Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się w tworzeniu serwisów i stron internetowych. Beneficjent w trakcie składania wniosku posiadał stworzoną wcześniej strategię CSR, która obejmuje kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju zawarte w trzech filarach: środowisko, etyka i partnerzy biznesowi oraz odpowiedzialność społeczna. Nadrzędnym celem projektu jest nawiązanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (NGO) i wspólne wdrożenie kompleksowego programu wsparcia rozwoju technologicznego organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubuskiego. Ponadto przedsiębiorstwo zamierza zbudować trwałe relacje z otoczeniem społecznym poprzez konsultacje i doradztwo, wypracować zasady dialogu i współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi, wypracować model współpracy z interesariuszami w oparciu o standard AA1000 oraz w długofalowej perspektywie, zapewnić promocję idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Efektem podjętych działań będzie wsparcie organizacji pozarządowych będących w trudnych sytuacjach finansowych pomocą usługową oraz umożliwienie dostępu do zaplecza technicznego w postaci systemu CMS oraz opracowanie wewnątrzfirmowego modelu współpracy. Projekt 2 Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług prawnych. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu firma wykazywała zachowania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, w szczególności w obszarze zaangażowania społecznego, które realizowane było poprzez prowadzenie staży dla absolwentów kierunków prawniczych oraz współpracę z fundacją. W ramach projektu zaplanowano stworzenie strategii CSR, dokonanie analizy interesariuszy, wspieranie własną wiedzą społeczności lokalnej, stworzenie edukacyjnych portali dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i kontynuowanie programu stażowego. W obszarze relacji z personelem za główny cel postawiono rozwój kompetencji pracowników, stworzenie intranetu poprawiającego komunikację wewnątrz firmy oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia umożliwiających utrzymanie równowagi 1

2 między życiem prywatnym a zawodowym. Planowane działania korzystnie wpłyną także na środowisko naturalne. Przedsiębiorstwo zamierza zakupić sprzęt energooszczędny i wdrożyć system elektronicznych akt w celu zminimalizowania liczby generowanych odpadów (nawet do 30% ryz mniej w skali miesiąca), podnieść świadomość interesariuszy z zagadnień ochrony środowiska, a także wdrożyć system raportowania osiąganych rezultatów. Projekt 3 Przedsiębiorca zajmuje się projektowaniem terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych oraz ich budową i wyposażeniem. W związku z rozwojem, odpowiedzialnością za politykę i podejmowane działania, firma dostrzegła potrzebę trwałego wprowadzenia zagadnień z zakresu CSR, a co za tym idzie stworzenie strategii CSR. W tym celu, w ramach projektu, zamierza wdrożyć działania w zakresie ekoproduktu, polegające na promowaniu innowacyjnej, ekologicznej technologii zapobiegającej nieodwracalnej wycince drzew, mającej miejsce podczas inwestycji budowlanych. Przedsięwzięcie to umożliwi przeniesienie drzewostanu z terenu budowy w inne miejsca, co przyczyni się do zachowana równowagi w środowisku naturalnym. Poza tym przedsiębiorstwo dokona analizy procesów usługowych, w celu wyeliminowania ujemnych skutków ekologicznych działalności. W firmie pracownicy postrzegani są jako kluczowy zasób przedsiębiorstwa, dlatego też zaangażowanie pracowników we wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jest istotnym elementem strategii. Ponadto w celu poprawy relacji z pracownikami postanowiono wzmocnić dialog i identyfikację potrzeb związanych z jakością życia zawodowego, opracować i wdrożyć politykę antymobbingową i antydyskryminacyjną. Przedsiębiorstwu zależy na satysfakcji i motywacji pracowników, ich zaangażowaniu w podjęte działania, zachowaniu równowagi na płaszczyźnie praca życie prywatne. Umacnianie relacji zaplanowane jest także na poziomie kontrahentów oraz społeczności lokalnej wskutek wzajemnego dzielenia się spostrzeżeniami, wiedzą i doświadczeniem. Projekt 4 Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie kompleksowej aranżacji przestrzeni przemysłowych, a także w zakresie obsługi imprez masowych od strony technicznej i graficznej dla klientów krajowych i zagranicznych. Od początku działalności firma dba o środowisko, w którym funkcjonuje poprzez minimalizację negatywnego wpływu przejawiającego się efektywnym systemem gospodarowania odpadami oraz odpadami niebezpiecznymi zatwierdzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ochronę atmosfery poprzez zastosowanie urządzeń filtracyjnych oczyszczających powietrze oraz wykorzystywanie produktów zatwierdzonych atestami. Ponadto, na bieżąco prowadzone są pomiary środowiska pracy, a także promowane są ekologiczne zachowania. Do tej pory udało się stworzyć strategię CSR, która w ramach projektu będzie modyfikowana, uzyskać certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który jest też głównym kryterium doboru kontrahentów. Projekt będzie kontynuacją podjętych działań, mających na celu 2

