"Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu"

Transkrypt

1 "Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu 1 Opracowanie w ramach projektu Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji międzykulturowej PRESCHOOLER, realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie Redakcja: Marta Śliwa Opracowanie: Ewa Gładkowska, Marzenna Nowicka, Iwona Myśliwczyk, Marta Śliwa Olsztyn 2014

2 Spis Treści Wstęp, Marta Śliwa I. Cele i założenia projektu Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji międzykulturowej PRESCHOOLER s.3 II. Partnerzy projektu. s. 5 III. Placówki mobilności s. 8 IV. System edukacyjny na Litwie s Doświadczenia-Refleksje- Porównania I. W zetknięciu z odmienną kulturą dydaktyczną - narracja o II. przedszkolach i szkołach na Litwie, Marzenna Nowicka Skąd ta narracja.. s. 24 Najważniejsze wydarzenia.. s. 24 Nauczyciele dzieci na Litwie... s. 25 Klimaty placówek... s. 28 Sfera materialna litewskich placówek s. 30 Wokół programu i metod nauczania... s. 35 Priorytety w wychowaniu... s. 36 Multikulturowość- sukcesy i kłopoty z tym związane. s. 40 Udział rodziców w edukacji dzieci na Litwie. s. 42 Zamiast zakończenia... s. 43 Akceptacja i tolerancja dla "inności" w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży - porównanie Polska-Litwa, Iwona Myśliwczyk Kilka słów o innych potrzebach edukacyjnych w Polsce s. 44 Akceptacja i tolerancja dla inności - doświadczenia Litwy. s. 47 Zakończenie s. 52 Bibliografia. s. 53

3 WSTĘP I. Cele i założenia projektu Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji międzykulturowej PRESCHOOLER Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie i Akademickie Przedszkole Mali odkrywcy przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowały projekt pt. Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji międzykulturowej PRESCHOOLER. Projekt był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli projekty systemowe. Projekt systemowy Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. Według założeń Operatora projekt realizowany był w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach. (http://pokl.frse.org.pl/projekty-instytucjonalne/index/lang:pl) Projekt był ukierunkowany na mobilność kadry przedszkolnej oraz studentów pedagogiki na Litwę. Uczestniczyło w nim 11 osób: pracownice przedszkoli z województwa warmińsko-mazurskiego oraz studentki pedagogiki WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. Cele projektu związane były bezpośrednio z rozwojem zawodowym uczestników. Zakładały: poznanie specyfiki organizacji i działania przedszkoli oraz innych placówek oświatowych regionu Wileńskiego poprzez odbycie wizyt studyjnych w tych instytucjach, rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych podczas stażu/szkolenia u partnera, zwiększenie kompetencji międzykulturowych odpowiadających na realne problemy społeczne związane z akceptacją odmienności w woj. warmińsko-mazurskim, 3

4 wykorzystanie elementu podróży jako narzędzia samorozwoju obecnego w kulturze europejskiej w przypadku edukacji, podwyższenie umiejętności językowych i słownictwa zawodowego j. angielskiego, wykształcenie przedsiębiorczości i świadomości uczestnictwa we Wspólnocie Europejskiej, transfer i współpracę przy adaptacji innowacyjnych rozwiązań sieciowych w Polsce; stworzenie bazy kapitału społecznego pod przyszłe działania projektowe w ramach innych działań w ramach programów LLP oraz PO KL ponadnarodowych. Kryterium formalnym udziału w projekcie była: deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie; znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (test sprawdzający); pierwszeństwo dla osób niepełnosprawnych (dok. orzeczenia o niepełnosprawności); zasada gender mainstreaming (min. 60% to kobiety) oraz rozmowa kwalifikacyjna. Odbyły się 3 mobilności: dwie jednotygodniowe, jedna dwutygodniowa. 4

5 II. Partnerzy projektu 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusz Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Niepubliczne Akademickie Przedszkole Mali Odkrywcy, Polska 5 Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie (dawniej WSP TWP w Warszawie), założona w 1993 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 1993 r., to jedna z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w sześciu miastach Polski: na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. Oferta edukacyjna W swojej bogatej ofercie edukacyjnej Uczelnia proponuje naukę na czterech kierunkach studiów: pedagogika, politologia, filologia angielska, praca socjalna. Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia licencjackich oraz studiów II stopnia magisterskich uzupełniających. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe oraz liczne szkolenia otwarte i warsztaty organizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Główne nurty specjalizacji Uczelni oscylują wokół tematyki europejskiej polityki społecznej, aktywnej pracy socjalnej, pedagogiki oraz gospodarki społecznej.

6 Misją Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka jest kształcenie ustawiczne, dokonujące się przez całe życie. Uczelnia rozwija ofertę krótkich form kształcenia i doskonalenia ludzi dorosłych, a także kieruje działania edukacyjne do seniorów oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. WSP im. J. Korczaka kształci w sposób horyzontalny w zakresie szeroko rozumianych nauk społecznych. Program nauczania, jak i dobór metod dydaktycznych, służą wykształceniu otwartych humanistów, rozumiejących rzeczywistość społeczną, gospodarczą i publiczną. Proces dydaktyczny i naukowy opiera się na wspólnych wartościach, do których należą m.in.: równość w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwe traktowanie i indywidualne podejście do studenta. 6 We wrześniu 2012 roku przy Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie uruchomiono Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy, który w roku 2013 roku zmienił status na Niepubliczne Akademickie Przedszkole Mali Odkrywcy (wpis do rejestru nr 358). Przedszkole stanowi bazę ćwiczeń i praktyk dla studentów naszego Wydziału oraz dla metodologów - pracowników naukowych. W Akademickim Przedszkolu Mali Odkrywcy dzieci mają szansę poczuć się wyjątkowo, znaleźć ciepłą, przyjazną rodzinną atmosferę, a jednocześnie doskonalić umiejętności odkrywania świata. Dzieci mają szansę rozwijać swoje własne talenty oraz poznawać i rozumieć otaczającą rzeczywistość. Edukacyjne działania Akademickiego Przedszkola Mali Odkrywcy wspierają nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie przy ul. Sikorskiego 23, Olsztyn.

7 I. Vilniaus Kolegija, Litwa 7 VILNIAUS KOLEGIJA jest największą instytucją szkolnictwa zawodowego na Litwie szkolącą ponad 7500 uczniów oraz zatrudniającą 500 nauczycieli. Placówka ta oferuje szeroki wachlarz szkolnictwa zawodowego, od kursów dokształcających, po szkolnictwo pomaturalne, jak również studia zawodowe na poziomie licencjatu. Charakterystyczną cechą edukacji oferowanej przez instytucje, jest praktyczny wymiar edukacji i powiązanie jej z rynkiem pracy. W ramach instytucji istnieje Wydział Pedagogiki, który zajmuję się kształceniem pedagogów w różnych specjalizacjach i na różnych poziomach nauczania. Wnioskodawca wybrał Vilniaus Kolegija jako partnera w projekcie ze względu na: - praktyczny wymiar edukacji i wysoki stopień korelacji z rynkiem pracy; - możliwość organizacji praktyk w przedszkolach i placówkach oświatowych w regionie wileńskim; - istniejącą współpracę pomiędzy partnerami (odbyły się 2 wizyty studyjne w ramach współpracy); - konieczność współpracy ponadgranicznej w zakresie problematyki nietolerancji i ksenofobii. Partner realizował projekty w ramach funduszy europejskich w ramach projektów LLP oraz EFS. Jest również członkiem wielu stowarzyszeń szkolnictwa zawodowego takich jak np: URASHE, SPACE, ENPHE, CDIO, ELIA, VETNNET.

8 III. Placówki mobilności 1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie 8 Szkoła im. Jana Pawła II po raz pierwszy otwarła swe podwoje 1 września 1994 roku jako szkoła średnia. Budowę szkoły finansowało państwo litewskie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Ze Stowarzyszeniem współdziałała Fundacja Wspierania Budowy Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II, powołana przez społeczność i rodziców uczniów przyszłej szkoły. Ofiarodawcami są osoby z różnych krajów świata, a przede wszystkim z Polski. W 2002 roku szkoła średnia została zreformowana: powstała szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 1 września 2011 r. zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Oświacie szkoła uzyskała status progimnazjum. Dyrektorem progimnazjum jest Janina Wysocka. Obecnie w szkole pracuje 60 nauczycieli. Dodatkowo porad udzielają uczniom, rodzicom i nauczycielom: psycholog, logopeda, pedagog społeczny, pedagog do spraw dzieci specjalnej troski. W szkole kształci się 700 uczniów. Oprócz lekcji objętych programem nauczania prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Dzieci mogą realizować swe zdolności i zainteresowania w różnorodnych kółkach: wyrobów z wełny, koralików, ceramiki, teatralnych, sportowych, choreografii, śpiewu i wielu innych. Uczniowski. Pracę szkoły regulują i planują Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Szczególnym miejscem w placówce jest Izba Pamięci Patrona Szkoły, Jana Pawła II. Szkoła ma swój emblemat oraz posiada sztandar szkoły. Został on ufundowany przez różne organizacje i osoby prywatne z Polski, a utkany przez siostrę Janinę Detkę z

9 Częstochowy. Na dziedzińcu szkoły rośnie pamiątkowy dąb z Wadowic oraz pomnik Jana Pawła II. Działalność szkoły jest bogata w różnorodne imprezy, spotkania, wycieczki, projekty. Uczniowie licznie i chętnie biorą udział w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych, festynach teatrów szkolnych, zawodach sportowych, konkursach recytatorskich, plastycznych i muzycznych. Zdobywają nagrody i wyróżnienia oraz zostają laureatami. Największą popularnością cieszy się konkurs recytatorski Kresy, Festiwal Teatrów Szkolnych, Konkurs Talentów, dekady przedmiotowe, Dzień Języków Europejskich oraz Dzień Europy i Dzień Ziemi, konkurs Moje Wilno, międzynarodowe konkursy matematyczne Kangur i PIKOMAT, konkurs recytatorski, poświęcony twórczości M. Konopnickiej. W szkole odbywa się wiele pięknych uroczystości i imprez. Tradycyjnymi są Dzień Nauczyciela, Święto Patrona szkoły, Święto Niepodległości, Mikołajki, Wigilie szkolne, Dzień Otwartych Drzwi, Pasowanie na ucznia (1 i 5 klasy), Dzień Dziękczynienia klas 8-ych. Szkoła aktywnie uczestniczy w międzynarodowych, republikańskich i szkolnych projektach, m.in.: Comenius, Zieleńce Szkolne, Kwitnące Wilno, Folklor łączy nas, Książka uczy i bawi, Międzynarodowy długotrwały projekt wspólnie z organizacją PIAST z Gdańska Integracja w procesie edukacyjnym - jeszcze jeden krok, projekty we współpracy z Polską Jan Paweł II Papież, który kochał wszystkich, Bez przemocy, Biblioteka w plecaku. Szkoła corocznie uczestniczy w spotkaniach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. Szkoła współpracuje ze wszystkimi polskimi szkołami i okolicznymi przedszkolami w Wilnie. Na imprezy i warsztaty metodyczne zapraszani są nauczyciele z rejonów solecznickiego, wileńskiego i trockiego. We współpracy z rodzicami pedagodzy starają się wychować młodzież o głębokich zasadach moralnych, odpowiedzialną, o twardym charakterze, samodzielną, twórczą, umiejącą rozstrzygać własne i społeczne problemy dążą, by każdy uczeń był osobowością oraz zachował swą tożsamość narodową i postawę obywatelską. W 2012 roku w szkole maja odbyło sie XXV Międzynarodowe Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczestnicy Forum przeżyli prawdziwą ucztę duchową, nasyconą patriotyzmem, bogatą tradycją i kulturą Polską, która pozostawiła u uczestników Forum niezatarte wspomnienia. 9

10 2. Wileńska Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela Jest to polskojęzyczna szkoła średnia utworzona w 1946 roku w Wilnie. Powstała, jako Szkoła Średnia nr 5, w 1946 roku w wyniku połączenia III Gimnazjum (męskiego) z V Gimnazjum (żeńskim) - językiem wykładowym był język polski. Dyrektorką szkoły została Ksenia Szulc. W pierwszym roku istnienia uczęszczało do niej 757 uczniów (w tym 434 dziewcząt). W 1948 roku szkołę poszerzono o 3 klasy rosyjskojęzyczne, liczba uczniów zwiększyła się do Przez długi czas gimnazjum było jedyną polskojęzyczną szkołą średnią w Wilnie. Działało przy nim kółko literackie, chór p. Pieniążkowej. Wieloletnim dyrektorem szkoły był Wacław Baranowski. W 2002 roku szkoła otrzymała imię Joachima Lelewela. Filozofia szkoły jest oparta na wartościach narodów polskiego, litewskiego, rosyjskiego oraz kieruje się europejskimi wartościami kulturowymi: poszanowaniem osobowości, miłości wobec bliźniego, wolnością obywatelską oraz równouprawnieniem, tolerancją narodowościową, demokratyczną wizją społeczną. Priorytety: Zapewnienie jakościowego procesu nauczania, zgodnego z wymogami współczesnego społeczeństwa; Wychowanie obywatelskie, narodowe oraz wielokulturowe; Tworzenie bezpiecznej i nowoczesnej szkoły. Wizja Wileńska Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela jest demokratyczną, o wysokich kompetencjach społecznych, otwartą na świat nowoczesną placówką oświatową, spełniającą współczesne wymagania edukacji, kultywującą tradycje mniejszości narodowych, wdrażającą nowoczesne technologie, wychowującą uczciwych i wykształconych obywateli, którzy potrafią zdobyte wiadomości stosować w praktyce. Szkoła stosuje standardy europejskie i zachowuje narodową, patriotyczną świadomość obywatela Litwy. Misja Wileńska Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela zapewnia uczniom jakościowe początkowe, podstawowe i średnie wykształcenie w języku polskim i rosyjskim oraz przygotowanie do pomyślnej kontynuacji nauki. Szkoła pomaga uczniowi w zrozumieniu współczesnego świata, nabywaniu kulturowych i społecznych kompetencji oraz stwarza warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju ucznia. Tutaj się wychowuje 10

11 uczciwego obywatela Litwy w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu. W szkole jest pielęgnowana wielokulturowość, kształtuje się światopogląd uczniów oraz poczucie ich odpowiedzialności i obowiązku. 3. Przedszkole Karuselė 11 HISTORIA I TRADYCJA Przedszkole utworzono w 1990 roku. Jego powstanie wiązało się z postępującą szybko modernizacją społeczeństwa i rosnących wymagań dla wszystkich placówek oświatowych, w tym przedszkoli. Coraz więcej rodziców zaczynało rozumieć i rozpoznawać etap przedszkola jako ważny krok ku dojrzałości, pozytywnie wpływający na rozwój dzieci. Szczególną opieką objęto w tym przedszkolu dzieci z zaburzeniami językowymi i w komunikacji werbalnej. Logopeda ocenia zakres kompetencji dzieci (testy medyczne).w razie potrzeby dziecko jest objęte dodatkową diagnozą specjalistów zewnętrznych, łącznie z psychologiem. W przedszkolu logopeda prowadzi specjalne zajęcia indywidualne i grupowe. Jeśli chodzi o rozwój przedszkola, to w latach roku, za priorytety biznesowe uznano wzmocnienie bazy materialnej w celu poprawy warunków autoekspresji i samorozwoju dzieci, aktywizowania ich fizycznej kondycji, a także kontaktów rodzinaprzedszkole. W tym okresie wprowadzono istotne zmiany w przedszkolu - wzmocniono podstawową bazę materiałową: zakupiono meble dla dzieci, nowy sprzęt dla pralni oraz kuchni. Poprawiono estetykę przedszkola - wyremontowano hol, schody, zakupiono nowy dywan na pokrycie parteru i piętra. Uzupełniono zabawki i różne pomoce edukacyjne. W przedszkolu zorganizowano ponadprogramowe studio tańca, chór. Logopedzi udzielają pomocy dzieciom z zaburzeniami mowy i komunikacji. Wiele uwagi przywiązuje się do indywidualizacji w nauczaniu. Stosowany jest coaching, by osiągnąć znaczącą zmianę w relacjach z rodziną. Rodziny są angażowane w pomoc w przygotowywaniu różnego rodzaju

12 imprez rozrywkowych i wystaw. Rodzice oferują pomysły na usprawnienie procesu edukacyjnego, wspierania go w organizacji, rozwoju i wdrażaniu wspólnych projektów. Przedszkole nawiązało współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi z innych miast (np. z Grodna) oraz instytucjami o charakterze ogólnopaństwowym. GRUPY W PRZEDSZKOLU KARUSELE "Daisy" ( 2-3 latki rosyjska grupa) Teacher: Valentina Bogdanovic, Bronislava Sedliar Teacher Assistant Svetlana Verseckienė 12,, Pagrandukas (6-latki. grupa rosyjska) Teacher: Elvira Svirko Elena Kuprijanovas Teacher Assistant Maryja Špaltykova,, Dwarf (3-4 latki rosyjska grupa.) Teacher: Irene Grigianec Olga Bogomolnikova Teacher Assistant Irene Gladkaja,, Pszczoła " ( 5-6latki grupa litewska) Teacher: Irene Kochański, Ana Gladkaja Teacher Assistant Ana Dragunovič,, Rainbow (3-5 latki rosyjska grupa) Teacher: Liubov Poleščiuk, Svetlana Puchalskaja Teacher Assistant Olga Lavrinovic,, Biedronka (3-4latki grupa litewska) Teacher: Alma Vyšniauskienė Natalia Peciukonienė Teacher Assistant Ludmiła Ivanova

13 ,, Uogelė (3-4 latki litewska grupa) Teacher: Erika Novoselskiene Olga Kulnyte Teacher Assistant Danuta Kirilova,, Saulutė (4-5 latki litewska grupa.) Teacher: Ilona Lukaitiene Olga Kulnyte Teacher Assistant Galina Dajankevič 13,, Tygrys ( 3-6 latki polska grupa) Teacher: Marijana Adamavičienė Lily Skreibuteniėne Teacher Assistant Elena Gerasimova,, Gintarelis (3-4 latki litewska grupa) Teacher: Żaneta Benevičienė, Nataliaj Peciukonienė Teacher Assistant Valentina Veremjova,, Złota rybka (5-6 latki przedszkolna rosyjska grupa) Teacher: Katarzyna Kuzina Regina Krochina Nauczyciel asystent Dominika Urbanovič (http://karusele.mir.lt/) 4. Przedszkole Saulutė Osobliwości edukacji Nauczanie w przedszkolu odbywa się w językach: rosyjskim, polskim i litewskim według programu wychowania przedszkolnego i ogólnego wychowania Wileńskiego

14 przedszkola- szkoły Saulutė. Środowisko nauczania tej szkoły jest korzystne, aby dzieci przejęły rosyjską, polską i litewską kulturę narodów, zwyczajów i tradycji. W przedszkolu stworzone są warunki dla przyszłej nauki w szkole. Dzieci harmonijnie odchodzą od zrównoważonego nauczania w przedszkolu do nauczania w szkole i pozostają w bezpiecznym środowisku. W przedszkolu-szkole dobrze zorganizowany jest proces edukacji, stosowane są najnowsze sposoby i metody kształcenia oraz dobre doświadczenia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Aktywna działalność Działalność edukacyjna jest organizowana nie tylko w środowisku przedszkolaszkoły. Dzieci chodzą na wycieczki, spacery, uczestniczą w zabawach na świeżym powietrzu, w przygotowanych i realizowanych przez wychowawczynie projektach, rozrywkach, świątecznych koncertach. Dzieci biorą też udział w przedstawieniach i programach artystycznych, w wieczorach z rodzicami. W przedszkolu odbywają się także zajęcia dodatkowe: gimnastyka z elementami korekcyjnymi, zabawy ruchowe ze śpiewem, zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzykoterapia, muzykowanie na prostych instrumentach, rytmika, kinezjoterapia, logopedia. Historia przedszkola-szkoły Saulutė Szkoła-przedszkole Saulutė jest instytucją opieki zdrowotnej, która zapewnia dzieciom kształcenie wczesnoszkolne, przedszkolne oraz nauczanie początkowe w językach rosyjskim, polskim i litewskim. Tutaj są przyjmowane dzieci chorujące na choroby górnych dróg oddechowych: na nawracające obturacyjne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, astmę oskrzelową, zapalenie migdałków, tchawicę. O zdrowie dzieci dba lekarz pediatra. Fizjoterapeuta zapewnia ćwiczenia terapeutyczne, gimnastykę z elementami korektywy, segmentowy i wibracyjny masaż. Pomocy dla dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz innymi zaburzeniami z zakresu rozwoju języka udziela logopeda. Rytm dnia w przedszkolu-szkole przyjazny oraz sprzyjający zdrowiu dziecka. Wizja Przedszkole-szkoła Saulutė nowoczesna, współczesnej edukacji i opieki zdrowotnej, wyposażona w nowoczesne technologie informatyczne i nowoczesny sprzęt medyczny, odpowiadająca statusowi sanatorium, rozwijająca strukturę rządu. Wielojęzyczna, zachowująca tożsamości narodowe i sprzyjająca tradycjom szkoła, rozwijająca obywatela Państwa patriotę. Nauczyciele są tolerancyjni, o wysokiej pedagogicznej kulturze, kwalifikacji, poszukujące nowych umiejętności, w stanie stale uczyć się i rozwijać także 14

15 zapewniają wysoką jakość edukacji. Dzieci, dążące zrozumieć współczesny świat, nabyć umiejętności społecznych, być samodzielnymi, z silną motywacją do nauki. Rodzice są aktywni w życiu przedszkola szkoły. Filozofia instytucja powinna zapewnić taką pomoc dla młodszego pokolenia, która pomogłaby im poruszać się do przodu, niosąc sens ludzkiego ducha ( ) instytucja powinna dać dla wychowanków możliwość przyjąć od wychowującego narodu, ojczyzny całą moc ludzkości Wszyscy, którzy podejmują rolę wychowania, czy to wychowawcy, czy nauczyciele, czy artyści, czy po prostu inni ludzie, powinni być dla młodzieży obrazem oświecenia i przetrwania ( ) Ale do tego powinni przyczynić się wszyscy ci, którzy, podobnie jak inni, oświecają, kształcą siebie Szkoła-Przedszkole Vilija Placówka oświatowa obecnie znana jako Szkoła- Przedszkole "Wilia" została założona w 1983 r. Funkcjonowała wówczas jako przedszkole rosyjskie. Pierwsze grupy z polskim językiem nauczania powstały w szkole w 1988 r. W 2001 r. placówka, jako pierwsza w Wilnie, uzyskała status szkoły początkowej-przedszkola. Szkoła-przedszkole liczy ogółem 356 uczniów, przy liczbie 15 nauczycieli. Szkoła-Przedszkole realizuje edukację multikulturową w wielu aspektach: organizuje specjalne lekcje tolerancji, działa zespół wokalny Stokrotka. W zespole dzieci uczą się pieśni ludowych i tańców integracyjnych, opartych na melodiach ludowych polskich oraz różnych krajów świata. W ciągu ubiegłych lat zespół Stokrotki występował z koncertami w

16 szkole, jak też na innych scenach miasta Wilna, niejednokrotnie brał udział w festiwalach, gościł w Polsce, Zakopanym oraz w Łodzi. O działaniach w zakresie tolerancji tak piszą uczniowie tej szkoły: 16 listopada 2013r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Tolerancji. W tym dniu uczniowie klas 4 odwiedzali kolegów z innych klas, gdzie opowiadali oraz dyskutowali na temat tolerancji. Przedstawiali scenki, w których nawoływali swoich młodszych kolegów być tolerancyjnymi. Zostawili też plakaty, które miały im przypominać jak ważne pamiętać o tolerancji na co dzień. Rozdawali również bransoletki i serduszka tolerancyjne. Hymn Przedszkola-Szkoły Vilija Dokąd biegniesz bardzo wcześnie same nogi wiodą cię tu trafiłbyś nawet we śnie, bo najlepiej przecież wiesz. Refren: Że w naszej Wilii jak w dobrym kinie szybko ciekawie przemija czas, bo nasza szkoła radością słynie my ją lubimy, a ona nas 16 W Wilii czeka cię przygoda dobre rzeczy znajdziesz tu, gdy wakacje są, to szkoda, potem znów powrócisz tu. Refren: Że w naszej Wilii jak w dobrym kinie szybko ciekawie przemija czas, bo nasza szkoła radością słynie my ją lubimy, a ona nas Choć już chyba znasz litery umiesz czytać, w piłkę grać.

17 Wiesz, że dwa i dwa to cztery nowe rzeczy chciałbyś znać. Refren: Że w naszej Wilii jak w dobrym kinie szybko ciekawie przemija czas, bo nasza szkoła radością słynie my ją lubimy, a ona nas Przedszkole Šilelis wykwalifikowanych nauczycieli, z dużym Šilelis rozpoczęła działalność w 1972 roku. Zatrudnia przedszkole zatrudnia 55 pracowników, w tym 26 nauczycieli. doświadczeniem pedagogicznym. Ogółem Przedszkole zatrudnia specjalistę w zakresie mowy i języka - logopedę, aby pomóc dzieciom z zaburzeniami językowymi. Do przedszkola mogą być również przyjęte dzieci z wadami wzroku. Na życzenie rodziców, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach tanecznych, w zajęciach języka litewskiego lub przynależeć do klubu języka angielskiego. Przedszkole posiada przytulne grupy, smaczne jedzenie, czyste i wygodne środowisko rozwoju. O multikulturowości przedszkola świadczą GRUPY DZIECI w przedszkolu: "Ptaki" - rosyjska gr. od 3 do 4 lat. "Krasnoludki" - litewska gr. od 3 do 4 lat. "Kaczątka" - litewska gr. 4 do 5 lat. "Kociaki" - litewska gr. 4 do 5 lat. "Skrobanie" - rosyjska gr. 4 do 6 lat. "Jeż - rosyjska gr. 5 do 6 lat.

18 "Ant - rosyjska gr. 4 do 5 lat "Smerfy -. polska gr. 3 do 6 lat Jaskółki - litewska gr. 1,5 do 3 lat. "Bunny" - rosyjska gr. 1,5 do 3 lat. "Pszczoły" - litewska gr. 5 do 7 lat. 7. Żłobek-Przedszkole "Pilaitukas" 18 Mieści się w wileńskiej dzielnicy Zameczek (Pilaitė), jest to najnowsza wileńska placówka przedszkolna. Powstała w 2008 roku, jako pierwsze przedszkole wybudowane w wolnej Litwie. Dziś to przytulny budynek, do którego co rano spieszy bez mała 300 maluchów w wieku od 2 do 6 lat. "Pilaitukas" jest prawdziwie wileńskim przedszkolem - usłyszymy tu gwar dzieci i języki litewski, polski i rosyjski. Oto fragmenty wspomnień dyrektor przedszkola Rasita Gylienė zamieszczone w Wilnotece (polski portal multimedialny na Litwie): "Kiedy przedszkole otwierało podwoje - 4 listopada 2008 roku - tu były tylko gołe ściany. Przez pierwsze dwa lata mozolnie kompletowaliśmy sprzęt, pomoce dydaktyczne, wszystko od zera. Bardzo w tym pomogli rodzice, którzy przynosili zabawki, książki (...) Teraz możemy sobie pozwolić na ekologiczne zabawki, różnego rodzaju klocki, układanki, ciekawe i dobrej jakości pomoce dydaktyczne. Zabawki, które dla wielu dzieci często są tylko marzeniem. Inwestujemy w najwyższej jakości pomoce dydaktyczne, w szkolenie personelu i administracji. Mamy logopedę, psychologa, przedszkolanki z wysokim poziomem kwalifikacji. Cały nasz zespół jest młody, wykształcony i ambitny. Przeważa astrologiczny znak byka - czyli to są ludzie bardzo solidni, pilnie pracujący i zarazem niezwykle koleżeńscy. Oczywiście, w początkowym okresie była duża płynność kadry, ale teraz uważam, że zespół już się uformował, co mnie bardzo cieszy. Staramy się, by w naszym przedszkolu spełniały się wszystkie marzenia, zarówno dzieci - przede wszystkim ich - jak też

19 personelu, aż po sprzątaczki. Wystarczy o czymś pomarzyć, a to się spełnia. Między innymi teraz jesteśmy na etapie kompletowania strojów narodowych, narodowych symboli - litewskich, polskich, rosyjskich. Również kostiumów do przedstawień. Nie ma zbyt dużych marzeń, ani zbyt małych marzycieli opowiada R. Gylienė. "Pilaitukas" to 57 pracowników i 290 przedszkolaków w 20 grupach. Są w nim 2 grupy polskie - żłobkowa i dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat - oraz jedna grupa rosyjska. W grupach polskich, z różnych powodów, są dzieci mówiące nie tylko po polsku. Są i mali Rosjanie, i Litwini. Nauczycielki tego przedszkola zauważają, że z jednej strony dzieci, przebywając z rówieśnikami innych narodowości, uczą się języków, z drugiej - cierpi na tym poprawność języka polskiego. Jednak, jak podsumowują Od tego w Wilnie uciec się nie da... W przedszkolu "Pilaitukas" dzieci mogą dodatkowo uczęszczać na zajęcia plastyczne, wokalne, na treningi Stołecznej Szkoły Koszykówki. Mogą korzystać z pięknie zagospodarowanych placyków zabaw. 19

20 IV. System edukacyjny na LITWIE (według: 1. Populacja uczących się i język nauczania Na początku 2005 r. liczba osób w wieku do 29 lat wynosiła (39 % ludności). Na początku 2005 r. w wieku objętym obowiązkowym kształceniem było dzieci i młodzieży. Urzędowym językiem nauczania jest język litewski. Mniejszości językowe/narodowe (Rosjanie, Polacy i Białorusini) mogą uczyć dzieci swego ojczystego języka i kultury narodowej oraz rozwijać swą kulturę. W roku 2005/06 kształcenie w innym języku niż litewski prowadzono w szeregu szkół, do których uczęszczało uczniów (8,4 % uczniów). Szkoły dla mniejszości narodowych realizują wspólną podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale mogą wprowadzać do programu dodatkowe elementy etniczno-kulturowe Administracja i finansowanie edukacji W roku szkolnym 2005/06 99,5% uczniów uczęszczało do placówek publicznych finansowanych z budżetów administracji centralnej i terenowej. Prywatne placówki edukacyjne są utrzymywane przez swych założycieli. Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki edukacyjnej oraz określa kryteria rozdziału środków finansowych. W 2002 r. wprowadzono nowy system finansowania szkół ogólnokształcących oparty na modelu kosztów jednostkowych (zgodnie z zasadą pieniądze idą za uczniem ). Nowy system finansowania przewiduje, że część budżetu szkół ogólnokształcących, oprócz funduszy na środowisko szkoły (koszty bieżące i środki trwałe), funduszy celowych na realizację programów i projektów, funduszy od sponsorów itp., będzie opracowywana na podstawie koszyka ucznia (kosztów jednostkowych). Fundusze obliczane na podstawie koszyka ucznia przyznaje się gminom w postaci dotacji celowych. Są one przeznaczane na realizację polityki edukacyjnej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, tj. wynagrodzenia kadry nauczycielskiej i pozostałych pracowników, zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych oraz realizację polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zadania w zakresie administracji i organizacji systemu edukacji wykonują władze centralne, regionalne lub lokalne oraz organy prowadzące poszczególne placówki, zależnie od rodzaju

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych

Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych Charakterystyka Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych 1. W skład Zespołu Szkół Architektoniczno Budowlanych i Licealnych wchodzą: Szkoła młodzieżowa 24 oddziały; 662 uczniów Technikum

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Sportowa 2 66-400 Gorzów Wlkp. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 12 W GORZOWIE WLKP. NA LATA 2013-2016 Data obowiązywania: od 01.09.2013r. Zatwierdzono przez Radę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 10 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera 60-125 Poznań, ul. Bosa 9 www.sp10.poznan.pl tel. 61 8 666 120; e-mail: sekretariat@sp10.poznan.pl Podstawowe informacje o naszej szkole Szkoła jest placówką

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Podstawa prawna Programu Wychowawczego szkoły: Konstytucja RP; Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 W GLIWICACH NA LATA 2013-2018 Nasze atuty to: przyjazna atmosfera w szkole i poczucie bezpieczeństwa (monitoring i karty wejść); możliwość wpływu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM realizowanego przez Gminę Wodzisław w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska IX Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, 24-26 września 2014, Łódź www.oskko.edu.pl/kongres/

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018 Koncepcja pracy placówki na lata 2013 2018 1 Opis placówki 2 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 koncentrować się będzie na pięciu obszarach jej działania: dydaktyce, wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r.

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDZIANKACH

PREZENTACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDZIANKACH PREZENTACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDZIANKACH MISJA SZKOŁY Nasza szkoła jest placówką, w której uczeń: zostanie przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia: nauczy się uczyć nabędzie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LITWA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LITWA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LITWA 1. Populacja uczących się i język nauczania Na początku 2005 r. liczba osób w wieku do 29 lat wynosiła 1 336 989 (39 % ludności). Na początku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA W WINIARACH 2014/2015 2018/2019 MISJA: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WINIARACH JEST PUBLICZNĄ PLACÓWKĄ DZIAŁAJĄCĄ NA RZECZ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 100/2009 z dnia 31.12.2009r. Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 214 U L. F O N T A N Y 1, 01-835 W A R S Z A W A W W W. Z S 5 6. P L

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 214 U L. F O N T A N Y 1, 01-835 W A R S Z A W A W W W. Z S 5 6. P L SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 214 U L. F O N T A N Y 1, 01-835 W A R S Z A W A W W W. Z S 5 6. P L KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT... JANUSZ KORCZAK NASZA SZKOŁA: KSZTAŁTUJE

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu

Aneks nr 1/2016. Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej. W Golubiu-Dobrzyniu Na podstawie: Aneks nr 1/2016 Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej W Golubiu-Dobrzyniu USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH Naczelny cel wychowania: Wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym i

Bardziej szczegółowo

,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. ,,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. J.P.II Nasze logo Wartościowe przedszkole to sukces w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwanowicach Koncepcja funkcjonowania w latach 2015-2018 Organ prowadzący: Wiesław Woźniak Informacje o szkole 2015/2016 Około 124 uczniów, w 6 oddziałach, 22 nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Gminie Stanin realizowany jest projekt Edukacja przedszkolna od najmłodszych lat. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Kilka informacji statystycznych o oddziałach przedszkolnych w SP nr 118. 2005/06 r. - jeden oddział przedszkolny, 2006/07 r. - dwa oddziały przedszkolne,

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH

GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH Motto szkoły Takim jestem Kaszubą, Takim jestem Polakiem, Jakie moje chowanie. KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM. ANTONIEGO ABRAHAMA W KARTUZACH W LATACH 2013-2016 Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Misja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP. 271.48.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zajęcia edukacyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Halinów w ramach

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku.

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2013 roku. Cele ankiety : - Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola; - Zwiększenie udziału rodziców w planowaniu pracy i

Bardziej szczegółowo