MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:"

Transkrypt

1 Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 332/MON z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań dotyczących realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie Nr 334/MON z dnia 25 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 335/MON z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania imienia gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu Nr 336/MON z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej PEŁNOMOCNICTWA: 206 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2009 r. dla Pana gen. bryg. dr. n. med. Andrzeja Wiśniewskiego Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2009 r. dla Pana gen. bryg. dr. n. med. Andrzeja Wiśniewskiego Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia UPOWAŻNIENIE 208 Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września 2009 r. dla Pana Czesława Piątasa Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych I Profesjonalizacji KOMUNIKAT: Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w III kwartale 2009 r

2 Departament Budżetowy Poz. 201 DECYZJA Nr 330/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 1 ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz.116, Nr 11, poz. 121, Nr 15, poz.172 i Nr 16, poz. 185), wprowadza się następujące zmiany: 1) 19 otrzymuje brzmienie: 19. Na podstawie artykułu 154 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz wykonując polecenie Rady Ministrów blokuje się wydatki na kwotę tys. zł w części 29 Obrona narodowa. Wykaz blokowanych wydatków określa załącznik Nr 9 do decyzji ; 2) w załączniku Nr 3 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie dochodów budżetowych, ulegają zmianie dochody o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji; 3) w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, wprowadza się następujące zmiany: a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji, b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji; 4) w załączniku Nr 5 Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2009 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w części dotyczącej Departamentu Budżetowego zwiększa się limit żołnierzy zawodowych w rozdziale o 1000 stanowisk; 5) załącznik Nr 9 Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

3 913 Poz. 201 Załączniki do decyzji Nr 330/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 września (poz. 201) Załącznik Nr 1 UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wyszczególnienie Dział/ /Rozdział Plan na 2009 r. (w tys. zł) OBRONA NARODOWA 29 OGÓŁEM ,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z dywidend ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: 750 Razem 1 010,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, z tego: Razem 350,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00

4 914 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Plan Dział/ na 2009 r. /Rozdział (w tys. zł) PLACÓWKI ZAGRANICZNE, z tego: Razem 650,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 GOSPODARSTWA POMOCNICZE, z tego: Razem 10,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem , ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 WOJSKA LĄDOWE, z tego: Razem 5 833,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 SIŁY POWIETRZNE, z tego: Razem 3 524,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 MARYNARKA WOJENNA, z tego: Razem 1 049, ,00 Wpływy z różnych opłat ,00

5 915 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Plan Dział/ na 2009 r. /Rozdział (w tys. zł) Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 CENTRALNE WSPARCIE, z tego: Razem 4 248, ,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 ŻANDARMERIA WOJSKOWA, z tego: Razem 110, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, z tego: Razem 1 210, ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 WOJSKOWE MISJE POKOJOWE, z tego: Razem 5 121,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO, z tego: Razem 116,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00

6 916 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Plan Dział/ na 2009 r. /Rozdział (w tys. zł) SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, z tego: Razem 1 541,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 WOJSKA SPECJALNE, z tego: Razem 533, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 ZABEZPIECZENIE WOJSK, z tego: Razem , ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego: Razem 7 789, ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 GOSPODARSTWA POMOCNICZE, z tego: Razem 355,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00

7 917 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Dział/ /Rozdział Plan na 2009 r. (w tys. zł) OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE/ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO, z tego: 753/75301 Razem ,00 Pozostałe odsetki 753/ ,00 Wpływy z różnych dochodów 753/ ,00 Różnice kursowe 753/ ,00 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, z tego: 755 Razem 1 854,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 SĄDY WOJSKOWE, z tego: Razem 1 840,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY, z tego: Razem 14,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 756/75624 Razem 6 100,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM/ DYWIDENDY, z tego: Wpływy z dywidend 756/ ,00 OCHRONA ZDROWIA, z tego: 851 Razem 172, ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego: Razem 165, ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 GOSPODARSTWA POMOCNICZE, z tego: Razem 0 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego SZEF INSPEKTORATU WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH, z tego: 29 Ogółem ,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00

8 918 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Plan na 2009 r. Wyszczególnienie Dział/ /Rozdział (w tys. zł) Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem , ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 WOJSKA LĄDOWE, z tego: Razem 5 833,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 SIŁY POWIETRZNE, z tego: Razem 3 524,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00

9 919 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Plan Dział/ na 2009 r. /Rozdział (w tys. zł) Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 MARYNARKA WOJENNA, z tego: Razem 1 049, ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 ŻANDARMERIA WOJSKOWA, z tego: Razem 4,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, z tego: Razem 670,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 WOJSKOWE MISJE POKOJOWE, z tego: Razem 132,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 ZABEZPIECZENIE WOJSK, z tego: Razem , ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego: Razem 9,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00

10 920 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Plan Dział/ na 2009 r. /Rozdział (w tys. zł) Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów GOSPODARSTWA POMOCNICZE, z tego: Razem 329,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 755 Razem 1 323,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ,00 SĄDY WOJSKOWE, z tego: Razem 1 315,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY, z tego: Razem 8,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów ,00 OCHRONA ZDROWIA, z tego: Razem 11,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego: Razem 11,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 2. DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA, z tego: 29 Ogółem 3 591,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem 3 063, ,00 Wpływy z różnych opłat ,00

11 921 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Dział/ /Rozdział Plan na 2009 r. (w tys. zł) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 CENTRALNE WSPARCIE, z tego: Razem 32,00 Pozostałe odsetki ,00 DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPO- LITEJ POLSKIEJ, z tego: Razem 539, ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego: Razem 2 480, ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 GOSPODARSTWA POMOCNICZE, z tego: Razem 9,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, z tego: 755 Razem 531,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00

12 922 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Plan Dział/ na 2009 r. /Rozdział (w tys. zł) Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 SĄDY WOJSKOWE, z tego: Razem 525,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 WOJSKOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY, z tego: Razem 6,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 3. KOMENDANT GŁÓWNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ, z tego: 29 Ogółem 123, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem 123, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 ŻANDARMERIA WOJSKOWA, z tego: Razem 106, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 GOSPODARSTWA POMOCNICZE, z tego: Razem 17,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 4. SZEF SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, z tego: 29 Ogółem 116,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00

13 923 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Plan Dział/ na 2009 r. /Rozdział (w tys. zł) OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem 116,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO, z tego: Razem 116,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 5. SZEF SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, z tego: 29 Ogółem 1 541,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem 1 541,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO, z tego: Razem 1 541,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 6. DOWÓDCA OPERACYJNY, z tego: 29 Ogółem 4 990,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem 4 990,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 DOWODZENIE I KIEROWANIE SIŁAMI ZBROJNYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, z tego: Razem 1,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 WOJSKOWE MISJE POKOJOWE, z tego: Razem 4 989,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 7. DOWÓDCA WOJSK SPECJALNYCH, z tego: 29 Ogółem 49, ,00 Wpływy z usług ,00

14 924 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Plan Dział/ na 2009 r. /Rozdział (w tys. zł) Wpływy z różnych dochodów ,00 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem 49, ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 WOJSKA SPECJALNE, z tego: Razem 49, ,00 Wpływy z usług ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 8. DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 2305, z tego: 29 Ogółem 484, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem 484, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 WOJSKA SPECJALNE, z tego: Razem 484, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Różnice kursowe ,00 9. SZEF INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA, z tego: 29 Ogółem 154, ,00

15 925 Poz. 201 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Plan Dział/ na 2009 r. /Rozdział (w tys. zł) Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego OCHRONA ZDROWIA, z tego: 851 Razem 154, ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, z tego: Razem 154, ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 GOSPODARSTWA POMOCNICZE, z tego: Razem 0 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego DYREKTOR DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO, z tego: 29 Ogółem 2 210,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego: 750 Razem 1 010,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, tego: Razem 350,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,00 o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 PLACÓWKI ZAGRANICZNE, z tego: Razem 650,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 GOSPODARSTWA POMOCNICZE, z tego: Razem 10,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 OBRONA NARODOWA, z tego: 752 Razem 1 200,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Pozostałe odsetki ,00

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Nr 20 DECYZJE: 221 Nr 354/MON z dnia 20 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych............................................................................

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju

Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju Host Nations Suport (HNS) Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Warszawa listopad 2012 www. gen-prof.pl HNS nie jest wyłącznie domeną wojska, lecz dotyczy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r. Departament Polityki Zbrojeniowej Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78 DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. , dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 132 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7 DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 293 Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 20 r. Nr 25* Z A R Z Ą D Z E N I A : 400 Nr 55/MON z dnia 4 grudnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo