Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Nr Nr 27/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Nr 28/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej Nr 29/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Nr 30/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie nadania Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej Nr 31/MON z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej Nr 32/MON z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DECYZJE: 158 Nr 227/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów Nr 235/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie Nr 236/MON z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 237/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta 14. batalionu remontu lotnisk Nr 238/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

2 800 Poz Nr 239/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Nr 240/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 14. eskadry lotnictwa transportowego Nr 241/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 74. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej Nr 242/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Nr 243/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nr 245/MON z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej Nr 86/SS z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy PEŁNOMOCNICTWO: 170 Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. dla Pana Stanisława Jerzego Komorowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej Departament Polityki Zbrojeniowej 151 ZARZĄDZENIE Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: 1. Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia uchwalony przez Radę Naukową tego Instytutu w dniu 16 kwietnia 2009 r. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo- -rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. * Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

3 Departament Polityki Zbrojeniowej Poz. 152, 153 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: 1. Zatwierdza się statut Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych uchwalony uchwałą Nr 1 Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z dnia 9 kwietnia 2009 r. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce badawczo- -rozwojowej pod nazwą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 153 ZARZĄDZENIE Nr 28/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) oraz w związku z 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 173, poz i z 2009 r. Nr 64, poz. 543) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 279) wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 2 do zarządzenia w 9 uchyla się pkt 1; 2) w załącznikach Nr 1-13 i Nr 15 do zarządzenia w 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy: funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz ich rodzin. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 maja 2009 r. * Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

4 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 802 Poz. 154, ZARZĄDZENIE Nr 29/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W załączniku Nr 17 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm. 2) ), w 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 155 ZARZĄDZENIE Nr 30/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie nadania Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Z dniem 1 lipca 2009 r. nadaje się Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statut jednostki budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.* 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 19 poz ) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 2, poz. 18 i 20. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz * Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

5 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Poz. 156, 157 ZARZĄDZENIE Nr 31/MON z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 17/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 149, z późn. zm. 2) ) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia*. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 lutego 2009 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 157 ZARZĄDZENIE Nr 32/MON z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124) w 1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 18) 13 listopada Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz ) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 246, z 2008 r. Nr 24, poz. 299 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 47. * Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

6 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 227/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów Na podstawie 1 pkt 8 lit. a oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu ujednolicenia trybu i zasad sporządzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej analiz potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów ustala się, co następuje: 1. Analizy potrzeb środków materiałowych sporządza się w formie zestawień, zgodnie z: 1) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, stanowiącą załącznik Nr 1 do decyzji; 2) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby mundurowej, stanowiącą załącznik Nr 2 do decyzji; 3) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby materiałów pędnych i smarów, stanowiącą załącznik Nr 3 do decyzji. 2) dysponent środków budżetowych drugiego stopnia dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, o którym mowa w poz. 1 załącznika Nr 1 do decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz.143 i Nr 17, poz. 180 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 63). 3. Traci moc decyzja Nr 357/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 193 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 22). 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. 2. Użyte w załącznikach do decyzji określenia oznaczają: 1) beneficjent jednostką (komórkę) organizacyjną, o której mowa w 2 pkt 19 decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6);

7 805 Załączniki do decyzji Nr 227/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2009 r. (poz. 158) Załącznik Nr 1 METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę do ustalania potrzeb żywności przeznaczonej na zapasy wojenne stanowią: 1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi, w środki zaopatrzenia żywnościowego; 2) etaty czasu W jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 3) przepisy w sprawie zasad prowadzenia gospodarki żywnościowej i organizacji żywienia w czasie wojny; 4) wykaz stanów osobowych przyjętych do naliczeń; 5) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale służby żywnościowej. 2. Podstawę do ustalania potrzeb żywności przeznaczonej na bieżące żywienie wojsk stanowią: 1) przepisy w sprawie żywienia żołnierzy Sił Zbrojnych, w tym przepisy dotyczące: a) wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, b) bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, c) organizacji żywienia, d) działalności służby żywnościowej w czasie pokoju, e) ustalania szczegółowych norm wyżywienia żołnierzy; 2) celów Sił Zbrojnych, wymagań długoterminowych oraz pozostałych zobowiązań sojuszniczych; 3) wartości pieniężne norm rzeczowych z zakresu służby żywnościowej. II. Tryb postępowania i terminy 1. Proces ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej jest inicjowany w oddziale gospodarczym (OG), który sporządza Zestawienie potrzeb rzeczowych zakupu produktów żywnościowych objętych centralnym planowaniem na N+1 na formularzu w/g wzoru określonego w pkt 6, zwane dalej zestawieniem. OG ujmuje w zestawieniu potrzeby własne oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, uwzględniając zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją środków zaopatrzenia. W procesie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej uwzględnia się: 1) stan posiadania środków żywnościowych; 2) normatyw zapasów wojennych; 3) terminy rotacji środków spożywczych; 4) potrzeby bieżące żywienia wojsk; 5) planowane dostawy w roku bieżącym w/g wyciągu z Planu zaopatrywania OG otrzymanego z zaopatrującej go RBM; 6) inne potrzeby wnikające z realizacji zadań doraźnych; 7) przewidywany stan żywionych.

8 806 Załącznik Nr 1 (cd.) W przypadku gdy OG posiada w planie przydziałów gospodarczych jednostki podległe dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia, o których mowa w pkt 3, lub beneficjentom ( WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp.) sporządza osobne zestawienie za te jednostki. Osobno wykazuje się również potrzeby kontyngentów wojskowych (PKW). OG przesyła zestawienia do właściwej terytorialnie RBM, w terminie do dnia 10 stycznia roku N. 2. Rejonowe Bazy Materiałowe otrzymane z OG zestawienia poddają weryfikacji i scalają za wszystkie jednostki i instytucje stacjonujące w rejonie odpowiedzialności RBM. Zestawienia zbiorcze sporządza się osobno dla każdego dysponenta środków budżetowych drugiego stopniaoraz za PKW, a w przypadku jednostek dla których dysponentem drugiego stopnia jest IWsp. SZ osobno za poszczególnych beneficjentów (WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe pod IWsp. SZ). RBM przesyła zestawienia do właściwego okręgu wojskowego, w terminie do dnia 31 stycznia roku N. Proces ustalania potrzeb w RBM na rok następny polega na: 1) analizie dokumentów otrzymanych z OG i zestawieniu określonych w nich potrzeb środków zaopatrzenia żywnościowego; 2) określeniu potrzeb środków żywnościowych dla RBM na podstawie informacji dotyczących: a) stanu posiadania środków materiałowych, b) stanu zapasów wojennych, c) terminów rotacji środków spożywczych, d) planowanych dostaw w roku bieżącym. 3. Okręgi Wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb do właściwych dysponentów drugiego stopnia i beneficjentów: 1) do IWsp.SZ za jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ oraz za jednostki WLąd.,SP, MW i jednostki PKW; 2) do DWS, JW 2305, DGW, KG ŻW, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (IWSZ), SKW, SWW za jednostki im podległe; 3) do DWLąd, DSP i DMW za jednostki im podległe. Okręgi wojskowe przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb w terminie do dnia 20 lutego roku N. 4. Na szczeblu IWsp. SZ oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia następuje scalenie i weryfikacja danych, a opracowane zestawienia potrzeb na rok N+1 przesyła się do Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Szt. Gen. WP oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów, w terminie do dnia 25 marca roku N. 5. Do ustalania potrzeb bieżącego żywienia przyjmuje się średni stan żywionych roku poprzedniego (N-1). Realizacja potrzeb może ulec zmianie do wielkości wynikających z Planu Zakupów żywności na N Wzór Zestawienie potrzeb rzeczowych zakupu produktów żywnościowych objętych centralnym planowaniem na N+1 :

9 807 Załącznik Nr 1 (cd.) ZESTAWIENIE POTRZEB RZECZOWYCH ZAKUPU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OBJĘTYCH CENTRALNYM PLANOWANIEM NA N+1 (w kilogramach) Lp. Nazwa produktu Ogółem planowane zużycie produktów w roku N, w tym: Stan na roku N Ogółem planowane zużycie produktów w roku N+1 w tym: Ogółem potrzeby rzeczowe do zakupu w N+1, z tego w kwartałach: Klasyfikator hierarchiczny Jm. Normatyw zapasu wojennego Normatyw zużycia bieżącego Razem normatyw zapasów Stan na oku N dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. N do I kw. N+1 Planowane dostawy w roku N dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. N+1 do I kw. N+2 Przewidywany stan na N+1 Brak/nadwyżka Planowane potrzeby w roku N+2 I LUTY II MAJ III WRZESIEŃ IV LISTOPAD I. ŻYW- NOŚĆ NA ZAPASY 1. n

10 808 Załącznik Nr 1 (cd.) 7. Sposób sporządzania zestawienia potrzeb i podstawowe pojęcia występujące w zestawieniu: 1) symbole rok N, rok N+1, rok N+2 oznaczają: a) rok N rok bieżący, w którym odbywa się ustalanie potrzeb, b) rok N+l rok, na który potrzeby są ustalane, c) rok N+2 kolejny rok po N+1, na który potrzeby są ustalane; 2) w zestawieniu należy ująć wszystkie produkty wyszczególnione w ewidencji jednostki wojskowej objęte centralnym planowaniem; 3) w poszczególnych pozycjach asortymentowych wielkości wyrażać w liczbach całkowitych z wykorzystaniem separatora tysięcy; 4) zestawienia potrzeb opracować i przesyłać w formie pisemnej i elektronicznej (w programie Microsoft Excel); 5) oddziały gospodarcze utrzymujące zapasy taktyczne we własnych magazynach opracowując Zestawienie wypełniają kolumny 5, 6, 7, 8, 11,1 6, 20, 21, 22; 6) Wojskowe jednostki budżetowe utrzymujące Zapasy Taktyczne w Rejonowych Bazach Materiałowych opracowując Zestawienie wypełniają kolumny 5, 6, 7, 8; 7) Rejonowe Bazy Materiałowe opracowując Zestawienie wypełniają danymi wszystkie pola arkusza korzystając ze zweryfikowanych danych otrzymanych z wojskowych jednostek budżetowych wymienionych w pkt 5 i 6; 8) nazwa produktu (kol.2) zgodna z nomenklaturą określoną w dokumentach normujących planowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych; w przypadku braku stosownej nomenklatury należy wpisać nazwę ujętą w indeksie materiałowym lub w normie jakościowej; 9) klasyfikator hierarchiczny (kol. 3) klasyfikator obowiązujący w służbie żywnościowej; 10) jednostka miary (kol. 4) dla produktów żywnościowych jednostką miary jest kilogram wykazywany zgodnie z założeniami pkt 3, indywidualne racje żywnościowe wykazywać w racjach dziennych (rdz.), zestawy wchodzące w skład indywidualnych racji wykazywać w sztukach, grupowe racje żywnościowe oraz zestawy wchodzące w ich skład wykazywać w racjach dziennych; 11) normatyw zapasu wojennego (kol.5) podać pełną wielkość normatywu zapasu wojennego, obliczoną zgodnie z aktualnymi normami i zasadami zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP; zawiera aktualnie obowiązujący poziom zapasu taktycznego, okręgowego i centralnego; na szczeblu OG wykazuje się ZW tego oddziału oraz jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 12) normatyw zużycia bieżącego (kol.6) ilość żywności potrzebna na zabezpieczenie bieżącej działalności wojsk wraz z wielkością użytku bieżącego przeznaczonego do zabezpieczenia ciągłości wyżywienia wojsk w czasie mobilizacji oraz zgrywania pododdziałów (jednostek). Do naliczania wielkości zapasu użytku stosuje się następujący wzór: N ub =(W rz x S ż x D) + UB m gdzie poszczególne symbole oznaczają: N Ub normatyw użytku bieżącego W rz wielkość wymiaru rzeczowego normy wyżywienia stosowanej do żywienia żołnierzy S ż prognozowany stan żywionych w roku N+l D ilość dni w roku, podczas których prowadzone będzie żywienie żołnierzy UB m wielkość użytku bieżącego przeznaczonego do zabezpieczenia ciągłości wyżywienia wojsk w czasie mobilizacji oraz zgrywania pododdziałów (jednostek) 13) Razem wielkość zapasów (kol.7) wielkość zapasów stanowiąca sumę normatywu zapasu wojennego (kol.5) oraz normatywu zużycia bieżącego (kol.6); 14) Stan na 1.01 roku N (kol.8) stan ewidencyjny z dokumentów ewidencji ilościowo-wartościowej na dzień 01 stycznia roku N; 15) Ogółem planowane zużycie produktów w roku N, w tym: (kol. 9) suma zużycia produktów dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 10) oraz produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. roku N do I kw. N+l (kol. 11);

11 809 Załącznik Nr 1 (cd.) 16) Dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 10) wielkość produktów przeznaczonych do spożycia w roku N w celu zabezpieczenie bieżącej działalności wojsk. Do naliczania dodatkowo na zabezpieczenie żywienia stosuje się następujący wzór: D zż = (W rz x S ż x D)-R 1 gdzie poszczególne symbole oznaczają: D ZŻ dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk w roku N W rz wielkość wymiaru rzeczowego normy wyżywienia stosowanej do żywienia żołnierzy S ż prognozowany stan żywionych w roku N+l D ilość dni w roku, podczas których prowadzone będzie żywienie żołnierzy R 1 wielkość produktów planowana do rotacji w okresie od II kw. roku N do I kw. N+l 17) Produkty pochodzące z rotacji w okresie od II kw. roku N do I kw. roku N+l (kol. 11) planowana wielkość produktów spożywczych przewidziana do rotacji od II kwartału roku N do I kwartału roku N+l zgodnie z planem rotacji i odświeżania zapasów; 18) Planowane dostawy w roku N (kol. 12) ilości produktów ujęte w planach zakupu na rok N; 19) stan na dzień roku N (kol.13) przewidywana ilość produktów na koniec roku N, wyliczona jako: STAN 1.01 [kol. 8] + PLANOWANE DOSTAWY W ROKU N[koI.12] OGÓŁEM PLANOWANE ZUŻYCIEW ROKU N[kol.9]; 20) Ogółem planowane zużycie produktów w roku N+1, w tym: (kol. 14) suma zużycia produktów dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 15) oraz produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. roku N+1 do I kw. N+2 (kol. 16); 21) Dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 15) wielkość produktów przeznaczonych do spożycia w roku N+1 w celu zabezpieczenia bieżącej działalności wojsk. Do naliczania dodatkowo na zabezpieczenie żywienia w roku N+1 stosuje się następujący wzór: D ZŻ N+1 = (W rz x S ż x D) -R 2 gdzie poszczególne symbole oznaczają: D zż N+1 dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk w roku N+1 W rz wielkości wymiaru rzeczowego stosowanej do żywienia normy wyżywienia S ż prognozowany stan żywionych w roku N+2 D ilość dni w roku, podczas których prowadzone będzie żywienie żołnierzy R 2 wielkość produktów planowana do rotacji w okresie od II kw. roku N+1 do I kw. N+2 22) Produkty pochodzące z rotacji w okresie od II kw. roku N+1 do I kw. roku N+2 (kol. 16) planowana wielkość produktów spożywczych przewidziana do rotacji od II kwartału roku N+1 do I kwartału roku N+2 zgodnie z planem rotacji i odświeżania zapasów; 23) Przewidywany stan na dzień roku N+1 (kol. 17) przewidywana ilość produktów na koniec roku N+1, wyliczona jako: STAN NA DZIEŃ ROKU N[koI.13] OGÓŁEM PLANOWANE ZUŻYCIEW ROKU N+l[kol.l4]; 24) Braki/nadwyżki na rok N+1 (kol. 18) różnica między przewidywany stan na dzień roku N+1 (kol. 17), a razem wielkość zapasów (kol. 7), wyliczona jako: PRZEWIDYWANY STAN NA DZIEŃ ROKU N+1 [kol.17] RAZEM WIELKOŚĆ ZAPASÓW [kol.7]; 25) Ogółem potrzeby rzeczowe do zakupów, z tego w kwartałach: (kol. 19) wielkość produktów do zakupów w N+1 wynikająca z analizy braków i nadwyżek (kol. 18)

12 810 Załącznik Nr 2 METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MUNDUROWEJ I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę do ustalania potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (pzm) przeznaczonych na zapasy wojenne stanowią: 1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi, w środki zaopatrzenia służby mundurowej; 2) etaty i tabele czasu W jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 3) przepisy w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mundurowej oraz norm umundurowania i wyekwipowania na okres wojny; 4) wykaz stanów posiadania pzm zapasu wojennego; 5) wykaz stanów osobowych przyjętych do naliczeń; 6) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym. 2. Podstawę do ustalania potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (pzm), przeznaczonych na bieżące zaopatrzenie wojsk stanowią: 1) przepisy w sprawie norm umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych; 2) przepisy w sprawie norm umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej; 3) przepisy o prowadzeniu gospodarki mundurowej; 4) wytyczne w sprawie zapasów i normatywów umundurowania i wyekwipowania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych; 5) cele Sił Zbrojnych, wymagania długoterminowe oraz pozostałe zobowiązania sojusznicze; 6) następujące dokumenty wykorzystywane na określonym szczeblu organizacyjnym: a) na szczeblu OG : wykaz użytkowników do naliczenia potrzeb pzm, wykaz stanów posiadania pzm użytku bieżącego, etat OG i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie, plan rotacji, wytyczne przełożonych w zakresie zaopatrywania, b) na szczeblu RBM : wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm OG za rejon zaopatrywania, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego OG za rejon zaopatrywania, plan rotacji pzm w OG za rejon zaopatrywania, wytyczne przełożonych w zakresie zaopatrywania, c) na szczeblu OW : wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległe RBM, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległe RBM, plan rotacji pzm, d) na szczeblu dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia (IWsp. SZ, IWSZ, DWS, DGW i KG ŻW): wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległe (zaopatrywane) jednostki organizacyjne, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległe (zaopatrywane) jednostki organizacyjne,

13 811 Załącznik Nr 2 (cd.) e) na szczeblu Sił Zbrojnych ( Zarząd Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP): wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia. 3. Występujące w zestawieniach symbole oznaczają: a) rok N rok bieżący, w którym odbywa się ustalanie potrzeb, b) rok N+l rok, na który potrzeby są planowane, c) rok N+2 kolejny rok po N+1, na który potrzeby są planowane. Tryb i terminy ustalania potrzeb OG na rok N 1. Proces ustalania potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego inicjowany jest w OG, który ujmuje potrzeby własne oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, uwzględniając zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. W procesie ustalania potrzeb pzm uwzględnia się: 1) stan posiadania pzm użytku bieżącego; 2) stan posiadania zapasów wojennych; 3) terminy rotacji; 4) inne potrzeby wnikające z realizacji zadań doraźnych; 5) liczbę osób przewidzianych do zaopatrywania. Zestawienie potrzeb rzeczowych OG na rok N, zwane dalej zestawieniem, opracowane według wzoru określonego w pkt IV, ppkt 1, OG sporządza w systemie informatycznym i przesyła do właściwej terytorialnie Rejonowej Bazy Materiałowej, wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania pzm użytku bieżącego ( UB) i zapasów wojennych ( ZW) w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 10 stycznia roku N. II. Tryb i terminy ustalania potrzeb na rok N+l i rok N+2 1. Rejonowe Bazy Materiałowe otrzymane z OG zestawienia poddają weryfikacji i scalają za wszystkie jednostki oraz instytucje stacjonujące w rejonie odpowiedzialności RBM. Zestawienia zbiorcze opracowuje się osobno dla każdego dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia oraz za kontyngenty wojskowe (PKW),a w przypadku jednostek dla których dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia jest IWsp SZ osobno za poszczególnych beneficjentów (WLąd., SP, MW, PKW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ). RBM przesyłają zestawienia do właściwego Okręgu Wojskowego wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania pzm UB i ZW roku N w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 31 stycznia roku N. 2. Okręgi Wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb do właściwych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i beneficjentów: 1) do IWsp. SZ za jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ oraz za jednostki WLąd., SP, MW i jednostki PKW; 2) do DWS, JW 2305, DGW, KGŻW, IWSZ za jednostki im podległe; 3) do DWLąd, DSP i DMW za jednostki im podległe. Zestawienia zbiorcze przesyła się wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania pzm UB i ZW roku N w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 20 lutego roku N.

14 812 Załącznik Nr 2 (cd.) 3. Na szczeblu IWsp. SZ oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia następuje scalenie i weryfikacja danych. Opracowane zestawienia potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego na rok N+1 i rok N+2 przesyła się do Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania UB i Z W roku N w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 25 marca roku N. 4. Zasady opracowania i wzory Zestawienia potrzeb umundurowania i wyekwipowania dla RBM, OW, dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz za Siły Zbrojne (dla ZPR P8 Szt. Gen. WP) na rok N+l i N+2 określa pkt IV ppkt 2 i 3. IV. Wzory tabel z opisem 1) Wzór Zestawienia potrzeb rzeczowych OG na rok N Stan posiadania na 1.01 danego roku Kategoria Należność ogólna Zapasy Wojenne Stan posiadania w UB kat. I Stan posiadania w UB kat II Lp. Nazwa (w kilogramach) przedmiotu Symbol JM Razem (5+6) Należność na stan etatowy Zapas użytku bieżącego Należności dyspozycyjne i wymienne Razem ( ) Należność roczna Różnica (11 7) Braki Nadwyżki Potrzeby na rok bieżący (13+12) +14 (lub - 15 )

15 813 Załącznik Nr 2 (cd.) UWAGI: a) kol. 2-4 nazwę, symbol i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz w tabelach należności do etatu, b) kol. 5 Stan posiadania UB kat. I z wykazu stanu posiadania UB, c) kol. 6 Stan posiadania UB kat. II z wykazu stanu posiadania UB, d) kol. 7 Razem suma kol. 5 i 6, e) kol. 8 Należność na stan etatowy ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności, f) kol. 9 Zapas użytku bieżącego ilość zapasu pzm określonego do utrzymywania na szczeblu OG liczony od należności na stan etatowy, g) kol. 10 Należności dyspozycyjne i wymienne należność pzm wyliczona na podstawie wielkości zapasów określonych dla danych grup użytkowników w wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, h) kol. 11 Razem suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Należności dyspozycyjne i wymienne, i) kol. 12 Należność roczna Należność na stan etatowy / Okres używalności przedmiotu, j) kol. 13 Różnica {(suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Należności dyspozycyjne i wymienne) Stan posiadania pzm na 1.01.danego roku}, k) kol. 14 Braki braki w zapasach ZW (rubryka 21 Zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym (jednostka mobilizująca) formularz PLM-15, PLM-15a, część A ), 1) l) kol. 15 Nadwyżki nadwyżki w zapasach ZW (rubryka 22 Zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym (jednostka mobilizująca) formularz PLM-15, PLM-15a, część A ), m) kol. 16 Potrzeby na rok bieżący = Różnica + Należność roczna + Zapasy wojenne (dodać braki lub odjąć nadwyżki);

16 814 Załącznik Nr 2 (cd.) 2) Wzór Zestawienia potrzeb umundurowania i wyekwipowania RBM, OW, dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, SZ (ZPR P8) na rok N+1 Nazwa przedmiotu JM Stan posiadania na 1.01 danego roku Należność ogólna Zapasy Wojenne Należność roczna Stan posiadania na rok N+1 (7-17) Różnica na roku N+1 (16 18) Potrzeby na rok N+1 ( (lub - 21) Kategoria Stan posiadania na UB kat. I Stan posiadania na UB kat. II Razem (3+4) Plan zakupów na dany rok Ogółem (5+6) Należność na stan etatowy Zapas użytku bieżącego Zapasy centralne i RSZ Należności dyspozycyjne i wymienne Normatyw pzm, objętych równoważnikiem pieniężnym, planowanych do wydania kadrze Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych Razem (8 do 15) Braki Nadwyżki UWAGI: a) kol. 1-2 nazwę i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz w tabelach należności do etatu, b) kol. 3 Stan posiadania UB kat. I z Wykazu stanu posiadania UB, c) kol. 4 Stan posiadania UB kat. II z Wykazu stanu posiadania UB, d) kol. 5 Razem suma kol. 5 i 6, e) kol. 6 Plan zakupów na dany rok ilość pzm planowanych do zakupu w danym roku kalendarzowym, f) kol. 7 Ogółem suma stanu posiadania na 1.01 roku bieżącego, g) kol. 8 Należność na stan etatowy ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności, h) kol. 9 Zapas użytku bieżącego ilość zapasu pzm określonych do utrzymywania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, liczony od należności na stan etatowy, i) kol. 10 Zapasy centralne i RSZ, j) kol. 11 Należności wymienne i dyspozycyjne należność pzm wyliczona na podstawie wielkości zapasów określonych dla danych grup użytkowników w wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, k) kol. 12 Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym ilość pzm planowana do wydania kadrze w ramach równoważnika pieniężnego (rocznego), l) kol. 13 Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW, m) kol. 14 Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON,

17 815 Załącznik Nr 2 (cd.) n) kol. 15 Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych, o) kol. 16 Razem (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych), p) kol. 17 Należność roczna = Należność na stan etatowy / Okres używalności przedmiotu, q) kol. 18 Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+l = (suma stanu posiadania na 1.01 roku N) Należność roczna, r) kol. 19 Różnica na roku N+l (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych) Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+l, s) kol. 20 Braki Braki w zapasach Z W (sumarycznie za rejon odpowiedzialności RBM lub O W), t) kol. 21 Nadwyżki Nadwyżki w zapasach ZW (sumarycznie za rejon odpowiedzialności RBM lub OW), u) kol. 22 Potrzeby na rok N+l = Różnica + Należność roczna + Potrzeby ; 3) Wzór Zestawienia potrzeb umundurowania i wyekwipowania RBM, OW, dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, SZ (ZPR P8) na rok N+2 Nazwa przedmiotu JM Prognoza stanu posiadania na 1.01 roku N+1 Należność ogólna Prognoza stanu posiadania na UB roku N+1 Plan zakupów na rok N+1 Ogółem (3+4) Należność na stan etatowy Zapas użytku bieżącego Zapasy centralne i RSZ Należności dyspozycyjne i wymienne Normatyw pzm, objętych równoważnikiem pieniężnym, planowanych do wydania kadrze Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych Razem (6 do 13) Należność roczna Stan posiadania na rok N+2 (5-15) Różnica na roku N+2 (14 16) Potrzeby na rok N+2 (17+15)

18 816 Załącznik Nr 2 (cd.) UWAGI: a) kol. 1-2 nazwę i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz w tabelach należności do etatu, b) kol. 3 Prognoza stanu posiadania w UB roku N+1 prognoza stanu posiadania na 1.01 roku N+1, c) kol. 4 Plan zakupów na dany rok N+1 ilość pzm planowanych do zakupu w roku N+1, d) kol. 5 Ogółem suma prognozowanego stanu posiadania na 1.01 roku N+1, e) kol. 6 Należność na stan etatowy ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności, f) kol. 7 Zapas użytku bieżącego ilość zapasu pzm określonych do utrzymywania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, liczony od należności na stan etatowy, g) kol. 8 Zapasy centralne i RSZ, h) kol. 9 Należności wymienne i dyspozycyjne należność pzm wyliczona na podstawie wielkości zapasów określonych dla danych grup użytkowników w wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, i) kol 10 Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym ilość pzm planowana do wydania kadrze w ramach równoważnika pieniężnego (rocznego), j) kol. 11 Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW, k) kol. 12 Normatyw pzm na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON, l) kol. 13 Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych, m) kol. 14 Razem (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych), n) kol. 15 Należność roczna Należność na stan etatowy / Okres używalności przedmiotu), o) kol. 16 Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+2 (suma prognozowanego stanu posiadania na 1.01 roku N+2) Należność roczna; p) kol. 17 Różnica (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych) Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+2, q) kol. 18 Potrzeby na rok N+2 = Różnica + Należność roczna.

19 817 Załącznik Nr 3 METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę do ustalania potrzeb środków materiałowych służby materiałów pędnych i smarów (mps) przeznaczonych na zapasy wojenne stanowią: 1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w środki zaopatrzenia służby materiałów pędnych i smarów; 2) etaty czasu W jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 3) wykaz stanów posiadania materiałów pędnych i smarów; 4) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mps. 2. Podstawę do ustalania potrzeb mps przeznaczonych na bieżące potrzeby wojsk stanowią: 1) normy zużycia i ubytków naturalnych mps; 2) normy należności sprzętu służby mps dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3) harmonogramy realizacji celów Sił Zbrojnych NATO, wymagania długoterminowe oraz pozostałe zobowiązania sojusznicze; 4) plany i programy szkolenia wojsk oraz zadania realizowane poza granicami kraju. 3. Proces ustalania potrzeb środków materiałowych służby mps na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP polega na analizie: 1) stanu posiadania mps; 2) normatywów zapasów wojennych; 3) normatywów niezniżalnego użytku bieżącego; 4) należności użytku bieżącego; 5) planowanych dostaw w roku bieżącym; 6) rocznego zużycia mps; 7) terminów rotacji i odświeżania; 8) ilości mps dostarczanych z pojazdami planowanymi do pobrania z gospodarki narodowej; II. Tryb postępowania i terminy 1. Proces ustalania potrzeb mps na rok N+1 rozpoczyna oddział gospodarczy (OG), który sporządza Zestawienie potrzeb mps na rok N+1, zwane dalej Zestawieniem, według wzoru określonego w pkt. 5. W zestawieniu OG ujmuje potrzeby własne oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, uwzględniając zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją środków zaopatrzenia. Jednostki wojskowe dla których dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia jest IWsp. SZ, ujmuje się w zestawieniu osobno za poszczególnych beneficjentów ( WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ). W przypadku gdy OG posiada w planie przydziałów gospodarczych jednostki podległe dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia, o których mowa w pkt 3, wykonuje się osobne zestawienie za te jednostki. Osobno wykazuje się również potrzeby kontyngentów wojskowych (PKW). OG przesyła zestawienia do właściwej terytorialnie Rejonowej Bazy Materiałowej, w terminie do dnia 10 stycznia roku N.

20 818 Załącznik Nr 3 (cd.) 2. Rejonowe Bazy Materiałowe otrzymane z OG zestawienia poddają weryfikacji i scalają za wszystkie jednostki i instytucje stacjonujące w rejonie odpowiedzialności RBM. Zestawienia zbiorcze opracowuje się osobno dla każdego dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia oraz za PKW, a w przypadku jednostek dla których dysponentem drugiego stopnia jest IWsp. SZ osobno za poszczególnych beneficjentów ( WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ). RBM przesyłają zestawienia do właściwego okręgu wojskowego,w terminie do dnia 31 stycznia roku N. 3. Okręgi wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb do właściwych dysponentów drugiego stopnia oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów: 1) do IWsp. SZ za jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ oraz za jednostki WLąd., SP, MW; 2) do DWS, JW 2305, DGW, KG ŻW, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (IWSZ), SKW, SWW, NPW, SW za jednostki im podległe; 3) do DWLąd., DSP, DMW za jednostki im podległe; Okręgi wojskowe przesyłają zbiorcze zestawienia w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w termunie do dnia 20 lutego roku N. 4. Na szczeblu IWsp. SZ oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia następuje scalenie i weryfikacja danych, a opracowane zestawienia potrzeb mps na rok N+l przesyła się do Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, do dnia 25 marca roku N.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo