Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti"

Transkrypt

1 Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku

2 Wprowadzenie Wygodna praca w laboratorium dziki przyrzdom Seven Pomiary łatwe i dokładne Intuicyjne pomiary ph, przewodnoci i jonów z najwiksz dokładnoci Pełen zakres rozwiza automatycznych i wyposaenia Usługi kwalifikacji i konserwacji s doskonałym uzupełnieniem Zestaw o wysokiej sprawnoci do codziennej pracy w laboratorium Seven jest lini produktów, które łcz w sobie technologi dokładnych pomiarów elektrochemicznych z nowoczesnym kształtem i łatwo- ci uytkowania. Spełniaj one najwysze wymagania w zakresie pomiarów ph, przewodnoci i stenia jonów oraz wypełniaj najnowsze wymogi dotyczce kontroli jakoci, zarzdzania danymi oraz przepisów prawa (GxP, USP/EP). Czytelny interfejs uytkownika pozwala na intuicyjn prac na kadym etapie. SevenEasy - dla szybkich i wiarygodnych pomiarów Przyrzd jednokanałowy do pomiarów rutynowych ph/mv lub przewodno Znakomity stosunek cena/jako Opcje wyposaenia obejmuj szeroki zakres od drukarek, zmieniaczy próbek i czytników kodu kreskowego, a po oprogramowanie do automatycznego zbierania danych z moliwoci włczenia ich do laboratoryjnego systemu zarzdzania danymi (LIMS). SevenMulti - dla szerokiego zakresu dokładnych rozwiza pomiarowych Profesjonalne przyrzdy dwukanałowe ph, przewodno, ISFET oraz jony - z moliwoci rozbudowy modułowej Pełna obsługa GLP 2

3

4 Porównanie produktów linii Seven SevenEasy i SevenMulti Tworzone ze znakomitych jednostek Wszystkie modele Seven s łatwe w uytkowaniu i posiadaj bardzo czytelny wywietlacz oraz wbudowany interfejs do przesyłania danych. W wyniku tego wykonywanie pomiarów i przetwarzanie wyników jest niezwykle proste. SevenMulti, dziki swojej modułowej budowie, oferuje opcje do dalszej rozbudowy. Sprawia to, e seria Seven jest niezastpionym i idealnym rozwizaniem dla realizacji specjalnych wymaga dowiadczonych pracowników laboratorium. Specjalne aplikacje dla SevenMulti SevenMulti jest doskonałym wyborem dla aplikacji, gdzie wymagana jest maksymalna dokładno wyników. Dwukanałowy przyrzd wykonuje równolegle pomiary dwóch parametrów fizyko-chemicznych i moe zosta rozbudowany o dodatkowe moduły. Spełnia on najnowsze wymagania w zakresie kontroli jako- ci, zarzdzania danymi oraz regulacje prawne GLP. Rutynowe zadania dla SevenEasy Przyrzdy SevenEasy S20 i S30 ph oraz przewodnoci posiadaj wszystkie podstawowe funkcje niezbdne do wykonywania rutynowych pomiarów i s niskobudetow alternatyw dla linii produktów SevenMulti. 4

5 Porównanie funkcji w ramach rodziny Seven SevenEasy SevenMulti S20 S30 S40 S50 S80 S47 S Zakres pomiarowy ph Dokładno +/ / S/cm S/cm Przewodno Zakres pomiarowy ms/cm 1000 ms/cm Dokładno - +/-0.5% /-0.5% Jony Zakres pomiarowy E -9 do 9.99E Dokładno /-0.5% - - Przyrzd dwukanałowy Moliwa rozbudowa funkcji jak w przyrzdzie dwukanałowym Przyrzd dwukanałowy Punkty kalibracji Definiowana przez uytkownika grupa Kalibracja buforów/standard - Test elektrody ph Rczne wprowadzanie stałej celi Wybór formatu punktu kocowego Automatyczny / Rczny Automatyczny / Rczny / Zaplanowany Wybór kryteriów stabilnoci (fast, normal, strict) Metoda przyrostowa dla pomiarów dla jonów ATC lub MTC Data i czas -* -* System i bezpieczestwo Interfejs RS232 Wybór formatu drukowania - - Skrócony / Standard / GLP Zapisywanie danych pomiarów / 400 kalibracji / 40 metod Zabezpieczenie PIN - - Logowanie do przyrzdu / System nastaw / Kasowanie danych Wiele jzyków ** - - Angielski / Niemiecki / Francuski / Hiszpaski / Włoski ID uytkownika, próbki i czujnika - - Tak Tabela zawierajca wicej informacji znajduje si na stronie 10. Pełna specyfikacja przyrzdów, patrz strona 11 do 13. * Drukarki RS 26 oraz RS 28 posiadaj wbudowan funkcj czasu i daty, która pozwala na włczenie daty i czasu do wydruków. ** SevenMulti dostpny jest take w wersji SevenMulti Asia, która posiada dostpne jzyki Chiski, Japoski, Rosyjski raz Angielski. Złcza peryferyjne Przyrzdy z linii produktowej SevenEasy i SevenMulti posiadaj wbudowany interfejs RS232 jako standard. Moduł komunikacji ze złczem USB dostpny jest opcjonalnie dla SevenMulti. Mona wic do SevenEasy i SevenMulti w dowolnym momencie, podłczy drukark lub komputer. Rónorodno dajca wszechstronno Uchwyt METTLER TOLEDO do elektrod jest standardowym wyposaeniem SevenEasy i SevenMulti i moe by uywany albo stojc niezalenie, albo przymocowany do przyrzdu z lewej lub z prawej strony. Sprawia to, e jest on idealny zarówno dla osób prawo jak i leworcznych i umoliwia dostosowanie go do przestrzeni dostpnej w laboratorium. Właciwa elektroda do kadej aplikacji Zestawy SevenEasy i SevenMulti zawieraj elektrody ph InLab Expert Pro lub InLab Routine Pro oraz cel przewodnoci InLab 731. Wicej informacji o nich oraz o innych elektrodach METTLER TOLEDO mona znale na stronie 15. 5

6 SevenEasy SevenEasy Pomiary szybkie i niezawodne Zrozumiałe pomiary ph i przewodnoci Zharmonizowana technologia czujnika dajca odtwarzalno wartoci pomiarowych Wywietlacz o wysokim kontracie z duymi znakami umoliwiajcy łatwe odczytywanie Wbudowany interfejs RS232 dla przesyłania danych SevenEasy - prosty, a cigle dokładny Produkty linii SevenEasy łcz w sobie technologi dokładnych pomiarów elektrochemicznych z nowoczesnym, ciekawym wygldem. Niedrogi model S20 spełnia kade wymagania dla pomiarów ph, a S30 posiada wszystkie podstawowe funkcje profesjonalnego konduktometru do pracy rutynowej. Oba przyrzdy wyposaone s w zrozumiały interfejs uytkownika, który pozwala na intuicyjn prac na wszystkich etapach. Szeroki zakres zastosowa Obsługiwany jest szeroki zakres zastosowa, od niezalenych, zasilanych bateryjnie, pojedynczych pomiarów do złoonych analiz wartoci pomiarowych i zbierania danych poprzez lokaln sie robocz. SevenEasy S20 Łatwe przełczanie midzy jednostkami ph i mv przez naciskanie jednego przycisku. ph 0.01/0.001 Łatwe przełczanie midzy dokładnoci do dwóch lub trzech miejsc dziesitnych dla trybu ph. 6

7 SevenEasy - dwa modele do pomiaru ph i przewodnoci ph S/cm Łatwo wykonywane pomiary ph dziki SevenEasy S20 Szybkie i dokładne pomiary przewodnoci dziki SevenEasy S30 ATC Automatyczna kompensacja temperatury (ATC) koryguje efekt temperaturowy w sygnale elektrody. 4 tryby pomiarowe SevenEasy S30 oferuje rónorodne tryby pomiarowe i jednostki. Przycisk Mode umoliwia sprawdzenie przewodnoci, TDS, opornoci właciwej oraz zasolenia, dziki czemu eliminuje si konieczno rcznego wykonywania rónego rodzaju przelicze. Definiowane grupy buforów Przyrzd wyposaony jest w automatyczne rozpoznawanie buforów dla 4 zdefiniowanych grup buforów. Dziki tej funkcji podczas rutynowej kalibracji nie ma koniecznoci postpowania według cile okrelonej sekwencji buforów ph. Unika si niepotrzebnych komunikatów o błdach i procedura ulega skróceniu. Wybra naley 1-, 2- lub 3-punktow kalibracj. Adaptowalna kalibracja Kalibracj mona wykona uywajc standardów przewodnoci 84 S/cm, 1413 S/cm lub ms/cm. Jeli znana jest dokładna warto stałej celi, mona j wprowadzi rcznie do pamici przyrzdu i edytowa w dowolnym momencie. Dziki temu zapewniona jest maksymalna elastyczno i dokładno. Automatyzacja uzyskiwania wyników pomiarowych Dla dalszego polepszenia odtwarzalnoci i w ten sposób take jakoci uzyskiwanych wyników pomiarowych. Kompensacja temperaturowa Wybra mona jeden z trzech trybów kompensacji temperaturowej: liniow, nieliniow (DIN 38404) oraz kompensacj zerow dla wody ultraczystej (USP/EP). SevenEasy S30 jest przygotowany na wszystkie próbki Stan elektrody Jednym spojrzeniem mona oceni, czy elektroda jest w dobrym stanie, czy wymaga wyczyszczenia, czy wymiany? Wywietlana ikona informuje w sposób cigły. Test wewntrzny SevenEasy S30, podobnie jak S20, równie posiada funkcj testu wewntrznego. Sprzt i oprogramowanie mog zosta sprawdzone we współdziałaniu przyrzdu z uytkownikiem: osobista gwarancja, e wszystkie aspekty działania urzdzenia s w doskonałym stanie. Mobilno Kady z przyrzdów SevenEasy moe by obsługiwany przy zasilaniu sieciowym lub bateryjnym. Dziki SevenEasy uytkownik nie jest ju zaleny od sieci zasilajcej: moe po prostu zamontowa cztery baterie typu AA. Drukarki Oba przyrzdy SevenEasy współpracuj z rónymi drukarkami, np. RS-P25, RS-P26 oraz RS-P28. Drukarki RS-P26 i RS-P28 posiadaj wbudowan funkcj czasu i daty, co pozwala na włczenie czasu i daty do wydruku dla pełnej zgodnoci z wymogami GLP. 7

8 SevenMulti SevenMulti Maksymalna dokładno i elastyczno Modułowy system pomiaru ph, przewodnoci, stenia jonów oraz ISFET Wydajno osigana dziki rónorodnoci opcji automatyzacji Nowatorskie zarzdzanie danymi z zapisem 1000 danych pomiarowych GLP, 400 danych kalibracji GLP oraz 40 metod Wbudowana funkcja czasu i daty SevenMulti - modułowa rozbudowa w dowolnym momencie Pomysłowa koncepcja tego przyrzdu oparta jest na ultra-dokładnej technologii pomiarowej i zawiera wiele dodatkowych opcji oraz intuicyjny, łatwy do obsługi interfejs sterowania. Moliwoci pomiarowe mog by poszerzone w dowolnym momencie przez uycie dodatkowych, niewielkich i łatwych w obsłudze układów rozszerzajcych. Dziki duemu, pod- wietlanemu ekranowi wywietlacza uytkownik od razu widzi wszystkie wane informacje, nawet w trybie pracy dwukanałowej. Interfejsy RS232 oraz USB pozwalaj na łatw integracj SevenMulti z LIMS. Miernik ph jest wynikiem rozsdnie opracowanego systemu, zaprojektowanego specjalnie dla sprostania dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom w laboratorium. 8

9 SevenMulti - wielo funkcji uzasadniajca nazw Odtwarzalne wyniki pomiarów Wybór automatycznego, rcznego lub planowego rozpoznawania punktu kocowego oraz do wyboru trzy kryteria stabilnoci umoliwiaj szybkie i jednoczenie dokładne odczyty wartoci pomiarowych dla odtwarzalnych wyników. Profesjonalna kalibracja Do 10 punktów kalibracyjnych z wyborem algorytmu liniowego lub segmentowego Wielopunktowa kalibracja przewodnoci Automatyczne rozpoznawanie buforów z 8 zdefiniowanymi grupami buforów ph Automatyczne rozpoznawanie 5 zdefiniowanych standardów przewodnoci Bufory i standardy definiowane przez uytkownika wraz z zalenociami temperaturowymi Pomoc zawsze pod rk Kontekstowe teksty pomocy wspomagaj uytkownika podczas obsługi przyrzdu. W trybie rutynowym obsługa jest jeszcze łatwiejsza dziki wyjtkowemu wywietlaniu specyficznych nastaw dla aktualnej próbki. Bezpieczne zarzdzanie danymi SevenMulti gwarantuje bardzo szybki dostp do biecych wyników i danych kalibracji. Zapisywanie, logowanie, wyszukiwanie oraz zabezpieczone PINem usuwanie danych pomiarowych i kalibracyjnych nigdy dotd nie było łatwiejsze. Monitorowanie czujników Test elektrody Wbudowany test elektrody ph sprawdza slope, offset, dryf oraz czas odpowiedzi elektrody bez wprowadzania zmian aktualnych parametrów kalibracji. Przypominanie o kalibracji Ta uyteczna funkcja przypomina uytkownikowi, e naley wykona kalibracj zgodnie z zaplanowanym przez uytkownika schematem czasowym. Ponadto moliwe jest zablokowanie przyrzdu przed wykonywaniem pomiarów po upływie terminu kalibracji a do momentu, gdy poprawnie zostanie wykonana kolejna kalibracja. Perfekcja GLP SevenMulti ułatwia zapisywanie i drukowanie identyfikatorów o długoci do 12 znaków dla próbek, uytkowników i czujników, nawet przy uyciu czytnika kodu kreskowego. Data i godzina zapisywane s automatycznie. Bezpieczestwo jest priorytetem Zabezpieczenie PINem Obsługa przyrzdu oraz ogólne nastawy systemu, jak data i czas, mog zosta zabezpieczone kodem PIN. Drukarki SevenMulti moe współpracowa z rónymi drukarkami METTLER TOLEDO, np. LC-P45, RS-P42, RS-P25, RS-P26 oraz RS-P28. Drukarki te s równie kompatybilne z innymi przyrzdami produkcji METTLER TOLEDO. Monitorowanie wartoci granicznych Uytkownik moe zdefiniowa własne wartoci graniczne. Jeli aktualne wartoci wykraczaj poza wartoci graniczne, na wywietlaczu oraz na wydruku GLP pojawia si ostrzeenie. Automatyczne rozpoznawanie SevenMulti rozpoznaje automatycznie zainstalowane układy rozszerzajce. Przełczanie midzy poszczególnymi parametrami w trybie dwukanałowym jest szybkie i łatwe. Standaryzowane metody Do 40 metod zdefiniowanych przez uytkownika przechowuje nastawy zwizane z pomiarami, tak e kady uytkownik moe by pewien, e uywa tych samych nastaw. Menu otwartym tekstem i łatwo obsługi Ekran o wysokiej rozdzielczoci i podwietlenie podaj wszystkie wane informacje, zarówno w trybie pracy jedno-, jak i dwukanałowej. Przyrzd obsługuje si intuicyjnie i łatwo. Zgodno z przepisami USP/EP SevenMulti posiada specjalny tryb do uytku przy pomiarach przewodnoci, aby zapewni zgodno z wymogami USP oraz EP (United States / European Pharmacopoeia) 9

10 Przegld funkcji modeli Seven Seven niezrównana elastyczno Przegld wielofunkcyjnoci Parametry Pomiar Kalibracja Przewodno Komunikacja Bezpieczestwo Ochrona Modele Modele SevenMulti SevenEasy Przegld funkcji i wyposaenia S20 S30 S40 S50 S80 S47 S70 Pomiar ph Pomiar mv Wzgldne mv Stenie jonów (mol/l, mmol/l, %, ppm, mg/l) Przewodno TDS (zawarto substancji rozpuszczonych) Oporno właciwa Zasolenie Wybór pozyskiwania wartoci pomiarowej Wybór kryterium stabilnoci (fast, normal, strict) Wybór liczby miejsc dziesitnych dla ph (X.XXX, X.XX, X.X) ATC lub MTC Pomiary seryjne ze zdefiniowanym przez uytkownika przedziałem czasu Metody przyrostowe dla pomiarów jonowych Punkty kalibracyjne Zdefiniowane grupy buforów ph/standardów przewodnoci /6 6 Definiowane przez uytkownika grupy buforów/standardy Automatyczne rozpoznawanie buforu ph/standardu Funkcja przypominania o kalibracji Test elektrody ph Specjalny tryb USP/EP Wybór temperatury referencyjnej (20 o C lub 25 o C) Liniowa lub nieliniowa kompensacja temperatury Procedura automatycznego wyznaczania wartoci α Wprowadzanie i wywietlanie wartoci stałej celi pomiarowej Oprogramowanie LabX direct PC (dołczone jako standardowe wyposaenie do SevenMulti ) Interfejs RS232 Opcjonalne moduły komunikacji TTL lub USB Specjalne wyjcie analogowe Wybór formatów drukowania (short, standard, GLP) Automatyzacja ze zmieniaczem próbek Rondolino Automatyzacja z czytnikiem kodu kreskowego Kompatybilno z LIMS Pełna obsługa GLP Data i godzina Wprowadzanie identyfikatorów dla próbki, czujnika oraz numeru seryjnego i nazwy uytkownika Wprowadzanie identyfikatorów z czytnika kodu kreskowego lub z klawiatury alfanumerycznej Alarmowe wartoci graniczne definiowane przez uytkownika Zabezpieczenie kodem PIN (logowanie do przyrzdu/nastawy systemu/usuwanie danych) Tryb pracy rutynowej/eksperta Funkcja pomocy kontekstowej Zapisywanie danych (1000 pomiarów, 400 kalibracji, 40 metod) Zaawansowana funkcja filtrów Obsługa menu w wielu jzykach Podwietlany ekran Test wewntrzny przyrzdu Moliwo rozbudowy do przyrzdu dwukanałowego Dwa kanały 10

11 Specyfikacje SevenEasy Dwa modele SevenEasy Przegld funkcji i specyfikacji SevenEasy S20 miernik ph kalibracja 3-punktowa 4 zdefiniowane grupy buforów grupy buforów definiowane przez uytkownika interfejs RS232 SevenEasy S30 miernik przewodnoci 3 zdefiniowane standardy funkcja rcznego wprowadzania wartoci stałej celi liniowa, nieliniowa lub zerowa kompensacja temperatury interfejs RS232 SevenEasy S20 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno ph / 0.01 ±0.004 mv / 1 ±0.4 Temperatura C 0.1 C ±0.5 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Info przy zamawianiu S20 (przyrzd) S20-K S20-KS Opis i czujniki BNC, cinch/rca (NTC 30k) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) lub 4 baterie AA (nie s dołczone) 180 x 180 x 65 mm / 610 g 370 x 320 x 165 mm / 3.1 kg Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu Jak S20, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje wyznaczania ph oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) Jak S20-K, lecz InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro SevenEasy S20 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Przewodno 0.01 S/cm 500 ms/cm ±0.5% Temperatura C 0.1 C ±0.2 C TDS 0.01 mg/l to 500 g/l ±0.5% Oporno właciwa Zasolenie Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar M cm ppt (czci na tysic) Praktyczna skala zasolenia UNESCO 1978 Mini DIN RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) lub 4 baterie AA (nie s dołczone) 180 x 180 x 65 mm / 610 g 370 x 320 x 165 mm / 3.1 kg Info przy zamawianiu S20 (przyrzd) S20-K Opis i czujniki Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu Jak S30, lecz take InLab 731, instrukcje wyznaczania przewodnoci oraz po 2 saszetki ze standardami odpowiednio 1413 S/cm oraz ms/cm

12 Pi modeli SevenEasy Wiele funkcji i specyfikacje Specyfikacje SevenMulti SevenMulti S47 dwukanałowy miernik przewodnoci i ph łczy wszystkie funkcje S40 i S70 dziki duemu ekranowi wywietlacza pomiary dwukanałowe s niezwykle czytelne wspomagajce, kontekstowe menu pomocy Info przy zamawianiu S47 (przyrzd) S47-K S47-KS S47-USP/EP Opis i czujniki SevenMulti S470 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Przewodno S/cm 1000 ms/cm ±0.5% Temperatura C 0.1 C ±0.1 C TDS 0.01 mg/l 1000 g/l ±0.5% Oporno właciwa Zasolenie Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Mcm ppt BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC), 4 mm banana (PT1000), mini DIN RS232 (podłczenie do drukarki lub PC), wyjcie do przyrzdu do miareczkowania) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1100 g 370 x 320 x 165 mm / 4.2 kg Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S47, lecz take InLab Expert Pro i InLab 731, instrukcje wyznaczania ph i przewodnoci oraz po 2 saszetki z rozworami do kalibracji odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) oraz 1413 S/cm oraz ms/cm Jak S47-K, lecz InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro Jak S47, lecz take elektrod ph 3-w-1 InLab Pure Pro, kabel MultiPin, czujnik przewodnoci InLab 741, instrukcje wyznaczania ph i przewodnoci oraz saszetki z buforami (po 2; ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00)) oraz ze standardami (po 2; 1413 S/cm oraz ms/cm) SevenMulti S80 wysokiej klasy, dwukanałowy jonometr wykonuje równoległe pomiary ph/jony lub jony/jony w dwóch kanałach pełen zakres elektrod i akcesoriów do rozbudowy: zmieniacz próbek Rondolino, drukarka, czytnik kodu kreskowego SevenMulti S80 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Stenie 1.00E E +9 ± ostatnia cyfra znaczca ±0.5% ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar 2 kadego typu: BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC) 4 mm banana (PT1000) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1125 g 370 x 320 x 165 mm / 4.2 kg Info przy zamawianiu S80 (przyrzd) S80-K S80-KS Opis i czujniki Zawiera przyrzd, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S80, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje pomiarów dla specyficznych jonów oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) Jak S80-K, lecz InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro

13 SevenMulti S40 profesjonalny miernik ph kompatybilny ze zmieniaczem próbek Rondolino, drukark i czytnikiem kodu kreskowego niezrównane moliwoci zarzdzania danymi z 1000 zapisów danych GLP wybór kryteriów stabilnoci SevenMulti S50 jednokanałowy jonometr wybór 26 zaprogramowanych typów elektrod metoda przyrostowa dla pomiarów jonowych do 9 punktów kalibracji wybór kryteriów stabilizacji SevenMulti S40 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Info przy zamawianiu S40 (przyrzd) S40-K S40-KS Opis i czujniki BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC), 4 mm banana (PT1000) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1065 g 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg Zawiera przyrzd, pusty układ rozszerzajcy, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S40, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje wyznaczania ph oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) Jak S40-K, lecz z InLab Routine Pro zamiast InLab Expert Pro SevenMulti S50 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Stenie 1.00E E +9 ± ostatnia cyfra znaczca ±0.5% ph , 0.01, 0.1 ±0.002 mv (rel. mv) ±0.1 Temperatura C 0.1 C ±0.1 C Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar BNC, 2 mm ref., cinch/rca (NTC) 4 mm banana (PT1000) RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1065 g 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg SevenMulti S70 luksusowy miernik przewodnoci programowalne, definiowane przez uytkownika standardy kalibracji zawierajce tabele temperaturowe tryb USP/EP: zgodno z najnowszymi wytycznymi dla wody o najwyszym stopniu czystoci dowolny wybór 6 dostpnych na rynku lub definiowanych przez uytkownika standardów kalibracji Info przy zamawianiu S50 (przyrzd) S50-K Opis i czujniki Zawiera przyrzd, pusty układ rozszerzajcy, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S50, lecz take InLab Expert Pro, instrukcje pomiarów dla specyficznych jonów oraz po 2 saszetki z buforami odpowiednio dla ph 4.01, 7.00 i 9.21 (lub 10.00) SevenMulti S70 Zakres pomiarowy Rozdzielczo Dokładno Przewodno S/cm 1000 ms/cm ±0.5% Temperatura C 0.1 C ±0.1 C TDS 0.01 mg/l do 1000 g/l ±0.5% Oporno właciwa Zasolenie Wejcia czujników Interfejsy Zasilanie Wielko / Ciar Wielko paczki / Ciar Info przy zamawianiu S70 (przyrzd) S80-K Opis i czujniki Mcm ppt Mini DIN RS232 (podłczenie do drukarki lub PC) Zasilanie sieciowe (9 V, DC) 190 x 240 x 65 mm / 1040 g 370 x 320 x 165 mm / 4.1 kg Zawiera przyrzd, pusty układ rozszerzajcy, uchwyt elektrody, osłon zabezpieczajc, instrukcj obsługi, deklaracj zgodnoci oraz certyfikat testu, oprogramowanie LabX direct ph dla PC Jak S70, lecz take InLab 731, instrukcje wyznaczania przewodnoci oraz po 2 saszetki ze standardami odpowiednio 1413 S/cm oraz ms/cm

14 Akcesoria i serwis Akcesoria i serwis Ostatni szlif SevenEasy lub SevenMulti - dwa rozwizania do rozbudowy Wzmocnij sił swoich przyrzdów. Wybierajc wyposaenie z poniszej listy mona przygotowa rozwizanie dla swoich potrzeb dla najczciej stosowanych aplikacji. Bufory i standardy Rozwizanie Roztwór bufora ph 4.01 w saszetce, 30 x 20 ml Roztwór bufora ph 7.00 w saszetce, 30 x 20 ml Roztwór bufora ph 9.21 w saszetce, 30 x 20 ml Roztwór bufora ph w saszetce, 30 x 20 ml Rainbow I 3 x 10 saszetek po 20 ml, 4.01/7.00/9.21 Rainbow II 3 x 10 saszetek po 20 ml, 4.01/7.00/10.01 Roztwór bufora ph 2.00, bezbarwny 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 4.01, czerwony, 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 7.00, zielony, 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 9.21, niebieski, 6 x 250 ml Roztwór bufora ph 10.01, bezbarwny x 250 ml Roztwór bufora ph 11.00, bezbarwny x 250 ml Standard przewodnoci 1413 S/cm x 20 ml Standard przewodnoci ms/cm x 20 ml Standard przewodnoci 10 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci 84 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci 500 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci 1413 S/cm, 250 ml Standard przewodnoci ms/cm, 250 ml Akcesoria ogólne Plastikowa butelka na próbki (50 ml) Przewodnik pomiarów ph Przewodnik pomiarów przewodnoci i rozpuszczonego tlenu Przewodnik pomiarów jonoselektywnych Drukarka RS-P Drukarka RS-P Drukarka RS-P Kabel RS232 (SevenEasy, SevenMulti ) SevenEasy i SevenMulti Akcesoria dla SevenMulti Moduły Układ rozszerzajcy ph/mv Układ rozszerzajcy przewodnoci Układ rozszerzajcy Ion/pH Układ rozszerzajcy ISFET Moduł komunikacji TTL Moduł komunikacji USB Pusty układ rozszerzajcy Inne akcesoria Osłona zabezpieczajca SevenMuti Układ uchwytu elektrody Akcesoria dla SevenEasy i SevenMulti Oprogramowanie LabX direct ph dla PC Zasilacz Elektrody i kable Elektrody i akcesoria Elektrody ph InLab Routine InLab Routine Pro InLab Power Pro InLab Expert Pro InLab Expert NTC InLab Easy InLab Basic BNC InLab Science InLab Micro InLab Semi-Micro InLab Solids InLab Solids Pro Kabel S7-BNC, 1.2 m MultiPin BNC/RCA (cinch), 1.2 m Elektrody redox InLab Redox InLab Redox Pro Czujniki przewodnoci InLab InLab Kabel SevenMulti DL (przewodno)

15 Serwis dla Seven aby przyrzd zawsze mierzył dokładnie Regularne sprawdzanie zwiksza dokładno przyrzdu oraz wydłua czas eksploatacji o wiele lat. METTLER TOLEDO moe zapewni wszystkie wymagane usługi przygotowane na miar potrzeb uytkownika dla wszystkich przyrzdów linii Seven. Zapewnia to, e przyrzdy bd pracowa niezawodnie i bez błdów. Wszystkie przyrzdy dostarczane s z podpisanym certyfikatem fabrycznym. Wybierz sporód szerokiej oferty naszych usług. Wicej informacji o usługach zawarto na stronie Oprogramowanie PC LabX direct ph Przyjazne dla uytkownika oprogramowanie PC archiwizuje wyniki szybko i niezawodnie. Pozwala na definiowane przez uytkownika przesyłanie danych z SevenEasy oraz SevenMulti do otwartych aplikacji, jak MS Excel. Jeli zachodzi taka potrzeba, wartoci mog zosta automatycznie wywietlone na wykresie zgodnie z dostarczonym szablonem MS Excel. LabX direct ph jest standardowym wyposaeniem SevenMulti i w znacznym stopniu ułatwia przesyłanie danych. Elektrody ph dla zestawów stacjonarnych przyrzdów linii Seven Elektrody ph Trwała InLab Expert Pro jest standardow elektrod w zestawie, np. w S20-K lub S40-K. Dziki polimerowemu elektrolitowi XEROLYT posiada otwarty kontakt referencyjny, co sprawia, e nadaje si do uniwersalnego uytkowania, nawet do złoonych próbek, jak emulsje. InLab Expert Pro wymaga niewielkiej konserwacji. InLab Routine Pro jest konwencjonaln elektrod szklan z elektrolitem do uzupełniania, systemem referencyjnym ARGENTHAL oraz pułapk jonów srebra. Dua membrana ph oraz ciekły elektrolit KCl pozwalaj na szybkie i dokładne pomiary. Szczególnie uyteczna do pomiarów rutynowych łatwych próbek. InLab Routine Pro jest standardowo w zestawach KS i jest idealnym wyborem dla dowiadczonego personelu w laboratorium. Pełen zakres oferowanych przez nas elektrod ph mona znale w osobnej broszurze (nr ). Czujniki przewodnoci InLab 731 jest oparty na 4-biegunowej celi grafitowej i jest odpowiedni dla rónorodnych aplikacji w próbkach wodnych, dla przewodnoci powyej 10 S/cm. Jest standardowym czujnikiem zawartym w zestawie, na przykład w zestawie S30-K lub S47-K. Zanieczyszczanie przez przenoszenie próbki jest zminimalizowane dziki otwartej konstrukcji. Dla wykonywania dokładnych pomiarów w niskim zakresie przewodnoci, np. czysta woda, zalecany jest czujnik stalowy z dwoma biegunami InLab 741 (dostpny osobno). Wszystkie czujniki w zestawach ph i przewodnoci posiadaj wbudowany czujnik temperatury słucy automatycznej kompensacji temperatury (ATC). 15

16 METTLER TOLEDO i Seven - Warto dodana w codziennej pracy w laboratorium i w pracy w terenie Linia przyrzdów Seven produkcji METTLER TOLEDO obejmuje modele do uytku w laboratorium, jak równie modele przenone do uytku w terenie i w fabrykach. Przenone urzdzenia SevenGo oraz SevenGo Duo opisane s w osobnej broszurze o numerze m z odpowiednimi czujnikami METTLER TOLEDO łczy 60 lat dowiadczenia firmy INGOLD w produkcji czujników elektrochemicznych z nowoczesn elektronik serii Seven. METTLER TOLEDO dostarcza kompletne systemy do pomiarów ph, przewodnoci, rozpuszczonego tlenu oraz jonowych.: Seria profesjonalnych przyrzdów Seven Szeroki wybór elektrod Uyteczne akcesoria Wszystkie potrzebne usługi Pełna oferta METTLER TOLEDO opisana jest w osobnej broszurze o numerze m METTLER TOLEDO reprezentowana na całym wiecie... Adresy kontaktowe wszystkich przedstawicieli METTLER TOLEDO w rónych krajach dostpne s w Internecie na Mona take kontaktowa si z: Mettler-Toledo AG PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee Tel Fax Certyfikat jakoci. Opracowanie, produkcja i testowanie zgodnie z ISO9001. Mettler-Toledo AG, Analytical CH-8603 Schwerzenbach, Szwajcaria Tel.: , Fax.: Internet: Podlega zmianom technicznym 03/2009 Mettler-Toledo AG Druk w Szwajcarii, Marketing ph Lab / MarCom Analytical System zarzdzania ochron rodowiska zgodny z ISO14001 «European Conformity». Znak zgodnoci CE zapewnia, e nasze produkty spełniaj najnowsze wymagania dyrektyw Unii Europejskiej..

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

HANNA Instruments Polska MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM

HANNA Instruments Polska MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM Zalety w skrócie PrzenoÊne mierniki z wyêwietlaczem LCD Hanna Instruments wyprodukowała nową serię przyrządów do pomiaru ph, ISE, przewodności i tlenu rozpuszczonego.

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU).

sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU). API & Czyste odczynniki Waenie przemysłowe i pomiary 1 News Zwikszaj wydajno dziki rozwizaniom waenia cgmp Utrzymuj zgodno z biecymi wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i zwikszaj wydajno produkcji

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Funkcje i symbole. Zobacz specyfikację

Funkcje i symbole. Zobacz specyfikację WAGA ANALITYCZNA AUW - D 0,1 mg / 0,01 mg Profesjonalne wagi analityczne Semi-Micro Seria AUW-D Funkcje i symbole Zobacz specyfikację Nowoczesna technologia UniBloc oferuje szybkie, stabilne i dokładne

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

+44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk. Szkło HA Szkło wysoko alkaiczne ph 0-14 -5 to +80 C Dla mediów wysoko alkaicznych (> ph 12)

+44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk. Szkło HA Szkło wysoko alkaiczne ph 0-14 -5 to +80 C Dla mediów wysoko alkaicznych (> ph 12) 315-69-JUMO 315-69-586 info@jumo.us Karta katalogowa 201020 Strona 1 /9 JUMO tecline ph JUMO tecline Rd Elektrody ph oraz redox w korpusie szklanym lub plastikowym Seria 201020 elektrody ph Seria 201025

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI. Webinar 07/10/2013

PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI. Webinar 07/10/2013 PIERWSZE KROKI Z KODAMI KRESKOWYMI Webinar 07/10/2013 GS1- GLOBALNY JZYK BIZNESU GS1 jest midzynarodow organizacj non-profit, której prace s inicjowane przez uytkowników, zarzdzajc systemem standardów,

Bardziej szczegółowo

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro ADInstrument. Systemy akwizycji danych i zestawy edukacyjne. Opis urządzenia PL3504/P PowerLab 4/35 to wysokowydajny system akwizycji danych odpowiedni do szerokiej

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

-20% karta produktowa BLUEλYZER ST. cennik urządzeń i usług serwisowych. Drukarka EUROprinter (opcja) Sonda z jednostką przygotowania spalin

-20% karta produktowa BLUEλYZER ST. cennik urządzeń i usług serwisowych. Drukarka EUROprinter (opcja) Sonda z jednostką przygotowania spalin dożywotni rabat -20% na serwis karta produktowa BLUEλYZER ST cennik urządzeń i usług serwisowych Drukarka EUROprinter (opcja) Sonda z jednostką przygotowania spalin Analizator spalin BLUEλYZER ST 2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

SIRIUS - 3TK2820. Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820

SIRIUS - 3TK2820. Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820 SIRIUS - 3TK2820 Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820 Oficjalne sprostowanie Wane Produkty opisane w niniejszym pimie s rozwizaniami dla realizacji funkcji zwizanych z bezpieczestwem jako cz ogólnego

Bardziej szczegółowo

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp.

Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. 92.0 Analizator spalin Wöhler A 400 ihc z sondą na przewodzie 1,7 m - z drukarką i sondą temp. Najnowszy analizator spalin firmy Wöhler z sondą na przewodzie 1,7m, z kolorowym wyświetlaczem i menu w języku

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

0800H5 Professional ZASADA POMIARU

0800H5 Professional ZASADA POMIARU 0800H5 Professional Thermofocus 0800H5 jest specjalnie zaprojektowanym, bezkontaktowym termometrem profesjonalnego przeznaczenia do użytku w szpitalach i ośrodkach medycznych. Został on stworzony w celu

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 . Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 CE Wprowadzenie Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika temp. model 7011 ph/mv. Umożliwia on pomiar szerokiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:......

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... Sprawa Nr: NA-P/ 54 /2008 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... 1. Specyfikacja wymaganych

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Czujniki w technologii ARC. Pomiary fizykochemiczne. Do pomiarów: - ph/redox - przewodności - tlenu rozpuszczonego

Czujniki w technologii ARC. Pomiary fizykochemiczne. Do pomiarów: - ph/redox - przewodności - tlenu rozpuszczonego Pomiary fizykochemiczne Do pomiarów: - ph/redox - przewodności - tlenu rozpuszczonego Wydanie październik 2012 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW Tester akumulatorów BBT 305 Tester akumulatorów BBT 605 Tester akumulatorów BT 301 Tester akumulatorów Milton Tester akumulatorów Milton Digital Tester akumulatorów 500A2

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Anita Wierzejska, Geodeta Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Piasecznie Dariusz Ciela, Kierownik Sprzeday ds. Kluczowych Klientów, Intergraph Polska

Bardziej szczegółowo

)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $!7 '4' **6! 64!.

)* +,- $'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $'9* **'+!!9$ '*9'*'9* '! # $!7 '4' **6! 64!. !"!#$!%&!'(!' %)* +,- $"'./ 0& 1 1%/ * 1,2'+ +'+3*,4'4!*!!'".+/5 *4*' +*64!7 64!*!'. $'4, +,' *!8*'$ * $' +,' $"'9* **'+!"!9$ '*9'*'9* '! "# $ *9.'+':!7 '4' **6! 64!.''*6*'9* +*!$+,'/ $!: '*!7; '4 ' *

Bardziej szczegółowo

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL:

Regulatory pogodowe. Comfort 210/310. Comfort 110. Legenda oznaczeń klucza aplikacji ECL: Regulatory pogodowe COMFORT Oznaczenie klucza aplikacji 210 310 Rodzaj aplikacji i układu Rodzaje obiegów Ogrzewnie Technologia Ciepła woda użytkowa (CWU) CWU Zasobnik z wężownicą Zasobnik z ładowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Multiparametryczny miernik GPS

Multiparametryczny miernik GPS HI 9829 HI 9829 Multiparametryczny miernik GPS ph/orp/ise, EC/TDS/Opór właściwy/zasolenie/ciężar właściwy wody morskiej, Mętność, Tlen Rozpuszczony, Temperatura, Ciśnienie Atmosferyczne DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

3. Analityczne pomiary i testowanie Spis treści

3. Analityczne pomiary i testowanie Spis treści . Analityczne pomiary i testowanie Spis treści Pomiar ph 80 Papierki wskaźnikowe 80 ph-metry 8 Elektrody 97 Roztwory buforowe 09 Pomiar przewodności Konduktometry Czujniki 6 Roztwory 6 Pomiar tlenu rozpuszczonego

Bardziej szczegółowo

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek

#$ $ Opracował mgr in. Artur Kłosek w BIŁGO RAJU!"#$% #$ $ #$!&'&(!"# Opracował mgr in. Artur Kłosek Schemat montaowy panelu wiczeniowego 3 Schemat montaowy panelu wiczeniowego Zamieszczony poniej schemat montaowy jest uproszczonym schematem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Przenośny reflektometr optyczny z wizualnym lokalizatorem uszkodzeń do sieci jednomodowych i wielomodowych.

Przenośny reflektometr optyczny z wizualnym lokalizatorem uszkodzeń do sieci jednomodowych i wielomodowych. Przenośny reflektometr optyczny z wizualnym lokalizatorem uszkodzeń do sieci jednomodowych i wielomodowych. Noyes M200 Reflektometr optyczny Noyes M200 jest poręcznym reflektometrem optycznym pozwalającym

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem Program doboru produktów Xylem 1 Suite PROFESSIONAL Narzędzie wyboru produktów Xylem DESKTOP Narzędzie wyboru produktów Xylem Professional Wersja sieciowa z pełnym zestawem funkcji Desktop Wersja autonomiczna

Bardziej szczegółowo

PXM20. Panel operatora. Building Technologies Building Automation DESIGO PX

PXM20. Panel operatora. Building Technologies Building Automation DESIGO PX 9 231 DESIGO PX Panel operatora PXM20 Panel operatora z mo liwo ci podł czenia do sieci, przeznaczony do prezentacji danych i obsługi jednego lub wielu sterowników DESIGO PX. Wy wietlacz o du ej rozdzielczo

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych.

RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. RE92. Szach i mat. Dwukanałowy regulator do zastosowań przemysłowych. Prosta i przyjazna obsługa Gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności dzięki: - III kategorii instalacji - odpowiedniej izolacji galwanicznej

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK P350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267765 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Dokładność w każdych warunkach

Dokładność w każdych warunkach Dokładność w każdych warunkach System Auto-Cal System Auto-Cal jest narzędziem kontrolnokorygującym, które pozwala na dokładne ważenie niezależnie od zmian temperatury, usytuowania wagi czy zmieniających

Bardziej szczegółowo

SenTix : elektrody do wszystkich aplikacji

SenTix : elektrody do wszystkich aplikacji : elektrody do wszystkich aplikacji Wysokiej jakości elektrody wygodny pomiar i najwyższa precyzja. Szklane membrany o niskiej rezystancji zapewniają stabilny sygnał pomiarowy nawet w niskich temperaturach.

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ # " #

$, $! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $ ( ) !* +!% $ ' . / $ #  # + + + + $, $!! $ $ % & ' $ & ( $ ) * )! - $ $ $ % $ $!* +!% $ '!" # #!$ % & ' ( ). / $ # " # ( ! 0 $ 1 0 $,-. " $ 3 $ / 0 $ 2$ 0 $ " $ 3 '$ / 4% "# $"%&' ()*' *$"'" ()*' " $"%&' + # & +, -. / # %+ " &/,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Przystawka do zdalnego sterowania komputerem PC

Przystawka do zdalnego sterowania komputerem PC Przystawka do zdalnego sterowania komputerem PC Spis treci: 1. Informacje ogólne. Przeznaczenie urzdzenia. 2. Sposób podłczenia czujnika. 3. Informacje dotyczce dołczonego oprogramowania. 4. Opis instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Miernik wilgotności temperatury i ciśnienia atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

DRUKARKI DO ETYKIET WYKAZ FIRM. 3M POLAND SP. Z O.O. str. 46. NEWELL RUBBERMAID POLAND S.A. str. 47

DRUKARKI DO ETYKIET WYKAZ FIRM. 3M POLAND SP. Z O.O. str. 46. NEWELL RUBBERMAID POLAND S.A. str. 47 WYKAZ FIRM 3M POLAND SP. Z O.O. str. 46 NEWELL RUBBERMAID POLAND S.A. str. 47 45 Drukarki Dymo Wytłaczarka przemysłowa PLE Wytłacza napisy i oznaczenia na etykietach ze stali nierdzewnej i aluminium. Przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie kalibracyjne Model WIKA-CAL

Oprogramowanie kalibracyjne Model WIKA-CAL Technologia kalibracji Oprogramowanie kalibracyjne Model WIKA-CAL Karta katalogowa WIKA CT 95.10 Zastosowania Tworzenie certyfikatów kalibracji dla mechanicznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych

Bardziej szczegółowo