Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej"

Transkrypt

1 Monika Witkowska Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej Spis treści 1. Outsourcing jako przejaw restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa Istota i rodzaje outsourcingu Ogólne cele i korzyści z zastosowania outsourcingu Patologie i zagrożenie płynące z zastosowania outsourcingu Outsourcing w zakładzie ubezpieczeniowym ograniczenia prawne Nadzór nad outsourcingiem w sektorze ubezpieczeń Przykłady outsourcingu w działalności ubezpieczeniowej w Polsce i na świecie Podsumowanie Bibliografia:... 11

2 1. Outsourcing jako przejaw restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa W dobie globalizacji, zacieśniającej się integracji, a przede wszystkim wzrastającej konkurencji na międzynarodowych rynkach nieodzownym staje się ciągłe monitorowanie i podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstw. W Polsce pierwszym wyraźnym sygnałem do zrewidowania sprawności działania organizacji była transformacja systemu gospodarczego. Wymusiła ona na wielu podmiotach restrukturyzację ich działalności gospodarczej oraz dostosowanie do wymogów rynkowych. Także dziś zmienne otoczenie biznesowe zintegrowanych gospodarek wymaga szybkich i skutecznych dostosowań wewnątrz organizacji. Celem takich działań jest przede wszystkim poprawa efektywności poprzez zmiany modernizacyjne w strukturze organizacyjnej, strategii oraz stylach i technikach zarządzania. 1 W wyniku takich przekształceń przedsiębiorstwo powinno wkroczyć i być w stanie utrzymać się na torze rozwoju zbliżonym do zmian zachodzących w otoczeniu. Jedną z coraz popularniejszych metod restrukturyzacji, mającą na celu przede wszystkim obniżkę kosztów i zwiększenie efektywności działania organizacji, jest outsourcing. 1.1 Istota i rodzaje outsourcingu Henry Ford stwierdził, że jeśli czegoś nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i sprawniej niż nasi konkurenci, nie ma sensu tego robić. Rozsądniejsze jest zatrudnienie do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej, czyli outsourcing. Pojęcie outsourcing pochodzi z języka angielskiego i stanowi skrót wyrażenia outside-resource-using, oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu wykorzystanie przez przedsiębiorstwo zasobów zewnętrznych. 2 Outsourcing definiowany jest zazwyczaj jako przedsięwzięcie, polegające na przekazywaniu do realizacji zewnętrznym kontrahentom działań, jeszcze do niedawna mieszczących się w ramach danego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, oznacza, iż określone funkcje realizowane w przedsiębiorstwie są przekazywane na zewnątrz. Proces ów dotyczy przede wszystkim tych aktywności, które nie są kluczowe dla danej dziedziny działania przedsiębiorstwa. Jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne, outsourcing jest przede wszystkim działaniem strategicznym, a tylko wyjątkowo taktycznym. 3 Stąd też należy odróżnić outsourcing od zwykłego krótkoterminowego zlecenia na wykonanie usług. Jako działanie długookresowe outsourcing powoduje przebudowę systemu wokół zasadniczej działalności i zbudowanie trwałych relacji partnerskich z kontrahentami. 4 Istnieje wiele rodzajów outsourcingu. W świetle tematu pracy istotne jest wskazanie na podział ze względu na formę podporządkowania po wydzieleniu. Na tej podstawie wyróżniamy: outsourcing kapitałowy, gdzie funkcja wydzielana z przedsiębiorstwa macierzystego jest przekazywana do realizacji niezależnemu podmiotowi 1 W. M. Grudzewski, A.K. Koźmiński, Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku [w:] Zarządzanie i Kierowanie nr 3/1996, s.3. 2 M. Trocki, Outsourcing, PWE, Warszawa 2001, s M. Trocki, op.cit., s E. Banachowicz, Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją [w:] Manager 1998, nr

3 outsourcing kontraktowy, w którym określona działalność przekazywana jest do wykonania spółce-córce Ogólne cele i korzyści z zastosowania outsourcingu Jako długookresowe przedsięwzięcie restrukturyzacyjne outsourcing może przynieść wiele korzyści. Głównym celem strategicznym jest skoncentrowanie się przedsiębiorstwa macierzystego na działalności kluczowej, decydującej o jego perspektywach rozwoju. Zwiększa to niewątpliwie swobodę i elastyczność działania przedsiębiorstwa, a w konsekwencji jego efektywność. Osiągnięcie celów strategicznych ułatwia realizację celów rynkowych, takich jak poprawa pozycji konkurencyjnej czy zwiększenie skali działalności. Niewątpliwe są też korzyści ekonomiczne w postaci redukcji kosztów czy zwiększenia przychodów. W wyniku outsourcingu następuje też uproszczenie struktury organizacyjnej i odchudzenie organizacji. Przyczynić się to z kolei może do zwiększenia poufności i bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie. Jakość wykonywanych czynności powinna także wzrosnąć, gdyż przyjmujące zlecenie podmioty dysponują większą wiedzą i doświadczeniem niż zlecająca organizacja. Nie należy również pominąć aspektu motywacyjnego, wyrastającego z osiągnięcia wymienionych wcześniej korzyści. Zestawienie celów outsourcingu przedstawia poniższa tabela. Tab. Ogólne cele outsourcingu Cele strategiczne - koncentracja na kluczowej działalności - zwiększanie swobody strategicznej działalności - zwiększanie skuteczności i efektywności działalności - zwiększanie elastyczności działania - bezinwestycyjny dostęp do know-how Cele rynkowe - poprawa pozycji konkurencyjnej - zwiększenie skali działalności - dywersyfikacja lub koncentracja działalności Cele ekonomiczne - zwiększenie przychodów - redukcja kosztów - zmiana kategorii z kosztów stałych do zmiennych - poprawa wyników ekonomicznych - ograniczenie ryzyka ekonomicznego Cele organizacyjne - odchudzenie struktury organizacyjnej - uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych - racjonalizacja zatrudnienia - poufność i bezpieczeństwo danych w organizacji 5 M. Trocki, op.cit., s

4 Cele motywacyjne - obiektywizacja wyników ekonomicznych - upowszechnienie myślenia i działania ekonomicznego - rozwój przedsiębiorczości - silniejsza motywacja Źródło: M. Trocki, op.cit., s. 52., opracowanie własne. Należy zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do powszechnego przekonania, iż celem outsourcingu jest jedynie redukcja kosztów, powyższe wnioskowanie ukazuje szersze oddziaływanie tej metody restrukturyzacyjnej i jej wielorakie korzyści. 1.3 Patologie i zagrożenie płynące z zastosowania outsourcingu Jak każde strategiczne przedsięwzięcie, outsourcing niesie ze sobą zarówno szanse jak i zagrożenia. Przeciwnicy outsourcingu wskazują, iż nie ma pewności, że inny podmiot wykona zlecone prace lepiej i taniej niż przedsiębiorstwo macierzyste. Może się zdarzyć (szczególnie w przypadku outsourcingu kontraktowego), iż zleceniobiorca słabo identyfikuje się z podmiotem macierzystym, a kontrola jego działalności jest utrudniona. Z drugiej strony, powierzenie czynności podmiotowi zewnętrznemu uzależnia w pewnym sensie zleceniodawcę od tego podmiotu, gdyż nie posiadając dłużej własnych służb w określonej dziedzinie, nie będzie w stanie przejąć tych czynności w przypadku nienależytego wykonania bądź też rezygnacji ze współpracy. Rodzi to dla przedsiębiorstwa poważne zagrożenia finansowe. Należy również nadmienić, iż w takim samym stopniu jak udany outsourcing może prowadzić do motywacji pracowników, nieprawidłowe, patologiczne przedsięwzięcie może przyczynić się demoralizacji kadry. W skrajnym przypadku pracownicy mogą zatracić poczucie odpowiedzialności oraz lojalność wobec zakładu pracy. 6 Takie patologiczne zastosowania outsourcingu wynikają bądź to z niedostatecznej wiedzy, bądź z niezgodnych z interesami przedsiębiorstwa intencji. Do najczęściej popełnianych błędów przy przeprowadzaniu outsourcingu należą: brak precyzyjnej i pełnej informacji o kosztach istniejącego rozwiązania brak planu strategicznego brak odpowiedniej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa brak akceptacji decyzji wśród części kierowników czy pracowników niewłaściwy wybór przedsiębiorstwa outsourcingowego brak restrukturyzacji towarzyszącej realizacji funkcji zbyt optymistyczne oszacowania dotyczące wzrostu przychodów niedocenienie trudności związanych z samodzielną działalnością spółki 7 W świetle powyższych zagrożeń niezwykle ważnym jest, aby wnikliwie przeanalizować celowość outsourcingu, przede wszystkim poznać usługobiorcę, jego przeszłość, doświadczenie, standing oraz możliwość i sposób kontrolowania zlecanej działalności. 6 Podstawy ubezpieczeń. Przedsiębiorstwo, t.iii, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2003, s M. Trocki, op.cit., s

5 2. Outsourcing w zakładzie ubezpieczeniowym ograniczenia prawne Jak w każdym przedsiębiorstwie, outsourcing może być również realizowany w zakładzie ubezpieczeń. Jednak ze względu na charakter prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń działalności i fakt, że są to instytucje zaufania publicznego, regulacje prawne nakładają pewne ograniczenia na zakres możliwego wykorzystania outsourcingu. Odwołać się tu należy do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr XX, poz. XX, dalej zwana ustawą o działalności ubezpieczeniowej). Art. 3 ust. 1 ww. ustawy definiuje działalność ubezpieczeniową jako wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Definicja ta nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednią ustawą z lipca 2000 roku. Zgodnie z poprzednimi i obecnymi regulacjami, wykonywanie niektórych z tych czynności zakład ubezpieczeń może zlecać innym podmiotom (art.3 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Jednak zakres tych czynności uległ nieznacznej zmianie w porównaniu z poprzednim stanem prawnym i obecnie obejmuje następujące czynności ubezpieczeniowe (art. 3 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej): 1) ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w umowach gwarancji ubezpieczeniowych; 2) wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 3) przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej; 4) prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych, zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową; 5) prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych odnoszących się do wierzytelności ubezpieczającego mających bezpośredni wpływ na zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umów, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 6) lokowanie środków zakładu ubezpieczeń; 7) wykonywanie innych czynności określonych w przepisach innych ustaw 8 Zakład ubezpieczeń może zlecać innym podmiotom również następujące czynności, wymienione w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej: 1) ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; 8 Np. czynności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez osobę lub jednostkę uprawnioną do świadczenia takich ustaw, na mocy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile księgi rachunkowe będą prowadzone na terytorium Polski; A. Świsłowski, Outsourcing w zakładzie ubezpieczeniowym [w:] Biuletyn Miesięczny KNUiFE nr 5 sierpień

6 2) ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych; 3) ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia; 4) czynności zapobiegania powstawaniu albo zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. Do tego należy dodać, iż art. 3 ust. 3 wymienia explicite jako jedną z czynności ubezpieczeniowych zlecanie uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym 9 zawierania umów ubezpieczenia, umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych kolejna możliwość wykorzystania outsourcingu. Zaznaczyć również należy, iż w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, wymienione są enumeratywnie czynności ubezpieczeniowe, których zakład ubezpieczeń zlecać nie może. Należą do nich (art.3 ust.3): 2) składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1; 3) ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawieranych umów, o których mowa w pkt.1; 4) ustanawianie w drodze czynności cywilnoprawnych, zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których mowa w pkt 1. Odnotować również należy, iż w katalogu czynności ubezpieczeniowych w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej nie umieszczono marketingu i reklamy w zakresie świadczonych usług ubezpieczeniowych. Nie oznacza to bynajmniej, iż zakład ubezpieczeń nie może wykonania tej funkcji zlecać innym podmiotom. Zgodnie z nową ustawą marketing i reklamę, podobnie jak np. zarządzanie systemem informatycznym, należy traktować jako działalność bezpośrednią związaną z działalnością ubezpieczeniową, o której mówi art. 3 ust 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Co do zlecanie innym podmiotom przedmiotu takiej działalności ustawa nie formułuje żadnych zakazów. Stąd też zakład ubezpieczeń może prowadzić marketing i reklamę samodzielnie bądź też zlecać ją do wykonania innym podmiotom. Rozpatrując zakres możliwego outsourcingu w zakładzie ubezpieczeń, należy jeszcze wspomnieć o ograniczeniu wypływającym z ochrony informacji dotyczących poszczególnych umów ubezpieczenia. Oferując specyficzną usługę, jaką jest ochrona ubezpieczeniowa, zakłady ubezpieczeniowe żądają od swoich klientów danych i informacji dotyczących zarówno ich życia prywatnego jak i sytuacji materialnej i zawodowej. Ubezpieczający mają prawo oczekiwać, iż informacje te zostanę otoczone szczególną ochroną. Ustawodawca dał temu wyraz w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 19 ust.1), które stanowią, iż zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty za pomocą, których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. Jednocześnie art. 19 ust. 2. ustawy zwalnia z ww. zakazu informacje udzielane na wniosek: 9 w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154) - 6 -

7 podmiotu przetwarzającego, na zlecenie zakładu ubezpieczeń, dane dotyczące ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz administrujących indywidualnych kontami jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym zleceniobiorców czynności określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-6 oraz w ust. 5 w zakresie, w jakim dotyczą one zleconych czynności Drugi z wymienionych podpunktów został dodany w najnowszej ustawie. We wcześniejszych regulacjach ustawodawca nie uwzględnił konieczności przekazywania zleceniobiorcom zakładów ubezpieczeń informacji dotyczących indywidualnych umów ubezpieczenia. Nowa ustawa daje wyraz coraz to powszechniejszej tendencji do outsourcingu w sektorze ubezpieczeniowym. Jednocześnie należy nadmienić, iż, jak stanowi art. 19 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności przez inne podmioty nie ogranicza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wynikającej z zakazu udzielania informacji o poszczególnych umowach ubezpieczenia. Oznacza to, że w przypadku złamania zakazu dochowania tajemnicy przez zleceniobiorców, odpowiedzialność za szkody ponosi zakład ubezpieczeń. Nie jest więc tu możliwe osiągnięcie jednego z celów outsourcingu, jakim jest przeniesienie odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny. 3. Nadzór nad outsourcingiem w sektorze ubezpieczeń Z uwagi na fakt, iż ustawowym zadaniem organu nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia, outsourcing w zakładach ubezpieczeń pozostaje w stałym zainteresowaniu organu nadzoru. Pod szczególnym nadzorem pozostają przypadki outsourcingu dotyczące kontaktów zakładu ubezpieczeń z klientami, prace wykorzystujące poufne dane i informacje, jak również outsourcing kapitałowy. Badając przypadki outsourcingu w sektorze ubezpieczeń, polski organ nadzoru stara się przeanalizować następujące kwestie: 1) wiedzę zakładu ubezpieczeń na temat usługodawcy, jego przeszłości i doświadczenia 2) stopień zabezpieczenia interesów zakładu ubezpieczeń, interesów osób ubezpieczonych i uposażonych z umów ubezpieczenia, także w przypadku zaniechania wykonywania zleconych czynności lub wypowiedzenia umowy 3) stopień zwiększenia ryzyka poprzez prowadzenie outsourcingu i uzależnienia działalności zakładu ubezpieczeń od usługodawcy 4) zasadność zlecenia usług ze względu na jakość ich wykonywania 5) stopień kontroli wykonywia zleconych usług i czynności 6) ewentualne zdemoralizowanie pracowników i kadry zarządzającej zakład ubezpieczeń czy też uśpienie ich czujności na nieprawidłowości i zagrożenia dla interesów zakładu i jego klientów - 7 -

8 7) fakt przeprowadzenia odpowiedniej analizy (słabych i mocnych stron, sznas i zagrożeń) poprzedzającej wprowadzenie outsourcingu, uzasadnienie jego wprowadzenia ze względu na rzeczywiste potrzeby zakładu ubezpieczeń 8) planowane efekty realizacji outsourcingu, stopień ich osiągnięcia, ich ocena, ewentualne wnioski i decyzje podjęte przez zakład ubezpieczeń 10 Jeżeli w rezultacie przeprowadzonej analizy, organ nadzoru uzna, iż wykorzystanie outsourcingu w określonym zakładzie ubezpieczeń doprowadzić może do zachwiania równowagi finansowej czy też zagrożenia interesów jego klientów, może wydać zalecenie mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności zakładu ubezpieczeń do przepisów prawa. Forma i środki do osiągnięcia tego celu pozostają w gestii organu nadzoru. Działania takie w przypadku outsourcingu miały już miejsce. 4. Przykłady outsourcingu w działalności ubezpieczeniowej w Polsce i na świecie Z roku na rok rozszerza się zakres wykorzystania outsourcingu w zakładach ubezpieczeń w Polsce i na świecie. Wśród największych zagranicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych zarysowuje się w ramach outsourcingu tendencja do współpracy z dużymi firmami informatycznymi lub telekomunikacyjnym i wykorzystywania w ubezpieczeniach najbardziej zaawansowanych technologii. Przykładem takiej nowatorskiej współpracy na zasadzie outsourcingu może być porozumienie Pay As You Drive zawarte między międzynarodowym towarzystwem ubezpieczeniowym Norwich Union, firmą IBM oraz brytyjską siecią telekomunikacyjną Orange. Przedmiotem umowy jest innowacyjny sposób naliczania składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zamontowane w pojazdach samochodowych urządzenia komputerowe IBM oraz infrastruktura telekomunikacyjna obsługiwana przez sieć Orange umożliwi bardziej dokładne ustalenie składki ubezpieczeniowej klienta w oparciu o rzeczywiste użytkowanie pojazdu. Zwiastuje to przełom w zakresie składek na ubezpieczenia komunikacyjne, dzięki któremu klienci zyskają lepszą kontrolę, większą elastyczność i szerszy wybór. Jest to także przykład szerokiego zastosowania outsourcingu. Powszechnym wykorzystaniem outsourcingu w zakładach ubezpieczeń na świecie jest tworzenie i administracja specjalnie dedykowanych systemów informatycznych. W takich zastosowaniach wyspecjalizowała się firma produkująca rozwiązania systemowe SAP. Standardowy produkt tej firmy, pakiet SAP for Insurance, jest kupowany przez koncerny ubezpieczeniowe i w porozumieniu z nimi wzbogacany o elementy odpowiadające ich potrzebom oraz specyfice pracy. Moduł ten pozwala na integrację wszystkich etapów procesu ubezpieczenia, począwszy od pierwszego kontaktu z klientem po zarządzanie polisami, ofertami ubezpieczeniowymi, opłatami i roszczeniami. Operacje stają się prostsze, a w oparciu o dostępne dane możliwe jest tworzenie całościowych analiz wspomagających decyzje strategiczne. W Polsce z usług SAP korzysta niewiele firm. Do tych nielicznych zaliczyć można Generali Życie towarzystwo ubezpieczeń spółka akcyjna. Wciąż jednak system SAP wykorzystywany jest w ograniczonym zakresie. Najbardziej popularną formą outsourcingu w 10 A. Świsłowski, op.cit

9 polskich zakładach ubezpieczeń, występującą praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów gwarancji ubezpieczeniowych, czasami połączone z obsługą i monitorowaniem tych umów po ich zawarciu. Inne przykłady outsourcingu w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce to m.in.: dokonywanie oceny ryzyka oraz ustalenie wartości przedmiotu ubezpieczenia przed zawarciem samej umowy (np. w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach dużych ryzyk przemysłowych) ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych oraz wysokości szkód zarządzanie całym lub częścią portfela lokat zakładu ubezpieczeń (w tym ich wycena na dzień bilansowy) prowadzenie call center administrowanie majątkiem zakładu (zarząd nieruchomościami, obsługa administracyjna jednostek zakładu) marketing i reklama w zakresie świadczonych usług ubezpieczeniowych tworzenie oprogramowania wspierającego zarządzanie zakładem zarządzanie systemem informatycznym składowanie dokumentacji księgowej, kopii danych z systemu informatycznego zakładu prowadzenie spraw kadrowych, w tym rekrutacja pracowników obsługa prawna zakładu ubezpieczeń 11 W Polsce często zaobserwować można przypadki wykorzystania outsourcingu kapitałowego w ramach grup finansowych. Przykładem mogą tu być zarówno typowo ubezpieczeniowe grupy kapitałowe (np. Ergo Hestia czy PZU) czy też całe koncerny finansowe (np. ING). Nie rzadziej wykorzystywany jest outsourcing kontraktowy, choć nie jest on tak widoczny dla osoby z zewnątrz firmy. 5. Podsumowanie Outsourcing nie jest zjawiskiem nowym. Jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne dynamicznie rozwijał się w latach dziewięćdziesiątych i do dziś stosowany jest przez wiele przedsiębiorstw ze względu na swoje liczne korzyści. Outsourcing pozwala przede wszystkim na koncentrację na kluczowej działalności i poprawę konkurencyjności na rynku. Wymiernymi korzyściami są redukcja kosztów i odchudzenie struktury organizacyjnej. Jednocześnie niesie on ze sobą zagrożenia wynikające z przekazania części zadań do realizacji poza firmą macierzystą. 11 A. Świsłowski, Outsourcing w zakładzie ubezpieczeń [w:] Biuletyn Miesięczny KNUiFE nr 5 sierpień

10 Jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne outsourcing jest również wykorzystywany w zakładach ubezpieczeń. Mimo pewnych ustawowych ograniczeń co do przedmiotu zlecanej działalności i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za przekazywane dane, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe decydują się na zlecanie zewnętrznym podmiotom coraz to większej liczby czynności. Ustawodawca stara się dostosowywać przepisy prawne do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, co uwidacznia się w coraz to dokładniejszych uregulowaniach outsourcingu w prawie ubezpieczeniowym. Ogromną rolę w procesie outsourcingu odgrywa organ nadzoru, który monitoruje jego przebieg i uprzedza ewentualne negatywne rozstrzygnięcia. Przykładów wykorzystania outsourcingu w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce i za granicą można znaleźć wiele. Dotyczą one przede wszystkim zarządzania systemami informacyjnymi, działalności lokacyjnej oraz procesu likwidacji szkód. Wykorzystanie zewnętrznych partnerów do stałej realizacji konkretnych zadań przyczynia się do znacznej redukcji wydatków i większego profesjonalizmu w świadczeniu usług przez zakłady ubezpieczeń. Korzyści są zatem odczuwalne również bezpośrednio przez klientów przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Ze względu jednak na istniejące zagrożenia wprowadzenie outsourcingu wymaga wiele doświadczenia zarówno od zakładu ubezpieczeń jak i od firmy kooperującej. W wielu przypadkach zakłady działające w Polsce korzystają z doświadczeń swoich macierzystych central, które od dawna wykorzystują w swej działalności dobrodziejstwa outsourcingu. Oczekiwać należy, iż w najbliższych latach tendencja do wykorzystywania outsourcingu w zakładach ubezpieczeń ulegnie nasileniu i stanie się on w sektorze ubezpieczeniowym zjawiskiem powszechnym

11 6. Bibliografia: 1. Banachowicz E., Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją [w:] Manager 1998, nr 9 2. Grudzewski W. M., Koźmiński A. K., Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku [w:] Zarządzanie i Kierowanie nr 3/ Podstawy ubezpieczeń. Przedsiębiorstwo, t. III, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa Rękas M., Wykorzystanie usług outsourcingowych w zarządzaniu nowoczesną firmą [w:] Zarządzanie i Marketing Nr 20, Sudolska A., Powstawanie grup kapitałowych w drodze outsourcingu kapitałowego [w:] Przegląd Organizacji 4/2003, s Świsłowski A., Outsourcing w zakładach ubezpieczeń [w:] Biuletyn Miesięczny KNUiFE nr 5 sierpień Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa Williams C. A., Smith M. L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U nr 124 poz

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeo związane z outsourcingiem usług IT Julita Zimoch-Tuchołka, radca prawny, Partner Monika Malinowska-Hyla,

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k.

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing czym jest? Powierzenie przez organizację realizacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO W dniu... w... pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul...., zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez : 1...., 2.... a BROKEREM UBEZPIECZENIOWYM... zamieszkałym przy ul...

Bardziej szczegółowo

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie

Wybrane akty prawne krajowe i europejskie Wybrane akty prawne krajowe i europejskie I. Rynek kapitałowy A. Regulacje UE 1. dyrektywa Rady 93/6/EWG z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie adekwatności kapitałowej przedsiębiorstw inwestycyjnych j instytucji

Bardziej szczegółowo

Bancassurance quo vadis? na IV Kongress Bancassurance października 2012 r. Hotel Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy

Bancassurance quo vadis? na IV Kongress Bancassurance października 2012 r. Hotel Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy Bancassurance quo vadis? na IV Kongress Bancassurance 25-26 października 2012 r. Hotel Holiday Inn w Józefowie k. Warszawy 1 Bancassurance definicja i zakres W polskim prawie brak jest formalnej definicji

Bardziej szczegółowo

Raport o skargach i odwołaniach klientów ERGO Hestii

Raport o skargach i odwołaniach klientów ERGO Hestii Raport o skargach i odwołaniach klientów ERGO Hestii Raport nr 17. III kwartał 2016 Strona 1 z 6 Raport o reklamacjach i odwołaniach klientów Grupy ERGO Hestia Raport nr 17. III kwartał 2016 roku Raport

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPP2/443-113/11-3/MM. Data 2011.05.05. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPP2/443-113/11-3/MM. Data 2011.05.05. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/443-113/11-3/MM Data 2011.05.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Patologie outsourcingu w teorii i praktyce gospodarczej

Patologie outsourcingu w teorii i praktyce gospodarczej Marek Matejun Patologie outsourcingu w teorii i praktyce gospodarczej [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] Wprowadzenie Outsourcing to określenie stosowane w odniesieniu do przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Business Process Outsourcing (BPO) Kancelaria Prawna FGGK ul. Dolna 10 lok. 2, Warszawa,

Business Process Outsourcing (BPO) Kancelaria Prawna FGGK ul. Dolna 10 lok. 2, Warszawa, Business Process Outsourcing (BPO) adw. Edyta Gosk-Grodzka adw. Krzysztof Freliszka Kancelaria Prawna FGGK ul. Dolna 10 lok. 2, 00-774 Warszawa, www.fggk.pl Co to jest BPO (Business Process Outsourcing)

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej

UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej UMOWA na świadczenie usługi brokerskiej zawarta w dniu.2015 r. w pomiędzy: Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Czechowskiej 19 lok. 7, 20-072 Lublin, REGON: 061743021,

Bardziej szczegółowo

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U

Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Bancassurance wybrane aspekty księgowe i regulacyjne Rekomendacji U Andrzej Gałkowski Partner 24 października 2014 kpmg.pl Spis treści Strona Obszary objęte Rekomendacją U wpływ na działalność Banku 2

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:...

reprezentowanym przez:... UMOWA BROKERSKA Krzysztof Ł. Wilczyński Broker Ubezpieczeniowy Strony zawierają niniejszą umowę w intencji zapewnienia Ubezpieczającemu niezbędnych usług w zakresie ubezpieczeń, w szczególności wykonania

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II

DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II DZIAŁALNOŚĆ REASEKURACYJNA W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II Szkolenie dla Polskiej Izby Ubezpieczeń www.dlapiper.com Insert date with Firm Tools > Change Presentation 0 System aktów prawnych regulujących działalność

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Raport o skargach i odwołaniach klientów ERGO Hestii. Raport nr 13. I półrocze 2015

Raport o skargach i odwołaniach klientów ERGO Hestii. Raport nr 13. I półrocze 2015 Raport o skargach i odwołaniach klientów ERGO Hestii Raport nr 13. I półrocze 2015 Raport o skargach i odwołaniach klientów ERGO Hestii Jako pierwsi na rynku ubezpieczeń postanowiliśmy zaprezentować kluczowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Outsourcing, a praca tymczasowa-

Outsourcing, a praca tymczasowa- , a praca tymczasowa- podstawowe zagadnienia Izabela Struczyńska Starszy Inspektor Pracy Podstawa: opracowanie Departamentu Legalności Zatrudnienia Gdańsk 24-25.11.2014 r. Definicja świadoma rezygnacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 Część pierwsza PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH Rozdział 1 HISTORIA UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH 17 Rozdział 2 FORMALNA KLASYFIKACJA I CECHY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH 23 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

RISK MANAGEMENT W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ

RISK MANAGEMENT W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ RISK MANAGEMENT W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ I NIE RYZYKOWAĆ Aleksandra Wojnarowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Risk management, czyli zarządzanie ryzykiem

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz mfundusz dla każdego, Subfundusz mfundusz dla aktywnych, Subfundusz mfundusz dla odważnych. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta nr LHQ0757287/1

Oferta nr LHQ0757287/1 Oferta nr LHQ0757287/1 Obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących księgi rachunkowe 1. Ubezpieczyciel Lloyd's (Syndykat 2468) 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1.Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 1) ryzyku należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację

Bardziej szczegółowo

spis treści Wstęp... 7

spis treści Wstęp... 7 spis treści Wstęp... 7 Rozdział I. Problem outsourcingu w naukach o zarządzaniu... 9 1...Geneza.i.istota.outsourcingu.w.zarządzaniu.organizacjami... 9 1.1...Rys.historyczny.outsourcingu... 11 1.2...Outsourcing..jaki,.kiedy.i.dlaczego?...

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujące w Towarzystwach Ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia. W Towarzystwach Ubezpieczeń, wchodzących w skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Big data. a regulacje prawne. Dr Arwid Mednis, radca prawny 26 listopada 2014 r.

Big data. a regulacje prawne. Dr Arwid Mednis, radca prawny 26 listopada 2014 r. Big data a regulacje prawne Dr Arwid Mednis, radca prawny 26 listopada 2014 r. 2 Prawo do prywatności wskazanie sfer prywatności: prywatność informacyjna (informacje o osobie) tajemnice świata wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Działalność ubezpieczeniową w Polsce regulują postanowienia Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a prowadzenie tej działalności wymaga uzyskania stosownego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 124 poz USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 124 poz USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego Warunki zaliczenia Egzamin pisemny: 22 stycznia 2012 r. Godz. 11.05-12.40 w Sali RA3. UBEZPIECZENIA Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Katedra Makroekonomii pokój A 109, tel. (17) 866 11 34 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD DO

ZA OKRES OD DO RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 01.04.2010 DO 30.06.2010 SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1. PRZYCHODY NETTO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI

RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI RELACJE MIĘDZY HANDLEM A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI RÓŻNICE MIĘDZY DEFINICJĄ HANDLU A KANAŁAMI DYSTRYBUCJI HANDEL wyspecjalizowana dziedzina pracy społecznej. Zaplanowane wykonywanie pośredniczenia w obrocie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wersja 1.0

Procedura zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wersja 1.0 Procedura zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wersja 1.0 Metryka dokumentu Właściciel dokumentu Zespół ds. Zgodności z Przepisami Tytuł dokumentu Procedura

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty

Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Grupa Motoryzacyjna ZPL warsztaty Warszawa, Polska Listopad 2014 HISTORIA UBEZPIECZEŃ PRZEDMIOTÓW LEASINGU W PZU udział ubezpieczeń leasingowych w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych PZU i klienta korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/139

Kancelaria Sejmu s. 1/139 Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej Nr 142 (1291) 2005-07-27 Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw.

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's Polisa ubezpieczeniowa Lloyd's zawarta w imieniu i na rzecz wskazanych syndykatów Lloyd's przez Leadenhall Polska S.A. (zwaną 'Coverholder') Polisa została wystawiona na podstawie pełnomocnictwa numer

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r.

Rekomendacja U. (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. Rekomendacja U (R)ewolucja na rynku Bancassurance. 25 listopada 2014r. 2 3 Rekomendacja 7.1 Bank jako ubezpieczający w danej umowie ubezpieczenia nie powinien jednocześnie przy tej samej umowie występować

Bardziej szczegółowo

Broker ubezpieczeniowy. Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010

Broker ubezpieczeniowy. Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010 Leszek Niedałtowski Wiceprezes Zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Poznań, 26.01.2010 Program 1. STBU i Brokerownia Umiejętności; 2. Ryzyko i Ubezpieczenia; 3. Struktura Rynku. Rola Brokera;

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Część I. Uwarunkowania unijne Jan Monkiewicz Regulacje i nadzór ubezpieczeniowy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu... 17 1. Uwagi wprowadzające... 17 2. Model biznesowy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów

Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Bancassurance reaktywacja z uwzględnieniem interesów konsumentów Anna Dąbrowska Warszawa, 8 października 2015 r. PROBLEMY odmowa spełnienia i zaniżanie wysokościświadczeń; problem zwrotu składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty.

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty. Działając w oparciu o treść art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 roku poz. 827) w związku z wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jako przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku Catalyst. Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Kancelaria Medius SA

Debiut na rynku Catalyst. Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Kancelaria Medius SA Debiut na rynku Catalyst Warszawa, 13 czerwca 2013 r. O Kancelarii Medius SA Kancelaria Medius Spółka Akcyjna powstała w celu świadczenia usług windykacyjnych Klientom biznesowym i indywidualnym, chcącym

Bardziej szczegółowo

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17.

Orkanika Sp. z o.o. Lublin, Mełgiew Minkowice Kolonia 53. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Orkanika Sp. z o.o. Lublin, 01.07.2017. 21-007 Mełgiew Minkowice Kolonia 53 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/17. Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu nr RPLU.03.07.00-06-0363/16 pt. Sieć Europejskich

Bardziej szczegółowo

NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami. Studium przypadku 1: outsourcing szablony zgodności

NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami. Studium przypadku 1: outsourcing szablony zgodności Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Studium przypadku 1: outsourcing szablony zgodności II spotkanie Komitetu Konsultacyjnego Projektu Gdańsk, 13-14 grudnia 2010 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń. Spółka Akcyjna. Vienna Insurance Group

Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń. Spółka Akcyjna. Vienna Insurance Group Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 1/9 Spis treści ROZDZIAŁI... 3 1. Cel procedury... 3 2. Przedmiot i zakres... 3 3. Definicje...

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR-411/30/03/DL Warszawa, 08.01.2004 r. DECYZJA Nr DAR - 1 /2004 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach)

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach) UBEZPIECZENIE Ubezpieczenie to urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC DELTA Subfundusz KBC GAMMA Subfundusz KBC SIGMA Obligacji

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w języku angielskim: Motor Third Party Liability

Bardziej szczegółowo

Które czynności z zakresu ubezpieczeń są zwolnione z VAT

Które czynności z zakresu ubezpieczeń są zwolnione z VAT Które czynności z zakresu ubezpieczeń są zwolnione z VAT Czy ustalenie rozmiaru szkody albo wydawanie polis są usługami ubezpieczeniowymi? Ponieważ przepisy nie są jednoznaczne, warto sięgnąć do orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo