Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:"

Transkrypt

1 DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Nr Nr 27/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Nr 28/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej Nr 29/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Nr 30/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie nadania Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej Nr 31/MON z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej Nr 32/MON z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DECYZJE: 158 Nr 227/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów Nr 235/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Krakowie Nr 236/MON z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Nr 237/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta 14. batalionu remontu lotnisk Nr 238/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie przejęcia sztandaru oraz ustanowienia dorocznego Święta 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie)

2 800 Poz Nr 239/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Nr 240/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 14. eskadry lotnictwa transportowego Nr 241/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 74. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej Nr 242/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego Nr 243/MON z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Centralnego Poligonu Lotniczego Nr 245/MON z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej Nr 86/SS z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy PEŁNOMOCNICTWO: 170 Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2009 r. dla Pana Stanisława Jerzego Komorowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej Departament Polityki Zbrojeniowej 151 ZARZĄDZENIE Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: 1. Zatwierdza się statut Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia uchwalony przez Radę Naukową tego Instytutu w dniu 16 kwietnia 2009 r. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo- -rozwojowej pod nazwą Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. * Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

3 Departament Polityki Zbrojeniowej Poz. 152, 153 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: 1. Zatwierdza się statut Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych uchwalony uchwałą Nr 1 Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z dnia 9 kwietnia 2009 r. 2. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do zarządzenia.* 2. Traci moc zarządzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce badawczo- -rozwojowej pod nazwą Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 153 ZARZĄDZENIE Nr 28/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) oraz w związku z 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 173, poz i z 2009 r. Nr 64, poz. 543) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 279) wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 2 do zarządzenia w 9 uchyla się pkt 1; 2) w załącznikach Nr 1-13 i Nr 15 do zarządzenia w 7 w ust. 1 skreśla się wyrazy: funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz ich rodzin. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 13 maja 2009 r. * Załącznik został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

4 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia 802 Poz. 154, ZARZĄDZENIE Nr 29/MON z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W załączniku Nr 17 do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40, z późn. zm. 2) ), w 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 155 ZARZĄDZENIE Nr 30/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie nadania Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. Z dniem 1 lipca 2009 r. nadaje się Jednostce Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych statut jednostki budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.* 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz i Nr 234, poz oraz z 2009 r. Nr 19 poz ) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 13, poz. 164 i Nr 19, poz. 247, z 2007 r. Nr 8, poz. 91 i Nr 12, poz. 137, z 2008 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 24, poz. 296 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 6 i Nr 2, poz. 18 i 20. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz * Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

5 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P Poz. 156, 157 ZARZĄDZENIE Nr 31/MON z dnia 22 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 17/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 149, z późn. zm. 2) ) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia*. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 lutego 2009 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 157 ZARZĄDZENIE Nr 32/MON z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) zarządza się, co następuje: 1. W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124) w 1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 18) 13 listopada Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki. 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz ) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 19, poz. 246, z 2008 r. Nr 24, poz. 299 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 47. * Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

6 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 227/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów Na podstawie 1 pkt 8 lit. a oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu ujednolicenia trybu i zasad sporządzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej analiz potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów ustala się, co następuje: 1. Analizy potrzeb środków materiałowych sporządza się w formie zestawień, zgodnie z: 1) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, stanowiącą załącznik Nr 1 do decyzji; 2) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby mundurowej, stanowiącą załącznik Nr 2 do decyzji; 3) metodyką ustalania potrzeb środków materiałowych służby materiałów pędnych i smarów, stanowiącą załącznik Nr 3 do decyzji. 2) dysponent środków budżetowych drugiego stopnia dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia, o którym mowa w poz. 1 załącznika Nr 1 do decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz.143 i Nr 17, poz. 180 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 63). 3. Traci moc decyzja Nr 357/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 193 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 22). 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania. 2. Użyte w załącznikach do decyzji określenia oznaczają: 1) beneficjent jednostką (komórkę) organizacyjną, o której mowa w 2 pkt 19 decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6);

7 805 Załączniki do decyzji Nr 227/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2009 r. (poz. 158) Załącznik Nr 1 METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę do ustalania potrzeb żywności przeznaczonej na zapasy wojenne stanowią: 1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi, w środki zaopatrzenia żywnościowego; 2) etaty czasu W jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 3) przepisy w sprawie zasad prowadzenia gospodarki żywnościowej i organizacji żywienia w czasie wojny; 4) wykaz stanów osobowych przyjętych do naliczeń; 5) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale służby żywnościowej. 2. Podstawę do ustalania potrzeb żywności przeznaczonej na bieżące żywienie wojsk stanowią: 1) przepisy w sprawie żywienia żołnierzy Sił Zbrojnych, w tym przepisy dotyczące: a) wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, b) bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, c) organizacji żywienia, d) działalności służby żywnościowej w czasie pokoju, e) ustalania szczegółowych norm wyżywienia żołnierzy; 2) celów Sił Zbrojnych, wymagań długoterminowych oraz pozostałych zobowiązań sojuszniczych; 3) wartości pieniężne norm rzeczowych z zakresu służby żywnościowej. II. Tryb postępowania i terminy 1. Proces ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej jest inicjowany w oddziale gospodarczym (OG), który sporządza Zestawienie potrzeb rzeczowych zakupu produktów żywnościowych objętych centralnym planowaniem na N+1 na formularzu w/g wzoru określonego w pkt 6, zwane dalej zestawieniem. OG ujmuje w zestawieniu potrzeby własne oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, uwzględniając zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją środków zaopatrzenia. W procesie ustalania potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej uwzględnia się: 1) stan posiadania środków żywnościowych; 2) normatyw zapasów wojennych; 3) terminy rotacji środków spożywczych; 4) potrzeby bieżące żywienia wojsk; 5) planowane dostawy w roku bieżącym w/g wyciągu z Planu zaopatrywania OG otrzymanego z zaopatrującej go RBM; 6) inne potrzeby wnikające z realizacji zadań doraźnych; 7) przewidywany stan żywionych.

8 806 Załącznik Nr 1 (cd.) W przypadku gdy OG posiada w planie przydziałów gospodarczych jednostki podległe dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia, o których mowa w pkt 3, lub beneficjentom ( WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp.) sporządza osobne zestawienie za te jednostki. Osobno wykazuje się również potrzeby kontyngentów wojskowych (PKW). OG przesyła zestawienia do właściwej terytorialnie RBM, w terminie do dnia 10 stycznia roku N. 2. Rejonowe Bazy Materiałowe otrzymane z OG zestawienia poddają weryfikacji i scalają za wszystkie jednostki i instytucje stacjonujące w rejonie odpowiedzialności RBM. Zestawienia zbiorcze sporządza się osobno dla każdego dysponenta środków budżetowych drugiego stopniaoraz za PKW, a w przypadku jednostek dla których dysponentem drugiego stopnia jest IWsp. SZ osobno za poszczególnych beneficjentów (WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe pod IWsp. SZ). RBM przesyła zestawienia do właściwego okręgu wojskowego, w terminie do dnia 31 stycznia roku N. Proces ustalania potrzeb w RBM na rok następny polega na: 1) analizie dokumentów otrzymanych z OG i zestawieniu określonych w nich potrzeb środków zaopatrzenia żywnościowego; 2) określeniu potrzeb środków żywnościowych dla RBM na podstawie informacji dotyczących: a) stanu posiadania środków materiałowych, b) stanu zapasów wojennych, c) terminów rotacji środków spożywczych, d) planowanych dostaw w roku bieżącym. 3. Okręgi Wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb do właściwych dysponentów drugiego stopnia i beneficjentów: 1) do IWsp.SZ za jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ oraz za jednostki WLąd.,SP, MW i jednostki PKW; 2) do DWS, JW 2305, DGW, KG ŻW, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (IWSZ), SKW, SWW za jednostki im podległe; 3) do DWLąd, DSP i DMW za jednostki im podległe. Okręgi wojskowe przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb w terminie do dnia 20 lutego roku N. 4. Na szczeblu IWsp. SZ oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia następuje scalenie i weryfikacja danych, a opracowane zestawienia potrzeb na rok N+1 przesyła się do Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Szt. Gen. WP oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów, w terminie do dnia 25 marca roku N. 5. Do ustalania potrzeb bieżącego żywienia przyjmuje się średni stan żywionych roku poprzedniego (N-1). Realizacja potrzeb może ulec zmianie do wielkości wynikających z Planu Zakupów żywności na N Wzór Zestawienie potrzeb rzeczowych zakupu produktów żywnościowych objętych centralnym planowaniem na N+1 :

9 807 Załącznik Nr 1 (cd.) ZESTAWIENIE POTRZEB RZECZOWYCH ZAKUPU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH OBJĘTYCH CENTRALNYM PLANOWANIEM NA N+1 (w kilogramach) Lp. Nazwa produktu Ogółem planowane zużycie produktów w roku N, w tym: Stan na roku N Ogółem planowane zużycie produktów w roku N+1 w tym: Ogółem potrzeby rzeczowe do zakupu w N+1, z tego w kwartałach: Klasyfikator hierarchiczny Jm. Normatyw zapasu wojennego Normatyw zużycia bieżącego Razem normatyw zapasów Stan na oku N dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. N do I kw. N+1 Planowane dostawy w roku N dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. N+1 do I kw. N+2 Przewidywany stan na N+1 Brak/nadwyżka Planowane potrzeby w roku N+2 I LUTY II MAJ III WRZESIEŃ IV LISTOPAD I. ŻYW- NOŚĆ NA ZAPASY 1. n

10 808 Załącznik Nr 1 (cd.) 7. Sposób sporządzania zestawienia potrzeb i podstawowe pojęcia występujące w zestawieniu: 1) symbole rok N, rok N+1, rok N+2 oznaczają: a) rok N rok bieżący, w którym odbywa się ustalanie potrzeb, b) rok N+l rok, na który potrzeby są ustalane, c) rok N+2 kolejny rok po N+1, na który potrzeby są ustalane; 2) w zestawieniu należy ująć wszystkie produkty wyszczególnione w ewidencji jednostki wojskowej objęte centralnym planowaniem; 3) w poszczególnych pozycjach asortymentowych wielkości wyrażać w liczbach całkowitych z wykorzystaniem separatora tysięcy; 4) zestawienia potrzeb opracować i przesyłać w formie pisemnej i elektronicznej (w programie Microsoft Excel); 5) oddziały gospodarcze utrzymujące zapasy taktyczne we własnych magazynach opracowując Zestawienie wypełniają kolumny 5, 6, 7, 8, 11,1 6, 20, 21, 22; 6) Wojskowe jednostki budżetowe utrzymujące Zapasy Taktyczne w Rejonowych Bazach Materiałowych opracowując Zestawienie wypełniają kolumny 5, 6, 7, 8; 7) Rejonowe Bazy Materiałowe opracowując Zestawienie wypełniają danymi wszystkie pola arkusza korzystając ze zweryfikowanych danych otrzymanych z wojskowych jednostek budżetowych wymienionych w pkt 5 i 6; 8) nazwa produktu (kol.2) zgodna z nomenklaturą określoną w dokumentach normujących planowanie rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych; w przypadku braku stosownej nomenklatury należy wpisać nazwę ujętą w indeksie materiałowym lub w normie jakościowej; 9) klasyfikator hierarchiczny (kol. 3) klasyfikator obowiązujący w służbie żywnościowej; 10) jednostka miary (kol. 4) dla produktów żywnościowych jednostką miary jest kilogram wykazywany zgodnie z założeniami pkt 3, indywidualne racje żywnościowe wykazywać w racjach dziennych (rdz.), zestawy wchodzące w skład indywidualnych racji wykazywać w sztukach, grupowe racje żywnościowe oraz zestawy wchodzące w ich skład wykazywać w racjach dziennych; 11) normatyw zapasu wojennego (kol.5) podać pełną wielkość normatywu zapasu wojennego, obliczoną zgodnie z aktualnymi normami i zasadami zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP; zawiera aktualnie obowiązujący poziom zapasu taktycznego, okręgowego i centralnego; na szczeblu OG wykazuje się ZW tego oddziału oraz jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 12) normatyw zużycia bieżącego (kol.6) ilość żywności potrzebna na zabezpieczenie bieżącej działalności wojsk wraz z wielkością użytku bieżącego przeznaczonego do zabezpieczenia ciągłości wyżywienia wojsk w czasie mobilizacji oraz zgrywania pododdziałów (jednostek). Do naliczania wielkości zapasu użytku stosuje się następujący wzór: N ub =(W rz x S ż x D) + UB m gdzie poszczególne symbole oznaczają: N Ub normatyw użytku bieżącego W rz wielkość wymiaru rzeczowego normy wyżywienia stosowanej do żywienia żołnierzy S ż prognozowany stan żywionych w roku N+l D ilość dni w roku, podczas których prowadzone będzie żywienie żołnierzy UB m wielkość użytku bieżącego przeznaczonego do zabezpieczenia ciągłości wyżywienia wojsk w czasie mobilizacji oraz zgrywania pododdziałów (jednostek) 13) Razem wielkość zapasów (kol.7) wielkość zapasów stanowiąca sumę normatywu zapasu wojennego (kol.5) oraz normatywu zużycia bieżącego (kol.6); 14) Stan na 1.01 roku N (kol.8) stan ewidencyjny z dokumentów ewidencji ilościowo-wartościowej na dzień 01 stycznia roku N; 15) Ogółem planowane zużycie produktów w roku N, w tym: (kol. 9) suma zużycia produktów dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 10) oraz produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. roku N do I kw. N+l (kol. 11);

11 809 Załącznik Nr 1 (cd.) 16) Dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 10) wielkość produktów przeznaczonych do spożycia w roku N w celu zabezpieczenie bieżącej działalności wojsk. Do naliczania dodatkowo na zabezpieczenie żywienia stosuje się następujący wzór: D zż = (W rz x S ż x D)-R 1 gdzie poszczególne symbole oznaczają: D ZŻ dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk w roku N W rz wielkość wymiaru rzeczowego normy wyżywienia stosowanej do żywienia żołnierzy S ż prognozowany stan żywionych w roku N+l D ilość dni w roku, podczas których prowadzone będzie żywienie żołnierzy R 1 wielkość produktów planowana do rotacji w okresie od II kw. roku N do I kw. N+l 17) Produkty pochodzące z rotacji w okresie od II kw. roku N do I kw. roku N+l (kol. 11) planowana wielkość produktów spożywczych przewidziana do rotacji od II kwartału roku N do I kwartału roku N+l zgodnie z planem rotacji i odświeżania zapasów; 18) Planowane dostawy w roku N (kol. 12) ilości produktów ujęte w planach zakupu na rok N; 19) stan na dzień roku N (kol.13) przewidywana ilość produktów na koniec roku N, wyliczona jako: STAN 1.01 [kol. 8] + PLANOWANE DOSTAWY W ROKU N[koI.12] OGÓŁEM PLANOWANE ZUŻYCIEW ROKU N[kol.9]; 20) Ogółem planowane zużycie produktów w roku N+1, w tym: (kol. 14) suma zużycia produktów dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 15) oraz produktów pochodzących z rotacji w okresie od II kw. roku N+1 do I kw. N+2 (kol. 16); 21) Dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk (kol. 15) wielkość produktów przeznaczonych do spożycia w roku N+1 w celu zabezpieczenia bieżącej działalności wojsk. Do naliczania dodatkowo na zabezpieczenie żywienia w roku N+1 stosuje się następujący wzór: D ZŻ N+1 = (W rz x S ż x D) -R 2 gdzie poszczególne symbole oznaczają: D zż N+1 dodatkowo na zabezpieczenie żywienia wojsk w roku N+1 W rz wielkości wymiaru rzeczowego stosowanej do żywienia normy wyżywienia S ż prognozowany stan żywionych w roku N+2 D ilość dni w roku, podczas których prowadzone będzie żywienie żołnierzy R 2 wielkość produktów planowana do rotacji w okresie od II kw. roku N+1 do I kw. N+2 22) Produkty pochodzące z rotacji w okresie od II kw. roku N+1 do I kw. roku N+2 (kol. 16) planowana wielkość produktów spożywczych przewidziana do rotacji od II kwartału roku N+1 do I kwartału roku N+2 zgodnie z planem rotacji i odświeżania zapasów; 23) Przewidywany stan na dzień roku N+1 (kol. 17) przewidywana ilość produktów na koniec roku N+1, wyliczona jako: STAN NA DZIEŃ ROKU N[koI.13] OGÓŁEM PLANOWANE ZUŻYCIEW ROKU N+l[kol.l4]; 24) Braki/nadwyżki na rok N+1 (kol. 18) różnica między przewidywany stan na dzień roku N+1 (kol. 17), a razem wielkość zapasów (kol. 7), wyliczona jako: PRZEWIDYWANY STAN NA DZIEŃ ROKU N+1 [kol.17] RAZEM WIELKOŚĆ ZAPASÓW [kol.7]; 25) Ogółem potrzeby rzeczowe do zakupów, z tego w kwartałach: (kol. 19) wielkość produktów do zakupów w N+1 wynikająca z analizy braków i nadwyżek (kol. 18)

12 810 Załącznik Nr 2 METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MUNDUROWEJ I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę do ustalania potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (pzm) przeznaczonych na zapasy wojenne stanowią: 1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi, w środki zaopatrzenia służby mundurowej; 2) etaty i tabele czasu W jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 3) przepisy w sprawie zasad prowadzenia gospodarki mundurowej oraz norm umundurowania i wyekwipowania na okres wojny; 4) wykaz stanów posiadania pzm zapasu wojennego; 5) wykaz stanów osobowych przyjętych do naliczeń; 6) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym. 2. Podstawę do ustalania potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (pzm), przeznaczonych na bieżące zaopatrzenie wojsk stanowią: 1) przepisy w sprawie norm umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych; 2) przepisy w sprawie norm umundurowania i wyekwipowania żołnierzy czynnej służby wojskowej; 3) przepisy o prowadzeniu gospodarki mundurowej; 4) wytyczne w sprawie zapasów i normatywów umundurowania i wyekwipowania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych; 5) cele Sił Zbrojnych, wymagania długoterminowe oraz pozostałe zobowiązania sojusznicze; 6) następujące dokumenty wykorzystywane na określonym szczeblu organizacyjnym: a) na szczeblu OG : wykaz użytkowników do naliczenia potrzeb pzm, wykaz stanów posiadania pzm użytku bieżącego, etat OG i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie, plan rotacji, wytyczne przełożonych w zakresie zaopatrywania, b) na szczeblu RBM : wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm OG za rejon zaopatrywania, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego OG za rejon zaopatrywania, plan rotacji pzm w OG za rejon zaopatrywania, wytyczne przełożonych w zakresie zaopatrywania, c) na szczeblu OW : wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległe RBM, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległe RBM, plan rotacji pzm, d) na szczeblu dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia (IWsp. SZ, IWSZ, DWS, DGW i KG ŻW): wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległe (zaopatrywane) jednostki organizacyjne, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległe (zaopatrywane) jednostki organizacyjne,

13 811 Załącznik Nr 2 (cd.) e) na szczeblu Sił Zbrojnych ( Zarząd Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP): wykazy użytkowników do naliczenia potrzeb pzm za podległych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, wykazy stanów posiadania pzm użytku bieżącego za podległych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia. 3. Występujące w zestawieniach symbole oznaczają: a) rok N rok bieżący, w którym odbywa się ustalanie potrzeb, b) rok N+l rok, na który potrzeby są planowane, c) rok N+2 kolejny rok po N+1, na który potrzeby są planowane. Tryb i terminy ustalania potrzeb OG na rok N 1. Proces ustalania potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego inicjowany jest w OG, który ujmuje potrzeby własne oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, uwzględniając zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją przedmiotów zaopatrzenia mundurowego. W procesie ustalania potrzeb pzm uwzględnia się: 1) stan posiadania pzm użytku bieżącego; 2) stan posiadania zapasów wojennych; 3) terminy rotacji; 4) inne potrzeby wnikające z realizacji zadań doraźnych; 5) liczbę osób przewidzianych do zaopatrywania. Zestawienie potrzeb rzeczowych OG na rok N, zwane dalej zestawieniem, opracowane według wzoru określonego w pkt IV, ppkt 1, OG sporządza w systemie informatycznym i przesyła do właściwej terytorialnie Rejonowej Bazy Materiałowej, wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania pzm użytku bieżącego ( UB) i zapasów wojennych ( ZW) w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 10 stycznia roku N. II. Tryb i terminy ustalania potrzeb na rok N+l i rok N+2 1. Rejonowe Bazy Materiałowe otrzymane z OG zestawienia poddają weryfikacji i scalają za wszystkie jednostki oraz instytucje stacjonujące w rejonie odpowiedzialności RBM. Zestawienia zbiorcze opracowuje się osobno dla każdego dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia oraz za kontyngenty wojskowe (PKW),a w przypadku jednostek dla których dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia jest IWsp SZ osobno za poszczególnych beneficjentów (WLąd., SP, MW, PKW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ). RBM przesyłają zestawienia do właściwego Okręgu Wojskowego wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania pzm UB i ZW roku N w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej w terminie do dnia 31 stycznia roku N. 2. Okręgi Wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb do właściwych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i beneficjentów: 1) do IWsp. SZ za jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ oraz za jednostki WLąd., SP, MW i jednostki PKW; 2) do DWS, JW 2305, DGW, KGŻW, IWSZ za jednostki im podległe; 3) do DWLąd, DSP i DMW za jednostki im podległe. Zestawienia zbiorcze przesyła się wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania pzm UB i ZW roku N w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 20 lutego roku N.

14 812 Załącznik Nr 2 (cd.) 3. Na szczeblu IWsp. SZ oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia następuje scalenie i weryfikacja danych. Opracowane zestawienia potrzeb przedmiotów zaopatrzenia mundurowego na rok N+1 i rok N+2 przesyła się do Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów wraz ze zweryfikowanymi wykazami użytkowników i wykazami stanów posiadania UB i Z W roku N w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w terminie do dnia 25 marca roku N. 4. Zasady opracowania i wzory Zestawienia potrzeb umundurowania i wyekwipowania dla RBM, OW, dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz za Siły Zbrojne (dla ZPR P8 Szt. Gen. WP) na rok N+l i N+2 określa pkt IV ppkt 2 i 3. IV. Wzory tabel z opisem 1) Wzór Zestawienia potrzeb rzeczowych OG na rok N Stan posiadania na 1.01 danego roku Kategoria Należność ogólna Zapasy Wojenne Stan posiadania w UB kat. I Stan posiadania w UB kat II Lp. Nazwa (w kilogramach) przedmiotu Symbol JM Razem (5+6) Należność na stan etatowy Zapas użytku bieżącego Należności dyspozycyjne i wymienne Razem ( ) Należność roczna Różnica (11 7) Braki Nadwyżki Potrzeby na rok bieżący (13+12) +14 (lub - 15 )

15 813 Załącznik Nr 2 (cd.) UWAGI: a) kol. 2-4 nazwę, symbol i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz w tabelach należności do etatu, b) kol. 5 Stan posiadania UB kat. I z wykazu stanu posiadania UB, c) kol. 6 Stan posiadania UB kat. II z wykazu stanu posiadania UB, d) kol. 7 Razem suma kol. 5 i 6, e) kol. 8 Należność na stan etatowy ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności, f) kol. 9 Zapas użytku bieżącego ilość zapasu pzm określonego do utrzymywania na szczeblu OG liczony od należności na stan etatowy, g) kol. 10 Należności dyspozycyjne i wymienne należność pzm wyliczona na podstawie wielkości zapasów określonych dla danych grup użytkowników w wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, h) kol. 11 Razem suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Należności dyspozycyjne i wymienne, i) kol. 12 Należność roczna Należność na stan etatowy / Okres używalności przedmiotu, j) kol. 13 Różnica {(suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Należności dyspozycyjne i wymienne) Stan posiadania pzm na 1.01.danego roku}, k) kol. 14 Braki braki w zapasach ZW (rubryka 21 Zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym (jednostka mobilizująca) formularz PLM-15, PLM-15a, część A ), 1) l) kol. 15 Nadwyżki nadwyżki w zapasach ZW (rubryka 22 Zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mundurowym (jednostka mobilizująca) formularz PLM-15, PLM-15a, część A ), m) kol. 16 Potrzeby na rok bieżący = Różnica + Należność roczna + Zapasy wojenne (dodać braki lub odjąć nadwyżki);

16 814 Załącznik Nr 2 (cd.) 2) Wzór Zestawienia potrzeb umundurowania i wyekwipowania RBM, OW, dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, SZ (ZPR P8) na rok N+1 Nazwa przedmiotu JM Stan posiadania na 1.01 danego roku Należność ogólna Zapasy Wojenne Należność roczna Stan posiadania na rok N+1 (7-17) Różnica na roku N+1 (16 18) Potrzeby na rok N+1 ( (lub - 21) Kategoria Stan posiadania na UB kat. I Stan posiadania na UB kat. II Razem (3+4) Plan zakupów na dany rok Ogółem (5+6) Należność na stan etatowy Zapas użytku bieżącego Zapasy centralne i RSZ Należności dyspozycyjne i wymienne Normatyw pzm, objętych równoważnikiem pieniężnym, planowanych do wydania kadrze Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych Razem (8 do 15) Braki Nadwyżki UWAGI: a) kol. 1-2 nazwę i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz w tabelach należności do etatu, b) kol. 3 Stan posiadania UB kat. I z Wykazu stanu posiadania UB, c) kol. 4 Stan posiadania UB kat. II z Wykazu stanu posiadania UB, d) kol. 5 Razem suma kol. 5 i 6, e) kol. 6 Plan zakupów na dany rok ilość pzm planowanych do zakupu w danym roku kalendarzowym, f) kol. 7 Ogółem suma stanu posiadania na 1.01 roku bieżącego, g) kol. 8 Należność na stan etatowy ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności, h) kol. 9 Zapas użytku bieżącego ilość zapasu pzm określonych do utrzymywania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, liczony od należności na stan etatowy, i) kol. 10 Zapasy centralne i RSZ, j) kol. 11 Należności wymienne i dyspozycyjne należność pzm wyliczona na podstawie wielkości zapasów określonych dla danych grup użytkowników w wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, k) kol. 12 Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym ilość pzm planowana do wydania kadrze w ramach równoważnika pieniężnego (rocznego), l) kol. 13 Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW, m) kol. 14 Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON,

17 815 Załącznik Nr 2 (cd.) n) kol. 15 Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych, o) kol. 16 Razem (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych), p) kol. 17 Należność roczna = Należność na stan etatowy / Okres używalności przedmiotu, q) kol. 18 Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+l = (suma stanu posiadania na 1.01 roku N) Należność roczna, r) kol. 19 Różnica na roku N+l (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych) Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+l, s) kol. 20 Braki Braki w zapasach Z W (sumarycznie za rejon odpowiedzialności RBM lub O W), t) kol. 21 Nadwyżki Nadwyżki w zapasach ZW (sumarycznie za rejon odpowiedzialności RBM lub OW), u) kol. 22 Potrzeby na rok N+l = Różnica + Należność roczna + Potrzeby ; 3) Wzór Zestawienia potrzeb umundurowania i wyekwipowania RBM, OW, dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, SZ (ZPR P8) na rok N+2 Nazwa przedmiotu JM Prognoza stanu posiadania na 1.01 roku N+1 Należność ogólna Prognoza stanu posiadania na UB roku N+1 Plan zakupów na rok N+1 Ogółem (3+4) Należność na stan etatowy Zapas użytku bieżącego Zapasy centralne i RSZ Należności dyspozycyjne i wymienne Normatyw pzm, objętych równoważnikiem pieniężnym, planowanych do wydania kadrze Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych Razem (6 do 13) Należność roczna Stan posiadania na rok N+2 (5-15) Różnica na roku N+2 (14 16) Potrzeby na rok N+2 (17+15)

18 816 Załącznik Nr 2 (cd.) UWAGI: a) kol. 1-2 nazwę i JM pzm należy stosować zgodnie z nomenklaturą występującą w rozporządzeniach i decyzjach MON dotyczących należności pzm oraz w tabelach należności do etatu, b) kol. 3 Prognoza stanu posiadania w UB roku N+1 prognoza stanu posiadania na 1.01 roku N+1, c) kol. 4 Plan zakupów na dany rok N+1 ilość pzm planowanych do zakupu w roku N+1, d) kol. 5 Ogółem suma prognozowanego stanu posiadania na 1.01 roku N+1, e) kol. 6 Należność na stan etatowy ilość pzm należna użytkownikom wg zestawów należności, f) kol. 7 Zapas użytku bieżącego ilość zapasu pzm określonych do utrzymywania na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, liczony od należności na stan etatowy, g) kol. 8 Zapasy centralne i RSZ, h) kol. 9 Należności wymienne i dyspozycyjne należność pzm wyliczona na podstawie wielkości zapasów określonych dla danych grup użytkowników w wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, i) kol 10 Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym ilość pzm planowana do wydania kadrze w ramach równoważnika pieniężnego (rocznego), j) kol. 11 Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW, k) kol. 12 Normatyw pzm na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON, l) kol. 13 Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych, m) kol. 14 Razem (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych), n) kol. 15 Należność roczna Należność na stan etatowy / Okres używalności przedmiotu), o) kol. 16 Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+2 (suma prognozowanego stanu posiadania na 1.01 roku N+2) Należność roczna; p) kol. 17 Różnica (suma należności = Należność na stan etatowy + Zapas użytku bieżącego + Zapasy centralne i RSZ + Należności dyspozycyjne i wymienne + Normatyw pzm objętych równoważnikiem pieniężnym planowanych do wydania kadrze + Normatyw pzm na zabezpieczenie potrzeb PKW + Normatyw na zabezpieczenie Celów SZ NATO i SON + Normatyw pzm na zabezpieczenie szkolenia rezerw osobowych) Stan posiadania pzm na 1.01 roku N+2, q) kol. 18 Potrzeby na rok N+2 = Różnica + Należność roczna.

19 817 Załącznik Nr 3 METODYKA USTALANIA POTRZEB ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH SŁUŻBY MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę do ustalania potrzeb środków materiałowych służby materiałów pędnych i smarów (mps) przeznaczonych na zapasy wojenne stanowią: 1) obowiązujące dokumenty normatywne dotyczące zasad i norm zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w środki zaopatrzenia służby materiałów pędnych i smarów; 2) etaty czasu W jednostki własnej i jednostek przydzielonych na zaopatrzenie; 3) wykaz stanów posiadania materiałów pędnych i smarów; 4) zestawienia należności i zabezpieczenia materiałowych potrzeb mobilizacyjnych w dziale mps. 2. Podstawę do ustalania potrzeb mps przeznaczonych na bieżące potrzeby wojsk stanowią: 1) normy zużycia i ubytków naturalnych mps; 2) normy należności sprzętu służby mps dla jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3) harmonogramy realizacji celów Sił Zbrojnych NATO, wymagania długoterminowe oraz pozostałe zobowiązania sojusznicze; 4) plany i programy szkolenia wojsk oraz zadania realizowane poza granicami kraju. 3. Proces ustalania potrzeb środków materiałowych służby mps na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP polega na analizie: 1) stanu posiadania mps; 2) normatywów zapasów wojennych; 3) normatywów niezniżalnego użytku bieżącego; 4) należności użytku bieżącego; 5) planowanych dostaw w roku bieżącym; 6) rocznego zużycia mps; 7) terminów rotacji i odświeżania; 8) ilości mps dostarczanych z pojazdami planowanymi do pobrania z gospodarki narodowej; II. Tryb postępowania i terminy 1. Proces ustalania potrzeb mps na rok N+1 rozpoczyna oddział gospodarczy (OG), który sporządza Zestawienie potrzeb mps na rok N+1, zwane dalej Zestawieniem, według wzoru określonego w pkt. 5. W zestawieniu OG ujmuje potrzeby własne oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu, uwzględniając zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych, wojennych, bieżących (w tym szkoleniowych i gospodarczych) oraz potrzeb związanych z rotacją środków zaopatrzenia. Jednostki wojskowe dla których dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia jest IWsp. SZ, ujmuje się w zestawieniu osobno za poszczególnych beneficjentów ( WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ). W przypadku gdy OG posiada w planie przydziałów gospodarczych jednostki podległe dysponentom środków budżetowych drugiego stopnia, o których mowa w pkt 3, wykonuje się osobne zestawienie za te jednostki. Osobno wykazuje się również potrzeby kontyngentów wojskowych (PKW). OG przesyła zestawienia do właściwej terytorialnie Rejonowej Bazy Materiałowej, w terminie do dnia 10 stycznia roku N.

20 818 Załącznik Nr 3 (cd.) 2. Rejonowe Bazy Materiałowe otrzymane z OG zestawienia poddają weryfikacji i scalają za wszystkie jednostki i instytucje stacjonujące w rejonie odpowiedzialności RBM. Zestawienia zbiorcze opracowuje się osobno dla każdego dysponenta środków budżetowych drugiego stopnia oraz za PKW, a w przypadku jednostek dla których dysponentem drugiego stopnia jest IWsp. SZ osobno za poszczególnych beneficjentów ( WLąd., SP, MW, jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ). RBM przesyłają zestawienia do właściwego okręgu wojskowego,w terminie do dnia 31 stycznia roku N. 3. Okręgi wojskowe analizują i weryfikują zestawienia otrzymane z RBM i przesyłają zbiorcze zestawienia potrzeb do właściwych dysponentów drugiego stopnia oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów: 1) do IWsp. SZ za jednostki bezpośrednio podległe IWsp. SZ oraz za jednostki WLąd., SP, MW; 2) do DWS, JW 2305, DGW, KG ŻW, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (IWSZ), SKW, SWW, NPW, SW za jednostki im podległe; 3) do DWLąd., DSP, DMW za jednostki im podległe; Okręgi wojskowe przesyłają zbiorcze zestawienia w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, w termunie do dnia 20 lutego roku N. 4. Na szczeblu IWsp. SZ oraz pozostałych dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia następuje scalenie i weryfikacja danych, a opracowane zestawienia potrzeb mps na rok N+l przesyła się do Zarządu Planowania Rzeczowego P8 Sztabu Generalnego WP oraz informacyjnie do poszczególnych beneficjentów, w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej, do dnia 25 marca roku N.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 21 DECYZJE: 226 Nr 378/MON z dnia 12 listopada 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r. Departament Budżetowy 21 DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. Nr 2 ZARZĄDZENIA: 15 Nr 5/MON z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zakładów opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: DZIENNIK 327 URZĘDOWY Treść: Poz.: Warszawa, dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Nr 4 47 Nr 14/MON z dnia 3 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87 Warszawa, dnia 7 marca 2012 r. Poz. 87 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r.

DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. 151 DECYZJA Nr 191/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego Na podstawie 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2011 r. Nr 7 DECYZJE: 85 Nr 97/MON z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego

DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Departament Kadr 144 DECYZJA Nr 276/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego Na podstawie 1 pkt 9 lit. a i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr 6 ZARZĄDZENIA: 68 Nr 11/MON z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. ZARZĄDZENIA: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Nr 19 ZARZĄDZENIA: 209 Nr 36/MON z dnia 1 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji archiwów wyodrębnionych jednostek

Bardziej szczegółowo

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r.

Nr 21 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1295 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1295 URZĘDOWY Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. Nr 21 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 265 Nr 31/MON z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu jednostki badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 179 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 50 4339 Poz. 302 302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423. ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 423 ZARZĄDZENIE Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 180 Nr 19/MON z dnia 18 października 2005 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r.

DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 listopada 2013 r. Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 299 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 336/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 7 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 449 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych

DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych Warszawa, 6 sierpnia 2015 r. Poz. 232 Departament Komunikacji Społecznej DECYZJA Nr 310/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 362 Biuro Ewidencji Osobowej WP DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 57 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING)

ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING) ANEKS DO ROCZNEGO PLANU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SZKOLEŃ ZDALNYCH (E-LEARNING) W zakresie organizacji i realizacji szkolenia: 1. Tryb planowania i zgłaszania potrzeb na kursy doskonalące

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2014 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 209 12289 Poz. 1246 1246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 110 DECYZJA Nr 134/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 21. Brygady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 marca 2012 r. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz. 111 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 marca 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 marca 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 marca 2011 r. Nr 5 ZARZĄDZENIA: 54 Nr 8/MON z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r. Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 96 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r.

DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 336 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 379/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r.

DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, dnia 22 kwietnia 2016 r. Poz. 71 DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r. Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 93 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 66/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 301 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 4 września 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 4 września 2009 r. Nr 15 ZARZĄDZENIE: 171 Nr 33/MON z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2011 r. Nr 15 DECYZJE: 207 Nr 259/MON z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011.... 896 208 Nr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2015 r. Warszawa, styczeń 2015 r. Wprowadzenie Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 739 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2007 r. Nr 12 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 137 Nr 16/MON z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 140/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r.

DECYZJA Nr 140/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 kwietnia 2011 r. Departament Wychowania i Promocji Obronności 116 DECYZJA Nr 140/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. DECYZJA Nr 29/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji żywienia

Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. DECYZJA Nr 29/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji żywienia Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. Poz. 43 Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 29/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji żywienia Na podstawie 1 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 358 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 67/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 67/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 marca 2012 r. Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 94 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 67/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Nr 24 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy. 1131 Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24. TREŚĆ: Poz.

Nr 24 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy. 1131 Ministra Obrony Narodowej z 2007 r. Nr 24. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1131 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 grudnia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 246 Nr 32/MON z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2012 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 października 2012 r.

Warszawa, dnia 13 grudnia 2012 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 października 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.12.13 15:31:30 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 grudnia 2012 r. Poz. 1405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245. ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 245 ZARZĄDZENIE Nr 60/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Centrum Krwiodawstwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 kwietnia 2008 r.

DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 kwietnia 2008 r. Departament Administracyjny 658 81 DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 303 Służba Kontrwywiadu Wojskowego Zarządzenie Nr 33/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 153 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA. z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2009.67.570 2010-01-01 zm. Dz.U.2009.157.1241 art. 48 2011-05-03 zm. Dz.U.2011.81.439 art. 2 2013-05-09 zm. Dz.U.2013.496 art. 1 USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. Poz. 297 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215. ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Służba Kontrwywiadu Wojskowego Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 215 ZARZĄDZENIE Nr 23/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Departamentu

Bardziej szczegółowo

Ewa Siarkowska Starszy specjalista Oddział Współpracy ze Społeczeństwem Tel

Ewa Siarkowska Starszy specjalista Oddział Współpracy ze Społeczeństwem Tel Ewa Siarkowska Starszy specjalista Oddział Współpracy ze Społeczeństwem Tel. 261 840 208 VI Forum Organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności Podpisywanie porozumień o współpracy, zasady

Bardziej szczegółowo

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie:

1. Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 roku rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2017 rok w zakresie: Opinia nr 8 Komisji Obrony Narodowej dla Komisji Finansów Publicznych przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. dotycząca projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w części dotyczącej resortu

Bardziej szczegółowo