3 utrzymanie zdobytej certyfikacji oraz pozyskaniem Systemu ISO 20121:2010, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie ochrony środowiska, ograniczenie emisji CO 2, zmniejszenie hałasu, zmniejszenie energochłonności urządzeń. Ponadto firma zaangażowana już społecznie, wspierająca inicjatywę na rzecz społeczności lokalnej w zakresie edukacji, kultury, pomocy dzieciom i instytucjom charytatywnym, zamierza uruchomić komunikację społeczną i dialog społeczny z interesariuszami firmy oraz uruchomić program praktyk dla studentów. Projekt 5 Przedsiębiorstwo zajmuje się obsługą prawną krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Na chwilę obecną firma nie posiada strategii CSR, natomiast jednym z głównych celów projektu jest stworzenie kompleksowej, wieloaspektowej strategii CSR i wdrożenie działań z niej wynikających. Kolejnym założeniem firmy jest postępowanie zgodne z politykami horyzontalnymi polityka równych szans, zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego czy rozwoju lokalnego, poza tym implementacja działań zgodnie ze standardami zawartymi w normie ISO Przedsiębiorstwo wykazując dbałość o relację z pracownikami wyraża potrzebę wzmocnienia komunikacji poprzez nawiązanie dialogu, poprawę warunków i jakości pracy, w tym wprowadzenie mechanizmów w ramach idei work life balance w zakresie pracy zdalnej, elastycznego czasu pracy, a także wykorzystanie potencjału i motywacji, podnoszenie kwalifikacji i satysfakcji pracowników. Nawiązanie bliższych relacji dotyczy również kontaktów z interesariuszami, dla których przeprowadzone zostaną warsztaty i kampanie edukacyjne z zakresu prawa i etyki. Kolejnym krokiem poczynionym w stronę społecznej odpowiedzialności biznesu będzie proekologiczne podejściem do realizowanych działań. W tym celu zostanie przeprowadzony audyt ekologicznego biura. Program będzie miał na celu ograniczenie zużycia papieru, tonerów, energii elektrycznej oraz wody, poprawę zarządzania odpadami w tym recycling, segregację odpadów, zakup urządzeń energooszczędnych, kształtowanie postaw pro-ekologicznych. Wnioskodawca zakłada opracowywanie raportów rocznych CSR jako najważniejszego kanału informacji o efektach przeprowadzonych działań. Projekt 6 Firma świadczya usługi doradcze i szkoleniowe. W ramach realizowanego projektu dopracowane zostaną założenia do istniejącej strategii CSR w oparciu o normy ISO W ramach obszaru środowisko naturalne przedsiębiorca planuje zmniejszyć zużycie energii elektrycznej poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, papieru (elektroniczna komunikacja zamiast papierowej, druk dwustronny) oraz tonerów w działalności usługowej i szkoleniowej, zmniejszenie zużycia energii cieplnej w eksploatacji budynku firmy dzięki wspomaganiu ogrzewania systemem solarnym, zwiększenie obszarów zielonych wokół firmy, zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników oraz otoczenia firmy poprzez wdrożenie i certyfikację SZŚ zgodnego z normą PN-EN ISO 14001, szkolenia dla pracowników 3

4 z zakresu recyclingu, segregacji odpadów itp. W relacjach z pracownikami firma zaplanowała zmodyfikowanie wewnętrznych kanałów przepływu informacji i dialogu z pracownikami, wdrożenie i certyfikację Systemu Zarządzania BHP zgodnego z normą PN-EN 18001, zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników, wprowadzenie elastycznych form pracy dla matek wychowujących małe dzieci. Rozwój zaangażowania społecznego oprze się głównie na stworzeniu mapy interesariuszy oraz zasad dialogu z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz wdrożenia wolontariatu pracowniczego w zakresie nieodpłatnych usług dla MŚP. Projekt 7 Firma to certyfikowany dostawca oferujący szeroki zakres usług produkcyjnych na zlecenie w zakresie elektroniki i elektromechaniki. Jednym z założeń projektu jest rozbudowanie istniejącej strategii o zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, w oparciu o normy ISO Opracowanie strategii przyczyni się do zwiększenia świadomości wartości CSR wśród personelu i otoczenia społecznego. Proces ten zostanie poprzedzony przeprowadzeniem audytu i stworzeniem mapy interesariuszy. W trosce o środowisko naturalne przedsiębiorstwo planuje zwrócić szczególną uwagę na stosowanie w produkcji materiałów przyjaznych środowisku, a także zmniejszyć pobór energii i ilość wytwarzanych odpadów, w tym m.in. cyny. W ramach relacji z personelem i w obszarze zaangażowania społecznego firma zamierza promować działania społecznie odpowiedzialne poprzez prowadzenie dialogu z pracownikami firmy i jej otoczeniem, mentoringu wewnętrznego oraz działań informacyjno-promocyjnych. Projekt 8 Przedsiębiorca dostarcza zaawansowane analizy rynku metali szlachetnych. Przed złożeniem wniosku firma posiadała stworzoną strategię CSR opartą o wytyczne normy ISO Głównymi założeniami strategii jest poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy, kierowanie się kodeksem etyki i rozwój pracowników. Celem projektu jest ostateczne wdrożenie działań strategii, które poprzedzone będzie audytem wewnętrznym, mającym sprawdzić poprawność i skuteczność zrealizowanych dotychczas założeń. Mając na uwadze negatywny wpływ firm wydobywających metale szlachetne na środowisko, firma postanowiła zaprojektować i wdrożyć techniczne narzędzie w technologii HTML5 pozwalające stworzyć ranking najlepszych spółek wydobywających złoto, reprezentujących odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska i poszanowania aspektów CSR. Takie działanie nie tylko uświadomi firmom ich negatywny wpływ, ale także zmobilizuje do rywalizacji o czołowe miejsce w rankingu co będzie miało wpływ na odpowiedzialne postępowanie wobec środowiska. Następnym zaplanowanym przedsięwzięciem jest zbudowanie trwałych i przejrzystych relacji z pracownikami i kontrahentami poprzez wdrożenie finalnej formy kodeksu etyki, a także opracowanie i wdrożenie systemu raportowania społecznego. W ramach kampanii społecznej 4

5 przedsiębiorca utworzy także odrębny dział na stronie internetowej poświęcony zasadom zachowania bezpieczeństwa i prywatności w Internecie. Projekt 9 Firma produkcyjna, mająca status średniego przedsiębiorcy, świadczy usługi w zakresie obróbki drewna. Ze względu na charakter działalności i niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, priorytetowym obszarem skupiającym działania firmy, będzie obszar środowiska naturalnego. Do tej pory firma zdobyła certyfikat FSC, który zamierza utrzymać przeprowadzając audyty oraz badania laboratoryjne wyrobów. Posiadanie certyfikatów jest także podstawowym elementem doboru partnerów gwarantującym, że podczas pozyskiwania surowca zapobiegano nadmiernej eksploatacji i degradacji obszarów leśnych. Głównym zamysłem firmy jest optymalne wykorzystanie surowca naturalnego, którym jest drewno, przeprowadzenie badań środowiska pracy, czyli badanie poziomu zapylenia, hałasu i oświetlenia stanowisk, wdrożenie zasad systemu należytej staranności oraz wzrost świadomości pracowników poprzez przygotowanie edukacyjnej gry komputerowej EKObiuro. Projekt 10 Przedsiębiorstwo związane z branżą tartaczną. W swojej działalności firma dba o ochronę środowiska, co jest udowodnione pozyskaniem certyfikatu FSC i możliwością posługiwania się znakiem CE. Również w ramach projektu docelową grupą jest środowisko naturalne, a przewidziane działania zakładają: przeprowadzenie audytów nadzoru i utrzymanie certyfikatu FSC, korzystanie z doradztwa w tym zakresie, przeprowadzenie audytu energetycznego, dzielenie się wiedzą na temat działań proekologicznych z interesariuszami, wdrażanie pozostałych zaleceń ujętych w strategii CSR oraz przygotowanie i opublikowanie raportu środowiskowego. Kolejnym działaniem mającym zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko jest termomodernizacja hali pozwalająca na oszczędność nawet do 70% z tytułu ogrzewania, co korzystnie wpłynie na ilość wytwarzanego CO 2 oraz na warunki pracy osób zatrudnionych w firmie. Projekt 11 Mikroprzedsiębiorca świadczący usługi szkoleniowe za pośrednictwem platformy e-learningowej. Projekt ma służyć usystematyzowaniu, rozpowszechnieniu działań i poszerzeniu zakresu społecznej odpowiedzialności. Wstępnym działaniem w tym kierunku będzie opracowanie strategii CSR, poprzedzone audytem społecznym, stworzeniem mapy interesariuszy, analizą łańcucha dostaw i cyklu życia produktów. Celem przedsiębiorcy jest stosowanie zachowań etycznych oraz opracowanie kodeksu etycznego koniecznych do spełnienia normy ISO oraz ich raportowanie na stronie internetowej. Kolejne działania to opracowanie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie polityki 5

6 środowiskowej oraz polityki zatrudnienia uwzględniającej elastyczne formy pracy, a także rozwój społeczności lokalnej poprzez kursy edukacyjne w formie szkoleń dla dzieci w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Projekt 12 Firma świadcząca usługi marketingowe i handlowe mająca na celu zmianę wizerunku i standardów etycznych oraz relacji z klientami. Przedsiębiorca zamierza przeprowadzić audyt społeczny, stworzyć mapę interesariuszy, analizę łańcucha dostaw i na podstawie pozyskanych informacji przygotować strategię CSR i realizować wynikające z niej działania. Strategia opierać się będzie na założeniach normy ISO 26000, a przeprowadzone działania będą podlegać raportowaniu. Opracowaniu zostanie również kodeks etyczny regulujący zachowania oraz relacje z kontrahentami. W firmie zostanie wdrożona polityka zarządzania relacjami z klientami oraz utworzone zostaną narzędzia wspomagające to zarządzanie. Uwzględniony zostanie także aspekt środowiskowy poprzez opracowanie i wdrożenie polityki środowiskowej. Projekt 13 Firma z branży metalowej od początku swojej działalności dąży do najwyższej jakości wyrobów jak i obsługi klientów, co potwierdzone jest zdobytymi certyfikatami (norma ISO 9001) oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Projekt wdrażany przez firmę polega na stworzeniu strategii CSR, uwzględniającej dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie interesariuszy firmy oraz dialog i współpracę na partnerskich zasadach. Zamiarem firmy jest zakup i wdrożenie systemu ERP, poprzedzony analizą procesów realizowanych w firmie, określeniem zakresu niezbędnych modułów systemu oraz stworzeniem i wdrożeniem procedur związanych z organizacją procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Następnym celem jest opracowanie dedykowanych standardów serii AA1000 i udoskonalenie komunikacji społecznej poprzez stworzenie podstrony www dedykowanej zagadnieniom CSR dla dostawców i klientów, intranetu i tablicy informacyjnej dla pracowników firmy, a także spotkań informacyjnych i utworzenie dni otwartych dla lokalnej społeczności. Projekt 14 Działalność, której celem jest rozwijanie przedsiębiorstw i osób fizycznych w działaniach związanych z kompetencjami osobistymi i prowadzoną działalnością za pomocą przeprowadzanych szkoleń, doradztwa i mentoringu. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności podejmowanych działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w obszarze relacji z personelem i w obszarze zaangażowania społecznego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: przeprowadzenie audytu wewnętrznego i samooceny; analizę działań konkurencji; stworzenie strategii CSR, która usystematyzuje spisaną i przyjętą wcześniej strategię rozwoju 6

7 działalności; zwiększenie efektywności komunikacji ze współpracownikami poprzez opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej; badanie oczekiwań interesariuszy i wzrost efektywności komunikacji z klientami; opracowanie mapy interesariuszy ze wskazaniem grup priorytetowych, weryfikację sposobu zarządzania relacjami i opracowanie strategii komunikacji; opracowanie i wdrożenie zasad raportowania i komunikacji CSR. Projekt 15 Przedsiębiorca zajmujący się produkcją, serwisem oraz montażem sprzętu IT dla klientów instytucjonalnych oraz biznesowych. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo do tej pory m.in. wykorzystywanie certyfikowanych elementów, zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywanie podzespołów zmniejszających pobór energii elektrycznej, stawianie dostawcom wymogu posiadania certyfikatów zarządzania jakością ISO 9001 oraz udział w życiu społeczności lokalnej, świadczą o społecznej odpowiedzialności biznesu przedsiębiorcy. Za pomocą realizowanego projektu przedsiębiorca dąży do potwierdzenia swojego stanowiska, rozpowszechnienia i znormalizowania działań poprzez stworzenie strategii CSR, której w tej chwili przedsiębiorstwo nie posiada. W ramach stworzonej strategii, przedsiębiorstwo zamierza opracować system raportowania z zakresu społecznej odpowiedzialności, uzyskać certyfikat zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001:2005. Poza tym przedsiębiorstwo zamierza podjąć działania w celu uzyskania normy ISO 14001:2005 w zakresie zarządzania środowiskiem. W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne przedsiębiorstwo zamierza także zmniejszyć energochłonność produkowanych produktów, czego potwierdzeniem będzie uzyskanie certyfikatu Energy Star. Posiadanie certyfikatu w bezpośredni sposób ma się przyczynić do podniesienia jakości oferowanych produktów w zakresie ich bezpieczeństwa dla pracowników, konsumentów oraz środowiska naturalnego. Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów ma być także uzyskanie certyfikatu HCL (Hardware Compatibility List) świadczącego o testowaniu oferowanych produktów zgodnie z wymogami systemu Windows. Projekt 16 Firma jest małym przedsiębiorcą prowadzącym działalność w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Firma nie posiada strategii CSR jednak poprzez realizację projektu zamierza ją stworzyć oraz w sposób kompleksowy i trwały wdrożyć w funkcjonowanie firmy. Zmiany obejmą swoim zasięgiem cały personel firmy oraz zidentyfikowanych na drodze mapowania interesariuszy, we wszystkich trzech obszarach strategicznych, na każdym etapie procesu świadczenia usług diagnostycznych. Istotnym rezultatem projektu ma być zorganizowanie dwukierunkowej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur i polityk. Projektowane zmiany w funkcjonowaniu firmy wiążą się z wdrożeniem polityki środowiskowej opierającej się na standardzie EMAS Easy. Dodatkowo firma planuje zakup modułu oprogramowania do raportowania zgodnie ze standardem GRI.3 oraz wdrożyć 7

8 normę AA1000, czego następstwem będzie powstanie odpowiednich polityk firmowych, np. informacyjnej, komunikacji wewnętrznej, monitorowania wskaźników efektywności. Projekt 17 Przedsiębiorca zajmuje się świadczeniem usług medycznych. W chwili obecnej może pochwalić się wdrożeniem certyfikatu jakości ISO 9001:2008. Obecnym celem jest usystematyzowanie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, które dotychczas były realizowane jako działania dodatkowe, a nie działania kluczowe przedsiębiorstwa. Określenie kierunków działań pozwoli na bieżącą ocenę postępów, uzyskanych rezultatów czy efektów. Wstępnym posunięciem będzie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, które będzie polegało na stworzeniu kluczowego dokumentu diagnozującego stan obecny CSR w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim wyznaczeniu długoterminowego celu społecznej odpowiedzialności biznesu opartych na normie ISO W obszarze zaangażowania społecznego zaplanowane zostało wsparcie rozwoju lokalnego poprzez współpracę z jednostką naukową, wzmocnienie ogólnospołecznej komunikacji działań CSR firmy oraz praktyczne wdrożenie postulatów polityk horyzontalnych (społeczeństwo informacyjne, zrównoważony rozwój, równe szanse). Planowane działania nie pomijają również relacji z interesariuszami, gdzie rozszerzony zostanie zakres komunikacji między firmą, a jej otoczeniem biznesowym, pacjentami i pracownikami. Wzrost zaangażowania w kwestie pracownicze będzie się przejawiać budową intranetu oraz rozwojem dotychczasowej aktywności w formie wolontariatu. Projekt 18 Mikroprzedsiębiorca trudniący się sprzedażą, projektowaniem oraz wykonywaniem elementów małej architektury miejskiej. Firma od początku swojej działalności jest czynnie zaangażowana społecznie. Na podstawie analizy dotychczasowych działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu zostanie stworzona strategia CSR oraz polityka środowiskowa, które będą miały wpływ na zrównoważony rozwój firmy. Działaniem nadrzędnym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym oraz stworzenie innowacyjnego, znacząco ulepszonego wyrobu z rur giętych. Rezultatem projektu jest więc trwałe zwiększenie efektywności materiałowej produkowanych towarów o 50% przy jednoczesnej redukcji odpadów i zmniejszeniu poboru energii elektrycznej. W ramach działań komunikacji społecznej przewidziany jest szereg czynności w celu pogłębienia relacji firmy z otoczeniem oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Uwzględnione w projekcie formy komunikacji to dialog z interesariuszami, utworzenie zakładki na stronie internetowej firmy poświęconej podjętym działaniom oraz publikacje prasowe. 8

9 Projekt 19 Beneficjent jest średnim przedsiębiorcą zajmującym się projektowaniem, drukiem i montażem reklam. Nie posiada strategii CSR, ale pomimo tego podejmuje w swojej firmie działania z zakresu CSR. W ramach projektu firma zamierza udoskonalić działania społecznie odpowiedzialne, opracowując i wdrażając strategię CSR zgodną z normą ISO Ponadto firma zamierza podjąć działania przyczyniające do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W tym celu zamierza zlecić zewnętrznym firmom doradczym przeprowadzenie audytu środowiskowego, energetycznego i organizacyjnego. Na podstawie audytów firma zamierza opracować nową strategię działania, odnoszącą się do tych trzech obszarów. Ponadto zamierza wymienić oświetlenie na bardziej energooszczędne. Przedsiębiorstwo podejmuje również działania w celu wprowadzenia na rynek światowy własnego produktu. Jednak będzie to możliwe jedynie po przeprowadzeniu specjalnych badań laboratoryjnych, które potwierdzić mają ekologiczność owego produktu. W związku z tym, celem projektu jest także przeprowadzenie badań laboratoryjnych nad produktem. W obszarze relacji z pracownikami firma zamierza przeprowadzić audyt pracowników, w celu zbadania satysfakcji pracowniczej, potrzeb rozwoju. Ponadto firma zamierza opracować kodeks etyczny oraz reguły wewnętrznego mentoringu. Ponadto zamierza podjąć działania w celu wprowadzenia telepracy i elastycznego czasu pracy wśród pracowników. Firma zamierza również tworzyć i publikować raporty odpowiedzialności społecznej oraz stworzyć stronę CSR, na której informować będzie o swoich działaniach. Projekt 20 Wnioskodawca to firma doradczo-szkoleniowa nie posiadająca jeszcze strategii CSR. Zostanie ona wypracowana w ramach realizacji projektu wraz z opracowaniem polityki środowiskowej. Głównym zobowiązaniem zawartym w strategii będzie ochrona środowiska naturalnego i działania EKO ograniczające negatywne oddziaływanie firmy na środowisko. Firma podejmie działania ograniczające zużycie energii elektrycznej (zakup żarówek i świetlówek typu led) i cieplnej (pompa cieplna), zużycie materiałów eksploatacyjnych, zużycie papieru i wody (filtry wody bieżącej), podjęte zostanie odpowiedzialne zarządzanie odpadami (kosze do segregowania odpadów) i wdrożenie polityki zielonych zakupów. Dodatkowo firma ma na celu położenie nacisku na podnoszenie wiedzy i świadomości wśród interesariuszy, dotyczącej ekologii i eliminacji marnotrawstwa, co przejawi się przeprowadzeniem audytu ekologicznego i energetycznego, a efektem będzie uzyskanie certyfikatu zielonego biura. Przedsiębiorstwo opracuje i wdroży raportowanie dotyczące realizacji strategii CSR, które zostanie udostępnione interesariuszom firmy oraz wdroży innowacyjny produkt ekologiczny. Projekt 21 Przedsiębiorca świadczy usługi prawne. Firma nie posiada strategii CSR jednak poprzez realizację projektu zamierza ją stworzyć. Firma zwraca uwagę na to, że problemem zarówno 9

10 wewnątrz firmy jak i w regionie jest niska świadomość na temat działań proekologicznych oraz brak systemu zarządzania działaniami z zakresu CSR. Celem głównym przedsiębiorstwa jest zwiększenie konkurencyjności firmy oraz regionu poprzez podjęcie działań z zakresu CSR, wpisujących się w trzy obszary: środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie społeczne. W ramach projektu firma zamierza stworzyć a następnie wdrożyć elektroniczny system pomiaru jakości usług, opinii pracowników i wymiany informacji oraz obiegu dokumentów pomiędzy pracownikami oraz otoczeniem firmy a także stworzyć system wolontariatu pracowniczego i studenckiego na potrzeby organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów w regionie (w obszarze społeczeństwa obywatelskiego oraz podmiotów gospodarczych i samorządowych). Dodatkowymi narzędziami służącymi wprowadzeniu strategii CSR będzie stworzenie kodeksu etycznego oraz polityki proekologicznej. Dzięki kodeksowi firma zamierza promować działania antymobbingowe i antykorupcyjne zarówno w swoje firmie jak i wśród interesariuszy. Rezultatami projektu są: wzrost przychodów firmy, podniesienie o 10% świadomości etycznej i zawodowej pracowników, podniesienie o 15% świadomości na temat CSR, poprawa umiejętności zawodowych pracowników z obszaru zarzadzania ludźmi. Projekt 22 Firma jest małym przedsiębiorcą specjalizującym się w produkcji wyrobów drewnianych. Posiada strategię CSR jednak ze względu na rodzaj prowadzonej działalności stale ją udoskonala, głównie w zakresie ochrony środowiska. Firma planuje zakup nowej maszyny, która w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia energochłonności i materiałochłonności procesu. Ponadto firma produkuje ekologiczne zabawki z drewnianych odpadów produkcyjnych. Zamierza także zakupić audyt wprowadzonych standardów oraz dokumentów nadzorujących standardy FSC oraz FSC Reclaimed Wood. W dalszej perspektywie przedsiębiorstwo ma na celu wprowadzenie do produkcji nowych produktów, wyróżniających się certyfikatem FSC Reclaimed Wood 100%. Poza działaniami z obszaru środowiska naturalnego, celem przedsiębiorstwa jest prowadzenie dialogu społecznego z lokalnymi interesariuszami oraz polepszenie relacji z personelem firmy poprzez wprowadzenie elastycznego czasu pracy i zasadę work life balance. Projekt 23 Firma jest małym przedsiębiorcą świadczącym usługi doradczo-szkoleniowo-inwestycyjne. Firma posiada strategię CSR od 2011 r. projekt stanowi kontynuację realizacji celów zawartych w strategii. Z obszaru środowiska naturalnego firma zamierza zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz surowców we wszystkich biurach firmy poprzez opracowanie założeń ekobiura. W pozostałych dwóch obszarach CSR, relacje z personelem przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie społeczne celem firmy jest wprowadzenie wśród pracowników elastycznego czasu pracy oraz zwiększenie roli kobiet w przedsiębiorstwie. 10

11 Ponadto firma podejmuje działania w celu wdrożenia raportowania społecznego zgodnie z ISO Projekt 24 Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie budowy rusztowań specjalistycznych, robót ceramicznych i dekarskich. Celem projektu jest stworzenie strategii CSR we wszystkich trzech obszarach, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku polskim i zagranicznym. Celem pośrednim projektu jest rozpoczęcie działań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko, zwiększenie bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych w firmie, przygotowanie przedsiębiorstwa do uzyskania certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play. Ponadto firma zamierza wdrożyć dwa certyfikaty: Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem oraz Ochroną Zdrowia i Środowiska SCC:2011 oraz system OHSAS Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel również udoskonalenie wdrożonych w poprzednich latach certyfikatów: System Zarzadzania Jakością ISO 9001:2009 oraz System Zarzadzania Środowiskowego 14001:2009. Projekt zakłada także stworzenie raportu CSR według normy ISO oraz przeprowadzenie dialogu z interesariuszami firmy w zakresie działań CSR firmy. Projekt 25 Spółka działa w branży obróbki powierzchniowej oraz pokrywania powierzchni, głównie w technologiach nakładania powłok antykorozyjnych oraz technologii powłok technicznych. Firma nie posiada strategii CSR, natomiast w ramach projektu planuje opracowanie i wdrożenie strategii CSR oraz rozwiązań bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością, uwzględniających zarówno aspekty społeczne jak i środowiskowe. Przede wszystkim firma dzięki projektowi zamierza wdrożyć trzy międzynarodowe certyfikaty. W aspekcie środowiskowym podejmie działania w celu wdrożenia certyfikatu ISO Natomiast w obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa, firma zakłada poprawę stanu BHP dzięki wdrożeniu certyfikatu ISO 9001 oraz NORSOK M-501, a także rozwijanie kompetencji zawodowych pracowników poprzez wykonanie analizy procesów świadczenia usług metalizacyjnych przez spółkę. Projekt firmy zakłada także przeprowadzenie dialogu z interesariuszami: klientami, pracownikami firmy, potencjalnymi pracownikami firmy oraz społecznością lokalną. Działania firmy zrealizowane dzięki projektowi wywierać będą także pozytywny wpływ na polityki horyzontalne, np. równość szans poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, zrównoważony rozwój poprzez wdrożenie certyfikatów ISO oraz NORSOK M-501. W przypadku certyfikatu NORSOK M-501 firma zamierza również przeprowadzić audyt procesów związanych z planowanym wdrożeniem tego certyfikatu. Firma zauważając problemy lokalnych przedsiębiorstw (np. niska świadomość działań proekologicznych, niska kultura pracy w przedsiębiorstwach), ma na celu zorganizowanie spotkań naukowo-informacyjno-promocyjnych, w ramach których będzie integrować środowisko biznesowe i naukowe z lokalną społecznością. Projekt zakłada wzrost 11

12 liczby klientów krajowych oraz zagranicznych a także zmniejszenie ilości zużywanych mediów i surowców poprzez usprawnienie procedur wewnątrzfirmowych. Projekt 26 Spółka jest średnim przedsiębiorstwem, działającym w branży ochroniarskiej. Firma posiada strategię CSR, której realizacją jest niniejszy projekt. Zaplanowanymi w projekcie działaniami firma wpisuje się w trzy obszary CSR. Dotychczas firma nie realizowała działań proekologicznych, jednak zauważając potrzebę podjęcia takich działań ze względu na nowe ekologiczne technologie wykorzystywane w branży ochroniarskiej, firma zamierza również wśród swoich pracowników wdrożyć zasady odpowiedzialności za środowisko naturalne. W tym celu zamierza opracować Księgę Zarządzania Środowiskowego a także przeprowadzić audyty zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. W obszarze środowiska naturalnego firma zamierza wdrożyć gospodarowanie odpadami. W obszarze relacji z pracownikami, firma zamierza opracować i wdrożyć politykę zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. uwzględniając aspekty braku dyskryminacji w miejscu pracy, przeciwdziałaniu mobbingowi). Poza tym obserwując wśród innych firm z tej samej branży niską jakość świadczonych przez nich usług oraz brak motywacji pracowników, firma zamierza wśród swoich pracowników stworzyć Kodeks Etyczny pracownika oraz wprowadzić program rozwoju kompetencji pracowników, poprzez badanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie transparentnego systemu wynagradzania i motywowania pracowników. Projekt 27 Beneficjent jest małą firmą szkoleniowo-doradczą, która działa w zakresie doradztwa z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie. Nie posiada strategii CSR, jednak zamierza ją stworzyć w wyniku realizacji projektu. Strategia wpisywać się będzie w trzy obszary CSR. Dotychczas w firmie, działania na rzecz ochrony środowiska były rozproszone i nieskoordynowane, dlatego też w ramach projektu firma zamierza wdrożyć program działań proekologicznych poprzez społeczne akcje środowiskowe, poszerzanie wiedzy pracowników z zakresu ochrony środowiska oraz zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego o niskiej energochłonności. W obszarze relacji z pracownikami i zaangażowania społecznego firma zamierza stworzyć indywidualne plany rozwoju pracowników ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji zawodowych i społecznych, co jest wynikiem zwiększonego zatrudnienia w firmie. Ponadto duża liczba pracowników oraz kontakty z doradcami zewnętrznymi wymuszają konieczność zmiany systemów informatycznych, np. poprzez stworzenie platformy wymiany informacji w zarządzaniu procesami doradczymi i szkoleniowymi czy też podsystem elektronicznego obiegu dokumentów i rejestracji danych (zakup odpowiednich licencji dostępu do serwera bazy danych). Ponadto firma zamierza przeprowadzić liczne akcje w regionie promujące ich projekt oraz działania społecznie odpowiedzialne. 12

13 Projekt 28 Firma zajmująca się handlem urządzeniami hydraulicznymi oraz sprzedażą instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Celem projektu jest kompleksowe wdrożenie opracowanej przez firmę strategii CSR, która wpisuje się w trzy obszary działań społecznie odpowiedzialnych. Projekt zakłada promowanie wśród pracowników postaw proekologicznych, uzyskanie certyfikatu Zatrudnienie Fair Play oraz zaangażowanie w lokalne inicjatywy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnej poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. W ramach ochrony środowiska firma planuje przeprowadzenie audytu środowiskowego oraz zorganizowanie akcji społecznych uświadamiających istotę działań proekologicznych. Uzyskanie certyfikatu Zatrudnienie Fair Play pozwoli na lepszą kontrolę nad procesami zarządzania kapitałem ludzkim. Natomiast stworzenie wolontariatu pracowniczego przyczyni się do poprawy komunikacji wewnątrz firmy. Projekt 29 Beneficjent jest małym przedsiębiorcą zajmującym się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opraw oświetleniowych. Firma nie posiada strategii CSR jednak identyfikując brak spójnej strategii w zakresie komunikacji wewnętrznej w firmie oraz negatywne oddziaływanie na środowisko w łańcuchu dostaw jako główne problemy firmy, zamierza ona w ramach projektu stworzyć spójną strategię CSR. W jej ramach zamierza stworzyć klarowną politykę środowiskową firmy, która przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy ale przede wszystkim wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska. W związku z tym firma planuje przeprowadzenie audytu środowiskowego badającego potencjalny wpływ w całym cyklu życia wyrobu (LCA) oraz wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego EMAS easy i zgodny z wymaganiami normy ISO Beneficjent nie posiada również właściwego systemu zarządzania pracownikami w zakresie szkoleń, ocen pracowniczych oraz budowania kultury społecznej dlatego też zamierza ten system stworzyć poprzez realizację projektu. W tym celu beneficjent opracuje system ocen okresowych pracowników oraz wdroży właściwe narzędzia do polepszenia dialogu komunikowania się wewnątrz organizacji. Projekt 30 Firma zajmuje się tworzeniem oprogramowania i systemów informatycznych dla firm oraz usługami rozwojowymi, głównie szkoleniami i doradztwem z zakresu IT/ICT. W ramach projektu zamierza zrealizować działania, które wpisują się w trzy obszary działań odpowiedzialnych społecznie. Głównym celem firmy jest stworzenie strategii CSR wraz z mapą interesariuszy spójnych z dotychczasowymi dokumentami firmy w zakresie działań CSR. Celami szczegółowymi określonymi w projekcie jest rozwój umiejętności i doświadczeń pracowników firmy w zakresie CSR, poprawa komunikacji z interesariuszami 13

14 a także stworzenie podręcznika metodycznego dla trenerów firmy z propozycjami ćwiczeń i działań z zakresu CSR. W zakresie ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, przedsiębiorstwo zamierza stworzyć narzędzie badania efektywności środowiskowej dostępne na stronie internetowej firmy. Dzięki narzędziu możliwe będzie przeanalizowanie efektywności środowiskowej pracy oraz poszerzanie wiedzy z zakresu działań proekologicznych. Celem firmy jest także stworzenie raportu społecznej odpowiedzialności firmy zgodnie z wymogami raportowania GRI oraz normą ISO Projekt 31 Jest to małe przedsiębiorstwo, zajmujące się zbieraniem i przetwarzaniem sprzętu zużytego, recyklingiem m.in. szkła i płytek oraz transportem odpadów. Podstawowym problemem firmy jest negatywne oddziaływanie na środowisko w całym łańcuchu dostaw, głównie w zakresie odbioru odpadów, brakuje także inteligentnego systemu zarządzania transportem. Firma nie posiada również wdrożonego właściwego systemu do zarządzania pracownikami w zakresie szkoleń, ocen pracowniczych oraz budowania kultury społecznej. Celem projektu jest zatem opracowanie strategii CSR i jej wdrażanie przy uwzględnieniu trzech obszarów działań, ochrona środowiska, relacje z personelem oraz zaangażowanie społeczne. Projekt ma się przyczynić m.in. do wdrożenia systemu zarządzania całym cyklem wyrobów (LCA) oraz do wdrożenia normy EMAS easy. W obszarze dotyczącym pracowników, realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia kultury społecznej wśród pracowników oraz poprawienia relacji z otoczeniem firmy. Przedsiębiorstwo zamierza także opracować system ocen okresowych pracowników oraz opracować raport odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa zgodnie z metodą GRI. Projekt 32 Firma zajmuje się produkcją wyrobów gumowych i metalowo-gumowych. Celem projektu jest opracowanie strategii CSR, poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników firmy poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001:2007 oraz recertyfikację ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawę komunikacji wewnątrz firmy. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko firma zamierza również rozpocząć przeprowadzanie recyklingu odpadów poprodukcyjnych dzięki zakupowi urządzeń ułatwiających recykling. W celu polepszenia relacji z pracownikami oraz usprawnienia komunikacji wewnątrz firmy, firma zamierza wdrożyć oprogramowanie do zarządzania dokumentacją produkcyjną, a zatem zrezygnować z dokumentacji papierowej na rzecz elektronicznej oraz usprawnić pracę poprzez ułatwiony obieg dokumentacji. 14

15 Projekt 33 Firma zajmuje się organizacją konferencji, kampanii społecznych oraz działań medialnych. Przygotowuje i realizuje kampanie społeczne i edukacyjne oraz promocję programów społecznych firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Firma w ramach projektu zamierza opracować i wdrożyć strategię CSR dotyczącą trzech obszarów CSR. W zakresie ochrony środowiska, firma zamierza przeprowadzić audyt środowiskowy oraz wdrożyć politykę ekologiczną w biurze poprzez ograniczenie materiałów papierowych, zużycia mediów w biurze, gospodarowanie śmieciami. W obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa firma planuje zbudowanie kultury CSR w przedsiębiorstwie poprzez zwiększenie zaangażowania pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz w działania z zakresu wolontariatu oraz zwiększenie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym pracowników firmy (work-life balance). Z uwagi na to, że jest to firma organizująca kampanie społeczne, chce ona poprzez zwiększenie dialogu społecznego, kampanie uświadamiające tematykę CSR, usprawnić swoje relacje z pracownikami oraz interesariuszami. Projekt 34 Przedsiębiorstwo zrzesza środowisko pielęgniarek, prowadzi działalność edukacyjną w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Projekt polega przede wszystkim na opracowaniu i wdrożeniu strategii CSR w obszarach: relacje z personelem (głównie z zakresu wolontariatu pracowniczego i zaangażowania pracowników we wdrażanie strategii) oraz zaangażowanie społeczne (zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwa lokalne). Ośrodek poprzez działania społecznie odpowiedzialne zamierza przeciwdziałać społecznym stereotypom traktującym środowisko pielęgniarskie jako nisko wykształcone, podatne na mobbing. Dzięki inicjatywom społecznym Ośrodek, we współpracy z partnerstwem lokalnym, będzie się starał podnieść prestiż zawodowy pielęgniarek oraz zwiększyć ich działania w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą domową. Firma zamierza także wdrożyć normę ISO oraz stworzyć system raportowania CSR. Dzięki stworzeniu narzędzia informatycznego w postaci e-platformy CSR możliwa będzie wymiana doświadczeń środowiska pielęgniarskiego oraz edukacja dotycząca działań CSR. Ośrodek zamierza również spełnić wymogi niezbędne do otrzymania certyfikatu Przedsiębiorstwo Fair Play. Projekt 35 Zakres działalności spółki obejmuje produkcję i wdrożenie zaawansowanych systemów informatycznych. W ramach projektu zamierza opracować i wdrożyć strategię CSR we wszystkich trzech obszarach. W obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa firma zamierza zwiększyć udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwinąć kompetencje zawodowe poprzez udział pracowników w planowaniu strategicznym i projektowaniu współpracy z interesariuszami, a także poprawić komunikację wewnętrzną 15

16 poprzez interaktywny portal intranetowy. W obszarze zaangażowania społecznego firma zamierza wykorzystać pomysły pracowników do opracowania mapy interesariuszy natomiast w kontekście ochrony środowiska podejmie działania w celu zminimalizowania ilości odpadów w firmie. Projekt zakłada także stworzenie dwóch narzędzi informatycznych oraz systemu raportowania, co ma pozytywnie wpłynąć na dialog wewnątrzfirmowy oraz określenie przyszłych działań firmy w zakresie CSR. Projekt 36 Beneficjent świadczy usługi w zakresie demontażu, montażu oraz relokacji urządzeń przemysłowych i fabryk, w związku z tym jego projekt w znacznym stopniu zakłada zminimalizowanie negatywnego wpływu firmy na środowisko. Beneficjent w ramach projektu zakłada stworzenie strategii CSR, która skoordynuje działania firmy w aspekcie środowiskowym oraz społecznym. Dzięki organizacji akcji pro środowiskowych i edukacji w tym zakresie, firma zamierza wdrożyć wśród swoich pracowników racjonalną politykę środowiskową. Ze względu na to, że jest to średnie przedsiębiorstwo, beneficjent zamierza poprawić kanały komunikacji wewnętrznej wśród pracowników. W tym celu zorganizuje wolontariat pracowniczy oraz spotkania pracownicze, w ramach których następować będzie wymiana pomysłów na zrealizowanie celów przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zamierza również wdrożyć standard zarządzania zasobami ludzkimi Zatrudnienie Fair Play, który przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników. Projekt 37 Spółka specjalizuje się w produkcji grzejników i grzałek elektrycznych na rynek krajowy oraz zagraniczny. W ramach prowadzonej działalności spółka zajmuje się także sprzedażą armatury grzewczej oraz akcesoriów do swoich produktów. W ramach projektu zamierza stworzyć i wdrożyć strategię CSR koncentrując się na identyfikacji interesariuszy, wdrożeniu instrumentów dialogu oraz inwestycji proekologicznych. Zaplanowany proces opracowania strategii CSR ma się przyczynić do wdrożenia standardu ISO Poza tym Beneficjent zamierza przeprowadzić modernizację budynku poprzez zakup nowych ekologicznych urządzeń, które w bezpośredni sposób wpłyną pozytywnie na ochronę środowiska. W celu polepszenia komunikacji z pracownikami firma zamierza zakupić i wdrożyć intranet, stanowiący platformę wymiany informacji. Projekt 38 Spółka zajmuje się produkcją wyrobów spożywczych, głównie gotowych dań obiadowych. Aktywnie działa w celu poprawy relacji z pracownikami oraz ochrony środowiska. Obecnie przedsiębiorstwo realizuje działania ukierunkowane na wdrożenie systemu zarządzania poprzez jakość, TQM (Total Quality Management). Działania te pokrywają się z celami 16

17 planowanej do wdrożenia w ramach projektu strategii CSR. Działania te obejmują budowę proekologicznego wizerunku firmy oraz przygotowanie do wdrożenia normy ISO oraz działania z zakresu relacji z personelem i zaangażowania społecznego, np. aktywizacja zawodowa bezrobotnych. Celem projektu jest także zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników za kształt produktów i usług świadczonych przez firmę. Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez wdrożenie certyfikatów bezpiecznej żywności, BRC oraz normy ISO 2200:2006. Ponadto firma zamierza polepszyć kanały komunikacji wewnątrz firmy jak i na zewnątrz informując o przeprowadzanych w ramach strategii CSR działaniach. Projekt 39 Przedsiębiorstwo jest firmą usługową zajmującą się dystrybucją dodatków i składników żywności w Polsce. Zajmuje się także publikowaniem materiałów dotyczących świadomego żywienia. W ramach projektu firma zamierza opracować i wdrożyć strategię CSR (zgodnie z normą ISO 26000), co w znacznym stopniu ma się przyczynić do wzrostu konkurencyjności firmy na polskim i zagranicznym rynku. Celem projektu jest także podjęcie dialogu z interesariuszami na temat odpowiedzialności w stosowaniu dodatków i składników żywności (zgodnie z metodyką AA 1000). Opracowana strategia zakłada także zbudowanie rozpoznawalności marki firmy wśród kluczowych interesariuszy poprzez wydanie raportu CSR według standardów GRI. Podjęcie dialogu z interesariuszami odbywać się będzie poprzez sesje dialogowe skierowane najpierw do pracowników firmy a następnie do zainteresowanych instytucji i mediów. 17