Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Nr Nr 27/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Nr 28/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej Nr 29/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Nr 30/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie nadania Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej Nr 31/MON z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej Nr 32/MON z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DECYZJE: 158 Nr 227/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów Nr 235/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie Nr 236/MON z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 237/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta 14. batalionu remontu lotnisk Nr 238/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

2 800 Poz Nr 239/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Nr 240/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 14. eskadry lotnictwa transportowego Nr 241/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 74. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej Nr 242/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Nr 243/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nr 245/MON z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej Nr 86/SS z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy PEŁNOMOCNICTWO: 170 Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. dla Pana Stanisława Jerzego Komorowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej Departament Polityki Zbrojeniowej 151 ZARZĄDZENIE Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: 1. Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia uchwalony przez Radę Naukową tego Instytutu w dniu 16 kwietnia 2009 r. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo- -rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. * Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

3 Departament Polityki Zbrojeniowej Poz. 152, 153 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: 1. Zatwierdza się statut Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych uchwalony uchwałą Nr 1 Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z dnia 9 kwietnia 2009 r. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce badawczo- -rozwojowej pod nazwą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 153 ZARZĄDZENIE Nr 28/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) oraz w związku z 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 173, poz i z 2009 r. Nr 64, poz. 543) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 279) wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 2 do zarządzenia w 9 uchyla się pkt 1; 2) w załącznikach Nr 1-13 i Nr 15 do zarządzenia w 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy: funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz ich rodzin. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 maja 2009 r. * Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

4 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 802 Poz. 154, ZARZĄDZENIE Nr 29/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W załączniku Nr 17 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm. 2) ), w 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 155 ZARZĄDZENIE Nr 30/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie nadania Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Z dniem 1 lipca 2009 r. nadaje się Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statut jednostki budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.* 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 19 poz ) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 2, poz. 18 i 20. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz * Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

5 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Poz. 156, 157 ZARZĄDZENIE Nr 31/MON z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 17/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 149, z późn. zm. 2) ) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia*. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 lutego 2009 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 157 ZARZĄDZENIE Nr 32/MON z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124) w 1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 18) 13 listopada Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz ) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 246, z 2008 r. Nr 24, poz. 299 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 47. * Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

6 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 227/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów Na podstawie 1 pkt 8 lit. a oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu ujednolicenia trybu i zasad sporządzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej analiz potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów ustala się, co następuje: 1. Analizy potrzeb środków materiałowych sporządza się w formie zestawień, zgodnie z: 1) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, stanowiącą załącznik Nr 1 do decyzji; 2) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby mundurowej, stanowiącą załącznik Nr 2 do decyzji; 3) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby materiałów pędnych i smarów, stanowiącą załącznik Nr 3 do decyzji. 2) dysponent środków budżetowych drugiego stopnia dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, o którym mowa w poz. 1 załącznika Nr 1 do decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz.143 i Nr 17, poz. 180 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 63). 3. Traci moc decyzja Nr 357/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 193 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 22). 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. 2. Użyte w załącznikach do decyzji określenia oznaczają: 1) beneficjent jednostką (komórkę) organizacyjną, o której mowa w 2 pkt 19 decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6);

7 805 Załączniki do decyzji Nr 227/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2009 r. (poz. 158) Załącznik Nr 1 METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę do ustalania potrzeb żywności przeznaczonej na zapasy wojenne stanowią: 1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi, w środki zaopatrzenia żywnościowego; 2) etaty czasu W jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 3) przepisy w sprawie zasad prowadzenia gospodarki żywnościowej i organizacji żywienia w czasie wojny; 4) wykaz stanów osobowych przyjętych do naliczeń; 5) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale służby żywnościowej. 2. Podstawę do ustalania potrzeb żywności przeznaczonej na bieżące żywienie wojsk stanowią: 1) przepisy w sprawie żywienia żołnierzy Sił Zbrojnych, w tym przepisy dotyczące: a) wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, b) bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, c) organizacji żywienia, d) działalności służby żywnościowej w czasie pokoju, e) ustalania szczegółowych norm wyżywienia żołnierzy; 2) celów Sił Zbrojnych, wymagań długoterminowych oraz pozostałych zobowiązań sojuszniczych; 3) wartości pieniężne norm rzeczowych z zakresu służby żywnościowej. II. Tryb postępowania i terminy 1. Proces ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej jest inicjowany w oddziale gospodarczym (OG), który sporządza Zestawienie potrzeb rzeczowych zakupu produktów żywnościowych objętych centralnym planowaniem na N+1 na formularzu w/g wzoru określonego w pkt 6, zwane dalej zestawieniem. OG ujmuje w zestawieniu potrzeby własne oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, uwzględniając zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją środków zaopatrzenia. W procesie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej uwzględnia się: 1) stan posiadania środków żywnościowych; 2) normatyw zapasów wojennych; 3) terminy rotacji środków spożywczych; 4) potrzeby bieżące żywienia wojsk; 5) planowane dostawy w roku bieżącym w/g wyciągu z Planu zaopatrywania OG otrzymanego z zaopatrującej go RBM; 6) inne potrzeby wnikające z realizacji zadań doraźnych; 7) przewidywany stan żywionych.

8 806 Załącznik Nr 1 (cd.) W przypadku gdy OG posiada w planie przydziałów gospodarczych jednostki podległe dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia, o których mowa w pkt 3, lub beneficjentom ( WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp.) sporządza osobne zestawienie za te jednostki. Osobno wykazuje się również potrzeby kontyngentów wojskowych (PKW). OG przesyła zestawienia do właściwej terytorialnie RBM, w terminie do dnia 10 stycznia roku N. 2. Rejonowe Bazy Materiałowe otrzymane z OG zestawienia poddają weryfikacji i scalają za wszystkie jednostki i instytucje stacjonujące w rejonie odpowiedzialności RBM. Zestawienia zbiorcze sporządza się osobno dla każdego dysponenta środków budżetowych drugiego stopniaoraz za PKW, a w przypadku jednostek dla których dysponentem drugiego stopnia jest IWsp. SZ osobno za poszczególnych beneficjentów (WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe pod IWsp. SZ). RBM przesyła zestawienia do właściwego okręgu wojskowego, w terminie do dnia 31 stycznia roku N. Proces ustalania potrzeb w RBM na rok następny polega na: 1) analizie dokumentów otrzymanych z OG i zestawieniu określonych w nich potrzeb środków zaopatrzenia żywnościowego; 2) określeniu potrzeb środków żywnościowych dla RBM na podstawie informacji dotyczących: a) stanu posiadania środków materiałowych, b) stanu zapasów wojennych, c) terminów rotacji środków spożywczych, d) planowanych dostaw w roku bieżącym. 3. Okręgi Wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb do właściwych dysponentów drugiego stopnia i beneficjentów: 1) do IWsp.SZ za jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ oraz za jednostki WLąd.,SP, MW i jednostki PKW; 2) do DWS, JW 2305, DGW, KG ŻW, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (IWSZ), SKW, SWW za jednostki im podległe; 3) do DWLąd, DSP i DMW za jednostki im podległe. Okręgi wojskowe przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb w terminie do dnia 20 lutego roku N. 4. Na szczeblu IWsp. SZ oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia następuje scalenie i weryfikacja danych, a opracowane zestawienia potrzeb na rok N+1 przesyła się do Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Szt. Gen. WP oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów, w terminie do dnia 25 marca roku N. 5. Do ustalania potrzeb bieżącego żywienia przyjmuje się średni stan żywionych roku poprzedniego (N-1). Realizacja potrzeb może ulec zmianie do wielkości wynikających z Planu Zakupów żywności na N Wzór Zestawienie potrzeb rzeczowych zakupu produktów żywnościowych objętych centralnym planowaniem na N+1 :

9 807 Załącznik Nr 1 (cd.) ZESTAWIENIE POTRZEB RZECZOWYCH ZAKUPU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OBJĘTYCH CENTRALNYM PLANOWANIEM NA N+1 (w kilogramach) Lp. Nazwa produktu Ogółem planowane zużycie produktów w roku N, w tym: Stan na roku N Ogółem planowane zużycie produktów w roku N+1 w tym: Ogółem potrzeby rzeczowe do zakupu w N+1, z tego w kwartałach: Klasyfikator hierarchiczny Jm. Normatyw zapasu wojennego Normatyw zużycia bieżącego Razem normatyw zapasów Stan na oku N dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. N do I kw. N+1 Planowane dostawy w roku N dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. N+1 do I kw. N+2 Przewidywany stan na N+1 Brak/nadwyżka Planowane potrzeby w roku N+2 I LUTY II MAJ III WRZESIEŃ IV LISTOPAD I. ŻYW- NOŚĆ NA ZAPASY 1. n

10 808 Załącznik Nr 1 (cd.) 7. Sposób sporządzania zestawienia potrzeb i podstawowe pojęcia występujące w zestawieniu: 1) symbole rok N, rok N+1, rok N+2 oznaczają: a) rok N rok bieżący, w którym odbywa się ustalanie potrzeb, b) rok N+l rok, na który potrzeby są ustalane, c) rok N+2 kolejny rok po N+1, na który potrzeby są ustalane; 2) w zestawieniu należy ująć wszystkie produkty wyszczególnione w ewidencji jednostki wojskowej objęte centralnym planowaniem; 3) w poszczególnych pozycjach asortymentowych wielkości wyrażać w liczbach całkowitych z wykorzystaniem separatora tysięcy; 4) zestawienia potrzeb opracować i przesyłać w formie pisemnej i elektronicznej (w programie Microsoft Excel); 5) oddziały gospodarcze utrzymujące zapasy taktyczne we własnych magazynach opracowując Zestawienie wypełniają kolumny 5, 6, 7, 8, 11,1 6, 20, 21, 22; 6) Wojskowe jednostki budżetowe utrzymujące Zapasy Taktyczne w Rejonowych Bazach Materiałowych opracowując Zestawienie wypełniają kolumny 5, 6, 7, 8; 7) Rejonowe Bazy Materiałowe opracowując Zestawienie wypełniają danymi wszystkie pola arkusza korzystając ze zweryfikowanych danych otrzymanych z wojskowych jednostek budżetowych wymienionych w pkt 5 i 6; 8) nazwa produktu (kol.2) zgodna z nomenklaturą określoną w dokumentach normujących planowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych; w przypadku braku stosownej nomenklatury należy wpisać nazwę ujętą w indeksie materiałowym lub w normie jakościowej; 9) klasyfikator hierarchiczny (kol. 3) klasyfikator obowiązujący w służbie żywnościowej; 10) jednostka miary (kol. 4) dla produktów żywnościowych jednostką miary jest kilogram wykazywany zgodnie z założeniami pkt 3, indywidualne racje żywnościowe wykazywać w racjach dziennych (rdz.), zestawy wchodzące w skład indywidualnych racji wykazywać w sztukach, grupowe racje żywnościowe oraz zestawy wchodzące w ich skład wykazywać w racjach dziennych; 11) normatyw zapasu wojennego (kol.5) podać pełną wielkość normatywu zapasu wojennego, obliczoną zgodnie z aktualnymi normami i zasadami zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP; zawiera aktualnie obowiązujący poziom zapasu taktycznego, okręgowego i centralnego; na szczeblu OG wykazuje się ZW tego oddziału oraz jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 12) normatyw zużycia bieżącego (kol.6) ilość żywności potrzebna na zabezpieczenie bieżącej działalności wojsk wraz z wielkością użytku bieżącego przeznaczonego do zabezpieczenia ciągłości wyżywienia wojsk w czasie mobilizacji oraz zgrywania pododdziałów (jednostek). Do naliczania wielkości zapasu użytku stosuje się następujący wzór: N ub =(W rz x S ż x D) + UB m gdzie poszczególne symbole oznaczają: N Ub normatyw użytku bieżącego W rz wielkość wymiaru rzeczowego normy wyżywienia stosowanej do żywienia żołnierzy S ż prognozowany stan żywionych w roku N+l D ilość dni w roku, podczas których prowadzone będzie żywienie żołnierzy UB m wielkość użytku bieżącego przeznaczonego do zabezpieczenia ciągłości wyżywienia wojsk w czasie mobilizacji oraz zgrywania pododdziałów (jednostek) 13) Razem wielkość zapasów (kol.7) wielkość zapasów stanowiąca sumę normatywu zapasu wojennego (kol.5) oraz normatywu zużycia bieżącego (kol.6); 14) Stan na 1.01 roku N (kol.8) stan ewidencyjny z dokumentów ewidencji ilościowo-wartościowej na dzień 01 stycznia roku N; 15) Ogółem planowane zużycie produktów w roku N, w tym: (kol. 9) suma zużycia produktów dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 10) oraz produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. roku N do I kw. N+l (kol. 11);

11 809 Załącznik Nr 1 (cd.) 16) Dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 10) wielkość produktów przeznaczonych do spożycia w roku N w celu zabezpieczenie bieżącej działalności wojsk. Do naliczania dodatkowo na zabezpieczenie żywienia stosuje się następujący wzór: D zż = (W rz x S ż x D)-R 1 gdzie poszczególne symbole oznaczają: D ZŻ dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk w roku N W rz wielkość wymiaru rzeczowego normy wyżywienia stosowanej do żywienia żołnierzy S ż prognozowany stan żywionych w roku N+l D ilość dni w roku, podczas których prowadzone będzie żywienie żołnierzy R 1 wielkość produktów planowana do rotacji w okresie od II kw. roku N do I kw. N+l 17) Produkty pochodzące z rotacji w okresie od II kw. roku N do I kw. roku N+l (kol. 11) planowana wielkość produktów spożywczych przewidziana do rotacji od II kwartału roku N do I kwartału roku N+l zgodnie z planem rotacji i odświeżania zapasów; 18) Planowane dostawy w roku N (kol. 12) ilości produktów ujęte w planach zakupu na rok N; 19) stan na dzień roku N (kol.13) przewidywana ilość produktów na koniec roku N, wyliczona jako: STAN 1.01 [kol. 8] + PLANOWANE DOSTAWY W ROKU N[koI.12] OGÓŁEM PLANOWANE ZUŻYCIEW ROKU N[kol.9]; 20) Ogółem planowane zużycie produktów w roku N+1, w tym: (kol. 14) suma zużycia produktów dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 15) oraz produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. roku N+1 do I kw. N+2 (kol. 16); 21) Dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 15) wielkość produktów przeznaczonych do spożycia w roku N+1 w celu zabezpieczenia bieżącej działalności wojsk. Do naliczania dodatkowo na zabezpieczenie żywienia w roku N+1 stosuje się następujący wzór: D ZŻ N+1 = (W rz x S ż x D) -R 2 gdzie poszczególne symbole oznaczają: D zż N+1 dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk w roku N+1 W rz wielkości wymiaru rzeczowego stosowanej do żywienia normy wyżywienia S ż prognozowany stan żywionych w roku N+2 D ilość dni w roku, podczas których prowadzone będzie żywienie żołnierzy R 2 wielkość produktów planowana do rotacji w okresie od II kw. roku N+1 do I kw. N+2 22) Produkty pochodzące z rotacji w okresie od II kw. roku N+1 do I kw. roku N+2 (kol. 16) planowana wielkość produktów spożywczych przewidziana do rotacji od II kwartału roku N+1 do I kwartału roku N+2 zgodnie z planem rotacji i odświeżania zapasów; 23) Przewidywany stan na dzień roku N+1 (kol. 17) przewidywana ilość produktów na koniec roku N+1, wyliczona jako: STAN NA DZIEŃ ROKU N[koI.13] OGÓŁEM PLANOWANE ZUŻYCIEW ROKU N+l[kol.l4]; 24) Braki/nadwyżki na rok N+1 (kol. 18) różnica między przewidywany stan na dzień roku N+1 (kol. 17), a razem wielkość zapasów (kol. 7), wyliczona jako: PRZEWIDYWANY STAN NA DZIEŃ ROKU N+1 [kol.17] RAZEM WIELKOŚĆ ZAPASÓW [kol.7]; 25) Ogółem potrzeby rzeczowe do zakupów, z tego w kwartałach: (kol. 19) wielkość produktów do zakupów w N+1 wynikająca z analizy braków i nadwyżek (kol. 18)

12 810 Załącznik Nr 2 METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MUNDUROWEJ I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę do ustalania potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (pzm) przeznaczonych na zapasy wojenne stanowią: 1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi, w środki zaopatrzenia służby mundurowej; 2) etaty i tabele czasu W jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 3) przepisy w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mundurowej oraz norm umundurowania i wyekwipowania na okres wojny; 4) wykaz stanów posiadania pzm zapasu wojennego; 5) wykaz stanów osobowych przyjętych do naliczeń; 6) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym. 2. Podstawę do ustalania potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (pzm), przeznaczonych na bieżące zaopatrzenie wojsk stanowią: 1) przepisy w sprawie norm umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych; 2) przepisy w sprawie norm umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej; 3) przepisy o prowadzeniu gospodarki mundurowej; 4) wytyczne w sprawie zapasów i normatywów umundurowania i wyekwipowania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych; 5) cele Sił Zbrojnych, wymagania długoterminowe oraz pozostałe zobowiązania sojusznicze; 6) następujące dokumenty wykorzystywane na określonym szczeblu organizacyjnym: a) na szczeblu OG : wykaz użytkowników do naliczenia potrzeb pzm, wykaz stanów posiadania pzm użytku bieżącego, etat OG i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie, plan rotacji, wytyczne przełożonych w zakresie zaopatrywania, b) na szczeblu RBM : wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm OG za rejon zaopatrywania, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego OG za rejon zaopatrywania, plan rotacji pzm w OG za rejon zaopatrywania, wytyczne przełożonych w zakresie zaopatrywania, c) na szczeblu OW : wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległe RBM, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległe RBM, plan rotacji pzm, d) na szczeblu dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia (IWsp. SZ, IWSZ, DWS, DGW i KG ŻW): wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległe (zaopatrywane) jednostki organizacyjne, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległe (zaopatrywane) jednostki organizacyjne,

13 811 Załącznik Nr 2 (cd.) e) na szczeblu Sił Zbrojnych ( Zarząd Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP): wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia. 3. Występujące w zestawieniach symbole oznaczają: a) rok N rok bieżący, w którym odbywa się ustalanie potrzeb, b) rok N+l rok, na który potrzeby są planowane, c) rok N+2 kolejny rok po N+1, na który potrzeby są planowane. Tryb i terminy ustalania potrzeb OG na rok N 1. Proces ustalania potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego inicjowany jest w OG, który ujmuje potrzeby własne oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, uwzględniając zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. W procesie ustalania potrzeb pzm uwzględnia się: 1) stan posiadania pzm użytku bieżącego; 2) stan posiadania zapasów wojennych; 3) terminy rotacji; 4) inne potrzeby wnikające z realizacji zadań doraźnych; 5) liczbę osób przewidzianych do zaopatrywania. Zestawienie potrzeb rzeczowych OG na rok N, zwane dalej zestawieniem, opracowane według wzoru określonego w pkt IV, ppkt 1, OG sporządza w systemie informatycznym i przesyła do właściwej terytorialnie Rejonowej Bazy Materiałowej, wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania pzm użytku bieżącego ( UB) i zapasów wojennych ( ZW) w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 10 stycznia roku N. II. Tryb i terminy ustalania potrzeb na rok N+l i rok N+2 1. Rejonowe Bazy Materiałowe otrzymane z OG zestawienia poddają weryfikacji i scalają za wszystkie jednostki oraz instytucje stacjonujące w rejonie odpowiedzialności RBM. Zestawienia zbiorcze opracowuje się osobno dla każdego dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia oraz za kontyngenty wojskowe (PKW),a w przypadku jednostek dla których dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia jest IWsp SZ osobno za poszczególnych beneficjentów (WLąd., SP, MW, PKW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ). RBM przesyłają zestawienia do właściwego Okręgu Wojskowego wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania pzm UB i ZW roku N w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 31 stycznia roku N. 2. Okręgi Wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb do właściwych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i beneficjentów: 1) do IWsp. SZ za jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ oraz za jednostki WLąd., SP, MW i jednostki PKW; 2) do DWS, JW 2305, DGW, KGŻW, IWSZ za jednostki im podległe; 3) do DWLąd, DSP i DMW za jednostki im podległe. Zestawienia zbiorcze przesyła się wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania pzm UB i ZW roku N w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 20 lutego roku N.

14 812 Załącznik Nr 2 (cd.) 3. Na szczeblu IWsp. SZ oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia następuje scalenie i weryfikacja danych. Opracowane zestawienia potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego na rok N+1 i rok N+2 przesyła się do Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania UB i Z W roku N w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 25 marca roku N. 4. Zasady opracowania i wzory Zestawienia potrzeb umundurowania i wyekwipowania dla RBM, OW, dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz za Siły Zbrojne (dla ZPR P8 Szt. Gen. WP) na rok N+l i N+2 określa pkt IV ppkt 2 i 3. IV. Wzory tabel z opisem 1) Wzór Zestawienia potrzeb rzeczowych OG na rok N Stan posiadania na 1.01 danego roku Kategoria Należność ogólna Zapasy Wojenne Stan posiadania w UB kat. I Stan posiadania w UB kat II Lp. Nazwa (w kilogramach) przedmiotu Symbol JM Razem (5+6) Należność na stan etatowy Zapas użytku bieżącego Należności dyspozycyjne i wymienne Razem ( ) Należność roczna Różnica (11 7) Braki Nadwyżki Potrzeby na rok bieżący (13+12) +14 (lub - 15 )

15 813 Załącznik Nr 2 (cd.) UWAGI: a) kol. 2-4 nazwę, symbol i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz w tabelach należności do etatu, b) kol. 5 Stan posiadania UB kat. I z wykazu stanu posiadania UB, c) kol. 6 Stan posiadania UB kat. II z wykazu stanu posiadania UB, d) kol. 7 Razem suma kol. 5 i 6, e) kol. 8 Należność na stan etatowy ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności, f) kol. 9 Zapas użytku bieżącego ilość zapasu pzm określonego do utrzymywania na szczeblu OG liczony od należności na stan etatowy, g) kol. 10 Należności dyspozycyjne i wymienne należność pzm wyliczona na podstawie wielkości zapasów określonych dla danych grup użytkowników w wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, h) kol. 11 Razem suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Należności dyspozycyjne i wymienne, i) kol. 12 Należność roczna Należność na stan etatowy / Okres używalności przedmiotu, j) kol. 13 Różnica {(suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Należności dyspozycyjne i wymienne) Stan posiadania pzm na 1.01.danego roku}, k) kol. 14 Braki braki w zapasach ZW (rubryka 21 Zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym (jednostka mobilizująca) formularz PLM-15, PLM-15a, część A ), 1) l) kol. 15 Nadwyżki nadwyżki w zapasach ZW (rubryka 22 Zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym (jednostka mobilizująca) formularz PLM-15, PLM-15a, część A ), m) kol. 16 Potrzeby na rok bieżący = Różnica + Należność roczna + Zapasy wojenne (dodać braki lub odjąć nadwyżki);

16 814 Załącznik Nr 2 (cd.) 2) Wzór Zestawienia potrzeb umundurowania i wyekwipowania RBM, OW, dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, SZ (ZPR P8) na rok N+1 Nazwa przedmiotu JM Stan posiadania na 1.01 danego roku Należność ogólna Zapasy Wojenne Należność roczna Stan posiadania na rok N+1 (7-17) Różnica na roku N+1 (16 18) Potrzeby na rok N+1 ( (lub - 21) Kategoria Stan posiadania na UB kat. I Stan posiadania na UB kat. II Razem (3+4) Plan zakupów na dany rok Ogółem (5+6) Należność na stan etatowy Zapas użytku bieżącego Zapasy centralne i RSZ Należności dyspozycyjne i wymienne Normatyw pzm, objętych równoważnikiem pieniężnym, planowanych do wydania kadrze Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych Razem (8 do 15) Braki Nadwyżki UWAGI: a) kol. 1-2 nazwę i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz w tabelach należności do etatu, b) kol. 3 Stan posiadania UB kat. I z Wykazu stanu posiadania UB, c) kol. 4 Stan posiadania UB kat. II z Wykazu stanu posiadania UB, d) kol. 5 Razem suma kol. 5 i 6, e) kol. 6 Plan zakupów na dany rok ilość pzm planowanych do zakupu w danym roku kalendarzowym, f) kol. 7 Ogółem suma stanu posiadania na 1.01 roku bieżącego, g) kol. 8 Należność na stan etatowy ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności, h) kol. 9 Zapas użytku bieżącego ilość zapasu pzm określonych do utrzymywania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, liczony od należności na stan etatowy, i) kol. 10 Zapasy centralne i RSZ, j) kol. 11 Należności wymienne i dyspozycyjne należność pzm wyliczona na podstawie wielkości zapasów określonych dla danych grup użytkowników w wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, k) kol. 12 Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym ilość pzm planowana do wydania kadrze w ramach równoważnika pieniężnego (rocznego), l) kol. 13 Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW, m) kol. 14 Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON,

17 815 Załącznik Nr 2 (cd.) n) kol. 15 Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych, o) kol. 16 Razem (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych), p) kol. 17 Należność roczna = Należność na stan etatowy / Okres używalności przedmiotu, q) kol. 18 Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+l = (suma stanu posiadania na 1.01 roku N) Należność roczna, r) kol. 19 Różnica na roku N+l (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych) Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+l, s) kol. 20 Braki Braki w zapasach Z W (sumarycznie za rejon odpowiedzialności RBM lub O W), t) kol. 21 Nadwyżki Nadwyżki w zapasach ZW (sumarycznie za rejon odpowiedzialności RBM lub OW), u) kol. 22 Potrzeby na rok N+l = Różnica + Należność roczna + Potrzeby ; 3) Wzór Zestawienia potrzeb umundurowania i wyekwipowania RBM, OW, dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, SZ (ZPR P8) na rok N+2 Nazwa przedmiotu JM Prognoza stanu posiadania na 1.01 roku N+1 Należność ogólna Prognoza stanu posiadania na UB roku N+1 Plan zakupów na rok N+1 Ogółem (3+4) Należność na stan etatowy Zapas użytku bieżącego Zapasy centralne i RSZ Należności dyspozycyjne i wymienne Normatyw pzm, objętych równoważnikiem pieniężnym, planowanych do wydania kadrze Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych Razem (6 do 13) Należność roczna Stan posiadania na rok N+2 (5-15) Różnica na roku N+2 (14 16) Potrzeby na rok N+2 (17+15)

18 816 Załącznik Nr 2 (cd.) UWAGI: a) kol. 1-2 nazwę i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz w tabelach należności do etatu, b) kol. 3 Prognoza stanu posiadania w UB roku N+1 prognoza stanu posiadania na 1.01 roku N+1, c) kol. 4 Plan zakupów na dany rok N+1 ilość pzm planowanych do zakupu w roku N+1, d) kol. 5 Ogółem suma prognozowanego stanu posiadania na 1.01 roku N+1, e) kol. 6 Należność na stan etatowy ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności, f) kol. 7 Zapas użytku bieżącego ilość zapasu pzm określonych do utrzymywania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, liczony od należności na stan etatowy, g) kol. 8 Zapasy centralne i RSZ, h) kol. 9 Należności wymienne i dyspozycyjne należność pzm wyliczona na podstawie wielkości zapasów określonych dla danych grup użytkowników w wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, i) kol 10 Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym ilość pzm planowana do wydania kadrze w ramach równoważnika pieniężnego (rocznego), j) kol. 11 Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW, k) kol. 12 Normatyw pzm na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON, l) kol. 13 Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych, m) kol. 14 Razem (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych), n) kol. 15 Należność roczna Należność na stan etatowy / Okres używalności przedmiotu), o) kol. 16 Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+2 (suma prognozowanego stanu posiadania na 1.01 roku N+2) Należność roczna; p) kol. 17 Różnica (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych) Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+2, q) kol. 18 Potrzeby na rok N+2 = Różnica + Należność roczna.

19 817 Załącznik Nr 3 METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę do ustalania potrzeb środków materiałowych służby materiałów pędnych i smarów (mps) przeznaczonych na zapasy wojenne stanowią: 1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w środki zaopatrzenia służby materiałów pędnych i smarów; 2) etaty czasu W jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 3) wykaz stanów posiadania materiałów pędnych i smarów; 4) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mps. 2. Podstawę do ustalania potrzeb mps przeznaczonych na bieżące potrzeby wojsk stanowią: 1) normy zużycia i ubytków naturalnych mps; 2) normy należności sprzętu służby mps dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3) harmonogramy realizacji celów Sił Zbrojnych NATO, wymagania długoterminowe oraz pozostałe zobowiązania sojusznicze; 4) plany i programy szkolenia wojsk oraz zadania realizowane poza granicami kraju. 3. Proces ustalania potrzeb środków materiałowych służby mps na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP polega na analizie: 1) stanu posiadania mps; 2) normatywów zapasów wojennych; 3) normatywów niezniżalnego użytku bieżącego; 4) należności użytku bieżącego; 5) planowanych dostaw w roku bieżącym; 6) rocznego zużycia mps; 7) terminów rotacji i odświeżania; 8) ilości mps dostarczanych z pojazdami planowanymi do pobrania z gospodarki narodowej; II. Tryb postępowania i terminy 1. Proces ustalania potrzeb mps na rok N+1 rozpoczyna oddział gospodarczy (OG), który sporządza Zestawienie potrzeb mps na rok N+1, zwane dalej Zestawieniem, według wzoru określonego w pkt. 5. W zestawieniu OG ujmuje potrzeby własne oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, uwzględniając zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją środków zaopatrzenia. Jednostki wojskowe dla których dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia jest IWsp. SZ, ujmuje się w zestawieniu osobno za poszczególnych beneficjentów ( WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ). W przypadku gdy OG posiada w planie przydziałów gospodarczych jednostki podległe dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia, o których mowa w pkt 3, wykonuje się osobne zestawienie za te jednostki. Osobno wykazuje się również potrzeby kontyngentów wojskowych (PKW). OG przesyła zestawienia do właściwej terytorialnie Rejonowej Bazy Materiałowej, w terminie do dnia 10 stycznia roku N.

20 818 Załącznik Nr 3 (cd.) 2. Rejonowe Bazy Materiałowe otrzymane z OG zestawienia poddają weryfikacji i scalają za wszystkie jednostki i instytucje stacjonujące w rejonie odpowiedzialności RBM. Zestawienia zbiorcze opracowuje się osobno dla każdego dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia oraz za PKW, a w przypadku jednostek dla których dysponentem drugiego stopnia jest IWsp. SZ osobno za poszczególnych beneficjentów ( WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ). RBM przesyłają zestawienia do właściwego okręgu wojskowego,w terminie do dnia 31 stycznia roku N. 3. Okręgi wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb do właściwych dysponentów drugiego stopnia oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów: 1) do IWsp. SZ za jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ oraz za jednostki WLąd., SP, MW; 2) do DWS, JW 2305, DGW, KG ŻW, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (IWSZ), SKW, SWW, NPW, SW za jednostki im podległe; 3) do DWLąd., DSP, DMW za jednostki im podległe; Okręgi wojskowe przesyłają zbiorcze zestawienia w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w termunie do dnia 20 lutego roku N. 4. Na szczeblu IWsp. SZ oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia następuje scalenie i weryfikacja danych, a opracowane zestawienia potrzeb mps na rok N+l przesyła się do Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, do dnia 25 marca roku N.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Departament Budżetowy 1031 227 DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r. Departament Budżetowy 21 DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 30 września 2011 r. Nr 18 Z A R Z Ą D Z E N I A : 258 Nr 44/MON z dnia 2 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Nr 2 ZARZĄDZENIA: 15 Nr 5/MON z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2010 r. Druk nr 1058 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 287 DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: DZIENNIK 327 URZĘDOWY Treść: Poz.: Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Nr 4 47 Nr 14/MON z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r.

DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. 151 DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 7 DECYZJE: 85 Nr 97/MON z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Departament Budżetowy 14 86 DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Departament Kadr 144 DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Na podstawie 1 pkt 9 lit. a i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

U S T AWA. z dnia r. o zmianie ustawy o drogach publicznych U S T AWA projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. z dnia.. 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz DECYZJA Nr 92/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz DECYZJA Nr 92/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 101 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 92/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej Dziennik Ustaw Nr 121 10182 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.07.06 18:39:33 +02'00' Poz. 812.go v.p l 812 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr 6 ZARZĄDZENIA: 68 Nr 11/MON z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 180 Nr 19/MON z dnia 18 października 2005 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 985 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 października 2007 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 196 Nr 431/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 299 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r.

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1295 URZĘDOWY Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 265 Nr 31/MON z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 179 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4339 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 7 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. Poz. 232 Departament Komunikacji Społecznej DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r. Poz. 177 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 185/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.03.31 15:32:01 +02'00' 4339 Poz. 302 302 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych Zarząd Planowania Rzeczowego P8 Warszawa, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz. 112 DECYZJA Nr 202/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 94/MON. z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez organy wojskowe zadań w zakresie militaryzacji

DECYZJA Nr 94/MON. z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez organy wojskowe zadań w zakresie militaryzacji Departament Strategii i Planowania Obronnego 66 DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez organy wojskowe zadań w zakresie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 362 Biuro Ewidencji Osobowej WP DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Departament Wychowania i Promocji Obronności 153 DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 264 Biuro Ewidencji Osobowej WP DECYZJA Nr 409/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 lipca 2005 r. Dz.Urz.MON.05.14.107 2006.03.09 zm. Dz.Urz.MON.2006.2.10 1 2007.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.5.58 1 2007.12.31 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 2008.01.01 zm. Dz.Urz.MON.2007.25.259 1 ZARZĄDZENIE Nr 16/MON MINISTRA

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING)

ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING) ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING) W zakresie organizacji i realizacji szkolenia: 1. Tryb planowania i zgłaszania potrzeb na kursy doskonalące

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 405/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2011 r.

DECYZJA Nr 405/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 listopada 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 341 DECYZJA Nr 405/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 31. Bazy Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r. Generalny Zarząd Logistyki P4 183 DECYZJA Nr 369/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów, centralnych organów logistycznych, a także

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 57 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r.

DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 września 2006 r. MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 381/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.9.117 2010.05.12 zm. Dz.Urz.MON.2010.10.111 pkt 1 DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 111/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr 111/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 czerwca 2017 r. Warszawa, dnia 13 czerwca 2017 r. Poz. 109 Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa DECYZJA Nr 111/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 marca 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 marca 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 marca 2011 r. Nr 5 ZARZĄDZENIA: 54 Nr 8/MON z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi nr jednostki termin lp. oddział regionalny nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1), OBRONY NARODOWEJ ORAZ ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 2) z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 42 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 23 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 3 maja 03 r. Poz. 4 WYTYCZNE NR 88 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 3 maja 03 r. w sprawie planowania wydatków na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r.

DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 stycznia 2017 r. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 7 Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa DECYZJA Nr 8/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 110 DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Brygady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 105 6089 Poz. 617 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 92/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

DECYZJA Nr 92/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Dz.Urz.MON.2014.101 2015.05.28 zm. Dz.Urz.MON.2015.154 pkt 1 DECYZJA Nr 92/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w zakresie kwalifikowania zamówień

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz. 111 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 24 103 DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 96/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 96/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r. Warszawa, dnia 4 kwietnia 2012 r. Poz. 120 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 96/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 września 2009 r. Nr 15 ZARZĄDZENIE: 171 Nr 33/MON z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo