MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 października 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 października 2010 r."

Transkrypt

1 Treść: Poz.: MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 października 2010 r. Nr 18 DECYZJE: 239 Nr 341/MON z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego przez batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Nr 356/MON z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Norm i katalogu sprzętu kwaterunkowego Nr 358/MON z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej Nr 360/MON z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych Nr 361/MON z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przekształcenia podstawowej jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Nr 363/MON z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 364/MON z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok OBWIESZCZENIE: 246 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji, wykazu jednostek badawczych oraz wykazu jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji POROZUMIENIE: 247 Aneks z dnia 26 sierpnia 2010 r. do porozumienia o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Polskim Czerwonym Krzyżem KOMUNIKAT: Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2010 r

2 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 239 DECYZJA Nr 341/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego przez batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), z uwagi na przeformowanie 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego ustala się, co następuje: 1. batalion dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych: 1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji: a) 2. Kołobrzeskiego samodzielnego batalionu samochodowego ( ), b) Okręgowego batalionu samochodowego ( ), c) Okręgowej kompanii samochodowej ( ), d) 2. Kołobrzeskiego batalionu samochodowego ( ), e) 2. batalionu ochrony i obsługi Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego ( ), f) 5. Kołobrzeskiego pułku zabezpieczenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego ( ), g) 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego ( ); 2) przejmuje sztandar 1. Kujawsko-Pomorskiego batalionu dowodzenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego. 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

3 Inspektorat Wsparcia Sił Zbojnych Poz. 240, 241 DECYZJA Nr 356/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Norm i katalogu sprzętu kwaterunkowego Na podstawie 1 pkt 8 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się do użytku Normy i katalog sprzętu kwaterunkowego, stanowiące załącznik do decyzji.* 2. Tracą moc Normy i katalog sprzętu kwaterunkowego Kwat. Bud. 116/97 wprowadzone do użytku w wojsku zarządzeniem Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Infrastruktury Nr 43 z dnia 6 sierpnia 1997 r. 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 241 DECYZJA Nr 358/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1 pkt. 12 lit d i 2 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. 94, poz. 426), ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r., w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 81 i Nr 10, poz. 124) wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 2 ppkt 9 otrzymuje brzmienie: 9) ryczałt miesięczny limit wydatków finansowych przyznanych osobie uprawnionej na pokrycie kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego na ewidencji w resorcie obrony narodowej, w przejazdach lokalnych, w granicach garnizonu. ; 2) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 3. Samochód funkcyjny i samochód dyżurny jest przeznaczony do zabezpieczania potrzeb transportowych związanych z pełnioną funkcją, zajmowanym stanowiskiem lub z wykonywanym zadaniem służbowym. Samochodami funkcyjnymi i samochodami dyżurnymi kierują etatowi kierowcy. 4. Za przejazdy służbowe samochodem funkcyjnym osoby uprawnionej uznaje sie również codzienny dojazd do pracy i powrót do miejsca zakwaterowania, a w przypadku osoby uprawnionej do karty drogowej, * Normy i katalog sprzętu kwaterunkowego zostaną opublikowane w formie wydawnictwa wojskowego sygn. Kwat. Bud. 131/2010

4 1028 Poz. 241 o której mowa w pkt 8 ppkt 1, także dojazd jeden raz w tygodniu oraz w dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy do miejsca stałego zamieszkania oraz powrót do miejsca zakwaterowania, w miejscu pracy i pełnienia służby. ; 3) pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie: 15. W jednostce zabezpieczającej komórki organizacyjne, w dowództwie rodzaju Sił Zbrojnych, w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, w Dowództwie Garnizonu Warszawa i w dowództwie okręgu wojskowego (równorzędnym) utrzymuje się rezerwę samochodów dyżurnych: 1) reprezentacyjna dla potrzeb przewozu delegacji i gości resortu obrony narodowej oraz inspekcji organizacji międzynarodowych; 2) eksploatacyjna w celu zabezpieczenia potrzeb transportowych, w związku z niesprawnością służbowego samochodu funkcyjnego lub dyżurnego. Dopuszcza się możliwość wykorzystania samochodów rezerwy reprezentacyjnej i eksploatacyjnej do realizacji zadań kontrolnych, udziału w ćwiczeniach oraz odprawach pod warunkiem, że nie koliduje to z zadaniami wymienionymi w ppkt 1 i Liczba rezerwowych samochodów dyżurnych oraz uprawnienia do dysponowania tymi samochodami określana jest w rozdzielniku samochodów do etatu jednostki zabezpieczającej na wniosek osób, o których mowa w pkt 7. ; 4) pkt otrzymują brzmienie: 24. Do zabezpieczenia potrzeb transportowych mogą być wykorzystywane samochody osobowe niebędące na ewidencji w resorcie obrony narodowej, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy: 1) w jazdach lokalnych dowódcą, a osobą uprawnioną, o której mowa w pkt 2 ppkt 8, której przysługuje ryczałt miesięczny, określony w pkt 2 ppkt 9; 2) w krajowych podróżach służbowych dowódcą, a żołnierzem lub pracownikiem, który wystąpił z wnioskiem o wykorzystanie samochodu osobowego do zabezpieczenia krajowej podróży służbowej. Wniosek stanowi zapotrzebowanie na wydanie polecenia wyjazdu służbowego. Warunki każdej z umów uzgadnia się, przed jej podpisaniem, z dowódcą jednostki realizującej wydatki z tego tytułu. Wzór umowy określa załącznik Nr 3 do decyzji. 25. Zwrot kosztów za przejazdy, o których mowa: 1) w pkt 24 ppkt 1 następuje w formie ryczałtu miesięcznego, którego kwota stanowi iloczyn ustalonego miesięcznego limitu kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu wymienionej w umowie, wypłacanego po złożeniu oświadczenia, którego wzór określa załącznik Nr 4. Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza sie o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień roboczy, w którym z przyczyn wymienionych w oświadczeniu, nie używano do celów służbowych samochodu wymienionego w umowie; 2) w pkt 24 ppkt 2 przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w pkt Miesięczny limit kilometrów na przejazdy lokalne oraz stawka za kilometr przebiegu samochodu określane są na podstawie przepisów w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. ; 5) pkt 29 otrzymuje brzmienie: 29. Osoby, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne, o których mowa w pkt 24 ppkt 1, mogą korzystać z samochodu funkcyjnego lub samochodu dyżurnego tylko za zgodą dowódcy. ; 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 6) załączniki Nr 3 i 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

5 1029 Poz. 241 Załączniki do decyzji Nr 358/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2010 r. (poz. 241) Załącznik Nr 1 UMOWA PRZYZNANIA RYCZAŁTU MIESIĘCZNEGO NA UŻYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH / NA UŻYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO DO ZABEZPIECZENIA KRAJOWEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ * Zawarta... r. w... pomiędzy... (data) (miejscowość) (nazwa jednostki organizacyjnej) reprezentowanym(a) przez... zwanym(a) dalej Pracodawcą, (stopień wojskowy, imię i nazwisko) a...zamieszkałym(a) w... (stopień wojskowy, imię i nazwisko) (adres zamieszkania) legitymującym(a) się..., zwanym(a) dalej Pracownikiem, (nazwa i numer dokumentu tożsamości) w uzgodnieniu z Dowódcą (Szefem) jednostki wojskowej (komórki) realizującej wydatki z tytułu podróży służbowej reprezentowanej przez... (stopień wojskowy, imię i nazwisko) 1. Pracownik zobowiązuje się, a Pracodawca wyraża zgodę na używanie do celów służbowych w przejazdach lokalnych/krajowej podróży służbowej*, samochodu osobowego marki... o numerze rejestracyjnym..., o pojemności silnika... cm Pracodawca ustala stawkę za kilometr przebiegu samochodu w kwocie... zł. Na przejazdy lokalne Pracodawca przyznaje Pracownikowi miesięczny limit kilometrów w wymiarze... km**. 3. Zwrot kosztów za jazdy lokalne następować będzie w formie ryczałtu miesięcznego, po złożeniu pisemnego oświadczenia Pracownika o używaniu samochodu osobowego do celów służbowych w danym miesiącu. W oświadczeniu należy podać liczbę dni nieobecności w pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności, a także ilości dni, w których Pracownik nie dysponował samochodem do celów służbowych. Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza sie o jedną dwudziestą drugą za każdy dzień roboczy, w którym z przytoczonych powyżej przyczyn, Pracownik nie dysponował samochodem osobowym do celów służbowych.** 4. Zwrot kosztów za krajową podróż służbową następować będzie na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki, o której mowa w 2. Odbycie podróży służbowej musi być potwierdzone w miejscu docelowego pobytu.*** 5. Na korzystanie przez pracownika z samochodu funkcyjnego lub samochodu dyżurnego wymagana jest każdorazowo zgoda Pracodawcy**. 6. Umowę zawiera sie na okres pełnienia przez Pracownika obowiązków na stanowisku Pracodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.** 7. Wszelkie zmiany do umowy wprowadzane będą w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6 1030 Poz. 241 Załącznik Nr 1 (cd.) 8. Pracownikowi znane są zasady używania samochodu do celów służbowych. Koszty eksploatacji samochodu, w tym także jego naprawy w przypadku uszkodzenia lub awarii oraz ubezpieczenia ponosi Pracownik. 9. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla jednostki realizującej wydatki z tego tytułu. Dowódca (Szef) jednostki (komórki) realizującej wydatki... (podpis) Pracodawca... Pracownik... (podpis) (podpis) * niepotrzebne skreślić ** dotyczy umowy na przyznanie ryczałtu miesięcznego *** dotyczy umowy na używanie samochodu osobowego w krajowych podróżach służbowych m.p. (wzór) Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że w... r. używałem(am) do celów (miesiąc) (rok) służbowych samochodu osobowego marki..., o numerze rejestracyjnym...,o pojemności silnika... cm 3, zgodnie z umową nr..., z dnia... Jednocześnie oświadczam, ze w tym okresie: *przebywałem(am) na zwolnieniu lekarskim od... do... *przebywałem(am) na urlopie od... do... *przebywałem(am) na innym zwolnieniu od... do... *przebywałem(am) w podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin od... do... *nie dysponowałem(am) samochodem osobowym do celów służbowych od... do... Łączna ilość dni, w których nie wykorzystywałem samochodu osobowego do celów służbowych..... *podać tylko dni robocze... (stopień, imię i nazwisko)... (podpis)

7 1031 Poz. 242, 243 Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej 242 DECYZJA Nr 360/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych Na podstawie 2 pkt 7 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się co następuje: 1. Wprowadza się do użytku Regulamin zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych.* 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 243 DECYZJA Nr 361/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przekształcenia podstawowej jednostki organizacyjnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. 1) ), na wniosek senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych postanawia się, co następuje: 1. Z dniem 1 października 2010 r. dokonuje się przekształcenia Wydziału Lotnictwa będącego podstawową jednostką organizacyjną Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych przez wydzielenie podstawowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Regulamin zawodów pożarniczych wojskowych straży pożarnych zostanie opublikowany w formie wydawnictwa wojskowego sygn. Ppoż. 2/2010 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz i Nr 202, poz oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.

8 Departament Budżetowy Poz. 244 DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1 W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm. 1) ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 4 Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: a) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, b) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2) w załączniku Nr 5 Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2010 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz. 221 i Nr 17, poz.234.

9 1033 Poz. 244 Załączniki do decyzji Nr 363/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2010 r. (poz. 244) Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Stypendia różne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup usług remontowych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup akcesoriów komputerowych, wtym programów i licencji ,00

10 1034 Poz. 244 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Zakup usług remontowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Składki do organizacji międzynarodowych ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Sądy Wojskowe 0, Składki na ubezpieczenia społeczne -420, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 420,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Składki na ubezpieczenia społeczne -350, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 350,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 0,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 485, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 485,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

11 1035 Poz. 244 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Stypendia różne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Zakup usług remontowych ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenie społeczne , Zakup akcesoriów komputerowych, wtym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Konrtwywiadu Wojskowego , Zakup usług remontowych ,00

12 1036 Poz. 244 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Składki do organizacji międzynarodowych ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 4 485,00 ROZDZIAŁ Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4 485, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4 485,00 DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy ,00

13 1037 Poz. 244 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup usług pozostałych , Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 ROZDZIAŁ Sądy wojskowe 0, Składki na ubezpieczenia społeczne -420, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 420,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury 0, Składki na ubezpieczenia społeczne -350, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 350,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom ,00 Załącznik Nr 3 Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2010 r. Dysponent Dział/rozdz. Żołnierze zawodowi Żołnierze nadterminowi Razem żołnierze Ogółem Cz Jednostki budżetowe Cz Dowódca Garnizonu Warszawa Departament Budżetowy

14 Departament Budżetowy Poz. 245 DECYZJA Nr 364/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 września 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.1020), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1 W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm. 1) ), w załączniku Nr 4 Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: 1) w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, 2) w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz. 221 i Nr 17, poz. 234

