MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r."

Transkrypt

1 A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Nr 24/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania wspólnej Komisji Dyscyplinarnej oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla nadzorowanych medycznych jednostek badawczo-rozwojowych Nr 25/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej DECYZJE: 137 Nr 192/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych Nr 193/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Nr 194/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni Nr 195/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 9. dywizjonu przeciwlotniczego Nr 196/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 6. Ośrodka Przechowywania Sprzętu Nr 197/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Nr 198/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Nr 201/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r Nr 207/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania, wprowadzenia i aktualizacji Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej (ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

2 768 Poz Nr 208/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych Nr 209/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej Nr 212/MON z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 215/MON z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad metodycznych opracowania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej oraz wartości pieniężnych norm rzeczowych OBWIESZCZENIE: 150 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących wraz z zakresami udzielonej tym jednostkom akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) KOMUNIKAT: Komunikat o wydanych aktach prawnych opatrzonych cechą MON, nieogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej w II kwartale 2009 r Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 134 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 1. W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 11, poz. 127, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 18, poz. 237 i Nr 24, poz. 295) w 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

3 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 135 ZARZĄDZENIE Nr 24/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania wspólnej Komisji Dyscyplinarnej oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego dla nadzorowanych medycznych jednostek badawczo-rozwojowych Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) oraz w związku z 6 ust. 1 i 2, 7 i 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1264) zarządza się, co następuje: 1.1. Powołuje się wspólną Komisję Dyscyplinarną, zwaną dalej Komisją, dla: 1) Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, zwanego dalej WIM ; 2) Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, zwanego dalej WIML ; 3) Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii imienia Generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie, zwanego dalej WIHE. 2. Komisja działa w składzie: 1) Przewodniczący doc. dr hab. n. med. Mirosław Dziuk z WIM; 2) Zastępca Przewodniczącego doc. dr hab. n. med. Marek Kowalczyk z WIHE; 3) Członkowie: a) prof. dr hab. n. med. Anna Jung z WIM, b) prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański z WIM, c) prof. dr hab. n. med. Marek Prost z WIML, d) doc. dr hab. n. med. Piotr Hendzel z WIM, e) ppłk doc. dr hab. n. med. Ireneusz Kantor z WIM. 2. Na Rzecznika Dyscyplinarnego do udziału w postępowaniach przed Komisją wyznacza się doc. dr. hab. n. med. Henryka Zielińskiego z WIM. 3. Obsługę prac Komisji zapewnia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

4 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Poz. 136, 137 ZARZĄDZENIE Nr 25/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W załączniku Nr 14 do zarządzenia Nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 25, poz. 260 i z 2009 r. Nr 1, poz. 1) 4 otrzymuje brzmienie: 4. Obszarem działania Oddziału jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium Państw Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz Departament Kadr 137 DECYZJA Nr 192/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych Na podstawie 1 pkt 9 lit. a i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 14 i 19 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm. 1) ) ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie modeli przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 142) wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) zestawienie nazw stanowisk służbowych według stopni etatowych, grup uposażenia i numerów identyfikacyjnych stanowisk, a także z uwzględnieniem, w razie potrzeby, zaszeregowania do danego pionu funkcjonalnego: dowódczego, sztabowego lub innego, określonego przez gestora korpusu osobowego (grupy osobowej) i uzgodnionego z Dyrektorem Departamentu Kadr; ; 2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3. Objaśnienia określeń użytych w przykładowych ogólnych modelach przebiegu służby 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, Poz i Nr 208, poz oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157.

5 771 Poz. 137 oficerów i podoficerów zawodowych przedstawia załącznik Nr 1 do decyzji. Przykładowe formy graficzne ogólnego modelu przebiegu służby oficerów oraz podoficerów, a także propozycję formy graficznej modelu przebiegu służby oficerów, wypełnioną danymi, przedstawiają odpowiednio załączniki Nr 2 4 do decyzji. ; 3) w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia i ppkt 1 otrzymują brzmienie: 5. Dane niezbędne do opracowania przez gestorów korpusów osobowych (grup osobowych) modeli przebiegu służby żołnierzy zawodowych, określone przez Dyrektora Departamentu Kadr, udostępnią: 1) Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P 1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie danych etatowych; ; 4) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r., przeprowadzi dodatkowe szkolenia dla ustalonych przez Dyrektora Departamentu Kadr użytkowników oraz udostępni gestorom korpusów osobowych (grup osobowych) opracowaną wersję elektroniczną ogólnych modeli przebiegu służby. Modele przebiegu służby w wersji elektronicznej, po zintegrowaniu z systemem informatycznym pk. KA- DRA, mają zapewniać bezpośredni dostęp do modułu ewidencyjno-kadrowego oraz modułu kart opisu stanowisk służbowych. ; 5) pkt 9-12 otrzymują brzmienie: 9. Gestorzy korpusów osobowych (grup osobowych), w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Kadr, na podstawie otrzymanego z Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, w wersji elektronicznej, modelu ogólnego oraz danych, o których mowa w pkt 5, wykonają, w terminie do dnia 30 września 2009 r., wstępną wersję modeli przebiegu służby żołnierzy zawodowych właściwych korpusów osobowych (grup osobowych). 10. Gestorzy korpusów osobowych (grup osobowych), przy udziale Departamentu Kadr, Departamentu Informatyki i Telekomunikacji oraz Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., przetestują funkcjonowanie opracowanej wersji elektronicznej modelu przebiegu służby w wybranych przez Dyrektora Departamentu Kadr komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej. 11. Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, na wniosek Dyrektora Departamentu Kadr, w terminie do dnia 31 marca 2010 r., dokona niezbędnych korekt w elektronicznej wersji modeli przebiegu służby wynikających z przeprowadzonego testowania, o którym mowa w pkt Pełne wdrożenie poprawionej wersji elektronicznej ogólnego modelu przebiegu służby u gestorów korpusów osobowych (grup osobowych), ustala się na dzień 30 czerwca 2010 r. ; 6) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 14. Dyrektor Departamentu Kadr, do dnia 30 czerwca 2009 r., wyda wytyczne, w których określi zasady posługiwania się modelami przebiegu służby korpusów osobowych (grup osobowych) w działalności służbowej. ; 7) tytuły załączników Nr 1 4 do decyzji otrzymują odpowiednio brzmienie: a) Objaśnienia określeń używanych w przykładowych ogólnych modelach przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych, b) Przykładowy ogólny model przebiegu służby w korpusie oficerów na poszczególnych stanowiskach służbowych, c) Przykładowy ogólny model przebiegu służby w korpusie podoficerów zawodowych na poszczególnych stanowiskach służbowych, d) Przykładowy model przebiegu służby w korpusie oficerów na poszczególnych stanowiskach służbowych ; 8) uchyla się załącznik Nr 5 do decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

6 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Poz. 138 DECYZJA Nr 193/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie 1 pkt 8 lit. c oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z decyzją Nr 258/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie powołania resortowego Zespołu do spraw wdrażania systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 143 oraz z 2008 r. Nr 4, poz. 32) w celu wdrożenia przedmiotowego systemu ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 318/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 175 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 22) wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 1 w części Etapy wdrażania kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w tytule Etap I. lata w pkt 1 w ppkt 1 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: 69 pplot. Leszno od dnia 1 sierpnia 2009 r., ; 2) w załączniku Nr 2: a) po lp. 8 dodaje się lp. 8a w brzmieniu: 8 a. Zlecenie żywienia stanu osobowego 2 bdow ŚOW Komendant 2 WOG Wrocław Szef Szef. Sł. Żywn. IWsp SZ od czerwca b) lp. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Zlecenie żywienia stanu osobowego 69 pplot. Leszno Szef G 4 DWLąd. Leszno Szef Szef. Sł. Żywn. IWsp SZ od sierpnia 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

7 773 Poz. 139, 140 Departament Wychowania i Promocji Obronności 139 DECYZJA Nr 194/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni. 2. Zatwierdza się: a) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji,* b) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.* 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Wychowania i Promocji Obronności 140 DECYZJA Nr 195/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 9. dywizjonu przeciwlotniczego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, 9. dywizjonu przeciwlotniczego. 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.* 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

8 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 141, 142 DECYZJA Nr 196/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 6. Ośrodka Przechowywania Sprzętu Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką oraz proporczyk na beret, zwany dalej proporczykiem, 6. Ośrodka Przechowywania Sprzętu. 2. Zatwierdza się: 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;* 2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;* 3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;* 4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.* 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Wychowania i Promocji Obronności 142 DECYZJA Nr 197/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia. 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.* 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

9 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 143, 144 DECYZJA Nr 198/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.* 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką,1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. 2. Zatwierdza się: 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;* Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Kadr 144 DECYZJA Nr 201/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2009 r., ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 514/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 284 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 56) wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 2 w ppkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: b) dla studentów cywilnych uczelni medycznych na kolejne lata studiów; ; 2) załączniki Nr 1-3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

10 776 Poz. 144 Załączniki do decyzji Nr 201/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2009 r. (poz. 144) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010 W TYM DLA POTRZEB: Lp. Uczelnia i kierunek kształcenia Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA DGW INSPEKTORAT WSPARCIA SZ P2 SG WP R A Z E M 1 WAT elektronika i telekomunikacja lotnictwo i kosmonautyka geodezja i kartografia, specjalność: meteorologia elektronika i telekomunikacja informatyka elektronika i telekomunikacja geodezja i kartografia, specjalność: pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej 22 SIŁ POWIETRZNYCH ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ mechatronika 32 PRZECIWLOTNICZY mechanika i budowa maszyn 34 chemia 36 INŻYNIERII WOJSKOWEJ OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA G radiotechniczna H ubezpieczenia lotów J inżynieryjno-lotnicza J inżynieryjno-lotnicza F meteorologiczna B C D B eksploatacji systemów łączności projektowoprogramowa informatyki eksploatacji systemów informatycznych rozpoznania i zakłóceń elektronicznych C geograficzna 8 8 B przeciwlotniczych zestawów rakietowych T techniczna T techniczna A rozpoznania i likwidacji skażeń A ogólnologistyczna logistyka transportu i ruchu C wojsk 38 LOGISTYKI budownictwo D infrastruktury mechanika i budowa maszyn T techniczna 7 7 RAZEM W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ AMW nawigacja B pokładowa MARYNARKI 24 mechanika WOJENNEJ T techniczna i budowa maszyn RAZEM W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 45 45

11 777 Poz. 144 Załącznik Nr 1 (cd.) W TYM DLA POTRZEB: Lp. Uczelnia i kierunek kształcenia Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA DGW INSPEKTORAT WSPARCIA SZ P2 SG WP R A Z E M 20 WOJSK LĄDOWYCH B pancernozmechanizowana D rakietowa i artylerii WSO WL zarządzanie 30 ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ 32 PRZECIWLOTNICZY A 34 INŻYNIERII WOJSKOWEJ A rozpoznania ogólnego artylerii przeciwlotniczej A saperska B przeprawowa C drogowo-mostowa RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH WSO SP lotnictwo i kosmonautyka 22 SIŁ POWIETRZNYCH B pilotów 1/ C nawigatorów E ruchu lotniczego RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH / Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w trakcie procesu kwalifikacyjnego. ROZDZIELNIK liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia stacjonarne rekrutowanych spośród studentów cywilnych uczelni medycznych w 2009 roku Załącznik Nr 2 Lp. Nazwa uczelni DLA POTRZEB INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Kod i nazwa korpusu osobowego LIMIT MIEJSC OGÓŁEM LIMIT MIEJSC 1 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/ 40 MEDYCZNY 100 MEDYCZNY OGÓŁEM LIMIT MIEJSC 140 1/ Kształcenie specjalistyczne prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi

12 778 Poz. 144 Załącznik Nr 3 ZESTAWIENIE liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2009 roku W TYM DLA POTRZEB: CZAS TRWANIA STUDIUM OFICERSKIEGO Lp. Uczelnia Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA DOWÓDZTWO GARNIZONU ŻANDARMERIA WOJSKOWA INSPEKTORAT WSPARCIA SZ DEPARTAMENT PRAWNY WOJSKA SPECJALNE SWW SKW R A Z E M 3 miesiące 8,5 miesiąca 12 miesięcy 20 miesięcy 20 WOJSK LĄDOWYCH B pancerno- -zmechanizowana X D rakietowa i artylerii X 28 ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI B eksploatacji systemów łączności X 32 PRZECIWLOTNICZY A 34 artylerii prezeciwlotniczej X INŻYNIERII A saperska X WOJSKOWEJ B przeprawowa X 36 OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA A rozpoznania i likwidacji skażeń X 1 WSO WL 38 LOGISTYKI A ogólnologistyczna 5/ X ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 1/ SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ A dochodzeniowo- -śledcza 5/ 7 7 X B prewencji 5/ 5 5 X C 50 FINANSOWY A operacyjno- -rozpoznawcza 5/ 5 5 X C obsługi prawnej 4/ X ekonomiczno- -finansowa 4/ X A ogólnowychowawcza 8 8 X 52 WYCHOWAWCZY 40 MEDYCZNY 2/ C D psychologii wychowania orkiestr i zespołów estradowych 5/ 5 5 X 1 1 X X A lekarzy 5/ B lekarzy dentystów 5/ C weterynarii 5/ X 42 WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO D farmaceutów 4/ 1 1 X A B wywiadu wojskowego 5/ kontrwywiadu wojskowego 5/ 5 5 X X 4 4 X X RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH

13 779 Poz. 144 Załącznik Nr 3 (cd.) W TYM DLA POTRZEB: CZAS TRWANIA STUDIUM OFICERSKIEGO Lp. Uczelnia Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE MARYNARKA WOJENNA DOWÓDZTWO GARNIZONU ŻANDARMERIA WOJSKOWA INSPEKTORAT WSPARCIA SZ DEPARTAMENT PRAWNY WOJSKA SPECJALNE SWW SKW R A Z E M 3 miesiące 8,5 miesiąca 12 miesięcy 20 miesięcy B pilotów 3/ X C nawigatorów X E ruchu lotniczego X 2 WSO SP 22 SIŁ POWIETRZNYCH 32 PRZECIWLOTNICZY F meteorologiczna X G radiotechniczna 5 5 X H ubezpieczenia lotów X J inżynieryjno- lotnicza X J inżynieryjno- lotnicza X B przeciwlotniczych zestawów rakietowych X T techniczna X RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH / Kształcenie dla podoficerów zawodowych posiadających tytuł zawodowy magistra pełniących służbę na stanowiskach w korpusie osobowym żandarmerii wojskowej; 2/ Kształcenie specjalistyczne prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi; 3/ Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w trakcie procesu kwalifikacyjnego; 4/ Limit naboru zrealizowany w styczniu 2009 roku; 5/ Limit naboru zrealizowany w kwietniu 2009 roku.

14 Departament Informatyki i Telekomunikacji Poz. 145 DECYZJA Nr 207/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie opracowania, wprowadzenia i aktualizacji Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 2 ust. 1 pkt 6 decyzji Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 36 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 16) ustala się, co następuje: W resorcie obrony narodowej obowiązują jednolite wymagania eksploatacyjno-techniczne dotyczące sprzętu informatyki i oprogramowania powszechnego użytku opisane odpowiednimi specyfikacjami technicznymi, które określa Wykaz obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej, zwany dalej Wykazem. 2. Wykaz opracowuje, zatwierdza, wprowadza i aktualizuje Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, w uzgodnieniu z dyrektorem (prezesem) instytucji centralnie realizujących zadania rzeczowe. 3. Wykaz podlega aktualizacji co najmniej jeden raz w roku w terminie do dnia 31 grudnia oraz publikacji na stronie internetowej Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Dowódcy (dyrektorzy, kierownicy, komendanci i szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, uczestniczący w procesie planowania oraz realizacji zakupów sprzętu informatyki i oprogramowania obowiązani są do stosowania Wykazu. 2. Specyfikacje techniczne sprzętu informatyki i oprogramowania opracowane na potrzeby planowanych oraz realizowanych zakupów o parametrach: 1) zgodnych z Wykazem nie podlegają akceptacji przez Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji; 2) odbiegających od zapisów Wykazu wymagają uzyskania każdorazowej akceptacji Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. 3. Wnioski dotyczące propozycji zmian w Wykazie dowódcy (dyrektorzy, kierownicy, komendanci i szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej zgłaszają do Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji. 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

15 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 146, 147 DECYZJA Nr 208/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z pkt 4 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) i 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2 oraz z 2008 r. Nr 25, poz. 321) dla upamiętnienia zasług w służbie dla Ojczyzny gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila ustala się, co następuje: 1. Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych przyjmuje imię patrona gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila. 2. Ustanawia się doroczne Święto Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych w dniu 6 września. 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Wychowania i Promocji Obronności 147 DECYZJA Nr 209/MON z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji 229/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej odznaką, Wielkopolskiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej. 2. Zatwierdza się: 1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;* 2) wzór legitymacji, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.* 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.* 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich * Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

16 Departament Budżetowy Poz. 148 DECYZJA Nr 212/MON z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje: 1. W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz. 116 i Nr 11, poz.121), wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 4 Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów, ulegają zmianie wydatki o kwoty: a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji, b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2) załącznik Nr 5 Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2009 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji; 3) załącznik Nr 9 Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

17 783 Poz. 148 Załączniki do decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2009 r. (poz. 148) Załącznik Nr 1 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 0 DZIAŁ 752 Obrona narodowa 0 ROZDZIAŁ Wojska Lądowe Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Siły Powietrzne Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Podróże służbowe zagraniczne ROZDZIAŁ Centralne wsparcie Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Żandarmeria Wojskowa Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Składki na ubezpieczenia społeczne Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Podróże służbowe krajowe

18 784 Poz. 148 Załącznik Nr (1 cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zakup materiałów i wyposażenia ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 0 ROZDZIAŁ Pozostała działalność Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy

19 785 Poz. 148 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA Wyszczególnienie Wydatki realizowane DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych OGÓŁEM CZĘŚĆ DZIAŁ 752 Obrona narodowa ROZDZIAŁ Wojska Lądowe Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych ROZDZIAŁ Siły Powietrzne Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Marynarka Wojenna Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych.oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Podróże służbowe zagraniczne ROZDZIAŁ Centralne wsparcie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Wynagrodzenia osobowe pracowników Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne

20 786 Poz. 148 Załącznik Nr 2 (cd.) Wyszczególnienie Wydatki realizowane ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Zabezpieczenie wojsk Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa OGÓŁEM CZĘŚĆ DZIAŁ 752 Obrona narodowa ROZDZIAŁ Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Wynagrodzenia osobowe pracowników Podróże służbowe krajowe ROZDZIAŁ Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy ROZDZIAŁ Pozostała działalność Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zaw.i nadterm. oraz funkcjonariuszy DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych OGÓŁEM CZĘŚĆ DZIAŁ 752 Obrona narodowa ROZDZIAŁ Centralne wsparcie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ROZDZIAŁ Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe ROZDZIAŁ Wojskowe Misje Pokojowe Zakup materiałów i wyposażenia

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo