sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU)."

Transkrypt

1 API & Czyste odczynniki Waenie przemysłowe i pomiary 1 News Zwikszaj wydajno dziki rozwizaniom waenia cgmp Utrzymuj zgodno z biecymi wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i zwikszaj wydajno produkcji w układzie wielozadaniowym Multi Purpose Unit: dziki rozwizaniom METTLER TOLEDO w zakresie waenia w procesach produkcyjnych o wydajno i zgodno z przepisami dba si tak samo dobrze. Najlepsza praktyka GMP dla jakoci bdcej nieodłczn czci produktu Zgodnie z GMP, waenie jest czym wicej ni uywaniem wagi i kalibrowaniem jej regularnie. Waenie staje si kwalifikowanym rozwizaniem produkcyjnym, zapewniajcym stało i udokumentowan jako na kadym etapie procesu produkcyjnego. Dziki nowoczesnym rozwizaniom, jak MinWeigh, zarzdzanie kalibracj lub poziomami dostpu dla uytkowników, METTLER TOLEDO jest ekspertem i jako partner zapewnia obecnie najlepsze stosowanie cgmp. Wszechstronna technologia pobudza wydajno Oferujc standardowe lub wykonywane na zamówienie wyposaenie, szybk i łatw konfiguracj oraz bezproblemow integracj z istniejc sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU). Dziki rozwizaniom wagowym METTLER TOLEDO, jak wskanik waenia IND560 i zestaw modułów wagowych Centerling, uytkownik moe zwikszy szybko etapów napełniania i utrzymywa ich dokładno i niezawodno. Dziki Altana

2 Waenie produkcyjne zgodne z GMP Zwikszaj wydajno swoich układów wielozadaniowych (MPU) Wskanik waenia IND560 umoliwia zwikszenie szybkoci etapów napełniania przy utrzymaniu dokładnoci i niezawodnoci. Ponadto, IND560 wspiera uytkownika na rónych poziomach spełniania wymogów odpowiednich przepisów GMP. Cechy nowego IND560 wprowadzaj kluczowe korzyci do procesu produkcyjnego uytkownika i pomagaj w osigniciu najwyszej jakoci produktu: Łatwa obsługa słuy zwikszaniu wydajnoci Fill-560, moduł aplikacji oprogramowania, pozwala na natychmiastow konfiguracj standardowej lub dostosowanej do potrzeb uytkownika sekwencji napełniania, sporzdzania mieszanin i zsypywania SmartTrac, graficzny wskanik ciaru docelowego i tolerancji pomaga osign ciar docelowy szybciej i pewniej. Wydawca Mettler-Toledo GmbH Industrial Sonnenbergstrasse 72 CH-8603 Schwerzenbach Switzerland Produkcja MarCom Industrial CH-8603 Schwerzenbach Szwajcaria MTSI Podlega zmianom technicznym Mettler-Toledo GmbH 03/2006 Szwajcaria CalFREE jest inteligentnym i prostym sposobem elektronicznej kalibracji bez odwaników testowych Szybka konfiguracja dziki InSite. Podłczony do wskanika IND560 lub niezalenie od niego, pozwala na niewielkie zmiany w nastawach i konfiguracjach parametrów Wysoka wiarygodno i najlepsze stosowanie GMP MinWeigh, funkcja ostrzegajca, zapewnia, e wykonywane pomiary s w granicach tolerancji procedury waenia Zwikszenie bezpieczestwa dziki 4 klasom dostpu uytkowników Zarzdzanie kalibracjami monitoruje działanie systemu i alarmuje operatora o potencjalnych awariach lub konserwacjach koniecznych dla najlepszego wykorzystania urzdze. System filtrów TraxDSP pozwala na wykonywanie waenia nawet w niestabilnych warunkach otoczenia Bezproblemowe współdziałanie z sieci MPU uytkownika Allen-Bradley RIO, Profibus DP lub DeviceNet Analogowe wyjcie 4-20mA Ethernet Interfejsy szeregowe RS232/422/485 Cyfrowe I/O: Do dwunastu wej i osiemnastu wyj Gdzie liczy si dokładno Podłcz wag dowolnego typu dla uzyskania dokładnoci w dowolnej aplikacji: Do omiu czujników wagowych Jedna waga analogowa Wagi cyfrowe o wysokiej rozdzielczoci z działk legalizacyjn e (max d) Prawdziwie niemiertelny w trudnych warunkach Obudowa całkowicie ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem IP69k Gładkie wykonanie dla zminimalizowania chemicznych/ biologicznych zanieczyszcze krzyowych TraxDSP zapewnia dokładne wyniki nawet w trudnym rodowisku, gdzie wystpuj drgania 2 METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki

3 Zarzdzanie niepewnoci pomiarow MinWeigh zapewnia, e wszystkie waenia wykonywane s w granicach dopuszczalnych tolerancji dla procedur waenia wykonywanych przez uytkownika Dziki Altana Praca zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) wymaga znajomoci dokładnoci pomiarów lub, innymi słowy, niepewnoci pomiarowej. Dopóki niepewno jest nisza ni tolerancja procedur waenia, wszystko jest w porzdku. Lecz w jaki sposób zapewni, eby pomiary wykonywane były zawsze w granicach tolerancji dla procedur waenia? Wzgldna niepewno pomiarowa wzrasta wykładniczo wraz ze zmniejszaniem si waonej wielkoci. W konsekwencji, istniej granice minimalnego ciaru dla kadego przyrzdu wacego, poniej którego niepewno pomiarowa staje si wiksza ni tolerancja, któr uytkownik akceptuje dla swoich procedur waenia. Zasada jakoci MinWeigh obejmuje: Wyznaczenie niepewnoci pomiarowej wagi na miejscu, w rzeczywistych warunkach procesu produkcyjnego Funkcja MinWeigh ostrzega operatora, gdy ciar jest poni- ej progu minimalnej wartoci Obliczenie i udokumentowanie minimalnej nawaki w odniesieniu do tolerancji procesu produkcyjnego Łatwe i szybkie przeliczanie minimalnej nawaki, gdy tolerancje ulegn zmianie przy zmianie procesu produkcyjnego Analogowa waga podłogowa zakres waenia 150 kg odczyt 0.05 kg Podłogowa waga cyfrowa o wysokiej dokładnoci zakres waenia 150 kg odczyt kg Wskanik IND560: ikona gwiazdki wskazuje, e ciar jest poniej granicy minimalnej wartoci MinWeigh, wprowadzony do wszystkich naszych nowych wskaników waenia, jak seria IND4xx, IND560 oraz IND690, ostrzega operatora przez wywietlanie odpowiednich ikon, gdy ciar jest poniej progu minimalnej nawaki. Typowy, akceptowalny zakres waenia (zielony słupek) dla wagi analogowej w stosunku do podłogowej wagi cyfrowej o wysokiej dokładnoci (dla tolerancji waenia 5%) Dla analogowej wagi podłogowej o nonoci 150kg, pokazanej w przykładzie obok, ikona pojawia si, gdy ciar jest poniej 1kg. METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki 3

4 Bezpieczestwo w strefie niebezpiecznej Dbało o bezpieczestwo zarówno klientów jak i pracowników Nasz klient, firma obecna w ponad osiemdziesiciu krajach, jest jednym z wiodcych producentów farmaceutycznych na wiecie, z wielkoci sprzeday, która przekroczyła 25 bilionów Euro w 2005 roku. Szeroka rónorodno oferty produktowej zawiera leki OTC i na recept do leczenia chorób układu krenia, onkologicznych i cukrzycy. Jej zakłady produkcyjne wytwarzaj ogromn ilo półproduktów API i farmaceutycznych. Maj one postawione wymagajce cele biznesowe: Zapewni najwysz jako produktu zwikszajc jednoczenie wydajno By w zgodzie z najnowszymi wytycznymi cgmp Zapewni najbezpieczniejsze warunki pracy. Podczas realizacji tych celów nasz klient polega na rozwizaniach wagowych METTLER TOLEDO. Dla dokładnego waenia i dozowania rónorodnych surowców w strefie 1/21 obszaru niebezpiecznego, zarówno analogowe wagi podłogowe, jak i wagi stołowe o wysokiej precyzji podłczone s do wskanika wa- enia ID7sx. Zalenie od iloci składników jak i wymaganej dokładnoci, operator wybiera odpowiedni wag. Wszystkie dane przesyłane s do jednostki sterujcej procesem produkcyjnym i drukowana jest etykieta zawierajca wszystkie istotne informacje o waeniu. Kluczowe korzyci Bezpieczne rodowisko pracy dziki rozwizaniom zgodnym z ATEX dla stref niebezpiecznych Najwysza jako produktu i minimalne straty materiałowe Zwikszona wydajno procesu produkcji dziki odpowiedniemu przekazywaniu danych do systemów PLC, DCS i ERP Dziki Clariant 4 METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki

5 ATEX 137 zabezpiecza Twoje rodowisko pracy ATEX 137 (EC 99/92/EC) definiuje minimalne wymagania w zakresie bezpieczestwa w celu ochrony ludzi pracujcych w atmosferze potencjalnie grocej wybuchem. ATEX 137 bdzie obowizywał od 1 lipca 2006 roku (w Niemczech ju obowizuje od 1 stycznia 2006 roku). Nowe uregulowanie wymaga: Identyfikacji i klasyfikacji stref w obszarach niebezpiecznych od Zone 0 do 22 Wyboru oprzyrzdowania zgodnego z ATEX 95 dla nowych instalacji Przypisanie poziomów ryzyka do posiadanego wyposaenia Dokumentacji zagroe i ryzyka w dokumentach dotyczcych zabezpieczenia przed wybuchem Łagodne przejcie do zgodnoci z ATEX 137 dziki urzdzeniom spełniajcymi wymogi ATEX 95 METTLER TOLEDO oferuje szeroki wybór całkowicie bezpiecznych rozwiza wagowych, globalnie certyfikowanych do rodowisk zagroonych wybuchem od strefy Zone 1 i Division 1 a do strefy Zone 22 i Division 2. W testowanych i zatwierdzonych do pracy w strefach niebezpiecznych urzdzeniach elektrycznych, jak i w takich, które nie s zasilane elektrycznie, na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczestwo. Strefa niebezpieczna KCC150x Waga stołowa o wysokiej precyzji KCC150sx-T4 Zatwierdzenie ATEX dla stref niebezpiecznych Zone 1/21 oraz FM & CSA Division 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem IP66/67 Nono:150kg, działka legalizacyjna: e Typowa nawaka minimalna: 0.02kg (dla tolerancji waenia 5%) Całkowicie bezpieczny wskanik ID7sx Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM & CSA Divison 1 Podłczenie do trzech wag Rczne, pół-automatyczne lub całkowicie automatyczne napełnianie RS232/CL w strefach niebezpiecznych, opcjonalnie Profibus i Ethernet w strefach bezpiecznych ID7sx PTA459x-600 Waga paletowa PTA459x-600(T) Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM & CSA Divison 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem IP68 Nono: 600kg, działka legalizacyjna: 2 x 3000e MR Typowa nawaka minimalna: 1.6kg (dla tolerancji waenia 5%) METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki 5

6 Zmaksymalizowana wydajno w obszarach klasyfikowanych Kontrola procesu produkcji Nasz klient jest firm farmaceutyczn, opracowujc produkty w oparciu o zaawansowane technologie podawania leków. Obszary terapeutyczne obejmuj leczenie schizofrenii, zastrzyki podawane raz w miesicu, leczce alkoholizm, wstrzykiwalne produkty o przedłuonym czasie uwalniania oraz lecznicze rodki na choroby płucne. Strefa bezpieczna Nasz klient posiadajc w USA zakłady wytwórcze GMP ma dobr pozycj do wspierania rozwoju, wprowadzania na rynek i komercjalizacji swoich produktów, jak równie do współpracy z kilkoma wiodcymi na wiecie firmami farmaceutycznymi. Sie Fieldbus Maksymalizuj przepływ i minimalizuj straty w obszarach klasyfikowanych Aby zapewni najwysz jako produktu, produkcja leków do wstrzykiwania została zlokalizowana w pomieszczeniu czystym, sklasyfikowanym jako obszar niebezpieczny Division 1. W pierwszym etapie procesu produkcji do roztworów w mieszalnikach dodawane s specjalne polimery. Dla pełnej kontroli tego etapu produkcji i dokładnego przepływu materiałów, wszystkie trzydzieci zbiorników umieszczone s na modułach wagowych Ringmount, podłczonych do wskanika waenia JagXtreme. PLC, DCS 4-20 ma JagXtreme Jednostka #1 Jednostka #2 Jednostka #3 Jednostka #4 Strefa niebezpieczna Rurocig doprowadzajcy polimer Wewntrzna bariera bezpieczestwa ISB MIESZAL- NIKI Moduły wagowe Ringmount 6 METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki

7 Kluczowe korzyci Bezpieczne rodowisko pracy dziki wyposaeniu z zatwierdzeniem ATEX i FM dla stref niebezpiecznych Najwysza wydajno osignita dziki dokładnemu waeniu wszystkich składników Zwikszona kontrola procesu produkcji dziki prostemu przesyłaniu danych do PLC Zmywalne i nie korodujce instalacje, dziki gładkiemu wykonaniu modułów wagowych ze stali nierdzewnej Moduły wagowe Ringmount Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM Division 1 Konstrukcja całkowicie ze stali nierdzewnej Gładkie wykonanie, bez wystajcych gwintów, z ograniczonymi otworami i zagłbieniami Dokładno: 3000d oraz 6000d wersje OIML i 5000d wersja NTEP Zakres nonoci 250kg 10000kg Wewntrzna bariera bezpieczestwa ISB ISB dla analogowych czujników wagowych została specjalnie przygotowana do uytku w aplikacjach waenia o wysokiej dokładnoci/rozdzielczoci Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM Division 1 Zasila do omiu czujników wagowych 350 Szyna DIN lub obudowa do agresywnego otoczenia JagXtreme Bezpieczestwo procesu produkcyjnego dziki konserwacji zapobiegawczej TraxEMT Monitoruje stan kadego czujnika wagowego Zabezpieczenie na wypadek awarii czujnika wagowego Projektuje i wykonuje własn konserwacj Bezproblemowe podłczenie Ethernet (LAN&WAN) i róne analogowe i szeregowe interfejsy komunikacyjne Interfejsy Profibus DP, Allen- Bradley RIO, ModBus, ControlNet, EthernetIP, Szeroki wybór wag, które mona podłczy do jednoczesnego działania Do czterech wag analogowych lub czterech zbiorników na modułach wagowych Pełna elastyczno Jzyk JagBASIC dla pełnej dowolnoci programowania Ultraszybka i dokładna kontrola podczas mieszania Szybko aktualizacji: >300Hz TraxDSP - usuwanie drga dziki pierwszorzdnemu filtrowaniu szumów Dziki Altana METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki 7

8 Zapewni poda zakładu dziki kwalifikowanemu wyposaeniu Kwalifikacja wyposaenia (Equipment Qualification EQ) jest czym znacznie wicej ni tylko spełnianiem wymogów GMP. EQ zapewnia dokładno i stabilno, jakiej uytkownik wymaga przy korzystaniu z wyposaenia. METTLER TOLEDO pomaga uytkownikowi uzyska optymaln wydajno i niezawodno posiadanych przez niego systemów wacych, poczynajc od wyboru wyposaenia, przez instalacj i kalibracj, do pełnej kwalifikacji operacyjnej. Dziki Clariant Nasze rozwizanie Service XXL zapewnia: Instalacj, kalibracj, wyznaczenie minimalnej nawaki (MinWeigh ) Zaawansowan kwalifikacj wyposaenia Walidacj systemu komputerowego Certyfikacj zapewnienia działania Kontrakty konserwacji zapobiegawczej Szkolenia uytkowników i nadzoru Rónorakie korzyci dla uytkownika: Zwiksza wydajno i konkurencyjno Zwiksza jako produktu Zmniejsza koszty produkcyjne Zapewnia bezpieczestwo produkcji Daje cigł zgodno z najnowszymi wymogami cgmp Mettler-Toledo GmbH CH-8606 Greifensee Szwajcaria Tel Fax Pastwa przedstawiciel METTLER TOLEDO: Wicej informacji na stronie

News. Preparatyka Farmaceutyczna Waenie przemysłowe i pomiary. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) od dozowania do pakowania

News. Preparatyka Farmaceutyczna Waenie przemysłowe i pomiary. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) od dozowania do pakowania Preparatyka Farmaceutyczna Waenie przemysłowe i pomiary News Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) od dozowania do pakowania Pastwa produkty pomagaj ludziom dłuej zachowa zdrowie i poprawiaj ich samopoczucie.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania

Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania Sterowniki wagowe rodziny X Kompleksowe sterowanie w procesach ważenia i dozowania Sterowanie ze sterownikami serii X Bezkonkurencyjna jakość i cena Sartorius Hamburg jest jednym z liderów wśród światowych

Bardziej szczegółowo

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku Wprowadzenie Wygodna praca

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 wagi magazynowe Wagi medyczne wagi laboratoryjne WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci

Bardziej szczegółowo

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S TWÓJ YOUR NIEZAWODNY RELIABLE PARTNER KVM INTERNATIONAL A/S Uniwersalno - Sowo kluczowe na dzisiaj - Dua gama produktów i szybki czas przezbrajania tworzy maksymalny zysk. KVM Firma Ogólnowiatowa Firma

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE410-GU3 Flexi Classic UE410-GU3 Flexi Classic A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE410-GU3 1072177 więcej wersji urządzeń i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Terminale wagowe. Jeden terminal. Wiele rozwiązań. Sprawniejsze procesy. Większa wydajność.

Terminale wagowe. Jeden terminal. Wiele rozwiązań. Sprawniejsze procesy. Większa wydajność. Terminale wagowe Terminal IND570 Wielofunkcyjność Łatwa integracja Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie Jeden terminal. Wiele rozwiązań. Sprawniejsze procesy. Większa wydajność. Integracja i sterowanie

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA JAKO W ANALITYCE. JAKO oczekiwania. Jako? SEMINARIUM KCA

ANALITYKA JAKO W ANALITYCE. JAKO oczekiwania. Jako? SEMINARIUM KCA W ANALITYCE SEMINARIUM KCA Władysław W. Kubiak Jako? - doskonało tradycyjny pogld akademicki a take rozumienie potoczne; - zero błdów - linia graniczna (wymaga okrelenia norm i kryteriów) - cigłe ulepszanie

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. UNILEVER Katowice. System nadzoru i sterowania liniami produkcji margaryny

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. UNILEVER Katowice. System nadzoru i sterowania liniami produkcji margaryny Katowice System nadzoru i sterowania liniami produkcji margaryny Dok. Nr PLPN011 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie perfum sukcesu dzięki bardzo precyzyjnym rozwiązaniom recepturowym. w celu osiągania możliwości produkcyjnych ponad 6 000 różnych

Tworzenie perfum sukcesu dzięki bardzo precyzyjnym rozwiązaniom recepturowym. w celu osiągania możliwości produkcyjnych ponad 6 000 różnych Zapachy, perfumy i kosmetyki Przemysłowe wagi i przyrządy pomiarowe 2 News Tworzenie perfum sukcesu dzięki bardzo precyzyjnym rozwiązaniom recepturowym Wiedza na temat produktu, zrozumienie skłonności

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online MCS100E CD ROZWIĄZANIA CEMS

Karta charakterystyki online MCS100E CD ROZWIĄZANIA CEMS Karta charakterystyki online MCS100E CD A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ MCS100E CD Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą

Bardziej szczegółowo

Żywność i napoje. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo żywności i jakość produktu

Żywność i napoje. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo żywności i jakość produktu Żywność i napoje Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo żywności i jakość produktu Żywność i napoje Realizuj cele swojego biznesu dzięki nowatorskiej technologii ważenia Czy Twoi klienci domagają się

Bardziej szczegółowo

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych I. Dobór wagi w zaleŝności od ilości nominalnej towaru. Ilość nominalna towaru paczkowanego jest to deklarowana przez paczkującego

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Terminale wagowe. Jeden terminal. Wiele rozwiązań. Sprawniejsze procesy. Większa wydajność.

Terminale wagowe. Jeden terminal. Wiele rozwiązań. Sprawniejsze procesy. Większa wydajność. Terminale wagowe Terminal IND570 Wielofunkcyjność Łatwa integracja Wytrzymała konstrukcja i niezawodne działanie Jeden terminal. Wiele rozwiązań. Sprawniejsze procesy. Większa wydajność. Integracja i sterowanie

Bardziej szczegółowo

Przepływomierze Micro Motion

Przepływomierze Micro Motion Karta katalogowa PS 00235, wersja F Październik 2006 Przepływomierze Micro Motion Przegląd urządzeń Spis treści Informacje ogólne o czujnikach................................................ 3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

MCP 100. Modułowy Polarymetr Kompaktowy. ::: Superior Optical Instruments

MCP 100. Modułowy Polarymetr Kompaktowy. ::: Superior Optical Instruments MCP 100 Modułowy Polarymetr Kompaktowy ::: Superior Optical Instruments Twój Polarymetr Twoja Pewność Zawsze dbałeś o to, aby Twoje produkty aktywne optycznie spełniały wszelkie wymogi jakości. Z pewnością

Bardziej szczegółowo

SpectraTrend HT. Pomiar barwy online 0/30

SpectraTrend HT. Pomiar barwy online 0/30 SpectraTrend HT Pomiar barwy online 0/30 SpectraTrend HT Szybki spektrofotometr o rozdzielczości 10 nm, pracujący w zakresie od 400nm do 700 nm Wysoka powtarzalność i dokładność pomiarów Komunikacja za

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe dla czujników przepływu

Przetworniki pomiarowe dla czujników przepływu Szeroka gama wersji wykonań, montażu i sygnałów I/O Wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru (linearyzacja czujnika) Wybór wyjść analogowych, impulsowych, alarmowych itp. Wskazanie przepływu na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Terminal wagowy D440 IS

Terminal wagowy D440 IS Terminal wagowy D440 IS wykonanie Ex do pracy w strefie zagrożonej wybuchem stopień ochrony IP65 materiał obudowy: stal nierdzewna AISI 304 wyświetlacz graficzny podświetlany wysokość cyfry 16-32 mm 4

Bardziej szczegółowo

W opcji moduły peryferyjne

W opcji moduły peryferyjne P2M Wyspy zaworowe Moduflex ADEX Zawory PVL-B10 / PVL-C10 Wyspy zaworowe Duże przepływy, kompaktowe rozmiary Możliwość łączenia dwóch rozmiarów Zawory pojedyńcze, wyspy z indywidualnymi lub zintegrowanymi

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Wagi do paczek KPZ Wysoka rozdzielczość KPZ H

Wagi do paczek KPZ Wysoka rozdzielczość KPZ H PRZEMYSŁOWE WYKONANIE Wagi do paczek KPZ 2 11 3 Wysoka rozdzielczość KPZ 2-11-3H Panel sterujący KPZ 52E-9-1 Wysoka rozdzielczość 30.000 zewnetrznych działek Nośność Działka 15 kg 0,5 g 30 kg 1,0 g 60

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Explorer. Ingeniously Practical. ohausexplorer.com. Inteligentne działanie. Intuicyjne oprogramowanie. Doskonała konstrukcja.

Explorer. Ingeniously Practical. ohausexplorer.com. Inteligentne działanie. Intuicyjne oprogramowanie. Doskonała konstrukcja. Explorer Wagi Semi-Micro Inteligentne działanie. Intuicyjne oprogramowanie. Doskonała konstrukcja. Ingeniously Practical ohausexplorer.com Wagi OHAUS Explorer Semi-Micro Stworzone do zaawansowanych, profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Łatwy ruch poprzeczny Zapewnia dokładne ważenie zbiorników

Łatwy ruch poprzeczny Zapewnia dokładne ważenie zbiorników OEM i integracja systemu Komponenty ważące 7 News Łatwy ruch poprzeczny Zapewnia dokładne ważenie zbiorników Samopowracalny sworzeń wahacza modułu wagowego sprawia, że jest to właściwy wybór dla dokładnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów CW 3 1500L www.loma.com Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Wszechstronna Sprawdza

Bardziej szczegółowo

Ważenie zbiorników i silosów Od 1 kilograma do 1000 ton Wagi zbiornikowe dla każdego zastosowania

Ważenie zbiorników i silosów Od 1 kilograma do 1000 ton Wagi zbiornikowe dla każdego zastosowania Ważenie zbiorników i silosów Od 1 kilograma do 1000 ton Wagi zbiornikowe dla każdego zastosowania Oferujemy rozwiązania zapewniające: wysoką jakość, dużą wydajność oraz bezpieczeństwo realizowanego procesu

Bardziej szczegółowo

Waga paletowa. Typ: KPZ 1N. Stal szlachetna DIN 1.4301 Do eksploatacji w ciągłym ruchu

Waga paletowa. Typ: KPZ 1N. Stal szlachetna DIN 1.4301 Do eksploatacji w ciągłym ruchu Waga paletowa Typ: KPZ 1N Stal szlachetna DIN 1.4301 Do eksploatacji w ciągłym ruchu Solidna Niedroga Mobilna Bez potrzeby konserwacji Wymiary w mm Niemiecka jakość konstrukcji (wersja farmaceutyczna na

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne urzdzenia wace pomagaj poprawi efektywno, sprawno procesów produkcyjnych i ogóln wydajno fabryki

Wiarygodne urzdzenia wace pomagaj poprawi efektywno, sprawno procesów produkcyjnych i ogóln wydajno fabryki Petrochemia Fundament współczesnego ycia News Wiarygodne urzdzenia wace pomagaj poprawi efektywno, sprawno procesów produkcyjnych i ogóln wydajno fabryki Zoptymalizowana kontrola magazynów, wiarygodne

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

BMsonic AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB. W pełni automatyczne pobieranie i analiza próbek cieczy STACJONARNE PRZENOŚNE

BMsonic AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB. W pełni automatyczne pobieranie i analiza próbek cieczy STACJONARNE PRZENOŚNE BMsonic W pełni automatyczne pobieranie i analiza próbek cieczy AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB STACJONARNE PRZENOŚNE AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB Zastosowanie MIEJSKIE I PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW»

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne opróżnianie worków Big-Bag, zapewniające szybkie i niezawodne napełnianie

Precyzyjne opróżnianie worków Big-Bag, zapewniające szybkie i niezawodne napełnianie OEM i integracja systemu Komponenty ważące 9 News Precyzyjne opróżnianie worków Big-Bag, zapewniające szybkie i niezawodne napełnianie Producent automatycznych linii przetwórczych skonstruował urządzenia

Bardziej szczegółowo

Thyro-ATM. Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A

Thyro-ATM. Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A Thyro-ATM Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A Thyro-A TM Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A Pewny, szybki, ekonomiczny i zdolny do komunikacji. Zdolny do komunikacji tyrystorowy regulator mocy Thyro-A

Bardziej szczegółowo

Do dozowania małych iloci materiału

Do dozowania małych iloci materiału Do dozowania małych iloci materiału JAKO I BEZPIECZESTWO System automatycznego utrzymywania stałego składu produktu eliminuje straty półfabrykatów majce miejsce w tego typu urzdzeniach ze sterowaniem rcznym.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Ważenie przemysłowe. Ważenie technologiczne Ważenie przemysłowe

Ważenie przemysłowe. Ważenie technologiczne Ważenie przemysłowe Ważenie przemysłowe Ważenie technologiczne Ważenie przemysłowe Wydajny transfer danych procesu ważenia do systemów nadrzędnych MES lub ERP może spowodować, że procesy produkcyjne staną się bardziej przejrzyste.

Bardziej szczegółowo

gniazdko (female), M12x1, 5-stykowy Wtyczka (male), M12x1, 5-stykowy Wtyczka (male), M12x1,

gniazdko (female), M12x1, 5-stykowy Wtyczka (male), M12x1, 5-stykowy Wtyczka (male), M12x1, 1 00116966 Temperatura otoczenia min./maks. +5 C / +50 C stopień ochrony IP65 Napięcie robocze modułu elektronicznego 24 V DC Tolerancja napięcia modułu elektronicznego -20% / +20% Napięcie robocze aktuatorów

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA-PORÓWNANIE

INFORMACJA-PORÓWNANIE INFORMACJA-PORÓWNANIE WODOMIERZE WPROWADZANE NA RYNEK W OPARCIU O DYREKTYW 2004/22/EC MID (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE) / a wodomierze produkowane wg poprzedniej regulacji prawnej (GUM) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

Chemia Przyszło kontroli cieczy w procesach przemysłowych

Chemia Przyszło kontroli cieczy w procesach przemysłowych Chemia Przyszło kontroli cieczy w procesach przemysłowych Dziki EasyClean 400, nieplanowane przerwy produkcyjne nale do przeszłoci W celu umoliwienia czyszczenia i kalibracji elektrod, bez konieczno- ci

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wbudowaną wagą

Wózek paletowy z wbudowaną wagą Wózek paletowy z wbudowaną wagą Typ KPZ 71-7 - Ex Favorit wersja Ex 1 strefa zagrożenia wybuchem Przemysłowe wykonanie Niezależny od sieci Solidna konstrukcja Łatwy w obsłudze nośność 2200kg podziałka

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu Miejsce wdrożenia Oprogramowanie HMI/SCADA ifix zostało wdrożone w kopalni bazaltu znajdującej się na terenie województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Seria odkurzaczy Nilfisk do pracy na sucho i mokro. - Redukcja kurzu i kosztów

Seria odkurzaczy Nilfisk do pracy na sucho i mokro. - Redukcja kurzu i kosztów Seria odkurzaczy Nilfisk do pracy na sucho i mokro - Redukcja kurzu i kosztów Odkurzacze do pracy na sucho i mokro do wszystkich zastosowań Nowa seria odkurzaczy VL do pracy na sucho i mokro o pojemnikach

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:. PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Bioreaktor z mieszadłem o objtoci roboczej 5 L - 4 sztuki Parametr wymagany Bioreaktor

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem mechanicznym

Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem mechanicznym Seria ED 23 Suszarki / piece grzewcze Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem mechanicznym Suszarka laboratoryjna BINDER serii ED najlepiej sprawdza się w zastosowaniach wymagających regularnego suszenia

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.....

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..... Sprawa Nr: NA-P/33/2010 Załcznik nr 4 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.... CHŁODZIARKO-ZAMRAARKA 1. Pojemno

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

heat transfer solutions CSM Kompaktowa wytwornica pary czystej Lepsze rozwiązania dla systemów parowych KOMPETENCJE ROZWIĄZANIA TRWAŁY POSTĘP

heat transfer solutions CSM Kompaktowa wytwornica pary czystej Lepsze rozwiązania dla systemów parowych KOMPETENCJE ROZWIĄZANIA TRWAŁY POSTĘP heat transfer solutions CSM Kompaktowa wytwornica pary czystej CSM-C & CSM-E Kompaktowa wytwornica pary czystej Spirax Sarco jest wiodącą na świecie firmą specjalizującą się w systemach pary wodnej i kondensatu.

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena podstawowa z VAT Cena sprzeda?y z rabatem Cena sprzeda?y Cena sprzeda?y bez VAT 1 / 5 Zapytaj o produkt

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15. CENA: zł netto

Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15. CENA: zł netto Waga drukująca etykiety CAS CL5200 JUNIOR P 15 CENA: 3599.00 zł netto OPIS Wagi CL5200P przeznaczone są dla wymagających klientów poszukujących solidnych rozwiązań dla sklepów lub zakładów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR Typu INSTALACJA Sterownik powinien by zainstalowany w sposób opisany w punkcie 2.1. Najpierw naley zdj zacisk mocujcy i włoy sterownik w otwór panelu. Po ponownym

Bardziej szczegółowo

Detektor metali SDM5 - MZ

Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali nowej generacji z sygnalizacją strefową i wysoką rozróżnialnością, posiada 11 stref wykrywalności.. Odporny na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne. Łatwy

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Sprawa Nr: NA-P/ 44 /2008 CZ 1 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Komora laminarna Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Liczenie sztuk. Co naprawdę liczy się w procesach produkcyjnych?

Liczenie sztuk. Co naprawdę liczy się w procesach produkcyjnych? Liczenie sztuk Co naprawdę liczy się w procesach produkcyjnych? Liczenie sztuk W jaki sposób znaleźć można odpowiednie wagi liczące dostosowane do Państwa potrzeb? Czy wiedzieli Państwo, że części, które

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Czujka liniowa ciepła.

Czujka liniowa ciepła. Czujka liniowa ciepła. HeatSCREEN MHD 535. FIRE ALARM Obszary zastosowań liniowych czujek ciepła. Agresywne środowiska (mieszaniny agresywnych gazów, mgła solna, etc.) Duża wilgotność Wysokie temperatury

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Struktura sieciowa DDL, interfejs magistrali. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Struktura sieciowa DDL, interfejs magistrali. Broszura katalogowa Broszura katalogowa 2 Interfejs magistrali ze sterownikiem struktura sieciowa DDL, model S model S Interfejs magistrali ze sterownikiem Protokół magistrali polowej: ControlNet / EtherNET/IP / MODBUS TCP

Bardziej szczegółowo

Kalibrator temperatury z suchym otworem pomiarowym Modele CTD9100-COOL, CTD , CTD , CTD

Kalibrator temperatury z suchym otworem pomiarowym Modele CTD9100-COOL, CTD , CTD , CTD Technologia kalibracji pomiarowym Modele CTD9100-COOL, CTD9100-165, CTD9100-450, CTD9100-650 Karta katalogowa WIKA CT 41.28 Inne zatwierdzenia patrz strona 4 Zastosowanie Prosta kalibracja na miejscu u

Bardziej szczegółowo

WIKA Polska, Materiały o Firmie str. 1

WIKA Polska, Materiały o Firmie str. 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Ul. Łęgska 29/35, 87-800 Włocławek Tel.: (+48) 54 23 01 100 Fax: (+48) 54 23 01 101 E-mail: info@wikapolska.pl www.wikapolska.pl, Materiały o Firmie str.

Bardziej szczegółowo

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara.

na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. na przewodzie zasilajcym rcznego zaworu odcinajco-pomiarowego ASV-I, dn 15 mm Zawory posiadaj fabryczne nastawy 0,1 bara. 2.3. Izolacja i próby instalacji c.o Instalacj c.o naley izolowa cieplnie: - pion

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI POZYCJONUJĄCE. Posital GmbH 1

CZUJNIKI POZYCJONUJĄCE. Posital GmbH 1 CZUJNIKI POZYCJONUJĄCE 1 SKRÓCONA HISTORIA FIRMY 2013 mija 50 lat od zaprojektowania pierwszego enkodera absolutnego firmy. 2012 na rynek światowy POSITAL dostarczył 75 000 enkoderów absolutnych. 2011

Bardziej szczegółowo

DOZOWNIKI GRANULATU TWORZYWA SZTUCZNEGO

DOZOWNIKI GRANULATU TWORZYWA SZTUCZNEGO DOZOWNIKI GRANULATU TWORZYWA SZTUCZNEGO Systemy dozowania granulatu 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl Dozownik DC-18 z podajnikiem Venturi WOLUMETRYCZNE DOZOWNIKI DC NAWET 50% OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. C2C-SA07510A10000, C2C-EA07510A10000 detec2 Core OPTOELEKTRONICZNE KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. C2C-SA07510A10000, C2C-EA07510A10000 detec2 Core OPTOELEKTRONICZNE KURTYNY BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online C2C-SA07510A10000, C2C-EA07510A10000 detec2 Core A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Szczegółowe dane techniczne Cechy Część systemowa Rozdzielczość Wysokość pola ochronnego

Bardziej szczegółowo

Metanomierz MK-5 EH-G/09/ Karta produktu. ul. Opolska 19, Chorzów tel , tel./fax

Metanomierz MK-5 EH-G/09/ Karta produktu. ul. Opolska 19, Chorzów tel , tel./fax Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Metanomierz MK-5 typu przeznaczony jest do sygnalizacji stężenia metanu w strefie pracy maszyny, alarmowania w przypadku wzrostu stężenia powyżej nastawionego progu

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Paweł Gole, Securing. 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach"

Paweł Gole, Securing. 1 InfoTRAMS Cloud Computing Latajc c w chmurach Paweł Gole, Securing 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Agenda Cloud Computing co to właciwie jest Co jest moje w chmurze, co kontroluj Stare i nowe problemy bezpieczestwa Dostpno Interfejs

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY

PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY Food Processing Equipment PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY NEAEN CleanJar Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia i sterylizacji opakowań szklanych, metalowych oraz wykonanych z tworzyw

Bardziej szczegółowo