MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:"

Transkrypt

1 A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 985 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 października 2007 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 196 Nr 431/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Nr 435/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej Nr 440/MON z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej Nr 441/MON z dnia 3 października 2007 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 444/MON z dnia 4 października 2007 r. w sprawie nadania imienia patrona 2 Korpusowi Zmechanizowanemu w Krakowie Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2007 r Sekretariat Ministra Obrony Narodowej 196 DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu usprawnienia kierowania resortem obrony narodowej, ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 540/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 310) w pkt 2 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) członkowie: a) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, b) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, c) podsekretarze stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, d) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, e) Dowódca Wojsk Lądowych, f) Dowódca Sił Powietrznych, g) Dowódca Marynarki Wojennej, h) Dowódca Wojsk Specjalnych, i) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, j) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, k) Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej,

2 986 Poz. 196, 197 l) Dyrektor Departamentu Budżetowego, m) Dyrektor Departamentu Kadr, n) Dyrektor Departamentu Kontroli, o) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego, p) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, q) Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej;. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 197 DECYZJA Nr 435/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 1 ppkt 1 lit. a i b decyzji Nr 55/Org./P1 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie sformowania Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego (nieogłoszona), ustala się, co następuje: 1. W Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 336/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 178 i z 2007 r. Nr 4, poz. 47), wprowadza się następujące zmiany: 1) użyte w 2 w ust. 1, w 20, w 24 w pkt 7, w 37 w ust. 2, w 40, w 44 w pkt 2, w 48 w pkt 1 w lit. c, w 50 w ust. 1, w 51 w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, w 52 w ust. 1 w pkt 1, w 53 w ust. 2, w 60, w 63 w ust. 2, w 76, w 77, w 85, w 86 oraz w załącznikach do instrukcji w różnym przypadku wyrazy Wojskowa Wytwórnia Pieczęci, zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego ; 2) użyte w 23 w pkt 1, w 24 w zdaniu wstępnym, w 44 w pkt 1, w 49 w pkt 2,w 52 w ust. 2 w pkt 1, w 64 w ust. 1, w 65 w pkt 2, w 66 w ust. 1 w pkt 1, w 67 w ust. 1, w 68 w ust. 1 w pkt 1 i w 73 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a w różnym przypadku wyrazy kierownik Wojskowej Wytwórni Pieczęci zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami Szef Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

3 987 Poz. 198 Departament Spraw Socjalnych 198 DECYZJA Nr 440/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1 pkt 9 lit. g i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z art. 119 i 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191, poz i Nr 220, poz i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732) ustala się, co następuje: 1. Decyzja określa: 1) organy właściwe w sprawach rekonwersji kadr w resorcie obrony narodowej; 2) strukturę i organizację działalności rekonwersji kadr w resorcie obrony narodowej; 3) zakres obowiązków i kompetencji Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej oraz ośrodków aktywizacji zawodowej, a także komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej realizujących zadania z zakresu rekonwersji kadr. 2. Nadzór nad działalnością rekonwersyjną, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, sprawuje Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych. 3. Organami wykonawczymi właściwymi w sprawach działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej są Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, utworzony na bazie Wojskowego Centrum Aktywizacji Zawodowej, oraz podległe mu ośrodki aktywizacji zawodowej. 4. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych. 5. Przedmiotem działalności Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej i ośrodków aktywizacji zawodowej jest realizacja przedsięwzięć podejmowanych w ramach rekonwersji kadr, wobec żołnierzy zwalnianych oraz zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia. 6. Strukturę rekonwersji kadr w resorcie obrony narodowej tworzą: 1) Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie; 2) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Bydgoszczy; 3) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni; 4) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Krakowie; 5) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie; 6) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie; 7) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie; 8) Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu. 7. Terytorialne obszary działania jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 6, określa załącznik do decyzji. 8. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej może zlecić podległym kierownikom ośrodków aktywizacji zawodowej realizację zadań na obszarze innym, niż określonym w załączniku do decyzji. 9. Strukturę Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej oraz ośrodków aktywizacji zawodowej określają etaty, nadane według odrębnych przepisów. 10. Do zakresu działania Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej należy w szczególności: 1) kierowanie podległymi ośrodkami aktywizacji zawodowej; 2) prowadzenie działalności metodyczno-szkoleniowej wobec struktur rekonwersji kadr; 3) prowadzenie badań, statystyk i analiz w zakresie rekonwersji kadr; 4) wydawanie wytycznych i zaleceń do działalności rekonwersyjnej dla struktur rekonwersji kadr; 5) realizowanie zadań ośrodków aktywizacji zawodowej, o których mowa w pkt 11, dla obszaru działania określonego w pkt Do zakresu działania ośrodków aktywizacji zawodowej należy w szczególności: 1) realizowanie zadań i przedsięwzięć rekonwersyjnych na określonym obszarze działania;

4 988 Poz ) organizowanie współpracy z jednostkami wojskowymi, władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy na określonym obszarze działania. 12. Głównymi formami i metodami rekonwersji kadr są w szczególności: 1) informacja zawodowa; 2) doradztwo zawodowe; 3) przekwalifikowanie; 4) pośrednictwo pracy; 5) praktyki zawodowe. 13. Do zadań wojewódzkich sztabów wojskowych w zakresie rekonwersji kadr należy: 1) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rekonwersji dla byłych żołnierzy zawodowych; 2) realizowanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy wynikających z odrębnych przepisów; 3) realizacja zadań zleconych przez właściwych terytorialnie kierowników ośrodków aktywizacji zawodowej. 14. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w pkt 13, sprawuje właściwy terytorialnie Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i ośrodki aktywizacji zawodowej. 15. Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 6, pozostają: 1) na zaopatrzeniu finansowym wojskowych biur emerytalnych, odpowiednio w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu; 2) na zaopatrzeniu logistycznym wojskowych jednostek budżetowych właściwych dla tego zaopatrzenia prowadzonego na rzecz wojskowych biur emerytalnych. 16. Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie, kierownicy) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej stacjonujących na obszarze działania właściwego terytorialnie ośrodka aktywizacji zawodowej: 1) przekazują informacje dotyczące żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wobec nich działań rekonwersyjnych; 2) uczestniczą w procesie udzielania zwalnianym żołnierzom pomocy rekonwersyjnej; 3) współpracują z właściwymi terytorialnie ośrodkami aktywizacji zawodowej w zakresie działalności rekonwersyjnej. 17. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wyda do dnia 31 grudnia 2007 r. dokumenty organizacyjne i etatowe umożliwiające realizację przedsięwzięć określonych w decyzji. 18. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódca Garnizonu Warszawa, w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych, przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, do dnia 15 listopada 2007 r., wnioski organizacyjno-etatowe dotyczące likwidacji stanowisk do spraw rekonwersji, za wyjątkiem stanowisk pełnomocników do spraw rekonwersji w wojewódzkich sztabach wojskowych. 19. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódca Garnizonu Warszawa w wyniku zmian etatowych, o których mowa w pkt 17 i 18, przekażą do dyspozycji dysponenta głównego planowane zatrudnienie pracowników oraz wydatki budżetowe. 20. Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej uwzględni zmiany wynikające z decyzji przy opracowywaniu obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. 21. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych: 1) na etapie projektu decyzji budżetowej na 2008 r. przedstawi uzgodniony z właściwymi dysponentami środków budżetowych wniosek w sprawie przesunięcia limitów zatrudnienia pracowników wojska oraz wydatków budżetowych na utrzymanie istniejących ośrodków aktywizacji zawodowej; 2) przedstawi, w terminie do dnia 15 listopada 2007 r., w trybie określonym w przepisach w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej, wnioski organizacyjno-etatowe dotyczące przeformowania dotychczasowych i sformowania nowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 6; 3) przedstawi, w terminie do dnia 15 października 2007 r., projekt zmian do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549); 4) opracuje jednolite wytyczne do działalności rekonwersyjnej; 5) przeformuje i sformuje, w terminie do dnia 31 marca 2008 r., jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 6; 6) opracuje, w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Administracyjnego, projekt zmian do regulaminu organizacyjnego MON stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON z 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

5 989 Poz. 198 Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 38 i Nr 6, poz. 73) wynikających z decyzji. 22. Dyrektor Departamentu Kontroli dostosuje plany działalności kontrolnej do postanowień decyzji. 23. Odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwy w zakresie nadzoru nad Departamentem Spraw Socjalnych. 24. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło Załącznik do decyzji Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. (poz. 198) OBSZAR DZIAŁANIA OŚRODKÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ GDYNIA SZCZECIN OAZ ZACH.-POM. OAZ POMORSKIE KUJAW.-POM. BYDGOSZCZ WARM. MAZUR. OLSZTYN OAZ PODLASKIE OAZ MAZOWIECKIE LUBUSKIE WIELKOPOL. WARSZAWA COAZ LUBELSKIE ŁÓDZKIE WROCŁAW LUBLIN OAZ DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE ŚWIĘTOKRZ. OAZ ŚLASKIE KRAKÓW PODKARPACKIE OAZ MAŁOPOLSKIE

6 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 441/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 października 2007 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2007 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2007 Nr 60/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lutego 2007 roku (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 29, Nr 8, poz. 100, Nr 12, poz. 143, Nr 14, poz.153 i Nr 18, poz. 189), wprowadza się następujące zmiany: 1) 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości tys. zł, z tego na nagrody tys. zł, na zapomogi tys. zł; 2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, w tym: a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby przed dniem 1 lipca 2004 r., w wysokości 480 tys. zł, z tego na nagrody 385 tys. zł, na zapomogi 95 tys. zł, b) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, powołanych do tej służby po dniu 1 lipca 2004 r., w wysokości 770 tys. zł, z tego na nagrody 602 tys. zł, na zapomogi 168 tys. zł, c) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości tys. zł, z tego na nagrody tys. zł, na zapomogi 491 tys. zł; ; 2) załącznik Nr 3 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie dochodów budżetowych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do decyzji; 3) w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do decyzji, b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2007 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 3 do decyzji; 4) załącznik Nr 5 Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej na 2007 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 września 2007 r. Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

7 991 Załączniki do decyzji Nr 441/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. (poz. 199) Załącznik Nr 1 UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE DOCHODOW BUDŻETOWYCH (w zł) Dział / Dochody do Wyszczególnienie Rozdz. realizacji Dowódca Wojsk Lądowych cz ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Obrona narodowa ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wojska Lądowe ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dowódca Sił Powietrznych cz ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Obrona narodowa ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Siły Powietrzne ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00

8 992 Załącznik Nr 1 (cd.) Dział / Dochody do Wyszczególnienie Rozdz. realizacji Wpływy z różnych dochodów ,00 Gospodarstwa pomocnicze ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Dowódca Wojsk Specjalnych cz ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Obrona narodowa ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wojska Lądowe ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 SZEF INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH cz ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Obrona narodowa ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Siły Powietrzne ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Gospodarstwa pomocnicze ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00

9 993 Załącznik Nr 2 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Zakup materiałów i wyposażenia , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych ,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup usług pozostałych ,00

10 994 Załącznik Nr 3 ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2007 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Pozostałe odsetki -588, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup materiałów i wyposażenia -600, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Składki na ubezpieczenia społeczne , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,00

11 995 Załącznik Nr 3 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 421 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych -800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych ,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Składki na ubezpieczenia społeczne , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne ,00

12 996 Załącznik Nr 3 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Honoraria , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Pokrycie ujemnego wyniku finans.i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Składki do organizacji międzynarodowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat -84, Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie ,00

13 997 Załącznik Nr 3 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 421 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -900, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -700,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy -615, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -600, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych -378, Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -804,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy ,00

14 998 Załącznik Nr 3 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 406 Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

15 999 Załącznik Nr 3 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Zakup usług zdrowotnych ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej RP OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00

16 1000 Załącznik Nr 3 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane DZIAŁ 752 Obrona narodowa 4 000,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8000, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 180, Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Pozostałe odsetki 588, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 560, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 700, Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Składki na ubezpieczenia społeczne , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00

17 1001 Załącznik Nr 3 (cd.) Wydatki Wyszczególnienie realizowane 427 Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 800, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe 1 000, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 020, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 400,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 3 591,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 591, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 591,00 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 9 000,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Honoraria 3260, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Pokrycie ujemnego wyniku finans.i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekszt. jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wynagrodzenia bezosobowe ,00

18 1002 Załącznik Nr 3 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 850, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Składki do organizacji międzynarodowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 84, Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 000, Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Świadczenia społeczne 3360, Składki na ubezpieczenia społeczne , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 250, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00

19 1003 Załącznik Nr 3 (cd.) Wydatki Wyszczególnienie realizowane 441 Podróże służbowe krajowe 5 892, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 200, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 700,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 2735, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 812, Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy 1 000, Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych 6 050, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300, Składki na Fundusz Pracy 615, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 946, Zakup usług pozostałych 378, Podróże służbowe krajowe 8 622, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 804,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 3000, Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy 1 000, Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych 4 578, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 000, Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Pozostałe jednostki wojskowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 5000, Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy ,00

20 1004 Załącznik Nr 3 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 406 Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 9 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 912, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 653, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 2000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń , Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,00

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 287 DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 24 103 DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009 ZARZ1\D POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim u\. Mazowiecka 10 lls-ioo Nowy Dw6rMazowlecki Uchwala Nr 247 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009 Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Departament Budżetowy 14 86 DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział N a z w a Kwota w złotych 1 2 3 4 5 6 1. 750 Administracja publiczna 644 000 75011 Urzędy wojewódzkie 644 000 547 433 83 155 13 412 2. 751 Urzędy naczelnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie upoważnienia kierowników jednostek podległych Wojewodzie i kierowników jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie do dokonywania przeniesień wydatków

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego ZARZ.ĄD POWIAT~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Ma7.owlccki Uchwała Nr 29112009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2009 Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009..........

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 22 ZARZĄDZENIA: 240 Nr 40/MON z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji izb zatrzymań... 1062 241 Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

STAROSTA Przewodniczący Zarządu ~ ~

STAROSTA Przewodniczący Zarządu ~ ~ ZARZĄD PO'J1IATU w Nowym Dworze Mazowieckim ui Ignacego Paderewskiego 18 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki UCHWAŁA NR 558/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Plan finansowy dochodów na 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4480W Podatek od nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Plan finansowy wydatków na 2016r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.2.2016

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo 58 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 433/2013 Zarządu Powźatu Nowodworskiego z dnia 31 października 2013r.

Uchwała Nr 433/2013 Zarządu Powźatu Nowodworskiego z dnia 31 października 2013r. Uchwała Nr 433/2013 Zarządu Powźatu Nowodworskiego z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę 429/2013 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 23.10.2013r. w sprawie opracowania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku

UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/29/1/2016 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR 67/29/1/2016 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie UCHWAŁA NR 67/29/1/2016 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110D Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110D

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110D Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110D 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4480W Podatek od nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 609/2011

Zarządzenie Nr 609/2011 Zarządzenie Nr 609/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Nr 18 Z A R Z Ą D Z E N I A : 258 Nr 44/MON z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Zadanie. Rozdział : Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok Jednostki oświaty (miejscowośći data)

BT - 1 PLAN FINANSOWY : ROK: Zadanie. Rozdział : Pozycja Wyszczególnienie Plan na rok Jednostki oświaty (miejscowośći data) Rozdział : 80101 Strona : 1 / 15 ROK: I.1 I.3 I. II Ilość oddziałów Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty Dochody Wpływy z różnych dochodów 0970 osobowe niezaliczone

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1189 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 202 Nr 23/MON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami ( ogółem). Gmina Kamień Pomorski 2010 r.

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami ( ogółem). Gmina Kamień Pomorski 2010 r. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ( ogółem). Gmina Kamień Pomorski 2010 r. (w złotych) Dz. Rozdz. Wyszczególnienie DOCHODY zadania z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 380/2014 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 380/2014 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 38/214 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 listopada 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 214. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK. Zestawienie wydatkåw

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK. Zestawienie wydatkåw Dział Rozdział Paragraf plan po zmianach Przewidywane wykonanie Projekt na rok 2010 wskaźnik *** 07:06:00 A Wydatki bieżące z tego: razem: 0,00 0,00 0,00 I Wynagrodzenia i pochodne razem: 0,00 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: $Ã: Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY :' MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2003 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 94 Nr 58/MON z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r.

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r. Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 07 września 2012r. w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu gminy

Bardziej szczegółowo