Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti"

Transkrypt

1 Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku

2 Wprowadzenie Wygodna praca w laboratorium dziki przyrzdom Seven Pomiary łatwe i dokładne Intuicyjne pomiary ph, przewodnoci i jonów z najwiksz dokładnoci Pełen zakres rozwiza automatycznych i wyposaenia Usługi kwalifikacji i konserwacji s doskonałym uzupełnieniem Zestaw o wysokiej sprawnoci do codziennej pracy w laboratorium Seven jest lini produktów, które łcz w sobie technologi dokładnych pomiarów elektrochemicznych z nowoczesnym kształtem i łatwo- ci uytkowania. Spełniaj one najwysze wymagania w zakresie pomiarów ph, przewodnoci i stenia jonów oraz wypełniaj najnowsze wymogi dotyczce kontroli jakoci, zarzdzania danymi oraz przepisów prawa (GxP, USP/EP). Czytelny interfejs uytkownika pozwala na intuicyjn prac na kadym etapie. SevenEasy - dla szybkich i wiarygodnych pomiarów Przyrzd jednokanałowy do pomiarów rutynowych ph/mv lub przewodno Znakomity stosunek cena/jako Opcje wyposaenia obejmuj szeroki zakres od drukarek, zmieniaczy próbek i czytników kodu kreskowego, a po oprogramowanie do automatycznego zbierania danych z moliwoci włczenia ich do laboratoryjnego systemu zarzdzania danymi (LIMS). SevenMulti - dla szerokiego zakresu dokładnych rozwiza pomiarowych Profesjonalne przyrzdy dwukanałowe ph, przewodno, ISFET oraz jony - z moliwoci rozbudowy modułowej Pełna obsługa GLP 2

3

4 Porównanie produktów linii Seven SevenEasy i SevenMulti Tworzone ze znakomitych jednostek Wszystkie modele Seven s łatwe w uytkowaniu i posiadaj bardzo czytelny wywietlacz oraz wbudowany interfejs do przesyłania danych. W wyniku tego wykonywanie pomiarów i przetwarzanie wyników jest niezwykle proste. SevenMulti, dziki swojej modułowej budowie, oferuje opcje do dalszej rozbudowy. Sprawia to, e seria Seven jest niezastpionym i idealnym rozwizaniem dla realizacji specjalnych wymaga dowiadczonych pracowników laboratorium. Specjalne aplikacje dla SevenMulti SevenMulti jest doskonałym wyborem dla aplikacji, gdzie wymagana jest maksymalna dokładno wyników. Dwukanałowy przyrzd wykonuje równolegle pomiary dwóch parametrów fizyko-chemicznych i moe zosta rozbudowany o dodatkowe moduły. Spełnia on najnowsze wymagania w zakresie kontroli jako- ci, zarzdzania danymi oraz regulacje prawne GLP. Rutynowe zadania dla SevenEasy Przyrzdy SevenEasy S20 i S30 ph oraz przewodnoci posiadaj wszystkie podstawowe funkcje niezbdne do wykonywania rutynowych pomiarów i s niskobudetow alternatyw dla linii produktów SevenMulti. 4

5 Porównanie funkcji w ramach rodziny Seven SevenEasy SevenMulti S20 S30 S40 S50 S80 S47 S Zakres pomiarowy ph Dokładno +/ / S/cm S/cm Przewodno Zakres pomiarowy ms/cm 1000 ms/cm Dokładno - +/-0.5% /-0.5% Jony Zakres pomiarowy E -9 do 9.99E Dokładno /-0.5% - - Przyrzd dwukanałowy Moliwa rozbudowa funkcji jak w przyrzdzie dwukanałowym Przyrzd dwukanałowy Punkty kalibracji Definiowana przez uytkownika grupa Kalibracja buforów/standard - Test elektrody ph Rczne wprowadzanie stałej celi Wybór formatu punktu kocowego Automatyczny / Rczny Automatyczny / Rczny / Zaplanowany Wybór kryteriów stabilnoci (fast, normal, strict) Metoda przyrostowa dla pomiarów dla jonów ATC lub MTC Data i czas -* -* System i bezpieczestwo Interfejs RS232 Wybór formatu drukowania - - Skrócony / Standard / GLP Zapisywanie danych pomiarów / 400 kalibracji / 40 metod Zabezpieczenie PIN - - Logowanie do przyrzdu / System nastaw / Kasowanie danych Wiele jzyków ** - - Angielski / Niemiecki / Francuski / Hiszpaski / Włoski ID uytkownika, próbki i czujnika - - Tak Tabela zawierajca wicej informacji znajduje si na stronie 10. Pełna specyfikacja przyrzdów, patrz strona 11 do 13. * Drukarki RS 26 oraz RS 28 posiadaj wbudowan funkcj czasu i daty, która pozwala na włczenie daty i czasu do wydruków. ** SevenMulti dostpny jest take w wersji SevenMulti Asia, która posiada dostpne jzyki Chiski, Japoski, Rosyjski raz Angielski. Złcza peryferyjne Przyrzdy z linii produktowej SevenEasy i SevenMulti posiadaj wbudowany interfejs RS232 jako standard. Moduł komunikacji ze złczem USB dostpny jest opcjonalnie dla SevenMulti. Mona wic do SevenEasy i SevenMulti w dowolnym momencie, podłczy drukark lub komputer. Rónorodno dajca wszechstronno Uchwyt METTLER TOLEDO do elektrod jest standardowym wyposaeniem SevenEasy i SevenMulti i moe by uywany albo stojc niezalenie, albo przymocowany do przyrzdu z lewej lub z prawej strony. Sprawia to, e jest on idealny zarówno dla osób prawo jak i leworcznych i umoliwia dostosowanie go do przestrzeni dostpnej w laboratorium. Właciwa elektroda do kadej aplikacji Zestawy SevenEasy i SevenMulti zawieraj elektrody ph InLab Expert Pro lub InLab Routine Pro oraz cel przewodnoci InLab 731. Wicej informacji o nich oraz o innych elektrodach METTLER TOLEDO mona znale na stronie 15. 5

6 SevenEasy SevenEasy Pomiary szybkie i niezawodne Zrozumiałe pomiary ph i przewodnoci Zharmonizowana technologia czujnika dajca odtwarzalno wartoci pomiarowych Wywietlacz o wysokim kontracie z duymi znakami umoliwiajcy łatwe odczytywanie Wbudowany interfejs RS232 dla przesyłania danych SevenEasy - prosty, a cigle dokładny Produkty linii SevenEasy łcz w sobie technologi dokładnych pomiarów elektrochemicznych z nowoczesnym, ciekawym wygldem. Niedrogi model S20 spełnia kade wymagania dla pomiarów ph, a S30 posiada wszystkie podstawowe funkcje profesjonalnego konduktometru do pracy rutynowej. Oba przyrzdy wyposaone s w zrozumiały interfejs uytkownika, który pozwala na intuicyjn prac na wszystkich etapach. Szeroki zakres zastosowa Obsługiwany jest szeroki zakres zastosowa, od niezalenych, zasilanych bateryjnie, pojedynczych pomiarów do złoonych analiz wartoci pomiarowych i zbierania danych poprzez lokaln sie robocz. SevenEasy S20 Łatwe przełczanie midzy jednostkami ph i mv przez naciskanie jednego przycisku. ph 0.01/0.001 Łatwe przełczanie midzy dokładnoci do dwóch lub trzech miejsc dziesitnych dla trybu ph. 6

7 SevenEasy - dwa modele do pomiaru ph i przewodnoci ph S/cm Łatwo wykonywane pomiary ph dziki SevenEasy S20 Szybkie i dokładne pomiary przewodnoci dziki SevenEasy S30 ATC Automatyczna kompensacja temperatury (ATC) koryguje efekt temperaturowy w sygnale elektrody. 4 tryby pomiarowe SevenEasy S30 oferuje rónorodne tryby pomiarowe i jednostki. Przycisk Mode umoliwia sprawdzenie przewodnoci, TDS, opornoci właciwej oraz zasolenia, dziki czemu eliminuje si konieczno rcznego wykonywania rónego rodzaju przelicze. Definiowane grupy buforów Przyrzd wyposaony jest w automatyczne rozpoznawanie buforów dla 4 zdefiniowanych grup buforów. Dziki tej funkcji podczas rutynowej kalibracji nie ma koniecznoci postpowania według cile okrelonej sekwencji buforów ph. Unika si niepotrzebnych komunikatów o błdach i procedura ulega skróceniu. Wybra naley 1-, 2- lub 3-punktow kalibracj. Adaptowalna kalibracja Kalibracj mona wykona uywajc standardów przewodnoci 84 S/cm, 1413 S/cm lub ms/cm. Jeli znana jest dokładna warto stałej celi, mona j wprowadzi rcznie do pamici przyrzdu i edytowa w dowolnym momencie. Dziki temu zapewniona jest maksymalna elastyczno i dokładno. Automatyzacja uzyskiwania wyników pomiarowych Dla dalszego polepszenia odtwarzalnoci i w ten sposób take jakoci uzyskiwanych wyników pomiarowych. Kompensacja temperaturowa Wybra mona jeden z trzech trybów kompensacji temperaturowej: liniow, nieliniow (DIN 38404) oraz kompensacj zerow dla wody ultraczystej (USP/EP). SevenEasy S30 jest przygotowany na wszystkie próbki Stan elektrody Jednym spojrzeniem mona oceni, czy elektroda jest w dobrym stanie, czy wymaga wyczyszczenia, czy wymiany? Wywietlana ikona informuje w sposób cigły. Test wewntrzny SevenEasy S30, podobnie jak S20, równie posiada funkcj testu wewntrznego. Sprzt i oprogramowanie mog zosta sprawdzone we współdziałaniu przyrzdu z uytkownikiem: osobista gwarancja, e wszystkie aspekty działania urzdzenia s w doskonałym stanie. Mobilno Kady z przyrzdów SevenEasy moe by obsługiwany przy zasilaniu sieciowym lub bateryjnym. Dziki SevenEasy uytkownik nie jest ju zaleny od sieci zasilajcej: moe po prostu zamontowa cztery baterie typu AA. Drukarki Oba przyrzdy SevenEasy współpracuj z rónymi drukarkami, np. RS-P25, RS-P26 oraz RS-P28. Drukarki RS-P26 i RS-P28 posiadaj wbudowan funkcj czasu i daty, co pozwala na włczenie czasu i daty do wydruku dla pełnej zgodnoci z wymogami GLP. 7

8 SevenMulti SevenMulti Maksymalna dokładno i elastyczno Modułowy system pomiaru ph, przewodnoci, stenia jonów oraz ISFET Wydajno osigana dziki rónorodnoci opcji automatyzacji Nowatorskie zarzdzanie danymi z zapisem 1000 danych pomiarowych GLP, 400 danych kalibracji GLP oraz 40 metod Wbudowana funkcja czasu i daty SevenMulti - modułowa rozbudowa w dowolnym momencie Pomysłowa koncepcja tego przyrzdu oparta jest na ultra-dokładnej technologii pomiarowej i zawiera wiele dodatkowych opcji oraz intuicyjny, łatwy do obsługi interfejs sterowania. Moliwoci pomiarowe mog by poszerzone w dowolnym momencie przez uycie dodatkowych, niewielkich i łatwych w obsłudze układów rozszerzajcych. Dziki duemu, pod- wietlanemu ekranowi wywietlacza uytkownik od razu widzi wszystkie wane informacje, nawet w trybie pracy dwukanałowej. Interfejsy RS232 oraz USB pozwalaj na łatw integracj SevenMulti z LIMS. Miernik ph jest wynikiem rozsdnie opracowanego systemu, zaprojektowanego specjalnie dla sprostania dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom w laboratorium. 8

9 SevenMulti - wielo funkcji uzasadniajca nazw Odtwarzalne wyniki pomiarów Wybór automatycznego, rcznego lub planowego rozpoznawania punktu kocowego oraz do wyboru trzy kryteria stabilnoci umoliwiaj szybkie i jednoczenie dokładne odczyty wartoci pomiarowych dla odtwarzalnych wyników. Profesjonalna kalibracja Do 10 punktów kalibracyjnych z wyborem algorytmu liniowego lub segmentowego Wielopunktowa kalibracja przewodnoci Automatyczne rozpoznawanie buforów z 8 zdefiniowanymi grupami buforów ph Automatyczne rozpoznawanie 5 zdefiniowanych standardów przewodnoci Bufory i standardy definiowane przez uytkownika wraz z zalenociami temperaturowymi Pomoc zawsze pod rk Kontekstowe teksty pomocy wspomagaj uytkownika podczas obsługi przyrzdu. W trybie rutynowym obsługa jest jeszcze łatwiejsza dziki wyjtkowemu wywietlaniu specyficznych nastaw dla aktualnej próbki. Bezpieczne zarzdzanie danymi SevenMulti gwarantuje bardzo szybki dostp do biecych wyników i danych kalibracji. Zapisywanie, logowanie, wyszukiwanie oraz zabezpieczone PINem usuwanie danych pomiarowych i kalibracyjnych nigdy dotd nie było łatwiejsze. Monitorowanie czujników Test elektrody Wbudowany test elektrody ph sprawdza slope, offset, dryf oraz czas odpowiedzi elektrody bez wprowadzania zmian aktualnych parametrów kalibracji. Przypominanie o kalibracji Ta uyteczna funkcja przypomina uytkownikowi, e naley wykona kalibracj zgodnie z zaplanowanym przez uytkownika schematem czasowym. Ponadto moliwe jest zablokowanie przyrzdu przed wykonywaniem pomiarów po upływie terminu kalibracji a do momentu, gdy poprawnie zostanie wykonana kolejna kalibracja. Perfekcja GLP SevenMulti ułatwia zapisywanie i drukowanie identyfikatorów o długoci do 12 znaków dla próbek, uytkowników i czujników, nawet przy uyciu czytnika kodu kreskowego. Data i godzina zapisywane s automatycznie. Bezpieczestwo jest priorytetem Zabezpieczenie PINem Obsługa przyrzdu oraz ogólne nastawy systemu, jak data i czas, mog zosta zabezpieczone kodem PIN. Drukarki SevenMulti moe współpracowa z rónymi drukarkami METTLER TOLEDO, np. LC-P45, RS-P42, RS-P25, RS-P26 oraz RS-P28. Drukarki te s równie kompatybilne z innymi przyrzdami produkcji METTLER TOLEDO. Monitorowanie wartoci granicznych Uytkownik moe zdefiniowa własne wartoci graniczne. Jeli aktualne wartoci wykraczaj poza wartoci graniczne, na wywietlaczu oraz na wydruku GLP pojawia si ostrzeenie. Automatyczne rozpoznawanie SevenMulti rozpoznaje automatycznie zainstalowane układy rozszerzajce. Przełczanie midzy poszczególnymi parametrami w trybie dwukanałowym jest szybkie i łatwe. Standaryzowane metody Do 40 metod zdefiniowanych przez uytkownika przechowuje nastawy zwizane z pomiarami, tak e kady uytkownik moe by pewien, e uywa tych samych nastaw. Menu otwartym tekstem i łatwo obsługi Ekran o wysokiej rozdzielczoci i podwietlenie podaj wszystkie wane informacje, zarówno w trybie pracy jedno-, jak i dwukanałowej. Przyrzd obsługuje si intuicyjnie i łatwo. Zgodno z przepisami USP/EP SevenMulti posiada specjalny tryb do uytku przy pomiarach przewodnoci, aby zapewni zgodno z wymogami USP oraz EP (United States / European Pharmacopoeia) 9

10 Przegld funkcji modeli Seven Seven niezrównana elastyczno Przegld wielofunkcyjnoci Parametry Pomiar Kalibracja Przewodno Komunikacja Bezpieczestwo Ochrona Modele Modele SevenMulti SevenEasy Przegld funkcji i wyposaenia S20 S30 S40 S50 S80 S47 S70 Pomiar ph Pomiar mv Wzgldne mv Stenie jonów (mol/l, mmol/l, %, ppm, mg/l) Przewodno TDS (zawarto substancji rozpuszczonych) Oporno właciwa Zasolenie Wybór pozyskiwania wartoci pomiarowej Wybór kryterium stabilnoci (fast, normal, strict) Wybór liczby miejsc dziesitnych dla ph (X.XXX, X.XX, X.X) ATC lub MTC Pomiary seryjne ze zdefiniowanym przez uytkownika przedziałem czasu Metody przyrostowe dla pomiarów jonowych Punkty kalibracyjne Zdefiniowane grupy buforów ph/standardów przewodnoci /6 6 Definiowane przez uytkownika grupy buforów/standardy Automatyczne rozpoznawanie buforu ph/standardu Funkcja przypominania o kalibracji Test elektrody ph Specjalny tryb USP/EP Wybór temperatury referencyjnej (20 o C lub 25 o C) Liniowa lub nieliniowa kompensacja temperatury Procedura automatycznego wyznaczania wartoci α Wprowadzanie i wywietlanie wartoci stałej celi pomiarowej Oprogramowanie LabX direct PC (dołczone jako standardowe wyposaenie do SevenMulti ) Interfejs RS232 Opcjonalne moduły komunikacji TTL lub USB Specjalne wyjcie analogowe Wybór formatów drukowania (short, standard, GLP) Automatyzacja ze zmieniaczem próbek Rondolino Automatyzacja z czytnikiem kodu kreskowego Kompatybilno z LIMS Pełna obsługa GLP Data i godzina Wprowadzanie identyfikatorów dla próbki, czujnika oraz numeru seryjnego i nazwy uytkownika Wprowadzanie identyfikatorów z czytnika kodu kreskowego lub z klawiatury alfanumerycznej Alarmowe wartoci graniczne definiowane przez uytkownika Zabezpieczenie kodem PIN (logowanie do przyrzdu/nastawy systemu/usuwanie danych) Tryb pracy rutynowej/eksperta Funkcja pomocy kontekstowej Zapisywanie danych (1000 pomiarów, 400 kalibracji, 40 metod) Zaawansowana funkcja filtrów Obsługa menu w wielu jzykach Podwietlany ekran Test wewntrzny przyrzdu Moliwo rozbudowy do przyrzdu dwukanałowego Dwa kanały 10

11 Specyfikacje SevenEasy Dwa modele SevenEasy Przegld funkcji i specyfikacji SevenEasy S20 miernik ph kalibracja 3-punktowa 4 zdefiniowane grupy buforów grupy buforów definiowane przez uytkownika interfejs RS232 SevenEasy S30 miernik przewodnoci 3 zdefiniowane standardy funkcja rcznego wprowadzania wartoci stałej celi liniowa, nieliniowa lub zerowa kompensacja temperatury interfejs RS232 SevenEasy S20 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno ph / 0.01 ±0.004 mv / 1 ±0.4 Temperatura C 0.1 C ±0.5 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Info przy zamawianiu S20 (przyrzd) S20-K S20-KS Opis i czujniki BNC, cinch/rca (NTC 30k) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) lub 4 baterie AA (nie s dołczone) 180 x 180 x 65 mm / 610 g 370 x 320 x 165 mm / 3.1 kg Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu Jak S20, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje wyznaczania ph oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) Jak S20-K, lecz InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro SevenEasy S20 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Przewodno 0.01 S/cm 500 ms/cm ±0.5% Temperatura C 0.1 C ±0.2 C TDS 0.01 mg/l to 500 g/l ±0.5% Oporno właciwa Zasolenie Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar M cm ppt (czci na tysic) Praktyczna skala zasolenia UNESCO 1978 Mini DIN RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) lub 4 baterie AA (nie s dołczone) 180 x 180 x 65 mm / 610 g 370 x 320 x 165 mm / 3.1 kg Info przy zamawianiu S20 (przyrzd) S20-K Opis i czujniki Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu Jak S30, lecz take InLab 731, instrukcje wyznaczania przewodnoci oraz po 2 saszetki ze standardami odpowiednio 1413 S/cm oraz ms/cm

12 Pi modeli SevenEasy Wiele funkcji i specyfikacje Specyfikacje SevenMulti SevenMulti S47 dwukanałowy miernik przewodnoci i ph łczy wszystkie funkcje S40 i S70 dziki duemu ekranowi wywietlacza pomiary dwukanałowe s niezwykle czytelne wspomagajce, kontekstowe menu pomocy Info przy zamawianiu S47 (przyrzd) S47-K S47-KS S47-USP/EP Opis i czujniki SevenMulti S470 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Przewodno S/cm 1000 ms/cm ±0.5% Temperatura C 0.1 C ±0.1 C TDS 0.01 mg/l 1000 g/l ±0.5% Oporno właciwa Zasolenie Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Mcm ppt BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC), 4 mm banana (PT1000), mini DIN RS232 (podłczenie do drukarki lub PC), wyjcie do przyrzdu do miareczkowania) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1100 g 370 x 320 x 165 mm / 4.2 kg Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S47, lecz take InLab Expert Pro i InLab 731, instrukcje wyznaczania ph i przewodnoci oraz po 2 saszetki z rozworami do kalibracji odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) oraz 1413 S/cm oraz ms/cm Jak S47-K, lecz InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro Jak S47, lecz take elektrod ph 3-w-1 InLab Pure Pro, kabel MultiPin, czujnik przewodnoci InLab 741, instrukcje wyznaczania ph i przewodnoci oraz saszetki z buforami (po 2; ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00)) oraz ze standardami (po 2; 1413 S/cm oraz ms/cm) SevenMulti S80 wysokiej klasy, dwukanałowy jonometr wykonuje równoległe pomiary ph/jony lub jony/jony w dwóch kanałach pełen zakres elektrod i akcesoriów do rozbudowy: zmieniacz próbek Rondolino, drukarka, czytnik kodu kreskowego SevenMulti S80 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Stenie 1.00E E +9 ± ostatnia cyfra znaczca ±0.5% ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar 2 kadego typu: BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC) 4 mm banana (PT1000) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1125 g 370 x 320 x 165 mm / 4.2 kg Info przy zamawianiu S80 (przyrzd) S80-K S80-KS Opis i czujniki Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S80, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje pomiarów dla specyficznych jonów oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) Jak S80-K, lecz InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro

13 SevenMulti S40 profesjonalny miernik ph kompatybilny ze zmieniaczem próbek Rondolino, drukark i czytnikiem kodu kreskowego niezrównane moliwoci zarzdzania danymi z 1000 zapisów danych GLP wybór kryteriów stabilnoci SevenMulti S50 jednokanałowy jonometr wybór 26 zaprogramowanych typów elektrod metoda przyrostowa dla pomiarów jonowych do 9 punktów kalibracji wybór kryteriów stabilizacji SevenMulti S40 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Info przy zamawianiu S40 (przyrzd) S40-K S40-KS Opis i czujniki BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC), 4 mm banana (PT1000) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1065 g 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg Zawiera przyrzd, pusty układ rozszerzajcy, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S40, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje wyznaczania ph oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) Jak S40-K, lecz z InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro SevenMulti S50 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Stenie 1.00E E +9 ± ostatnia cyfra znaczca ±0.5% ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC) 4 mm banana (PT1000) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1065 g 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg SevenMulti S70 luksusowy miernik przewodnoci programowalne, definiowane przez uytkownika standardy kalibracji zawierajce tabele temperaturowe tryb USP/EP: zgodno z najnowszymi wytycznymi dla wody o najwyszym stopniu czystoci dowolny wybór 6 dostpnych na rynku lub definiowanych przez uytkownika standardów kalibracji Info przy zamawianiu S50 (przyrzd) S50-K Opis i czujniki Zawiera przyrzd, pusty układ rozszerzajcy, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S50, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje pomiarów dla specyficznych jonów oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) SevenMulti S70 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Przewodno S/cm 1000 ms/cm ±0.5% Temperatura C 0.1 C ±0.1 C TDS 0.01 mg/l do 1000 g/l ±0.5% Oporno właciwa Zasolenie Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Info przy zamawianiu S70 (przyrzd) S80-K Opis i czujniki Mcm ppt Mini DIN RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1040 g 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg Zawiera przyrzd, pusty układ rozszerzajcy, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S70, lecz take InLab 731, instrukcje wyznaczania przewodnoci oraz po 2 saszetki ze standardami odpowiednio 1413 S/cm oraz ms/cm

14 Akcesoria i serwis Akcesoria i serwis Ostatni szlif SevenEasy lub SevenMulti - dwa rozwizania do rozbudowy Wzmocnij sił swoich przyrzdów. Wybierajc wyposaenie z poniszej listy mona przygotowa rozwizanie dla swoich potrzeb dla najczciej stosowanych aplikacji. Bufory i standardy Rozwizanie Roztwór bufora ph 4.01 w saszetce, 30 x 20 ml Roztwór bufora ph 7.00 w saszetce, 30 x 20 ml Roztwór bufora ph 9.21 w saszetce, 30 x 20 ml Roztwór bufora ph w saszetce, 30 x 20 ml Rainbow I 3 x 10 saszetek po 20 ml, 4.01/7.00/9.21 Rainbow II 3 x 10 saszetek po 20 ml, 4.01/7.00/10.01 Roztwór bufora ph 2.00, bezbarwny 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 4.01, czerwony, 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 7.00, zielony, 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 9.21, niebieski, 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 10.01, bezbarwny x 250 ml Roztwór bufora ph 11.00, bezbarwny x 250 ml Standard przewodnoci 1413 S/cm x 20 ml Standard przewodnoci ms/cm x 20 ml Standard przewodnoci 10 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci 84 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci 500 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci 1413 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci ms/cm, 250 ml Akcesoria ogólne Plastikowa butelka na próbki (50 ml) Przewodnik pomiarów ph Przewodnik pomiarów przewodnoci i rozpuszczonego tlenu Przewodnik pomiarów jonoselektywnych Drukarka RS-P Drukarka RS-P Drukarka RS-P Kabel RS232 (SevenEasy, SevenMulti ) SevenEasy i SevenMulti Akcesoria dla SevenMulti Moduły Układ rozszerzajcy ph/mv Układ rozszerzajcy przewodnoci Układ rozszerzajcy Ion/pH Układ rozszerzajcy ISFET Moduł komunikacji TTL Moduł komunikacji USB Pusty układ rozszerzajcy Inne akcesoria Osłona zabezpieczajca SevenMuti Układ uchwytu elektrody Akcesoria dla SevenEasy i SevenMulti Oprogramowanie LabX direct ph dla PC Zasilacz Elektrody i kable Elektrody i akcesoria Elektrody ph InLab Routine InLab Routine Pro InLab Power Pro InLab Expert Pro InLab Expert NTC InLab Easy InLab Basic BNC InLab Science InLab Micro InLab Semi-Micro InLab Solids InLab Solids Pro Kabel S7-BNC, 1.2 m MultiPin BNC/RCA (cinch), 1.2 m Elektrody redox InLab Redox InLab Redox Pro Czujniki przewodnoci InLab InLab Kabel SevenMulti DL (przewodno)

15 Serwis dla Seven aby przyrzd zawsze mierzył dokładnie Regularne sprawdzanie zwiksza dokładno przyrzdu oraz wydłua czas eksploatacji o wiele lat. METTLER TOLEDO moe zapewni wszystkie wymagane usługi przygotowane na miar potrzeb uytkownika dla wszystkich przyrzdów linii Seven. Zapewnia to, e przyrzdy bd pracowa niezawodnie i bez błdów. Wszystkie przyrzdy dostarczane s z podpisanym certyfikatem fabrycznym. Wybierz sporód szerokiej oferty naszych usług. Wicej informacji o usługach zawarto na stronie Oprogramowanie PC LabX direct ph Przyjazne dla uytkownika oprogramowanie PC archiwizuje wyniki szybko i niezawodnie. Pozwala na definiowane przez uytkownika przesyłanie danych z SevenEasy oraz SevenMulti do otwartych aplikacji, jak MS Excel. Jeli zachodzi taka potrzeba, wartoci mog zosta automatycznie wywietlone na wykresie zgodnie z dostarczonym szablonem MS Excel. LabX direct ph jest standardowym wyposaeniem SevenMulti i w znacznym stopniu ułatwia przesyłanie danych. Elektrody ph dla zestawów stacjonarnych przyrzdów linii Seven Elektrody ph Trwała InLab Expert Pro jest standardow elektrod w zestawie, np. w S20-K lub S40-K. Dziki polimerowemu elektrolitowi XEROLYT posiada otwarty kontakt referencyjny, co sprawia, e nadaje si do uniwersalnego uytkowania, nawet do złoonych próbek, jak emulsje. InLab Expert Pro wymaga niewielkiej konserwacji. InLab Routine Pro jest konwencjonaln elektrod szklan z elektrolitem do uzupełniania, systemem referencyjnym ARGENTHAL oraz pułapk jonów srebra. Dua membrana ph oraz ciekły elektrolit KCl pozwalaj na szybkie i dokładne pomiary. Szczególnie uyteczna do pomiarów rutynowych łatwych próbek. InLab Routine Pro jest standardowo w zestawach KS i jest idealnym wyborem dla dowiadczonego personelu w laboratorium. Pełen zakres oferowanych przez nas elektrod ph mona znale w osobnej broszurze (nr ). Czujniki przewodnoci InLab 731 jest oparty na 4-biegunowej celi grafitowej i jest odpowiedni dla rónorodnych aplikacji w próbkach wodnych, dla przewodnoci powyej 10 S/cm. Jest standardowym czujnikiem zawartym w zestawie, na przykład w zestawie S30-K lub S47-K. Zanieczyszczanie przez przenoszenie próbki jest zminimalizowane dziki otwartej konstrukcji. Dla wykonywania dokładnych pomiarów w niskim zakresie przewodnoci, np. czysta woda, zalecany jest czujnik stalowy z dwoma biegunami InLab 741 (dostpny osobno). Wszystkie czujniki w zestawach ph i przewodnoci posiadaj wbudowany czujnik temperatury słucy automatycznej kompensacji temperatury (ATC). 15

16 METTLER TOLEDO i Seven - Warto dodana w codziennej pracy w laboratorium i w pracy w terenie Linia przyrzdów Seven produkcji METTLER TOLEDO obejmuje modele do uytku w laboratorium, jak równie modele przenone do uytku w terenie i w fabrykach. Przenone urzdzenia SevenGo oraz SevenGo Duo opisane s w osobnej broszurze o numerze m z odpowiednimi czujnikami METTLER TOLEDO łczy 60 lat dowiadczenia firmy INGOLD w produkcji czujników elektrochemicznych z nowoczesn elektronik serii Seven. METTLER TOLEDO dostarcza kompletne systemy do pomiarów ph, przewodnoci, rozpuszczonego tlenu oraz jonowych.: Seria profesjonalnych przyrzdów Seven Szeroki wybór elektrod Uyteczne akcesoria Wszystkie potrzebne usługi Pełna oferta METTLER TOLEDO opisana jest w osobnej broszurze o numerze m METTLER TOLEDO reprezentowana na całym wiecie... Adresy kontaktowe wszystkich przedstawicieli METTLER TOLEDO w rónych krajach dostpne s w Internecie na Mona take kontaktowa si z: Mettler-Toledo AG PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee Tel Fax Certyfikat jakoci. Opracowanie, produkcja i testowanie zgodnie z ISO9001. Mettler-Toledo AG, Analytical CH-8603 Schwerzenbach, Szwajcaria Tel.: , Fax.: Internet: Podlega zmianom technicznym 03/2009 Mettler-Toledo AG Druk w Szwajcarii, Marketing ph Lab / MarCom Analytical System zarzdzania ochron rodowiska zgodny z ISO14001 «European Conformity». Znak zgodnoci CE zapewnia, e nasze produkty spełniaj najnowsze wymagania dyrektyw Unii Europejskiej..

FiveEasy TM. Przyjazne laboratorium Wysokiej jakości pomiary. Mierniki stacjonarne FiveEasy TM FiveEasy Plus TM. FiveEasy

FiveEasy TM. Przyjazne laboratorium Wysokiej jakości pomiary. Mierniki stacjonarne FiveEasy TM FiveEasy Plus TM. FiveEasy FiveEasy TM Mierniki stacjonarne FiveEasy TM FiveEasy Plus TM FiveEasy TM ph mv/orp Zawartość substancji rozpuszczonych (TDS) Zasolenie Przyjazne laboratorium Wysokiej jakości pomiary Prezentacja serii

Bardziej szczegółowo

FiveGo. Przenośne laboratorium Wysokiej jakości pomiary

FiveGo. Przenośne laboratorium Wysokiej jakości pomiary FiveGo Urządzenia przenośne FiveGo ph mv/orp Przewodność Zawartość substancji rozpuszczonych (TDS) Tlen rozpuszczony Przenośne laboratorium Wysokiej jakości pomiary Prezentacja serii FiveGo TM Pomiary

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne. Niezawodne. Bezpieczne. Nowa generacja mierników inolab

Precyzyjne. Niezawodne. Bezpieczne. Nowa generacja mierników inolab Precyzyjne. Niezawodne. Bezpieczne. Nowa generacja mierników Przewodność Precyzyjne. Niezawodne. Bezpieczne. mierniki w najlepszym wydaniu Precyzyjne pomiary... z serią 7110 Nowa rodzina mierników : Zaawansowana

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Labindex mgr inż. Marcin Grzelka

Labindex mgr inż. Marcin Grzelka Labindex mgr inż. Marcin Grzelka Aparatura laboratoryjna, szkło, meble pomoc w doborze» sprzedaż» serwis» przeglądy okresowe» IQ/OQ/PQ Aleja Stanów Zjednoczonych 34 lok. 150, 04-036 Warszawa tel 22 408

Bardziej szczegółowo

ph-metry Mierniki ISFET Jonometry Konduktometry Rodzina urz¹dzeñ wieloparametrowych Seven

ph-metry Mierniki ISFET Jonometry Konduktometry Rodzina urz¹dzeñ wieloparametrowych Seven ph-metry Mierniki ISFET Jonometry Konduktometry Rodzina urz¹dzeñ wieloparametrowych Seven Seven Easy SevenEasy natura pomiaru ³atwe w obs³udze urz¹dzenia dla wymagaj¹cych u ytkowników wysoka powtarzalnoœæ

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W

Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W Laboratoryjne analizatory mleka Lactoscan MCC W to urządzenia przeznaczone do dokładnej analizy składu mleka. Wyposażone są w duży i czytelny, dotykowy ekran LCD

Bardziej szczegółowo

l.dz. 229/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla

l.dz. 229/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla l.dz. 229/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 01.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..

Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. Sprawa Nr: NA-P/34/2010 Załcznik nr 3b do SIWZ Cz 2 PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. APARAT DO ELEKTROFEREZY HORYZONTALNEJ

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

inolab Multi IDS POMIARY ph, REDOX, ISE, TLENU, PRZEWODNOŚCI, BZT I MĘTNOŚCI DOKŁADNE, ZGODNE Z NORMAMI, BEZPIECZNE

inolab Multi IDS POMIARY ph, REDOX, ISE, TLENU, PRZEWODNOŚCI, BZT I MĘTNOŚCI DOKŁADNE, ZGODNE Z NORMAMI, BEZPIECZNE inolab Multi IDS POMIARY ph, REDOX, ISE, TLENU, PRZEWODNOŚCI, BZT I MĘTNOŚCI DOKŁADNE, ZGODNE Z NORMAMI, BEZPIECZNE IDS- zabezpieczyć przyszłość IDS Koncepcja IDS od WTW: intelignetne, cyfrowe sondy do

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

SevenGo Duo. Szybkie i wiarygodne pomiary Wyniki w zasięgu ręki. Przenośne mierniki SevenGo Duo SevenGo Duo SevenGo Duo pro

SevenGo Duo. Szybkie i wiarygodne pomiary Wyniki w zasięgu ręki. Przenośne mierniki SevenGo Duo SevenGo Duo SevenGo Duo pro SevenGo Duo Przenośne mierniki SevenGo Duo SevenGo Duo SevenGo Duo pro ph / ORP Przewodność Stężenie jonów Tlen rozpuszczony Szybkie i wiarygodne pomiary Wyniki w zasięgu ręki Wprowadzenie Asortyment SevenGo

Bardziej szczegółowo

Konduktometry terenowe

Konduktometry terenowe Konduktometry terenowe Pomiary przewodności wykonuje się dla wielu aplikacji. Służą m.in. do określania przydatności wody do picia, jakości wód ultraczystych oraz pomagają przy prawidłowym oznaczaniu stężenia

Bardziej szczegółowo

Thermo Scientific Orion VERSA STAR Advanced Electrochemistry Meter

Thermo Scientific Orion VERSA STAR Advanced Electrochemistry Meter Thermo Scientific Orion VERSA STAR Advanced Electrochemistry Meter Cechy i zalety: Ten wszechstronny Miernik posiada duży, kolorowy graficzny wyświetlacz LCD. Szeroki zakres informacji dostarczanych przez

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Terenowe mierniki ProfiLine. pomiary ph, jonoselektywne, tlenu rozpuszczonego i przewodności

Terenowe mierniki ProfiLine. pomiary ph, jonoselektywne, tlenu rozpuszczonego i przewodności Terenowe mierniki ProfiLine pomiary ph, jonoselektywne, tlenu rozpuszczonego i przewodności ProfiLine Urządzenia jednoparametrowe Rejestracja Terenowe laboratorium Komunikacja Ścieki Pomiary Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. Sprawa Nr: NA-P/37/2010 Cz III Załcznik nr 8 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. 1. Laboratoryjno-polowy miernik

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-51. SONOPAN Sp. z o.o Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85)

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-51. SONOPAN Sp. z o.o Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) INSTRUKCJA OBSŁUGI LUKSOMIERZA L-51 SONOPAN Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/2 tel., fax (0 85) 742 36 62 www.sonopan.com.pl - 1 - INFORMACJE O NORMACH Cyfrowy luksomierz L-51 spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

PROFITEST. Testowanie Zabezpieczeń

PROFITEST. Testowanie Zabezpieczeń Testowanie Zabezpieczeń INSTALLATION MASTER TESTER Urządzenie testujące dla IEC 60364-6 / EN 61557 Urządzenia testujące wysokiej jakości Najwyższej jakości innowacyjny model dla najbardziej zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

SevenCompact. Skuteczniejsze pomiary ph - SevenCompact TM Uniwersalne i niezawodne przyrządy

SevenCompact. Skuteczniejsze pomiary ph - SevenCompact TM Uniwersalne i niezawodne przyrządy SevenCompact SevenCompact Intuicyjność i przejrzystość Moc i wszechstronność Skuteczniejsze pomiary ph - SevenCompact TM Uniwersalne i niezawodne przyrządy Wszechstronność SevenCompact Bardziej wydajna

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

HANNA Instruments Polska MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM

HANNA Instruments Polska MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM Zalety w skrócie PrzenoÊne mierniki z wyêwietlaczem LCD Hanna Instruments wyprodukowała nową serię przyrządów do pomiaru ph, ISE, przewodności i tlenu rozpuszczonego.

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ph-metry terenowe 3 lata Pomiar ph miernikami wieloparametrowymi MultiLine patrz str. 18 Pewne oznaczenia ph Multi 3410 Pewny pomiar bez kompromisów

ph-metry terenowe 3 lata Pomiar ph miernikami wieloparametrowymi MultiLine patrz str. 18 Pewne oznaczenia ph Multi 3410 Pewny pomiar bez kompromisów ph-metry terenowe Wartość ph jest niezwykle istotnym parametrem również dla pomiarów terenowych. Zakres aplikacji jest bardzo szeroki: od pomiarów ph w wodach powierzchniowych po pomiary procesowe w zakładach

Bardziej szczegółowo

sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU).

sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU). API & Czyste odczynniki Waenie przemysłowe i pomiary 1 News Zwikszaj wydajno dziki rozwizaniom waenia cgmp Utrzymuj zgodno z biecymi wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i zwikszaj wydajno produkcji

Bardziej szczegółowo

Mikroskop laboratoryjny

Mikroskop laboratoryjny CZ 1 Załcznik nr 3 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia: Mikroskop laboratoryjny Mikroskop badawczy do obserwacji preparatów w jasnym polu i gotowy w przyszłoci

Bardziej szczegółowo

phmetry Informacje zamieszczone w broszurze, są ważne w czasie przekazywania jej do druku. W okresie jej ważności mogą one jednak ulec zmianie.

phmetry Informacje zamieszczone w broszurze, są ważne w czasie przekazywania jej do druku. W okresie jej ważności mogą one jednak ulec zmianie. phmetry CP-105 Służy do pomiaru ph, mv (potencjału redox) oraz temperatury. Wykorzystywany do prac w terenie. Stosowany do czystych wód (z głowicą GP-105), do ścieków (z głowicą GP-105s) lub do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści

Instrukcja obsługi Loggicar R v1.2. Spis treści v1,2 Spis treści Wstęp... 2 Opis działania... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Pierwsze kroki... 4 Uruchomienie... 5 Konfiguracja... 5 Wyświetlacz... 6 Menu... 7 Menu Ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis Technologia kalibracji Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia Model CPC2000 Karta katalogowa WIKA CT 27.51 Zastosowania Mobilna kalibracja przyrządów do pomiaru niskiego ciśnienia Doprowadzanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Projekt pt.: Zarybienie w 0 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w pomiarach wieloparametrowych

Rewolucja w pomiarach wieloparametrowych Rewolucja w pomiarach wieloparametrowych NOWOŚĆ : FDO 925 przenośna optyczna sonda tlenowa 1 System IDS ntelligent Sensory przechowują w pamięci swój nr seryjny n Automatyczne logowanie po podłączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SevenMulti

Instrukcja obsługi. SevenMulti Instrukcja obsługi SevenMulti Zawartość Zawartość 1. SevenMulti - nowy przyrząd... 3 1.1 Wstęp... 3 1.2 Środki bezpieczeństwa... 3 1.3 Opis przyrządu... 4 1.4 Czyszczenie... 6 2. Instalacja... 7 2.1 Rozpakowanie

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-701

WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-701 WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-701 Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.0-91 484-21-55, fax 091 484-09-86, e-mail:meraserw5@wp.pl, www.meraserw.szczecin.pl CX-701 Przyrząd zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

MCLNP /15 Warszawa, dn r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy sprzętu naukowo-badawczego. do Laboratorium Hydrobiologii.

MCLNP /15 Warszawa, dn r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy sprzętu naukowo-badawczego. do Laboratorium Hydrobiologii. MCLNP-6-19-2/15 Warszawa, dn. 13.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy sprzętu naukowo-badawczego do Laboratorium Hydrobiologii w Warszawie realizuje projekt Mazowieckie Centrum Laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), "1- - -" będzie wyświetlane

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), 1- - - będzie wyświetlane 3. Bieżące wartości będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD przez 1 sek i następnie będzie wyświetlona wartość 706. 4. Po 2 sek pojawi się na wyświetlaczu LCD tekst "SA" oznacza to, że obecny wynik kalibracji

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FiveEasy FiveGo Mierniki przewodności FE30 / FG3

Instrukcja obsługi. FiveEasy FiveGo Mierniki przewodności FE30 / FG3 Instrukcja obsługi FiveEasy FiveGo Mierniki przewodności FE30 / FG3 Spis treści Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zasady bezpieczeństwa 3 3. Instalacja 4 3.1 Instalacja ramienia elektrody (opcja FE30) 4 3.2 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

HI 9828 Multiparametryczny Miernik do badania JakoÊci Wody

HI 9828 Multiparametryczny Miernik do badania JakoÊci Wody HI 9828 Multiparametryczny Miernik do badania JakoÊci Wody Podświetlany monitor LCD z możliwością 12 pomiarów jednocześnie Sonda dostępna z 4, 10, 20 metrową długością kabla Potrzebujesz różnych długości?

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Dräger VarioGard 2320 IR Detektor gazów toksycznych i tlenu

Dräger VarioGard 2320 IR Detektor gazów toksycznych i tlenu Dräger VarioGard 2320 IR Detektor gazów toksycznych i tlenu W wielu obszarach działalności szybka i niezawodna detekcja gazu jest absolutnie niezbędna Z tego powodu oferujemy stacjonarne detektory gazowe

Bardziej szczegółowo

Conex DIA. Conex DIA-1

Conex DIA. Conex DIA-1 Conex DIA Seria Conex DIA (Dosing Instrumentation Advanced Zaawansowany Osprzęt Dozujący) jest zaprojektowana tak, aby była łatwa w obsłudze nawet dla zwykłych użytkowników. Proste menu tekstowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Aqua Reef Meter. Instrukcja obsługi

Aqua Reef Meter. Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania V2.16 Aqua Reef Meter Instrukcja obsługi Aqua Reef Meter (ARM) jest elektronicznym kontrolerem słucym do kontroli wybranych parametrów wody akwariowej oraz do sterowania akwariowymi

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Explorer. Ingeniously Practical. ohausexplorer.com. Inteligentne działanie. Intuicyjne oprogramowanie. Doskonała konstrukcja.

Explorer. Ingeniously Practical. ohausexplorer.com. Inteligentne działanie. Intuicyjne oprogramowanie. Doskonała konstrukcja. Explorer Wagi Semi-Micro Inteligentne działanie. Intuicyjne oprogramowanie. Doskonała konstrukcja. Ingeniously Practical ohausexplorer.com Wagi OHAUS Explorer Semi-Micro Stworzone do zaawansowanych, profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

testo zestaw Zakres dostawy Analizator spalin testo LL, sensory O2 i CO(H2), akumulator Li-Ion, protokół kalibracyjny.

testo zestaw Zakres dostawy Analizator spalin testo LL, sensory O2 i CO(H2), akumulator Li-Ion, protokół kalibracyjny. testo 330-2 zestaw Opis produktu Analizator spalin testo 330-2 LL daje użytkownikowi pewność, że posiada odpowiednie urządzenie do wszystkich zadań pomiarowych oraz, że będzie go używał przez bardzo długi

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Bioreaktor z mieszadłem o objtoci roboczej 5 L - 4 sztuki Parametr wymagany Bioreaktor

Bardziej szczegółowo

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki.

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Seria MB Year and Brochure Title High Performance Balances and Scales Prosta i skuteczna analiza wilgotności. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Najlepszy wybór do analizy wilgotności od laboratorium

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu) Strona1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 16.04.2014 r. WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA ZĄDZENIA (S) Str.1/5 1. Wstęp Powstające Laboratorium Technologiczne w ramach działalności CBR planuje oprzeć swoją

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA JAKO W ANALITYCE. JAKO oczekiwania. Jako? SEMINARIUM KCA

ANALITYKA JAKO W ANALITYCE. JAKO oczekiwania. Jako? SEMINARIUM KCA W ANALITYCE SEMINARIUM KCA Władysław W. Kubiak Jako? - doskonało tradycyjny pogld akademicki a take rozumienie potoczne; - zero błdów - linia graniczna (wymaga okrelenia norm i kryteriów) - cigłe ulepszanie

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01105T

Kod produktu: MP01105T MODUŁ INTERFEJSU DO POMIARU TEMPERATURY W STANDARDZIE Właściwości: Urządzenie stanowi bardzo łatwy do zastosowania gotowy interfejs do podłączenia max. 50 czujników temperatury typu DS18B20 (np. gotowe

Bardziej szczegółowo

MCP 100. Modułowy Polarymetr Kompaktowy. ::: Superior Optical Instruments

MCP 100. Modułowy Polarymetr Kompaktowy. ::: Superior Optical Instruments MCP 100 Modułowy Polarymetr Kompaktowy ::: Superior Optical Instruments Twój Polarymetr Twoja Pewność Zawsze dbałeś o to, aby Twoje produkty aktywne optycznie spełniały wszelkie wymogi jakości. Z pewnością

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

łatwy w obsłudze i użytkowaniu Wraz z analizatorem EasyStat Medica zmieniła zasady konstrukcji gazometrów

łatwy w obsłudze i użytkowaniu Wraz z analizatorem EasyStat Medica zmieniła zasady konstrukcji gazometrów łatwy w obsłudze i użytkowaniu Wraz z analizatorem EasyStat Medica zmieniła zasady konstrukcji gazometrów Cała złożona konstrukcja tradycyjnych gazometrów została zapakowana do nowego kompaktowego formatu

Bardziej szczegółowo

Miareczkowanie EasyPlus

Miareczkowanie EasyPlus Miareczkowanie EasyPlus Titrator EasyPlus Easy ph Easy Cl Easy Ox Easy Pro Easy KFV Titrator dostosowany do próbki Łatwa obsługa i przystępna cena Wprowadzenie Bądź na plus zdobądź kompletny pakiet Titrator

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do umowy. Zestawienie środków trwałych wraz z ich opisem i podstawowymi parametrami technicznymi

Załącznik Nr 1. do umowy. Zestawienie środków trwałych wraz z ich opisem i podstawowymi parametrami technicznymi Załącznik Nr 1. do umowy. Zestawienie środków trwałych wraz z ich opisem i podstawowymi parametrami technicznymi Szafa termostatyczna 1 Zakres regulacji temperatury +10 C... +40 C 2 Dokładność regulacji

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Model Do pomiaru temperatury używając czujników Pt100 lub termopar

Model Do pomiaru temperatury używając czujników Pt100 lub termopar SENSORMASTER Model z pojedynczym kanałem lub wielokanałowy do czujników tensometrycznych, potencjometrycznych, z sygnałem standardowym, Pt100 i termopar Model 9163 Do pomiaru siły, ciśnienia lub momentu

Bardziej szczegółowo

Elektrody InLab. Elektrody InLab ph ORP Przewodnictwo Stężenie jonów Tlen rozpuszczony. Wiarygodne wyniki dzięki sprawdzonym elektrodom

Elektrody InLab. Elektrody InLab ph ORP Przewodnictwo Stężenie jonów Tlen rozpuszczony. Wiarygodne wyniki dzięki sprawdzonym elektrodom Elektrody InLab Elektrody InLab ph ORP Przewodnictwo Stężenie jonów Tlen rozpuszczony Wiarygodne wyniki dzięki sprawdzonym elektrodom Doświadczenie i innowacyjność Elektrody InLab do różnych zastosowań

Bardziej szczegółowo

Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 500 Mobi

Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 500 Mobi Dane aktualne na dzień: 18-10-2017 19:56 Link do produktu: http://www.e-matgdynia.pl/mikroskop-cyfrowy-levenhuk-dtx-500-mobi-p-3503.html Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 500 Mobi Cena Dostępność Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny miernik XA1000

Uniwersalny miernik XA1000 Uniwersalny miernik XA1000 Precyzyjny i uniwersalny przenośny miernik z pamięcią oraz dotykowym wyświetlaczem TFT. Wszechstronny dla profesjonalistów - łatwy i niezawodny w obsłudze. Umożliwia monitoring

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0) Seria FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 26 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym Interfejs

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na bezpieczeństwo 2 System nagłośnieniowo-ostrzegawczy i dźwiękowy system ostrzegawczy Plena Prosty sposób na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i ewaluacja Oprogramowanie

Konfiguracja i ewaluacja Oprogramowanie Konfiguracja i ewaluacja Oprogramowanie D-30744-2015 D-30745-2015 Zapisywanie wyników pomiarów, profesjonalna konfiguracja urządzeń do detekcji gazów i przegląd danych dotyczących działania wszystko to

Bardziej szczegółowo

Mierniki terenowe MultiLine IDS. wieloparametrowy przenośny pomiar ph, redox, tlenu rozpuszczonego,

Mierniki terenowe MultiLine IDS. wieloparametrowy przenośny pomiar ph, redox, tlenu rozpuszczonego, Mierniki terenowe MultiLine IDS wieloparametrowy przenośny pomiar ph, redox, tlenu rozpuszczonego, przewodności i mętności 1 Zalety systemu IDS Inteligentne, cyfrowe sensory mierzą i łączą wyniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDWZMACNIACZ SYGNAŁU ELEKTRODY PH ph

PRZEDWZMACNIACZ SYGNAŁU ELEKTRODY PH ph PRZEDWZMACNIACZ SYGNAŁU ELEKTRODY PH 1 0...14 ph Opis D030i Ryc. 1. Przedwzmacniacz ph (030i) Opis skrócony Uniwersalny system do pomiaru kwasowości/wartości ph roztworów tworzą przedwzmacniacz sygnału

Bardziej szczegółowo

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy oraz Mają zaszczyt przedstawić System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy Podstawowe cechy systemu 32 000 użytkowników identyfikator użytkownika 4 bajty identyfikator RFID 8 bajtów kod PIN: 4-6 cyfr

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.....

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..... Sprawa Nr: NA-P/33/2010 Załcznik nr 4 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.... CHŁODZIARKO-ZAMRAARKA 1. Pojemno

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA TUBOWA 900LINII DYSK 1TB UTP/FTP

ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA TUBOWA 900LINII DYSK 1TB UTP/FTP Dane aktualne na dzień: 20-03-2017 12:06 Link do produktu: http://www.itchome.pl/zestaw-monitoringu-hybryda-hdmi-kamera-tubowa-900linii-dysk-1tb-utpftpp-2325.html ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

-20% karta produktowa BLUEλYZER ST. cennik urządzeń i usług serwisowych. Drukarka EUROprinter (opcja) Sonda z jednostką przygotowania spalin

-20% karta produktowa BLUEλYZER ST. cennik urządzeń i usług serwisowych. Drukarka EUROprinter (opcja) Sonda z jednostką przygotowania spalin dożywotni rabat -20% na serwis karta produktowa BLUEλYZER ST cennik urządzeń i usług serwisowych Drukarka EUROprinter (opcja) Sonda z jednostką przygotowania spalin Analizator spalin BLUEλYZER ST 2014

Bardziej szczegółowo

Dräger VarioGard 2300 IR Detektor gazów i par palnych

Dräger VarioGard 2300 IR Detektor gazów i par palnych Dräger VarioGard 2300 IR Detektor gazów i par palnych W wielu obszarach działalności szybka i niezawodna detekcja gazu jest absolutnie niezbędna Z tego powodu oferujemy stacjonarne detektory gazowe Dräger

Bardziej szczegółowo

Lepkościomierz Stabingera SVM 3001

Lepkościomierz Stabingera SVM 3001 Lepkościomierz Stabingera SVM 3001 Wymagaj wszystkiego Nowe możliwości w wiskozymetrii Pomiar lepkości olejów i paliw wymaga precyzji i dokładności. Uzyskanie wysokiej dokładności pomiarów możliwe jest

Bardziej szczegółowo

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi SIGMACHECK Miernik przewodności właściwej Sigmacheck został zaprojektowany w sposób aby zapewnić najdokładniejszy pomiar, oferując użytkownikowi

Bardziej szczegółowo