MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE:"

Transkrypt

1 Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 września 2009 r. Nr 15 ZARZĄDZENIE: 171 Nr 33/MON z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej DECYZJE: 172 Nr 261/MON z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 265/MON z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresów ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej Nr 267/MON z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw rozwoju i integracji systemów informatycznych z obszarów zarządzania zasobami osobowymi oraz organizacyjno- -etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego Nr 270/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej Nr 272/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania imienia oraz ustanowienia dorocznego Święta 8. Bazy Lotniczej Nr 273/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 7. Rejonowej Bazy Materiałowej Nr 274/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu Nr 275/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 14. dywizjonowi artylerii samobieżnej Nr 276/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, ustanowienia dorocznego Święta oraz wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 2. Bazy Materiałowo-Technicznej Nr 277/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia flagi Dowódcy Garnizonu Warszawa Nr 278/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Nr 286/MON z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Instrukcji funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza

2 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 171 ZARZĄDZENIE Nr 33/MON z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W statutach samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki o numerach 2, 12 i 13 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm. 2) ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w statucie 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Lublinie: a) w 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Komendant Szpitala Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego kieruje Szpitalem przy pomocy: 1) zastępcy komendanta do spraw medycznych; 2) zastępcy komendanta do spraw ekonomiczno-finansowych głównego księgowego; 3) młodszego oficera asystenta komendanta do spraw pielęgniarstwa; 4) kierowników komórek organizacyjnych., b) w 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W skład Szpitala wchodzą: 1) komenda; 2) szpitalny oddział ratunkowy z izbą przyjęć; 3) oddział anestezjologii i intensywnej terapii; 4) oddział chirurgiczny z: a) pododdziałem chirurgii ogólnej, b) pododdziałem chirurgii onkologicznej, c) pododdziałem chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej, d) blokiem operacyjnym; 5) oddział urologiczny; 6) oddział ginekologiczny; 7) oddział laryngologiczny; 8) oddział okulistyczny; 9) oddział dermatologiczny; 10) oddział gastrologii i chorób infekcyjnych; 11) oddział chirurgii urazowej, ortopedii i neurochirurgii; 12) oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym; 13) oddział rehabilitacji z: a) pododdziałem rehabilitacji ogólnoustrojowej, b) pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, c) pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej, d) pododdziałem rehabilitacji dziennej, e) zakładem fizjoterapii; 14) oddział chorób wewnętrznych z: a) pododdziałem internistycznym, b) pododdziałem kardiologicznym, c) pododdziałem pulmonologicznym, d) pododdziałem hematologicznym, e) pododdziałem reumatologicznym, f) pododdziałem endokrynologicznym; 15) pracownia diagnostyki obrazowej; 16) pracownia analityki lekarskiej; 17) pracownia patomorfologii; 18) apteka zakładowa; 19) pion głównego księgowego; 20) przychodnia specjalistyczna w tym: a) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, b) poradnie specjalistyczne, c) poradnie stomatologiczne, d) poradnie medycyny pracy; 21) wydział administracji ogólnej; 22) logistyka z sekcją mobilizacyjną; 23) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego z: a) sekcją przechowywania i odnawiania zapasów, b) sekcją polowej techniki medycznej. ; 2) w statucie 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przemyślu: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 19 poz ) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296 oraz z 2009 r. Nr 1, poz.6, Nr 2, poz. 18 i Nr 2 poz. 20.

3 833 Poz. 171 a) w 10 w ust. 1 w pkt 5 dodaje się lit. r w brzmieniu: r) poradnia nefrologiczna. ; 3) w statucie 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Helu: a) w 10 w ust. 1: pkt 8 otrzymuje brzmienie: 8) podstawowa opieka zdrowotna, w tym: a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, b) gabinet pielęgniarki środowiskowej, c) gabinet położnej środowiskowej, d) gabinet medycyny szkolnej, e) punkt szczepień;, dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 9) blok operacyjny.. 2. W statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącym załącznik o numerze 2 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z późn. zm. 3 ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w statucie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bydgoszczy: a) w 10 w ust. 2: w pkt 3 po słowie kardiologii dodaje się słowa i kardiochirurgii,, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) klinika neurochirurgii, w tym: a) oddział kliniczny neurochirurgiczny, b) oddział kliniczny neurotraumatologiczny, c) oddział kliniczny stereotaksji i neurochirurgii czynnościowej;, po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu: 11a) oddział kliniczny okulistyczny, w tym: a) pracownia diagnostyki narządu wzroku, b) pracownia laseroterapii, c) blok operacyjny; 11b) oddział kliniczny otolaryngologiczny, w tym: a) pracownia audiometrii, b) pracownia videonystagmografii, c) oddział chirurgii twarzowo-szczękowej, d) blok operacyjny;, po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: 12a) oddział obserwacyjno-diagnostyczny;, b) w 10 ust. 3 w pkt 2: lit. e otrzymuje brzmienie: e) dermatologiczna i wenerologiczna,, po lit. l dodaje się lit. ł w brzmieniu: ł) genetyki klinicznej,, lit. u otrzymuje brzmienie: u) pulmonologiczna gruźlicy i chorób płuc,, po lit. z dodaje się lit. ż w brzmieniu: ż) audiologiczna;, c) w 10 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 15. Wydział zatrudnienia i płac.. 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 13, poz. 147 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 80.

4 Departament Budżetowy Poz. 172 DECYZJA Nr 261/MON z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm. 1) ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz.116, Nr 11, poz. 121 i Nr 13, poz. 148), wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2) tytuł załącznika Nr 9 otrzymuje brzmienie Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

5 835 Poz. 172 Załączniki do decyzji Nr 261/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 sierpnia 2009 r. (poz. 172) Załącznik Nr 1 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 4 000, Podróże służbowe zagraniczne , Zakup materiałów papierniczych do sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Pozostałe odsetki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 2 405, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 405,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1 850, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 850,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00

6 836 Poz. 172 Załącznik Nr 1 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom , Zakup środków żywności , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego 0, Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Wojska Specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 800, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 ROZDZIAŁ Gospodarstwa pomocnicze , Likwidacja ujemnego wyniku finansowego ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości ROZDZIAŁ Sądy wojskowe 0, Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjonar , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00

7 837 Poz. 172 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Siły Powietrzne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 4 000, Podróże służbowe zagraniczne , Zakup materiałów papierniczych oraz sprz. drukarskiego i urz. kserograficznych ,00 ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 1 295, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 295,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 800, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,00

8 838 Poz. 172 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 ROZDZIAŁ Gospodarstwa pomocnicze , Likwidacja ujemnego wyniku finansowego ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 ROZDZIAŁ Sady wojskowe , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 1 110, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 110,00 ROZDZIAŁ Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1 850, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 850,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 ROZDZIAŁ Sądy wojskowe , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DYSPONENT: Dowódca Operacyjny SZ OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

9 839 Poz. 172 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom ,00 DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP 6 105, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 105,00 ROZDZIAŁ Wojska Specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk 3 145, Wynagrodzenia osobowe pracowników 185, Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 2 960,00 DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DYSPONENT: Dowódca JW 2305 OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojska Specjalne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. s.f.p ,00 DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0,00 ROZDZIAŁ Służba Wywiadu Wojskowego 0, Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00

10 840 Poz. 172 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Zakup usług pozostałych ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 DYSPONENT: WBE Bydgoszcz OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 925,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 925, Wynagrodzenia osobowe pracowników 925,00 DYSPONENT: WBE Gdańsk OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 925,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 925, Wynagrodzenia osobowe pracowników 925,00 DYSPONENT: WBE Kraków OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 925,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 925, Wynagrodzenia osobowe pracowników 925,00 DYSPONENT: WBE Lublin OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 925,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 925, Wynagrodzenia osobowe pracowników 925,00 DYSPONENT: WBE Olsztyn OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 925,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 925, Wynagrodzenia osobowe pracowników 925,00 DYSPONENT: WBE Szczecin OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 925,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 925, Wynagrodzenia osobowe pracowników 925,00 DYSPONENT: WBE Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 2 775,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 2 775, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 775,00

11 841 Poz. 172 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: WBE Wrocław OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 925,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność 925, Wynagrodzenia osobowe pracowników 925,00 DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) OGÓŁEM CZĘŚĆ ,00 DZIAŁ 750 Administracja publiczna ,00 ROZDZIAŁ Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 DZIAŁ 752 Obrona narodowa ,00 ROZDZIAŁ Centralne wsparcie , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na fundusz pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Pozostałe odsetki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe , Zakup środków żywności , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości ,00 ROZDZIAŁ Sądy wojskowe , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawod. oraz nagrody roczne dla funkcjonar ,00 ROZDZIAŁ Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury , Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia ,00 ROZDZIAŁ Pozostała działalność , Dot. celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. s.f.p ,00

12 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Poz. 173 DECYZJA Nr 265/MON z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresów ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej Na podstawie 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm. 1) ) ustala się, co następuje: 1. Przedłuża się okresy ochrony dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą poufne lub klauzulą zastrzeżone, określonych w załączniku do niniejszej decyzji. 2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych spowoduje uwzględnienie w urządzeniach ewidencyjnych zapisów o przedłużeniu okresu ochrony dokumentów, o których mowa w pkt Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz.162 oraz z 2008 r. Nr171, poz.1056.

13 843 Poz. 173 Załącznik do decyzji Nr 265/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2009 r. (poz. 173) Departament Strategii i Planowania Obronnego Lp. PEŁNA NAZWA DOKUMENTU DATA WYTWORZENIA KLAUZULA TAJNOŚCI NR DOKUMENTU WEDŁUG DZIENNIKA KORESPONDENCJI KOLEJNY OKRES OCHRONY UWAGI Dokumenty oznaczone klauzulą POUFNE 1 Wypisy z Planu Reagowania Obronnego RP r. Poufne Pf-9/Sek r. 2 Wypisy z Planu Reagowania Obronnego RP r. Poufne Pf-11/Sek r. Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 Sztabu Generalnego WP Lp. PEŁNA NAZWA DOKUMENTU DATA WYTWORZENIA KLAUZULA TAJNOŚCI NR DOKUMENTU WEDŁUG DZIENNIKA KORESPONDENCJI KOLEJNY OKRES OCHRONY UWAGI Dokumenty oznaczone klauzulą ZASTRZEŻONE Informacja Rozpoznawcza nr 01/07 Informacja Rozpoznawcza nr 02/07 Informacja Rozpoznawcza nr 03/07 Notatka ws. rozwoju sytuacji w Kosowie r. Zastrzeżone P-2/Z-359/ r r. Zastrzeżone P2/Z-404/ r r. Zastrzeżone P2/Z-439/ r r. Zastrzeżone wch.p2/z- 2267/ r. 5 Sprawozdanie z Inspekcji CFE r. Zastrzeżone P2/Z-447/ r.

14 Departament Informatyki i Telekomunikacji Poz. 174 DECYZJA Nr 267/MON z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw rozwoju i integracji systemów informatycznych z obszarów zarządzania zasobami osobowymi oraz organizacyjno-etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego Na podstawie 1 pkt 8 lit. a oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje: 1. Powołuje się Zespół w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania eksploatowanych w resorcie obrony narodowej systemów informatycznych z obszarów zarządzania zasobami osobowymi, organizacyjno-etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego, zwany dalej Zespołem, w składzie: 1) przewodniczący Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji; 2) pierwszy zastępca przewodniczącego Dyrektor Departamentu Kadr, odpowiedzialny w zakresie posiadanych kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami osobowymi w ramach budowy Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr Resortu Obrony Narodowej, zwanego dalej zintegrowanym systemem informatycznym ; 3) zastępca przewodniczącego Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odpowiedzialny w zakresie posiadanych kompetencji związanych zarządzaniem zasobami osobowymi w zakresie organizacyjno-etatowym i mobilizacyjno-uzupełnieniowym w ramach budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 4) zastępca przewodniczącego Dyrektor Departamentu Administracyjnego, odpowiedzialny w zakresie posiadanych kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami osobowymi w ramach budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 5) zastępca przewodniczącego Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, odpowiedzialny w zakresie posiadanych kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami osobowymi w ramach budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 6) sekretarz przedstawiciel Departamentu Informatyki i Telekomunikacji; 7) członkowie przedstawiciele wyznaczeni przez dyrektorów (szefów, dowódców) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, reprezentujący: a) Departament Administracyjny, b) Departament Budżetowy, c) Departament Informatyki i Telekomunikacji, d) Departament Kadr, e) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, f) Departament Ochrony Informacji Niejawnych, g) Departament Spraw Socjalnych, h) Departament Transformacji, i) Departament Wychowania i Promocji Obronności, j) Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, k) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, l) Zarząd Planowania Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, m) Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, n) Zarząd Szkolenia P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, o) Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia, p) Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej, q) Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, r) Służbę Wywiadu Wojskowego, s) Dowództwo Wojsk Lądowych, t) Dowództwo Sił Powietrznych, u) Dowództwo Marynarki Wojennej, v) Dowództwo Wojsk Specjalnych, w) Dowództwo Garnizonu Warszawa, x) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, y) inne komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, do których zwróci się Przewodniczący o takie powołanie lub których dyrektorzy (szefowie, dowódcy) zwrócą się do Przewodniczącego z takim wnioskiem.

15 845 Poz Imienne wykazy przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 7, dyrektorzy (szefowie, dowódcy) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych przekażą Przewodniczącemu Zespołu w terminie trzydziestu dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji oraz zapewnią ich uczestnictwo w pracach Zespołu. 3. Przewodniczący Zespołu: 1) zwoła pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji; 2) wyznacza osobę pełniącą jego obowiązki, na czas swojej nieobecności i nieobecności pierwszego zastępcy Przewodniczącego, spośród pozostałych zastępców; 3) będzie informował o pracach Zespołu, w formie kwartalnych meldunków, Ministra Obrony Narodowej; 4) rozwiąże Zespół po wdrożeniu podsystemu zarządzania zasobami osobowymi, organizacyjno- -etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego zintegrowanego systemu informatycznego. 4. Do podstawowych zadań Zespołu należy: 1) ocena stanu istniejących w resorcie obrony narodowej systemów informatycznych z obszarów zarządzania zasobami osobowymi, organizacyjno- -etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego; 2) monitorowanie bieżącego stanu w zakresie eksploatacji użytkowanych systemów informatycznych w obszarach ewidencji i sprawozdawczości: a) związanej z zarządzaniem zasobami osobowymi, b) organizacyjno-etatowej, c) mobilizacyjno-uzupełnieniowej; 3) informowanie Ministra Obrony Narodowej o możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń w zakresie eksploatacji systemów informatycznych w obszarach wymienionych w pkt 2; 4) wypracowanie kierunków działań umożliwiających zabezpieczenie funkcjonowania komórek wewnętrznych (osób funkcyjnych) właściwych w sprawach personalnych, organizacyjno-etatowych i wychowawczych resortu obrony narodowej pod względem informatycznym; 5) opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem bieżącej pracy eksploatowanych systemów informatycznych w obszarach wymienionych w pkt 2; 6) opracowanie wymagań funkcjonalnych i organizacyjnych (założeń analitycznych) na budowę podsystemu zarządzania zasobami osobowymi, organizacyjno-etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego, zwanego dalej podsystemem, w ramach budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 7) opracowanie szczegółowego harmonogramu budowy podsystemu dedykowanego dla komórek wewnętrznych (osób funkcyjnych) właściwych w sprawach personalnych, organizacyjno-etatowych i wychowawczych; 8) dokonanie analizy kosztów realizacji harmonogramów, o których mowa w pkt 5 i 7 oraz propozycji ich finansowania; 9) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad budową i wdrożeniem podsystemu zintegrowanego systemu informatycznego. 5. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz Dyrektor Departamentu Administracyjnego zapewnią w kolejnych planach finansowych, stosownie do swoich kompetencji, środki finansowe niezbędne do zabezpieczenia potrzeb dla eksploatowanych systemów informatycznych z obszaru zarządzania zasobami osobowymi, organizacyjno- -etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego. 6. Dyrektor Departamentu Kadr: 1) dokona oceny funkcjonalności systemów informatycznych zarządzania zasobami osobowymi, których jest organizatorem lub instytucją kierującą, oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami; 2) opracuje, w ramach posiadanych kompetencji, model funkcjonowania systemu zarządzania zasobami osobowymi resortu obrony narodowej na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 3) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań w obszarze kompetencyjnym związanym z zarządzaniem zasobami osobowymi na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 4) sprawuje merytoryczny nadzór nad procesem przechodzenia od eksploatowanych systemów informatycznych w zakresie dotyczącym żołnierzy zawodowych do systemu zintegrowanego z zachowaniem istniejących powiązań informacyjnych oraz zapewnieniem utrzymania reżimów pracy organów kadrowych w zakresie prowadzenia ewidencji żołnierzy zawodowych; 5) współuczestniczy w planowaniu i organizowaniu procesu wdrażania i eksploatacji podsystemu zintegrowanego systemu informatycznego; 6) nawiąże współpracę z pozostałymi jednostkami (komórkami) organizacyjnymi, które w zakresie swoich kompetencji odpowiadają za zarządzanie zasobami osobowymi w celu zapewnienia spójności, jednorodności i kompletności realizowanych przedsięwzięć związanych z budową zintegrowanego systemu informatycznego. 7. Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego:

16 846 Poz ) dokona oceny funkcjonalności systemów informatycznych zarządzania zasobami osobowymi w zakresie organizacyjno-etatowym i mobilizacyjno-uzupełnieniowym, których jest organizatorem lub instytucją kierującą, oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami; 2) opracuje, w ramach posiadanych kompetencji, model funkcjonowania systemu zarządzania zasobami osobowymi w zakresie organizacyjno-etatowym i mobilizacyjno-uzupełnieniowym resortu obrony narodowej na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 3) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań w obszarze kompetencyjnym związanym z zarządzaniem zasobami osobowymi w zakresie organizacyjno-etatowym i mobilizacyjno-uzupełnieniowym na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 4) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem przechodzenia od eksploatowanych systemów informatycznych w obszarze kompetencyjnym związanym z zarządzaniem zasobami osobowymi w zakresie organizacyjno-etatowym i mobilizacyjno-uzupełnieniowym do systemu zintegrowanego z zachowaniem istniejących powiązań informacyjnych oraz zapewnieniem utrzymania reżimów pracy komórek wewnętrznych (osób funkcyjnych) właściwych w sprawach personalnych, organizacyjno-etatowych i wychowawczych pod względem sprawozdawczości; 5) współuczestniczy w planowaniu i organizowaniu procesu wdrażania i eksploatacji podsystemu zintegrowanego systemu informatycznego; 6) nawiąże współpracę z pozostałymi jednostkami (komórkami) organizacyjnymi, które w zakresie swoich kompetencji odpowiadają za zarządzanie zasobami osobowymi oraz za prowadzenie działalności organizacyjno-etatowej i mobilizacyjnouzupełnieniowej w celu zapewnienia spójności, jednorodności oraz kompletności realizowanych przedsięwzięć związanych z budową zintegrowanego systemu informatycznego. 8. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych: 1) dokona oceny funkcjonalności systemów informatycznych zarządzania zasobami osobowymi, których jest organizatorem lub instytucją kierującą, oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami; 2) opracuje, w ramach posiadanych kompetencji, model funkcjonowania systemu zarządzania zasobami osobowymi resortu obrony narodowej na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 3) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań w obszarze kompetencyjnym związanym z zarządzaniem zasobami osobowymi na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 4) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem przechodzenia od eksploatowanych systemów informatycznych w obszarze kompetencyjnym związanym z zarządzaniem zasobami osobowymi do systemu zintegrowanego z zachowaniem istniejących powiązań informacyjnych oraz zapewnieniem utrzymania reżimów pracy komórek wewnętrznych (osób funkcyjnych) właściwych w sprawach personalnych, organizacyjno-etatowych i wychowawczych pod względem sprawozdawczości; 5) współuczestniczy w planowaniu i organizowaniu procesu wdrażania i eksploatacji podsystemu zintegrowanego systemu informatycznego; 6) nawiąże współpracę z pozostałymi jednostkami (komórkami) organizacyjnymi, które w zakresie swoich kompetencji odpowiadają za zarządzanie zasobami osobowymi w celu zapewnienia spójności, jednorodności i kompletności realizowanych przedsięwzięć związanych z budową zintegrowanego systemu informatycznego. 9. Dyrektor Departamentu Administracyjnego: 1) dokona oceny funkcjonalności systemów informatycznych zarządzania zasobami osobowymi, których jest organizatorem lub instytucją kierującą, oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami; 2) opracuje, w ramach posiadanych kompetencji, model funkcjonowania systemu zarządzania zasobami osobowymi resortu obrony narodowej na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 3) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań w obszarze kompetencyjnym związanym z zarządzaniem zasobami osobowymi na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego; 4) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem przechodzenia od eksploatowanych systemów informatycznych w obszarze kompetencyjnym związanym z zarządzaniem zasobami osobowymi do systemu zintegrowanego z zachowaniem istniejących powiązań informacyjnych oraz zapewnieniem utrzymania reżimów pracy komórek wewnętrznych (osób funkcyjnych) właściwych w sprawach personalnych, organizacyjno-etatowych i wychowawczych pod względem sprawozdawczości; 5) współuczestniczy w planowaniu i organizowaniu procesu wdrażania i eksploatacji podsystemu zintegrowanego systemu informatycznego; 6) nawiąże współpracę z pozostałymi jednostkami (komórkami) organizacyjnymi, które w zakresie swoich kompetencji odpowiadają za zarządzanie zasobami osobowymi w celu zapewnienia spójności, jednorodności i kompletności realizowanych przedsięwzięć związanych z budową zintegrowanego systemu informatycznego.

17 847 Poz Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności: 1) dokona oceny funkcjonalności systemów informatycznych zarządzania zasobami osobowymi pod kątem potrzeb związanych z ewidencją w zakresie dyscypliny wojskowej oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami; 2) opracuje, w ramach posiadanych kompetencji, model funkcjonowania systemu zarządzania zasobami osobowymi resortu obrony narodowej na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego, w zakresie dotyczącym dyscypliny wojskowej; 3) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem specyfikacji wymagań w obszarze kompetencyjnym związanym z zarządzaniem zasobami osobowymi na potrzeby budowy zintegrowanego systemu informatycznego, w zakresie dotyczącym dyscypliny wojskowej; 4) sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem przechodzenia od eksploatowanych systemów informatycznych w obszarze kompetencyjnym związanym z zarządzaniem zasobami osobowymi, w zakresie dotyczącym dyscypliny wojskowej, do systemu zintegrowanego z zachowaniem istniejących powiązań informacyjnych oraz zapewnieniem utrzymania reżimów pracy komórek wewnętrznych (osób funkcyjnych) właściwych w sprawach personalnych, organizacyjno-etatowych i wychowawczych pod względem sprawozdawczości; 5) współuczestniczy w planowaniu i organizowaniu procesu wdrażania i eksploatacji podsystemu zintegrowanego systemu informatycznego, w zakresie dotyczącym dyscypliny wojskowej; 6) nawiąże współpracę z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości, które w zakresie swoich kompetencji odpowiadają za zarządzanie zasobami osobowymi, w zakresie dotyczącym dyscypliny wojskowej w celu zapewnienia spójności, jednorodności i kompletności realizowanych przedsięwzięć związanych z budową zintegrowanego systemu informatycznego. 11. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji: 1) opracuje, w wybranej metodyce oraz na podstawie opracowanego modelu funkcjonowania systemu zarządzania zasobami osobowymi, organizacyjno-etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego resortu obrony narodowej, model funkcjonowania zintegrowanego systemu informatycznego w obszarach ewidencji i sprawozdawczości: a) związanej z zarządzaniem zasobami osobowymi, b) organizacyjno-etatowej, c) mobilizacyjno-uzupełnieniowej; 2) sprawuje nadzór nad budową, wdrażaniem i funkcjonowaniem podsystemu zarządzania zasobami osobowymi, organizacyjno-etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego zintegrowanego systemu informatycznego; 3) współuczestniczy w planowaniu i organizowaniu procesu szkolenia użytkowników podsystemu zarządzania zasobami osobowymi, organizacyjno-etatowego mobilizacyjno-uzupełnieniowego zintegrowanego systemu informatycznego; 4) określi i uzgodni specyfikacje wymaganych technologii informatycznych (sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego) w zakresie architektury technicznej budowanego systemu, zgodnie z wykazem obowiązujących standardów technologii informatycznych do stosowania w resorcie obrony narodowej. 12. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

18 Departament Kadr Poz. 175, 176 DECYZJA Nr 270/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej Na podstawie 2 pkt 4 oraz 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 295/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia limitów stanowisk etatowych żołnierzy zawodowych i pracowników w Ministerstwie Obrony Narodowej(Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 161, Nr 15, poz. 191, Nr 20, poz. 261 i Nr 23, poz. 288), wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 2: a) w ppkt 2: lit. c otrzymuje brzmienie: c) Departament Kadr 73 stanowiska żołnierzy zawodowych oraz 44 stanowiska pracowników łącznie 117 stanowisk,, lit. d otrzymuje brzmienie: d) Departament Kontroli 29 stanowisk żołnierzy zawodowych oraz 28 stanowisk pracowników łącznie 57 stanowisk,, lit. g otrzymuje brzmienie: g) Departament Transformacji 12 stanowisk żołnierzy zawodowych oraz 16 stanowisk pracowników łącznie 28 stanowisk,, b) ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Sekretarzowi Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji 62 stanowiska żołnierzy zawodowych oraz 88 stanowisk pracowników łącznie 150 stanowisk;, c) ppkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Sekretarzowi Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji 103 stanowiska żołnierzy zawodowych oraz 89 stanowisk pracowników łącznie 192 stanowiska;, d) ppkt 7 otrzymuje brzmienie: 7) komórek organizacyjnych przyporządkowanych Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej 116 stanowisk żołnierzy zawodowych oraz 156 stanowisk pracowników łącznie 272 stanowiska; ; 2) uchyla się pkt Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Departament Wychowania i Promocji Obronności 176 DECYZJA Nr 272/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania imienia oraz ustanowienia dorocznego Święta 8. Bazy Lotniczej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124) i pkt 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) dla zachowania i kultywowania tradycji oręża polskiego oraz dla upamiętnienia zasług

19 849 Poz. 176, 177, 178 w służbie dla Ojczyzny płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego, ustala się, co następuje: 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Baza Lotnicza przyjmuje imię patrona płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego. 2. Ustanawia się doroczne Święto 8. Bazy Lotniczej w dniu 15 września. Departament Wychowania i Promocji Obronności 177 DECYZJA Nr 273/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 7. Rejonowej Bazy Materiałowej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124) ustala się, co następuje: 1. Ustanawia się doroczne Święto 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w dniu 21 czerwca. 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Departament Wychowania i Promocji Obronności 178 DECYZJA Nr 274/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej, nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) i 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124) dla zachowania ciągłości tradycji w Wojskach Lądowych oraz dla upamiętnienia zasług w służbie dla Ojczyzny gen. bryg. Romana Odzierzyńskiego, ustala się, co następuje:

20 850 Poz. 178, Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu: 1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji: a) Szkoły Podoficerów Artylerii w Rembertowie ( ), b) Centralnego Obozu Szkół Podoficerów Artylerii w Toruniu ( ), c) Centralnej Szkoły Podoficerów w Toruniu ( ), d) Szkoły Podoficerów Zawodowych Artylerii i Podchorążych Rezerwy przy Obozie Szkolnym Artylerii w Toruniu ( ), e) Szkoły Podoficerów Zawodowych Artylerii przy Obozie Szkolnym Artylerii w Toruniu ( ), f) Szkoły Podoficerów Zawodowych Artylerii przy Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu ( ), g) Szkoły Podoficerskiej Podoficerów Zawodowych Artylerii w Toruniu ( ), h) Kursu Podoficerów Zawodowych Artylerii przy Oficerskiej Szkole Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu ( ), i) Szkoły Młodszych Dowódców przy Oficerskiej Szkole Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu ( ), j) Szkoły Młodszych Dowódców przy Oficerskiej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu ( ), k) Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Wojsk Rakietowych i Artylerii przy Ośrodku Szkolenia Podoficerów Artylerii w Toruniu ( ), l) Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Wojsk Rakietowych i Artylerii przy Ośrodku Szkolenia Podoficerów Artylerii w Toruniu ( ), m) Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Wojsk Rakietowych i Artylerii przy 6 Warszawskiej Brygadzie Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu ( ), n) Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Wojsk Rakietowych i Artylerii przy 32 Łużyckiej Szkolnej Brygadzie Artylerii w Orzyszu ( ), o) Szkoły Podoficerów Zawodowych Wojsk Rakietowych i Artylerii przy 1 Ośrodku Szkolenia Specjalistów Wojsk Rakietowych i Artylerii w Węgorzewie ( ), p) Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Wojsk Rakietowych i Artylerii przy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu ( ); 2) przyjmuje nazwę wyróżniającą Toruńska ; 3) przyjmuje imię patrona gen. bryg. Romana Odzierzyńskiego. 2. Ustanawia się doroczne Święto Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Toruniu w dniu 3 lutego. 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Departament Wychowania i Promocji Obronności 179 DECYZJA Nr 275/MON z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 14. dywizjonowi artylerii samobieżnej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych ustala się, co następuje: dywizjon artylerii samobieżnej przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji: 1) 39. pułku piechoty strzelców lwowskich ( ); 2) 21. pułku artylerii lekkiej ( ); 3) 22. pułku artylerii lekkiej ( ); 4) 24. pułku artylerii lekkiej ( ); 5) 40. pułku artylerii lekkiej ( ); 6) 21. dywizjonu artylerii mieszanej ( );

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 287 DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 24 103 DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 985 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 października 2007 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 196 Nr 431/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 22 ZARZĄDZENIA: 240 Nr 40/MON z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji izb zatrzymań... 1062 241 Nr

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Nr 18 Z A R Z Ą D Z E N I A : 258 Nr 44/MON z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Departament Budżetowy 14 86 DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 739 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 137 Nr 16/MON z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009..........

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1189 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 202 Nr 23/MON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 kwietnia 2009 r. 438 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 80 ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: $Ã: Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY :' MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2003 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 94 Nr 58/MON z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 146 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu 7 Szpitalowi Marynarki

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr 6 ZARZĄDZENIA: 68 Nr 11/MON z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 7 DECYZJE: 85 Nr 97/MON z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Nr 2 ZARZĄDZENIA: 15 Nr 5/MON z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 lipca 2004 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 lipca 2004 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 14 lipca 2004 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 74 Nr 147/MON z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przekazania Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 6887 UCHWAŁA Nr XXVIII/171/13 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r.

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1295 URZĘDOWY Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 265 Nr 31/MON z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r.

UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. UCHWAŁA NR RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM L. PERZYNY W KALISZU z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 180 Nr 19/MON z dnia 18 października 2005 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO. z dnia 9 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1303 UCHWAŁA NR XIX/168/17 RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w Statucie Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 marca 2014 r. Poz. 1232 UCHWAŁA NR 146/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r. Nr 18* TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 191 Nr 33/MON z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2016 r. Poz. 4277 UCHWAŁA NR 1212/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 4 października 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. Poz. 41 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu 109 Szpitalowi Wojskowemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 września 2016 r. Poz. 3776 UCHWAŁA NR XXII/173/2016 RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo