sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU)."

Transkrypt

1 API & Czyste odczynniki Waenie przemysłowe i pomiary 1 News Zwikszaj wydajno dziki rozwizaniom waenia cgmp Utrzymuj zgodno z biecymi wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i zwikszaj wydajno produkcji w układzie wielozadaniowym Multi Purpose Unit: dziki rozwizaniom METTLER TOLEDO w zakresie waenia w procesach produkcyjnych o wydajno i zgodno z przepisami dba si tak samo dobrze. Najlepsza praktyka GMP dla jakoci bdcej nieodłczn czci produktu Zgodnie z GMP, waenie jest czym wicej ni uywaniem wagi i kalibrowaniem jej regularnie. Waenie staje si kwalifikowanym rozwizaniem produkcyjnym, zapewniajcym stało i udokumentowan jako na kadym etapie procesu produkcyjnego. Dziki nowoczesnym rozwizaniom, jak MinWeigh, zarzdzanie kalibracj lub poziomami dostpu dla uytkowników, METTLER TOLEDO jest ekspertem i jako partner zapewnia obecnie najlepsze stosowanie cgmp. Wszechstronna technologia pobudza wydajno Oferujc standardowe lub wykonywane na zamówienie wyposaenie, szybk i łatw konfiguracj oraz bezproblemow integracj z istniejc sieci, nasze rozwizania zwikszaj wydajno układów wielozadaniowych Multi Purpose Units (MPU). Dziki rozwizaniom wagowym METTLER TOLEDO, jak wskanik waenia IND560 i zestaw modułów wagowych Centerling, uytkownik moe zwikszy szybko etapów napełniania i utrzymywa ich dokładno i niezawodno. Dziki Altana

2 Waenie produkcyjne zgodne z GMP Zwikszaj wydajno swoich układów wielozadaniowych (MPU) Wskanik waenia IND560 umoliwia zwikszenie szybkoci etapów napełniania przy utrzymaniu dokładnoci i niezawodnoci. Ponadto, IND560 wspiera uytkownika na rónych poziomach spełniania wymogów odpowiednich przepisów GMP. Cechy nowego IND560 wprowadzaj kluczowe korzyci do procesu produkcyjnego uytkownika i pomagaj w osigniciu najwyszej jakoci produktu: Łatwa obsługa słuy zwikszaniu wydajnoci Fill-560, moduł aplikacji oprogramowania, pozwala na natychmiastow konfiguracj standardowej lub dostosowanej do potrzeb uytkownika sekwencji napełniania, sporzdzania mieszanin i zsypywania SmartTrac, graficzny wskanik ciaru docelowego i tolerancji pomaga osign ciar docelowy szybciej i pewniej. Wydawca Mettler-Toledo GmbH Industrial Sonnenbergstrasse 72 CH-8603 Schwerzenbach Switzerland Produkcja MarCom Industrial CH-8603 Schwerzenbach Szwajcaria MTSI Podlega zmianom technicznym Mettler-Toledo GmbH 03/2006 Szwajcaria CalFREE jest inteligentnym i prostym sposobem elektronicznej kalibracji bez odwaników testowych Szybka konfiguracja dziki InSite. Podłczony do wskanika IND560 lub niezalenie od niego, pozwala na niewielkie zmiany w nastawach i konfiguracjach parametrów Wysoka wiarygodno i najlepsze stosowanie GMP MinWeigh, funkcja ostrzegajca, zapewnia, e wykonywane pomiary s w granicach tolerancji procedury waenia Zwikszenie bezpieczestwa dziki 4 klasom dostpu uytkowników Zarzdzanie kalibracjami monitoruje działanie systemu i alarmuje operatora o potencjalnych awariach lub konserwacjach koniecznych dla najlepszego wykorzystania urzdze. System filtrów TraxDSP pozwala na wykonywanie waenia nawet w niestabilnych warunkach otoczenia Bezproblemowe współdziałanie z sieci MPU uytkownika Allen-Bradley RIO, Profibus DP lub DeviceNet Analogowe wyjcie 4-20mA Ethernet Interfejsy szeregowe RS232/422/485 Cyfrowe I/O: Do dwunastu wej i osiemnastu wyj Gdzie liczy si dokładno Podłcz wag dowolnego typu dla uzyskania dokładnoci w dowolnej aplikacji: Do omiu czujników wagowych Jedna waga analogowa Wagi cyfrowe o wysokiej rozdzielczoci z działk legalizacyjn e (max d) Prawdziwie niemiertelny w trudnych warunkach Obudowa całkowicie ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem IP69k Gładkie wykonanie dla zminimalizowania chemicznych/ biologicznych zanieczyszcze krzyowych TraxDSP zapewnia dokładne wyniki nawet w trudnym rodowisku, gdzie wystpuj drgania 2 METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki

3 Zarzdzanie niepewnoci pomiarow MinWeigh zapewnia, e wszystkie waenia wykonywane s w granicach dopuszczalnych tolerancji dla procedur waenia wykonywanych przez uytkownika Dziki Altana Praca zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) wymaga znajomoci dokładnoci pomiarów lub, innymi słowy, niepewnoci pomiarowej. Dopóki niepewno jest nisza ni tolerancja procedur waenia, wszystko jest w porzdku. Lecz w jaki sposób zapewni, eby pomiary wykonywane były zawsze w granicach tolerancji dla procedur waenia? Wzgldna niepewno pomiarowa wzrasta wykładniczo wraz ze zmniejszaniem si waonej wielkoci. W konsekwencji, istniej granice minimalnego ciaru dla kadego przyrzdu wacego, poniej którego niepewno pomiarowa staje si wiksza ni tolerancja, któr uytkownik akceptuje dla swoich procedur waenia. Zasada jakoci MinWeigh obejmuje: Wyznaczenie niepewnoci pomiarowej wagi na miejscu, w rzeczywistych warunkach procesu produkcyjnego Funkcja MinWeigh ostrzega operatora, gdy ciar jest poni- ej progu minimalnej wartoci Obliczenie i udokumentowanie minimalnej nawaki w odniesieniu do tolerancji procesu produkcyjnego Łatwe i szybkie przeliczanie minimalnej nawaki, gdy tolerancje ulegn zmianie przy zmianie procesu produkcyjnego Analogowa waga podłogowa zakres waenia 150 kg odczyt 0.05 kg Podłogowa waga cyfrowa o wysokiej dokładnoci zakres waenia 150 kg odczyt kg Wskanik IND560: ikona gwiazdki wskazuje, e ciar jest poniej granicy minimalnej wartoci MinWeigh, wprowadzony do wszystkich naszych nowych wskaników waenia, jak seria IND4xx, IND560 oraz IND690, ostrzega operatora przez wywietlanie odpowiednich ikon, gdy ciar jest poniej progu minimalnej nawaki. Typowy, akceptowalny zakres waenia (zielony słupek) dla wagi analogowej w stosunku do podłogowej wagi cyfrowej o wysokiej dokładnoci (dla tolerancji waenia 5%) Dla analogowej wagi podłogowej o nonoci 150kg, pokazanej w przykładzie obok, ikona pojawia si, gdy ciar jest poniej 1kg. METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki 3

4 Bezpieczestwo w strefie niebezpiecznej Dbało o bezpieczestwo zarówno klientów jak i pracowników Nasz klient, firma obecna w ponad osiemdziesiciu krajach, jest jednym z wiodcych producentów farmaceutycznych na wiecie, z wielkoci sprzeday, która przekroczyła 25 bilionów Euro w 2005 roku. Szeroka rónorodno oferty produktowej zawiera leki OTC i na recept do leczenia chorób układu krenia, onkologicznych i cukrzycy. Jej zakłady produkcyjne wytwarzaj ogromn ilo półproduktów API i farmaceutycznych. Maj one postawione wymagajce cele biznesowe: Zapewni najwysz jako produktu zwikszajc jednoczenie wydajno By w zgodzie z najnowszymi wytycznymi cgmp Zapewni najbezpieczniejsze warunki pracy. Podczas realizacji tych celów nasz klient polega na rozwizaniach wagowych METTLER TOLEDO. Dla dokładnego waenia i dozowania rónorodnych surowców w strefie 1/21 obszaru niebezpiecznego, zarówno analogowe wagi podłogowe, jak i wagi stołowe o wysokiej precyzji podłczone s do wskanika wa- enia ID7sx. Zalenie od iloci składników jak i wymaganej dokładnoci, operator wybiera odpowiedni wag. Wszystkie dane przesyłane s do jednostki sterujcej procesem produkcyjnym i drukowana jest etykieta zawierajca wszystkie istotne informacje o waeniu. Kluczowe korzyci Bezpieczne rodowisko pracy dziki rozwizaniom zgodnym z ATEX dla stref niebezpiecznych Najwysza jako produktu i minimalne straty materiałowe Zwikszona wydajno procesu produkcji dziki odpowiedniemu przekazywaniu danych do systemów PLC, DCS i ERP Dziki Clariant 4 METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki

5 ATEX 137 zabezpiecza Twoje rodowisko pracy ATEX 137 (EC 99/92/EC) definiuje minimalne wymagania w zakresie bezpieczestwa w celu ochrony ludzi pracujcych w atmosferze potencjalnie grocej wybuchem. ATEX 137 bdzie obowizywał od 1 lipca 2006 roku (w Niemczech ju obowizuje od 1 stycznia 2006 roku). Nowe uregulowanie wymaga: Identyfikacji i klasyfikacji stref w obszarach niebezpiecznych od Zone 0 do 22 Wyboru oprzyrzdowania zgodnego z ATEX 95 dla nowych instalacji Przypisanie poziomów ryzyka do posiadanego wyposaenia Dokumentacji zagroe i ryzyka w dokumentach dotyczcych zabezpieczenia przed wybuchem Łagodne przejcie do zgodnoci z ATEX 137 dziki urzdzeniom spełniajcymi wymogi ATEX 95 METTLER TOLEDO oferuje szeroki wybór całkowicie bezpiecznych rozwiza wagowych, globalnie certyfikowanych do rodowisk zagroonych wybuchem od strefy Zone 1 i Division 1 a do strefy Zone 22 i Division 2. W testowanych i zatwierdzonych do pracy w strefach niebezpiecznych urzdzeniach elektrycznych, jak i w takich, które nie s zasilane elektrycznie, na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczestwo. Strefa niebezpieczna KCC150x Waga stołowa o wysokiej precyzji KCC150sx-T4 Zatwierdzenie ATEX dla stref niebezpiecznych Zone 1/21 oraz FM & CSA Division 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem IP66/67 Nono:150kg, działka legalizacyjna: e Typowa nawaka minimalna: 0.02kg (dla tolerancji waenia 5%) Całkowicie bezpieczny wskanik ID7sx Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM & CSA Divison 1 Podłczenie do trzech wag Rczne, pół-automatyczne lub całkowicie automatyczne napełnianie RS232/CL w strefach niebezpiecznych, opcjonalnie Profibus i Ethernet w strefach bezpiecznych ID7sx PTA459x-600 Waga paletowa PTA459x-600(T) Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM & CSA Divison 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem IP68 Nono: 600kg, działka legalizacyjna: 2 x 3000e MR Typowa nawaka minimalna: 1.6kg (dla tolerancji waenia 5%) METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki 5

6 Zmaksymalizowana wydajno w obszarach klasyfikowanych Kontrola procesu produkcji Nasz klient jest firm farmaceutyczn, opracowujc produkty w oparciu o zaawansowane technologie podawania leków. Obszary terapeutyczne obejmuj leczenie schizofrenii, zastrzyki podawane raz w miesicu, leczce alkoholizm, wstrzykiwalne produkty o przedłuonym czasie uwalniania oraz lecznicze rodki na choroby płucne. Strefa bezpieczna Nasz klient posiadajc w USA zakłady wytwórcze GMP ma dobr pozycj do wspierania rozwoju, wprowadzania na rynek i komercjalizacji swoich produktów, jak równie do współpracy z kilkoma wiodcymi na wiecie firmami farmaceutycznymi. Sie Fieldbus Maksymalizuj przepływ i minimalizuj straty w obszarach klasyfikowanych Aby zapewni najwysz jako produktu, produkcja leków do wstrzykiwania została zlokalizowana w pomieszczeniu czystym, sklasyfikowanym jako obszar niebezpieczny Division 1. W pierwszym etapie procesu produkcji do roztworów w mieszalnikach dodawane s specjalne polimery. Dla pełnej kontroli tego etapu produkcji i dokładnego przepływu materiałów, wszystkie trzydzieci zbiorników umieszczone s na modułach wagowych Ringmount, podłczonych do wskanika waenia JagXtreme. PLC, DCS 4-20 ma JagXtreme Jednostka #1 Jednostka #2 Jednostka #3 Jednostka #4 Strefa niebezpieczna Rurocig doprowadzajcy polimer Wewntrzna bariera bezpieczestwa ISB MIESZAL- NIKI Moduły wagowe Ringmount 6 METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki

7 Kluczowe korzyci Bezpieczne rodowisko pracy dziki wyposaeniu z zatwierdzeniem ATEX i FM dla stref niebezpiecznych Najwysza wydajno osignita dziki dokładnemu waeniu wszystkich składników Zwikszona kontrola procesu produkcji dziki prostemu przesyłaniu danych do PLC Zmywalne i nie korodujce instalacje, dziki gładkiemu wykonaniu modułów wagowych ze stali nierdzewnej Moduły wagowe Ringmount Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM Division 1 Konstrukcja całkowicie ze stali nierdzewnej Gładkie wykonanie, bez wystajcych gwintów, z ograniczonymi otworami i zagłbieniami Dokładno: 3000d oraz 6000d wersje OIML i 5000d wersja NTEP Zakres nonoci 250kg 10000kg Wewntrzna bariera bezpieczestwa ISB ISB dla analogowych czujników wagowych została specjalnie przygotowana do uytku w aplikacjach waenia o wysokiej dokładnoci/rozdzielczoci Zatwierdzenie dla stref niebezpiecznych ATEX Zone 1/21 oraz FM Division 1 Zasila do omiu czujników wagowych 350 Szyna DIN lub obudowa do agresywnego otoczenia JagXtreme Bezpieczestwo procesu produkcyjnego dziki konserwacji zapobiegawczej TraxEMT Monitoruje stan kadego czujnika wagowego Zabezpieczenie na wypadek awarii czujnika wagowego Projektuje i wykonuje własn konserwacj Bezproblemowe podłczenie Ethernet (LAN&WAN) i róne analogowe i szeregowe interfejsy komunikacyjne Interfejsy Profibus DP, Allen- Bradley RIO, ModBus, ControlNet, EthernetIP, Szeroki wybór wag, które mona podłczy do jednoczesnego działania Do czterech wag analogowych lub czterech zbiorników na modułach wagowych Pełna elastyczno Jzyk JagBASIC dla pełnej dowolnoci programowania Ultraszybka i dokładna kontrola podczas mieszania Szybko aktualizacji: >300Hz TraxDSP - usuwanie drga dziki pierwszorzdnemu filtrowaniu szumów Dziki Altana METTLER TOLEDO API & czyste odczynniki 7

8 Zapewni poda zakładu dziki kwalifikowanemu wyposaeniu Kwalifikacja wyposaenia (Equipment Qualification EQ) jest czym znacznie wicej ni tylko spełnianiem wymogów GMP. EQ zapewnia dokładno i stabilno, jakiej uytkownik wymaga przy korzystaniu z wyposaenia. METTLER TOLEDO pomaga uytkownikowi uzyska optymaln wydajno i niezawodno posiadanych przez niego systemów wacych, poczynajc od wyboru wyposaenia, przez instalacj i kalibracj, do pełnej kwalifikacji operacyjnej. Dziki Clariant Nasze rozwizanie Service XXL zapewnia: Instalacj, kalibracj, wyznaczenie minimalnej nawaki (MinWeigh ) Zaawansowan kwalifikacj wyposaenia Walidacj systemu komputerowego Certyfikacj zapewnienia działania Kontrakty konserwacji zapobiegawczej Szkolenia uytkowników i nadzoru Rónorakie korzyci dla uytkownika: Zwiksza wydajno i konkurencyjno Zwiksza jako produktu Zmniejsza koszty produkcyjne Zapewnia bezpieczestwo produkcji Daje cigł zgodno z najnowszymi wymogami cgmp Mettler-Toledo GmbH CH-8606 Greifensee Szwajcaria Tel Fax Pastwa przedstawiciel METTLER TOLEDO: Wicej informacji na stronie

News. Preparatyka Farmaceutyczna Waenie przemysłowe i pomiary. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) od dozowania do pakowania

News. Preparatyka Farmaceutyczna Waenie przemysłowe i pomiary. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) od dozowania do pakowania Preparatyka Farmaceutyczna Waenie przemysłowe i pomiary News Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) od dozowania do pakowania Pastwa produkty pomagaj ludziom dłuej zachowa zdrowie i poprawiaj ich samopoczucie.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku Wprowadzenie Wygodna praca

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki online. UE410-GU3 Flexi Classic STEROWNIKI BEZPIECZEŃSTWA Karta charakterystyki online UE410-GU3 Flexi Classic UE410-GU3 Flexi Classic A B C D E F Rysunek może się różnić Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu UE410-GU3 1072177 więcej wersji urządzeń i akcesoriów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. UNILEVER Katowice. System nadzoru i sterowania liniami produkcji margaryny

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY. UNILEVER Katowice. System nadzoru i sterowania liniami produkcji margaryny Katowice System nadzoru i sterowania liniami produkcji margaryny Dok. Nr PLPN011 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie perfum sukcesu dzięki bardzo precyzyjnym rozwiązaniom recepturowym. w celu osiągania możliwości produkcyjnych ponad 6 000 różnych

Tworzenie perfum sukcesu dzięki bardzo precyzyjnym rozwiązaniom recepturowym. w celu osiągania możliwości produkcyjnych ponad 6 000 różnych Zapachy, perfumy i kosmetyki Przemysłowe wagi i przyrządy pomiarowe 2 News Tworzenie perfum sukcesu dzięki bardzo precyzyjnym rozwiązaniom recepturowym Wiedza na temat produktu, zrozumienie skłonności

Bardziej szczegółowo

Żywność i napoje. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo żywności i jakość produktu

Żywność i napoje. Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo żywności i jakość produktu Żywność i napoje Rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo żywności i jakość produktu Żywność i napoje Realizuj cele swojego biznesu dzięki nowatorskiej technologii ważenia Czy Twoi klienci domagają się

Bardziej szczegółowo

KVM INTERNATIONAL A/S

KVM INTERNATIONAL A/S TWÓJ YOUR NIEZAWODNY RELIABLE PARTNER KVM INTERNATIONAL A/S Uniwersalno - Sowo kluczowe na dzisiaj - Dua gama produktów i szybki czas przezbrajania tworzy maksymalny zysk. KVM Firma Ogólnowiatowa Firma

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych

KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych KONTROLA TOWARÓW PACZKOWANYCH Zgodnie z ustawą,,o towarach paczkowanych I. Dobór wagi w zaleŝności od ilości nominalnej towaru. Ilość nominalna towaru paczkowanego jest to deklarowana przez paczkującego

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Łatwy ruch poprzeczny Zapewnia dokładne ważenie zbiorników

Łatwy ruch poprzeczny Zapewnia dokładne ważenie zbiorników OEM i integracja systemu Komponenty ważące 7 News Łatwy ruch poprzeczny Zapewnia dokładne ważenie zbiorników Samopowracalny sworzeń wahacza modułu wagowego sprawia, że jest to właściwy wybór dla dokładnego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA

AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA AQUAGOR POMPA CIEPŁA WODA/WODA Pompy ciepła woda/woda to jeden z najbardziej wydajnych systemów energii cieplnej. Temperatura wód gruntowych to bardzo solidne i stałe ródło energii, bo ich temperatura

Bardziej szczegółowo

Waga paletowa. Typ: KPZ 1N. Stal szlachetna DIN 1.4301 Do eksploatacji w ciągłym ruchu

Waga paletowa. Typ: KPZ 1N. Stal szlachetna DIN 1.4301 Do eksploatacji w ciągłym ruchu Waga paletowa Typ: KPZ 1N Stal szlachetna DIN 1.4301 Do eksploatacji w ciągłym ruchu Solidna Niedroga Mobilna Bez potrzeby konserwacji Wymiary w mm Niemiecka jakość konstrukcji (wersja farmaceutyczna na

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego

Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów CW 3 1500L www.loma.com Uniwersalna, sprawdzona waga kontrolna dynamiczna do lekkich produktów dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego Wszechstronna Sprawdza

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

BMsonic AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB. W pełni automatyczne pobieranie i analiza próbek cieczy STACJONARNE PRZENOŚNE

BMsonic AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB. W pełni automatyczne pobieranie i analiza próbek cieczy STACJONARNE PRZENOŚNE BMsonic W pełni automatyczne pobieranie i analiza próbek cieczy AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB STACJONARNE PRZENOŚNE AUTOMATYCZNE POBIERAKI PRÓB Zastosowanie MIEJSKIE I PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW»

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Do dozowania małych iloci materiału

Do dozowania małych iloci materiału Do dozowania małych iloci materiału JAKO I BEZPIECZESTWO System automatycznego utrzymywania stałego składu produktu eliminuje straty półfabrykatów majce miejsce w tego typu urzdzeniach ze sterowaniem rcznym.

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Thyro-ATM. Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A

Thyro-ATM. Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A Thyro-ATM Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A Thyro-A TM Tyrystorowy sterownik mocy 8 A 1.500 A Pewny, szybki, ekonomiczny i zdolny do komunikacji. Zdolny do komunikacji tyrystorowy regulator mocy Thyro-A

Bardziej szczegółowo

gniazdko (female), M12x1, 5-stykowy Wtyczka (male), M12x1, 5-stykowy Wtyczka (male), M12x1,

gniazdko (female), M12x1, 5-stykowy Wtyczka (male), M12x1, 5-stykowy Wtyczka (male), M12x1, 1 00116966 Temperatura otoczenia min./maks. +5 C / +50 C stopień ochrony IP65 Napięcie robocze modułu elektronicznego 24 V DC Tolerancja napięcia modułu elektronicznego -20% / +20% Napięcie robocze aktuatorów

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR. Typu. tel: 091 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR Typu INSTALACJA Sterownik powinien by zainstalowany w sposób opisany w punkcie 2.1. Najpierw naley zdj zacisk mocujcy i włoy sterownik w otwór panelu. Po ponownym

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne opróżnianie worków Big-Bag, zapewniające szybkie i niezawodne napełnianie

Precyzyjne opróżnianie worków Big-Bag, zapewniające szybkie i niezawodne napełnianie OEM i integracja systemu Komponenty ważące 9 News Precyzyjne opróżnianie worków Big-Bag, zapewniające szybkie i niezawodne napełnianie Producent automatycznych linii przetwórczych skonstruował urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

Czujka liniowa ciepła.

Czujka liniowa ciepła. Czujka liniowa ciepła. HeatSCREEN MHD 535. FIRE ALARM Obszary zastosowań liniowych czujek ciepła. Agresywne środowiska (mieszaniny agresywnych gazów, mgła solna, etc.) Duża wilgotność Wysokie temperatury

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI POZYCJONUJĄCE. Posital GmbH 1

CZUJNIKI POZYCJONUJĄCE. Posital GmbH 1 CZUJNIKI POZYCJONUJĄCE 1 SKRÓCONA HISTORIA FIRMY 2013 mija 50 lat od zaprojektowania pierwszego enkodera absolutnego firmy. 2012 na rynek światowy POSITAL dostarczył 75 000 enkoderów absolutnych. 2011

Bardziej szczegółowo

Ważenie przemysłowe. Ważenie technologiczne Ważenie przemysłowe

Ważenie przemysłowe. Ważenie technologiczne Ważenie przemysłowe Ważenie przemysłowe Ważenie technologiczne Ważenie przemysłowe Wydajny transfer danych procesu ważenia do systemów nadrzędnych MES lub ERP może spowodować, że procesy produkcyjne staną się bardziej przejrzyste.

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne urzdzenia wace pomagaj poprawi efektywno, sprawno procesów produkcyjnych i ogóln wydajno fabryki

Wiarygodne urzdzenia wace pomagaj poprawi efektywno, sprawno procesów produkcyjnych i ogóln wydajno fabryki Petrochemia Fundament współczesnego ycia News Wiarygodne urzdzenia wace pomagaj poprawi efektywno, sprawno procesów produkcyjnych i ogóln wydajno fabryki Zoptymalizowana kontrola magazynów, wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wbudowaną wagą

Wózek paletowy z wbudowaną wagą Wózek paletowy z wbudowaną wagą Typ KPZ 71-7 - Ex Favorit wersja Ex 1 strefa zagrożenia wybuchem Przemysłowe wykonanie Niezależny od sieci Solidna konstrukcja Łatwy w obsłudze nośność 2200kg podziałka

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.....

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..... Sprawa Nr: NA-P/33/2010 Załcznik nr 4 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.... CHŁODZIARKO-ZAMRAARKA 1. Pojemno

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm

Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Dysk SSD Samsung 850 PRO 512 GB 2.5 SATA 3 (550/520) 6,8 mm Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena podstawowa z VAT Cena sprzeda?y z rabatem Cena sprzeda?y Cena sprzeda?y bez VAT 1 / 5 Zapytaj o produkt

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Liczenie sztuk. Co naprawdę liczy się w procesach produkcyjnych?

Liczenie sztuk. Co naprawdę liczy się w procesach produkcyjnych? Liczenie sztuk Co naprawdę liczy się w procesach produkcyjnych? Liczenie sztuk W jaki sposób znaleźć można odpowiednie wagi liczące dostosowane do Państwa potrzeb? Czy wiedzieli Państwo, że części, które

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Detektor metali SDM5 - MZ

Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali SDM5 - MZ Detektor metali nowej generacji z sygnalizacją strefową i wysoką rozróżnialnością, posiada 11 stref wykrywalności.. Odporny na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne. Łatwy

Bardziej szczegółowo

Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem mechanicznym

Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem mechanicznym Seria ED 23 Suszarki / piece grzewcze Suszarka laboratoryjna ze sterowaniem mechanicznym Suszarka laboratoryjna BINDER serii ED najlepiej sprawdza się w zastosowaniach wymagających regularnego suszenia

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Paweł Gole, Securing. 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach"

Paweł Gole, Securing. 1 InfoTRAMS Cloud Computing Latajc c w chmurach Paweł Gole, Securing 1 InfoTRAMS "Cloud Computing Latajc c w chmurach" Agenda Cloud Computing co to właciwie jest Co jest moje w chmurze, co kontroluj Stare i nowe problemy bezpieczestwa Dostpno Interfejs

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

DO FARMACJI, PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SEKTORA OEM

DO FARMACJI, PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SEKTORA OEM DO FARMACJI, PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SEKTORA OEM Odkurzacze przemysłowe do ZASTOSOWAń w FARMACJI, przemyśle spożywczym i rozwiązaniach OEM Nilfisk jest jednym ze światowych liderów w produkcji odkurzaczy

Bardziej szczegółowo

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21

Przemiennik częstotliwości VFD2800CP43A-21 Przemiennik częstotliwości Specyfikacja techniczna Specyfikacja Oznaczenie modelu Znamionowy prąd wyjściowy Moc wyjściowa silnika Przeciążalność 530 A (lekki rozruch) 460 A (normalny rozruch) 280 kw (lekki

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia !"#$#%%&'(#(('' REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW URZDU MIEJSKIEGO ŁAZISKA GÓRNE INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 SYSTEM BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO UL. RATUSZOWEJ AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE Rodzina Koolkare oferuje szereg urządzeń do obsługi układów AC, które są zaprojektowane tak, aby spełnić różnorodne potrzeby wszystkich rodzajów warsztatów. Poniższa

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe

Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Rodzina produktów Arctic do komunikacji bezprzewodowej Bezpieczne połączenie bezprzewodowe Twoje zasoby obsługiwane zdalnie w zasięgu ręki Rodzina produktów Arctic oferuje bezpieczną i ekonomiczną łączność

Bardziej szczegółowo

Platforma testowa dla sieci konwergentnych

Platforma testowa dla sieci konwergentnych Platforma testowa dla sieci konwergentnych Wszystko na jednej platformie Interfejsy: 2x USB, Ethernet, CF, RS-232 Port USB (WiFi lub inne) Duy ekran dotykowy Wymienne baterie Li-Ion Diody LED Instalacja

Bardziej szczegółowo

Termometry szklane maszynowe Model 32, Forma V

Termometry szklane maszynowe Model 32, Forma V Mechaniczny pomiar temperatury Termometry szklane maszynowe Model 32, Forma V Karta katalogowa WIKA TM 32.02 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Uniwersalne zastosowanie Budowa maszyn Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej SIMATIC SAFETY w Przemyle Tytoniowym Firma ITM Poland Sp.z.o.o. naley do wiatowej czołówki producentów maszyn dla przemysłu tytoniowego. Firma posiada równie własny dział zajmujcy si projektowaniem, programowaniem

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro Opis działania Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx,

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Systemy wagowe firmy Sartorius - za każdym razem otrzymujesz doskonałe wyniki pomiaru. Opowiednie relacje z naszymi Partnerami

Systemy wagowe firmy Sartorius - za każdym razem otrzymujesz doskonałe wyniki pomiaru. Opowiednie relacje z naszymi Partnerami KATALOG KOMPONENTÓW WAGOWYCH 2016 Systemy wagowe firmy Sartorius - za każdym razem otrzymujesz doskonałe wyniki pomiaru Sartorius jest jednym ze światowych liderów w produkcji przemysłowych układów wagowych.

Bardziej szczegółowo

T22 PLUS - T40 PLUS - T40W PLUS BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STANDARDZIE

T22 PLUS - T40 PLUS - T40W PLUS BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STANDARDZIE T22 PLUS - T40 PLUS - T40W PLUS BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STANDARDZIE T PLUS Pracuj bezpiecznie! Zapewnienie bezpiecznego i czystego środowiska pracy jest w przemyśle kluczową sprawą. Bezpieczeństwo zarówno

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ

KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ ZAŁACZNIK nr 2 KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Cz A dla dyscyplin: nauki humanistyczne i społeczne Zespół roboczy Komisji Bada na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI I. WYNIKI DZIAŁALNOCI NAUKOWEJ 1. Publikacje

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Lepkościomierz Stabingera SVM 3001

Lepkościomierz Stabingera SVM 3001 Lepkościomierz Stabingera SVM 3001 Wymagaj wszystkiego Nowe możliwości w wiskozymetrii Pomiar lepkości olejów i paliw wymaga precyzji i dokładności. Uzyskanie wysokiej dokładności pomiarów możliwe jest

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA

ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZE DO POWIETRZA (przykłady z zastosowaniem jednostkowych stawek opłat obowizujcych w 2003 roku) Naliczanie opłat za rodki transportu Przykład 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS. Marek Zawadzki

Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS. Marek Zawadzki <mzawadzk@man.poznan.pl> Architektura, oprogramowanie i uytkowanie klastra PCSS Marek Zawadzki Plan prezentacji: klastry krótkie wprowadzenie klaster PCSS budowa jak otrzyma konto na klastrze sposób dostpu

Bardziej szczegółowo

SmartCheck. FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej. ProCheck. DTECTX1 s. SmartCheck. huta / papiernia / kopalnia. łożyska

SmartCheck. FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej. ProCheck. DTECTX1 s. SmartCheck. huta / papiernia / kopalnia. łożyska SmartCheck FAG - linia produktów do diagnostyki drganiowej DTECTX1 s WiPro s ProCheck SmartCheck Detector III wentylator łożyska zaawansowanie huta / papiernia / kopalnia FAG SmartCheck - zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA model obciążenia NEXUS 412A analogowy, 2 obiektywy 0.01-0.025-0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 kgf (HV) NEXUS 413A analogowy, 3 obiektywy 0.01-0.025-0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 kgf (HV) NEXUS

Bardziej szczegółowo

Flow sensors. Czujniki do zastosowań w pneumatyce

Flow sensors. Czujniki do zastosowań w pneumatyce Flow sensors Czujniki do zastosowań w pneumatyce ifm electronic gmbh update: 08.10.2009 page 1 CZUJNIKI PRZEPŁYWU SI5xxx kompaktowe sygnalizatory przepływu w solidnej obudowie ze stali kwasoodpornej Niezawodny

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka Ważenia

Dobra Praktyka Ważenia Dobra Praktyka Ważenia Gwarantowana jakość Minimalizacja ryzyka Zmniejszenie kosztów Pozytywne wyniki audytów Gwarantowania jakość dzięki Dobrej Praktyce Ważenia Ocena Potrzeb Ważenie bez ryzyka stanowi

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY

SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWO ŻYCIA CODZIENNEGO Dla konsumenta gwarancja zachowania prawidłowych warunków przechowywania produktów. Dla rodziców pewność, że ich dzieci w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online. FLOWSIC100 Process PRZEPŁYWOMIERZE DO POMIARU STRUMIENIA MASY

Karta charakterystyki online. FLOWSIC100 Process PRZEPŁYWOMIERZE DO POMIARU STRUMIENIA MASY Karta charakterystyki online FLOWSIC100 Process PRZEPŁYWOMIERZE O POMIRU STRUMIENI MSY PRZEPŁYWOMIERZE O POMIRU STRUMIENI MSY B C E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ FLOWSIC100 Process

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo