MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Nr 48/MON z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu 23. Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu w Lądku-Zdroju Nr 49/MON z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżeto wej pod nazwą Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Nr 50/MON z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie korzystania w resorcie obrony narodowej ze służbowych kart płatniczych D E C Y Z J E : 227 Nr 321/MON z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 3. dywizjon przeciwlotniczy 8. pułku przeciwlotniczego Nr 322/MON z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 2. kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy Nr 323/MON z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w prasę oraz dzienniki urzędowe komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej Nr 324/MON z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Nr 325/MON z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Regionalnego Węzła Łączności w Poznaniu Nr 328/MON z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dorocznego Święta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie Nr 330/MON z dnia 27 sierpnia 2010 r. o zmianie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia Nr 331 /MON z dnia 27 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok Nr 332/MON z dnia 30 sierpnia 2010 r. uchylająca decyzję w sprawie użytkowania służbowych kart kredytowych w Ministerstwie Obrony Narodowej Nr 333/MON z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

2 978 Poz. 223 O B W I E S Z C Z E N I E : 237 Z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji, wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu akredytacji OiB oraz zmiany oznaczenia adresata decyzji zmieniającej decyzję o zmianie zakresu akredytacji OiB P O R O Z U M I E N I E : 238 Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Polskim Związkiem Krótkofalowców zawarte w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2010 r Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 223 ZARZĄDZENIE Nr 47/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki o numerach 2 i 46 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm. 2) ), wprowadza się następujące zmiany: 1) w statucie 1 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Lublinie w 10 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) oddział kliniczny ginekologii i endokrynologii ginekologicznej; ; 2) w statucie Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Warszawie: a) w 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3) Nadzór nad działalnością Przychodni sprawuje w imieniu Ministra Obrony Narodowej Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia., b) w 4 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 1a) szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa Dyrektor w regulaminie porządkowym Przychodni.. 2. W statucie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Szczecinie, stanowiącym załącznik o numerze 3 do zarządzenia Nr 26/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz ) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296, z 2009 r. Nr 1, poz. 6, Nr 2, poz. 18 i 20, Nr 7, poz. 80, Nr 14, poz. 154, Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 10 i 11 i Nr 4, poz. 40.

3 979 Poz. 223, 224 nadania szpitalom wojskowym statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 205, z późn. zm. 3) ), w 10 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się pkt 15, 18, 20b i c; 2) w pkt 22 lit. b otrzymuje brzmienie: b) pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), ; 3) w pkt 25 w ppkt 2: a) uchyla się lit. i, j, x, dd, jj, mm, pp, qq, rr i ss, b) dodaje się lit. tt i uu w brzmieniu: tt) alergologiczna dla dzieci, uu) chorób płuc dla dzieci. ; 4) dodaje się pkt 33 w brzmieniu: 33) przychodnia stomatologiczna z gabinetami: a) gabinet stomatologii zachowawczej z endodoncją, b) gabinet chirurgii stomatologicznej, c) gabinet protetyki stomatologicznej, d) gabinet ortodoncji.. 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 224 ZARZĄDZENIE Nr 48/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu 23. Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu w Lądku-Zdroju Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu w Lądku-Zdroju nadaje się statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 192). 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 13, poz. 147, z 2009 r. Nr 7, poz. 80 i Nr 15, poz. 171 oraz z 2010 r. Nr 2, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, poz * Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

4 Departament Infrastruktury Poz. 225 ZARZĄDZENIE Nr 49/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) ustala się, co następuje: Tworzy się instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwany dalej Zakładem, mogącą posługiwać się nazwą skróconą ZIOTP. 2. Za dzień rozpoczęcia działalności Zakładu uważa się dzień uzyskania przez Zakład osobowości prawnej Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Obszar działania Zakładu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Zakład współpracuje z organami i instytucjami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i jego państw członkowskich. 3. Organem założycielskim Zakładu jest Minister Obrony Narodowej. 4. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, dla których przewidziano stanowiska pracy w tworzonej instytucji gospodarki budżetowej Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego stają się pracownikami tej instytucji na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 1) ) Upoważnia się Dyrektora Zakładu lub kierownika grupy organizacyjnej Zakładu do zgłoszenia Zakładu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. 2. Dyrektor Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej: 1) powoła grupę organizacyjną Zakładu; 2) określi zakres czynności i harmonogram pracy grupy organizacyjnej Zakładu; 3) sprawuje nadzór nad przebiegiem organizacji Zakładu; 4) powiadomi o dokonanych zmianach organizacyjnych właściwe organy i komórki Komitetu Infrastruktury Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO); 5) w terminie do 30 stycznia 2011 r. złoży meldunek Ministrowi Obrony Narodowej o zrealizowaniu zadań dotyczących utworzenia instytucji gospodarki budżetowej. 6. W terminie 30 dni od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia, Dyrektor Departamentu Infrastruktury zawrze w imieniu Skarbu Państwa Ministra Obrony Narodowej z Zakładem porozumienie regulujące wszelkie aspekty relacji pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Obrony Narodowej a Zakładem, w tym w szczególności zasady, tryb i formę zlecania zadań publicznych i ich rozliczania, zasady ustalania wynagrodzenia przysługującego Zakładowi z tego tytułu, a także w porozumieniu z Dyrektorem 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,poz. 1001, Nr 120, poz i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz i Nr 219, poz oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655 i Nr 135, poz. 912.

5 981 Poz. 225, 226 Departamentu Budżetowego, zasady ustalania wysokości dotacji oraz tryb jej przekazywania i rozliczania. 7. Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury w porozumieniu z Dowódcą Garnizonu Warszawa, niezwłocznie po uzyskaniu przez Zakład wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zawrze z Zakładem umowę nieodpłatnego użyczenia, zajmowanej dotychczas przez likwidowany zakład budżetowy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, części budynku w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 28A wraz z prawem dysponowania miejscami parkingowymi, w kompleksie wojskowym K-34 i K Zakładowi nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.* 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Budżetowy 226 ZARZĄDZENIE Nr 50/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie korzystania w resorcie obrony narodowej ze służbowych kart płatniczych Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835), w celu ustalenia sposobu dokonywania w resorcie obrony narodowej wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych, zarządza się, co następuje: 1. Zarządzenie określa: 1) funkcje, stanowiska i zakres obowiązków służbowych uprawniających do korzystania ze służbowej karty płatniczej; 2) tryb i warunki przyznawania służbowej karty płatniczej i ustalania wysokości miesięcznych limitów wydatków; 3) rodzaje towarów i usług, za które może być dokonywana zapłata za pomocą służbowej karty płatniczej; 4) przypadki, kiedy może być dokonana wypłata gotówki za pomocą służbowej karty płatniczej; 5) sposób prowadzenia ewidencji wydanych służbowych kart płatniczych; 6) sposób i terminy rozliczania płatności dokonanych przy wykorzystaniu służbowej karty płatniczej. 2. Użyte w zarządzeniu określenie służbowa karta płatnicza oznacza kartę płatniczą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm. 1) ) Funkcje, stanowiska oraz zakres obowiązków służbowych wymagające dokonywania wydatków, o których mowa w 6 ust. 2, uprawniają do korzystania ze służbowej karty płatniczej. 2. Służbowe karty płatnicze wydawane są osobom pełniącym funkcje, zajmującym stanowiska lub wykonującym obowiązki służbowe, o których mowa w ust. 1, na ich wniosek lub z urzędu Wniosek o wydanie służbowej karty płatniczej, o którym mowa w 3 ust. 2, składa się do * Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym. 1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1170, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 21, poz. 1264, Nr 146, poz i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz i nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz i Nr 201, poz oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226.

6 982 Poz. 226 właściwego dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, z zastrzeżeniem ust Jeżeli o wydanie służbowej karty płatniczej występuje dysponent środków budżetu państwa trzeciego stopnia, adresatem wniosku, o którym mowa w 3 ust. 2, oraz stroną umowy, o której mowa w 5 ust. 1, jest jego bezpośredni przełożony. 3. Wniosek o wydanie służbowej karty płatniczej powinien zawierać informacje dotyczące pełnionej funkcji, zajmowanego stanowiska lub wykonywanych obowiązków służbowych uzasadniające posiadanie służbowej karty płatniczej oraz planowaną wysokość wydatków realizowanych przy jej użyciu. 4. Wniosek o wydanie służbowej karty płatniczej podlega opiniowaniu przez głównego księgowego dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie możliwości przydzielenia limitu dla służbowej karty płatniczej oraz celowości wydania służbowej karty płatniczej, mając na uwadze w szczególności: 1) zakres realizowanych zadań przy użyciu służbowej karty płatniczej; 2) możliwość realizacji wydatków w innej formie bezgotówkowej; 3) analizę ponoszonych przez dysponenta środków budżetu państwa wydatków na obsługę służbowych kart płatniczych; 4) wysokość miesięcznego limitu wydatków Służbową kartę płatniczą, przyznaną na wniosek lub z urzędu, wydaje właściwy dysponent środków budżetu państwa trzeciego stopnia po zawarciu z osobą, o której mowa w 3 ust. 2, umowy określającej w szczególności: 1) zasady odpowiedzialności materialnej oraz tryb postępowania w przypadku naruszenia zasad korzystania ze służbowej karty płatniczej określonych w umowie lub przez właściwy bank; 2) okres na jaki przyznawana jest służbowa karta płatnicza; 3) wysokość miesięcznego limitu wydatków oraz możliwość jego zwiększenia; 4) rodzaje wydatków, które mogą być dokonywane za pomocą służbowej karty płatniczej; 5) przypadki, w których może nastąpić wypłata gotówki za pomocą służbowej karty płatniczej. 2. Odwołanie z pełnionej funkcji, zwolnienie z zajmowanego stanowiska, wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub zaprzestanie realizacji zadań służbowych stanowiących podstawę jej wydania powoduje obowiązek niezwłocznego zwrotu służbowej karty płatniczej. 3. Odstępowanie służbowej karty płatniczej innej osobie w celu dokonywania płatności za towary i usługi, których mowa w 6 ust. 2, jest niedozwolone i skutkuje zablokowaniem oraz poleceniem zwrotu służbowej karty płatniczej Za pomocą służbowej karty płatniczej można dokonywać wydatków wyłącznie o charakterze służbowym. 2. Służbowe karty płatnicze służą do dokonywania płatności za towary i usługi związane z: 1) krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi; 2) wydatkami okolicznościowymi i reprezentacyjnymi; 3) obsługą delegacji zagranicznych; 4) obsługą jednostek wojskowych w związku z ich użyciem lub pobytem poza granicami państwa; 5) wykonywaniem innych zadań służbowych, w przypadku braku możliwości dokonywania płatności w innej formie bezgotówkowej. 3. Wypłata gotówki za pomocą służbowej karty płatniczej może być dokonana jedynie w przypadku, gdy umowa, o której mowa w 5 ust. 1, przewiduje taką możliwość oraz gdy nie ma możliwości dokonania płatności w formie bezgotówkowej Ewidencję służbowych kar płatniczych prowadzi dysponent środków budżetu państwa trzeciego stopnia, który je wydał. Ewidencja powinna być prowadzona w sposób zapewniający w szczególności ustalenie ilości wydanych służbowych kart płatniczych, osób uprawnionych do korzystania z nich, przyznanych miesięcznych limitów wydatków oraz okresów na jaki służbowe karty płatnicze zostały wydane. 2. Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji wydanych służbowych kart płatniczych mogą określić dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia Każda płatność dokonana służbową kartą płatniczą musi być udokumentowana przez przedstawienie rachunku lub faktury oraz wydrukowanego przez terminal potwierdzenia dokonania płatności. Kwota wynikająca z rachunku lub faktury musi być zgodna z kwotą na potwierdzeniu dokonania płatności wydrukowanym przez terminal. 2. Wydatki zrealizowane gotówką wypłaconą za pomocą służbowej karty płatniczej dokumentuje się w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3. Niewykorzystana kwota wypłaconej przy użyciu służbowej karty płatniczej gotówki podlega zwrotowi, w terminie, o którym mowa w ust. 5, w złotych polskich według kursu sprzedaży waluty zastosowanego przez bank prowadzący obsługę rachunku bankowego, do którego wydana została służbowa karta płatnicza.

7 983 Poz. 226, W przypadku braku możliwości uzyskania wydrukowanego przez terminal potwierdzenia dokonania płatności, dopuszczalne jest złożenie oświadczenia w sprawie wysokości kwoty gotówki wypłaconej za pomocą służbowej karty płatniczej. 4. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami regulującymi podróże służbowe dopuszczalne jest, zamiast rachunku lub faktury, złożenie określonych w tych przepisach oświadczeń. 5. Osoba dokonująca płatności służbową kartą płatniczą zobowiązana jest do przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności, z zastrzeżeniem ust W przypadku płatności dokonanych służbową kartą płatniczą w związku z podróżą służbową termin, o którym mowa w ust. 5, wynosi 7 dni od dnia zakończenia krajowej podróży służbowej i 14 dni od dnia zakończenia zagranicznej podróży służbowej. 7. Wydatki realizowane przy użyciu służbowych kart płatniczych podlegają zasadom określonym w przepisach dotyczących zamówień publicznych. 8. Szczegółowe zasady korzystania ze służbowych kart płatniczych, w tym dokonywania i dokumentowania wydatków oraz obiegu dokumentów, mogą określić dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia Do służbowych kart płatniczych wydanych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia mają zastosowanie następujące zasady: 1) służbowe karty płatnicze podlegają zwrotowi po upływie terminu ich ważności lub w związku z ustaniem przesłanek uzasadniających ich wydanie; 2) osoby korzystające ze służbowych kart płatniczych zobowiązane są do zawarcia umów, o których mowa w 5 ust. 1, w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, o ile umowy takie nie zostały zawarte na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. 2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 skutkuje zablokowaniem i poleceniem zwrotu służbowej karty płatniczej. 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Wychowania i Promocji Obronności 227 DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 3. dywizjon przeciwlotniczy 8. pułku przeciwlotniczego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) ustala się, co następuje: dywizjon przeciwlotniczy 8. pułku przeciwlotniczego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji: 1) 55. pułku artylerii przeciwlotniczej ( ); 2) 55. pułku przeciwlotniczego ( ). 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

8 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 228, 229 DECYZJA Nr 322/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 2. kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm. 1) ) ustala się, co następuje: 1. Ustanawia się doroczne Święto 2. kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy w dniu 1 kwietnia. 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich Departament Wychowania i Promocji Obronności 229 DECYZJA Nr 323/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania w prasę oraz dzienniki urzędowe komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej Na podstawie 1 pkt 7 lit. c i pkt 8 lit. a i c oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 379/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie zaopatrywania w prasę oraz dzienniki urzędowe komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 181), wprowadza się następujące zmiany: 1) użyte w decyzji wyrazy Dom Żołnierza Polskiego zastępuje się wyrazami Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej ; 2) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1. Decyzja określa zasady zaopatrywania w prasę krajową i zagraniczną oraz dzienniki urzędowe, niezbędne do działalności służbowej osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, osób funkcyjnych, a także komórek i jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niebędących na własnym rozrachunku, zwanych dalej komórkami i jednostkami organizacyjnymi, stosownie do specyfiki realizowanych zadań, z wyjątkiem Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej oraz tytułów prasowych wydawanych przez redakcje będące jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej. ; 1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz.211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.

9 985 Poz ) w pkt 2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) załączniku Nr 1 dla jednostek organizacyjnych podległych dowódcom rodzajów sił zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej; ; 4) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4. Właściwe komórki wewnętrzne dowództw rodzajów sił zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej: 1) opracowują zgodnie z obowiązującymi normami należności i przesyłają do Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej: a) zbiorcze zapotrzebowania na prasę krajową oraz dzienniki urzędowe dla podległych jednostek organizacyjnych, b) zbiorcze zapotrzebowania na zakup z własnych środków przez podległe jednostki organizacyjne spoza Garnizonu Warszawa dzienników o zasięgu ogólnopolskim i prasy lokalnej, c) zbiorcze zapotrzebowania na zakup z własnych środków przez podległe jednostki organizacyjne tytułów prasowych w wersji elektronicznej, nieudostępnianych kolporterom; 2) niezwłocznie informują Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej o: a) zmianach przydziału prasy oraz dzienników urzędowych w przypadku zmiany struktury organizacyjnej podległych jednostek organizacyjnych, b) zmianie miejsca stałej dyslokacji podległej jednostki organizacyjnej, podając jej nowy adres, c) likwidacji podległej jednostki organizacyjnej, d) nieotrzymaniu przez podległe jednostki organizacyjne kolejnych numerów zapotrzebowanych tytułów prasowych oraz dzienników urzędowych stosownie do częstotliwości ich ukazywania się. ; 5) w pkt 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 5. Dyrektorzy (szefowie, dowódcy, komendanci, kierownicy) jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, przesyłają do właściwej komórki wewnętrznej dowództwa rodzaju sił zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej: ; 6) w pkt 7 w ppkt 1: a) lit. b otrzymuje brzmienie: b) zapotrzebowania na zakup z własnych środków przez jednostki organizacyjne spoza Garnizonu Warszawa dzienników o zasięgu ogólnopolskim i prasy lokalnej,, b) po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: c) zapotrzebowania na zakup z własnych środków tytułów prasowych w wersji elektronicznej, nieudostępnianych kolporterom; ; 7) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 9. Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej: 1) opracowuje zbiorcze zapotrzebowania na prasę oraz dzienniki urzędowe na podstawie zapotrzebowań nadesłanych z dowództw rodzajów sił zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej; 2) sprawdza zgodność z normami należności przysłanych zapotrzebowań i opracowuje na ich podstawie zapotrzebowania na prasę oraz dzienniki urzędowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, osób funkcyjnych wymienionych w załączniku Nr 2 lp. 2 i 6 oraz komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 ppkt 2; 3) pisemnie uzgadnia zakupy z własnych środków, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 lit. b i c oraz pkt 7 ppkt 1 lit. b i c. ; 8) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 10. Do dnia 31 maja na następny rok kalendarzowy należy przysyłać do Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej: 1) zapotrzebowania na prasę krajową, w tym prasę kupowaną z własnych środków; 2) zapotrzebowania na prasę zagraniczną wraz z uzasadnieniem; prasa zagraniczna nie jest objęta normami należności, przy czym komórka lub jednostka organizacyjna może zapotrzebować po 1 egzemplarzu danego tytułu prasowego. ; 9) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 10a. W przypadku zmiany terminu lub częstotliwości przysyłania zapotrzebowań Dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej pisemnie powiadomi wszystkie osoby, komórki i jednostki organizacyjne oraz wewnętrzne komórki organizacyjne, o których mowa w pkt 2. ; 10) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 13. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności może zażądać pisemnego uzasadnienia wyboru zapotrzebowanych dzienników urzędowych i tytułów prasowych, szczególnie

10 986 Poz. 229 w przypadku prasy codziennej i tygodników opiniotwórczych. ; 11) w pkt 14: a) uchyla się ppkt 1 i 2, b) ppkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 4) ataszaty obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskie przedstawicielstwa wojskowe za granicą, które mają możliwość zakupienia prasy polskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2, i prasy zagranicznej, stosownie do specyfiki realizowanych zadań, w miejscu stacjonowania; 5) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, osoby funkcyjne oraz komórki i jednostki organizacyjne tytuły prasowe w wersji elektronicznej, wyłącznie w przypadku nieudostępniania jej przez wydawcę kolporterom i pod warunkiem pisemnego uzgodnienia z Dyrektorem Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. ; 12) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 14a. Zapotrzebowania na prasę kupowaną z własnych środków można składać pod warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na jej zakup przez właściwego dysponenta środków budżetowych. ; 13) pkt 15 otrzymuje brzmienie: 15. Zabrania się zakupu prasy krajowej i zagranicznej oraz dzienników urzędowych poza systemem zaopatrywania określonym w niniejszej decyzji; przepis nie ma zastosowania do zakupów, o których mowa w pkt 14, zakupów dokonywanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego w związku z realizacją ich zadań ustawowych, biblioteki szkół podoficerskich, centrów i ośrodków szkolenia oraz ze środków budżetowych spoza resortu obrony narodowej. ; 14) załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

11 987 Poz. 229 Załączniki do decyzji Nr 323/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2010 r. (poz. 229) Załącznik Nr 1 NORMY NALEŻNOŚCI dla dowództw rodzajów sił zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i jednostek podległych (Liczby w tabeli oznaczają ilości egzemplarzy) GRUPA PRASY STRUKTURA Dowódca rsz,garnizonu Warszawa Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej Biblioteka rsz (równorzędne) Biblioteka klubu korpusu, dywizji Biblioteka klubu brygady, bazy, pułku, samodzielnego batalionu Biblioteka klubu centrum i ośrodka szkolenia Biblioteka jednostki wojskowej bez klubu Jednostka organizacyjna bez biblioteki w etacie Oddział wychowawczy Wydział wychowawczy Sekcja wychowawcza Oficer wychowawczy w jednostkach bez struktur wychowawczych Sekcja wychowawcza szkoły podoficerskiej Wykładowcy kształcenia obywatelskiego (norma dla 1-3 wykładowców) Wydział prasowy Służba prasowa Nieetatowy oficer prasowy Orkiestra wojskowa Wojewódzki sztab wojskowy Wojskowa komenda uzupełnień Pracownia (placówka) psychologiczna Dysponent środków budżetowych II stopnia Dysponent środków budżetowych III stopnia Oddział prawny (radca prawny w etacie jednostki) Wydział Pracowników Wojska Dziennik ze specjalistycznymi wkładkami (prawo, finanse itp.) Prasa lokalna, w tym dziennik o zasięgu ogólnopolskim z lokalną wkładką Czasopisma specjalistyczne wykorzystywane w działalności szkoleniowo - wychowawczej Czasopisma specjalistyczne wykorzystywane w psychoprofilaktyce Czasopisma niezbędne do wspomagania działalności służbowej osób funkcyjnych lub jednostek stosownie do wykonywanych zadań w przypadku istnienia na rynku wydawniczym tytułów prasowych w wersji drukowanej i elektronicznej, udostępnianej kolporterom, należy w zapotrzebowaniu uwzględnić tylko jedną wersję, biorąc pod uwagę możliwości korzystania z niej i koszt zakupu; tytuły w wersji elektronicznej są wliczane do norm należności; dzienniki urzędowe mogą zapotrzebować tylko te jednostki organizacyjne, które nie mają dostępu do Internetu lub muszą korzystać z wersji drukowanej; pozostałe jednostki organizacyjne korzystają z wersji elektronicznej, autoryzowanej przez Rządowe Centrum Legislacji i zamieszczanej na stronie dzienniki urzędowe nie są wliczane w normy należności.

12 988 Poz. 229 Załącznik Nr 2 NORMY NALEŻNOŚCI PRASY KRAJOWEJ dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej, osób funkcyjnych oraz komórek i jednostek organizacyjnych Lp. Osoba funkcyjna/nazwa komórki lub jednostki organizacyjnej Liczba tytułów Minister Obrony Narodowej 2. Sekretarz Stanu 3. Szef Sztabu Generalnego WP 4. Podsekretarz Stanu 5. Dyrektor Generalny 1. Dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej 2. Radca Koordynator; Radca 3. Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP 4. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej zgodnie z zapotrzebowaniami do 3* 3. Sekretariat Ministra Obrony Narodowej do 2* Departament, z wyjątkiem lp. 6, poz Zarząd Sztabu Generalnego WP 3. Biuro Koordynacyjne, Biuro Obrony Przeciwrakietowej MON 4. Naczelna Prokuratura Wojskowa 5. Biblioteka Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej do 5* Gabinet Polityczny Ministra Obrony Narodowej, w tym Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej 2. Departament Prasowo-Informacyjny 3. Centralna Biblioteka Wojskowa 4. Służba Wywiadu Wojskowego 1.Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych 2. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 3. Zespół Prasowy Szefa Sztabu Generalnego WP 4. Biblioteki w etacie komórek i jednostek organizacyjnych, ujętych w normach należności w niniejszym załączniku 1. Biura wchodzące w skład Ministerstwa Obrony Narodowej, z wyjątkiem lp.4, poz Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, nie będące na własnym rozrachunku, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych podległych dowódcom RSZ, Garnizonu Warszawa, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej 9. Ataszaty obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP 10. Polskie przedstawicielstwa wojskowe za granicą 11. Polskie kontyngenty wojskowe * Jeden tytuł oznacza tylko jeden egzemplarz. do 6* stosownie do specyfiki realizowanych zadań zgodnie z zapotrzebowaniami do 15* do 3* stosownie do specyfiki realizowanych zadań do 3 tytułów*, w tym nie więcej niż 1 dziennik do 3 tytułów*, ukazujących się nie częściej niż 1 raz w tygodniu do 7, w tym do 4 tygodników 1 egz. dowolnego tytułu na 10 żołnierzy oraz do 3 tytułów, ukazujących się nie częściej niż 1 raz w miesiącu 1 egz. na 7 żołnierzy w przypadku istnienia na rynku wydawniczym tytułów prasowych w wersji drukowanej i elektronicznej, udostępnianej kolporterom, należy w zapotrzebowaniu uwzględnić tylko jedną wersję, biorąc pod uwagę możliwości korzystania z niej i koszt zakupu; tytuły w wersji elektronicznej są wliczane w normy należności, dzienniki urzędowe mogą zapotrzebować tylko te komórki i jednostki organizacyjne, które nie mają dostępu do Internetu lub muszą korzystać z wersji drukowanej; pozostałe komórki i jednostki organizacyjne korzystają z wersji elektronicznej, autoryzowanej przez Rządowe Centrum Legislacji i zamieszczanej na stronie dzienniki urzędowe nie są wliczane w normy należności.

13 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 230 DECYZJA Nr 324/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego. 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji. 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej: Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

14 990 Poz. 230 Załącznik do decyzji Nr 324/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2010 r. (poz. 230) Załącznik Nr 1 WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ CENTRUM SZKOLENIA INŻYNIERYJNO-LOTNICZEGO

15 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 231 DECYZJA Nr 325/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Regionalnego Węzła Łączności w Poznaniu Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustala się, co następuje: 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, Regionalnego Węzła Łączności w Poznaniu. 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji. 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej: Sekretarz Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji: Cz. Piątas

16 992 Poz. 231 Załącznik do decyzji Nr 325/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2010 r. (poz. 231) Załącznik Nr 1 WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ REGIONALNEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI W POZNANIU

17 Departament Wychowania i Promocji Obronności Poz. 232 DECYZJA Nr 328/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i ustanowienia dorocznego Święta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.197, z późn. zm. 1) ) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) ustala się, co następuje: 1. Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji: 1) Szkoły Wojskowych Mechaników w Warszawie ( ); 2) Szkoły Obsługi Lotniczej w Warszawie (1919); 3) Szkoły Obsługi Lotniczej w Poznaniu (1920); 4) Szkoły Mechaników Lotniczych w Bydgoszczy ( ); 5) Szkoły Mechaników Lotniczych Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa ( ); 6) Grupy Technicznej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy ( ); 7) Grupy Technicznej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Warszawie ( ); 8) Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy ( ); 9) Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie ( ); 10) Centrum Wyszkolenia Ziemnego Lotnictwa w Eastchurch ( ); 11) Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Blackpool ( ); 12) Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w School of Technical Training Nr 1 w Halton ( ); 13) Lotniczych Szkół Technicznych dla Małoletnich Nr 1 i 2 w Heliopolis i Halton ( ); 14) Centralnej Szkoły Lotnictwa Wojska Polskiego w Zamościu ( ); 15) Wojskowej Technicznej Szkoły Lotniczej w Zamościu ( ); 16) Technicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu ( ). 17) Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy ( ); 18) Centralnego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych w Oleśnicy ( ); 19) Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Oleśnicy ( ). 2. Ustanawia się datę dorocznego Święta Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie w dniu 3 września. 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Minister Obrony Narodowej w z. Cz. Piątas Sekretarz Stanu 1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321, z 2009 r. Nr 12, poz. 124, Nr 14, poz. 157 i Nr 19, poz. 211 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 5, poz. 50.

18 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Poz. 233 DECYZJA Nr 330/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2010 r. o zmianie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia Na podstawie 1 pkt 7 lit. b oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje: 1. W decyzji Nr 215/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniającej decyzję w sprawie organizacji żywienia (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 144 i Nr 15, poz. 201), wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 ppkt 6 otrzymuje brzmienie: 6) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 19. Wskaźniki kosztów związanych z przygotowywaniem posiłków, o których mowa w pkt 16 i 18, wynoszą dla: 1) kosztów osobowych w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 1 i 2 36% wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej 020 za całodzienne wyżywienie jednej osoby, z zastosowaniem podziału według procentowych wskaźników określonych w pkt 15, a w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 3 36% wartości środków spożywczych zużytych do przygotowania potraw; 2) kosztów utrzymania infrastruktury w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 1 i 2 5% wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej 020 za całodzienne wyżywienie jednej osoby, z zastosowaniem podziału według procentowych wskaźników określonych w pkt 15, a w przypadku określonym w pkt 17 ppkt 3 5% wartości środków spożywczych zużytych do przygotowania potraw. ; 2) załączniki do decyzji otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej decyzji. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. Minister Obrony Narodowej: B. Klich

19 995 Poz. 233 Załączniki do decyzji Nr 330/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 2010 r. (poz. 233) Załącznik Nr 1 Metodyka obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury 1. Koszt eksploatacji infrastruktury koszt ponoszony na utrzymanie obiektów w zakresie infrastruktury, ustalany na podstawie wskaźnika utrzymania 1 m 2 powierzchni; wskaźnik ten, na każdy rok rozliczeniowy, ustala szef właściwego rejonowego organu infrastruktury, na podstawie kosztów utrzymania infrastruktury ogólnej, jakie poniesione zostały w roku poprzednim. 2. Zdolność produkcyjna stołówki wojskowej ilość racji dziennych zasadniczej normy wyżywienia, które można przygotować wykorzystując posiadane urządzenia technologiczne (kotły warzelne, kociołki przechylne, bemary, patelnie, piekarniki, piece konwekcyjno-parowe itp.). 3. Średnioroczna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych określana jest dla 240 dni w roku. 4. Średnia wydajność dzienna pracownika wojska pięćdziesiąt racji dziennych zasadniczej normy wyżywienia przy założeniu 200 dni produkcyjnych w roku. 5. Wskaźnik kosztów osobowych ustala się dzieląc dzienny koszt osobowy pracownika wojska, określony zgodnie z pkt 11 Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej, stanowiących załącznik do decyzji Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej oraz pieniężnych norm rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 14 i Nr 13, poz. 149) przez średnią wydajność dzienną pracownika wojska, określając procentowy udział uzyskanego wyniku do wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury ustala się mnożąc uśredniony wskaźnik kosztów eksploatacji infrastruktury ustalony za poszczególne rejonowe zarządy infrastruktury, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, wojskowy zarząd infrastruktury i wojskowe oddziały gospodarcze, przez ogólną powierzchnię użytkową czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych i dzieląc przez średnioroczną zdolność produkcyjną czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych, określając procentowy udział uzyskanego wyniku do wartości pieniężnej zasadniczej normy wyżywienia szkolnej 020.

20 996 Poz. 233 Załącznik Nr 2 Metodologia obliczania wskaźników kosztów osobowych i utrzymania infrastruktury 1. Wskaźnik kosztów osobowych. Podstawa prawna: 1) decyzja Nr 182 Sekretarza Stanu I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do programowania i projektowania stacjonarnych stołówek żołnierskich; 2) decyzja Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Zasad metodycznych opracowywania wskaźników kosztów utrzymania jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej dla potrzeb prognozowania budżetowego w resorcie obrony narodowej oraz wartości pieniężnych norm rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 14 i Nr 13, poz. 149); 3) decyzja Nr 9/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wskaźników kosztów: a) 47 tys. zł. roczne koszty osobowe 1 pracownika zatrudnionego w stołówce wojskowej decyzja Nr 9/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wskaźników kosztów, b) 47 tys. zł. : 200 dni = 235 zł dzienny koszt 1 pracownika, c) 235 zł. : 50 posiłków całodziennych (dziennie) na 1 pracownika = 4,7 zł, - koszt osobowy przygotowania 1 całodziennego posiłku, d) 13 zł wartość środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia 020, e) 4,7 zł wartość wskaźnika kosztów osobowych = 36% wartości środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia 020, f) wskaźnik kosztów osobowych 36%. 2. Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury. Podstawa prawna: 1) decyzja Nr 182 Sekretarza Stanu I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej z r. sprawie wprowadzenia wytycznych do programowania i projektowania stacjonarnych stołówek żołnierskich;. a) zdolność produkcyjna stołówki wojskowej możliwość przygotowania jednorazowych posiłków, określona w dokumentacji technologicznej stołówki wojskowej, a w pozostałych przypadkach wg zasady: pojemność urządzeń technologicznych do przygotowywania posiłków dzielona przez 2, b) średni wskaźnik infrastruktury średni wskaźnik z 10 RZI, c) wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury oblicza się mnożąc powierzchnię użytkową czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych przez średni wskaźnik infrastruktury (określony za każdy RZI) i dzieląc przez średnioroczną zdolność produkcyjną czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych, d) powierzchnia użytkowa czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień r m², e) średni wskaźnik infrastruktury na dzień r. 118,92 zł, f) dzienna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień r posiłków, g) średnioroczna zdolność produkcyjna czynnych stacjonarnych stołówek wojskowych na dzień r. (żywienie przez 240 dni w roku) posiłków w skali roku, Wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury = powierzchnia użytkowa x wskaźnik infrastruktury (118,92 średni wskaźnik z 10 RZI) zdolność produkcyjna Przykład obliczenia: m² x 118,92 = = 0,68 zł dziennie posiłków h) 13 zł wartość środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia 020, i) 0,68 zł wartość wskaźnika kosztów utrzymania infrastruktury = 5 % wartości środków spożywczych wchodzących w skład normy wyżywienia 020, j) wskaźnik kosztów utrzymania infrastruktury 5%

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 5 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 456 DECYZJA Nr 399/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. , dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 132 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7 DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo