Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej"

Transkrypt

1 Monika Witkowska Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej Spis treści 1. Outsourcing jako przejaw restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa Istota i rodzaje outsourcingu Ogólne cele i korzyści z zastosowania outsourcingu Patologie i zagrożenie płynące z zastosowania outsourcingu Outsourcing w zakładzie ubezpieczeniowym ograniczenia prawne Nadzór nad outsourcingiem w sektorze ubezpieczeń Przykłady outsourcingu w działalności ubezpieczeniowej w Polsce i na świecie Podsumowanie Bibliografia:... 11

2 1. Outsourcing jako przejaw restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa W dobie globalizacji, zacieśniającej się integracji, a przede wszystkim wzrastającej konkurencji na międzynarodowych rynkach nieodzownym staje się ciągłe monitorowanie i podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstw. W Polsce pierwszym wyraźnym sygnałem do zrewidowania sprawności działania organizacji była transformacja systemu gospodarczego. Wymusiła ona na wielu podmiotach restrukturyzację ich działalności gospodarczej oraz dostosowanie do wymogów rynkowych. Także dziś zmienne otoczenie biznesowe zintegrowanych gospodarek wymaga szybkich i skutecznych dostosowań wewnątrz organizacji. Celem takich działań jest przede wszystkim poprawa efektywności poprzez zmiany modernizacyjne w strukturze organizacyjnej, strategii oraz stylach i technikach zarządzania. 1 W wyniku takich przekształceń przedsiębiorstwo powinno wkroczyć i być w stanie utrzymać się na torze rozwoju zbliżonym do zmian zachodzących w otoczeniu. Jedną z coraz popularniejszych metod restrukturyzacji, mającą na celu przede wszystkim obniżkę kosztów i zwiększenie efektywności działania organizacji, jest outsourcing. 1.1 Istota i rodzaje outsourcingu Henry Ford stwierdził, że jeśli czegoś nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i sprawniej niż nasi konkurenci, nie ma sensu tego robić. Rozsądniejsze jest zatrudnienie do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej, czyli outsourcing. Pojęcie outsourcing pochodzi z języka angielskiego i stanowi skrót wyrażenia outside-resource-using, oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu wykorzystanie przez przedsiębiorstwo zasobów zewnętrznych. 2 Outsourcing definiowany jest zazwyczaj jako przedsięwzięcie, polegające na przekazywaniu do realizacji zewnętrznym kontrahentom działań, jeszcze do niedawna mieszczących się w ramach danego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, oznacza, iż określone funkcje realizowane w przedsiębiorstwie są przekazywane na zewnątrz. Proces ów dotyczy przede wszystkim tych aktywności, które nie są kluczowe dla danej dziedziny działania przedsiębiorstwa. Jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne, outsourcing jest przede wszystkim działaniem strategicznym, a tylko wyjątkowo taktycznym. 3 Stąd też należy odróżnić outsourcing od zwykłego krótkoterminowego zlecenia na wykonanie usług. Jako działanie długookresowe outsourcing powoduje przebudowę systemu wokół zasadniczej działalności i zbudowanie trwałych relacji partnerskich z kontrahentami. 4 Istnieje wiele rodzajów outsourcingu. W świetle tematu pracy istotne jest wskazanie na podział ze względu na formę podporządkowania po wydzieleniu. Na tej podstawie wyróżniamy: outsourcing kapitałowy, gdzie funkcja wydzielana z przedsiębiorstwa macierzystego jest przekazywana do realizacji niezależnemu podmiotowi 1 W. M. Grudzewski, A.K. Koźmiński, Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku [w:] Zarządzanie i Kierowanie nr 3/1996, s.3. 2 M. Trocki, Outsourcing, PWE, Warszawa 2001, s M. Trocki, op.cit., s E. Banachowicz, Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją [w:] Manager 1998, nr

3 outsourcing kontraktowy, w którym określona działalność przekazywana jest do wykonania spółce-córce Ogólne cele i korzyści z zastosowania outsourcingu Jako długookresowe przedsięwzięcie restrukturyzacyjne outsourcing może przynieść wiele korzyści. Głównym celem strategicznym jest skoncentrowanie się przedsiębiorstwa macierzystego na działalności kluczowej, decydującej o jego perspektywach rozwoju. Zwiększa to niewątpliwie swobodę i elastyczność działania przedsiębiorstwa, a w konsekwencji jego efektywność. Osiągnięcie celów strategicznych ułatwia realizację celów rynkowych, takich jak poprawa pozycji konkurencyjnej czy zwiększenie skali działalności. Niewątpliwe są też korzyści ekonomiczne w postaci redukcji kosztów czy zwiększenia przychodów. W wyniku outsourcingu następuje też uproszczenie struktury organizacyjnej i odchudzenie organizacji. Przyczynić się to z kolei może do zwiększenia poufności i bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie. Jakość wykonywanych czynności powinna także wzrosnąć, gdyż przyjmujące zlecenie podmioty dysponują większą wiedzą i doświadczeniem niż zlecająca organizacja. Nie należy również pominąć aspektu motywacyjnego, wyrastającego z osiągnięcia wymienionych wcześniej korzyści. Zestawienie celów outsourcingu przedstawia poniższa tabela. Tab. Ogólne cele outsourcingu Cele strategiczne - koncentracja na kluczowej działalności - zwiększanie swobody strategicznej działalności - zwiększanie skuteczności i efektywności działalności - zwiększanie elastyczności działania - bezinwestycyjny dostęp do know-how Cele rynkowe - poprawa pozycji konkurencyjnej - zwiększenie skali działalności - dywersyfikacja lub koncentracja działalności Cele ekonomiczne - zwiększenie przychodów - redukcja kosztów - zmiana kategorii z kosztów stałych do zmiennych - poprawa wyników ekonomicznych - ograniczenie ryzyka ekonomicznego Cele organizacyjne - odchudzenie struktury organizacyjnej - uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych - racjonalizacja zatrudnienia - poufność i bezpieczeństwo danych w organizacji 5 M. Trocki, op.cit., s

4 Cele motywacyjne - obiektywizacja wyników ekonomicznych - upowszechnienie myślenia i działania ekonomicznego - rozwój przedsiębiorczości - silniejsza motywacja Źródło: M. Trocki, op.cit., s. 52., opracowanie własne. Należy zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do powszechnego przekonania, iż celem outsourcingu jest jedynie redukcja kosztów, powyższe wnioskowanie ukazuje szersze oddziaływanie tej metody restrukturyzacyjnej i jej wielorakie korzyści. 1.3 Patologie i zagrożenie płynące z zastosowania outsourcingu Jak każde strategiczne przedsięwzięcie, outsourcing niesie ze sobą zarówno szanse jak i zagrożenia. Przeciwnicy outsourcingu wskazują, iż nie ma pewności, że inny podmiot wykona zlecone prace lepiej i taniej niż przedsiębiorstwo macierzyste. Może się zdarzyć (szczególnie w przypadku outsourcingu kontraktowego), iż zleceniobiorca słabo identyfikuje się z podmiotem macierzystym, a kontrola jego działalności jest utrudniona. Z drugiej strony, powierzenie czynności podmiotowi zewnętrznemu uzależnia w pewnym sensie zleceniodawcę od tego podmiotu, gdyż nie posiadając dłużej własnych służb w określonej dziedzinie, nie będzie w stanie przejąć tych czynności w przypadku nienależytego wykonania bądź też rezygnacji ze współpracy. Rodzi to dla przedsiębiorstwa poważne zagrożenia finansowe. Należy również nadmienić, iż w takim samym stopniu jak udany outsourcing może prowadzić do motywacji pracowników, nieprawidłowe, patologiczne przedsięwzięcie może przyczynić się demoralizacji kadry. W skrajnym przypadku pracownicy mogą zatracić poczucie odpowiedzialności oraz lojalność wobec zakładu pracy. 6 Takie patologiczne zastosowania outsourcingu wynikają bądź to z niedostatecznej wiedzy, bądź z niezgodnych z interesami przedsiębiorstwa intencji. Do najczęściej popełnianych błędów przy przeprowadzaniu outsourcingu należą: brak precyzyjnej i pełnej informacji o kosztach istniejącego rozwiązania brak planu strategicznego brak odpowiedniej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa brak akceptacji decyzji wśród części kierowników czy pracowników niewłaściwy wybór przedsiębiorstwa outsourcingowego brak restrukturyzacji towarzyszącej realizacji funkcji zbyt optymistyczne oszacowania dotyczące wzrostu przychodów niedocenienie trudności związanych z samodzielną działalnością spółki 7 W świetle powyższych zagrożeń niezwykle ważnym jest, aby wnikliwie przeanalizować celowość outsourcingu, przede wszystkim poznać usługobiorcę, jego przeszłość, doświadczenie, standing oraz możliwość i sposób kontrolowania zlecanej działalności. 6 Podstawy ubezpieczeń. Przedsiębiorstwo, t.iii, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa 2003, s M. Trocki, op.cit., s

5 2. Outsourcing w zakładzie ubezpieczeniowym ograniczenia prawne Jak w każdym przedsiębiorstwie, outsourcing może być również realizowany w zakładzie ubezpieczeń. Jednak ze względu na charakter prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń działalności i fakt, że są to instytucje zaufania publicznego, regulacje prawne nakładają pewne ograniczenia na zakres możliwego wykorzystania outsourcingu. Odwołać się tu należy do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr XX, poz. XX, dalej zwana ustawą o działalności ubezpieczeniowej). Art. 3 ust. 1 ww. ustawy definiuje działalność ubezpieczeniową jako wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Definicja ta nie uległa zmianie w porównaniu z poprzednią ustawą z lipca 2000 roku. Zgodnie z poprzednimi i obecnymi regulacjami, wykonywanie niektórych z tych czynności zakład ubezpieczeń może zlecać innym podmiotom (art.3 ust. 6 ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Jednak zakres tych czynności uległ nieznacznej zmianie w porównaniu z poprzednim stanem prawnym i obecnie obejmuje następujące czynności ubezpieczeniowe (art. 3 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej): 1) ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i ubezpieczeniach majątkowych oraz w umowach gwarancji ubezpieczeniowych; 2) wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 3) przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej; 4) prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych, zastrzeżonych w umowie lub w ogólnych warunkach ubezpieczeń, obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową; 5) prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych odnoszących się do wierzytelności ubezpieczającego mających bezpośredni wpływ na zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umów, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 6) lokowanie środków zakładu ubezpieczeń; 7) wykonywanie innych czynności określonych w przepisach innych ustaw 8 Zakład ubezpieczeń może zlecać innym podmiotom również następujące czynności, wymienione w art. 3 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej: 1) ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych; 8 Np. czynności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przez osobę lub jednostkę uprawnioną do świadczenia takich ustaw, na mocy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile księgi rachunkowe będą prowadzone na terytorium Polski; A. Świsłowski, Outsourcing w zakładzie ubezpieczeniowym [w:] Biuletyn Miesięczny KNUiFE nr 5 sierpień

6 2) ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych; 3) ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia; 4) czynności zapobiegania powstawaniu albo zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. Do tego należy dodać, iż art. 3 ust. 3 wymienia explicite jako jedną z czynności ubezpieczeniowych zlecanie uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym 9 zawierania umów ubezpieczenia, umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych kolejna możliwość wykorzystania outsourcingu. Zaznaczyć również należy, iż w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, wymienione są enumeratywnie czynności ubezpieczeniowe, których zakład ubezpieczeń zlecać nie może. Należą do nich (art.3 ust.3): 2) składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania lub inne świadczenia należne z tytułu umów, o których mowa w pkt 1; 3) ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawieranych umów, o których mowa w pkt.1; 4) ustanawianie w drodze czynności cywilnoprawnych, zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których mowa w pkt 1. Odnotować również należy, iż w katalogu czynności ubezpieczeniowych w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej nie umieszczono marketingu i reklamy w zakresie świadczonych usług ubezpieczeniowych. Nie oznacza to bynajmniej, iż zakład ubezpieczeń nie może wykonania tej funkcji zlecać innym podmiotom. Zgodnie z nową ustawą marketing i reklamę, podobnie jak np. zarządzanie systemem informatycznym, należy traktować jako działalność bezpośrednią związaną z działalnością ubezpieczeniową, o której mówi art. 3 ust 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Co do zlecanie innym podmiotom przedmiotu takiej działalności ustawa nie formułuje żadnych zakazów. Stąd też zakład ubezpieczeń może prowadzić marketing i reklamę samodzielnie bądź też zlecać ją do wykonania innym podmiotom. Rozpatrując zakres możliwego outsourcingu w zakładzie ubezpieczeń, należy jeszcze wspomnieć o ograniczeniu wypływającym z ochrony informacji dotyczących poszczególnych umów ubezpieczenia. Oferując specyficzną usługę, jaką jest ochrona ubezpieczeniowa, zakłady ubezpieczeniowe żądają od swoich klientów danych i informacji dotyczących zarówno ich życia prywatnego jak i sytuacji materialnej i zawodowej. Ubezpieczający mają prawo oczekiwać, iż informacje te zostanę otoczone szczególną ochroną. Ustawodawca dał temu wyraz w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 19 ust.1), które stanowią, iż zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty za pomocą, których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia. Jednocześnie art. 19 ust. 2. ustawy zwalnia z ww. zakazu informacje udzielane na wniosek: 9 w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154) - 6 -

7 podmiotu przetwarzającego, na zlecenie zakładu ubezpieczeń, dane dotyczące ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz administrujących indywidualnych kontami jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym zleceniobiorców czynności określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-6 oraz w ust. 5 w zakresie, w jakim dotyczą one zleconych czynności Drugi z wymienionych podpunktów został dodany w najnowszej ustawie. We wcześniejszych regulacjach ustawodawca nie uwzględnił konieczności przekazywania zleceniobiorcom zakładów ubezpieczeń informacji dotyczących indywidualnych umów ubezpieczenia. Nowa ustawa daje wyraz coraz to powszechniejszej tendencji do outsourcingu w sektorze ubezpieczeniowym. Jednocześnie należy nadmienić, iż, jak stanowi art. 19 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przetwarzanie danych oraz wykonywanie czynności przez inne podmioty nie ogranicza odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wynikającej z zakazu udzielania informacji o poszczególnych umowach ubezpieczenia. Oznacza to, że w przypadku złamania zakazu dochowania tajemnicy przez zleceniobiorców, odpowiedzialność za szkody ponosi zakład ubezpieczeń. Nie jest więc tu możliwe osiągnięcie jednego z celów outsourcingu, jakim jest przeniesienie odpowiedzialności na podmiot zewnętrzny. 3. Nadzór nad outsourcingiem w sektorze ubezpieczeń Z uwagi na fakt, iż ustawowym zadaniem organu nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia, outsourcing w zakładach ubezpieczeń pozostaje w stałym zainteresowaniu organu nadzoru. Pod szczególnym nadzorem pozostają przypadki outsourcingu dotyczące kontaktów zakładu ubezpieczeń z klientami, prace wykorzystujące poufne dane i informacje, jak również outsourcing kapitałowy. Badając przypadki outsourcingu w sektorze ubezpieczeń, polski organ nadzoru stara się przeanalizować następujące kwestie: 1) wiedzę zakładu ubezpieczeń na temat usługodawcy, jego przeszłości i doświadczenia 2) stopień zabezpieczenia interesów zakładu ubezpieczeń, interesów osób ubezpieczonych i uposażonych z umów ubezpieczenia, także w przypadku zaniechania wykonywania zleconych czynności lub wypowiedzenia umowy 3) stopień zwiększenia ryzyka poprzez prowadzenie outsourcingu i uzależnienia działalności zakładu ubezpieczeń od usługodawcy 4) zasadność zlecenia usług ze względu na jakość ich wykonywania 5) stopień kontroli wykonywia zleconych usług i czynności 6) ewentualne zdemoralizowanie pracowników i kadry zarządzającej zakład ubezpieczeń czy też uśpienie ich czujności na nieprawidłowości i zagrożenia dla interesów zakładu i jego klientów - 7 -

8 7) fakt przeprowadzenia odpowiedniej analizy (słabych i mocnych stron, sznas i zagrożeń) poprzedzającej wprowadzenie outsourcingu, uzasadnienie jego wprowadzenia ze względu na rzeczywiste potrzeby zakładu ubezpieczeń 8) planowane efekty realizacji outsourcingu, stopień ich osiągnięcia, ich ocena, ewentualne wnioski i decyzje podjęte przez zakład ubezpieczeń 10 Jeżeli w rezultacie przeprowadzonej analizy, organ nadzoru uzna, iż wykorzystanie outsourcingu w określonym zakładzie ubezpieczeń doprowadzić może do zachwiania równowagi finansowej czy też zagrożenia interesów jego klientów, może wydać zalecenie mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie działalności zakładu ubezpieczeń do przepisów prawa. Forma i środki do osiągnięcia tego celu pozostają w gestii organu nadzoru. Działania takie w przypadku outsourcingu miały już miejsce. 4. Przykłady outsourcingu w działalności ubezpieczeniowej w Polsce i na świecie Z roku na rok rozszerza się zakres wykorzystania outsourcingu w zakładach ubezpieczeń w Polsce i na świecie. Wśród największych zagranicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych zarysowuje się w ramach outsourcingu tendencja do współpracy z dużymi firmami informatycznymi lub telekomunikacyjnym i wykorzystywania w ubezpieczeniach najbardziej zaawansowanych technologii. Przykładem takiej nowatorskiej współpracy na zasadzie outsourcingu może być porozumienie Pay As You Drive zawarte między międzynarodowym towarzystwem ubezpieczeniowym Norwich Union, firmą IBM oraz brytyjską siecią telekomunikacyjną Orange. Przedmiotem umowy jest innowacyjny sposób naliczania składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zamontowane w pojazdach samochodowych urządzenia komputerowe IBM oraz infrastruktura telekomunikacyjna obsługiwana przez sieć Orange umożliwi bardziej dokładne ustalenie składki ubezpieczeniowej klienta w oparciu o rzeczywiste użytkowanie pojazdu. Zwiastuje to przełom w zakresie składek na ubezpieczenia komunikacyjne, dzięki któremu klienci zyskają lepszą kontrolę, większą elastyczność i szerszy wybór. Jest to także przykład szerokiego zastosowania outsourcingu. Powszechnym wykorzystaniem outsourcingu w zakładach ubezpieczeń na świecie jest tworzenie i administracja specjalnie dedykowanych systemów informatycznych. W takich zastosowaniach wyspecjalizowała się firma produkująca rozwiązania systemowe SAP. Standardowy produkt tej firmy, pakiet SAP for Insurance, jest kupowany przez koncerny ubezpieczeniowe i w porozumieniu z nimi wzbogacany o elementy odpowiadające ich potrzebom oraz specyfice pracy. Moduł ten pozwala na integrację wszystkich etapów procesu ubezpieczenia, począwszy od pierwszego kontaktu z klientem po zarządzanie polisami, ofertami ubezpieczeniowymi, opłatami i roszczeniami. Operacje stają się prostsze, a w oparciu o dostępne dane możliwe jest tworzenie całościowych analiz wspomagających decyzje strategiczne. W Polsce z usług SAP korzysta niewiele firm. Do tych nielicznych zaliczyć można Generali Życie towarzystwo ubezpieczeń spółka akcyjna. Wciąż jednak system SAP wykorzystywany jest w ograniczonym zakresie. Najbardziej popularną formą outsourcingu w 10 A. Świsłowski, op.cit

9 polskich zakładach ubezpieczeń, występującą praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, umów reasekuracji i umów gwarancji ubezpieczeniowych, czasami połączone z obsługą i monitorowaniem tych umów po ich zawarciu. Inne przykłady outsourcingu w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce to m.in.: dokonywanie oceny ryzyka oraz ustalenie wartości przedmiotu ubezpieczenia przed zawarciem samej umowy (np. w ubezpieczeniach na życie, ubezpieczeniach dużych ryzyk przemysłowych) ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych oraz wysokości szkód zarządzanie całym lub częścią portfela lokat zakładu ubezpieczeń (w tym ich wycena na dzień bilansowy) prowadzenie call center administrowanie majątkiem zakładu (zarząd nieruchomościami, obsługa administracyjna jednostek zakładu) marketing i reklama w zakresie świadczonych usług ubezpieczeniowych tworzenie oprogramowania wspierającego zarządzanie zakładem zarządzanie systemem informatycznym składowanie dokumentacji księgowej, kopii danych z systemu informatycznego zakładu prowadzenie spraw kadrowych, w tym rekrutacja pracowników obsługa prawna zakładu ubezpieczeń 11 W Polsce często zaobserwować można przypadki wykorzystania outsourcingu kapitałowego w ramach grup finansowych. Przykładem mogą tu być zarówno typowo ubezpieczeniowe grupy kapitałowe (np. Ergo Hestia czy PZU) czy też całe koncerny finansowe (np. ING). Nie rzadziej wykorzystywany jest outsourcing kontraktowy, choć nie jest on tak widoczny dla osoby z zewnątrz firmy. 5. Podsumowanie Outsourcing nie jest zjawiskiem nowym. Jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne dynamicznie rozwijał się w latach dziewięćdziesiątych i do dziś stosowany jest przez wiele przedsiębiorstw ze względu na swoje liczne korzyści. Outsourcing pozwala przede wszystkim na koncentrację na kluczowej działalności i poprawę konkurencyjności na rynku. Wymiernymi korzyściami są redukcja kosztów i odchudzenie struktury organizacyjnej. Jednocześnie niesie on ze sobą zagrożenia wynikające z przekazania części zadań do realizacji poza firmą macierzystą. 11 A. Świsłowski, Outsourcing w zakładzie ubezpieczeń [w:] Biuletyn Miesięczny KNUiFE nr 5 sierpień

10 Jako przedsięwzięcie restrukturyzacyjne outsourcing jest również wykorzystywany w zakładach ubezpieczeń. Mimo pewnych ustawowych ograniczeń co do przedmiotu zlecanej działalności i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za przekazywane dane, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe decydują się na zlecanie zewnętrznym podmiotom coraz to większej liczby czynności. Ustawodawca stara się dostosowywać przepisy prawne do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, co uwidacznia się w coraz to dokładniejszych uregulowaniach outsourcingu w prawie ubezpieczeniowym. Ogromną rolę w procesie outsourcingu odgrywa organ nadzoru, który monitoruje jego przebieg i uprzedza ewentualne negatywne rozstrzygnięcia. Przykładów wykorzystania outsourcingu w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce i za granicą można znaleźć wiele. Dotyczą one przede wszystkim zarządzania systemami informacyjnymi, działalności lokacyjnej oraz procesu likwidacji szkód. Wykorzystanie zewnętrznych partnerów do stałej realizacji konkretnych zadań przyczynia się do znacznej redukcji wydatków i większego profesjonalizmu w świadczeniu usług przez zakłady ubezpieczeń. Korzyści są zatem odczuwalne również bezpośrednio przez klientów przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Ze względu jednak na istniejące zagrożenia wprowadzenie outsourcingu wymaga wiele doświadczenia zarówno od zakładu ubezpieczeń jak i od firmy kooperującej. W wielu przypadkach zakłady działające w Polsce korzystają z doświadczeń swoich macierzystych central, które od dawna wykorzystują w swej działalności dobrodziejstwa outsourcingu. Oczekiwać należy, iż w najbliższych latach tendencja do wykorzystywania outsourcingu w zakładach ubezpieczeń ulegnie nasileniu i stanie się on w sektorze ubezpieczeniowym zjawiskiem powszechnym

11 6. Bibliografia: 1. Banachowicz E., Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją [w:] Manager 1998, nr 9 2. Grudzewski W. M., Koźmiński A. K., Teoria i praktyka zarządzania w początkach XXI wieku [w:] Zarządzanie i Kierowanie nr 3/ Podstawy ubezpieczeń. Przedsiębiorstwo, t. III, pod red. J. Monkiewicza, Poltext, Warszawa Rękas M., Wykorzystanie usług outsourcingowych w zarządzaniu nowoczesną firmą [w:] Zarządzanie i Marketing Nr 20, Sudolska A., Powstawanie grup kapitałowych w drodze outsourcingu kapitałowego [w:] Przegląd Organizacji 4/2003, s Świsłowski A., Outsourcing w zakładach ubezpieczeń [w:] Biuletyn Miesięczny KNUiFE nr 5 sierpień Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa Williams C. A., Smith M. L., Young P.C., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U nr 124 poz