15 1039 Poz. 245 Załączniki do decyzji Nr 364/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2010 r. (poz. 245) Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna 0,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Placówki zagraniczne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 0, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 5 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00

16 1040 Poz. 245 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Stypendia różne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wpłaty na PFRON , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Wpłaty na PFRON , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Fundusz operacyjny ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00

17 1041 Poz. 245 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane 421 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 0,00 ROZDZIAŁ Staże i specjalizacje medyczne , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000,00 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , Zakup usług remontowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat WP , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Zakup środków żywności ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

18 1042 Poz. 245 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat WP , Podróże służbowe krajowe ,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 5 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 500,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń , Stypendia różne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wpłaty na PFRON , Wynagrodzenia bezosobowe , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00

19 1043 Poz. 245 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej 2305 OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Staże i specjalizacje medyczne , Podróże służbowe krajowe ,00 DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych , Wpłaty na PFRON , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej ,00 DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Fundusz operacyjny ,00 DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna 0,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 ROZDZIAŁ Placówki zagraniczne , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług pozostałych ,00

20 1044 Poz. 245 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 DYSPONENT: WBE Bydgoszcz OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 DYSPONENT: WBE Kraków OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 DYSPONENT: WBE Olsztyn OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00 DYSPONENT: WBE Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,00 ROZDZIAŁ Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego , Świadczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne , Świadczenia społeczne ,00

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 168 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji OiB

WYKAZ jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji OiB 335 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 listopada 20 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2010 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2010 r. 246 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2010 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 337 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym zmieniono zakres udzielonej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 985 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 października 2007 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 196 Nr 431/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 394. DECYZJA Nr 441 /MON MINSTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 394. DECYZJA Nr 441 /MON MINSTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 grudnia 2013 r. Departament Administracyjny Warszawa, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 394 DECYZJA Nr 441 /MON MINSTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 kwietnia 2008 r.

DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 kwietnia 2008 r. Departament Administracyjny 658 81 DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 22 ZARZĄDZENIA: 240 Nr 40/MON z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji izb zatrzymań... 1062 241 Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Nr 25/14/15 i 44/14/15 ZARZĄDZENIE Nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie używania przez pracowników Politechniki

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 42 DECYZJA NR 104 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie warunków używania w jednostkach organizacyjnych Policji pojazdów prywatnych do celów służbowych W celu określenia warunków używania w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 365/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2013r.

Zarządzenie nr 365/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 11 września 2013r. Zarządzenie nr 365/2013 w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r.

Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. Or. 0050.17.2013 Zarządzenie nr 17 /2013 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 07. 02.2013r. w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: używania prywatnych osobowych samochodów do celów służbowych w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy (ZMW)

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1189 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 202 Nr 23/MON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009..........

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 5 maja 2016r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 5 maja 2016r. w sprawie: zasad przyznawania pracownikom Zakładu Budynków Komunalnych miesięcznego limitu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 65/2012 Wójta Gminy w Orłach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej i stawek za jeden kilometr przejazdu pojazdem nie stanowiącym własności pracodawcy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego. 2.koszt przejazdu przy spalaniu średnio 9 litrów na 100 km - 9 x 5,17 =46,53 : 100km = 0,47zł do 900cm 3

Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego. 2.koszt przejazdu przy spalaniu średnio 9 litrów na 100 km - 9 x 5,17 =46,53 : 100km = 0,47zł do 900cm 3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kalkulacja kosztów ryczałtu samochodowego 1.Cena 1 litra paliwa na dzień 28.04.2011r. - 5,17zł 2.koszt przejazdu przy spalaniu średnio 9 litrów na 100 km - 9 x 5,17 =46,53

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 lipca 2015 r. Warszawa, dnia 29 lipca 201 r. Poz. 230 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 201 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących i jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 29 sierpnia 2013 r. Nazwa i adres AB 150 WOJSKOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009 ZARZ1\D POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim u\. Mazowiecka 10 lls-ioo Nowy Dw6rMazowlecki Uchwala Nr 247 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009 Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 7 DECYZJE: 85 Nr 97/MON z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2009 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 maja 2009 r. 123 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych oraz wykazu jednostek certyfikujących wraz z zakresami udzielonej tym jednostkom akredytacji w zakresie

Bardziej szczegółowo

- zawarcie umowy cywilnoprawnej na korzystanie w podróży służbowej z samochodu niebędącego własnością pracodawcy (zał. Nr 1).

- zawarcie umowy cywilnoprawnej na korzystanie w podróży służbowej z samochodu niebędącego własnością pracodawcy (zał. Nr 1). Wójt Gminy Stromiec Mroin 26-804 Stromiec ul. Piaski 4 Zarządzenie Nr 13.2016.K WÓJTA GMINY STROMIEC w sprawie zasad odbywania podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Stromiec i kierowników jednostek

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: $Ã: Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY :' MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2003 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 94 Nr 58/MON z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4480W Podatek od nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo 58 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i rozliczania delegacji Wzór polecenia wyjazdu służbowego

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i rozliczania delegacji Wzór polecenia wyjazdu służbowego Załącznik nr 1 Wzór polecenia wyjazdu służbowego Załącznik nr 2 Wzór rejestru delegacji REJESTR DELEGACJI Numer polecenia wyjazdu służbowego Data wystawienia delegacji Imię i nazwisko Wydział/ Delegatura

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 178/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 7 lutego 2003 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Urzędu Miasta Krakowa miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku

PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku PISMO OKÓLNE Nr 1/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zasad delegowania i rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STAROSTA Przewodniczący Zarządu ~ ~

STAROSTA Przewodniczący Zarządu ~ ~ ZARZĄD PO'J1IATU w Nowym Dworze Mazowieckim ui Ignacego Paderewskiego 18 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki UCHWAŁA NR 558/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB z dnia 15 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB z dnia 15 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych- JB w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Zarządzie Jednostek Oświatowych Na podstawie 3 ust. 1,2,3 rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 717/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 717/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2011r. Zarządzenie Nr 717/2011 w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie upoważnienia kierowników jednostek podległych Wojewodzie i kierowników jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie do dokonywania przeniesień wydatków

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESIĘCZNEGO LIMITU PRZEBIEGU KILOMETRÓW. 1. Proszę o przyznanie miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w wysokości... km.

WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESIĘCZNEGO LIMITU PRZEBIEGU KILOMETRÓW. 1. Proszę o przyznanie miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w wysokości... km. ... Imię i nazwisko... Stanowisko służbowe... Komórka organizacyjna Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYZNANIE MIESIĘCZNEGO LIMITU PRZEBIEGU KILOMETRÓW 1. Proszę o przyznanie miesięcznego limitu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4577/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2014r.

Zarządzenie Nr 4577/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 czerwca 2014r. Zarządzenie Nr 4577/2014 w sprawie ustalenia zasad obsługi transportowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 września 2009 r. Nr 15 ZARZĄDZENIE: 171 Nr 33/MON z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/29/1/2016 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR 67/29/1/2016 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie UCHWAŁA NR 67/29/1/2016 ZARZĄDU POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Tyszowiec

Burmistrza Tyszowiec Zarządzenie Nr 66/ 2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad uŝywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów słuŝbowych Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 433/2013 Zarządu Powźatu Nowodworskiego z dnia 31 października 2013r.

Uchwała Nr 433/2013 Zarządu Powźatu Nowodworskiego z dnia 31 października 2013r. Uchwała Nr 433/2013 Zarządu Powźatu Nowodworskiego z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę 429/2013 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 23.10.2013r. w sprawie opracowania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku Zarządzenie Nr 42/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie podróży służbowych i używania przez pracowników UKW prywatnych samochodów osobowych do tych celów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Projekt z dnia 02.12.10 z dnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 68 ust. 8 i 9

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 180 Nr 19/MON z dnia 18 października 2005 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 2.1.2. Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy Grunwald. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.Q. . )!ł. z dnia... mq...f.ca... 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR.Q. . )!ł. z dnia... mq...f.ca... 2015 r. ZARZĄDZENIE NR.Q. DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA. )!ł z dnia... mq...f.ca... 2015 r. (. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi transportowej i wykorzystywania środków transportu w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r. Nr 18* TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 191 Nr 33/MON z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: Załącznik Nr 1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.682,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 175.682,00

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO

SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO ZAŁĄCZNIK Nr 7 SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 302001 Pozostałe należności pracowników, w tym odprawy pieniężne

Bardziej szczegółowo

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych Na podstawie art. 175

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Nr 24 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy. 1131 Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24. TREŚĆ: Poz.

Nr 24 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy. 1131 Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1131 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 246 Nr 32/MON z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo