MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r."

Transkrypt

1 A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Nr 24/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania wspólnej Komisji Dyscyplinarnej oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla nadzorowanych medycznych jednostek badawczo-rozwojowych Nr 25/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej DECYZJE: 137 Nr 192/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych Nr 193/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Nr 194/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni Nr 195/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 9. dywizjonu przeciwlotniczego Nr 196/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 6. Ośrodka Przechowywania Sprzętu Nr 197/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Nr 198/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Nr 201/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r Nr 207/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania, wprowadzenia i aktualizacji Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej (ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

2 768 Poz Nr 208/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych Nr 209/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej Nr 212/MON z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 215/MON z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad metodycznych opracowania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej oraz wartości pieniężnych norm rzeczowych OBWIESZCZENIE: 150 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących wraz z zakresami udzielonej tym jednostkom akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) KOMUNIKAT: Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2009 r Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 134 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 11, poz. 127, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 18, poz. 237 i Nr 24, poz. 295) w 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

3 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 135 ZARZĄDZENIE Nr 24/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania wspólnej Komisji Dyscyplinarnej oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla nadzorowanych medycznych jednostek badawczo-rozwojowych Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) oraz w związku z 6 ust. 1 i 2, 7 i 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1264) zarządza się, co następuje: 1.1. Powołuje się wspólną Komisję Dyscyplinarną, zwaną dalej Komisją, dla: 1) Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, zwanego dalej WIM ; 2) Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, zwanego dalej WIML ; 3) Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie, zwanego dalej WIHE. 2. Komisja działa w składzie: 1) Przewodniczący doc. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk z WIM; 2) Zastępca Przewodniczącego doc. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk z WIHE; 3) Członkowie: a) prof. dr hab. n. med. Anna Jung z WIM, b) prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański z WIM, c) prof. dr hab. n. med. Marek Prost z WIML, d) doc. dr hab. n. med. Piotr Hendzel z WIM, e) ppłk doc. dr hab. n. med. Ireneusz Kantor z WIM. 2. Na Rzecznika Dyscyplinarnego do udziału w postępowaniach przed Komisją wyznacza się doc. dr. hab. n. med. Henryka Zielińskiego z WIM. 3. Obsługę prac Komisji zapewnia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

4 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Poz. 136, 137 ZARZĄDZENIE Nr 25/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W załączniku Nr 14 do zarządzenia Nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 25, poz. 260 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Obszarem działania Oddziału jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium Państw Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz Departament Kadr 137 DECYZJA Nr 192/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych Na podstawie 1 pkt 9 lit. a i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 14 i 19 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm. 1) ) ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 142) wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) zestawienie nazw stanowisk służbowych według stopni etatowych, grup uposażenia i numerów identyfikacyjnych stanowisk, a także z uwzględnieniem, w razie potrzeby, zaszeregowania do danego pionu funkcjonalnego: dowódczego, sztabowego lub innego, określonego przez gestora korpusu osobowego (grupy osobowej) i uzgodnionego z Dyrektorem Departamentu Kadr; ; 2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3. Objaśnienia określeń użytych w przykładowych ogólnych modelach przebiegu służby 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, Poz i Nr 208, poz oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157.

5 771 Poz. 137 oficerów i podoficerów zawodowych przedstawia załącznik Nr 1 do decyzji. Przykładowe formy graficzne ogólnego modelu przebiegu służby oficerów oraz podoficerów, a także propozycję formy graficznej modelu przebiegu służby oficerów, wypełnioną danymi, przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 4 do decyzji. ; 3) w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia i ppkt 1 otrzymują brzmienie: 5. Dane niezbędne do opracowania przez gestorów korpusów osobowych (grup osobowych) modeli przebiegu służby żołnierzy zawodowych, określone przez Dyrektora Departamentu Kadr, udostępnią: 1) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P 1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie danych etatowych; ; 4) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r., przeprowadzi dodatkowe szkolenia dla ustalonych przez Dyrektora Departamentu Kadr użytkowników oraz udostępni gestorom korpusów osobowych (grup osobowych) opracowaną wersję elektroniczną ogólnych modeli przebiegu służby. Modele przebiegu służby w wersji elektronicznej, po zintegrowaniu z systemem informatycznym pk. KA- DRA, mają zapewniać bezpośredni dostęp do modułu ewidencyjno-kadrowego oraz modułu kart opisu stanowisk służbowych. ; 5) pkt 9-12 otrzymują brzmienie: 9. Gestorzy korpusów osobowych (grup osobowych), w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Kadr, na podstawie otrzymanego z Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, w wersji elektronicznej, modelu ogólnego oraz danych, o których mowa w pkt 5, wykonają, w terminie do dnia 30 września 2009 r., wstępną wersję modeli przebiegu służby żołnierzy zawodowych właściwych korpusów osobowych (grup osobowych). 10. Gestorzy korpusów osobowych (grup osobowych), przy udziale Departamentu Kadr, Departamentu Informatyki i Telekomunikacji oraz Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., przetestują funkcjonowanie opracowanej wersji elektronicznej modelu przebiegu służby w wybranych przez Dyrektora Departamentu Kadr komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. 11. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, na wniosek Dyrektora Departamentu Kadr, w terminie do dnia 31 marca 2010 r., dokona niezbędnych korekt w elektronicznej wersji modeli przebiegu służby wynikających z przeprowadzonego testowania, o którym mowa w pkt Pełne wdrożenie poprawionej wersji elektronicznej ogólnego modelu przebiegu służby u gestorów korpusów osobowych (grup osobowych), ustala się na dzień 30 czerwca 2010 r. ; 6) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 14. Dyrektor Departamentu Kadr, do dnia 30 czerwca 2009 r., wyda wytyczne, w których określi zasady posługiwania się modelami przebiegu służby korpusów osobowych (grup osobowych) w działalności służbowej. ; 7) tytuły załączników Nr 1 4 do decyzji otrzymują odpowiednio brzmienie: a) Objaśnienia określeń używanych w przykładowych ogólnych modelach przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych, b) Przykładowy ogólny model przebiegu służby w korpusie oficerów na poszczególnych stanowiskach służbowych, c) Przykładowy ogólny model przebiegu służby w korpusie podoficerów zawodowych na poszczególnych stanowiskach służbowych, d) Przykładowy model przebiegu służby w korpusie oficerów na poszczególnych stanowiskach służbowych ; 8) uchyla się załącznik Nr 5 do decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

6 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Poz. 138 DECYZJA Nr 193/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie 1 pkt 8 lit. c oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z decyzją Nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie powołania resortowego Zespołu do spraw wdrażania systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 143 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 32) w celu wdrożenia przedmiotowego systemu ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 318/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 175 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 1 w części Etapy wdrażania kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w tytule Etap I. lata w pkt 1 w ppkt 1 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: 69 pplot. Leszno od dnia 1 sierpnia 2009 r., ; 2) w załączniku Nr 2: a) po lp. 8 dodaje się lp. 8a w brzmieniu: 8 a. Zlecenie żywienia stanu osobowego 2 bdow ŚOW Komendant 2 WOG Wrocław Szef Szef. Sł. Żywn. IWsp SZ od czerwca b) lp. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Zlecenie żywienia stanu osobowego 69 pplot. Leszno Szef G 4 DWLąd. Leszno Szef Szef. Sł. Żywn. IWsp SZ od sierpnia 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

7 773 Poz. 139, 140 Departament Wychowania i Promocji Obronności 139 DECYZJA Nr 194/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni. 2. Zatwierdza się: a) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji,* b) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.* 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Wychowania i Promocji Obronności 140 DECYZJA Nr 195/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 9. dywizjonu przeciwlotniczego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, 9. dywizjonu przeciwlotniczego. 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.* 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

8 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 141, 142 DECYZJA Nr 196/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 6. Ośrodka Przechowywania Sprzętu Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką oraz proporczyk na beret, zwany dalej proporczykiem, 6. Ośrodka Przechowywania Sprzętu. 2. Zatwierdza się: 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;* 2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;* 3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;* 4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.* 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Wychowania i Promocji Obronności 142 DECYZJA Nr 197/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia. 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.* 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

9 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 143, 144 DECYZJA Nr 198/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.* 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką,1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. 2. Zatwierdza się: 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;* Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Kadr 144 DECYZJA Nr 201/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2009 r., ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 514/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 284 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 56) wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 2 w ppkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: b) dla studentów cywilnych uczelni medycznych na kolejne lata studiów; ; 2) załączniki Nr 1-3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

10 776 Poz. 144 Załączniki do decyzji Nr 201/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2009 r. (poz. 144) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 W TYM DLA POTRZEB: Lp. Uczelnia i kierunek kształcenia Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA DGW INSPEKTORAT WSPARCIA SZ P2 SG WP R A Z E M 1 WAT elektronika i telekomunikacja lotnictwo i kosmonautyka geodezja i kartografia, specjalność: meteorologia elektronika i telekomunikacja informatyka elektronika i telekomunikacja geodezja i kartografia, specjalność: pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej 22 SIŁ POWIETRZNYCH ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ mechatronika 32 PRZECIWLOTNICZY mechanika i budowa maszyn 34 chemia 36 INŻYNIERII WOJSKOWEJ OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA G radiotechniczna H ubezpieczenia lotów J inżynieryjno-lotnicza J inżynieryjno-lotnicza F meteorologiczna B C D B eksploatacji systemów łączności projektowoprogramowa informatyki eksploatacji systemów informatycznych rozpoznania i zakłóceń elektronicznych C geograficzna 8 8 B przeciwlotniczych zestawów rakietowych T techniczna T techniczna A rozpoznania i likwidacji skażeń A ogólnologistyczna logistyka transportu i ruchu C wojsk 38 LOGISTYKI budownictwo D infrastruktury mechanika i budowa maszyn T techniczna 7 7 RAZEM W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ AMW nawigacja B pokładowa MARYNARKI 24 mechanika WOJENNEJ T techniczna i budowa maszyn RAZEM W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 45 45

11 777 Poz. 144 Załącznik Nr 1 (cd.) W TYM DLA POTRZEB: Lp. Uczelnia i kierunek kształcenia Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA DGW INSPEKTORAT WSPARCIA SZ P2 SG WP R A Z E M 20 WOJSK LĄDOWYCH B pancernozmechanizowana D rakietowa i artylerii WSO WL zarządzanie 30 ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ 32 PRZECIWLOTNICZY A 34 INŻYNIERII WOJSKOWEJ A rozpoznania ogólnego artylerii przeciwlotniczej A saperska B przeprawowa C drogowo-mostowa RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WSO SP lotnictwo i kosmonautyka 22 SIŁ POWIETRZNYCH B pilotów 1/ C nawigatorów E ruchu lotniczego RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH / Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w trakcie procesu kwalifikacyjnego. ROZDZIELNIK liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia stacjonarne rekrutowanych spośród studentów cywilnych uczelni medycznych w 2009 roku Załącznik Nr 2 Lp. Nazwa uczelni DLA POTRZEB INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Kod i nazwa korpusu osobowego LIMIT MIEJSC OGÓŁEM LIMIT MIEJSC 1 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/ 40 MEDYCZNY 100 MEDYCZNY OGÓŁEM LIMIT MIEJSC 140 1/ Kształcenie specjalistyczne prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi

12 778 Poz. 144 Załącznik Nr 3 ZESTAWIENIE liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2009 roku W TYM DLA POTRZEB: CZAS TRWANIA STUDIUM OFICERSKIEGO Lp. Uczelnia Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA DOWÓDZTWO GARNIZONU ŻANDARMERIA WOJSKOWA INSPEKTORAT WSPARCIA SZ DEPARTAMENT PRAWNY WOJSKA SPECJALNE SWW SKW R A Z E M 3 miesiące 8,5 miesiąca 12 miesięcy 20 miesięcy 20 WOJSK LĄDOWYCH B pancerno- -zmechanizowana X D rakietowa i artylerii X 28 ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI B eksploatacji systemów łączności X 32 PRZECIWLOTNICZY A 34 artylerii prezeciwlotniczej X INŻYNIERII A saperska X WOJSKOWEJ B przeprawowa X 36 OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA A rozpoznania i likwidacji skażeń X 1 WSO WL 38 LOGISTYKI A ogólnologistyczna 5/ X ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 1/ SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ A dochodzeniowo- -śledcza 5/ 7 7 X B prewencji 5/ 5 5 X C 50 FINANSOWY A operacyjno- -rozpoznawcza 5/ 5 5 X C obsługi prawnej 4/ X ekonomiczno- -finansowa 4/ X A ogólnowychowawcza 8 8 X 52 WYCHOWAWCZY 40 MEDYCZNY 2/ C D psychologii wychowania orkiestr i zespołów estradowych 5/ 5 5 X 1 1 X X A lekarzy 5/ B lekarzy dentystów 5/ C weterynarii 5/ X 42 WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO D farmaceutów 4/ 1 1 X A B wywiadu wojskowego 5/ kontrwywiadu wojskowego 5/ 5 5 X X 4 4 X X RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

13 779 Poz. 144 Załącznik Nr 3 (cd.) W TYM DLA POTRZEB: CZAS TRWANIA STUDIUM OFICERSKIEGO Lp. Uczelnia Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA DOWÓDZTWO GARNIZONU ŻANDARMERIA WOJSKOWA INSPEKTORAT WSPARCIA SZ DEPARTAMENT PRAWNY WOJSKA SPECJALNE SWW SKW R A Z E M 3 miesiące 8,5 miesiąca 12 miesięcy 20 miesięcy B pilotów 3/ X C nawigatorów X E ruchu lotniczego X 2 WSO SP 22 SIŁ POWIETRZNYCH 32 PRZECIWLOTNICZY F meteorologiczna X G radiotechniczna 5 5 X H ubezpieczenia lotów X J inżynieryjno- lotnicza X J inżynieryjno- lotnicza X B przeciwlotniczych zestawów rakietowych X T techniczna X RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH / Kształcenie dla podoficerów zawodowych posiadających tytuł zawodowy magistra pełniących służbę na stanowiskach w korpusie osobowym żandarmerii wojskowej; 2/ Kształcenie specjalistyczne prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi; 3/ Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w trakcie procesu kwalifikacyjnego; 4/ Limit naboru zrealizowany w styczniu 2009 roku; 5/ Limit naboru zrealizowany w kwietniu 2009 roku.

14 Departament Informatyki i Telekomunikacji Poz. 145 DECYZJA Nr 207/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania, wprowadzenia i aktualizacji Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 2 ust. 1 pkt 6 decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 16) ustala się, co następuje: W resorcie obrony narodowej obowiązują jednolite wymagania eksploatacyjno-techniczne dotyczące sprzętu informatyki i oprogramowania powszechnego użytku opisane odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, które określa Wykaz obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej, zwany dalej Wykazem. 2. Wykaz opracowuje, zatwierdza, wprowadza i aktualizuje Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, w uzgodnieniu z dyrektorem (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe. 3. Wykaz podlega aktualizacji co najmniej jeden raz w roku w terminie do dnia 31 grudnia oraz publikacji na stronie internetowej Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Dowódcy (dyrektorzy, kierownicy, komendanci i szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, uczestniczący w procesie planowania oraz realizacji zakupów sprzętu informatyki i oprogramowania obowiązani są do stosowania Wykazu. 2. Specyfikacje techniczne sprzętu informatyki i oprogramowania opracowane na potrzeby planowanych oraz realizowanych zakupów o parametrach: 1) zgodnych z Wykazem nie podlegają akceptacji przez Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji; 2) odbiegających od zapisów Wykazu wymagają uzyskania każdorazowej akceptacji Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. 3. Wnioski dotyczące propozycji zmian w Wykazie dowódcy (dyrektorzy, kierownicy, komendanci i szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zgłaszają do Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

15 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 146, 147 DECYZJA Nr 208/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z pkt 4 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) i 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2 oraz z 2008 r. Nr 25, poz. 321) dla upamiętnienia zasług w służbie dla Ojczyzny gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila ustala się, co następuje: 1. Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych przyjmuje imię patrona gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila. 2. Ustanawia się doroczne Święto Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych w dniu 6 września. 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Wychowania i Promocji Obronności 147 DECYZJA Nr 209/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji 229/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką, Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. 2. Zatwierdza się: 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;* 2) wzór legitymacji, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.* 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

16 Departament Budżetowy Poz. 148 DECYZJA Nr 212/MON z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz. 116 i Nr 11, poz.121), wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2) załącznik Nr 5 Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2009 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji; 3) załącznik Nr 9 Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

17 783 Poz. 148 Załączniki do decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2009 r. (poz. 148) Załącznik Nr 1 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Siły Powietrzne Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Podróże służbowe zagraniczne ROZDZIAŁ Centralne wsparcie Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Składki na ubezpieczenia społeczne Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Podróże służbowe krajowe

18 784 Poz. 148 Załącznik Nr (1 cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zakup materiałów i wyposażenia ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 0 ROZDZIAŁ Pozostała działalność Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy

19 785 Poz. 148 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ DZIAŁ 752 Obrona narodowa ROZDZIAŁ Wojska Lądowe Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Siły Powietrzne Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych.oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Podróże służbowe zagraniczne ROZDZIAŁ Centralne wsparcie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Wynagrodzenia osobowe pracowników Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne

20 786 Poz. 148 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ DZIAŁ 752 Obrona narodowa ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Wynagrodzenia osobowe pracowników Podróże służbowe krajowe ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Pozostała działalność Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zaw.i nadterm. oraz funkcjonariuszy DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ DZIAŁ 752 Obrona narodowa ROZDZIAŁ Centralne wsparcie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe Zakup materiałów i wyposażenia

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 287 DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Departament Budżetowy 14 86 DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 24 103 DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Dz.Urz.MON.2014.305 DEYZJA Nr 375/MON MINISTRA ORONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 20 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 2014 r.) Departament

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 985 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 października 2007 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 196 Nr 431/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: DZIENNIK 327 URZĘDOWY Treść: Poz.: Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Nr 4 47 Nr 14/MON z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. 454 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2011 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 22 ZARZĄDZENIA: 240 Nr 40/MON z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji izb zatrzymań... 1062 241 Nr

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 września 2009 r. Nr 15 ZARZĄDZENIE: 171 Nr 33/MON z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 117 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Nr 18 Z A R Z Ą D Z E N I A : 258 Nr 44/MON z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 23 października 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 23 października 2009 r. Nr 18 DECYZJE: 201 Nr 330/MON z dnia 22 września 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009..........

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 7 DECYZJE: 85 Nr 97/MON z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu

Bardziej szczegółowo

ANEKS. z dnia 22 czerwca 2010 r.

ANEKS. z dnia 22 czerwca 2010 r. 843 173 ANEKS z dnia 22 czerwca 2010 r. DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI RESORTU OBRONY NARODOWEJ 1. W Porozumieniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1189 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 16 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 202 Nr 23/MON z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

Dz.Urz.MON DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na

Dz.Urz.MON DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na Dz.Urz.MON.1. DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA ORONY NARODOEJ z dnia 9 września 1 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 1 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 1 r.) Departament Kadr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 180 Nr 19/MON z dnia 18 października 2005 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

A W DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ROK 2001

A W DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ROK 2001 WD A W 1 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ ROK 2001 2 Skor orowidz alfabety betyczn czny do Dziennika Urzędo ędowego o Ministra Obron ony Narodo odowej Rok 2001 (Numery 1 22) Skróty oznaczają:

Bardziej szczegółowo

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi nr jednostki termin lp. oddział regionalny nazwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: $Ã: Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY :' MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2003 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 94 Nr 58/MON z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. między. Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Pomocy Poszkodowanym. w Wojskowych Operacjach Pokojowych poza

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY. między. Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Pomocy Poszkodowanym. w Wojskowych Operacjach Pokojowych poza Departament Wychowania i Promocji Obronności 137 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY między Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Pomocy Poszkodowanym w Wojskowych Operacjach Pokojowych poza Granicami Polski oraz

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 739 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 137 Nr 16/MON z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Nr 2 ZARZĄDZENIA: 15 Nr 5/MON z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 lipca 2004 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 lipca 2004 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 14 lipca 2004 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 74 Nr 147/MON z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przekazania Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r.

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1295 URZĘDOWY Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 265 Nr 31/MON z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 marca 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 marca 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 marca 2011 r. Nr 5 ZARZĄDZENIA: 54 Nr 8/MON z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK

I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK I. WYDATKI GMINY MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział N a z w a Kwota w złotych 1 2 3 4 5 6 1. 750 Administracja publiczna 644 000 75011 Urzędy wojewódzkie 644 000 547 433 83 155 13 412 2. 751 Urzędy naczelnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r.

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 7 Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 177 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r.

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r. MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 9 Departament Budżetowy 689 122 DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 110 DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Brygady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r.

DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. 151 DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 marca 2010 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 marca 2010 r. Treść: Poz.: Warszawa, dnia 26 marca 2010 r. Nr 4 ZARZĄDZENIA: 39 Nr 10/MON z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadania Wojskowemu Centrum Edukacji Obywatelskiej statutu jednostki budżetowej... 356 40 Nr

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 153 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2017 r.

DECYZJA Nr 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2017 r. Warszawa, dnia 14 lipca 2017 r. Poz. 158 Sekretarz Stanu w MON DECYZJA Nr 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów

Bardziej szczegółowo

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr 6 ZARZĄDZENIA: 68 Nr 11/MON z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r. Generalny Zarząd Logistyki P4 183 DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów, centralnych organów logistycznych, a także

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 czerwca 2004 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 21 czerwca 2004 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2004 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 53 Nr 12/MON z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Wojskowego Nr 99 w Helu...

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 108 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 6 maja 2009

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r.

DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 listopada 2014 r. Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 367 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 454/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

Nr 22 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 grudnia 2006 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2006 r. Nr 22. TREŚĆ: Poz.

Nr 22 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 grudnia 2006 r. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2006 r. Nr 22. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 276 Nr 472/MON z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję budżetową

Bardziej szczegółowo

KURSY KWALIFIKACYJNE NA KOLEJNY STOPIEŃ WOJSKOWY 2017

KURSY KWALIFIKACYJNE NA KOLEJNY STOPIEŃ WOJSKOWY 2017 CZĘŚĆ OGÓLNA CZĘŚC SPECJALISTYCZNA KURSY KWALIFIKACYJNE NA KOLEJNY STOPIEŃ WOJSKOWY 2017 TERMIN REALIZACJI Lp. TURNUS NAZWA KURSU UCZESTNICY MIEJSCE REALIZACJI CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ KURSU 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2004 r. Nr 18* TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 191 Nr 33/MON z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE

WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE W O J S K O W A K O M E N D A U Z U P E L N I E Ń W B Y D G O S Z C Z Y WOJSKOWE SZKOLNICTWO ZAWODOWE ROK ADADEMICKI 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. WYKAZ UCZELNI PROWADZĄCYCH NABÓR NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r. Departament Budżetowy 21 DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej OPRACOWAŁ kpt. mgr inż. Ireneusz WILIŃSKI

Bardziej szczegółowo