sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU)."

Transkrypt

1 API & Czyste odczynniki Waenie przemysłowe i pomiary 1 News Zwikszaj wydajno dziki rozwizaniom waenia cgmp Utrzymuj zgodno z biecymi wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i zwikszaj wydajno produkcji w układzie wielozadaniowym Multi Purpose Unit: dziki rozwizaniom METTLER TOLEDO w zakresie waenia w procesach produkcyjnych o wydajno i zgodno z przepisami dba si tak samo dobrze. Najlepsza praktyka GMP dla jakoci bdcej nieodłczn czci produktu Zgodnie z GMP, waenie jest czym wicej ni uywaniem wagi i kalibrowaniem jej regularnie. Waenie staje si kwalifikowanym rozwizaniem produkcyjnym, zapewniajcym stało i udokumentowan jako na kadym etapie procesu produkcyjnego. Dziki nowoczesnym rozwizaniom, jak MinWeigh, zarzdzanie kalibracj lub poziomami dostpu dla uytkowników, METTLER TOLEDO jest ekspertem i jako partner zapewnia obecnie najlepsze stosowanie cgmp. Wszechstronna technologia pobudza wydajno Oferujc standardowe lub wykonywane na zamówienie wyposaenie, szybk i łatw konfiguracj oraz bezproblemow integracj z istniejc sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU). Dziki rozwizaniom wagowym METTLER TOLEDO, jak wskanik waenia IND560 i zestaw modułów wagowych Centerling, uytkownik moe zwikszy szybko etapów napełniania i utrzymywa ich dokładno i niezawodno. Dziki Altana

2 Waenie produkcyjne zgodne z GMP Zwikszaj wydajno swoich układów wielozadaniowych (MPU) Wskanik waenia IND560 umoliwia zwikszenie szybkoci etapów napełniania przy utrzymaniu dokładnoci i niezawodnoci. Ponadto, IND560 wspiera uytkownika na rónych poziomach spełniania wymogów odpowiednich przepisów GMP. Cechy nowego IND560 wprowadzaj kluczowe korzyci do procesu produkcyjnego uytkownika i pomagaj w osigniciu najwyszej jakoci produktu: Łatwa obsługa słuy zwikszaniu wydajnoci Fill-560, moduł aplikacji oprogramowania, pozwala na natychmiastow konfiguracj standardowej lub dostosowanej do potrzeb uytkownika sekwencji napełniania, sporzdzania mieszanin i zsypywania SmartTrac, graficzny wskanik ciaru docelowego i tolerancji pomaga osign ciar docelowy szybciej i pewniej. Wydawca Mettler-Toledo GmbH Industrial Sonnenbergstrasse 72 CH-8603 Schwerzenbach Switzerland Produkcja MarCom Industrial CH-8603 Schwerzenbach Szwajcaria MTSI Podlega zmianom technicznym Mettler-Toledo GmbH 03/2006 Szwajcaria CalFREE jest inteligentnym i prostym sposobem elektronicznej kalibracji bez odwaników testowych Szybka konfiguracja dziki InSite. Podłczony do wskanika IND560 lub niezalenie od niego, pozwala na niewielkie zmiany w nastawach i konfiguracjach parametrów Wysoka wiarygodno i najlepsze stosowanie GMP MinWeigh, funkcja ostrzegajca, zapewnia, e wykonywane pomiary s w granicach tolerancji procedury waenia Zwikszenie bezpieczestwa dziki 4 klasom dostpu uytkowników Zarzdzanie kalibracjami monitoruje działanie systemu i alarmuje operatora o potencjalnych awariach lub konserwacjach koniecznych dla najlepszego wykorzystania urzdze. System filtrów TraxDSP pozwala na wykonywanie waenia nawet w niestabilnych warunkach otoczenia Bezproblemowe współdziałanie z sieci MPU uytkownika Allen-Bradley RIO, Profibus DP lub DeviceNet Analogowe wyjcie 4-20mA Ethernet Interfejsy szeregowe RS232/422/485 Cyfrowe I/O: Do dwunastu wej i osiemnastu wyj Gdzie liczy si dokładno Podłcz wag dowolnego typu dla uzyskania dokładnoci w dowolnej aplikacji: Do omiu czujników wagowych Jedna waga analogowa Wagi cyfrowe o wysokiej rozdzielczoci z działk legalizacyjn e (max d) Prawdziwie niemiertelny w trudnych warunkach Obudowa całkowicie ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem IP69k Gładkie wykonanie dla zminimalizowania chemicznych/ biologicznych zanieczyszcze krzyowych TraxDSP zapewnia dokładne wyniki nawet w trudnym rodowisku, gdzie wystpuj drgania 2 METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki

3 Zarzdzanie niepewnoci pomiarow MinWeigh zapewnia, e wszystkie waenia wykonywane s w granicach dopuszczalnych tolerancji dla procedur waenia wykonywanych przez uytkownika Dziki Altana Praca zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) wymaga znajomoci dokładnoci pomiarów lub, innymi słowy, niepewnoci pomiarowej. Dopóki niepewno jest nisza ni tolerancja procedur waenia, wszystko jest w porzdku. Lecz w jaki sposób zapewni, eby pomiary wykonywane były zawsze w granicach tolerancji dla procedur waenia? Wzgldna niepewno pomiarowa wzrasta wykładniczo wraz ze zmniejszaniem si waonej wielkoci. W konsekwencji, istniej granice minimalnego ciaru dla kadego przyrzdu wacego, poniej którego niepewno pomiarowa staje si wiksza ni tolerancja, któr uytkownik akceptuje dla swoich procedur waenia. Zasada jakoci MinWeigh obejmuje: Wyznaczenie niepewnoci pomiarowej wagi na miejscu, w rzeczywistych warunkach procesu produkcyjnego Funkcja MinWeigh ostrzega operatora, gdy ciar jest poni- ej progu minimalnej wartoci Obliczenie i udokumentowanie minimalnej nawaki w odniesieniu do tolerancji procesu produkcyjnego Łatwe i szybkie przeliczanie minimalnej nawaki, gdy tolerancje ulegn zmianie przy zmianie procesu produkcyjnego Analogowa waga podłogowa zakres waenia 150 kg odczyt 0.05 kg Podłogowa waga cyfrowa o wysokiej dokładnoci zakres waenia 150 kg odczyt kg Wskanik IND560: ikona gwiazdki wskazuje, e ciar jest poniej granicy minimalnej wartoci MinWeigh, wprowadzony do wszystkich naszych nowych wskaników waenia, jak seria IND4xx, IND560 oraz IND690, ostrzega operatora przez wywietlanie odpowiednich ikon, gdy ciar jest poniej progu minimalnej nawaki. Typowy, akceptowalny zakres waenia (zielony słupek) dla wagi analogowej w stosunku do podłogowej wagi cyfrowej o wysokiej dokładnoci (dla tolerancji waenia 5%) Dla analogowej wagi podłogowej o nonoci 150kg, pokazanej w przykładzie obok, ikona pojawia si, gdy ciar jest poniej 1kg. METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki 3

4 Bezpieczestwo w strefie niebezpiecznej Dbało o bezpieczestwo zarówno klientów jak i pracowników Nasz klient, firma obecna w ponad osiemdziesiciu krajach, jest jednym z wiodcych producentów farmaceutycznych na wiecie, z wielkoci sprzeday, która przekroczyła 25 bilionów Euro w 2005 roku. Szeroka rónorodno oferty produktowej zawiera leki OTC i na recept do leczenia chorób układu krenia, onkologicznych i cukrzycy. Jej zakłady produkcyjne wytwarzaj ogromn ilo półproduktów API i farmaceutycznych. Maj one postawione wymagajce cele biznesowe: Zapewni najwysz jako produktu zwikszajc jednoczenie wydajno By w zgodzie z najnowszymi wytycznymi cgmp Zapewni najbezpieczniejsze warunki pracy. Podczas realizacji tych celów nasz klient polega na rozwizaniach wagowych METTLER TOLEDO. Dla dokładnego waenia i dozowania rónorodnych surowców w strefie 1/21 obszaru niebezpiecznego, zarówno analogowe wagi podłogowe, jak i wagi stołowe o wysokiej precyzji podłczone s do wskanika wa- enia ID7sx. Zalenie od iloci składników jak i wymaganej dokładnoci, operator wybiera odpowiedni wag. Wszystkie dane przesyłane s do jednostki sterujcej procesem produkcyjnym i drukowana jest etykieta zawierajca wszystkie istotne informacje o waeniu. Kluczowe korzyci Bezpieczne rodowisko pracy dziki rozwizaniom zgodnym z ATEX dla stref niebezpiecznych Najwysza jako produktu i minimalne straty materiałowe Zwikszona wydajno procesu produkcji dziki odpowiedniemu przekazywaniu danych do systemów PLC, DCS i ERP Dziki Clariant 4 METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki

5 ATEX 137 zabezpiecza Twoje rodowisko pracy ATEX 137 (EC 99/92/EC) definiuje minimalne wymagania w zakresie bezpieczestwa w celu ochrony ludzi pracujcych w atmosferze potencjalnie grocej wybuchem. ATEX 137 bdzie obowizywał od 1 lipca 2006 roku (w Niemczech ju obowizuje od 1 stycznia 2006 roku). Nowe uregulowanie wymaga: Identyfikacji i klasyfikacji stref w obszarach niebezpiecznych od Zone 0 do 22 Wyboru oprzyrzdowania zgodnego z ATEX 95 dla nowych instalacji Przypisanie poziomów ryzyka do posiadanego wyposaenia Dokumentacji zagroe i ryzyka w dokumentach dotyczcych zabezpieczenia przed wybuchem Łagodne przejcie do zgodnoci z ATEX 137 dziki urzdzeniom spełniajcymi wymogi ATEX 95 METTLER TOLEDO oferuje szeroki wybór całkowicie bezpiecznych rozwiza wagowych, globalnie certyfikowanych do rodowisk zagroonych wybuchem od strefy Zone 1 i Division 1 a do strefy Zone 22 i Division 2. W testowanych i zatwierdzonych do pracy w strefach niebezpiecznych urzdzeniach elektrycznych, jak i w takich, które nie s zasilane elektrycznie, na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczestwo. Strefa niebezpieczna KCC150x Waga stołowa o wysokiej precyzji KCC150sx-T4 Zatwierdzenie ATEX dla stref niebezpiecznych Zone 1/21 oraz FM & CSA Division 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem IP66/67 Nono:150kg, działka legalizacyjna: e Typowa nawaka minimalna: 0.02kg (dla tolerancji waenia 5%) Całkowicie bezpieczny wskanik ID7sx Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM & CSA Divison 1 Podłczenie do trzech wag Rczne, pół-automatyczne lub całkowicie automatyczne napełnianie RS232/CL w strefach niebezpiecznych, opcjonalnie Profibus i Ethernet w strefach bezpiecznych ID7sx PTA459x-600 Waga paletowa PTA459x-600(T) Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM & CSA Divison 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem IP68 Nono: 600kg, działka legalizacyjna: 2 x 3000e MR Typowa nawaka minimalna: 1.6kg (dla tolerancji waenia 5%) METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki 5

6 Zmaksymalizowana wydajno w obszarach klasyfikowanych Kontrola procesu produkcji Nasz klient jest firm farmaceutyczn, opracowujc produkty w oparciu o zaawansowane technologie podawania leków. Obszary terapeutyczne obejmuj leczenie schizofrenii, zastrzyki podawane raz w miesicu, leczce alkoholizm, wstrzykiwalne produkty o przedłuonym czasie uwalniania oraz lecznicze rodki na choroby płucne. Strefa bezpieczna Nasz klient posiadajc w USA zakłady wytwórcze GMP ma dobr pozycj do wspierania rozwoju, wprowadzania na rynek i komercjalizacji swoich produktów, jak równie do współpracy z kilkoma wiodcymi na wiecie firmami farmaceutycznymi. Sie Fieldbus Maksymalizuj przepływ i minimalizuj straty w obszarach klasyfikowanych Aby zapewni najwysz jako produktu, produkcja leków do wstrzykiwania została zlokalizowana w pomieszczeniu czystym, sklasyfikowanym jako obszar niebezpieczny Division 1. W pierwszym etapie procesu produkcji do roztworów w mieszalnikach dodawane s specjalne polimery. Dla pełnej kontroli tego etapu produkcji i dokładnego przepływu materiałów, wszystkie trzydzieci zbiorników umieszczone s na modułach wagowych Ringmount, podłczonych do wskanika waenia JagXtreme. PLC, DCS 4-20 ma JagXtreme Jednostka #1 Jednostka #2 Jednostka #3 Jednostka #4 Strefa niebezpieczna Rurocig doprowadzajcy polimer Wewntrzna bariera bezpieczestwa ISB MIESZAL- NIKI Moduły wagowe Ringmount 6 METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki

7 Kluczowe korzyci Bezpieczne rodowisko pracy dziki wyposaeniu z zatwierdzeniem ATEX i FM dla stref niebezpiecznych Najwysza wydajno osignita dziki dokładnemu waeniu wszystkich składników Zwikszona kontrola procesu produkcji dziki prostemu przesyłaniu danych do PLC Zmywalne i nie korodujce instalacje, dziki gładkiemu wykonaniu modułów wagowych ze stali nierdzewnej Moduły wagowe Ringmount Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM Division 1 Konstrukcja całkowicie ze stali nierdzewnej Gładkie wykonanie, bez wystajcych gwintów, z ograniczonymi otworami i zagłbieniami Dokładno: 3000d oraz 6000d wersje OIML i 5000d wersja NTEP Zakres nonoci 250kg 10000kg Wewntrzna bariera bezpieczestwa ISB ISB dla analogowych czujników wagowych została specjalnie przygotowana do uytku w aplikacjach waenia o wysokiej dokładnoci/rozdzielczoci Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM Division 1 Zasila do omiu czujników wagowych 350 Szyna DIN lub obudowa do agresywnego otoczenia JagXtreme Bezpieczestwo procesu produkcyjnego dziki konserwacji zapobiegawczej TraxEMT Monitoruje stan kadego czujnika wagowego Zabezpieczenie na wypadek awarii czujnika wagowego Projektuje i wykonuje własn konserwacj Bezproblemowe podłczenie Ethernet (LAN&WAN) i róne analogowe i szeregowe interfejsy komunikacyjne Interfejsy Profibus DP, Allen- Bradley RIO, ModBus, ControlNet, EthernetIP, Szeroki wybór wag, które mona podłczy do jednoczesnego działania Do czterech wag analogowych lub czterech zbiorników na modułach wagowych Pełna elastyczno Jzyk JagBASIC dla pełnej dowolnoci programowania Ultraszybka i dokładna kontrola podczas mieszania Szybko aktualizacji: >300Hz TraxDSP - usuwanie drga dziki pierwszorzdnemu filtrowaniu szumów Dziki Altana METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki 7

8 Zapewni poda zakładu dziki kwalifikowanemu wyposaeniu Kwalifikacja wyposaenia (Equipment Qualification EQ) jest czym znacznie wicej ni tylko spełnianiem wymogów GMP. EQ zapewnia dokładno i stabilno, jakiej uytkownik wymaga przy korzystaniu z wyposaenia. METTLER TOLEDO pomaga uytkownikowi uzyska optymaln wydajno i niezawodno posiadanych przez niego systemów wacych, poczynajc od wyboru wyposaenia, przez instalacj i kalibracj, do pełnej kwalifikacji operacyjnej. Dziki Clariant Nasze rozwizanie Service XXL zapewnia: Instalacj, kalibracj, wyznaczenie minimalnej nawaki (MinWeigh ) Zaawansowan kwalifikacj wyposaenia Walidacj systemu komputerowego Certyfikacj zapewnienia działania Kontrakty konserwacji zapobiegawczej Szkolenia uytkowników i nadzoru Rónorakie korzyci dla uytkownika: Zwiksza wydajno i konkurencyjno Zwiksza jako produktu Zmniejsza koszty produkcyjne Zapewnia bezpieczestwo produkcji Daje cigł zgodno z najnowszymi wymogami cgmp Mettler-Toledo GmbH CH-8606 Greifensee Szwajcaria Tel Fax Pastwa przedstawiciel METTLER TOLEDO: Wicej informacji na stronie

Spełnij normy bezpieczeństwa żywności i zwiększ wydajność

Spełnij normy bezpieczeństwa żywności i zwiększ wydajność Food Focus Zgodność z wymaganiami przepisów News 1 Spełnij normy bezpieczeństwa żywności i zwiększ wydajność Troski dotyczące bezpieczeństwa żywności są wystarczająco ważne, aby skupić uwagę mediów. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY

PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI VACON 100 PO PROSTU NAJLEPSZY TO NAPRAWDĘ ŁATWE Wyobraź sobie, jaka byłaby oszczędność energii, gdyby wszystkie silniki były sterowane przez przemienniki częstotliwości. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem

vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem vacon 100 flow inteligentne sterowanie procesem DBAJĄC O PODSTAWY Branża wodnokanalizacyjna i branża systemów automatyzacji budynków, to dwa kluczowe, tak często niedostrzegane składniki naszego codziennego

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1.1. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów inynierskich Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właciwociach umoliwiajcych ich stosowanie przez człowieka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe. Zaprojektowane aby spełnić oczekiwania Klientów

Odkurzacze przemysłowe. Zaprojektowane aby spełnić oczekiwania Klientów Odkurzacze przemysłowe Zaprojektowane aby spełnić oczekiwania Klientów Mocny, inteligentny i oszczędny jakikolwiek odkurzacz wybierzesz Nilfisk-ALTO oferuje pełny asortyment innowacyjnych i mocnych odkurzaczy

Bardziej szczegółowo

SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI. OPIS USUG Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja

SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI. OPIS USUG Innowacyjna, hybrydowa konstrukcja KARTA KATALOGOWA SYMBOL DS9808 SYMBOL DS9808 HYBRYDOWY CZYTNIK WIZYJNY NOWEJ GENERACJI INNOWACYJNY, WIELOFUNKCYJNY SKANER ZAPEWNIAJCY NAJLEPSZE WYNIKI DZIAANIA Wielofunkcyjny czytnik DS9808 zapewnia nowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo