Bohemistyka 2003, nr 4, ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bohemistyka 2003, nr 4, ISSN 1642 9893"

Transkrypt

1 Bohemistyka 2003, nr 4, ISSN R E C E N Z J E, O M Ó W I E N I A, N O T Y Encyklopedický slovník èeštiny, red. Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, 604 s., ISBN X. V jazykové nabídce nakladatelství Lidové noviny se v roce 2002 ukázala publikace Encyklopedický slovník èeštiny. Slovník je výsledkem spolupráce èeských a zahranièních jednotlivcù rùzných bohemistických pracoviš. Publikace vznikla za podpory Grantové agentury Èeské republiky a nìmecké vìdecké nadace Deutsche Forschungsgemeinschaft. Nezanedbatelná byla i podpora nìmecké nadace Robert Bosch Stiftung, díky níû se konala jedna ze ètyø konferencí. Spolupráce a úèast na konferencích iniciovaly vznik sborníkù Èeština univerzália a specifika I IV, které významnì ovlivnily podobu tohoto slovníku. Kolektiv autorù prokázal schopnost spolupráce a psát jasnì a srozumitelnì. Dùleûitá spolupráce bohemistù vedle nesporného pøínosu odborného poskytla dobrou pøíleûitost k prohloubení znalostí široké veøejnosti. Práce na slovníku byla orientována tak, aby se èeština projevila nejen jako jazyk Èechù, ale i jako jazyk mezinárodní a to ne pouze v tom smyslu, ûe jím mluví Èeši ûijící v zahranièí, ale i proto, ûe je varietou jazyka jakoûto biologické výbavy èlovìka. Název publikace Encyklopedický slovník èeštiny je pøíznaèný, coû dokládá neobyèejnì precizní zpracování a pøedevším velká šíøe zábìru. Slova jsou øazena abecednì podle pravopisu a mnohdy jsou opatøena ekvivalentem, napø. inkompatibilita nesluèitelnost, výpùjèka pøejímka. Ze slovníkového souboru èítajícího pìt set padesát dvì stránky si dovedeme pøedstavit, kolik badatelského úsilí je zde vloûeno. Smyslem práce bylo shromáûdit, utøídit a pøedstavit materiál týkající se èeštiny. Sestavení hesel nebylo pouhým mechanickým aktem, ale zajisté vyûadovalo dùkladnou teoretickou pøípravu. Význam a originalita souborné práce spoèívá v komplexnosti a specifiènosti pohledu daného výmezeným zamìøením. Za svùj základní úkol povaûují autoøi objasnìní významù pojmù/termínù, èehoû nespornì dosáhli. V centru pozornosti je gramatická terminologie jako nástroj popisu struktury jazyka s ohledem na èeštinu, pouze obèas podle potøeby s pøihlédnutím k jiným jazykùm (hlavnì slovanským). Pøínosem pro ètenáøe bude, ûe slovník bere v úvahu jak mluvenou, tak psanou podobu èeštiny i její variety, a to se zøetelem nejen na sou- 348

2 èasnou formu, ale i vývojové fáze. Svou upøímnou zaujatost a citovou angaûovanost autoøi (tak jak slovník vyûaduje) neprojevili. Jelikoû èeština zatím nemá ûádnou srovnatelnou pøíruèku, v pøedmluvì se od editorù (prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula, doc. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.) dozvídáme, ûe omezení se na jeden metodologický smìr nebo na jednu školu nepøipadalo v úvahu. S ohledem na lingvistickou tradici je zde jasnì patrna role stukturalistické Pra ské školy a jejích pokraèovatelù. Jádrem práce je slovníkový soubor. Vysvìtlení 1085 hesel je velmi dùkladné a odborné. V rámci jednoho hesla se èasto uvádìjí odlišné koncepce a rùzné teoretické výklady popisovaných jevù (napø. mutace: 1. Paradigmatická zmìna hlásková, kdy se nemìní poèet fonémù, pouze dochází k nahrazení jednoho fonému jiným; 2. Jedna z onomaziologických pojménovacích kategorií; 3. V sémantice oznaèení sloves implikujících proces zmìny). Výbìr pojmù/termínù v tomto slovníku je zaloûen nejen na potøebách tìch, kteøí studují èeštinu a dosáhli jiû jistého stupnì znalostí (odborníci, studenti bohemistiky), ale èásteènì i na potøebách širší veøejnosti. Dùleûité je rovnìû zmínit se o pozadí, na kterém navzdory tomu, ûe je obecnì lingvistické, vidíme snahu vzít v úvahu i textové, kulturní, sociální, psychologické nebo historické aspekty fungování èeštiny, èímû se tato publikace stává zajímavou pomùckou pro širší kulturní obec (napø. paremiologie nauka o pøíslovcích, zabývající se jejich popisem a evidencí, pùvodnì ovšem v etnologii a antropologii, novìji i v lingvistice, tj. ve frazeologii). Rovnìû v barevnosti papíru spatøuji pomoc pro ètenáøe. Zatímco je abecednì øazena heslová èást vytištìna na bílém papíru, za ní následující abecednì øazený rejstøík (kolem 3500 termínù/pojmù) je vytištìn na ûlutém papíru. Pøed heslovou èástí se nachází Pøedmluva, která charakterizuje pozici slovníku v kontextu èeské jazykovìdné literatury, pak Seznam zkratek (s. 8 12) a Seznam znaèek (s. 13) pouûívaných pøi výkladu. Hesla jsou doplnìna praktickými radami týkajicími se vymezení a pouûitelnosti, odkazy na jiné odborné publikace, tj. Seznam zkratek citované literatury (s ), která se nachází v bibliografické èásti hesla. Strana 17 obsahuje Seznam [šedesáti pìti] autorù, kteøí jsou podepsáni pod jednotlivými hesly. Pøedkládaná publikace je dílem v pravém slova smyslu kolektivním. Obrovskou výhodu spatøuji v rozšíøení odborné kompetence autorského kolektivu. Jak uvádìjí sami autoøi, nevýhodou jsou obtíûe spojené s rùznou orientaci autorù, projevující se napø. ve vymezení obecných pojmù jako je slovo, vìta a text. Pokud se týèe stylistické charakteristiky, pak jednotky jsou oznaèovány jako neutrální, zhrubìlé nebo negramatické, popø. se rozlišuje její urèitý odstín (hanlivost, ironiènost). Slovník výbornì poslouûí cílùm, které sledoval. Jedná se nejen o dostateèný poèet odborných výrazù, ale hlavnì pøístupnost výkladù a jednotnou stavbu hesel podle promýšleného schématu. Po etymologii termínu/pojmu následuje vhodnou formou podaný jeho význam. Aby výklady byly hodnì ilustrativní, odkazuje se èasto na konkrétní pøíklady, které 349 jsou nejen obsaûeny v hesle, ale èastokrát, pokud jsou obšírnìjší, v samostatných tabulkách, napø. tabulka cyrylice a azbuky na s nebo ukázka transkriptu pro konverzaèní analýzy na s Soupis litaratury, uvádìný na konci kaûdého hesla, má umoûnit event. dùkladnìjší pouèení o probíraném jevu. Ètenáøi jistì uvítají, ûe vìtšinou struèné komentáøe jsou leckdy rozšíøeny o výklad. Výklady jsou postaèující, pøehledné, srozumitelné, a formulaènì dokonalé a absolutnì výstiûné. V pøípadì Encyklopedického slovníku èeštiny jde o publikaci potøebnou a neménì praktickou, její informaèní hodnota je nezpochybnitelná. Hledání ve slovníku není nijak nároèné. Základní orientaci poskytuje rejstøík na barevném papíru, který eviduje v abecedním poøadí všechny termíny/pojmy nacházející se ve slovníku. Víceslovné pojmy jsou uvádìny v normalizovaném poøadí, èili podstatné jméno pøívlastek (slabika poboèná, nikoli poboèná slabika). Pouze u nìkolika termínù majících konvenciolizované poøadí opaèné, lze najít i ve formátu pøívlastek podstatné jméno, tedy napø. vedle aktuální èlenìní vìtné i èlenìní vìtné aktuální. V rejstøíku se za pojmem nachází èíslo stránky, na které je moûné daný pojem najít v heslové èásti. Pokud je èíslo stránky vytištìno tuènì, je pojem vysvìtlován v samostatném hesle. Pokud je èíslo stránky vytištìno netuènì, je termín vykládán v rámci jiného hesla (napø. argot je vysvìtlen v rámci termínu slang a ekonomiènost v hesle minimalismus). Jde zvláštì o pøípady, kdy jde o výklad pojmu/termínu nadøazeného, nebo kdy jde o výklad ve specifickém kontextu. Cíl publikce shrnout a vyloûit nejdùleûitìjší otázky struktury a fungování èeštiny i jejího popisu byl splnìn. Chceme-li se pouèit o nìjakém pojmu, nyní jistì sáhneme po Encyklopedickém slovníku èeštiny. Závìrem lze tedy právem konstatovat, ûe se veøejnosti dostala do rukou pøínosná publikace, která jí mùûe poskytnout øadu nových poznatkù na poli souèasné èeštiny a která pøispívá k prohloubení znalostí o jazykových disciplínách a také o jazyce všeobecnì. Encyklopedický slovník èeštiny hodnotím nejen jako zajímavý a pøínosný, ale i velmi cenný. Irena Konderlová, Opole Stanislava Pøádná, Zdena Škapová, Jiøí Cieslar, Démanty všednosti. Èeský a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlnì, Pra ská scéna, Praha 2002, 387s., ISBN 80 Nowa fala w kinie czechos³owackim jest uwa ana za zjawisko niezwyk³e i niepowtarzalne zarówno ze wzglêdów artystycznych, jak i historycznych. Narodziny bowiem tego kierunku przypadaj¹ na prze³om lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych, czyli na okres, kiedy w Czechos³owacji silnie zakorzeni³ siê ju ustrój socjalistyczny. Jednak wystarczy³ moment swobody politycznej (druga po³owa lat szeœædziesi¹tych), 350

3 aby kraj ten sta³ siê pierwszym pañstwem bloku wschodniego, w którym zaczêto mówiæ o tendencji okreœlonej przez krytykê francusk¹ mianem Nowej fali. Pod wzglêdem artystycznym fenomen tego kierunku polega³ przede wszystkim na tym, e m³odzi filmowcy czescy i s³owaccy (m. in. Chytilová, Menzel, Uher, Forman, Nìmec, Boèan, Kachyòa) wnieœli do kinematografii pewn¹ odrêbnoœæ kierunku czechos³owackiego wzglêdem podobnego pr¹du uprawianego na zachodzie Europy, z najbardziej charakterystycznymi elementami kultury swoich narodów: licznymi nawi¹zaniami do literatury, teatru, muzyki, filozofii, a przy tym swoisty czeski humor i dystans do rzeczywistoœci. Prezentowane w filmach nowe techniki narracji, ukazywane psychologiczne, moralne i obyczajowe problemy bohaterów zdo³a³y zainteresowaæ nie tylko wspó³czesnych, ale równie nastêpne pokolenia odbiorców i badaczy. Wa nym jest równie fakt, e o Nowej fali pisano g³ównie na ³amach czasopism, niewielu autorów pokusi³o siê o ca³oœciowe opracowanie tego zjawiska, nazywanego czechos³owackim cudem filmowym. Najbardziej wszechstronn¹ prac¹ dotycz¹c¹ Nowej fali sta³a siê dopiero wydana w 1993 roku praca Jana ûalmana Umlèený film. Kapitoly z bojù o lidskou tváø èeskoslovenského filmu. Z tego wzglêdu opublikowane w 2002 roku Démanty všednosti. Èeský a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlnì to przede wszystkim praca d³ugo oczekiwana, a jednoczeœnie sporo wnosz¹ca do badañ nad fenomenem kina czechos³owackiego lat szeœædziesi¹tych. Pod wzglêdem kompozycyjnym omawiana pozycja sk³ada siê z trzech niezale - nych czêœci, których autorami s¹ d³ugoletni badacze filmu, pedagodzy, wspó³pracownicy najwa niejszych czeskich czasopism filmoznawczych: Zdena Škapová, Stanislava Pøádná oraz Jiøí Cieslar. Pierwsz¹ z tych czêœci stanowi studium Zdeny Škapovej Cesty k moderní filmové poetice, w którym Autorka, chc¹c przedstawiæ drogi do nowej poetyki filmowej, koncentruje siê na zagadnieniu narracji. Ogromnej przejrzystoœci ukazywanym przez Ni¹ kierunkom zmian dodaje podzia³ wywodu na dwa podrozdzia³y, z których pierwszy Opo dìné vrcholy klasické narace/ epocha tìsnì pøed velkými zmìnami dotyczy narracji stosowanej w filmach powsta³ych krótko przed Now¹ fal¹ i odwo³uje siê do bardzo trafnie wybranych oœmiu filmów powsta³ych w latach : Romeo, Julie a tma (1959, re. Jiøí Weiss), Vyšší princip (1960, re. Jiøí Krejèík), i kovská romance (1958, re. Zbynìk Brynych), Probuzení (1959, re. Jiøí Krejèík), Zde jsou lvi (1958, re. Václav Krška), Tam na koneèné (1957, re. Ján Kadár i Elmar Klos), Tøí pøání (1958, re. Ján Kadár i Elmar Klos) i Touha (1958, re. Vojtìch Jasný). Drugi podrozdzia³, zatytu³owany Promìny narace 60. let, ukazuje nowe formy wypowiedzi na przyk³adzie 56 filmów powsta³ych w Czechos³owacji w okresie nowej fali. Tak bogaty materia³ badawczy zosta³ poddany analizie przy zachowaniu w obu czêœciach wywodu jednolitej konstrukcji, opartej na kolejnym omówieniu poszczególnych tworzyw filmowych: czasu, akcji, bohaterów, miejsca akcji, stylu, obrazu, monta u i dÿwiêku. Wybór tej metody badania wypowiedzi filmowych mo na uzasadniæ, pos³uguj¹c siê argumentami Marii Raczewy przedstawionymi w pracy Nowa fala i nowa powieœæ 351 (Kraków 1974). Autorka pojmuj¹c narracjê jako proces ³¹czenia podstawowych jednostek tworzywa w okreœlone struktury tworz¹ce sens w œwiadomoœci odbiorców, przyjê³a za narracjê filmow¹ i literack¹ sposób powstawania struktur wy³aniaj¹cych siê jako wyraz zorganizowania podstawowych jednostek tworzywa. Tak okreœlone metody przeprowadzanego wywodu i poddanie analizie dzie³ czêsto bardzo od siebie ró nych pozwalaj¹ Zdenie Škápovej na ukazanie nastêpuj¹cych zmian w narracji nowofalowej (w porównaniu z okresem bezpoœrednio j¹ poprzedzaj¹cym): 1. CZAS odejœcie od chronologii ku przeplataniu siê teraÿniejszoœci z przesz³oœci¹, co z kolei jest zwi¹zane z subiektywnym prze ywaniem czasu, ale równie iluzj¹ jego naturalnego up³ywu; Autorka zajê³a siê te zwi¹zkiem œwiata wewnêtrznego bohatera z otaczaj¹c¹ go rzeczywistoœci¹; 2. AKCJA likwidacja zwi¹zków przyczynowo-skutkowych i liniowego rozwijania zdarzania na rzecz opowiadania w formie swobodnego ³añcucha epizodów z otwartym zakoñczeniem; 3. BOHATEROWIE zmiana postaci z wyraÿnymi konturami charakteru na antybohatera i postaæ z charakterem kontrowersyjnym, rozwiniêcie subiektywnej perspektywy w kierunku wariacji na temat kryzysu egzystencji i ukazywania tragikomicznego wymiaru ycia; 4. MIEJSCE AKCJI zwiêkszenie roli otaczaj¹cego œwiata: ze wspó³aktora dramatu do autonomicznego i pe³nowartoœciowego elementu wypowiedzi; 5. STYL zwielokrotnienie podzia³u na warstwy znaczeniowe dzie³a filmowego oraz wyodrêbnienie siê indywidualnych rêkopisów re yserskich; 6. OBRAZ odejœcie od starañ o obiektywizacjê oraz dok³adnej znaczeniowej hierarchizacji obiektów i ujêæ w kierunku subiektywizacji ukazanej poprzez zwielokrotnienie informacji przekazywanych w ramach autentycznoœci w miejsce kompozycyjnego uporz¹dkowania obrazu; wykorzystanie wieloznacznej funkcji koloru; 7. MONTA przejœcie od monta u bêd¹cego niewidzialnym przewodnikiem po wydarzeniu do monta u wewn¹trzujêciowego, opartego na zasadzie swobodnych skojarzeñ; ³¹czenie kadrów jako wyraz subiektywnego odbioru rzeczywistoœci, ale równie element komentarza autorskiego. 8. D WIÊK wykorzystywanie takich elementów jak jêzyk mówiony, dramaturgia ciszy, charakteryzuj¹ca rola wypowiedzi, kontrast muzyki i obrazu w miejsce widocznych do niedawna starañ o wiarygodnoœæ i ograniczanie roli akompaniamentu. Oprócz wyodrêbnienia przedstawionych powy ej kierunków zmian, Autorka równie podkreœla, jak wielki nacisk na tym etapie rozwoju kina czechos³owackiego k³adziono na formê dzie³a, a tak e to, e sama przemiana narracji jest zjawiskiem bardzo z³o onym i obejmuje wszystkie elementy tworzywa filmowego. Por. M. Raczewa, Wzory literackie narracji filmowej, [w:] tej e, Nowa fala i nowa powieœæ, Kraków 1974, s

4 Rozwiniêciem badañ podjêtych przez Zdenê Škápov¹, a zw³aszcza poruszanych przez Ni¹ zagadnieñ zwi¹zanych z bohaterem filmów nowofalowych, jest studium zaproponowane przez Stanislavê Pøádn¹ w drugim rozdziale omawianej pracy Poetika postav, typù, (ne) hercù. Zasadniczym celem wywodu jest omówienie ukazywanego w filmach Nowej fali obrazu cz³owieka tych czasów, nakreœlenie jego portretu na przyk³adzie konkretnych postaci, typów bohaterów, ich re yserskiego ujêcia i aktorskiej interpretacji. Podejmuj¹c tak szerokie ujêcie tematu, Autorka podzieli³a swoje studium na trzy podrozdzia³y, z których pierwszy Postavy a fenomén neherectví ve filmech nové vlny oparty jest na pogl¹dzie, i podstaw¹ zró nicowania postaci jest przede wszystkim stanowisko, jakie wobec nich zajmuje re yser. Ta czêœæ wywodów zosta³a skonstruowana na zasadzie omówienia kolejnych bohaterów wybranych filmów znanych czeskich twórców kina: Formana: Konkurs, Èerný Petr, Lásky jedné plavovlásky; Uhra: Slnko v sieti; Krivánka:Deò náš ka dodenný; Passera: Intimní osvìtlení; Papouška: Nejkrásnìjší vìk, Ecce homo Homolka; Chytilovej: Strop, Pytel blech, O nìèem jiném i Nìmca: Démanty noci. Dwa kolejne podrozdzia³y s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane, poniewa Autorka, stawiaj¹c w opozycji postaci stylizowane i psychologiczne, poœwiêci³a ka demu z tych typów kolejn¹ czêœæ swej pracy, dokonuj¹c jednoczeœnie interesuj¹cych podzia³ów w ich obrêbie. Stylizované figury, w zale noœci od sposobu stylizacji, zosta³y omówione na nastêpuj¹cych przyk³adach i przy u yciu nastêpuj¹cych kryteriów: 1. Gra a granie: Rozmarné léto, Sedmikrásky, Ovoce stromù rajských jíme, Hotel pro cizince; 2. Gra imaginacyjna: Zbehovia a pútnici, Kristové roky, Vtáèkovia, siroty a blázni, Slávnos v botanickej záhrade, ¼alie po¾né; 3. Naœladownictwo: O slavnosti a hostech, Postava k podpírání, Pøípad pro zaèínajícího kata, Konec srpna v hotelu Ozon, Spalovaè mrtvol. Wydzielenie Psychologickich postav zosta³o oparte na konstrukcji bohaterów w zale noœci od czasu akcji utworu, st¹d podzia³: 1. Dramat jednostki na tle wojny: Obchod na korze, Koèár do Vídnì, Adelheid, Ostøe sledované vlaky. 2. Dramat codziennej egzystencji: Ka dý den odvahu, Návrat ztraceného syna. a) intelektualiœci; b) wojskowi. 3. Bohater zbiorowy: Transport z ráje, Všichni dobøí rodáci, Skøivánci na niti, Hoøí má panenko, Den sedmý, osmá noc. Tak wszechstronne spojrzenie na bohatera filmowego czechos³owackiej Nowej fali pozwoli³o Autorce na nakreœlenie jego pe³nego i niezwykle interesuj¹cego obrazu, a jednoczeœnie wykazanie spo³ecznych, politycznych i historycznych okolicznoœci, które wp³ynê³y na jego ukszta³towanie. Zwróæmy jednak uwagê, i elementem ³¹cz¹cym wszystkie podrozdzia³y pracy Stanislavy Pøádnej jest szczególne zainteresowanie fenomenem aktorstwa niezawodowego. Anga owanie amatorów do ról filmowych by³o jednym z najbardziej widocznych rysów czechos³owackiej Nowej fali, jednak zdaniem Badaczki fakt ten nie wynika³ z potrzeby pokazywania na ekranie nowych twarzy, ale pragnienia powrotu do pierwotnej naturalnoœci cz³owieka i przedstawiania prawdy o nim samym i o jego egzystencji. Jest to równie element ³¹cz¹cy ten okres w kinematografii czeskiej i s³owackiej z dokumentuj¹cymi technikami cinéma vérité. Ukazane przez Zdenê Škápov¹ kierunki zmian w technikach narracji maj¹ œcis³y zwi¹zek z tendencj¹, któr¹ krytyka francuska okreœli³a mianem Nowa fala!. G³ównym bowiem za³o eniem twórców tego kierunku (Alaina Resnais, Jean-Luc Godarda, François Truffaut) by³o zerwanie z dotychczas stosowan¹ narracj¹ wywodz¹c¹ siê z XIX-wiecznej powieœci, a polegaj¹c¹ na logicznym ³añcuchu przyczynowo-skutkowym wydarzeñ, wyraÿnym zarysowaniu charakterów postaci i jasno sformu³owanym przes³aniu moralnym. Postulowali oni opisywanie rzeczywistoœci w taki sposób, w jaki postrzega j¹ cz³owiek, stosuj¹c w tym celu narracjê prowadzon¹ z perspektywy jednego bohatera, niechronologiczn¹ budowê utworu i dokumentalny zapis zdarzeñ. Francuska Nowa fala oraz cinéma vérité s¹ uznawane za dwie tendencje kina zachodnioeuropejskiego, które z³¹czy³a w sobie czechos³owacka Nowa fala. Fakt ten wskazuje na to, e badania Zdeny Škápovej i Stanislavy Pøádnej, mimo ró nych aspektów omawianego zagadnienia, maj¹ charakter ca³oœciowy i stanowi¹ pe³ny obraz najwa niejszych zjawisk w kinematografii czechos³owackiej lat szeœædziesi¹tych. Zamieszczony w trzeciej czêœci omawianej pracy esej Jiøego Cieslara, wbrew odmiennoœci gatunkowej i metodycznej, w ciekawy sposób nawi¹zuje do badañ przeprowadzonych przez Stanislavê Pøádn¹ i Zdenê Škápov¹. Autor bowiem zajmuje siê postaci¹ aktora i re ysera teatralnego Miroslava Macháèka, pojmuj¹c przy tym aktora jako element warstwy obrazowej i s³ownej tworzywa filmowego. Cieslarowi uda³o siê nakreœliæ interesuj¹cy portret tej postaci nie tylko dziêki ukazaniu najwa niejszych faktów z jego ycia osobistego i artystycznego, ale równie dziêki przytoczeniu wypowiedzi twórców, którzy mieli okazjê z nim wspó³pracowaæ. Najwiêksz¹ wartoœæ tej czêœci Démantów všednosti stanowi analiza aktorskiej kreacji stworzonej przez Miroslava Macháèka w roli ydowskiego lekarza Armina Brauna w filmie Zbyòka Brynycha...a pátý jezdec je Strach. Cieslar bowiem uchwy- Kwestia aktorstwa zajmuje bardzo wa n¹ rolê w dotychczasowym dorobku badawczym Autorki, wystarczy wspomnieæ takie prace, jak Marcello Mastroianni Herectví dane pøírozeností, Film a doba 1983, è. 7, s ; Herecké diagnózy Olega Jankovského, Film a doba 1984, è. 2, s czy Prózy Bohumila Hrabala ve filmu (zamyšlení nad režijní a hereckou interpretací), [w:] Film a literatura, Praha 1988, s ! Przejêcie przez kino czechos³owackie nazwy wprowadzonej przez krytyków francuskich nie oznacza identycznoœci tych kierunków. Czechos³owackim filmowcom, o czym by³a ju mowa, uda³o siê wnieœæ do swoich dzie³ w³asn¹ odrêbnoœæ i wytworzyæ charakterystyczne dla siebie rysy twórczoœci filmowej tamtego okresu

5 ci³ sposób, w jaki aktor, którego zainteresowania skupia³y siê wokó³ teatru i klasyki teatralnej, a jedn¹ z jego najwa niejszych wcieleñ by³ szekspirowski Hamlet, stworzy³ tê niezwyk³¹ rolê z jej najwa niejszym elementem s³ynnym monologiem bohatera. Uznaj¹c wyj¹tkowoœæ tej kreacji, mo na metaforycznie nazwaæ j¹ diamentem, wracaj¹c tym samym do poetyckiego okreœlenia u ytego w tytule omawianej pracy. Okreœlenie Démanty všednosti zdaje siê nawi¹zywaæ do opartego na opowiadaniu Arnošta Lustiga Tma nemá stín filmu Jana Nìmca Démanty noci. Jest to jednak mylna interpretacja, opisuj¹c bowiem diamenty codziennoœci Autorzy zbli aj¹ siê do hrabalowskiego okreœlenia perlièky na dnì ", ukazuj¹c tym samym wyj¹tkowoœæ filmów powsta³ych w okresie nowej fali na tle wczeœniejszej, ale równie póÿniejszej, kinematografii. Studium Zdeny Škápovej jest z pewnoœci¹ bardzo rzeteln¹ analiz¹ poetyki filmowej w okresie Nowej fali. Poprzez opisanie jej w tak ró nych aspektach uda³o siê stworzyæ w omawianej pracy nie tylko bogaty i wszechstronny portret kina czechos³owackiego lat szeœædziesi¹tych, podkreœliæ jego specyfikê na tle kina œwiatowego, ale równie uchwyciæ przedstawiany w filmach Nowej fali obraz czasu i portret cz³owieka z po³owy XX wieku. W ten sposób praca ta staje siê bogat¹ lektur¹ dla wszystkich, którzy wci¹ chêtnie powracaj¹ do filmów z okresu czechos³owackiej Nowej fali. Ma³gorzata Walczak, Opole " Warto wspomnieæ, i film Perlièky na dnì, nakrêcony na podstawie opowiadañ Bohumila Hrabala przez m³odych re yserów (Menzel, Nìmec, Schorm, Chytilová, Jireš), jest uznawany przez niektórych krytyków za manifest Nowej fali. 355

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Ocena dopuszczająca: 1. Zna treść omawianych utworów ujętych w podstawie

Bardziej szczegółowo

BUNTOWNICY KAMERY CZECHOSŁOWACKA NOWA FALA. 19 lutego 29 maja; kina Iluzjon i Muranów HARMONOGRAM PROJEKCJI

BUNTOWNICY KAMERY CZECHOSŁOWACKA NOWA FALA. 19 lutego 29 maja; kina Iluzjon i Muranów HARMONOGRAM PROJEKCJI BUNTOWNICY KAMERY CZECHOSŁOWACKA NOWA FALA 19 lutego 29 maja; kina Iluzjon i Muranów HARMONOGRAM PROJEKCJI 19.02 kino Iluzjon 19:00 "Pociągi pod specjalnym nadzorem" (Ostře sledované vlaky), reż. Jiři

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Film współczesny. 03.45/s,1,V. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. kulturoznawstwo. studia pierwszego stopnia

OPIS PRZEDMIOTU. Film współczesny. 03.45/s,1,V. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. kulturoznawstwo. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Film współczesny 03.45/s,1,V Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej Kierunek kulturoznawstwo Specjalizacja/specjalność filmoznawczo-teatrologiczna

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia I ROK II ROK III ROK I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM VI SEM. Lp. Nazwa przedmiotu RAZEM w. konw. sem. ćw. Lab. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Irena Konderlová, Opole

Irena Konderlová, Opole jsou nejen obsaženy v hesle, ale častokrát, pokud jsou obšírnější, v samostatných tabulkách, např. tabulka cyrylice a azbuky na s. 59-60 nebo ukázka transkriptu pro konverzační analýzy na s. 494. Soupis

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

Dziêkujemy GlaxoSmithKline za wspieranie miêdzynarodowego rozwoju i ewaluacji Przyjació³ Zippiego.

Dziêkujemy GlaxoSmithKline za wspieranie miêdzynarodowego rozwoju i ewaluacji Przyjació³ Zippiego. Dziêkujemy GlaxoSmithKline za wspieranie miêdzynarodowego rozwoju i ewaluacji Przyjació³ Zippiego. Przewodnik dla rodziców do Programu Przyjaciele Zippiego Co Ty mo esz zrobiæ? Program zmieni³ nasze ycie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Temat: A B C filmowego języka w Krętych ścieżkach Andrzeja Barańskiego. Opracowanie: Jolanta Manthey. Czas: 45 minut

Temat: A B C filmowego języka w Krętych ścieżkach Andrzeja Barańskiego. Opracowanie: Jolanta Manthey. Czas: 45 minut Temat: A B C filmowego języka w Krętych ścieżkach Andrzeja Barańskiego. Opracowanie: Jolanta Manthey Czas: 45 minut Cele lekcji: Uczeń: - zapoznaje się z elementami języka filmu; - ćwiczy umiejętność analizy

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie

Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Literatura piękna w teatrze i na dużym ekranie Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie historii teatru, jego funkcji na przestrzeni dziejów poznanie

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

Opinie o polskim filmie

Opinie o polskim filmie Opinie o polskim filmie Wyniki badania dla SFP przeprowadzonego przez CBOS na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski od 15 roku życia w dniach 26 sierpnia 2 września 2009 Ile razy w ostatnich dwóch

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2009/2010: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z wybranymi kreacjami bohaterów literatury XIX i XX wieku. 2. Awangarda w sztuce. Omów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy II gimnazjum Klasa II Treści nauczania i umiejętności 1.Lektury i interpretacja tekstów. Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Zna następujące teksty literackie

Bardziej szczegółowo

Temat miesi¹ca. 500. numer. Sportu Wyczynowego, czyli o potrzebie upowszechniania wiedzy naukowej o sporcie

Temat miesi¹ca. 500. numer. Sportu Wyczynowego, czyli o potrzebie upowszechniania wiedzy naukowej o sporcie Temat miesi¹ca 3 500. numer Sportu Wyczynowego, czyli o potrzebie upowszechniania wiedzy naukowej o sporcie 1. Wydanie 500. numeru czasopisma oznacza w naszym przypadku, e pozostajemy na rynku wydawniczym

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie. Edukacja muzyczna II. Pod redakcj¹ Marty Popowskiej

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie. Edukacja muzyczna II. Pod redakcj¹ Marty Popowskiej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie Edukacja muzyczna II Pod redakcj¹ Marty Popowskiej Wydawnictwo Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie 2008 Redaktor naukowy Marta Popowska Recenzent

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie na ocenę Teatr najnowszy 1 ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2

2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie na ocenę Teatr najnowszy 1 ćwiczenia O zaliczenie na ocenę 30 2 Kierunek: Wiedza o Teatrze studia pierwszego stopnia trzyletnie I ROK STUDIÓW: 1 2 3 I semestr: 1. Teatr i dramat europejski 1 Wykład, O zal., (w) 30 (w), 30 4 (w),3 2. Poetyki dramatu 1 wykład O zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich Polskie kino w opinii Internautów wyniki badań bezpośrednich Zakres i częstotliwość oglądania polskich filmów Badani są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Niemal 60% badanych było w ciągu

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Przemiany dramatu jako gatunku literackiego. Dokonaj analizy wybranych utworów od antyku

Bardziej szczegółowo

jêzyk rosyjski Poziom podstawowy i rozszerzony Halina Lewandowska Ludmi³a Stopiñska Halina Wróblewska

jêzyk rosyjski Poziom podstawowy i rozszerzony Halina Lewandowska Ludmi³a Stopiñska Halina Wróblewska rosyjski jêzyk Poziom podstawowy i rozszerzony Halina Lewandowska Ludmi³a Stopiñska Halina Wróblewska Wydawnictwo Szkolne OMEGA Kraków 2011 5 Spis treœci Wstêp 7 Przed egzaminem 9 Poziom podstawowy 11

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Film w sztuce i kulturze"

Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Film w sztuce i kulturze Wymagania edukacyjne oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Film w sztuce i kulturze" SZCZEGOŁOWE CELE KSZTALCENIA I WYCHOWANIA W zapisach podstawie programowej wymienione zostały trzy

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwi w filmie

Sprawiedliwi w filmie Sprawiedliwi w filmie Jak opowiadać o Sprawiedliwych? Kształtowanie pamięci o ratowaniu Żydów w czasie Zagłady w reprezentacjach filmowych i rejestracjach wideo. Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller,

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009:

Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009: Tematy prezentacji maturalnych w roku szkolnym 2008/2009: 1. Porównaj wybrane kreacje bohaterów współczesnego kina z kreacjami bohaterów literatury XIX i początku XX wieku. 2. Awangarda w XX i XXI w. Omów

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL?

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? 1. Bo jest Stronnictwem politycznym, którego g³ówne idee programowe siêgaj¹ bogatej, nieprzerwanej tradycji ruchu ludowego. Ma za sob¹ najd³u sz¹ spoœród wszystkich polskich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1 I. LITERATURA 1. Dziecko jako ofiara wojny. Omów na przykładzie wybranych dzieł 2. Lalka jako bohaterka literacka.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Towarzystwo Kultury Teatralnej 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Warszawa 2016 Regulamin I. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.

Bardziej szczegółowo

Re N e w Tow n. Biuletyn NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ReNewTown. ReNewTown. Numer 2 Wrzesieñ 2011. Warsaw.

Re N e w Tow n. Biuletyn NEW POST-SOCIALIST CITY: COMPETITIVE AND ATTRACTIVE. ReNewTown. ReNewTown. Numer 2 Wrzesieñ 2011. Warsaw. Re N e w Tow n Warsaw Ústí nad Labem Cracow Praha Hnúšta Karlsruhe Velenje Ljubljana Biuletyn Numer 2 Wrzesieñ 2011 Drogi Czytelniku, z przyjemnoœci¹ przedstawiamy Ci drugie wydanie biuletynu. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Ocenianie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 1 I. Literatura

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj

Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj Prezentacja przygotowana przez uczniów w uczęszczaj szczającychcych na zajęcia realizowane w projekcie To Lubię...... w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój j Zasobów w Ludzkich 2004-2006 2006

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2014

PROPONOWANE TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2014 PROPONOWANE TEMATY NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2014 LITERATURA: 1. Przedstaw różne sposoby wykorzystania tematu powrotu do,,lat dziecinnych" w literaturze

Bardziej szczegółowo

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz

Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz Wokół filmu ćwiczenia różne opracowała mgr Wiesława Giercarz 1.Jak powstaje film? Ustal właściwą kolejność. Etapy powstawania filmu Montaż i udźwiękowienie 1. Pomysł, projekt 2. Scenopis 3. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

NACOBEZU JĘZYK POLSKI

NACOBEZU JĘZYK POLSKI NACOBEZU JĘZYK POLSKI KLASA VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE 1. Wiem, co wyróżnia wiersz biały spośród innych rodzajów utworów poetyckich. 2. Podaję cechy fraszki. 3. Wyjaśniam czym jest kontrast i jaką pełni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Wymagania edukacyjne z przedmiotów: MUZYKA oraz ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Aby uzyskać poszczególne oceny, uczeń powinien: I. Na ocenę celującą: spełniać wymagania uzyskania oceny bardzo dobrej oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA VI PODSTAWOWE Jak w klasie V oraz: CZYTANIE PISANIE 1. Czyta głośno, wyraźnie, płynnie teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym, z uwzględnieniem znaków przestankowych,

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA

SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE WRITING): FILM TEATR - TELEWIZJA FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 2012/2013 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Rola karykatury w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Rozważ problem na wybranych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5

Spis treści. Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5 Wlosy04.qxd 4/7/07 1:33 PM Page 5 Spis treści Włosy nie muszą wypadać.............................. 7 Biologia włosów...................................... 10 Skóra i w³osy.....................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY Film i metafilm: niebezpośredniość tekstu filmowego Jacques Aumont Michel Marie

SPIS TREŚCI. NARZĘDZIA I TECHNIKI ANALIZY Film i metafilm: niebezpośredniość tekstu filmowego Jacques Aumont Michel Marie SPIS TREŚCI 5 WPROWADZENIE... 11 Rozdział 1 PRÓBA DEFINICJI ANALIZY FILMU... 17 1. Analiza i inne dyskursy o filmie... 19 1.1. Różne typy dyskursu o filmie... 19 1.2. Analiza i krytyka... 22 1.3. Analiza

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO

PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO- LITERACKIEGO Na rok 2010 PLAN PRACY KÓŁKA DYSKUSYJNO-LITERACKIEGO Na rok 2010 Prowadzący: Anna Madej-Henclik Anna Kroplewska Karolina Święcichowska Hanna Bulas-Januszewska

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 Sposób Rodz.

Plan studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 Sposób Rodz. Kierunek studiów: Reżyseria dźwięku (studia stacjonarne pierwszego stopnia) rok akademicki 2013/2014. przedmio tów Lp I/ II/ III/ Liczba 1 Reżyseria muzyczna W G/I 1 z 3 1 zo 3 1 z 3 1 zo 3 2 z 6 2 zo

Bardziej szczegółowo

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela

Język polski Tekst I. Informacje dla nauczyciela Język polski Tekst nformacje dla nauczyciela umiejętności ( z numerem lość 1. 1. czyta tekst kultury na poziomie dosłownym 2. 2. interpretuje tekst kultury, uwzględniając intencje nadawcy 3. 6. dostrzega

Bardziej szczegółowo

oferta programowa 01 Polskie filmy 02 Rok Kieślowskiego 03 Kabaretowy rejs 04 Serial Dom 05 Serial Alternatywy 4 06 Program Obowiązkowy

oferta programowa 01 Polskie filmy 02 Rok Kieślowskiego 03 Kabaretowy rejs 04 Serial Dom 05 Serial Alternatywy 4 06 Program Obowiązkowy wiosna 2016 Kino Polska Telewizja Kino Polska to jedyna stacja poświęcona promocji polskiego kina, a jednocześnie jeden z najbardziej popularnych kanałów filmowych w Polsce. Kultowe filmy i seriale, a

Bardziej szczegółowo

* Załączniki do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze

* Załączniki do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze * Załączniki do PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Zielonej Górze KRYTERIA OCENY OPOWIADANIA Realizacja tematu (0-7 p.) 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

PORADY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI, MATURA PISEMNA

PORADY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI, MATURA PISEMNA PORADY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI, MATURA PISEMNA A. Poziom podstawowy Rozumienie czytanego tekstu 1. Przeczytaj uważnie tekst, zwracając uwagę na śródtytuły i przypisy. 2. Na ogół jeden akapit rozwija

Bardziej szczegółowo

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ

Skraplacze wyparne. Odpaøovací kondenzátory D 127/3-5 PL/CZ Skraplacze wyparne (70 do 80 kw) Odpaøovací kondenzátory (70 do 80 kw) INSTRUKCJA DOBORU I DANE TECHNICZNE VÝBÌR A TECHNICKÁ DATA D 7/-5 PL/CZ VCL DANE I PROCEDURA DOBORU VCL DATA PRO VÝBÌR A POSTUP PØI

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

TREŚCI NAUCZANIA ZGODNE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Tytuł: Przykład włączenia Filmoteki Szkolnej do programu nauczania przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej (czwarty etap edukacyjny) Rodzaj materiału: poradnik Data

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO Sędziszów Młp. 5 września 2008 r. Kryteria ocen z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŚCIERZYNIE LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. LITERATURA 1. Kreacja bohatera-patrioty

Bardziej szczegółowo

PLAN 2017/ 2018 I SEMESTR

PLAN 2017/ 2018 I SEMESTR PLAN 2017/ 2018 I SEMESTR I rok 1 FILMOZNAWSTWO, gr. 1 8.00-9.30 wychowanie fizyczne Prof. Marek Hendrykowski Prof. Marek Hendrykowski Kino światowe: Od Lumièrów do zmierzchu kina niemego (1895-1929) Prof.

Bardziej szczegółowo

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne przygotowujemy z myślą o wybranej grupie widzów i dostosowujemy je do potrzeb odbiorców. PROPOZYCJA STRATEGICZNEJ WSPÓŁPRACY AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik

Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik Tytuł: Rola głosu w narracji filmowej- niezbędnik młodego adepta sztuki filmowej. Prowadzący: Michał Swarlik (Polski lektor młodego pokolenia. Najczęściej można usłyszeć go w reklamach telewizyjnych, radiowych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny

Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP. Wydział Humanistyczny Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w. Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SKP-W-S14_pNadGenV25YP Wydział

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Po co nam dobro wspólne, po co nam rzeczpospolita?

Po co nam dobro wspólne, po co nam rzeczpospolita? Wojciech Arndt* 42 Po co nam dobro wspólne, po co nam rzeczpospolita? Pojêcie dobra wspólnego jest obecne wœród nas. Okazuje siê jednak, e stanowi pewien k³opot czym w³aœciwie wyra enie to jest, jeœli

Bardziej szczegółowo

Analizy i interpretacje wybranych wierszy

Analizy i interpretacje wybranych wierszy Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania - Kazimierz Przerwa Tetmajer Analizy i interpretacje wybranych wierszy Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright

Bardziej szczegółowo

Psychologia zeznañ œwiadków. (w æwiczeniach)

Psychologia zeznañ œwiadków. (w æwiczeniach) Psychologia zeznañ œwiadków (w æwiczeniach) NR 105 Psychologia zeznañ œwiadków (w æwiczeniach) Redakcja naukowa Jan M. Stanik, Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009 Redaktor serii: Psychologia

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

Budowanie wypowiedzi ustnej z zakresu kształcenia językowego opartej na tekstach literackich, popularnonaukowych i publicystycznych

Budowanie wypowiedzi ustnej z zakresu kształcenia językowego opartej na tekstach literackich, popularnonaukowych i publicystycznych Budowanie wypowiedzi ustnej z zakresu kształcenia językowego opartej na tekstach literackich, popularnonaukowych i publicystycznych Warsztaty dla nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych

rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych Prasa, podział prasy i gatunków prasowych rzeczownik prasa pochodzi od łac. presso, czyli tłoczyć; nazwa pochodzi zatem od sposobu produkcji - odciskanie określonych znaków na papierze; według Prawa Prasowego

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Pañstwowe Muzeum na Majdanku. Oferta Edukacyjna

Pañstwowe Muzeum na Majdanku. Oferta Edukacyjna Pañstwowe Muzeum na Majdanku Oferta Edukacyjna Lublin 2009 Wprowadzenie Zajêcia edukacyjne organizowane w Pañstwowym Muzeum na Majdanku Lekcje muzealne Dzieñ studyjny Zwiedzanie z aktywnym udzia³em m³odzie

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

Scenariusz podstawa produkcji filmowej. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Scenariusz podstawa produkcji filmowej Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie W procesie produkcji wideofonicznej wyróżniamy dwa wzajemnie ze sobą powiązane i oddziaływujące na siebie wątki tj.

Bardziej szczegółowo

Ó ą Ę Ą ą ą Ę Ł ą ą ą ą ć ć ą ą ą ą ź ą ą ą ą ą ą ą ć ą ą ą ć ą ć ą ć ć ą ą ą ą ą ć Ę Ę ą ą Ę ą ą ć ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą Ź ć ą ą ą ą ź ą ć ą ą ą ą ą ą ą ć ą ą ą ć ą ź ą ą ć ą ą ą ą ą ą ą ć ą ć Ę ć Ę ą

Bardziej szczegółowo

Liturgia jako święta gra. Elementy teatralizacji w tzw. Mszy Trydenckiej

Liturgia jako święta gra. Elementy teatralizacji w tzw. Mszy Trydenckiej Maciej Olejnik Liturgia jako święta gra. Elementy teatralizacji w tzw. Mszy Trydenckiej Wprowadzenie: Przedmiotem mojej pracy jest problem przenikania świata teatru do katolickiej liturgii łacińskiej.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Hanna Krall. Zdążyć przed Panem Bogiem

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Hanna Krall. Zdążyć przed Panem Bogiem Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę Ł I42 MAŁGORZATA LISECKA Ejchenbaum okrela mianem,,pozol1l" czy te,,iluzji narracji mowionej", quasi-gawdziarskiej i quasi-improwizowanej. Opowiecjednej nocy zostaa ponadto, jak ju wspomniano, wyrezyserowana

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et

1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Ekonomia w twoim yciu 207 1. Domowa gospodarka, czyli jak u³o yæ bud et Gospodarstwa domowe z jednej strony s¹ g³ównym podmiotem dostarczaj¹cym zasobów pracy, a z drugiej najwa niejszym motorem konsumpcji.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM UMIEJĘTNOŚCI Na poziomie podstawowym uczeń:

JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM UMIEJĘTNOŚCI Na poziomie podstawowym uczeń: SŁUCHANIE JĘZYK POLSKI KLASA II GIMNAZJUM UMIEJĘTNOŚCI Na poziomie podstawowym uczeń: Na poziomie ponadpodstawowym uczeń: uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów, podejmuje próby aktywnego

Bardziej szczegółowo

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek

Słowniki i inne przydatne adresy. oprac. dr Aneta Drabek Słowniki i inne przydatne adresy oprac. dr Aneta Drabek Encyklopedia PWN Internetowa encyklopedia PWN zawiera wybór 80 tysięcy haseł i 5tysięcy ilustracji ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Strona 1 z 28. ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c. Strona 1 z 28 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Lp: 1 ID Publikacji: 56acb60f81064d8e0ab1378c Tytuł czasopisma: Teatr ISSN: 0040-0769 Tytuł publikacji: Teatr

Bardziej szczegółowo

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją

wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją Charakterystyka trzech rodzajów literackich Cechy charakterystyczne epiki wydarzeniach w utworze epickim opowiada narrator; jego relacja ma najczęściej charakter zobiektywizowany i cechuje ją chłodny dystans;

Bardziej szczegółowo