrów nr 149/2014 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 5. Wykaz zadań z Programu przeniesionych do realizacji w perspektywie finansowej określa załącznik nr 3 do uchwały. ; 2) załączniki nr 1 5 do Programu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 5 do niniejszej uchwały; 3) dodaje się załącznik nr 3 do uchwały określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PREZES RADY MINISTRÓW 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i

2 UZASADNIENIE Zmiana uchwały Rady Ministrów Nr 196/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2015 (), polega na zaktualizowaniu załączników nr 1-5 Programu oraz dodaniu załącznika nr 3 do uchwały stanowiącego wykaz zadań rozpoczętych w perspektywie , dla których planowana jest kontynuacja w perspektywie finansowej UE Aktualizacja Programu uwzględnia również usunięcie 13 projektów zakończonych w 2013 roku o łącznej wartości 180,36 mln zł, rozstrzygnięcia przetargowe, przesunięcia harmonogramów oraz zmiany wynikające z wyceny zwiększonego zakresu robót na niektórych projektach. Dla projektów z grupy POIiŚ, których realizacja przesunie się poza rok 2015, wskazane zostały nowe źródła finansowania: w przypadku projektów ujętych w załączniku nr 1 do Programu przyjęto, że po 2015 są to źródła krajowe (budżetu państwa, środki własnepkp PLK S.A., w tym pochodzące z emisji obligacji oraz kredytu EBI); w przypadku projektów ujętych w załączniku nr 3 do uchwały przyjęto, że po 2015 projekty będą finansowane ze środków europejskich perspektywy finansowej po udzieleniu zgody przez Komisję Europejską, środków własnych PKP PLK S.A. pochodzących z kredytów EBI i z emisji obligacji, a także budżet państwa. Do czasu ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania projektom ujętym w załączniku nr 3 do uchwały, zabezpieczenie tej kwoty stanowią środki krajowe (środki własne PKP PLK S.A., w tym pochodzące z kredytów EBI i z emisji obligacji, a także budżet państwa). W przypadku konieczności zaangażowania środków z budżetu państwa, będą one pochodzić z dodatkowej puli środków ponad kwotę wynikającą z wyliczenia 18% prognozowanych w latach wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Zapotrzebowanie PKP PLK S.A. na środki z emisji obligacji na trwałe finansowanie projektów wynosi 3,4 mld zł. Do tej pory spółka wyemitowała obligacje w łącznej wysokości 3 mld zł (1,5 mld w grudniu 2013 r. i 1,5 mld w sierpniu 2014 r.). Zgodnie z uchwałą 155/2014 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych przez PKP PLK S.A., przeznaczonych na częściowe finansowanie wydatków inwestycyjnych tej spółki związanych z realizacją projektów ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku PKP PLK S.A. może wyemitować jeszcze dwie serie obligacji w łącznej wysokości 700 mln zł. Z tej kwoty 400 mln zł zostanie przeznaczone na trwałe finansowanie projektów wskazanych w Programie, natomiast 300 mln zł będzie przeznaczone na prefinansowanie projektów. W celu ograniczenia planowanego zaangażowania środków budżetu państwa, podjęte zostaną działania, aby dla części zadań ujętych w załączniku nr 1 do Programu, pozyskać dofinansowanie z budżetu środków europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata Dotyczy to, w szczególności, następujących projektów: Prace na linii kolejowej 273 na odc. Rudna Gwizdanów Głogów ; Budowa łącznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina Żywiec i nr 98 Sucha Beskidzka Chabówka ; 2

3 Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy ; Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach w celu dostosowania do obsługi osób o ograniczonej mobilności ; Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach i przystankach kolejowych. Najważniejsze zmiany programu dotyczące poszczególnych projektów to: Projekt dotyczący Łodzi, Lot B nr 24.2, powraca do finansowania ze środków unijnych w ramach POIiŚ. Zwiększenie wartości projektu Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze Katowice Kraków do około 2,7 mld zł oraz przesunięcie terminu jego zakończenia na 2018 rok. Zmiany wynikają z rozwiązania umowy z wykonawcą. Zasadnicza część projektu przewidziana jest do realizacji w ramach perspektywy finansowej Zmniejszenie wartości projektu dotyczącego Portu Gdańsk nr 4.1 na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą oraz przeniesienie w całości do realizacji w ramach perspektywy finansowej Usunięcie 2 projektów: Budowa połączenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice - PRACE PRZYGOTOWAWCZE oraz Zabudowa systemu zdalnej diagnostyki dla automatyki kolejowej i rozjazdów na liniach kolejowych E 65/C-E65 oraz nr 8 i 64 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE. Dodano nowe projekty. Przede wszystkim Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych o wartości ok. 700 mln zł, 4 projekty w grupie RPO oraz linie objazdowe dla inwestycji planowanych w perspektywie , jak również najpilniejsze inwestycje w zakresie bezpieczeństwa, których realizację nakazał Urząd Transportu Kolejowego. załącznik nr 2 do Programu Wykaz zadań rezerwowych, został poszerzony o nowe zadania w grupie Budżet, które mogą zostać przesunięte do załącznika nr 1 na warunkach określonych w rozdziale 6. Procedury zatwierdzania i aktualizacji Programu. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian wartość Programu ogółem uległa zmniejszeniu z 36,5 mld zł do 32,3 mld zł. Jednocześnie zmianie uległa docelowa długości torów kolejowych objętych robotami budowlanymi w ramach Programu z 5817,3 tkm do 5765,3 tkm. Liczba projektów zwiększyła się z 140 do 154. Załącznik nr 3 do uchwały, zawierający 7 zadań rozpoczętych w perspektywie , dla których planowana jest kontynuacja w perspektywie finansowej , opiewa na kwotę 4,6 mld zł, w tym 3,1 mld zł ze środków UE, 0,61 mld zł ze środków budżetu państwa oraz 0,94 mld zł ze środków własnych PKP PLK S.A., w tym 0,78 mld zł pochodzących z kredytu EBI i 0,16 mld zł pochodzących z emisji obligacji. 3

4 Projekt nie podlega notyfikacji, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). Projekt spełnia przesłanki do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227, z poźn. zm.) Projektowane zmiany są zgodne ze średniookresową strategią rozwoju kraju, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Podmioty, na które oddziałuje projektowana uchwała Podmiotem, do którego bezpośrednio jest adresowana projektowana uchwała jest minister właściwy do spraw transportu odpowiedzialny za nadzór nad realizacją Programu. Natomiast beneficjentami inwestycji zrealizowanych na podstawie Programu będą również, przedsiębiorstwa kolejowe korzystające z infrastruktury kolejowej. Konsultacje publiczne Dokumenty związane z powyższym projektem udostępnione zostały w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zostały one również wyłożone w siedzibie Ministerstwa w bibliotece. Niezależnie od powyższego projekt dokumentu przekazany został bezpośrednio do konsultacji z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami: Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Urzędem Transportu Kolejowego, Instytutem Kolejnictwa, Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszeniem na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego, Stowarzyszeniem Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Polską Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei, Związkiem Pracodawców Kolejowych, Związkiem Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Business Centre Club Związek Pracodawców, Krajową Izbą Gospodarczą, Railway Business Forum. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Finansowanie inwestycji kolejowych środkami budżetu państwa następuje w ramach przyznanego na dany rok limitu wydatków dla właściwej części budżetowej. Na realizację inwestycji kolejowych przewiduje się łącznie ok. 47,1 mld zł, w tym 32,3 mld zł w ramach perspektywy oraz 10,2 mld zł na inwestycje planowane do zgłoszenia do pierwszego konkursu w ramach Funduszu CEF (załącznik nr 2 do uchwały) i 4,6 mld zł jako kontynuacja inwestycji w perspektywie finansowej na lata (załącznik nr 3 do uchwały). W tym z publicznych środków krajowych około 9,8 mld zł. Uzupełnienie stanowią środki własne PKP PLK S.A. pochodzące z emisji obligacji oraz kredytu EBI. 4

5 Wpływ na rynek pracy Realizacja programu będzie miała pośredni wpływ na rynek pracy poprzez zwiększone zamówienia dla branż pracujących na rzecz transportu kolejowego. Można przyjąć ogólne założenie, że 10% wydatków inwestycyjnych przeznaczonych zostanie na zatrudnienie dodatkowych pracowników, a więc będzie to kwota ok. 4,8 mld zł. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Realizacja programu przyczyni się do poprawy konkurencyjności transportu kolejowego wobec innych gałęzi transportu. Jest to kontynuacja szeroko zakrojonego programu inwestycji w sektorze kolejowym rozpoczętego w latach , który nakierowany jest na zwiększenie konkurencyjności kolei wobec samochodów osobowych oraz lotnictwa. Realizacja inwestycji wpisuje się również w działania na rzecz wzrostu udziału kolei w przewozach ładunków na terenie Unii Europejskiej. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny Wzrost udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych, przekłada się na mniejsze jednostkowe obciążenie środowiska w tym emisją CO 2 w porównaniu do lotnictwa i transportu samochodowego, a także na niewspółmiernie wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu do transportu samochodowego. Modernizacja odcinków sieci kolejowej objętej programem przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionów poprzez znaczne skrócenie czasu przejazdu. Poniżej zestawione zostały korzyści, które przyniesie realizacja dodatkowych inwestycji: skrócenie czasu podróży; zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania; ograniczenie skutków negatywnego oddziaływania transportu na środowisko; podniesienie przepustowości linii na odcinkach najbardziej obciążonych; poprawa warunków do wykonywania kolejowych przewozów towarowych, w tym poprawa stanu technicznego linii planowanych do włączenia do korytarzy towarowych; poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz na przejściach dla pieszych; zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji kolejowych; pobudzenie rozwoju przedsiębiorstw kooperujących z koleją; aktywizacja i rozwój urbanistyczny terenów w pobliżu linii kolejowych; zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów, miast, gmin; pozytywny wpływ na zwiększenie mobilności mieszkańców. 5

6 Modernizacja linii kolejowej E 65/C E 65 na odcinku Warszawa Gdynia obszar LCS Ciechanów Modernizacja linii kolejowej E 65/C E 65 na odcinku Warszawa Gdynia obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia Modernizacja linii kolejowej E 65/C E 65 na odcinku Warszawa Gdynia obszar LCS Iława, LCS Malbork Modernizacja linii kolejowej E 65/C E 65 na odcinku Warszawa 1.4 Gdynia w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM- B-L-K-Z R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego Modernizacja linii kolejowej E 65/C E 65 na odcinku Warszawa Gdynia obszar LCS Działdowo Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E 65 Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zebrzydowice/Zwardoń granica państwa faza II Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap II, odcinek Wrocław granica województwa dolnośląskiego Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań / , , , Załączniki do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. Załącznik Nr 1 Wykaz zadań przyjętych do realizacji Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi 2) przebudowanych - roboty budowlane miernika w *** wartość miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem Ogółem, z tego: , , , , , ,1 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,7 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , ,5 31,3 131,1 131,1 1b) budżet środków europejskich , , , , , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,7 50, , ,4 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL , ,0 2c) kredyt EBI , , ,3 50, , ,4 2e) pozostałe źródła , ,9 9, ,0 Ogółem, z tego: , , ,4 67, ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,5 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL ,6-879, ,8 35,7 2,3 2,3 86,8 86,8 1b) budżet środków europejskich , , , , ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,0 67, ,8 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL , ,3 2c) kredyt EBI , , ,5 67, ,0 2e) pozostałe źródła 9 016, , , ,5 Ogółem, z tego: , , , ,3 9, ,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,5 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , , ,7 87,8 205,8 205,8 1b) budżet środków europejskich , , , , , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,8 5,5 9, ,5 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL , ,8 2c) kredyt EBI , , ,3 5,5 9, ,3 2e) pozostałe źródła , ,3 7, ,4 Ogółem, z tego: 1 736, , , , ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,1 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,7 1b) budżet środków europejskich , , , ,2 701,0 701,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 1 736, , , , , ,3 2c) kredyt EBI , , ,5 2e) pozostałe źródła 1 736, , ,7 6) obligacje - wydatki b.p , ,2 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,2 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: , , , ,8 142, ) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,9 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , ,7 1b) budżet środków europejskich , , , , ,2 107,4 107, ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,5 142, ,1 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL , ,3 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL , ,3 2c) kredyt EBI , , , ,6 82, ,5 2e) pozostałe źródła , ,3 79,0 8,9 60, ,0 Ogółem, z tego: 2 558, , , , ,2 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1 358,8 747, , ,6 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 112,1 220,6 332,7 1b) budżet środków europejskich 1 155,0 635, , ,1 303,8 303,8 303, ,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2 558, , , , ,6 2e) pozostałe źródła 2 558,1 843, , ,0 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,4 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 203,8 203,8 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,6 Ogółem, z tego: , , , , ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,0 1b) budżet środków europejskich , , , , ,0 24,2 3,6 116,0 116,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , , ,5 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL c) kredyt EBI 4 007, , , ,1 2e) pozostałe źródła 4 532, , ,1 6) obligacje - wydatki b.p. 20, ,3 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 20, ,3 Ogółem, z tego: , , , ,7 107, ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,8 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL ,9-21, , , ,2 1b) budżet środków europejskich , , , , ,5 15,4 26,1 24,2 65,8 65,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 236, , ,0 96,2 107, , ,3 2c) kredyt EBI 8 262, ,5 46,2 107, ,0 2e) pozostałe źródła 236,5 123, ,5 6) obligacje - wydatki b.p ,6 57, ,1 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,1 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 4,5 57,5 62,0 1

7 Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Modernizacja linii kolejowej E 20/C E 20 na odcinku Siedlce Terespol, etap II Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze Katowice Kraków Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica Wrocław Opole Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) M-Pk-K-Z 13 M-Pk-K-Z 14 B-L-K-Z 18 B-L-K-Z , M-L-F-Z B-L-K-Z Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem 15,6 469,0 11,4 5,0 0,5 285,3 168,8 20,5 20,6 20,6 84,6 469,0 469,0 20,5 125,6 0,5 0,5 285,3 285,3 168,8 168, , , , , , ,3 5,2 5, ,5 Ogółem, z tego: , , , ,1 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 354,0 221, , ,5 1b) budżet środków europejskich 2 006, , , , ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 0, ,1 2e) pozostałe źródła 0,1 0,1 6) obligacje - wydatki b.p. 221, ,2 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 221,2 221,2 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: 5 277, , , , ,6 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 5 165, , , , ,7 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 1 192, , , ,4 1b) budżet środków europejskich 2 783, , , , ,9 1d) pozostałe źródła 1 189, ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 112, , ,9 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL 59,0 59,0 2c) kredyt EBI , ,4 2e) pozostałe źródła 53,5 110,9 164,4 6) obligacje - wydatki b.p , ,4 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,3 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 199, ,1 Ogółem, z tego: , , , , ,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,3 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,3 1b) budżet środków europejskich , , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,1 101, ,7 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 5 170, ,1 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL 3 500, ,7 2c) kredyt EBI 4 656, ,0 101, ,8 2e) pozostałe źródła 6 118, , ,0 6) obligacje - wydatki b.p , ,1 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,1 Ogółem, z tego: 1 588,3 591, , , ,4 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 554,0 226, , , ,1 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 166, , , ,0 1b) budżet środków europejskich 387,8 226, , , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 1 034,3 365, ,3 2e) pozostałe źródła 1 034, ,3 6) obligacje - wydatki b.p. 365,0 365,0 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 365,0 365,0 Ogółem, z tego: , , ,7 196, ,1 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,4 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 9 043, , ,5 1b) budżet środków europejskich , , , ,6 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ,7 196, ,7 2e) pozostałe źródła 196,0 196,0 6) obligacje - wydatki b.p ,2 322, , ,0 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p ,2 322, ,3 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,7 Ogółem, z tego: , , , , ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , ,3 1b) budżet środków europejskich , , , , ,7 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 5 527,3 272,0 144, ,3 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL 4 847, ,0 2e) pozostałe źródła 680,3 272,0 952,3 6) obligacje - wydatki b.p. 144,0 144,0 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 144,0 144,0 Ogółem, z tego: , , , ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,8 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,9 1b) budżet środków europejskich , , , ,3 1d) pozostałe źródła 2 105,3 352, ,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,7 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 1 064, ,6 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL 7 145, ,4 2e) pozostałe źródła 6 042, , ,7 6) obligacje - wydatki b.p. 700,4 700,4 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 700,4 700,4 2

8 Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT: A, B, F) Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice) Udrożnienie Łodzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap I, odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot C pozostałe roboty 19.1.a M-L-F Z ,2 21 B-L-K-Z Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - 19 Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów , M-L-F-Z Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) 24.1 M-L-F-Z M-L-F-Z Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem 3,9 19,0 12,2 45,6 37,0 28,5 29,8 37,8 28,5 96, ,8 18,9 108,9 55,7 8,5 14,0 16,6 124,6 60,2 184,8 22,9 22,9 165,7 221,4 114,9 114,9 32,8 32,8 125,5 16,6 125, , , , , , ,2 Ogółem, z tego: 104, , , , ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 104,7 725, , , ,4 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,4 1b) budżet środków europejskich , , ,1 1d) pozostałe źródła 104,7 725,2 829,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2 647, , , ,4 2c) kredyt EBI 2 647, , , ,4 2e) pozostałe źródła Ogółem, z tego: 8 955, , , , ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 8 906, , , ,2 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 1 335,9 25,5 215, ,0 1b) budżet środków europejskich 7 570, ,8 144, , ,5 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 49,4 115, , ,1 2e) pozostałe źródła 49,4 115,4 14,4 179,2 6) obligacje - wydatki b.p , , ,6 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,9 Ogółem, z tego: 2 342, , , , ,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,5 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,0 1b) budżet środków europejskich , , , ,8 1d) pozostałe źródła 302,1 302,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2 342, ,9 15, ,5 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL 1 092, ,0 2e) pozostałe źródła 1 250,2 93,6 15, ,2 6) obligacje - wydatki b.p , ,9 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,6 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,3 Ogółem, z tego: , , , , ,9 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,6 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 5 767, , , ,3 1b) budżet środków europejskich , , , , ,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 212,5 839, , ,3 2c) kredyt EBI , ,5 2e) pozostałe źródła 212,5 81,0 2,7 296,2 6) obligacje - wydatki b.p , ,7 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,1 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 758,6 758,6 Ogółem, z tego: , , , ,6 7, ,7 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,6 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , , ,8 1b) budżet środków europejskich , , , d) pozostałe źródła 1 722, ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,7 7, ,1 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL , ,1 2c) kredyt EBI 8 187, , , ,3 2e) pozostałe źródła 4 090,3 234,4 8,0 14,0 7, ,9 6) obligacje - wydatki b.p , ,5 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 71,8 71,8 Ogółem, z tego: ,2 376, , , ,4 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 51, , , ,5 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,5 1b) budżet środków europejskich , , ,9 1d) pozostałe źródła 51,1 51,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ,1 376, , , ,9 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 867, , ,1 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL , ,1 2e) pozostałe źródła ,5 227,8 560, ,1 6) obligacje - wydatki b.p. 149, , ,6 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 149, , ,6 Ogółem, z tego: 3 014, , , , ,2 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 2 613, , , , ,8 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 784, , , ,0 1b) budżet środków europejskich 1 829, , , , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 400,9 786, , , ,4 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL 322,7 322,7 2c) kredyt EBI 775, , ,8 2e) pozostałe źródła 78,2 11,2 405, ,4 6) obligacje - wydatki b.p. 657,2 657,2 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 656,7 656,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 0,5 0,5 3

9 Budowa infrastruktury systemu GSM-R zgodnie z NPW ERTMS na linii kolejowej E 20/C-E 20 korytarz F na odcinku Kunowice - Terespol Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków- Rzeszów, etap III Studium wykonalności dokumentacja przedprojektowa dla Modernizacji linii kolejowej E65/C E65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń" Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS, FAZA I - PRACE PRZYGOTOWAWCZE 31 Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy 25 B-BL-K-Z 26 P-BL-K-nd / POIiŚ POIiŚ B-L-K M-Pk-K-Z 54 M-Pk-K-Z , , P-BL-K Z Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem Ogółem, z tego: , , ,1 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,7 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , , , , , ,1 1b) budżet środków europejskich , , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , ,4 6) obligacje - wydatki b.p , ,4 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,4 Ogółem, z tego: 5 606, ,6 319, , ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE ,6 319, , ,7 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 47,9 753,0 800,9 904,6 904,6 904,6 1b) budżet środków europejskich ,4 271, , , ,5 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 5 606, ,8 2e) pozostałe źródła 5 606, ,8 6) obligacje - wydatki b.p , ,2 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,2 Ogółem, z tego: , , , , ,4 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,5 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , , ,4 1b) budżet środków europejskich , , , , ,1 50,1 114,3 7, ,4 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , , , ,4 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL , ,4 2c) kredyt EBI , , , , ,9 2e) pozostałe źródła 2 874, , ,0 6) obligacje - wydatki b.p , ,6 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,6 Ogółem, z tego: ,0 533,9 146, ,6 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE ,0 533,9 146, ,6 25,1 25,1 25,1 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 336,0 80,1 22,0 438, ,6 1b) budżet środków europejskich 1 904,0 13,6 453,8 124, ,1 6) obligacje - wydatki b.p. 2,4 2,4 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 2,4 2,4 Ogółem, z tego: 4 671,9 677, ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 4 543,3 132, ,8 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 681,5 681,5 1b) budżet środków europejskich 3 861,8 112, , ,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 128,6 545,4 674,0 2e) pozostałe źródła 128,6 545,4 674,0 6) obligacje - wydatki b.p. 19,9 19,9 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 19,9 19,9 Ogółem, z tego: ,5 125,3 369, , ,9 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE ,1 342, , ,1 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,7 1b) budżet środków europejskich , , ,1 7,0 7, ,9 1d) pozostałe źródła 767,0 342, ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ,4 125,3 27, ,8 2a) budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL , ,7 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL 388,5 388,5 2e) pozostałe źródła ,2 125,3 27, ,6 Ogółem, z tego: , ,0 56, , ,4 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,9 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , ,7 0,8 93,6 93,6 1b) budżet środków europejskich , , , , ,4 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , ,3 56, ,5 2b) budżet państwa - art. 5 UFTL , ,4 2c) kredyt EBI 5 314,3 56, ,1 2e) pozostałe źródła Ogółem, z tego: 2 499, , ,6 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 2 499, , , ,6 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 374, , ,7 1b) budżet środków europejskich 2 124, , ,9 Ogółem, z tego: 0, , , ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , ,4 1d) pozostałe źródła , ,4 2,9 2,9 2, ,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 0, , , ,4 2e) pozostałe źródła 0,7 0,7 6) obligacje - wydatki b.p , , ,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,7 Ogółem, z tego: 9 069, , ,4 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 9 069, , ,4 0,6 1,1 1,7 1, ,4 1d) pozostałe źródła 9 069, , ,4 6) obligacje - wydatki b.p , ,0 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,0 4

10 Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap I Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław - Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny - Toruń Wschodni) Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork 55 B-L-F-Z Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu 65 technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Groszowice M-Pk-K , , , Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem Ogółem, z tego: 259,8 52, ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE ,0 4,5 1,0 5,5 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 459,0 459, ,5 1b) budżet środków europejskich 2 601, ,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 259,8 52,7 312,5 2e) pozostałe źródła 259,8 52,7 312,5 Ogółem, z tego: 399,0 93, , , ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,5 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , , ,8 1b) budżet środków europejskich , , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 399,0 93,0 131,3 623,3 2c) kredyt EBI 131,3 131,3 2e) pozostałe źródła 399,0 93,0 492,0 Ogółem, z tego: 399, , , , ,9 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,4 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,9 1b) budżet środków europejskich , , , ,9 49,0 70,4 70, ,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 399, ,5 2c) kredyt EBI e) pozostałe źródła 399,5 399,5 6) obligacje - wydatki b.p , ,6 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,6 Ogółem, z tego: 409, , , ,9 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,7 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,0 1b) budżet środków europejskich , , , ,4 34,7 129,3 164,0 164, ,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 409, , ,5 12, ,2 2c) kredyt EBI 2 010, ,5 12, ,7 2e) pozostałe źródła 409,2 395,3 804,5 6) obligacje - wydatki b.p , ,3 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,3 Ogółem, z tego: , , , , ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , , ,7 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 4 765, , , ,0 1b) budżet środków europejskich , , , , ,6 62,4 96,7 96,7 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , ,2 42, , ,3 2c) kredyt EBI ,2 42, ,2 2e) pozostałe źródła ) obligacje - wydatki b.p , ,5 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,1 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,4 Ogółem, z tego: 5 318, , , , ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 4 988, , , , ,2 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 748, , , ,3 1b) budżet środków europejskich 4 240, , , , ,7 35,3 131,1 1,4 167,8 167,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 33 13,3 5,0 348, ,5 2c) kredyt EBI 5,0 5,0 2e) pozostałe źródła ) obligacje - wydatki b.p , ,5 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,2 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 13,3 13,3 Ogółem, z tego: 40, , , , ,6 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,8 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,4 1b) budżet środków europejskich , , , ,5 68,0 5,2 92,0 92, ,6 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 40,3 471, ,7 14, ,8 2c) kredyt EBI 59, ,7 14, ,9 2e) pozostałe źródła 40,3 412,6 452,9 6) obligacje - wydatki b.p , ,9 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,9 Ogółem, z tego: 40, , , ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,7 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,0 1b) budżet środków europejskich , , , ,4 39,0 92,8 6,9 138,7 138, ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 40,8 355,5 36,3 432,6 2c) kredyt EBI 36,3 36,3 2e) pozostałe źródła 40,8 355,5 396,3 6) obligacje - wydatki b.p , ,3 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,3 5

11 Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Otwock - Lublin - Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe) Dokumentacja projektowa na modernizacje linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne - Prace Przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe) Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej w tunelu od stacji Łódź Fabryczna do linii nr 15 Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik - Chałupki Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II 71 M-Pk-K-Z P-BL-K 77 / 78 M-L-K M-Pk-K Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem Ogółem, z tego: , , , ,2 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,2 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,2 1b) budżet środków europejskich , , , , ,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 378,5 183,5 562,0 2e) pozostałe źródła ) obligacje - wydatki b.p ,5 183, ,0 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,0 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 18,5 183,5 202,0 Ogółem, z tego: 3 833, , , ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 3 832, , ,7 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 3 475, , ,9 274,2 274,2 274,2 1b) budżet środków europejskich 3 257, , , , ,5 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 1,7 225, , ,8 6) obligacje - wydatki b.p. 576,5 225, , ,6 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 574,8 574,8 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 1,7 225, , ,8 Ogółem, z tego: 3 773,6 815, , ,1 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 3 773,4 815, , ,9 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 122,4 433,4 555,8 49,2 49,2 49,2 1b) budżet środków europejskich 3 207,4 693, , , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 0,2 0,2 2e) pozostałe źródła 0,2 0,2 6) obligacje - wydatki b.p. 566,0 566,0 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 566,0 566,0 Ogółem, z tego: 1 510, , , ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1 509, , , ,4 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 2 023, , ,9 1b) budżet środków europejskich 1 283, , , ,1 211,4 211, ,5 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 0, , ,1 2e) pozostałe źródła ) obligacje - wydatki b.p. 227, , ,5 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 226,4 226,4 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 0, , ,1 Ogółem, z tego: 1 550, , ,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1 550, , , ,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 232,6 232,7 465,3 1b) budżet środków europejskich 1 318, , ,7 Ogółem, z tego: 1 399,2 524, ,9 26,5 26,5 26,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1 399,2 524, , ,9 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 209,9 78,7 288,6 1b) budżet środków europejskich 1 189,3 446, ,3 Ogółem, z tego: 8, , , , ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 9 608, , , ,9 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 9 854, , ,0 1b) budżet środków europejskich , , ,9 20,6 11,3 31,9 31, ,5 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 8, ,6 51, ,6 2c) kredyt EBI ,6 51, ,2 2e) pozostałe źródła 8, ,4 6) obligacje - wydatki b.p. 258, , a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 258, , Ogółem, z tego: 88, , , , ,4 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,2 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,4 1b) budżet środków europejskich , , , ,5 35,5 86,0 86, ,4 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 88,7 202, ,5 57, ,2 2c) kredyt EBI ,5 57, ,7 2e) pozostałe źródła 88,7 202,8 291,5 6) obligacje - wydatki b.p , ,8 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,8 Ogółem, z tego: 337, , , , ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,9 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,9 1b) budżet środków europejskich , , , , ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 337,5 37,5 118,4 493,4 2c) kredyt EBI 118,4 118,4 2e) pozostałe źródła 337,5 37,5 375,0 6) obligacje - wydatki b.p ,9 19, ,4 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p ,9 19, ,4 6

12 Dokumentacja przedprojektowa dla elektryfikacji linii nr 278 (E30) na odcinku Węgliniec - Zgorzelec Dokumentacja przedprojektowa dla modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska) - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - PRACE PRZYGOTOWAWCZE Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE PRACE PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna. PRACE PRZYGOTOWAWCZE Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych P-L-K- POIIŚ / P-BL-K- 103 P-L-K- 52 M-Pk-K- 106 B-Pk-N- Z Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę RPO M-L-Kniektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata ,8 Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - 60 Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) PRACE PRZYGOTOWAWCZE Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem 2 042,3 124,0 82,4 404,5 27,4 8,6 6,3 27,4 27, , ,3 124,0 124,0 6,3 6,3 82,4 82,4 404,5 404,5 168,8 168,8 132,0 132,0 41,5 41, , , , , , , , ,9 88,0 295, , ,7 Ogółem, z tego: 1 230,6 337, ,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1 230,6 337, ,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 184,6 50,6 235,2 1b) budżet środków europejskich 1 046,0 286, ,8 Ogółem, z tego: 985,2 821, ,2 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 985,2 821, ,2 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 147,8 123,1 270,9 1b) budżet środków europejskich 837,4 697, ,3 Ogółem, z tego: 1 103,2 413, ,9 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1 103,2 413, ,9 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 165,5 62,1 227,6 1b) budżet środków europejskich 937,7 351, ,3 Ogółem, z tego: 1 038,1 865, ,2 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1 038,1 865, ,2 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 155,7 129,8 285,5 1b) budżet środków europejskich 882,4 735, ,7 Ogółem, z tego: 865, , ) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 865, , a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 129,8 488,2 618,0 1b) budżet środków europejskich 735, , ,0 Ogółem, z tego: 3, , , ,9 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 2 355, , ,9 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 353,3 280,3 633,6 1b) budżet środków europejskich 2 001, , ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 3, , e) pozostałe źródła 3,0 3,0 6) obligacje - wydatki b.p , ,0 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,0 Ogółem, z tego: 1 202, , ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 1 202, , ,3 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 180,4 175,6 356,0 1b) budżet środków europejskich 1 022,1 995, ,3 Ogółem, z tego: , , ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 9 739, , ,8 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 1 460, , ,4 1b) budżet środków europejskich 8 278, , ,4 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE e) pozostałe źródła Ogółem, z tego: , ,9 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , ,9 1d) pozostałe źródła ) obligacje - wydatki b.p , ,9 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p , ,9 Ogółem, z tego: 88,0 88,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 88,0 88,0 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 13,2 13,2 1b) budżet środków europejskich 74,8 74,8 Ogółem, z tego: 295,4 295,4 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 258,4 258,4 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL 38,8 38,8 1b) budżet środków europejskich 219,6 219,6 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 37,0 37,0 2e) pozostałe źródła 37,0 37,0 Ogółem, z tego: , ,7 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , ,7 1a) budżet państwa - POIiŚ - inne niż art. 5 UFTL , , ,3 1b) budżet środków europejskich , , ,4 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE e) pozostałe źródła Ogółem, z tego: ,5 537, , ,7 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,5 1b) budżet środków europejskich , , ,1 1c) Fundusz Kolejowy - RPO , ,8 1d) pozostałe źródła 138,6 138,6 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 5 001,2 537,0 163, ,2 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 3 790,3 483, ,6 2e) pozostałe źródła 1 210,9 53,7 163, ,6 7

13 Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin Modernizacja linii kolejowej Nr 30 Łuków - Lublin Północny na odcinku Lubartów - Lublin Północny Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa lubelskiego w zakresie urządzeń zabezpieczenia przejazdów Budowa toru dojazdowego od stacji Świdnik do terminalu Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Poznań Wschodni Gołańcz - Etap I Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Wolsztyn Luboń Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko Przylep omijającej stację Czerwieńsk, etap I Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 Goleniów Kołobrzeg wraz z budową łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin/Goleniów. Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 309 Kłodzko Nowe Kudowa Zdrój na odcinku Duszniki Zdrój Kudowa Zdrój RPO M-L-K- RPO M-L-K- Z RPO M-Pk-K Z RPO O-L-K- Z RPO M-L-K- RPO M-L-K- RPO M-L-K RPO M-Pk-K RPO B-L-K-Z , ,3 Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem 11,2 3,6 4,3 29,3 29,3 44,2 44,2 45,3 45,3 2,2 2,2 52,9 52,9 44,8 44,8 20,3 20, , , , , , , , , ,8 Ogółem, z tego: , , , ,6 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,7 1b) budżet środków europejskich ,9 941, , ,8 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 3 082,4 528, , ,7 1d) pozostałe źródła 5,5 299,7 305,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 393,7 74,2 467,9 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 9,7 9,7 2e) pozostałe źródła 384,0 74,2 458,2 Ogółem, z tego: , , , ,9 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,2 1b) budżet środków europejskich , , , ,8 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 6 970, ,4 69, ,0 1d) pozostałe źródła 620,5 10,9 631,4 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 676,7 676,7 2e) pozostałe źródła 676,7 676,7 Ogółem, z tego: , , ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,8 1b) budżet środków europejskich , , ,6 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 3 154, ,0 1d) pozostałe źródła 11,2 11,2 Ogółem, z tego: , , , ,2 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,4 1b) budżet środków europejskich , , ,6 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 1 807, , ,7 1d) pozostałe źródła 174,4 443,7 618,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 11,8 11,8 2e) pozostałe źródła 11,8 11,8 Ogółem, z tego: , , ,6 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,1 1b) budżet środków europejskich , , ,6 1c) Fundusz Kolejowy - RPO , ,5 1d) pozostałe źródła , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 445,5 445,5 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 387,0 387,0 2e) pozostałe źródła 58,5 58,5 Ogółem, z tego: , , ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,1 1b) budżet środków europejskich , , ,8 1c) Fundusz Kolejowy - RPO , ,4 1d) pozostałe źródła 2 889,4 0, ,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 189, ,4 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 104,6 104,6 2e) pozostałe źródła 84, ,8 Ogółem, z tego: ,9 172, ,1 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE ,4 24, ,7 1b) budżet środków europejskich ,6-392, ,0 1c) Fundusz Kolejowy - RPO ,8 9, ,5 1d) pozostałe źródła 1 055,0 407, ,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 435,5 147,9 583,4 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 22,0 22,0 2e) pozostałe źródła 413,5 147,9 561,4 Ogółem, z tego: , , ,1 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,9 1b) budżet środków europejskich , , ,6 1c) Fundusz Kolejowy - RPO ,9 247, ,6 1d) pozostałe źródła 358,7 358,7 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 632,2 632,2 2e) pozostałe źródła 632,2 632,2 Ogółem, z tego: , ,4 35, ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,6 1b) budżet środków europejskich , , ,0 1c) Fundusz Kolejowy - RPO ,2 766, ,3 1d) pozostałe źródła 872, , ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 1 946, ,0 35, ,2 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 1 603, ,1 2e) pozostałe źródła 343, ,0 35, ,1 8

14 Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra Szklarska Poręba Górna Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - etap I Rewitalizacja i modernizacja tzw. Kościerskiego korytarza kolejowego odcinka Kościerzyna Gdynia linii kolejowej nr 201 Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Helskiego korytarza kolejowego" - linii kolejowej nr 213 Reda - Hel Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni Malbork na odcinku Toruń Wschodni Grudziądz - etap I obejmujący odcinek Chełmża - Grudziądz Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn Szczytno Szymany (odcinek Olsztyn Szczytno linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany Szczytno linia kolejowa nr 35) jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap I Dokumentacja przygotowawcza dla II Etapu rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odc. linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM Opracowanie Studium Wykonalności i dokumentacji przedprojektowej dla zadania,,rewitalizacja i modernizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork na odcinku Grudziądz - Malbork" Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn - Szczytno - Szymany (odcinek Olsztyn - Szczytno - linia kolejowa nr 219 i odcinek Szymany - Szczytno - linia kolejowa nr 35) jako kolejne połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem - etap II Rewitalizacja odcinka Przybówka - Jasło oraz przebudowa mostu w km 19,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata RPO M-L-K- Z RPO O-L-K- RPO O-L-K- Z RPO O-L-K- RPO O-L-K- RPO P-L-K- RPO P-L-K- RPO O-L-K- RPO O-L-K RPO M-Pk-K , ,9 Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem 12,3 19,3 19,4 12,9 18,6 5,6 12,4 124,0 75,9 1,6 7,3 83,7 83,7 38,7 38,7 12,3 12,3 57,7 57,7 55,2 55,2 124,0 124,0 75,9 75,9 1,6 1, , , , , , ,3 858,0 489, ,2 17,2 17, ,7 Ogółem, z tego: , ,9 35, ,7 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,9 1b) budżet środków europejskich , , ,3 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 6 336,1 487, ,9 1d) pozostałe źródła 30,1 34,6 64,7 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 162,7 0,1 35,0 197,8 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 30,6 30,6 2e) pozostałe źródła 132,1 0,1 35,0 167,2 Ogółem, z tego: ,1 20, ,6 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE ,4 20, ,9 1b) budżet środków europejskich ,3 13, ,7 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 4 507, ,5 1d) pozostałe źródła ,6 7, ,7 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 1 016, ,7 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 437,6 437,6 2e) pozostałe źródła 579,1 579,1 Ogółem, z tego: , , ,1 9, ,7 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,0 1b) budżet środków europejskich , , , ,6 1c) Fundusz Kolejowy - RPO , , , ,1 1d) pozostałe źródła 100,3 928,7 31, ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 990,6 6, ,3 9, ,7 2e) pozostałe źródła 981,6 15, ,3 9, ,7 Ogółem, z tego: , , ,8 23, ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,1 23, ,7 1b) budżet środków europejskich , , , ,0 1c) Fundusz Kolejowy - RPO , , , ,6 1d) pozostałe źródła 229,7 6,0 23,4 259,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 7,0 119,4 13,7 140,1 2e) pozostałe źródła 7,0 119,4 13,7 140,1 Ogółem, z tego: , , ,9 17,7 42, ,6 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,9 17, ,8 1b) budżet środków europejskich , , , ,4 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 4 821, , ,4 1d) pozostałe źródła 19,0 8,9 453,4 17,7 499,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 239,6 96,0 42,2 377,8 2e) pozostałe źródła 238,7 96,9 42,2 377,8 Ogółem, z tego: , , , ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE ,2 311, , ,5 1b) budżet środków europejskich , , ,0 1c) Fundusz Kolejowy - RPO ,1 274, ,3 1d) pozostałe źródła 439,1 37,3 14,8 491,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 422, , ,8 2e) pozostałe źródła 340, , ,8 Ogółem, z tego: 439,3 418,7 858,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 439,3 418,7 858,0 1b) budżet środków europejskich 329,5 314,0 643,5 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 98,9 94,2 193,1 1d) pozostałe źródła 10,9 10,5 21,4 Ogółem, z tego: 452,3 36,7 489,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 452,3 36,7 489,0 1b) budżet środków europejskich 330,1 36,7 366,8 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 122,2 122,2 Ogółem, z tego: 117,2 67, , ,5 158, ,2 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 103,0 74, , , ,3 1b) budżet środków europejskich , , ,2 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 101,9 74, , ,3 1d) pozostałe źródła 1,1 11,4 43,3 55,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 14,2-7,8 0,5 158,0 164,9 2e) pozostałe źródła 3,2 3,2 0,5 158,0 164,9 Ogółem, z tego: , , , ,7 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , , ,3 1b) budżet środków europejskich 5 547, , , ,4 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 5 126, , ,9 1d) pozostałe źródła 116,3 1,7 118,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 150, ,4 2d) Fundusz Kolejowy - RPO e) pozostałe źródła 150, ,4 9

15 Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Poznań Wschód Gołańcz - Etap I A Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego, mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską, na odcinku Wolsztyn Luboń- Etap II Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Łódź Widzew - Zgierz Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.,,rewitalizacja regionalnej linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek Słupsk Ustka wraz z przebudową układu torowego na stacjach Słupsk i Ustka Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna - modernizacja peronów na stacjach kolejowych Jelenia Góra Zachodnia i Piechowice w ramach projektu Jeleniogórska Kolej Aglomeracyjna - etap I Modernizacja części infrastruktury technicznej linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Dorohusk w obrębie przystanku osobowego Lublin Północny oraz stacji Świdnik dla sprawnego skomunikowania aglomeracji Modernizacja linii kolejowej nr 63 Dorohusk Zawadówka Naftobaza (SZ) na odcinku Granica Państwa Dorohusk Wólka Okopska w km 0,100 4,000 Modernizacja regionalnej linii kolejowej 403 Wałcz Kalisz Pomorski Ulikowo Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.,,modernizacja regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek Runowo Pomorskie Studium Wykonalności dla realizacji zadania pn.,,modernizacja układu torowego wraz z zabudową urządzeń srk na stacji Tuczno Krajeńskie na linii 403 na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski Prace przygotowawcze dla projektów RPO woj. podlaskiego do realizacji w perspektywie RPO M-L-K- RPO M-L-K- RPO O-L-K- RPO P-L-K- RPO M-L-N- Z Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę RPO M-L-Kniektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże Krościenko w ramach RPOWP na lata RPO M-L-K- RPO M-L-K- RPO P-L-N- RPO P-Pk-N- RPO P-L-N- Z ,0 RPO M-Pk-K Z Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem Ogółem, z tego: 45, , , ,4 20, ,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 43, , , , ,0 1b) budżet środków europejskich 33,6-33, , , ,1 2,0 3,4 3, ,3 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 10, , , ,7 1d) pozostałe źródła 19,0 2,2 9,0 30,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 1,5 20,8 22,3 2e) pozostałe źródła 1,5 20,8 22,3 Ogółem, z tego: 340, , ,8 43, ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 340, , ,8 43, ,9 1b) budżet środków europejskich , ,1 43, ,5 10,9 10,9 10, ,8 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 11, ,0 551, ,6 1d) pozostałe źródła 329,2-313,9 12,5 27,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 3,9 3,9 2e) pozostałe źródła 3,9 3,9 Ogółem, z tego: , , ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , , ,8 1b) budżet środków europejskich 9 467, , ,7 12,0 12,0 12, ,8 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 2 059, , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 247, , ,0 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 472,9 472,9 2e) pozostałe źródła 247, , ,1 Ogółem, z tego: 67, , ) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 67, , ,5 121,5 121, b) budżet środków europejskich 1 012, ,5 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 67,3 269,0 336,3 1d) pozostałe źródła 1,2 1,2 Ogółem, z tego: 66, , ,9 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , ,4 1b) budżet środków europejskich 425, , ,3 1,2 0,2 1,4 1, ,9 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 373,5 797, ,9 1d) pozostałe źródła 1,5 385,7 387,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 66,5 66,5 2e) pozostałe źródła 66,5 66,5 Ogółem, z tego: , ,7 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , ,1 1b) budżet środków europejskich , ,0 29,7 29, ,7 1c) Fundusz Kolejowy - RPO , ,8 1d) pozostałe źródła 84,3 84,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 956,6 956,6 2d) Fundusz Kolejowy - RPO 98,6 98,6 2e) pozostałe źródła 858,0 858,0 Ogółem, z tego: , ,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , ,0 1,0 1, ,0 1b) budżet środków europejskich , ,4 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 2 288, ,0 1d) pozostałe źródła 197,6 197,6 Ogółem, z tego: , ,5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , ,5 3,9 3, ,5 1b) budżet środków europejskich , ,1 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 3 258, ,0 1d) pozostałe źródła 9,4 9,4 Ogółem, z tego: , ,8 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE , ,0 1b) budżet środków europejskich , ,1 14,6 14, ,8 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 4 562, ,3 1d) pozostałe źródła 374,6 374,6 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 396,8 396,8 2e) pozostałe źródła 396,8 396,8 Ogółem, z tego: 22, , ,0 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 22, , , ,0 1b) budżet środków europejskich 971,3 971,3 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 22,5 301,2 323,7 Ogółem, z tego: 5,0 45,0 5 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 5,0 45, b) budżet środków europejskich 37,5 37,5 1c) Fundusz Kolejowy - RPO 5,0 7,5 12,5 Ogółem, z tego: ,3 167,3 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE b) budżet środków europejskich d) pozostałe źródła ,4 10

16 Modernizacja stacji Tunel na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia Kraków Główny Osobowy Modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna Ocice Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i linii nr 92 Przemyśl Medyka, odcinek Rzeszów granica państwa Rewitalizacja linii kolejowej nr 132/135 na odcinku Gliwice Łabędy Pyskowice Błotnica Strzelecka Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 Gliwice Łabędy Katowice Sosnowiec Jęzor Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Tczew Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna Zduńska Wola Chorzów Batory B M-Pk-K-Z ,5 95 Modernizacja linii kolejowej nr 64 Psary Kozłów B O-L-K-Z B O-L-K-Z Modernizacja linii kolejowej nr 4 - Centralna Magistrala Kolejowa B O-L-K-Z ,5 98 Modernizacja linii kolejowej nr 8 Radom Kielce B O-L-K-Z B O-L-K-Z ,4 B O-L-K-Z Linia kolejowa nr 1 Zawiercie Katowice B O-L-K-Z B O-L-K-Z B O-L-K-Z B O-L-K-Z Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem Ogółem, z tego: , , ,7 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,7 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,4 4,5 4, , ,4 6) obligacje - wydatki b.p , , ,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,7 8) pozostałe źródła 74,6 9,0 83,6 Ogółem, z tego: , , , ,5 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 5 950, , ,8 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,3 62,6 62, , ,3 6) obligacje - wydatki b.p , , ,8 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,8 8) pozostałe źródła 156,4 156,4 Ogółem, z tego: , , , , ,6 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,7 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , , ,9 16,8 13,2 38,2 81,9 120, ,6 5) Fundusz Kolejowy ) obligacje - wydatki b.p , , , ,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,7 8) pozostałe źródła 120,7 0,3 121,0 Ogółem, z tego: , , , , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , , ,2 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,0-29, ,7 48,8 5,5 321,7 327, , ,3 6) obligacje - wydatki b.p , , , , ,2 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , , ,2 8) pozostałe źródła 2 622,5 82,1 39, ,6 Ogółem, z tego: , , , , ,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,4 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , , ,4 15,9 9,1 7,5 38,0 83,3 121, ,9 5) Fundusz Kolejowy , ,1 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,4 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,4 8) pozostałe źródła 5 908,0 1, ,0 Ogółem, z tego: , , , ,5 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,9 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , ,1 25,4 2,7 14,0 141,8 155, , ,3 6) obligacje - wydatki b.p , , ,9 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,9 8) pozostałe źródła 184,5 9,8 194,3 Ogółem, z tego: , , , ,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 8 887, , , ,3 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,0 12,2 13,9 49,3 49, , ,0 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,3 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,3 8) pozostałe źródła 299,1 10,5 309,6 Ogółem, z tego: , , ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,9 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,3 0,1 0, , ,3 6) obligacje - wydatki b.p , , ,9 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,9 8) pozostałe źródła 0,1 0,1 Ogółem, z tego: , , , ,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,4 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,0 42,3 19,4 11,0 72,7 72, , ,0 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,4 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,4 8) pozostałe źródła 29,1 5,3 34,4 Ogółem, z tego: , , , ,4 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,9 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , ,5 21,9 144,9 144, , ,8 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,9 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,9 8) pozostałe źródła 393,3 514,4 907,7 Ogółem, z tego: , , , , ,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,3 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , ,5 41,5 25,6 51,2 21,0 126,6 147, , ,4 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,3 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,3 8) pozostałe źródła 7,9 887,0 24,3 919,2 11

17 Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław Zgorzelec na odcinku Wrocław Jelenia Góra Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów Zielona Góra Rzepin Dolna Odra Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork Poznań od km 131,500 do km 181,781 Modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii) Modernizacja mostu w km 202,403 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa - Terespol Modernizacja linii kolejowej Rzeszów Warszawa przez Kolbuszową, etap II Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Dolna Odra - Szczecin Podjuchy tor nr 1 i 2 Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań, odcinek Kórnik - Poznań Główny wraz z przebudową mostu stalowego na rzece Warcie na stacji Poznań Starołęka w km 196,254 Rewitalizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Kozłów - Kraków Główny B O-L-K-Z ,9 B O-L-K-Z B O-L-K-Z ,9 B O-L-K-Z B O-Pk-K-Z ,0 B O-Pk-K-Z B Modernizacja linii kolejowej nr 237 Lębork - Maszewo Lęborskie B B O-L-K-Z ,8 B O-L-K-Z B O-L-K-Z ,8 Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem Ogółem, z tego: , , , , ,4 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,2 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , , ,0 13,4 14,0 14,7 112,1 126, ,4 5) Fundusz Kolejowy 1 792, , ,3 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,2 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,2 8) pozostałe źródła 543, , ,9 Ogółem, z tego: , , , , ,7 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,5 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , , , ,3 49,4 59,3 42,1 34,1 196,8 230, ,7 5) Fundusz Kolejowy , , , ,6 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,5 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,5 8) pozostałe źródła 2 824,1 76, ,3 Ogółem, z tego: , , , ,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,4 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , ,4 15,1 50,3 50, ,2 5) Fundusz Kolejowy , ,2 6) obligacje - wydatki b.p , , ,4 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,4 8) pozostałe źródła 1 566, ,2 Ogółem, z tego: , , ,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 6 188, , ,7 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,2 2,7 4,9 42,8 42, , ,2 6) obligacje - wydatki b.p , , ,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,7 8) pozostałe źródła 13,4 2,5 15,9 Ogółem, z tego: , , ,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 8 698, , ,5 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , ,8 1,0 1, ,2 5) Fundusz Kolejowy 15,3 15,3 6) obligacje - wydatki b.p , , ,5 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,5 8) pozostałe źródła 74,6 3,0 77,6 Ogółem, z tego: 451, , , ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,9 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL 45 0,4 0,4 0, ,3 45 6) obligacje - wydatki b.p , , ,9 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,9 8) pozostałe źródła 1,0 0,4 1,4 Ogółem, z tego: ,3 244, , , ,6 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 244, , ,2 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , ,7 66,2 66, ,6 5) Fundusz Kolejowy , ,3 6) obligacje - wydatki b.p. 244, , ,2 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 244, , ,2 8) pozostałe źródła ,3 0, , ,4 Ogółem, z tego: , ,2 11,0 11,0 11, ,2 4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 8 669, , ,6 8) pozostałe źródła 0,6 0,6 Ogółem, z tego: , ,6 648, ,7 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , ,6 648, ,5 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , ,0 1,2 25,8 25, ,7 5) Fundusz Kolejowy ) obligacje - wydatki b.p , ,6 648, ,5 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,6 648, ,5 8) pozostałe źródła 1 607, ,2 Ogółem, z tego: , , , , ,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 9 335, , , , ,9 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL 1 069,0 5,4 3,5 9,8 18,7 18, , ,0 6) obligacje - wydatki b.p , , , , ,9 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , , ,9 8) pozostałe źródła 0,9 0,9 Ogółem, z tego: , , , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,7 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,0 6,1 28,9 28, , ,0 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,7 8) pozostałe źródła 7,5 12,3 22,6 42,4 12

18 Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ - Częstochowa Stradom Modernizacja linii kolejowej nr 306 na odcinku Krapkowice - Prudnik Rewitalizacja linii kolejowej nr 272 na odcinku Ostrzeszów - Ostrów Wlkp. Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i CE 30 na odcinku Legnica Wrocław Opole Wykup gruntów - Modernizacja linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach w celu dostosowania do obsługi osób o ograniczonej mobilności Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary - Kozłów Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy Modernizacja infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Poznań Główny po stronie zachodniej z dostosowaniem jej do obsługi osób niepełnosprawnych Prace na liniach nr 353, 206, 544 Poznań Wschód - Dziarnowo - Inowrocław Rąbinek oraz Zamków - Borysławice Prace na linii kolejowej nr 169 na odcinku Tychy - Orzesze Jaśkowice B O-L-K-Z Rewitalizacja linii nr 144 na odcinku Fosowskie - Opole B O-L-K-Z B O-L-K-Z B O-L-K-Z B B B B-Pk-K-Z B B-L-K-Z B / B M-Pk-K-Z Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap IV B M-L-N-Z 2015 Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych B M-Pk-N-Z B M-L-N-Z 2015 B M-L-N-Z Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem 64,6 28,8 3,0 15,1 36,6 10,3 69,0 9,9 28, ,9 24,0 3,4 18,3 16,6 1,7 1,3 9,6 8,3 93,4 93, , , ,9 36,6 36,6 7,5 28,0 35,5 26,8 26,8 342,9 342,9 69,0 69,0 1,7 3,1 24,0 24,0 3,4 3,4 18,3 18, , , , , , , , , , , ,6 17, Ogółem, z tego: , , , ,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,4 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ) Fundusz Kolejowy , ,9 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,4 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,4 8) pozostałe źródła 3 588, , ,6 Ogółem, z tego: , , , ,3 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , , ,2 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , ,0 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,2 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,2 8) pozostałe źródła 3,1 3,1 Ogółem, z tego: 6 882, , , ,2 4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL 6 882, , , ,2 Ogółem, z tego: , ,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , ,0 6) obligacje - wydatki b.p , ,0 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , ,0 Ogółem, z tego: , , ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,5 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,8-2, ,8 4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL , ,6 6) obligacje - wydatki b.p , , ,5 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,5 8) pozostałe źródła ,4 7, ,2 Ogółem, z tego: 5 957, , , ,5 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2 785, , , ,5 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL 3 172, ,0 6) obligacje - wydatki b.p , , , ,5 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , , ,5 Ogółem, z tego: 647, , ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 647, , ) Budżet państwa - art. 5 UFTL ) obligacje - wydatki b.p. 647, , b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 647, , Ogółem, z tego: 348, ,2 9, ,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 348, , ,7 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL 9,1 3 39,1 6) obligacje - wydatki b.p. 348, , ,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 348, , ,7 Ogółem, z tego: , ,6 24, ,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ,9 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ,1 24, ,1 6) obligacje - wydatki b.p , , ,9 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,9 Ogółem, z tego: 839, , , ,6 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 839, , ,8 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL , ,8 6) obligacje - wydatki b.p. 839, , ,8 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 839, , ,8 Ogółem, z tego: ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: 3 541, , ,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 3 541, , ,9 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL ) obligacje - wydatki b.p , , ,9 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,9 Ogółem, z tego: , , ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE , , ) Fundusz Kolejowy ) obligacje - wydatki b.p , , b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , Ogółem, z tego: ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ) Fundusz Kolejowy ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p

19 Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Podbory Skawińskie Przeciszów Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pom - Iława - Olsztyn - Korsze Prace na linii kolejowej 273 na odcinku Rudna Gwizdanów - Głogów Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie Modernizacja stacji Libiąż na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice Ułożenie kabla światłowodowego i kabla telekomunikacyjnego na linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny - Szczecin Główny, na odcinku Kostrzyn - Dolna Odra Budowa łącznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina - Żywiec i nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka Likwidacja ograniczenia w pobliżu przystanku osobowego Lipki od km 146,800 do kim 147,950 - Linia nr 132 na odcinku Opole - Wrocław Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych Przywrócenie do eksploatacji linii kolejowej nr 181 na odcinku Kępno - Oleśnica Budowa nowego przystanku osobowego Warszawa Ursus Niedźwiadek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii nr 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki w rejonie osiedla Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla w Ząbkach Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 Pruszcz Gdański Łeba, odcinek Glincz Kartuzy Modernizacja mostu w km 203,937 linii nr 351 Poznań - Szczecin Gł. Poprawa bezpieczeństwa na odcinku Zgierz - Łódź Kaliska linii nr 15 Bednary - Łódź Kaliska Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku Rewitalizacja linii kolejowej nr 179 na odcinku Tychy - Górki Ściernie Rewitalizacja infrastruktury kolejowej na linii nr 131, szlak Chociw Łaski - Kozuby B M-L-N-Z 2015 B M-L-N-Z B M-L-N-Z 2015 B P-L-N-Z B M-L-N-Z 2015 B M-L-N-Z 2014 B B-L-N-Z B M-L-N-Z 2014 B M-L-N-Z 2015 B M-L-N-Z 2015 FK B-Pk-K-Z Modernizacja linii kolejowej nr 29 Tłuszcz - Ostrołęka FK O-L-K ,2 FK FK O-L-K FK M-Pk-K-Z 2014 FK FK O-L-K FK O-L-K FK O-L-K-Z Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem Ogółem, z tego: ,2 8,2 8,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: ,2 177,7 23,2 200,9 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ,1 20,1 20, ) Fundusz Kolejowy ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ) Budżet państwa - art. 5 UFTL ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ,8 7, ) Budżet państwa - art. 5 UFTL ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: 6 126, , ,8 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 6 126, , , ,8 6) obligacje - wydatki b.p , , ,8 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,8 Ogółem, z tego: ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ,0 2, ) Budżet państwa - art. 5 UFTL ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: 4 001, , ,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 3 964, , , ,2 6) obligacje - wydatki b.p , , ,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p , , ,7 8) pozostałe źródła 37,5 37,5 Ogółem, z tego: ) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: ,0 46,0 46,0 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE ) obligacje - wydatki b.p b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p Ogółem, z tego: 6 934,1 141, ,5 1,3 1,3 1, ,5 5) Fundusz Kolejowy 6 349, ,1 8) pozostałe źródła 585,0 141,4 726,4 Ogółem, z tego: , , ,4 10,3 10, ,4 5) Fundusz Kolejowy , , ,0 8) pozostałe źródła 3 621,2 253, ,4 Ogółem, z tego: , , , ,7 5) Fundusz Kolejowy 5 118, , ,7 8) pozostałe źródła , , ,0 Ogółem, z tego: 902, , ,2 10,6 10,6 10, ,2 5) Fundusz Kolejowy 812, , ,4 8) pozostałe źródła 90, , ,8 Ogółem, z tego: 3 285, , ,5 0,5 0,5 0, ,5 5) Fundusz Kolejowy 2 925, , ,8 8) pozostałe źródła 360, , ,7 Ogółem, z tego: 4 316, , ,0 1,6 1,5 3,1 3, ,0 5) Fundusz Kolejowy 3 348, , ,6 8) pozostałe źródła 968,1 148, ,4 Ogółem, z tego: 5 261, ,0 3,5 3, ,0 5) Fundusz Kolejowy 4 734, ,9 8) pozostałe źródła 526,1 526,1 Ogółem, z tego: , ,6 18,3 18, ,6 5) Fundusz Kolejowy , ,9 8) pozostałe źródła 1 323, ,7 Ogółem, z tego: ,2 13, ) Fundusz Kolejowy ) pozostałe źródła

20 Wymiana szyn OC linia 203 Tczew - Kostrzyn na odcinku Nowiny Wielkie - Kostrzyn tor nr 2 Wykonanie systemu informacji pasażerskiej na stacjach Warszawa Wschodnia/Warszawa Stadion oraz Warszawa Zachodnia/Warszawa Wola Projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E 65, CMK, Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki - prace przygotowawcze Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego TEN-T B-L-K-Z TEN-T TEN-T P-Pk-K-Z 149 Modernizacja linii kolejowych nr 16, 33 Zgierz Kutno Płock FK O-L-K-Z FK O-L-K FK B-Pk-K-Z Długość linii kolejowych: 1) objętych pracami przygotowawczymi miernika w wartość 2) przebudowanych - roboty budowlane *** miernika zadania i dalej **** (tys. zł) Źródła finansowania: do i dalej Razem Ogółem, z tego: 7 998, ,8 2,7 2, ,8 5) Fundusz Kolejowy 7 198, ,9 8) pozostałe źródła 799,9 799,9 Ogółem, z tego: 5 642, ,0 11,3 11,3 11, ,0 5) Fundusz Kolejowy 5 046, ,3 8) pozostałe źródła 595,7 595,7 Ogółem, z tego: , , ,2 5) Fundusz Kolejowy , ,0 8) pozostałe źródła 2 874, ,2 Ogółem, z tego: ,9 62, ,7 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL 9 059, ,6 448,1 448,1 448, ,7 4) Budżet państwa - inne niż art. 5 UFTL , ,7 7) TEN-T , ,8 8) pozostałe źródła 547,8 62,8 610,6 Ogółem, z tego: 2 474, , ,2 1) Wydatki kwalifikowane - projekty UE 901,2 901,2 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 2, , ,0 14,4 24,4 24,4 6) obligacje - wydatki b.p. 903, , , ,2 6a) obligacje - wydatki kwalifikowane b.p. 901,2 901,2 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 2, , ,0 7) TEN-T 1 236, ,3 8) pozostałe źródła 334,7 334,7 Ogółem, z tego: 2 777,4 890, ,1 2) Wydatki niekwalifikowane - projekty UE 890,7 890,7 3) Budżet państwa - art. 5 UFTL 1 228, ,8 469, , , ,1 6) obligacje - wydatki b.p. 890,7 890,7 6b) obligacje - wydatki niekwalifikowane b.p. 890,7 890,7 7) TEN-T 1 402, ,1 8) pozostałe źródła 146,5 146,5 15

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko LP Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r.

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r. Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej Warszawa, 02 września 2016 r. Informacja na temat KPK perspektywa do roku 2023 Wartość KPK 66 mld PLN Główne cele Krajowego

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Informacja nt. realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. W ramach programu zaplanowano 66,4 mld PLN. Środki pochodzą z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Infrastruktury 22 czerwca 2016, godz Realizacja przez PKP PLK S.A. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych

Posiedzenie Komisji Infrastruktury 22 czerwca 2016, godz Realizacja przez PKP PLK S.A. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych Posiedzenie Komisji Infrastruktury 22 czerwca 2016, godz. 17.00 Realizacja przez PKP PLK S.A. projektów współfinansowanych z funduszy unijnych Warszawa, 22 czerwca 2016 r. Spis treści 1. Informacje na

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ I INWESTYCJE PKP PLK S.A. ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWYCH oraz DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH DLA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Warszawa, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Źródła finansowania projektów w infrastrukturę kolejową w latach 2014 2023 Unijne źródła finansowania Źródła

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Kliknij, aby edytować styl Posiedzenie Komisji Infrastruktury Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Agenda 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014 2019

z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w latach 2014 2019 RM-111-184-13 U C H WA Ł A N R 1 8 4 / 2 0 1 3 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków w latach 2014 2019 Na

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIK 2012 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień www.plk-sa.pl Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Planowane postępowania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego.

Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Aktualne i planowane na najbliższe lata inwestycje infrastrukturalne PKP PLK S.A. służące rozwojowi transportu intermodalnego. Warszawa, 8 grudnia 2015 r. Skala inwestycji PKP PLK S.A. 2007-2015 Nakłady

Bardziej szczegółowo

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r.

Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat. Warszawa, 22 września 2017 r. Jak polska kolej zmieni się w ciągu pięciu lat Warszawa, 22 września 2017 r. Krajowy Program Kolejowy ponad 66 mld zł łączna wartość inwestycji ponad 220 projektów 9000 km torów objętych pracami Łączymy

Bardziej szczegółowo

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Interfejs RST do OPE, CCS i TAP Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Tabela 9: Interfejs z podsystemem

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53 LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT 1. Wymiana rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi linie nr 1, 131 i 139 oraz wymiana szyn OC wraz

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 Warszawa, styczeń 2011 r. www.plk-sa.pl Obszar Warszawskiego Węzła Kolejowego Nowy Dwór Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU

PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU PLANY INWESTYCYJNE PKP PLK S.A. ODDZIAŁ POŁUDNIOWY DO 2020 ROKU DODATKOWA PARA TORÓW KOLEJOWYCH MIĘDZY KRAKOWEM GŁÓWNYM A KRAKOWEM PŁASZOWEM WARUNKIEM ROZWOJU SKA Kraków, 16 październik 2012 r. Realizacja

Bardziej szczegółowo

stan na dzień: 7 maja 2015 r. Opracował: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

stan na dzień: 7 maja 2015 r. Opracował: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Projekty i zadania horyzontalne objęte wsparciem oraz wsparte przez Inicjatywę JASPERS po podpisaniu Planu Pracy na lata 2014-2020, tj. po 25 sierpnia 2014 roku stan na dzień: 7 maja 2015 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WSZCZĘCIA W 2015 R. (II - IV KWARTAŁ) POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WSZCZĘCIA W 2015 R. (II - IV KWARTAŁ) POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI INFORMACJA O PLANOWANYCH DO WSZCZĘCIA W 2015 R. (II - IV KWARTAŁ) POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI UWAGA: Zaplanowane terminy wszczęcia postępowań mają charakter

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Plany inwestycyjne w perspektywie UE 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. 1 Projekty kolejowe w WPIK [1] Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

Podpisanie Umów o Dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO

Podpisanie Umów o Dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Podpisanie Umów o Dofinansowanie Projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Departament Funduszy UE 30 czerwca 2010 r. Wkład unijny w ramach POIiŚ (mln PLN) 658,8

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto)

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto) LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przebudowa nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 173 Rybnik Sumina, km 7,200 12,272 i tor nr 1, 12,305 13,353

Bardziej szczegółowo

Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA

Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA 1 Plan 1. WPROWADZENIE 2. WARUNKI ZALICZENIA 3. WYTYCZNE DO PROJEKTU 4. WYBÓR ODCINKA 2 WPROWADZENIE mgr inż. Aleksander Drzewiecki aleksander.drzewiecki@polsl.pl ul. Krasińskiego 13 p.003 tel. 32-603

Bardziej szczegółowo

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy.

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Tadeusz Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy międzynarodowej Poznań, 25

Bardziej szczegółowo

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce III FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2015 Gdańsk, 29 kwietnia 2015 r. 1 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Zgodnie z SRT

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Inwestycje kolejowe perspektywą dla metropolii Arnold Bresch Członek Zarządu - Dyrektor ds. realizacji inwestycji Poznań, 21 kwietnia 2017 r. Projekty ujęte w aktualizacji KPK

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim.

Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Rozwój infrastruktury kolejowej w województwie Zachodniopomorskim. Szczecin, 12 grudnia 2012 r. Projekty zrealizowane w ostatnich latach Berlin-Szczecin Kosztem 17,4 mln PLN ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Projekty kolejowe

Fundusz Spójności Projekty kolejowe Fundusz Spójności Projekty kolejowe I Komitet Monitorujący Strategię wykorzystania Funduszu Spójności Warszawa, dn. 30 maja 2007 r. I Projekty kolejowe Część I Projekty, w których warunki środowiskowe

Bardziej szczegółowo

IV Plenarne Forum Inwestycyjne. Warszawa, 8 grudnia 2016 r.

IV Plenarne Forum Inwestycyjne. Warszawa, 8 grudnia 2016 r. IV Plenarne Forum Inwestycyjne Warszawa, 8 grudnia 2016 r. Po zmianach personalnych w MIiB oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Skład Prezydium Forum Inwestycyjnego przedstawia się następująco: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Lp. Nazwa przedsięwzięcia oraz beneficjenta Podmiot odpowiedzialny za realizację Proponowane źródło finansowania Wartość zadania (mln

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DLA INWESTYCJI ZGŁASZANYCH W KONKURSIE CEF W 2014 ROKU

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DLA INWESTYCJI ZGŁASZANYCH W KONKURSIE CEF W 2014 ROKU MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DLA INWESTYCJI ZGŁASZANYCH W KONKURSIE CEF W 2014 ROKU Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS /14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka (znak: SPS-023-24089/14) przesłaną przy piśmie z dnia 29 stycznia br. w sprawie inwestycji kolejowych planowanych

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w przyszłość

Inwestujemy w przyszłość Inwestujemy w przyszłość Poznań, 10-11 czerwca 2010 r. Modernizacja linii kolejowych E 75 E 65 E 65 E 59 E 20 E 75 E 20 E 20 E 59 E 30 E 65 E 30 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź. Etap I: odcinek

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Warszawa, marca 2016 roku Spis treści Załączniki... 1 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BIURO CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI

BIURO CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI LSTA POSTĘPOWAŃ PLANOWANYCH DO WSZCZĘCA W 2010 R. Lp. NAZWA POSTĘPOWANA PLANOWANA DATA WSZCZĘCA KWARTAŁ BURO CENTRUM REALZACJ NWESTYCJ Projekt " Pomoc techniczna na opracowanie projektu: Modernizacja kolejowego

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r.

Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania. Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. Budowa mostu kolejowego przez Nysę Łużycką wyzwania Frankfurt nad Odrą, 20 listopada 2008 r. SIEĆ KOLEJOWA i LINIE AGC i AGTC na terenie Oddziału Regionalnego we Wrocławiu CE 30 CE 30 E 30 E 59 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódź Trzecie co do wielkości miasto w Polsce 740 tys. mieszkańców Aglomeracja 1,3 mln mieszkańców Region 2,6 mln mieszkańców Centrum Akademickie: 24 uczelnie wyższe 120

Bardziej szczegółowo

stan na dzień: 28 lipca 2015 r. Opracował: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

stan na dzień: 28 lipca 2015 r. Opracował: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Projekty i zadania horyzontalne objęte wsparciem oraz wsparte przez Inicjatywę JASPERS po podpisaniu Planu Pracy na lata 2014-2020, tj. po 25 sierpnia 2014 roku stan na dzień: 28 lipca 2015 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015

Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Sprawozdanie z wykonania w 2011 roku Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 Maj 2012 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kolej kontra drogowcy dlaczego ci pierwsi są w gorszej sytuacji? Warszawa, 14 lipca 2011 r.

Kolej kontra drogowcy dlaczego ci pierwsi są w gorszej sytuacji? Warszawa, 14 lipca 2011 r. Kolej kontra drogowcy dlaczego ci pierwsi są w gorszej sytuacji? Warszawa, 14 lipca 2011 r. PLAN INWESTYCYJNY PKP PLK S.A NA 2011 ROK LICZBA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH (OGÓŁEM 153 PROJEKTY) NAKŁADY W MLD PLN

Bardziej szczegółowo

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3 Załącznik do Uchwały nr 7/2016 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu

Bardziej szczegółowo

Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne

Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne Rozwój infrastruktury na Mazowszu rok 2013 oraz plany inwestycyjne Województwo Mazowieckie, sieć drogowa GDDKiA o/warszawa Sieć drogowa na 2014 rok - 2,3 tys. km w tym 380 km drogi dwujezdniowe Sieć dróg

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWAŃ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DO EURO 2012. Kwiecień 2010 r.

STAN PRZYGOTOWAŃ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DO EURO 2012. Kwiecień 2010 r. STAN PRZYGOTOWAŃ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DO EURO 2012 Kwiecień 2010 r. PRZEBIEG PROCESU INWESTYCYJNEGO NA KOLEI Średni czas potrzebny na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego dla odcinka 60-80

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006

Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Finansowanie Inwestycji Infrastrukturalnych w Transporcie w latach 2004-2006 Targi InfraTech 2004 Konferencja: Narodowy Program Rozwoju Infrastruktury 1 września 2004, Warszawa Marek Krawczyk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r.

Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 10 października 2016 r. Wyzwania sektora kolejowego na tle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Warszawa, 10 października 2016 r. Diagnoza stanu obecnego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - WYZWANIA TRANSPORTOWE, ŚRODOWISKOWE

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3

Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał) Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) 3 12.2 W YKAZ DUŻYCH PROJEKTÓW 1 Realizacja poszczególnych projektów będzie uzależniona od spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz od dostępności alokacji UE. SEKTOR TRANSPORTU 2 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Nr 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N - 0,345 0,704 60 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 0,704 7,050 70 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 7,050 57,700 120 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 57,700 61,350

Bardziej szczegółowo

stan na dzień: 4 grudnia 2015 r.

stan na dzień: 4 grudnia 2015 r. Projekty i zadania horyzontalne objęte wsparciem doradczym Inicjatywy JASPERS stan na dzień: 4 grudnia 2015 r. Opracował: Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Biały Mieczysław Rudy Kierownik Kontraktu Kierownik Kontraktu Zawiercie,

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński

Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Rola infrastruktury kolejowej w systemie transportowym Województwa Zachodniopomorskiego w świetle Strategii rozwoju sektora transportowego Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Prof. Juliusz Engelhardt

Bardziej szczegółowo

1. BRAK UWZGLĘDNIENIA OPINII ZAWARTYCH W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DO KPK.

1. BRAK UWZGLĘDNIENIA OPINII ZAWARTYCH W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DO KPK. SUBIEKTYWIZM RANKINGU PROJEKTÓW KOLEJOWYCH PRZEDSTAWIONYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE KOLEJOWYM (KPK) DO ROKU 2023 (UCHWAŁA RM NR 162/2015 Z DNIA 15.09.2015) W ŚWIETLE BUDOWY LINII NR 622 I NR 623 PODŁĘŻE SZCZYRZYC

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017

^ Kołobrzeg 11 VI 2 IX 2017 Biała Podlaska Białogard Białystok Bielsko-Biała Główna Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Częstochowa Stradom Działdowo Elbląg Ełk Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Giżycko 1) 19:03 I 10) 21:21

Bardziej szczegółowo

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski

Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Korytarz F ERTMS Łukasz Augustowski Warszawa, 27. maja 2010 r. Korytarze ERTMS w Europie Korytarze ERTMS w Europie Korytarz F jasnoniebieski 2005 r. Memorandum of Understanding: Komisja Europ. + Europ.

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST KONFERENCJA Zintegrowany Plan Rozwoju dla Łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego 4.10.2013 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako zintegrowany projekt w systemie

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1. Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I: odcinek Skierniewice Koluszki i Łódź Widzew Koluszki (projekt nr SPOT/1.1.1/82/04) Informacje nt. projektu Informacje uzupełniaj niające przedstawiony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/719/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/719/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/719/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015

z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 RM-111-150-14 U C H WA Ł A N R 1 5 8 / 2 0 1 4 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 5 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIII/200/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekty inwestycyjne na terenie regionu łódzkiego Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru wykonawców w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji. Warszawa, 28 września 2015 r.

Kryteria wyboru wykonawców w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji. Warszawa, 28 września 2015 r. Kryteria wyboru wykonawców w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji Warszawa, 28 września 2015 r. WERYFIKACJA DOTYCHCZSOWYCH POSTULATÓW GRUPY TEMATYCZNEJ Kryteria wyboru I. Zwiększenie roli

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 grudnia 2014 r.

z dnia 1 grudnia 2014 r. RM-111-237-14 U C H WA Ł A N R 2 44/ 2 0 1 4 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków w latach

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUśYCH PRĘDKOŚCI

KOLEJE DUśYCH PRĘDKOŚCI KOLEJE DUśYCH PRĘDKOŚCI Krzysztof Celiński Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, lipca 4, 2007 MAPA LINII KOLEJOWYCH wg indykatywnego wykazu duŝych projektów dla POIiŚ GDYNIA HEL ŚWINOUJŚCIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia.2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ (1) z dnia.2012 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich

Bardziej szczegółowo

^ Bielsko-Biała Główna 13 III 11 VI 2016

^ Bielsko-Biała Główna 13 III 11 VI 2016 Białogard Białystok Brzeg Bydgoszcz Główna Czechowice- Dziedzice Częstochowa Działdowo Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Gliwice Iława Główna 22:00 I 3:39 II 4:47 II 6:06 II 1 7:36 BUS c) 3:45 II

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa/ szacunkowy koszt PROJEKTU (tys. zł) Źródła finansowania ogółem w 2013 roku (tys. zł) Okres realizacji rzeczowej

Wartość kosztorysowa/ szacunkowy koszt PROJEKTU (tys. zł) Źródła finansowania ogółem w 2013 roku (tys. zł) Okres realizacji rzeczowej Tabela nr 1 Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków go w Załączni do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia Część A - Limit środków go przeznaczonych na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny i finansowanie infrastruktury kolejowej. Zbigniew Szafrański PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 21 kwietnia 2009 r.

Stan techniczny i finansowanie infrastruktury kolejowej. Zbigniew Szafrański PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 21 kwietnia 2009 r. Stan techniczny i finansowanie infrastruktury kolejowej Zbigniew Szafrański PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 21 kwietnia 2009 r. Ocena stanu technicznego infrastruktury kolejowej Przewaga transportu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANYCH POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UJĘTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE KOLEJOWYM

INFORMACJA O PLANOWANYCH POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UJĘTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE KOLEJOWYM INFORMACJA O PLANOWANYCH POSTĘPOWANIACH O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UJĘTYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE KOLEJOWYM (Lista podstawowa) DO WSZCZĘCIA W 08 R. UWAGA: Zaplanowane terminy wszczęcia postępowań mają charakter

Bardziej szczegółowo