Gda ska Fundacja Kszta cenia Mened erów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gda ska Fundacja Kszta cenia Mened erów"

Transkrypt

1 Jedyna firma szkoleniowa w Polsce posiadaj ca mi dzynarodow akredytacj IQA CEEMAN Pomagamy przedsi biorstwom i organizacjom w Polsce i Europie podnosi skuteczno dzia rynkowych poprzez szkolenia, trening mened erski i doradztwo na wiatowym poziomie. Podstawowe informacje Gda ska Fundacja Kszta cenia Mened erów jest czo ow firm szkoleniowo-doradcz w Polsce, specjalizuj si w szkoleniach dla kadry kierowniczej oraz personelu rednich i du ych firm polskich i mi dzynarodowych. Szkolenia prowadzi równie w Szwecji, Holandii, Belgii, Danii, Szwajcarii, Rumunii, na Litwie, otwie, w Rosji i Estonii. GFKM wiadczy równie us ugi doradcze z zakresu zarz dzania. GFKM zosta a za ona w 1990 roku przy wspó pracy Brytyjskiego Know-How Fund, ma jedn z najwi kszych ofert w Polsce zawieraj ponad 90 tematów szkole mened erskich i doradztwa. Szkoli ponad osób rocznie. Obs uguje ponad 100 firm rocznie w zakresie szkole in-company. Klientami GFKM jest m.in. 12 firm z listy dwudziestu najwi kszych w Polsce. Cz onkostwo stowarzysze GFKM jest cz onkiem najwi kszych europejskich oraz polskich stowarzysze szkó biznesu: European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzib w Brukseli Central and East European Management Development Association (CEEMAN) z siedzib w Bled, S owenia Baltic Management Development Association (BMDA) z siedzib w Kownie, Litwa Stowarzyszenie Edukacji Mened erskiej FORUM

2 Business Centre Club Polska Izba Firm Szkoleniowych Gda ski Klub Biznesu Pracodawcy Pomorza Wspó praca GFKM wspó pracuje z renomowanymi europejskimi szko ami biznesu: RSM Erasmus University w Rotterdamie (Holandia) IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii (Francja) Strathclyde University Business School w Glasgow (W. Brytania) Ashridge Business School w Berkhamsted (W. Brytania) Akademia Leona Ko mi skiego w Warszawie oraz wieloma centrami rozwoju zarz dzania w Europie. 2

3 GFKM w liczbach Rok za enia 1990 Pracownicy etatowi 32 Wyk adowcy, trenerzy, konsultanci (na zlecenie) 100 Uczestnicy szkole otwartych rocznie 600 Uczestnicy szkole firmowych rocznie Absolwenci / Uczestnicy studiów MBA / 400 Liczba dni szkoleniowych rocznie Kadra GFKM zatrudnia na etacie i na zlecenie 132 osoby, w tym 90 trenerów polskich i 30 wyk adowców zagranicznych. S to konsultanci o najwy szych kwalifikacjach zawodowych z wieloletnim do wiadczeniem praktycznym, stosuj cy nowoczesne metody nauczania, posiadaj cy mi dzynarodowe certyfikaty, mog cy prowadzi zaj cia w j zykach obcych. Korzy ci dla naszych klientów GFKM to zespó do wiadczonych ekspertów w swoich dziedzinach, z których ka dy: posiada praktyczne do wiadczenie, stosuje najnowsze metody szkole, regularnie podnosi kwalifikacje merytoryczne i trenerskie w Polsce i za granic, dzia a wed ug okre lonych w GFKM procedur jako ci, zapewniaj cych spójno i skuteczno prowadzonych szkole. Standardy GFKM obejmuj tak e szczegó ow analiz potrzeb szkoleniowych firmy, regularn wspó prac z Klientem podczas realizacji projektów szkoleniowych oraz przedstawienie rezultatów i wniosków na przysz. Szkolenia w GFKM prowadzone s intensywnymi interaktywnymi metodami, z du ilo ci case ów, wicze, przyk adów praktycznych, pokazów video, symulacji komputerowych. Podstawowym zaleceniem metodycznym jest stosowanie przez zespó trenerów metody ABL (Activity Based Learning uczenie w oparciu o aktywno ) podczas wszystkich zaj. ABL jest metod powszechnie uznawan za najbardziej odpowiedni dla szkole w zakresie biznesu i umiej tno ci praktycznych. GFKM jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce oferuje nowoczesne, efektywne narz dzie SDI s ce do diagnozy i usprawniania wspó pracy w organizacji oraz szereg licencjonowanych narz dzi szkoleniowych. 3

4 Nasi klienci Lista klientów GFKM od 1990 roku obejmuje ponad przedsi biorstw polskich i zagranicznych, w tym mi dzy innymi: Alstom Power BG BRE Bank Ciech DSM Holandia Eaton Truck Components Elektrociep ownie Wybrze e ENEA Flextronics International Poland Fortum Power and Heat Gda ska Stocznia Remontowa Gda skie Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej Generali General Motors Grupa ENERGA Grupa LOTOS Grupa ywiec GZNF FOSFORY ING Business School Holandia International Paper Izba Gospodarcza Gazownictwa Kendrion Holandia Lafarge Dachy Lloyd s Register - Polska, Dania Michelin Polska Nestlé Polska Nestlé Rossiya Moskwa Nordea Bank Polska Nordea Bank Litwa, otwa, Estonia, Szwecja Orange Pfleiderer Philips Battery Poland PKN ORLEN PKO Bank Polski PKP PLL LOT Poczta Polska Polkomtel Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Port Gdynia Holding SMIT Holandia STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Wrigley Poland WSK PZL Rzeszów Young Digital Planet Zak ad Ubezpiecze Spo ecznych 4

5 Wyró nienia i nagrody GFKM jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce posiada mi dzynarodow akredytacj IQA CEEMAN, gwarantuj najwy sz jako oferowanych us ug szkoleniowych. GFKM znajduje si na li cie siedmiuset najlepszych szkó biznesu na wiecie, z tytu em 3 Palm EXCELLENT Business School. GFKM posiada status Project Management Institute R.E.P. (PMI Registered Educational Provider). Mi dzynarodowy Program MBA GFKM zosta sklasyfikowany w najwy szej KLASIE MISTRZOWSKIEJ w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Mened erskiej FORUM i Rzeczpospolitej. Podyplomowe Studia Mened erskie Europejski Model Zarz dzania wyró nione s Medalem Europejskim za wysok jako. Podyplomowe Studium Zarz dzania Projektami wyró nione jest Medalem Europejskim za wysok jako. The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc. Zakres dzia GFKM Studia MBA Mi dzynarodowy Program MBA GFKM, prowadzony od 1991 r. we wspó pracy z: RSM Erasmus University Holandia Uniwersytetem Gda skim Strathclyde University Business School Glasgow, W. Brytania IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management Francja 5

6 Studia podyplomowe Roczne Podyplomowe Studia Mened erskie Europejski Model Zarz dzania wspólnie z Akademi Leona Ko mi skiego w Warszawie. Podyplomowe Studia Zarz dzania Projektami wspólnie z Akademi Leona Ko mi skiego w Warszawie i Gda sku. Podyplomowe Studia Zarz dzania Projektami wspólnie z Wy sz Szko Zarz dzania i Bankowo ci w Krakowie. Podyplomowe Studia Zarz dzania Badaniami Klinicznymi prowadzone we wspó pracy z GlobalCare Clinical Trials. Podyplomowe Studia Akademia Mened era Personalnego wspólnie z Akademi Leona Ko mi skiego w Warszawie. Profesjonalne szkolenia ogólnodost pne 1. Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarz dzanie Finansami 2. Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarz dzanie Projektami 3. Warsztaty Mened erskie dla Wy szej Kadry Kierowniczej EUROMENED ER XXI WIEKU 4. Profesjonalne Studium Doskonalenia Umiej tno ci Mened erskich 5. Profesjonalne Studium Finansów dla Mened erów 6. Profesjonalne Studium Zarz dzania Zasobami Ludzkimi 7. Profesjonalne Studium Zarz dzania Sprzeda 6

7 Szkolenia i warsztaty firmowe Szkolenia i warsztaty zamkni te organizowane s na zamówienie firmowe w nast puj cych grupach tematycznych: 1. Zarz dzanie Organizacj 2. Zarz dzanie Procesami i Projektami 3. Przywództwo i Kierowanie Zespo em Pracowniczym 4. Zarz dzanie Zasobami Ludzkimi 5. Marketing 6. Sprzeda 7. Finanse 8. Symulacyjne gry decyzyjne 9. Prawo 10. Technologie Informacyjne Doradztwo i coaching GFKM pomaga we wdro eniach systemów skutecznych dzia rynkowych oraz wiadczy us ugi doradztwa i coachingu w zakresie: zarz dzanie przedsi biorstwem zarz dzanie projektami zarz dzanie kadrami strategia marketingowa organizacja firmy pod k tem skuteczno ci rynkowej strategia sprzeda y budowa wizerunku firmy, zarz dzanie mark strategia finansowa i controlling technologie informacyjne zarz dzanie zespo ami systemy motywacyjne skuteczne negocjacje z partnerem zagranicznym zarz dzanie projektami europejskimi pozyskiwanie rodków pomocowych z UE Kontakt Aleja Grunwaldzka 472, Gda sk tel.: (+48 58) , , fax: (+48 58) , 7