Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti"

Transkrypt

1 Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku

2 Wprowadzenie Wygodna praca w laboratorium dziki przyrzdom Seven Pomiary łatwe i dokładne Intuicyjne pomiary ph, przewodnoci i jonów z najwiksz dokładnoci Pełen zakres rozwiza automatycznych i wyposaenia Usługi kwalifikacji i konserwacji s doskonałym uzupełnieniem Zestaw o wysokiej sprawnoci do codziennej pracy w laboratorium Seven jest lini produktów, które łcz w sobie technologi dokładnych pomiarów elektrochemicznych z nowoczesnym kształtem i łatwo- ci uytkowania. Spełniaj one najwysze wymagania w zakresie pomiarów ph, przewodnoci i stenia jonów oraz wypełniaj najnowsze wymogi dotyczce kontroli jakoci, zarzdzania danymi oraz przepisów prawa (GxP, USP/EP). Czytelny interfejs uytkownika pozwala na intuicyjn prac na kadym etapie. SevenEasy - dla szybkich i wiarygodnych pomiarów Przyrzd jednokanałowy do pomiarów rutynowych ph/mv lub przewodno Znakomity stosunek cena/jako Opcje wyposaenia obejmuj szeroki zakres od drukarek, zmieniaczy próbek i czytników kodu kreskowego, a po oprogramowanie do automatycznego zbierania danych z moliwoci włczenia ich do laboratoryjnego systemu zarzdzania danymi (LIMS). SevenMulti - dla szerokiego zakresu dokładnych rozwiza pomiarowych Profesjonalne przyrzdy dwukanałowe ph, przewodno, ISFET oraz jony - z moliwoci rozbudowy modułowej Pełna obsługa GLP 2

3

4 Porównanie produktów linii Seven SevenEasy i SevenMulti Tworzone ze znakomitych jednostek Wszystkie modele Seven s łatwe w uytkowaniu i posiadaj bardzo czytelny wywietlacz oraz wbudowany interfejs do przesyłania danych. W wyniku tego wykonywanie pomiarów i przetwarzanie wyników jest niezwykle proste. SevenMulti, dziki swojej modułowej budowie, oferuje opcje do dalszej rozbudowy. Sprawia to, e seria Seven jest niezastpionym i idealnym rozwizaniem dla realizacji specjalnych wymaga dowiadczonych pracowników laboratorium. Specjalne aplikacje dla SevenMulti SevenMulti jest doskonałym wyborem dla aplikacji, gdzie wymagana jest maksymalna dokładno wyników. Dwukanałowy przyrzd wykonuje równolegle pomiary dwóch parametrów fizyko-chemicznych i moe zosta rozbudowany o dodatkowe moduły. Spełnia on najnowsze wymagania w zakresie kontroli jako- ci, zarzdzania danymi oraz regulacje prawne GLP. Rutynowe zadania dla SevenEasy Przyrzdy SevenEasy S20 i S30 ph oraz przewodnoci posiadaj wszystkie podstawowe funkcje niezbdne do wykonywania rutynowych pomiarów i s niskobudetow alternatyw dla linii produktów SevenMulti. 4

5 Porównanie funkcji w ramach rodziny Seven SevenEasy SevenMulti S20 S30 S40 S50 S80 S47 S Zakres pomiarowy ph Dokładno +/ / S/cm S/cm Przewodno Zakres pomiarowy ms/cm 1000 ms/cm Dokładno - +/-0.5% /-0.5% Jony Zakres pomiarowy E -9 do 9.99E Dokładno /-0.5% - - Przyrzd dwukanałowy Moliwa rozbudowa funkcji jak w przyrzdzie dwukanałowym Przyrzd dwukanałowy Punkty kalibracji Definiowana przez uytkownika grupa Kalibracja buforów/standard - Test elektrody ph Rczne wprowadzanie stałej celi Wybór formatu punktu kocowego Automatyczny / Rczny Automatyczny / Rczny / Zaplanowany Wybór kryteriów stabilnoci (fast, normal, strict) Metoda przyrostowa dla pomiarów dla jonów ATC lub MTC Data i czas -* -* System i bezpieczestwo Interfejs RS232 Wybór formatu drukowania - - Skrócony / Standard / GLP Zapisywanie danych pomiarów / 400 kalibracji / 40 metod Zabezpieczenie PIN - - Logowanie do przyrzdu / System nastaw / Kasowanie danych Wiele jzyków ** - - Angielski / Niemiecki / Francuski / Hiszpaski / Włoski ID uytkownika, próbki i czujnika - - Tak Tabela zawierajca wicej informacji znajduje si na stronie 10. Pełna specyfikacja przyrzdów, patrz strona 11 do 13. * Drukarki RS 26 oraz RS 28 posiadaj wbudowan funkcj czasu i daty, która pozwala na włczenie daty i czasu do wydruków. ** SevenMulti dostpny jest take w wersji SevenMulti Asia, która posiada dostpne jzyki Chiski, Japoski, Rosyjski raz Angielski. Złcza peryferyjne Przyrzdy z linii produktowej SevenEasy i SevenMulti posiadaj wbudowany interfejs RS232 jako standard. Moduł komunikacji ze złczem USB dostpny jest opcjonalnie dla SevenMulti. Mona wic do SevenEasy i SevenMulti w dowolnym momencie, podłczy drukark lub komputer. Rónorodno dajca wszechstronno Uchwyt METTLER TOLEDO do elektrod jest standardowym wyposaeniem SevenEasy i SevenMulti i moe by uywany albo stojc niezalenie, albo przymocowany do przyrzdu z lewej lub z prawej strony. Sprawia to, e jest on idealny zarówno dla osób prawo jak i leworcznych i umoliwia dostosowanie go do przestrzeni dostpnej w laboratorium. Właciwa elektroda do kadej aplikacji Zestawy SevenEasy i SevenMulti zawieraj elektrody ph InLab Expert Pro lub InLab Routine Pro oraz cel przewodnoci InLab 731. Wicej informacji o nich oraz o innych elektrodach METTLER TOLEDO mona znale na stronie 15. 5

6 SevenEasy SevenEasy Pomiary szybkie i niezawodne Zrozumiałe pomiary ph i przewodnoci Zharmonizowana technologia czujnika dajca odtwarzalno wartoci pomiarowych Wywietlacz o wysokim kontracie z duymi znakami umoliwiajcy łatwe odczytywanie Wbudowany interfejs RS232 dla przesyłania danych SevenEasy - prosty, a cigle dokładny Produkty linii SevenEasy łcz w sobie technologi dokładnych pomiarów elektrochemicznych z nowoczesnym, ciekawym wygldem. Niedrogi model S20 spełnia kade wymagania dla pomiarów ph, a S30 posiada wszystkie podstawowe funkcje profesjonalnego konduktometru do pracy rutynowej. Oba przyrzdy wyposaone s w zrozumiały interfejs uytkownika, który pozwala na intuicyjn prac na wszystkich etapach. Szeroki zakres zastosowa Obsługiwany jest szeroki zakres zastosowa, od niezalenych, zasilanych bateryjnie, pojedynczych pomiarów do złoonych analiz wartoci pomiarowych i zbierania danych poprzez lokaln sie robocz. SevenEasy S20 Łatwe przełczanie midzy jednostkami ph i mv przez naciskanie jednego przycisku. ph 0.01/0.001 Łatwe przełczanie midzy dokładnoci do dwóch lub trzech miejsc dziesitnych dla trybu ph. 6

7 SevenEasy - dwa modele do pomiaru ph i przewodnoci ph S/cm Łatwo wykonywane pomiary ph dziki SevenEasy S20 Szybkie i dokładne pomiary przewodnoci dziki SevenEasy S30 ATC Automatyczna kompensacja temperatury (ATC) koryguje efekt temperaturowy w sygnale elektrody. 4 tryby pomiarowe SevenEasy S30 oferuje rónorodne tryby pomiarowe i jednostki. Przycisk Mode umoliwia sprawdzenie przewodnoci, TDS, opornoci właciwej oraz zasolenia, dziki czemu eliminuje si konieczno rcznego wykonywania rónego rodzaju przelicze. Definiowane grupy buforów Przyrzd wyposaony jest w automatyczne rozpoznawanie buforów dla 4 zdefiniowanych grup buforów. Dziki tej funkcji podczas rutynowej kalibracji nie ma koniecznoci postpowania według cile okrelonej sekwencji buforów ph. Unika si niepotrzebnych komunikatów o błdach i procedura ulega skróceniu. Wybra naley 1-, 2- lub 3-punktow kalibracj. Adaptowalna kalibracja Kalibracj mona wykona uywajc standardów przewodnoci 84 S/cm, 1413 S/cm lub ms/cm. Jeli znana jest dokładna warto stałej celi, mona j wprowadzi rcznie do pamici przyrzdu i edytowa w dowolnym momencie. Dziki temu zapewniona jest maksymalna elastyczno i dokładno. Automatyzacja uzyskiwania wyników pomiarowych Dla dalszego polepszenia odtwarzalnoci i w ten sposób take jakoci uzyskiwanych wyników pomiarowych. Kompensacja temperaturowa Wybra mona jeden z trzech trybów kompensacji temperaturowej: liniow, nieliniow (DIN 38404) oraz kompensacj zerow dla wody ultraczystej (USP/EP). SevenEasy S30 jest przygotowany na wszystkie próbki Stan elektrody Jednym spojrzeniem mona oceni, czy elektroda jest w dobrym stanie, czy wymaga wyczyszczenia, czy wymiany? Wywietlana ikona informuje w sposób cigły. Test wewntrzny SevenEasy S30, podobnie jak S20, równie posiada funkcj testu wewntrznego. Sprzt i oprogramowanie mog zosta sprawdzone we współdziałaniu przyrzdu z uytkownikiem: osobista gwarancja, e wszystkie aspekty działania urzdzenia s w doskonałym stanie. Mobilno Kady z przyrzdów SevenEasy moe by obsługiwany przy zasilaniu sieciowym lub bateryjnym. Dziki SevenEasy uytkownik nie jest ju zaleny od sieci zasilajcej: moe po prostu zamontowa cztery baterie typu AA. Drukarki Oba przyrzdy SevenEasy współpracuj z rónymi drukarkami, np. RS-P25, RS-P26 oraz RS-P28. Drukarki RS-P26 i RS-P28 posiadaj wbudowan funkcj czasu i daty, co pozwala na włczenie czasu i daty do wydruku dla pełnej zgodnoci z wymogami GLP. 7

8 SevenMulti SevenMulti Maksymalna dokładno i elastyczno Modułowy system pomiaru ph, przewodnoci, stenia jonów oraz ISFET Wydajno osigana dziki rónorodnoci opcji automatyzacji Nowatorskie zarzdzanie danymi z zapisem 1000 danych pomiarowych GLP, 400 danych kalibracji GLP oraz 40 metod Wbudowana funkcja czasu i daty SevenMulti - modułowa rozbudowa w dowolnym momencie Pomysłowa koncepcja tego przyrzdu oparta jest na ultra-dokładnej technologii pomiarowej i zawiera wiele dodatkowych opcji oraz intuicyjny, łatwy do obsługi interfejs sterowania. Moliwoci pomiarowe mog by poszerzone w dowolnym momencie przez uycie dodatkowych, niewielkich i łatwych w obsłudze układów rozszerzajcych. Dziki duemu, pod- wietlanemu ekranowi wywietlacza uytkownik od razu widzi wszystkie wane informacje, nawet w trybie pracy dwukanałowej. Interfejsy RS232 oraz USB pozwalaj na łatw integracj SevenMulti z LIMS. Miernik ph jest wynikiem rozsdnie opracowanego systemu, zaprojektowanego specjalnie dla sprostania dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom w laboratorium. 8

9 SevenMulti - wielo funkcji uzasadniajca nazw Odtwarzalne wyniki pomiarów Wybór automatycznego, rcznego lub planowego rozpoznawania punktu kocowego oraz do wyboru trzy kryteria stabilnoci umoliwiaj szybkie i jednoczenie dokładne odczyty wartoci pomiarowych dla odtwarzalnych wyników. Profesjonalna kalibracja Do 10 punktów kalibracyjnych z wyborem algorytmu liniowego lub segmentowego Wielopunktowa kalibracja przewodnoci Automatyczne rozpoznawanie buforów z 8 zdefiniowanymi grupami buforów ph Automatyczne rozpoznawanie 5 zdefiniowanych standardów przewodnoci Bufory i standardy definiowane przez uytkownika wraz z zalenociami temperaturowymi Pomoc zawsze pod rk Kontekstowe teksty pomocy wspomagaj uytkownika podczas obsługi przyrzdu. W trybie rutynowym obsługa jest jeszcze łatwiejsza dziki wyjtkowemu wywietlaniu specyficznych nastaw dla aktualnej próbki. Bezpieczne zarzdzanie danymi SevenMulti gwarantuje bardzo szybki dostp do biecych wyników i danych kalibracji. Zapisywanie, logowanie, wyszukiwanie oraz zabezpieczone PINem usuwanie danych pomiarowych i kalibracyjnych nigdy dotd nie było łatwiejsze. Monitorowanie czujników Test elektrody Wbudowany test elektrody ph sprawdza slope, offset, dryf oraz czas odpowiedzi elektrody bez wprowadzania zmian aktualnych parametrów kalibracji. Przypominanie o kalibracji Ta uyteczna funkcja przypomina uytkownikowi, e naley wykona kalibracj zgodnie z zaplanowanym przez uytkownika schematem czasowym. Ponadto moliwe jest zablokowanie przyrzdu przed wykonywaniem pomiarów po upływie terminu kalibracji a do momentu, gdy poprawnie zostanie wykonana kolejna kalibracja. Perfekcja GLP SevenMulti ułatwia zapisywanie i drukowanie identyfikatorów o długoci do 12 znaków dla próbek, uytkowników i czujników, nawet przy uyciu czytnika kodu kreskowego. Data i godzina zapisywane s automatycznie. Bezpieczestwo jest priorytetem Zabezpieczenie PINem Obsługa przyrzdu oraz ogólne nastawy systemu, jak data i czas, mog zosta zabezpieczone kodem PIN. Drukarki SevenMulti moe współpracowa z rónymi drukarkami METTLER TOLEDO, np. LC-P45, RS-P42, RS-P25, RS-P26 oraz RS-P28. Drukarki te s równie kompatybilne z innymi przyrzdami produkcji METTLER TOLEDO. Monitorowanie wartoci granicznych Uytkownik moe zdefiniowa własne wartoci graniczne. Jeli aktualne wartoci wykraczaj poza wartoci graniczne, na wywietlaczu oraz na wydruku GLP pojawia si ostrzeenie. Automatyczne rozpoznawanie SevenMulti rozpoznaje automatycznie zainstalowane układy rozszerzajce. Przełczanie midzy poszczególnymi parametrami w trybie dwukanałowym jest szybkie i łatwe. Standaryzowane metody Do 40 metod zdefiniowanych przez uytkownika przechowuje nastawy zwizane z pomiarami, tak e kady uytkownik moe by pewien, e uywa tych samych nastaw. Menu otwartym tekstem i łatwo obsługi Ekran o wysokiej rozdzielczoci i podwietlenie podaj wszystkie wane informacje, zarówno w trybie pracy jedno-, jak i dwukanałowej. Przyrzd obsługuje si intuicyjnie i łatwo. Zgodno z przepisami USP/EP SevenMulti posiada specjalny tryb do uytku przy pomiarach przewodnoci, aby zapewni zgodno z wymogami USP oraz EP (United States / European Pharmacopoeia) 9

10 Przegld funkcji modeli Seven Seven niezrównana elastyczno Przegld wielofunkcyjnoci Parametry Pomiar Kalibracja Przewodno Komunikacja Bezpieczestwo Ochrona Modele Modele SevenMulti SevenEasy Przegld funkcji i wyposaenia S20 S30 S40 S50 S80 S47 S70 Pomiar ph Pomiar mv Wzgldne mv Stenie jonów (mol/l, mmol/l, %, ppm, mg/l) Przewodno TDS (zawarto substancji rozpuszczonych) Oporno właciwa Zasolenie Wybór pozyskiwania wartoci pomiarowej Wybór kryterium stabilnoci (fast, normal, strict) Wybór liczby miejsc dziesitnych dla ph (X.XXX, X.XX, X.X) ATC lub MTC Pomiary seryjne ze zdefiniowanym przez uytkownika przedziałem czasu Metody przyrostowe dla pomiarów jonowych Punkty kalibracyjne Zdefiniowane grupy buforów ph/standardów przewodnoci /6 6 Definiowane przez uytkownika grupy buforów/standardy Automatyczne rozpoznawanie buforu ph/standardu Funkcja przypominania o kalibracji Test elektrody ph Specjalny tryb USP/EP Wybór temperatury referencyjnej (20 o C lub 25 o C) Liniowa lub nieliniowa kompensacja temperatury Procedura automatycznego wyznaczania wartoci α Wprowadzanie i wywietlanie wartoci stałej celi pomiarowej Oprogramowanie LabX direct PC (dołczone jako standardowe wyposaenie do SevenMulti ) Interfejs RS232 Opcjonalne moduły komunikacji TTL lub USB Specjalne wyjcie analogowe Wybór formatów drukowania (short, standard, GLP) Automatyzacja ze zmieniaczem próbek Rondolino Automatyzacja z czytnikiem kodu kreskowego Kompatybilno z LIMS Pełna obsługa GLP Data i godzina Wprowadzanie identyfikatorów dla próbki, czujnika oraz numeru seryjnego i nazwy uytkownika Wprowadzanie identyfikatorów z czytnika kodu kreskowego lub z klawiatury alfanumerycznej Alarmowe wartoci graniczne definiowane przez uytkownika Zabezpieczenie kodem PIN (logowanie do przyrzdu/nastawy systemu/usuwanie danych) Tryb pracy rutynowej/eksperta Funkcja pomocy kontekstowej Zapisywanie danych (1000 pomiarów, 400 kalibracji, 40 metod) Zaawansowana funkcja filtrów Obsługa menu w wielu jzykach Podwietlany ekran Test wewntrzny przyrzdu Moliwo rozbudowy do przyrzdu dwukanałowego Dwa kanały 10

11 Specyfikacje SevenEasy Dwa modele SevenEasy Przegld funkcji i specyfikacji SevenEasy S20 miernik ph kalibracja 3-punktowa 4 zdefiniowane grupy buforów grupy buforów definiowane przez uytkownika interfejs RS232 SevenEasy S30 miernik przewodnoci 3 zdefiniowane standardy funkcja rcznego wprowadzania wartoci stałej celi liniowa, nieliniowa lub zerowa kompensacja temperatury interfejs RS232 SevenEasy S20 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno ph / 0.01 ±0.004 mv / 1 ±0.4 Temperatura C 0.1 C ±0.5 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Info przy zamawianiu S20 (przyrzd) S20-K S20-KS Opis i czujniki BNC, cinch/rca (NTC 30k) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) lub 4 baterie AA (nie s dołczone) 180 x 180 x 65 mm / 610 g 370 x 320 x 165 mm / 3.1 kg Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu Jak S20, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje wyznaczania ph oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) Jak S20-K, lecz InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro SevenEasy S20 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Przewodno 0.01 S/cm 500 ms/cm ±0.5% Temperatura C 0.1 C ±0.2 C TDS 0.01 mg/l to 500 g/l ±0.5% Oporno właciwa Zasolenie Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar M cm ppt (czci na tysic) Praktyczna skala zasolenia UNESCO 1978 Mini DIN RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) lub 4 baterie AA (nie s dołczone) 180 x 180 x 65 mm / 610 g 370 x 320 x 165 mm / 3.1 kg Info przy zamawianiu S20 (przyrzd) S20-K Opis i czujniki Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu Jak S30, lecz take InLab 731, instrukcje wyznaczania przewodnoci oraz po 2 saszetki ze standardami odpowiednio 1413 S/cm oraz ms/cm

12 Pi modeli SevenEasy Wiele funkcji i specyfikacje Specyfikacje SevenMulti SevenMulti S47 dwukanałowy miernik przewodnoci i ph łczy wszystkie funkcje S40 i S70 dziki duemu ekranowi wywietlacza pomiary dwukanałowe s niezwykle czytelne wspomagajce, kontekstowe menu pomocy Info przy zamawianiu S47 (przyrzd) S47-K S47-KS S47-USP/EP Opis i czujniki SevenMulti S470 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Przewodno S/cm 1000 ms/cm ±0.5% Temperatura C 0.1 C ±0.1 C TDS 0.01 mg/l 1000 g/l ±0.5% Oporno właciwa Zasolenie Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Mcm ppt BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC), 4 mm banana (PT1000), mini DIN RS232 (podłczenie do drukarki lub PC), wyjcie do przyrzdu do miareczkowania) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1100 g 370 x 320 x 165 mm / 4.2 kg Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S47, lecz take InLab Expert Pro i InLab 731, instrukcje wyznaczania ph i przewodnoci oraz po 2 saszetki z rozworami do kalibracji odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) oraz 1413 S/cm oraz ms/cm Jak S47-K, lecz InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro Jak S47, lecz take elektrod ph 3-w-1 InLab Pure Pro, kabel MultiPin, czujnik przewodnoci InLab 741, instrukcje wyznaczania ph i przewodnoci oraz saszetki z buforami (po 2; ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00)) oraz ze standardami (po 2; 1413 S/cm oraz ms/cm) SevenMulti S80 wysokiej klasy, dwukanałowy jonometr wykonuje równoległe pomiary ph/jony lub jony/jony w dwóch kanałach pełen zakres elektrod i akcesoriów do rozbudowy: zmieniacz próbek Rondolino, drukarka, czytnik kodu kreskowego SevenMulti S80 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Stenie 1.00E E +9 ± ostatnia cyfra znaczca ±0.5% ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar 2 kadego typu: BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC) 4 mm banana (PT1000) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1125 g 370 x 320 x 165 mm / 4.2 kg Info przy zamawianiu S80 (przyrzd) S80-K S80-KS Opis i czujniki Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S80, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje pomiarów dla specyficznych jonów oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) Jak S80-K, lecz InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro

13 SevenMulti S40 profesjonalny miernik ph kompatybilny ze zmieniaczem próbek Rondolino, drukark i czytnikiem kodu kreskowego niezrównane moliwoci zarzdzania danymi z 1000 zapisów danych GLP wybór kryteriów stabilnoci SevenMulti S50 jednokanałowy jonometr wybór 26 zaprogramowanych typów elektrod metoda przyrostowa dla pomiarów jonowych do 9 punktów kalibracji wybór kryteriów stabilizacji SevenMulti S40 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Info przy zamawianiu S40 (przyrzd) S40-K S40-KS Opis i czujniki BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC), 4 mm banana (PT1000) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1065 g 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg Zawiera przyrzd, pusty układ rozszerzajcy, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S40, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje wyznaczania ph oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) Jak S40-K, lecz z InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro SevenMulti S50 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Stenie 1.00E E +9 ± ostatnia cyfra znaczca ±0.5% ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC) 4 mm banana (PT1000) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1065 g 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg SevenMulti S70 luksusowy miernik przewodnoci programowalne, definiowane przez uytkownika standardy kalibracji zawierajce tabele temperaturowe tryb USP/EP: zgodno z najnowszymi wytycznymi dla wody o najwyszym stopniu czystoci dowolny wybór 6 dostpnych na rynku lub definiowanych przez uytkownika standardów kalibracji Info przy zamawianiu S50 (przyrzd) S50-K Opis i czujniki Zawiera przyrzd, pusty układ rozszerzajcy, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S50, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje pomiarów dla specyficznych jonów oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) SevenMulti S70 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Przewodno S/cm 1000 ms/cm ±0.5% Temperatura C 0.1 C ±0.1 C TDS 0.01 mg/l do 1000 g/l ±0.5% Oporno właciwa Zasolenie Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Info przy zamawianiu S70 (przyrzd) S80-K Opis i czujniki Mcm ppt Mini DIN RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1040 g 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg Zawiera przyrzd, pusty układ rozszerzajcy, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S70, lecz take InLab 731, instrukcje wyznaczania przewodnoci oraz po 2 saszetki ze standardami odpowiednio 1413 S/cm oraz ms/cm

14 Akcesoria i serwis Akcesoria i serwis Ostatni szlif SevenEasy lub SevenMulti - dwa rozwizania do rozbudowy Wzmocnij sił swoich przyrzdów. Wybierajc wyposaenie z poniszej listy mona przygotowa rozwizanie dla swoich potrzeb dla najczciej stosowanych aplikacji. Bufory i standardy Rozwizanie Roztwór bufora ph 4.01 w saszetce, 30 x 20 ml Roztwór bufora ph 7.00 w saszetce, 30 x 20 ml Roztwór bufora ph 9.21 w saszetce, 30 x 20 ml Roztwór bufora ph w saszetce, 30 x 20 ml Rainbow I 3 x 10 saszetek po 20 ml, 4.01/7.00/9.21 Rainbow II 3 x 10 saszetek po 20 ml, 4.01/7.00/10.01 Roztwór bufora ph 2.00, bezbarwny 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 4.01, czerwony, 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 7.00, zielony, 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 9.21, niebieski, 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 10.01, bezbarwny x 250 ml Roztwór bufora ph 11.00, bezbarwny x 250 ml Standard przewodnoci 1413 S/cm x 20 ml Standard przewodnoci ms/cm x 20 ml Standard przewodnoci 10 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci 84 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci 500 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci 1413 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci ms/cm, 250 ml Akcesoria ogólne Plastikowa butelka na próbki (50 ml) Przewodnik pomiarów ph Przewodnik pomiarów przewodnoci i rozpuszczonego tlenu Przewodnik pomiarów jonoselektywnych Drukarka RS-P Drukarka RS-P Drukarka RS-P Kabel RS232 (SevenEasy, SevenMulti ) SevenEasy i SevenMulti Akcesoria dla SevenMulti Moduły Układ rozszerzajcy ph/mv Układ rozszerzajcy przewodnoci Układ rozszerzajcy Ion/pH Układ rozszerzajcy ISFET Moduł komunikacji TTL Moduł komunikacji USB Pusty układ rozszerzajcy Inne akcesoria Osłona zabezpieczajca SevenMuti Układ uchwytu elektrody Akcesoria dla SevenEasy i SevenMulti Oprogramowanie LabX direct ph dla PC Zasilacz Elektrody i kable Elektrody i akcesoria Elektrody ph InLab Routine InLab Routine Pro InLab Power Pro InLab Expert Pro InLab Expert NTC InLab Easy InLab Basic BNC InLab Science InLab Micro InLab Semi-Micro InLab Solids InLab Solids Pro Kabel S7-BNC, 1.2 m MultiPin BNC/RCA (cinch), 1.2 m Elektrody redox InLab Redox InLab Redox Pro Czujniki przewodnoci InLab InLab Kabel SevenMulti DL (przewodno)

15 Serwis dla Seven aby przyrzd zawsze mierzył dokładnie Regularne sprawdzanie zwiksza dokładno przyrzdu oraz wydłua czas eksploatacji o wiele lat. METTLER TOLEDO moe zapewni wszystkie wymagane usługi przygotowane na miar potrzeb uytkownika dla wszystkich przyrzdów linii Seven. Zapewnia to, e przyrzdy bd pracowa niezawodnie i bez błdów. Wszystkie przyrzdy dostarczane s z podpisanym certyfikatem fabrycznym. Wybierz sporód szerokiej oferty naszych usług. Wicej informacji o usługach zawarto na stronie Oprogramowanie PC LabX direct ph Przyjazne dla uytkownika oprogramowanie PC archiwizuje wyniki szybko i niezawodnie. Pozwala na definiowane przez uytkownika przesyłanie danych z SevenEasy oraz SevenMulti do otwartych aplikacji, jak MS Excel. Jeli zachodzi taka potrzeba, wartoci mog zosta automatycznie wywietlone na wykresie zgodnie z dostarczonym szablonem MS Excel. LabX direct ph jest standardowym wyposaeniem SevenMulti i w znacznym stopniu ułatwia przesyłanie danych. Elektrody ph dla zestawów stacjonarnych przyrzdów linii Seven Elektrody ph Trwała InLab Expert Pro jest standardow elektrod w zestawie, np. w S20-K lub S40-K. Dziki polimerowemu elektrolitowi XEROLYT posiada otwarty kontakt referencyjny, co sprawia, e nadaje si do uniwersalnego uytkowania, nawet do złoonych próbek, jak emulsje. InLab Expert Pro wymaga niewielkiej konserwacji. InLab Routine Pro jest konwencjonaln elektrod szklan z elektrolitem do uzupełniania, systemem referencyjnym ARGENTHAL oraz pułapk jonów srebra. Dua membrana ph oraz ciekły elektrolit KCl pozwalaj na szybkie i dokładne pomiary. Szczególnie uyteczna do pomiarów rutynowych łatwych próbek. InLab Routine Pro jest standardowo w zestawach KS i jest idealnym wyborem dla dowiadczonego personelu w laboratorium. Pełen zakres oferowanych przez nas elektrod ph mona znale w osobnej broszurze (nr ). Czujniki przewodnoci InLab 731 jest oparty na 4-biegunowej celi grafitowej i jest odpowiedni dla rónorodnych aplikacji w próbkach wodnych, dla przewodnoci powyej 10 S/cm. Jest standardowym czujnikiem zawartym w zestawie, na przykład w zestawie S30-K lub S47-K. Zanieczyszczanie przez przenoszenie próbki jest zminimalizowane dziki otwartej konstrukcji. Dla wykonywania dokładnych pomiarów w niskim zakresie przewodnoci, np. czysta woda, zalecany jest czujnik stalowy z dwoma biegunami InLab 741 (dostpny osobno). Wszystkie czujniki w zestawach ph i przewodnoci posiadaj wbudowany czujnik temperatury słucy automatycznej kompensacji temperatury (ATC). 15

16 METTLER TOLEDO i Seven - Warto dodana w codziennej pracy w laboratorium i w pracy w terenie Linia przyrzdów Seven produkcji METTLER TOLEDO obejmuje modele do uytku w laboratorium, jak równie modele przenone do uytku w terenie i w fabrykach. Przenone urzdzenia SevenGo oraz SevenGo Duo opisane s w osobnej broszurze o numerze m z odpowiednimi czujnikami METTLER TOLEDO łczy 60 lat dowiadczenia firmy INGOLD w produkcji czujników elektrochemicznych z nowoczesn elektronik serii Seven. METTLER TOLEDO dostarcza kompletne systemy do pomiarów ph, przewodnoci, rozpuszczonego tlenu oraz jonowych.: Seria profesjonalnych przyrzdów Seven Szeroki wybór elektrod Uyteczne akcesoria Wszystkie potrzebne usługi Pełna oferta METTLER TOLEDO opisana jest w osobnej broszurze o numerze m METTLER TOLEDO reprezentowana na całym wiecie... Adresy kontaktowe wszystkich przedstawicieli METTLER TOLEDO w rónych krajach dostpne s w Internecie na Mona take kontaktowa si z: Mettler-Toledo AG PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee Tel Fax Certyfikat jakoci. Opracowanie, produkcja i testowanie zgodnie z ISO9001. Mettler-Toledo AG, Analytical CH-8603 Schwerzenbach, Szwajcaria Tel.: , Fax.: Internet: Podlega zmianom technicznym 03/2009 Mettler-Toledo AG Druk w Szwajcarii, Marketing ph Lab / MarCom Analytical System zarzdzania ochron rodowiska zgodny z ISO14001 «European Conformity». Znak zgodnoci CE zapewnia, e nasze produkty spełniaj najnowsze wymagania dyrektyw Unii Europejskiej..