MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:"

Transkrypt

1 Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Nr 379/MON z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 380/MON z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia funkcji starszych oficerów narodowych dla żołnierzy pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Nr 381/MON z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz ustanowienia dorocznego Święta Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Rzeszowie Nr 382/MON z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1. batalionu zaopatrzenia 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki Nr 383/MON z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Zespołu do Spraw Sytuacji Szczególnych Nr 384/MON z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej dywizjonu artylerii samobieżnej 10. Brygady Kawalerii Pancernej Nr 385/MON z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema Nr 386/MON z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz godła jednostki lotniczej 41. eskadry lotnictwa taktycznego Nr 387/MON z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 55. kompanii chemicznej Marynarki Wojennej Nr 388/MON z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie niszczenia dokumentów oraz postępowania ze zgromadzoną makulaturą w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych dyslokowanych w Garnizonie Warszawa Nr 391/MON z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 390/MON z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru 5. pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera przez 5. batalion dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera OBWIESZCZENIE: 239 Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji

2 Departament infrastruktury Poz. 226 DECYZJA Nr 378/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) oraz 1 pkt 13 lit. f i 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 4, z 2003 r. Nr 14, poz. 157 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 100) wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 6 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) 3% wartości robót (dostaw) inwestycyjnych w ramach programu inwestycji finansowanych ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (funduszu NSIP), jako Krajowe Wydatki Administracyjne (NAE); ; 2) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8. Zakład w części, której jest dysponentem środków budżetowych, otrzymuje plan finansowy na: 1) opłacenie składki do wspólnego budżetu inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (funduszu NSIP); 2) sfinansowanie udziału narodowego zatwierdzonych pakietów CP Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (programu NSIP) oraz na sfinansowanie zadań okołopakietowych; 3) sfinansowanie Krajowych Wydatków Administracyjnych (NAE) w wysokości do 3% udziału narodowego w wartości zatwierdzonych projektów na realizację inwestycji w ramach programu NSIP oraz wartości zatwierdzonych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań okołopakietowych finansowanych ze środków krajowych; 4) utrzymanie inwestycji zakończonych do czasu przekazania ich użytkownikom.. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz

3 Departament Budżetowy Poz. 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 1) ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz.116, Nr 11, poz. 121, Nr 15, poz.172, Nr 16, poz. 185 i Nr 18, poz. 203), wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, wprowadza się następujące zmiany: a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2) załącznik Nr 9 Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz

4 1032 Poz. 227 Załączniki do decyzji Nr 379/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2009 r. (poz. 227) Załącznik Nr 1 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Siły Powietrzne Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Centralne wsparcie Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Składki do organizacji międzynarodowych Pozostałe odsetki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki nawspółfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 1033 Poz. 227 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych.oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj Fundusz operacyjny ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy Zakup energii Zakup usług pozostałych ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Załącznik Nr 2 Wyszczególnienie DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup usług pozostałych ,00

6 1034 Poz. 227 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup energii ,00 DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych.oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj , Fundusz operacyjny ,00 DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00

7 1035 Poz. 227 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Składki do organizacji międzynarodowych , Pozostałe odsetki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki nawspółfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00

8 1036 Poz. 227 Załącznik Nr 3 Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa (w tys. zł) Ogółem

9 1037 Poz. 227 Załącznik Nr 3 (cd.) Ogółem x

10 1038 Poz. 227 Załącznik Nr 3 (cd.) x

11 1039 Poz. 227 Załącznik Nr 3 (cd.)

12 1040 Poz. 227 Załącznik Nr 3 (cd.) x

13 1041 Poz. 228 Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych 228 DECYZJA NR 380/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia funkcji starszych oficerów narodowych dla żołnierzy pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Na podstawie 1 pkt 11 lit. f oraz 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku potrzebą reprezentowania polskich władz wojskowych oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na stanowiska poza granicami państwa w międzynarodowych strukturach wojskowych ustala się, co następuje: 1. Żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pełniących służbę w strukturach wojskowych organizacji międzynarodowych oraz w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, reprezentują w sprawach narodowych nieetatowi starsi oficerowie narodowi. 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: 1) wyznacza jednego starszego oficera narodowego dla żołnierzy pełniących służbę w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych mających swoją siedzibę w tym samym garnizonie; 2) określa odrębnie podległość oraz aktualne zakresy obowiązków dla starszych oficerów narodowych. 3. Starszych oficerów narodowych nie wyznacza się w międzynarodowych strukturach wojskowych organizacji międzynarodowych, w których pełni służbę tylko jeden żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także w garnizonach Bruksela, Mons (Belgia), Norfolk i Tampa (USA). 4. Funkcję starszych oficerów narodowych w międzynarodowych strukturach wojskowych organizacji międzynarodowych, w garnizonach wymienionych w pkt 3 pełnią odpowiednio, zgodnie z nadanymi zakresami działania, Polski Przedstawiciel Wojskowy przy KW NATO i UE, Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy SHAPE, Narodowy Przedstawiciel Łącznikowy przy HQ SACT oraz Szef Polskiego Zespołu Łącznikowego przy US CENTCOM. 5. Do czasu wyznaczenia starszych oficerów narodowych na podstawie niniejszej decyzji, oficerowie dotychczas wyznaczeni na starszych oficerów narodowych pełnią nadal te funkcje. 6. Traci moc decyzja Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia funkcji starszych oficerów narodowych dla żołnierzy pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 23, Nr 22, poz. 210, z 2006 r. Nr 13, poz. 169, Nr 21, poz. 274, z 2007 r. Nr 17, poz. 183 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 97, Nr 16, poz. 211 i Nr 24, poz.305). 7. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

14 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 229 DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz ustanowienia dorocznego Święta Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Rzeszowie Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz ) ) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką, Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Rzeszowie. 2. Zatwierdza się: 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;* 2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.* 4. Ustanawia się doroczne Święto Garnizonowego Ośrodka Mobilizacyjnego w Rzeszowie w dniu 1 października. 5. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124 i Nr 19, poz.211. * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

15 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 230, 231 DECYZJA Nr 382/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1. batalionu zaopatrzenia 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, oraz proporczyk na beret, zwany dalej proporczykiem, 1. batalionu zaopatrzenia 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. 2. Zatwierdza się: 1) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji:* 2) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.* 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Wychowania i Promocji Obronności 231 DECYZJA Nr 383/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Zespołu do Spraw Sytuacji Szczególnych Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, Zespołu do Spraw Sytuacji Szczególnych. 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.* 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

16 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 232 DECYZJA Nr 384/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej dywizjonu artylerii samobieżnej 10. Brygady Kawalerii Pancernej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, dywizjonu artylerii samobieżnej 10. Brygady Kawalerii Pancernej. 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.* 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

17 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 233 DECYZJA Nr 385/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji 229/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, oraz proporczyk na beret, zwany dalej proporczykiem, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema. 2. Zatwierdza się: 1) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji:* 2) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.* 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

18 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 234 DECYZJA Nr 386/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz godła jednostki lotniczej 41. eskadry lotnictwa taktycznego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 34 pkt 2 i pkt 4 lit. d rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką, oraz godło jednostki lotniczej, zwane dalej godłem, 41. eskadry lotnictwa taktycznego. 2. Zatwierdza się: 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;* 2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;* 3) wzór godła, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji. 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

19 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 235 DECYZJA Nr 387/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 55. kompanii chemicznej Marynarki Wojennej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, 55. kompanii chemicznej Marynarki Wojennej. 2. Zatwierdza się: 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;* 2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;* 3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.* 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

20 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Poz. 236 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie niszczenia dokumentów oraz postępowania ze zgromadzoną makulaturą w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych dyslokowanych w Garnizonie Warszawa Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 5 pkt 2 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm. 1) ), w celu zapewnienia właściwej gospodarki zgromadzoną makulaturą w Garnizonie Warszawa ustala się, co następuje: 1. Dowódca Garnizonu Warszawa utworzy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji Centralny Punkt Niszczenia Dokumentów, zwany dalej CPND, przeznaczony do niszczenia dokumentów nie stanowiących wartości archiwalnej do klauzuli Ściśle Tajne włącznie oraz do prowadzenia gospodarki zgromadzoną makulaturą powstałą z bieżącej działalności służbowej. 2. Do zakresu działania CPND należy: 1) przyjmowanie i niszczenie dokumentów nie stanowiących wartości archiwalnej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych; 2) przyjmowanie makulatury powstałej z bieżącej działalności służbowej. 3. Do przekazywania do CPND dokumentów w celu ich ostatecznego zniszczenia oraz makulatury w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami uprawnieni są wszyscy dyrektorzy, dowódcy, szefowie i kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej dyslokowanych w Garnizonie Warszawa. 4. Zadania określone w pkt 2 Dowódca Garnizonu Warszawa realizuje wobec Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej na ich pisemny wniosek. 5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 199, poz i Nr 223, poz oraz 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666

21 Departament Budżetowy Poz. 237 DECYZJA Nr 391/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 1) ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58 i Nr 128, poz. 1057), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz.116, Nr 11, poz. 121, Nr 15, poz.172, Nr 16, poz. 185, Nr 18, poz. 203 i Nr 21, poz. 227), wprowadza się następujące zmiany: 1) 19 otrzymuje brzmienie: 19. Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz wykonując polecenie Rady Ministrów blokuje się wydatki na kwotę tys. zł w części 29 Obrona narodowa. Wykaz blokowanych wydatków określa załącznik Nr 9 do decyzji ; 2) w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, wprowadza się następujące zmiany: a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 3) załącznik Nr 9 Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz

22 1050 Poz. 237 Załączniki do decyzji Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. (poz. 237) Załącznik Nr 1 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Siły Powietrzne Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Centralne wsparcie Składki do organizacji międzynarodowych ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości

23 1051 Poz. 237 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup energii , Podatek od nieruchomości ,00 DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom ,00 DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Składki do organizacji międzynarodowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00

24 1052 Poz. 237 Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa Załącznik Nr 3 (w tys. zł) Ogółem

25 1053 Poz. 237 Załącznik Nr 3 (cd.) Ogółem x

26 1054 Poz. 237 Załącznik Nr 3 (cd.) x

27 1055 Poz. 237 Załącznik Nr 3 (cd.) x

28 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 238, 239 DECYZJA Nr 390/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru 5. pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera przez 5. batalion dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera Na podstawie 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), wobec przeformowania 5. pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera na 5. batalion dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera ustala się, co następuje: batalion dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera przejmuje sztandar 5. pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera. 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 239 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700), w związku z decyzją Nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmiany decyzji o akredytacji (nieogł), ogłaszam: 1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), stanowiący załącznik Nr 1; 2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, stanowiący załącznik Nr 2 1). z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Podsekretarz Stanu do spraw Uzbrojenia i Modernizacji: Z. Kosiniak-Kamysz 1) Poprzedni zakres akredytacji OiB Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej, został ogłoszony obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i wykazu jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) oraz zakresów akredytacji (Dz. Urz. MON Nr 10, poz. 125).

29 1057 Poz. 239 Załączniki do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2009 r. (poz. 239) Załącznik Nr 1 WYKAZ Jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) Lp. Nazwa jednostki badawczej Zakres udzielonej akredytacji OiB 1 Laboratorium Badań Żywności Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej Określa załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 ZAKRES AKREDYTACJI OiB Nr 6/MON/2009 Wydanie 2 WOJSKOWY OŚRODEK BADAWCZO-WDROŻENIOWY SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ LABORATORIUM BADAŃ ŻYWNOŚCI ul. Marsa 112, Warszawa Grupa wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze Grupa 15 Konserwy specjalne mięsne Badania organoleptyczne opakowań PN-A-82056:1985 p. 2.1 Badania organoleptyczne zawartości konserwy PN-A-82056:1985 p. 2.2 Sprawdzanie masy netto. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g 3000g PN-A-82056:1985 p Oznaczanie części stałych, płynnych i wytopionego tłuszczu. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g 2000g PN-A-82056:1985 p Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego. Metoda ekstrakcyjno- -wagowa przy użyciu zestawu SOXTEX SYSTEM. PN-ISO 1444:2000 Zakres roboczy: 2% - 50% Oznaczanie zawartości soli kuchennej. Metoda Mohra. Zakres roboczy: 1% - 3% PN-A-82112:1973 PN-A-82112:1973/Az1:2002

30 1058 Poz. 239 Grupa wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze Badanie szczelności. Metoda suszarkowo-próżniowa PN-A : 1997 p PN-A :1997/ Az1:2002 Oznaczanie zawartości wody. Metoda suszarkowo-wagowa. Zakres roboczy: 30% - 75% PN-ISO 1442:2000 Oznaczanie zawartości azotu i przeliczanie na białko. Metoda Kjeldahla przy użyciu zestawu KJELTEC SYSTEM. PN-A-04018:1975 PN-A-04018:1975/Az3:2002 Zakres roboczy: 1% - 3%. Oznaczanie zawartości chlorków. Metoda potencjometryczna. Zakres roboczy: 1% - 3%. PN-ISO :2002 Oznaczanie zawartości galarety i wytopionego tłuszczu. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g 500g PN-A-82056:1985 p Konserwy specjalne warzywno-mięsne Badania organoleptyczne opakowań PN-A-82056:1985 p. 2.1 Badania organoleptyczne zawartości konserwy PN-A-82056:1985 p. 2.2 Sprawdzanie masy netto. Metoda wagowa PN-A-82056:1985 p Zakres roboczy: 10g 3000g Oznaczanie części stałych, płynnych i wytopionego tłuszczu. Metoda wagowa. PN-A-82056:1985 p Zakres roboczy: 10g 2000g Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego. Metoda ekstrakcyjno-wagowa przy użyciu zestawu SOXTEX SYSTEM. PN-ISO 1444:2000 Zakres roboczy: 2% 50% Oznaczanie zawartości soli kuchennej. Metoda Mohra. Zakres roboczy: 1% 3% PN-A-82112:1973 PN-A-82112:1973/Az1:2002 Badanie szczelności. Metoda suszarkowo-próżniowa PN-A :1990 p Konserwy specjalne drobiowe Badania organoleptyczne opakowań PN-A-82056:1985 p. 2.1

31 1059 Poz. 239 Grupa wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze Badania organoleptyczne zawartości konserwy PN-A-82056:1985 p. 2.2 Sprawdzanie masy netto. Metoda wagowa. PN-A-82056:1985 p Zakres roboczy: 10g 3000g Oznaczanie części stałych, płynnych i wytopionego tłuszczu. Metoda wagowa. PN-A-82056:1985 p Zakres roboczy: 10g 2000g Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego. Metoda ekstrakcyjno-wagowa przy uzyciu zestawu SOXTEX SYSTEM. PN-ISO 1444:2000 Zakres roboczy: 2% 50% Oznaczanie zawartości soli kuchennej. Metoda Mohra. Zakres roboczy: 1% 3% PN-A-82112:1973 PN-A-82112:1973/Az1:2002 Badanie szczelności. PN-A : 1997 p Metoda suszarkowo-próżniowa PN-A /Az1:2002 Oznaczanie zawartości galarety i wytopionego tłuszczu. Metoda wagowa. Zakres roboczy: 10g 500g PN-A-82056:1985 p Oznaczanie zawartości wody. Metoda suszarkowo-wagowa. Zakres roboczy: 30% 75% PN-ISO 1442:2000 Oznaczanie zawartości azotu i przeliczanie na białko. Metoda Kjeldahla przy użyciu zestawu KJELTEC SYSTEM. PN-A-04018:1975 PN-A-04018:1975/Az3:2002 Zakres roboczy: 1% - 3%. Oznaczanie zawartości chlorków. Metoda potencjometryczna. Zakres roboczy: 1% - 3%. PN-ISO :2002 Konserwy specjalne warzywne Badanie szczelności. Metoda suszarkowo-próżniowa PN-A :1990 p Badania organoleptyczne opakowań. PN-V-74016:2001 p. 4.1 Badania organoleptyczne zawartości konserwy. PN-V-74016:2001 p. 4.2

32 1060 Poz. 239 Grupa wyrobów* Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Badane charakterystyki wyrobu i metody badawcze Dokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze Indywidualne i grupowe racje żywnościowe Badania organoleptyczne racji żywnościowych i produktów wchodzących w skład racji Procedura Badawcza PB-2-1 wersja 3 z dnia r. Uwaga: * - grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 287 DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 337 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 985 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 października 2007 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 196 Nr 431/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 22 ZARZĄDZENIA: 240 Nr 40/MON z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji izb zatrzymań... 1062 241 Nr

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Nr 18 Z A R Z Ą D Z E N I A : 258 Nr 44/MON z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 24 103 DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Departament Budżetowy 14 86 DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 października 2010 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 października 2010 r. Treść: Poz.: MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 października 2010 r. Nr 18 DECYZJE: 239 Nr 341/MON z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 września 2009 r. Nr 15 ZARZĄDZENIE: 171 Nr 33/MON z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1189 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 202 Nr 23/MON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Nr 2 ZARZĄDZENIA: 15 Nr 5/MON z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 lipca 2004 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 lipca 2004 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 14 lipca 2004 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 74 Nr 147/MON z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przekazania Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009..........

Bardziej szczegółowo

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r.

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1295 URZĘDOWY Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 265 Nr 31/MON z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 140/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 140/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 116 DECYZJA Nr 140/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 7 DECYZJE: 85 Nr 97/MON z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 739 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 137 Nr 16/MON z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz. 111 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 153 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 110 DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Brygady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 180 Nr 19/MON z dnia 18 października 2005 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr 6 ZARZĄDZENIA: 68 Nr 11/MON z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym

Bardziej szczegółowo

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

Nr 22 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 grudnia 2006 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2006 r. Nr 22. TREŚĆ: Poz.

Nr 22 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 grudnia 2006 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2006 r. Nr 22. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 276 Nr 472/MON z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję budżetową

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr O-2/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

DECYZJA Nr O-2/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 kwietnia 2009 r. 596 Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 112 DECYZJA Nr O-2/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: $Ã: Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY :' MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2003 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 94 Nr 58/MON z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 marca 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 marca 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 17 marca 2005 r. Nr 4 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 19 Nr 4/MON z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozszerzenia zakresu czynności

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 177 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 117 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r. Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 96 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r.

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r. MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża

Bardziej szczegółowo

Nr 24 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy. 1131 Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24. TREŚĆ: Poz.

Nr 24 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy. 1131 Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1131 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 246 Nr 32/MON z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r.

DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. 151 DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 r. Nr 15 DECYZJE: 207 Nr 259/MON z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011.... 896 208 Nr

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 9 Departament Budżetowy 689 122 DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 405/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2011 r.

DECYZJA Nr 405/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 341 DECYZJA Nr 405/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 31. Bazy Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Departament Wychowania i Promocji Obronności 153 DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 299 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 30 września 2009 r. Nr 17 ZARZĄDZENIE: 190 Nr 34/MON z dnia 2 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy.........................................................

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r.

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 7 Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r. Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 93 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 86/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

DECYZJA Nr 86/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 kwietnia 2016 r. Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 51 DECYZJA Nr 86/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r.

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r. Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 367 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2009.67.570 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 48 2011-05-03 zm. Dz.U.2011.81.439 art. 2 2013-05-09 zm. Dz.U.2013.496 art. 1 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 96/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 96/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r. Warszawa, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 120 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 96/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 432/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 października 2015 r.

DECYZJA Nr 432/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 października 2015 r. Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 304 Departament Komunikacji Społecznej DECYZJA Nr 432/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Batalionu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 301 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 57 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: DZIENNIK 327 URZĘDOWY Treść: Poz.: Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Nr 4 47 Nr 14/MON z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 315/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 315/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 16 października 2012 r. Poz. 388 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 315/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2011 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 340 DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 6 maja 2009

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 182/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 182/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 174 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 182/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 czerwca 2004 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 czerwca 2004 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2004 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 53 Nr 12/MON z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Wojskowego Nr 99 w Helu...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział N a z w a Kwota w złotych 1 2 3 4 5 6 1. 750 Administracja publiczna 644 000 75011 Urzędy wojewódzkie 644 000 547 433 83 155 13 412 2. 751 Urzędy naczelnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r.

DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, dnia 22 kwietnia 2016 r. Poz. 71 DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Departament Kadr 144 DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Na podstawie 1 pkt 9 lit. a i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

1) etap przygotowania pakietów inwestycyjnych (CP) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

1) etap przygotowania pakietów inwestycyjnych (CP) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 67/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 67/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r. Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 94 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 67/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. Poz. 232 Departament Komunikacji Społecznej DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 46 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Muzeum

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 14 Z A R Z Ą D Z E N I A : 174 Nr 36/MON z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej..................................................

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r.

DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 czerwca 2015 r. Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 184 DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Oddziału

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 marca 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 marca 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 marca 2011 r. Nr 5 ZARZĄDZENIA: 54 Nr 8/MON z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r. Departament Budżetowy 21 DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów

Bardziej szczegółowo