Umowa o prowadzenie rachunku bankowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o prowadzenie rachunku bankowego"

Transkrypt

1 Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu.r. w Chojnicach, pomiędzy Powiatem Chojnickim z siedzibą Starostwa w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56; Chojnice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Starosty Stanisława Skaja 2. Wicestarosty Przemysława Bieska - Talewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Smaglinskiej zwanym w treści umowy Posiadaczem rachunku, a Bankiem reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Bankiem, o następującej treści : 1 1. Posiadacz rachunków zleca, a Bank przyjmuje do wykonania usługę polegającą na obsłudze bankowej budżetu Powiatu i jego jednostek organizacyjnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Banku z dnia r. 2. Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunków do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego dla Budżetu Powiatu Chojnickiego nr służącego do przeprowadzania bieżących rozliczeń finansowych oraz rachunków pomocniczych wymienionych w załączniku do umowy. 3. Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunków do otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących następujących jednostek organizacyjnych: Lp Wyszczególnienie jednostki Nr rachunku Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach 2 Powiatowy Zarząd Dróg w Chojnicach 3 Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach 4 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach 5 Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej 6 Zespół Szkół Specjalnych w Chojnicach 7 Zespół Szkół Specjalnych w Czersku Strona 1 z 7

2 8 Zespół Szkół Chojnice 9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Chojnice 10 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Chojnice 11 Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego Chojnice 12 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie 13 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brusach 14 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury Brusy im. Jana Karnowskiego 15 Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach 16 Centrum Kształcenia Praktycznego Chojnice 17 II Liceum Ogólnokształcące Chojnice im. Gen. Władysława Andersa 18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" 19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Chojnice 20 Zespół Szkół Licealnych Czersk 21 Centrum Kształcenia Ustawicznego Chojnice 22 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Chojnice 23 Centrum Kształcenia Praktycznego Warsztaty Chojnice 24 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnice 25 Powiat Chojnicki (Starostwo Powiatowe w Chojnicach) 26 Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe w Chojnicach a także innych jednostek organizacyjnych Powiatu, które mogą powstać po dacie zawarcia niniejszej umowy. 4. Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza rachunków do otwarcia i prowadzenia rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy. 5. Rachunki otwarte są na czas określony od r. do r. 6. Rachunki prowadzone są w złotych PLN. 7. W razie realizacji projektów rachunki mogą być prowadzone w walucie innej niż PLN. 8. Bank wybrany został do prowadzenia rachunków bankowych w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych. 9. Bank zobowiązuje się do otwierania nowych rachunków wg potrzeb Posiadacza rachunku na jego pisemny wniosek. 2 Integralną częścią niniejszej umowy jest : 1. Wykaz rachunków pomocniczych Powiatu Chojnickiego załącznik nr 1, 2. Wykaz rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Powiatu Chojnickiego załącznik nr 2, Strona 2 z 7

3 3. Oferta Banku, 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 5. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego, 6. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku., 7. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków rozliczeniowych klientów instytucjonalnych w złotych w Banku. 3 Posiadacz rachunków zobowiązuje się do gromadzenia środków pieniężnych na prowadzonych w Banku rachunkach oraz do prowadzenia za ich pośrednictwem wszelkich rozliczeń pieniężnych Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Posiadacza są oprocentowane od dnia ich wpływu na rachunki do dnia poprzedzającego ich wypłatę według zmiennej stopy procentowej w wysokości:..stopy redyskonta weksli NBP 2. Oprocentowanie środków na rachunkach w dniu zawarcia umowy wynosi % w stosunku rocznym, przy czym nie może być niższe niż ogólnie obowiązujące w Banku oprocentowanie na rachunkach bieżących klientów instytucjonalnych. 3. Zmiana oprocentowania obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Rady Polityki Pieniężnej. 4. Zmiana oprocentowania z przyczyn określonych w ust.3 nie wymaga wypowiadania warunków umowy ani sporządzania aneksu do umowy. 5. Bank naliczać będzie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Środki te stawiane będą do dyspozycji Posiadacza rachunku w następnym dniu roboczym. 6. Bank dopisywać będzie naliczone odsetki do wskazanych rachunków przez Posiadacza rachunku. 7. Do obliczania odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych przyjmuje się, że rok liczy 365 dni Bank realizuje dyspozycje Posiadacza rachunków podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, wymienione w Karcie wzorów podpisów. 2. Dokumenty rozliczeniowe powinny być wystawione w sposób czytelny i trwały, bez poprawek, z zachowaniem przepisów ustawy o rachunkowości Dyspozycje rozliczeniowe Posiadacz rachunków przekazuje Bankowi w godzinach 8 00 do Dyspozycje Posiadacza złożone w godzinach o których mowa w ust. 1, są realizowane w dniu ich złożenia, dyspozycje złożone po godzinach określonych w ust. 1, Bank realizuje w dniu następnym. 3. Realizacja dyspozycji dotyczącej przekazania środków na rachunek bankowy w innym banku nie oznacza wpływu środków na ten rachunek w dniu realizacji ze względu na niezależny od Banku cykl rozliczeń Strona 3 z 7

4 międzybankowych tj. w systemie wymiany elektronicznych zleceń płatniczych - przekazanie przez Bank środków do banku beneficjenta powinno nastąpić najpóźniej w następnym dniu roboczym od przyjęcia zlecenia Bank wykonuje dyspozycje płatnicze do wysokości środków znajdujących się na rachunku na początku dnia operacyjnego, w którym dyspozycja została w Banku złożona. 2. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zgłaszać wypłatę gotówki powyżej ,00 zł na 2 dni robocze przed datą realizacji Bank zwraca zlecenie płatnicze bez realizacji w przypadku wystąpienia w tym zleceniu istotnych uchybień o charakterze formalnym. 2. Za istotne uchybienia, o których mowa w ust.1, uważa się między innymi: 1) wystawienie zlecenia płatniczego niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) podanie niewłaściwego lub niepełnego numeru rachunku zleceniodawcy lub beneficjenta, 3) zamieszczenie na dyspozycji podpisów i stempli niezgodnych z Kartą wzorów podpisów, 4) braku środków na rachunku, wystarczających na pokrycie złożonej dyspozycji. 9 Odpowiedzialność odszkodowawcza Banku za opóźnienie realizacji zlecenia płatniczego płatna jest, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, w wysokości 200 % stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia Bank zobowiązuje się do potwierdzania salda rachunków na każdy dzień roboczy najpóźniej do godziny Wyciągi bankowe będą odbierane przez Zamawiającego w siedzibie Banku., a do jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terenie Czerska i Brus wysyłane będą drogą pocztową raz w tygodniu tj. piątek. Strony postanawiają, że potwierdzenia sald będą wydawane: a) osobom wymienionym w karcie wzorów podpisów, b) innym osobom upoważnionym na piśmie przez Posiadacza. Jeżeli system do obsługi przelewów, zgodnie z wszelkimi wymogami, pozwala na drukowanie wyciągów bankowych, Zamawiający dokona sam wydruku bez odbierania w siedzibie Banku. 2. Bank nie będzie pobierał opłat za czynności, o których mowa w punkcie Prowizja bankowa od dokonywanych operacji bankowych uznaniowych i obciążeniowych pobierana jest zgodnie z ofertą na bankową obsługę budżetu Powiatu Chojnickiego z dnia. r. tj. 1) opłata za otwarcie rachunków w PLN 2) opłata za prowadzenie rachunków w PLN 3) opłata za otwarcie rachunków w walucie obcej Strona 4 z 7

5 4) opłata za prowadzenie rachunków w walucie obcej 5) opłata od wpłat gotówkowych 6) opłata od wypłat gotówkowych 7) opłata za przelew walutowy 8) opłata za przelewy elektroniczne do innych banków 9) opłata za przelewy elektroniczne w Banku obsługującym 10) opłata za przelewy w formie dokumentu ręcznego do innych banków 11) opłata za przelewy w formie dokumentu ręcznego w Banku obsługującym 12) opłaty związane z instalacją systemu elektronicznej obsługi bankowej wraz ze szkoleniem pracowników 13) opłaty za miesięczną eksploatację systemu elektronicznej obsługi bankowej 14) Opłata za wydawanie blankietów czekowych 15) Opłata za wydawanie opinii i zaświadczeń 16) Opłata za zmianę karty wzorów podpisów 17) Opłata za wydanie karty płatniczej 18) Opłata roczna za użytkowanie karty płatniczej 19) Dokonanie zastrzeżenia karty płatniczej 20) Opłata roczna za ubezpieczenie karty płatniczej 21) Odtworzenie PIN karty płatniczej 2. Opłaty i prowizje pobierane będą na koniec każdego miesiąca w ciężar rachunku bieżącego każdej jednostki organizacyjnej, w której powstanie opłata. 3. Bank zobowiązuje się do udzielania kredytów w rachunku bieżącym w ramach wygranego przetargu z dnia..r na następujących warunkach: a) limit kredytu do zł z obowiązkiem spłaty na koniec każdego roku, b) oprocentowanie zmienne ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego okres kredytowania plus marża banku w wysokości.. % po spełnieniu przez Posiadacza Rachunków łącznie następujących warunków: złożenia wniosku o udzielenie kredytu w złotych (na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, który określi kwotę ) zgodnie z procedurami obowiązującymi w Banku, posiadania przez zamawiającego zdolności kredytowej, która w ocenie Banku gwarantuje spłatę udzielonego kredytu wraz z odsetkami, przy czym Bank ocenia zdolność kredytową zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Banku. 4. Z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązującą w Banku.. 12 Strona 5 z 7

6 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych w Banku.. 2. W zakresie nieuregulowanym w sposób określony w ust.1 zastosowanie mają przepisy Prawa Bankowego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy mogą być zawierane umowy na inne nie objęte niniejszą umową usługi i produkty oferowane przez Bank. 13 Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian określonych w Umowa rachunku bankowego zawarta na czas określony wygasa z upływem terminu, na który została zawarta Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności w razie wejścia w życie przepisów uchylających możliwość prowadzenia danego rachunku bankowego. 2. W przypadku nienależytego wywiązywania się przez Bank z warunków niniejszej umowy, Posiadacz rachunku może dokonać wypowiedzenia umowy. 3. Termin wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem pkt.1 jest nieważna. 17 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (pieczęć i podpisy Posiadacza rachunków) (pieczęć i podpisy za Bank)... ( kontrasygnata Skarbnika Powiatu) Do umowy zostały załączone następujące dokumenty: Strona 6 z 7

7 1. Karty wzorów podpisów, 2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, 3. Taryfę prowizji i opłat. Strona 7 z 7