MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 października 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 października 2010 r."

Transkrypt

1 Treść: Poz.: MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 października 2010 r. Nr 18 DECYZJE: 239 Nr 341/MON z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego przez batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Nr 356/MON z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Norm i katalogu sprzętu kwaterunkowego Nr 358/MON z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej Nr 360/MON z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych Nr 361/MON z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przekształcenia podstawowej jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Nr 363/MON z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 364/MON z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok OBWIESZCZENIE: 246 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji, wykazu jednostek badawczych oraz wykazu jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji POROZUMIENIE: 247 Aneks z dnia 26 sierpnia 2010 r. do porozumienia o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Polskim Czerwonym Krzyżem KOMUNIKAT: Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2010 r

2 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 239 DECYZJA Nr 341/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego przez batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), z uwagi na przeformowanie 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego ustala się, co następuje: 1. batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych: 1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji: a) 2. Kołobrzeskiego samodzielnego batalionu samochodowego ( ), b) Okręgowego batalionu samochodowego ( ), c) Okręgowej kompanii samochodowej ( ), d) 2. Kołobrzeskiego batalionu samochodowego ( ), e) 2. batalionu ochrony i obsługi Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego ( ), f) 5. Kołobrzeskiego pułku zabezpieczenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego ( ), g) 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego ( ); 2) przejmuje sztandar 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego. 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

3 Inspektorat Wsparcia Sił Zbojnych Poz. 240, 241 DECYZJA Nr 356/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Norm i katalogu sprzętu kwaterunkowego Na podstawie 1 pkt 8 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się do użytku Normy i katalog sprzętu kwaterunkowego, stanowiące załącznik do decyzji.* 2. Tracą moc Normy i katalog sprzętu kwaterunkowego Kwat. Bud. 116/97 wprowadzone do użytku w wojsku zarządzeniem Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Infrastruktury Nr 43 z dnia 6 sierpnia 1997 r. 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 241 DECYZJA Nr 358/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1 pkt. 12 lit d i 2 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 94, poz. 426), ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r., w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 81 i Nr 10, poz. 124) wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 2 ppkt 9 otrzymuje brzmienie: 9) ryczałt miesięczny limit wydatków finansowych przyznanych osobie uprawnionej na pokrycie kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego na ewidencji w resorcie obrony narodowej, w przejazdach lokalnych, w granicach garnizonu. ; 2) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3. Samochód funkcyjny i samochód dyżurny jest przeznaczony do zabezpieczania potrzeb transportowych związanych z pełnioną funkcją, zajmowanym stanowiskiem lub z wykonywanym zadaniem służbowym. Samochodami funkcyjnymi i samochodami dyżurnymi kierują etatowi kierowcy. 4. Za przejazdy służbowe samochodem funkcyjnym osoby uprawnionej uznaje sie również codzienny dojazd do pracy i powrót do miejsca zakwaterowania, a w przypadku osoby uprawnionej do karty drogowej, * Normy i katalog sprzętu kwaterunkowego zostaną opublikowane w formie wydawnictwa wojskowego sygn. Kwat. Bud. 131/2010

4 1028 Poz. 241 o której mowa w pkt 8 ppkt 1, także dojazd jeden raz w tygodniu oraz w dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy do miejsca stałego zamieszkania oraz powrót do miejsca zakwaterowania, w miejscu pracy i pełnienia służby. ; 3) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: 15. W jednostce zabezpieczającej komórki organizacyjne, w dowództwie rodzaju Sił Zbrojnych, w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, w Dowództwie Garnizonu Warszawa i w dowództwie okręgu wojskowego (równorzędnym) utrzymuje się rezerwę samochodów dyżurnych: 1) reprezentacyjna dla potrzeb przewozu delegacji i gości resortu obrony narodowej oraz inspekcji organizacji międzynarodowych; 2) eksploatacyjna w celu zabezpieczenia potrzeb transportowych, w związku z niesprawnością służbowego samochodu funkcyjnego lub dyżurnego. Dopuszcza się możliwość wykorzystania samochodów rezerwy reprezentacyjnej i eksploatacyjnej do realizacji zadań kontrolnych, udziału w ćwiczeniach oraz odprawach pod warunkiem, że nie koliduje to z zadaniami wymienionymi w ppkt 1 i Liczba rezerwowych samochodów dyżurnych oraz uprawnienia do dysponowania tymi samochodami określana jest w rozdzielniku samochodów do etatu jednostki zabezpieczającej na wniosek osób, o których mowa w pkt 7. ; 4) pkt otrzymują brzmienie: 24. Do zabezpieczenia potrzeb transportowych mogą być wykorzystywane samochody osobowe niebędące na ewidencji w resorcie obrony narodowej, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy: 1) w jazdach lokalnych dowódcą, a osobą uprawnioną, o której mowa w pkt 2 ppkt 8, której przysługuje ryczałt miesięczny, określony w pkt 2 ppkt 9; 2) w krajowych podróżach służbowych dowódcą, a żołnierzem lub pracownikiem, który wystąpił z wnioskiem o wykorzystanie samochodu osobowego do zabezpieczenia krajowej podróży służbowej. Wniosek stanowi zapotrzebowanie na wydanie polecenia wyjazdu służbowego. Warunki każdej z umów uzgadnia się, przed jej podpisaniem, z dowódcą jednostki realizującej wydatki z tego tytułu. Wzór umowy określa załącznik Nr 3 do decyzji. 25. Zwrot kosztów za przejazdy, o których mowa: 1) w pkt 24 ppkt 1 następuje w formie ryczałtu miesięcznego, którego kwota stanowi iloczyn ustalonego miesięcznego limitu kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu wymienionej w umowie, wypłacanego po złożeniu oświadczenia, którego wzór określa załącznik Nr 4. Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza sie o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień roboczy, w którym z przyczyn wymienionych w oświadczeniu, nie używano do celów służbowych samochodu wymienionego w umowie; 2) w pkt 24 ppkt 2 przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w pkt Miesięczny limit kilometrów na przejazdy lokalne oraz stawka za kilometr przebiegu samochodu określane są na podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. ; 5) pkt 29 otrzymuje brzmienie: 29. Osoby, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne, o których mowa w pkt 24 ppkt 1, mogą korzystać z samochodu funkcyjnego lub samochodu dyżurnego tylko za zgodą dowódcy. ; 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 6) załączniki Nr 3 i 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

5 1029 Poz. 241 Załączniki do decyzji Nr 358/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2010 r. (poz. 241) Załącznik Nr 1 UMOWA PRZYZNANIA RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO NA UŻYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH / NA UŻYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO DO ZABEZPIECZENIA KRAJOWEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ * Zawarta... r. w... pomiędzy... (data) (miejscowość) (nazwa jednostki organizacyjnej) reprezentowanym(a) przez... zwanym(a) dalej Pracodawcą, (stopień wojskowy, imię i nazwisko) a...zamieszkałym(a) w... (stopień wojskowy, imię i nazwisko) (adres zamieszkania) legitymującym(a) się..., zwanym(a) dalej Pracownikiem, (nazwa i numer dokumentu tożsamości) w uzgodnieniu z Dowódcą (Szefem) jednostki wojskowej (komórki) realizującej wydatki z tytułu podróży służbowej reprezentowanej przez... (stopień wojskowy, imię i nazwisko) 1. Pracownik zobowiązuje się, a Pracodawca wyraża zgodę na używanie do celów służbowych w przejazdach lokalnych/krajowej podróży służbowej*, samochodu osobowego marki... o numerze rejestracyjnym..., o pojemności silnika... cm Pracodawca ustala stawkę za kilometr przebiegu samochodu w kwocie... zł. Na przejazdy lokalne Pracodawca przyznaje Pracownikowi miesięczny limit kilometrów w wymiarze... km**. 3. Zwrot kosztów za jazdy lokalne następować będzie w formie ryczałtu miesięcznego, po złożeniu pisemnego oświadczenia Pracownika o używaniu samochodu osobowego do celów służbowych w danym miesiącu. W oświadczeniu należy podać liczbę dni nieobecności w pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności, a także ilości dni, w których Pracownik nie dysponował samochodem do celów służbowych. Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza sie o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień roboczy, w którym z przytoczonych powyżej przyczyn, Pracownik nie dysponował samochodem osobowym do celów służbowych.** 4. Zwrot kosztów za krajową podróż służbową następować będzie na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki, o której mowa w 2. Odbycie podróży służbowej musi być potwierdzone w miejscu docelowego pobytu.*** 5. Na korzystanie przez pracownika z samochodu funkcyjnego lub samochodu dyżurnego wymagana jest każdorazowo zgoda Pracodawcy**. 6. Umowę zawiera sie na okres pełnienia przez Pracownika obowiązków na stanowisku Pracodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.** 7. Wszelkie zmiany do umowy wprowadzane będą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6 1030 Poz. 241 Załącznik Nr 1 (cd.) 8. Pracownikowi znane są zasady używania samochodu do celów służbowych. Koszty eksploatacji samochodu, w tym także jego naprawy w przypadku uszkodzenia lub awarii oraz ubezpieczenia ponosi Pracownik. 9. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla jednostki realizującej wydatki z tego tytułu. Dowódca (Szef) jednostki (komórki) realizującej wydatki... (podpis) Pracodawca... Pracownik... (podpis) (podpis) * niepotrzebne skreślić ** dotyczy umowy na przyznanie ryczałtu miesięcznego *** dotyczy umowy na używanie samochodu osobowego w krajowych podróżach służbowych m.p. (wzór) Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że w... r. używałem(am) do celów (miesiąc) (rok) służbowych samochodu osobowego marki..., o numerze rejestracyjnym...,o pojemności silnika... cm 3, zgodnie z umową nr..., z dnia... Jednocześnie oświadczam, ze w tym okresie: *przebywałem(am) na zwolnieniu lekarskim od... do... *przebywałem(am) na urlopie od... do... *przebywałem(am) na innym zwolnieniu od... do... *przebywałem(am) w podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin od... do... *nie dysponowałem(am) samochodem osobowym do celów służbowych od... do... Łączna ilość dni, w których nie wykorzystywałem samochodu osobowego do celów służbowych..... *podać tylko dni robocze... (stopień, imię i nazwisko)... (podpis)

7 1031 Poz. 242, 243 Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 242 DECYZJA Nr 360/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych Na podstawie 2 pkt 7 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się co następuje: 1. Wprowadza się do użytku Regulamin zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych.* 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 243 DECYZJA Nr 361/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przekształcenia podstawowej jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 1) ), na wniosek senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych postanawia się, co następuje: 1. Z dniem 1 października 2010 r. dokonuje się przekształcenia Wydziału Lotnictwa będącego podstawową jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych przez wydzielenie podstawowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Regulamin zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych zostanie opublikowany w formie wydawnictwa wojskowego sygn. Ppoż. 2/2010 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 202, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.

8 Departament Budżetowy Poz. 244 DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1 W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm. 1) ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 4 Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2) w załączniku Nr 5 Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2010 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz. 221 i Nr 17, poz.234.

9 1033 Poz. 244 Załączniki do decyzji Nr 363/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2010 r. (poz. 244) Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Stypendia różne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup usług remontowych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup akcesoriów komputerowych, wtym programów i licencji ,00

10 1034 Poz. 244 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Zakup usług remontowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Składki do organizacji międzynarodowych ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Sądy Wojskowe 0, Składki na ubezpieczenia społeczne -420, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 420,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Składki na ubezpieczenia społeczne -350, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 350,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 0,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 485, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 485,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

11 1035 Poz. 244 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Stypendia różne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Zakup usług remontowych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Zakup akcesoriów komputerowych, wtym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Konrtwywiadu Wojskowego , Zakup usług remontowych ,00

12 1036 Poz. 244 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Składki do organizacji międzynarodowych ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 4 485,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 485, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 485,00 DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy ,00

13 1037 Poz. 244 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup usług pozostałych , Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Sądy wojskowe 0, Składki na ubezpieczenia społeczne -420, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 420,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Składki na ubezpieczenia społeczne -350, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 350,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom ,00 Załącznik Nr 3 Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2010 r. Dysponent Dział/rozdz. Żołnierze zawodowi Żołnierze nadterminowi Razem żołnierze Ogółem Cz Jednostki budżetowe Cz Dowódca Garnizonu Warszawa Departament Budżetowy

14 Departament Budżetowy Poz. 245 DECYZJA Nr 364/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1 W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm. 1) ), w załączniku Nr 4 Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: 1) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, 2) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz. 221 i Nr 17, poz. 234

15 1039 Poz. 245 Załączniki do decyzji Nr 364/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2010 r. (poz. 245) Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna 0,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Placówki zagraniczne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 0, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 5 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00

16 1040 Poz. 245 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Stypendia różne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wpłaty na PFRON , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Wpłaty na PFRON , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Fundusz operacyjny ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00

17 1041 Poz. 245 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 421 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 0,00 ROZDZIAŁ Staże i specjalizacje medyczne , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat WP , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup środków żywności ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

18 1042 Poz. 245 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat WP , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 5 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Stypendia różne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wpłaty na PFRON , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00

19 1043 Poz. 245 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej 2305 OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Staże i specjalizacje medyczne , Podróże służbowe krajowe ,00 DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Wpłaty na PFRON , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ,00 DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Fundusz operacyjny ,00 DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna 0,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Placówki zagraniczne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług pozostałych ,00

20 1044 Poz. 245 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 DYSPONENT: WBE Bydgoszcz OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 DYSPONENT: WBE Kraków OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 DYSPONENT: WBE Olsztyn OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 DYSPONENT: WBE Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009..........

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2005 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 40 Nr 8/MON z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Nr 20 DECYZJE: 221 Nr 354/MON z dnia 20 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych............................................................................

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r. Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Poz. 33 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 20 r. Nr 25* Z A R Z Ą D Z E N I A : 400 Nr 55/MON z dnia 4 grudnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT OBRONY NARODOWEJ KON.410.001.00.2015 Nr ewid. 97/2015/P/15/001/KON Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 29 Obrona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego.

tj. o czyn z art. 231 1 kk - na podstawie art. 17 1 pkt 2 kpk, wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego. 2 2. niedopełnienia obowiązków służbowych w okresie od grudnia 2009 roku do dnia 10 kwietnia 2010 roku, w Warszawie oraz na terenie Federacji Rosyjskiej w Moskwie, Smoleńsku i Katyniu, przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r.

Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-24-11 Druk nr 4223 Warszawa, 16 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 października 2004 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 października 2004 r. DECYZJE: :' $: Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 października 2004 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 129 Nr 275/MON z dnia 14 września 2004 r. zmieniająca decyzję w

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo