"Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu"

Transkrypt

1 "Preschooler"- mobilność zagraniczna i jej rezultaty. Przedszkola i szkoły na Litwie - doświadczenia uczestników projektu 1 Opracowanie w ramach projektu Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji międzykulturowej PRESCHOOLER, realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie Redakcja: Marta Śliwa Opracowanie: Ewa Gładkowska, Marzenna Nowicka, Iwona Myśliwczyk, Marta Śliwa Olsztyn 2014

2 Spis Treści Wstęp, Marta Śliwa I. Cele i założenia projektu Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji międzykulturowej PRESCHOOLER s.3 II. Partnerzy projektu. s. 5 III. Placówki mobilności s. 8 IV. System edukacyjny na Litwie s Doświadczenia-Refleksje- Porównania I. W zetknięciu z odmienną kulturą dydaktyczną - narracja o II. przedszkolach i szkołach na Litwie, Marzenna Nowicka Skąd ta narracja.. s. 24 Najważniejsze wydarzenia.. s. 24 Nauczyciele dzieci na Litwie... s. 25 Klimaty placówek... s. 28 Sfera materialna litewskich placówek s. 30 Wokół programu i metod nauczania... s. 35 Priorytety w wychowaniu... s. 36 Multikulturowość- sukcesy i kłopoty z tym związane. s. 40 Udział rodziców w edukacji dzieci na Litwie. s. 42 Zamiast zakończenia... s. 43 Akceptacja i tolerancja dla "inności" w wychowaniu i nauczaniu dzieci i młodzieży - porównanie Polska-Litwa, Iwona Myśliwczyk Kilka słów o innych potrzebach edukacyjnych w Polsce s. 44 Akceptacja i tolerancja dla inności - doświadczenia Litwy. s. 47 Zakończenie s. 52 Bibliografia. s. 53

3 WSTĘP I. Cele i założenia projektu Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji międzykulturowej PRESCHOOLER Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie i Akademickie Przedszkole Mali odkrywcy przy wsparciu finansowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowały projekt pt. Kompetencje przedszkolaków z regionu Warmii i Mazur w zakresie edukacji międzykulturowej PRESCHOOLER. Projekt był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli projekty systemowe. Projekt systemowy Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych. Według założeń Operatora projekt realizowany był w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach. (http://pokl.frse.org.pl/projekty-instytucjonalne/index/lang:pl) Projekt był ukierunkowany na mobilność kadry przedszkolnej oraz studentów pedagogiki na Litwę. Uczestniczyło w nim 11 osób: pracownice przedszkoli z województwa warmińsko-mazurskiego oraz studentki pedagogiki WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie. Cele projektu związane były bezpośrednio z rozwojem zawodowym uczestników. Zakładały: poznanie specyfiki organizacji i działania przedszkoli oraz innych placówek oświatowych regionu Wileńskiego poprzez odbycie wizyt studyjnych w tych instytucjach, rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych podczas stażu/szkolenia u partnera, zwiększenie kompetencji międzykulturowych odpowiadających na realne problemy społeczne związane z akceptacją odmienności w woj. warmińsko-mazurskim, 3

4 wykorzystanie elementu podróży jako narzędzia samorozwoju obecnego w kulturze europejskiej w przypadku edukacji, podwyższenie umiejętności językowych i słownictwa zawodowego j. angielskiego, wykształcenie przedsiębiorczości i świadomości uczestnictwa we Wspólnocie Europejskiej, transfer i współpracę przy adaptacji innowacyjnych rozwiązań sieciowych w Polsce; stworzenie bazy kapitału społecznego pod przyszłe działania projektowe w ramach innych działań w ramach programów LLP oraz PO KL ponadnarodowych. Kryterium formalnym udziału w projekcie była: deklaracja chęci uczestnictwa w projekcie; znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1 (test sprawdzający); pierwszeństwo dla osób niepełnosprawnych (dok. orzeczenia o niepełnosprawności); zasada gender mainstreaming (min. 60% to kobiety) oraz rozmowa kwalifikacyjna. Odbyły się 3 mobilności: dwie jednotygodniowe, jedna dwutygodniowa. 4

5 II. Partnerzy projektu 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusz Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Niepubliczne Akademickie Przedszkole Mali Odkrywcy, Polska 5 Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie (dawniej WSP TWP w Warszawie), założona w 1993 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 1993 r., to jedna z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w sześciu miastach Polski: na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, na Wydziale Zamiejscowym w Lublinie, na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, na Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. Oferta edukacyjna W swojej bogatej ofercie edukacyjnej Uczelnia proponuje naukę na czterech kierunkach studiów: pedagogika, politologia, filologia angielska, praca socjalna. Szkoła posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia licencjackich oraz studiów II stopnia magisterskich uzupełniających. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są studia podyplomowe oraz liczne szkolenia otwarte i warsztaty organizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Główne nurty specjalizacji Uczelni oscylują wokół tematyki europejskiej polityki społecznej, aktywnej pracy socjalnej, pedagogiki oraz gospodarki społecznej.

6 Misją Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka jest kształcenie ustawiczne, dokonujące się przez całe życie. Uczelnia rozwija ofertę krótkich form kształcenia i doskonalenia ludzi dorosłych, a także kieruje działania edukacyjne do seniorów oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. WSP im. J. Korczaka kształci w sposób horyzontalny w zakresie szeroko rozumianych nauk społecznych. Program nauczania, jak i dobór metod dydaktycznych, służą wykształceniu otwartych humanistów, rozumiejących rzeczywistość społeczną, gospodarczą i publiczną. Proces dydaktyczny i naukowy opiera się na wspólnych wartościach, do których należą m.in.: równość w dostępie do wykształcenia, sprawiedliwe traktowanie i indywidualne podejście do studenta. 6 We wrześniu 2012 roku przy Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie uruchomiono Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy, który w roku 2013 roku zmienił status na Niepubliczne Akademickie Przedszkole Mali Odkrywcy (wpis do rejestru nr 358). Przedszkole stanowi bazę ćwiczeń i praktyk dla studentów naszego Wydziału oraz dla metodologów - pracowników naukowych. W Akademickim Przedszkolu Mali Odkrywcy dzieci mają szansę poczuć się wyjątkowo, znaleźć ciepłą, przyjazną rodzinną atmosferę, a jednocześnie doskonalić umiejętności odkrywania świata. Dzieci mają szansę rozwijać swoje własne talenty oraz poznawać i rozumieć otaczającą rzeczywistość. Edukacyjne działania Akademickiego Przedszkola Mali Odkrywcy wspierają nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie przy ul. Sikorskiego 23, Olsztyn.

7 I. Vilniaus Kolegija, Litwa 7 VILNIAUS KOLEGIJA jest największą instytucją szkolnictwa zawodowego na Litwie szkolącą ponad 7500 uczniów oraz zatrudniającą 500 nauczycieli. Placówka ta oferuje szeroki wachlarz szkolnictwa zawodowego, od kursów dokształcających, po szkolnictwo pomaturalne, jak również studia zawodowe na poziomie licencjatu. Charakterystyczną cechą edukacji oferowanej przez instytucje, jest praktyczny wymiar edukacji i powiązanie jej z rynkiem pracy. W ramach instytucji istnieje Wydział Pedagogiki, który zajmuję się kształceniem pedagogów w różnych specjalizacjach i na różnych poziomach nauczania. Wnioskodawca wybrał Vilniaus Kolegija jako partnera w projekcie ze względu na: - praktyczny wymiar edukacji i wysoki stopień korelacji z rynkiem pracy; - możliwość organizacji praktyk w przedszkolach i placówkach oświatowych w regionie wileńskim; - istniejącą współpracę pomiędzy partnerami (odbyły się 2 wizyty studyjne w ramach współpracy); - konieczność współpracy ponadgranicznej w zakresie problematyki nietolerancji i ksenofobii. Partner realizował projekty w ramach funduszy europejskich w ramach projektów LLP oraz EFS. Jest również członkiem wielu stowarzyszeń szkolnictwa zawodowego takich jak np: URASHE, SPACE, ENPHE, CDIO, ELIA, VETNNET.

8 III. Placówki mobilności 1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie 8 Szkoła im. Jana Pawła II po raz pierwszy otwarła swe podwoje 1 września 1994 roku jako szkoła średnia. Budowę szkoły finansowało państwo litewskie oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Ze Stowarzyszeniem współdziałała Fundacja Wspierania Budowy Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II, powołana przez społeczność i rodziców uczniów przyszłej szkoły. Ofiarodawcami są osoby z różnych krajów świata, a przede wszystkim z Polski. W 2002 roku szkoła średnia została zreformowana: powstała szkoła podstawowa i gimnazjum. Od 1 września 2011 r. zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Oświacie szkoła uzyskała status progimnazjum. Dyrektorem progimnazjum jest Janina Wysocka. Obecnie w szkole pracuje 60 nauczycieli. Dodatkowo porad udzielają uczniom, rodzicom i nauczycielom: psycholog, logopeda, pedagog społeczny, pedagog do spraw dzieci specjalnej troski. W szkole kształci się 700 uczniów. Oprócz lekcji objętych programem nauczania prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Dzieci mogą realizować swe zdolności i zainteresowania w różnorodnych kółkach: wyrobów z wełny, koralików, ceramiki, teatralnych, sportowych, choreografii, śpiewu i wielu innych. Uczniowski. Pracę szkoły regulują i planują Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Szczególnym miejscem w placówce jest Izba Pamięci Patrona Szkoły, Jana Pawła II. Szkoła ma swój emblemat oraz posiada sztandar szkoły. Został on ufundowany przez różne organizacje i osoby prywatne z Polski, a utkany przez siostrę Janinę Detkę z

9 Częstochowy. Na dziedzińcu szkoły rośnie pamiątkowy dąb z Wadowic oraz pomnik Jana Pawła II. Działalność szkoły jest bogata w różnorodne imprezy, spotkania, wycieczki, projekty. Uczniowie licznie i chętnie biorą udział w różnego rodzaju olimpiadach przedmiotowych, festynach teatrów szkolnych, zawodach sportowych, konkursach recytatorskich, plastycznych i muzycznych. Zdobywają nagrody i wyróżnienia oraz zostają laureatami. Największą popularnością cieszy się konkurs recytatorski Kresy, Festiwal Teatrów Szkolnych, Konkurs Talentów, dekady przedmiotowe, Dzień Języków Europejskich oraz Dzień Europy i Dzień Ziemi, konkurs Moje Wilno, międzynarodowe konkursy matematyczne Kangur i PIKOMAT, konkurs recytatorski, poświęcony twórczości M. Konopnickiej. W szkole odbywa się wiele pięknych uroczystości i imprez. Tradycyjnymi są Dzień Nauczyciela, Święto Patrona szkoły, Święto Niepodległości, Mikołajki, Wigilie szkolne, Dzień Otwartych Drzwi, Pasowanie na ucznia (1 i 5 klasy), Dzień Dziękczynienia klas 8-ych. Szkoła aktywnie uczestniczy w międzynarodowych, republikańskich i szkolnych projektach, m.in.: Comenius, Zieleńce Szkolne, Kwitnące Wilno, Folklor łączy nas, Książka uczy i bawi, Międzynarodowy długotrwały projekt wspólnie z organizacją PIAST z Gdańska Integracja w procesie edukacyjnym - jeszcze jeden krok, projekty we współpracy z Polską Jan Paweł II Papież, który kochał wszystkich, Bez przemocy, Biblioteka w plecaku. Szkoła corocznie uczestniczy w spotkaniach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. Szkoła współpracuje ze wszystkimi polskimi szkołami i okolicznymi przedszkolami w Wilnie. Na imprezy i warsztaty metodyczne zapraszani są nauczyciele z rejonów solecznickiego, wileńskiego i trockiego. We współpracy z rodzicami pedagodzy starają się wychować młodzież o głębokich zasadach moralnych, odpowiedzialną, o twardym charakterze, samodzielną, twórczą, umiejącą rozstrzygać własne i społeczne problemy dążą, by każdy uczeń był osobowością oraz zachował swą tożsamość narodową i postawę obywatelską. W 2012 roku w szkole maja odbyło sie XXV Międzynarodowe Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczestnicy Forum przeżyli prawdziwą ucztę duchową, nasyconą patriotyzmem, bogatą tradycją i kulturą Polską, która pozostawiła u uczestników Forum niezatarte wspomnienia. 9

10 2. Wileńska Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela Jest to polskojęzyczna szkoła średnia utworzona w 1946 roku w Wilnie. Powstała, jako Szkoła Średnia nr 5, w 1946 roku w wyniku połączenia III Gimnazjum (męskiego) z V Gimnazjum (żeńskim) - językiem wykładowym był język polski. Dyrektorką szkoły została Ksenia Szulc. W pierwszym roku istnienia uczęszczało do niej 757 uczniów (w tym 434 dziewcząt). W 1948 roku szkołę poszerzono o 3 klasy rosyjskojęzyczne, liczba uczniów zwiększyła się do Przez długi czas gimnazjum było jedyną polskojęzyczną szkołą średnią w Wilnie. Działało przy nim kółko literackie, chór p. Pieniążkowej. Wieloletnim dyrektorem szkoły był Wacław Baranowski. W 2002 roku szkoła otrzymała imię Joachima Lelewela. Filozofia szkoły jest oparta na wartościach narodów polskiego, litewskiego, rosyjskiego oraz kieruje się europejskimi wartościami kulturowymi: poszanowaniem osobowości, miłości wobec bliźniego, wolnością obywatelską oraz równouprawnieniem, tolerancją narodowościową, demokratyczną wizją społeczną. Priorytety: Zapewnienie jakościowego procesu nauczania, zgodnego z wymogami współczesnego społeczeństwa; Wychowanie obywatelskie, narodowe oraz wielokulturowe; Tworzenie bezpiecznej i nowoczesnej szkoły. Wizja Wileńska Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela jest demokratyczną, o wysokich kompetencjach społecznych, otwartą na świat nowoczesną placówką oświatową, spełniającą współczesne wymagania edukacji, kultywującą tradycje mniejszości narodowych, wdrażającą nowoczesne technologie, wychowującą uczciwych i wykształconych obywateli, którzy potrafią zdobyte wiadomości stosować w praktyce. Szkoła stosuje standardy europejskie i zachowuje narodową, patriotyczną świadomość obywatela Litwy. Misja Wileńska Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela zapewnia uczniom jakościowe początkowe, podstawowe i średnie wykształcenie w języku polskim i rosyjskim oraz przygotowanie do pomyślnej kontynuacji nauki. Szkoła pomaga uczniowi w zrozumieniu współczesnego świata, nabywaniu kulturowych i społecznych kompetencji oraz stwarza warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju ucznia. Tutaj się wychowuje 10

11 uczciwego obywatela Litwy w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu. W szkole jest pielęgnowana wielokulturowość, kształtuje się światopogląd uczniów oraz poczucie ich odpowiedzialności i obowiązku. 3. Przedszkole Karuselė 11 HISTORIA I TRADYCJA Przedszkole utworzono w 1990 roku. Jego powstanie wiązało się z postępującą szybko modernizacją społeczeństwa i rosnących wymagań dla wszystkich placówek oświatowych, w tym przedszkoli. Coraz więcej rodziców zaczynało rozumieć i rozpoznawać etap przedszkola jako ważny krok ku dojrzałości, pozytywnie wpływający na rozwój dzieci. Szczególną opieką objęto w tym przedszkolu dzieci z zaburzeniami językowymi i w komunikacji werbalnej. Logopeda ocenia zakres kompetencji dzieci (testy medyczne).w razie potrzeby dziecko jest objęte dodatkową diagnozą specjalistów zewnętrznych, łącznie z psychologiem. W przedszkolu logopeda prowadzi specjalne zajęcia indywidualne i grupowe. Jeśli chodzi o rozwój przedszkola, to w latach roku, za priorytety biznesowe uznano wzmocnienie bazy materialnej w celu poprawy warunków autoekspresji i samorozwoju dzieci, aktywizowania ich fizycznej kondycji, a także kontaktów rodzinaprzedszkole. W tym okresie wprowadzono istotne zmiany w przedszkolu - wzmocniono podstawową bazę materiałową: zakupiono meble dla dzieci, nowy sprzęt dla pralni oraz kuchni. Poprawiono estetykę przedszkola - wyremontowano hol, schody, zakupiono nowy dywan na pokrycie parteru i piętra. Uzupełniono zabawki i różne pomoce edukacyjne. W przedszkolu zorganizowano ponadprogramowe studio tańca, chór. Logopedzi udzielają pomocy dzieciom z zaburzeniami mowy i komunikacji. Wiele uwagi przywiązuje się do indywidualizacji w nauczaniu. Stosowany jest coaching, by osiągnąć znaczącą zmianę w relacjach z rodziną. Rodziny są angażowane w pomoc w przygotowywaniu różnego rodzaju

12 imprez rozrywkowych i wystaw. Rodzice oferują pomysły na usprawnienie procesu edukacyjnego, wspierania go w organizacji, rozwoju i wdrażaniu wspólnych projektów. Przedszkole nawiązało współpracę z innymi instytucjami edukacyjnymi z innych miast (np. z Grodna) oraz instytucjami o charakterze ogólnopaństwowym. GRUPY W PRZEDSZKOLU KARUSELE "Daisy" ( 2-3 latki rosyjska grupa) Teacher: Valentina Bogdanovic, Bronislava Sedliar Teacher Assistant Svetlana Verseckienė 12,, Pagrandukas (6-latki. grupa rosyjska) Teacher: Elvira Svirko Elena Kuprijanovas Teacher Assistant Maryja Špaltykova,, Dwarf (3-4 latki rosyjska grupa.) Teacher: Irene Grigianec Olga Bogomolnikova Teacher Assistant Irene Gladkaja,, Pszczoła " ( 5-6latki grupa litewska) Teacher: Irene Kochański, Ana Gladkaja Teacher Assistant Ana Dragunovič,, Rainbow (3-5 latki rosyjska grupa) Teacher: Liubov Poleščiuk, Svetlana Puchalskaja Teacher Assistant Olga Lavrinovic,, Biedronka (3-4latki grupa litewska) Teacher: Alma Vyšniauskienė Natalia Peciukonienė Teacher Assistant Ludmiła Ivanova

13 ,, Uogelė (3-4 latki litewska grupa) Teacher: Erika Novoselskiene Olga Kulnyte Teacher Assistant Danuta Kirilova,, Saulutė (4-5 latki litewska grupa.) Teacher: Ilona Lukaitiene Olga Kulnyte Teacher Assistant Galina Dajankevič 13,, Tygrys ( 3-6 latki polska grupa) Teacher: Marijana Adamavičienė Lily Skreibuteniėne Teacher Assistant Elena Gerasimova,, Gintarelis (3-4 latki litewska grupa) Teacher: Żaneta Benevičienė, Nataliaj Peciukonienė Teacher Assistant Valentina Veremjova,, Złota rybka (5-6 latki przedszkolna rosyjska grupa) Teacher: Katarzyna Kuzina Regina Krochina Nauczyciel asystent Dominika Urbanovič (http://karusele.mir.lt/) 4. Przedszkole Saulutė Osobliwości edukacji Nauczanie w przedszkolu odbywa się w językach: rosyjskim, polskim i litewskim według programu wychowania przedszkolnego i ogólnego wychowania Wileńskiego

14 przedszkola- szkoły Saulutė. Środowisko nauczania tej szkoły jest korzystne, aby dzieci przejęły rosyjską, polską i litewską kulturę narodów, zwyczajów i tradycji. W przedszkolu stworzone są warunki dla przyszłej nauki w szkole. Dzieci harmonijnie odchodzą od zrównoważonego nauczania w przedszkolu do nauczania w szkole i pozostają w bezpiecznym środowisku. W przedszkolu-szkole dobrze zorganizowany jest proces edukacji, stosowane są najnowsze sposoby i metody kształcenia oraz dobre doświadczenia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. Aktywna działalność Działalność edukacyjna jest organizowana nie tylko w środowisku przedszkolaszkoły. Dzieci chodzą na wycieczki, spacery, uczestniczą w zabawach na świeżym powietrzu, w przygotowanych i realizowanych przez wychowawczynie projektach, rozrywkach, świątecznych koncertach. Dzieci biorą też udział w przedstawieniach i programach artystycznych, w wieczorach z rodzicami. W przedszkolu odbywają się także zajęcia dodatkowe: gimnastyka z elementami korekcyjnymi, zabawy ruchowe ze śpiewem, zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzykoterapia, muzykowanie na prostych instrumentach, rytmika, kinezjoterapia, logopedia. Historia przedszkola-szkoły Saulutė Szkoła-przedszkole Saulutė jest instytucją opieki zdrowotnej, która zapewnia dzieciom kształcenie wczesnoszkolne, przedszkolne oraz nauczanie początkowe w językach rosyjskim, polskim i litewskim. Tutaj są przyjmowane dzieci chorujące na choroby górnych dróg oddechowych: na nawracające obturacyjne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, astmę oskrzelową, zapalenie migdałków, tchawicę. O zdrowie dzieci dba lekarz pediatra. Fizjoterapeuta zapewnia ćwiczenia terapeutyczne, gimnastykę z elementami korektywy, segmentowy i wibracyjny masaż. Pomocy dla dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz innymi zaburzeniami z zakresu rozwoju języka udziela logopeda. Rytm dnia w przedszkolu-szkole przyjazny oraz sprzyjający zdrowiu dziecka. Wizja Przedszkole-szkoła Saulutė nowoczesna, współczesnej edukacji i opieki zdrowotnej, wyposażona w nowoczesne technologie informatyczne i nowoczesny sprzęt medyczny, odpowiadająca statusowi sanatorium, rozwijająca strukturę rządu. Wielojęzyczna, zachowująca tożsamości narodowe i sprzyjająca tradycjom szkoła, rozwijająca obywatela Państwa patriotę. Nauczyciele są tolerancyjni, o wysokiej pedagogicznej kulturze, kwalifikacji, poszukujące nowych umiejętności, w stanie stale uczyć się i rozwijać także 14

15 zapewniają wysoką jakość edukacji. Dzieci, dążące zrozumieć współczesny świat, nabyć umiejętności społecznych, być samodzielnymi, z silną motywacją do nauki. Rodzice są aktywni w życiu przedszkola szkoły. Filozofia instytucja powinna zapewnić taką pomoc dla młodszego pokolenia, która pomogłaby im poruszać się do przodu, niosąc sens ludzkiego ducha ( ) instytucja powinna dać dla wychowanków możliwość przyjąć od wychowującego narodu, ojczyzny całą moc ludzkości Wszyscy, którzy podejmują rolę wychowania, czy to wychowawcy, czy nauczyciele, czy artyści, czy po prostu inni ludzie, powinni być dla młodzieży obrazem oświecenia i przetrwania ( ) Ale do tego powinni przyczynić się wszyscy ci, którzy, podobnie jak inni, oświecają, kształcą siebie Szkoła-Przedszkole Vilija Placówka oświatowa obecnie znana jako Szkoła- Przedszkole "Wilia" została założona w 1983 r. Funkcjonowała wówczas jako przedszkole rosyjskie. Pierwsze grupy z polskim językiem nauczania powstały w szkole w 1988 r. W 2001 r. placówka, jako pierwsza w Wilnie, uzyskała status szkoły początkowej-przedszkola. Szkoła-przedszkole liczy ogółem 356 uczniów, przy liczbie 15 nauczycieli. Szkoła-Przedszkole realizuje edukację multikulturową w wielu aspektach: organizuje specjalne lekcje tolerancji, działa zespół wokalny Stokrotka. W zespole dzieci uczą się pieśni ludowych i tańców integracyjnych, opartych na melodiach ludowych polskich oraz różnych krajów świata. W ciągu ubiegłych lat zespół Stokrotki występował z koncertami w

16 szkole, jak też na innych scenach miasta Wilna, niejednokrotnie brał udział w festiwalach, gościł w Polsce, Zakopanym oraz w Łodzi. O działaniach w zakresie tolerancji tak piszą uczniowie tej szkoły: 16 listopada 2013r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Tolerancji. W tym dniu uczniowie klas 4 odwiedzali kolegów z innych klas, gdzie opowiadali oraz dyskutowali na temat tolerancji. Przedstawiali scenki, w których nawoływali swoich młodszych kolegów być tolerancyjnymi. Zostawili też plakaty, które miały im przypominać jak ważne pamiętać o tolerancji na co dzień. Rozdawali również bransoletki i serduszka tolerancyjne. Hymn Przedszkola-Szkoły Vilija Dokąd biegniesz bardzo wcześnie same nogi wiodą cię tu trafiłbyś nawet we śnie, bo najlepiej przecież wiesz. Refren: Że w naszej Wilii jak w dobrym kinie szybko ciekawie przemija czas, bo nasza szkoła radością słynie my ją lubimy, a ona nas 16 W Wilii czeka cię przygoda dobre rzeczy znajdziesz tu, gdy wakacje są, to szkoda, potem znów powrócisz tu. Refren: Że w naszej Wilii jak w dobrym kinie szybko ciekawie przemija czas, bo nasza szkoła radością słynie my ją lubimy, a ona nas Choć już chyba znasz litery umiesz czytać, w piłkę grać.

17 Wiesz, że dwa i dwa to cztery nowe rzeczy chciałbyś znać. Refren: Że w naszej Wilii jak w dobrym kinie szybko ciekawie przemija czas, bo nasza szkoła radością słynie my ją lubimy, a ona nas Przedszkole Šilelis wykwalifikowanych nauczycieli, z dużym Šilelis rozpoczęła działalność w 1972 roku. Zatrudnia przedszkole zatrudnia 55 pracowników, w tym 26 nauczycieli. doświadczeniem pedagogicznym. Ogółem Przedszkole zatrudnia specjalistę w zakresie mowy i języka - logopedę, aby pomóc dzieciom z zaburzeniami językowymi. Do przedszkola mogą być również przyjęte dzieci z wadami wzroku. Na życzenie rodziców, dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach tanecznych, w zajęciach języka litewskiego lub przynależeć do klubu języka angielskiego. Przedszkole posiada przytulne grupy, smaczne jedzenie, czyste i wygodne środowisko rozwoju. O multikulturowości przedszkola świadczą GRUPY DZIECI w przedszkolu: "Ptaki" - rosyjska gr. od 3 do 4 lat. "Krasnoludki" - litewska gr. od 3 do 4 lat. "Kaczątka" - litewska gr. 4 do 5 lat. "Kociaki" - litewska gr. 4 do 5 lat. "Skrobanie" - rosyjska gr. 4 do 6 lat. "Jeż - rosyjska gr. 5 do 6 lat.

18 "Ant - rosyjska gr. 4 do 5 lat "Smerfy -. polska gr. 3 do 6 lat Jaskółki - litewska gr. 1,5 do 3 lat. "Bunny" - rosyjska gr. 1,5 do 3 lat. "Pszczoły" - litewska gr. 5 do 7 lat. 7. Żłobek-Przedszkole "Pilaitukas" 18 Mieści się w wileńskiej dzielnicy Zameczek (Pilaitė), jest to najnowsza wileńska placówka przedszkolna. Powstała w 2008 roku, jako pierwsze przedszkole wybudowane w wolnej Litwie. Dziś to przytulny budynek, do którego co rano spieszy bez mała 300 maluchów w wieku od 2 do 6 lat. "Pilaitukas" jest prawdziwie wileńskim przedszkolem - usłyszymy tu gwar dzieci i języki litewski, polski i rosyjski. Oto fragmenty wspomnień dyrektor przedszkola Rasita Gylienė zamieszczone w Wilnotece (polski portal multimedialny na Litwie): "Kiedy przedszkole otwierało podwoje - 4 listopada 2008 roku - tu były tylko gołe ściany. Przez pierwsze dwa lata mozolnie kompletowaliśmy sprzęt, pomoce dydaktyczne, wszystko od zera. Bardzo w tym pomogli rodzice, którzy przynosili zabawki, książki (...) Teraz możemy sobie pozwolić na ekologiczne zabawki, różnego rodzaju klocki, układanki, ciekawe i dobrej jakości pomoce dydaktyczne. Zabawki, które dla wielu dzieci często są tylko marzeniem. Inwestujemy w najwyższej jakości pomoce dydaktyczne, w szkolenie personelu i administracji. Mamy logopedę, psychologa, przedszkolanki z wysokim poziomem kwalifikacji. Cały nasz zespół jest młody, wykształcony i ambitny. Przeważa astrologiczny znak byka - czyli to są ludzie bardzo solidni, pilnie pracujący i zarazem niezwykle koleżeńscy. Oczywiście, w początkowym okresie była duża płynność kadry, ale teraz uważam, że zespół już się uformował, co mnie bardzo cieszy. Staramy się, by w naszym przedszkolu spełniały się wszystkie marzenia, zarówno dzieci - przede wszystkim ich - jak też

19 personelu, aż po sprzątaczki. Wystarczy o czymś pomarzyć, a to się spełnia. Między innymi teraz jesteśmy na etapie kompletowania strojów narodowych, narodowych symboli - litewskich, polskich, rosyjskich. Również kostiumów do przedstawień. Nie ma zbyt dużych marzeń, ani zbyt małych marzycieli opowiada R. Gylienė. "Pilaitukas" to 57 pracowników i 290 przedszkolaków w 20 grupach. Są w nim 2 grupy polskie - żłobkowa i dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat - oraz jedna grupa rosyjska. W grupach polskich, z różnych powodów, są dzieci mówiące nie tylko po polsku. Są i mali Rosjanie, i Litwini. Nauczycielki tego przedszkola zauważają, że z jednej strony dzieci, przebywając z rówieśnikami innych narodowości, uczą się języków, z drugiej - cierpi na tym poprawność języka polskiego. Jednak, jak podsumowują Od tego w Wilnie uciec się nie da... W przedszkolu "Pilaitukas" dzieci mogą dodatkowo uczęszczać na zajęcia plastyczne, wokalne, na treningi Stołecznej Szkoły Koszykówki. Mogą korzystać z pięknie zagospodarowanych placyków zabaw. 19

20 IV. System edukacyjny na LITWIE (według: 1. Populacja uczących się i język nauczania Na początku 2005 r. liczba osób w wieku do 29 lat wynosiła (39 % ludności). Na początku 2005 r. w wieku objętym obowiązkowym kształceniem było dzieci i młodzieży. Urzędowym językiem nauczania jest język litewski. Mniejszości językowe/narodowe (Rosjanie, Polacy i Białorusini) mogą uczyć dzieci swego ojczystego języka i kultury narodowej oraz rozwijać swą kulturę. W roku 2005/06 kształcenie w innym języku niż litewski prowadzono w szeregu szkół, do których uczęszczało uczniów (8,4 % uczniów). Szkoły dla mniejszości narodowych realizują wspólną podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale mogą wprowadzać do programu dodatkowe elementy etniczno-kulturowe Administracja i finansowanie edukacji W roku szkolnym 2005/06 99,5% uczniów uczęszczało do placówek publicznych finansowanych z budżetów administracji centralnej i terenowej. Prywatne placówki edukacyjne są utrzymywane przez swych założycieli. Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za opracowywanie i wdrażanie polityki edukacyjnej oraz określa kryteria rozdziału środków finansowych. W 2002 r. wprowadzono nowy system finansowania szkół ogólnokształcących oparty na modelu kosztów jednostkowych (zgodnie z zasadą pieniądze idą za uczniem ). Nowy system finansowania przewiduje, że część budżetu szkół ogólnokształcących, oprócz funduszy na środowisko szkoły (koszty bieżące i środki trwałe), funduszy celowych na realizację programów i projektów, funduszy od sponsorów itp., będzie opracowywana na podstawie koszyka ucznia (kosztów jednostkowych). Fundusze obliczane na podstawie koszyka ucznia przyznaje się gminom w postaci dotacji celowych. Są one przeznaczane na realizację polityki edukacyjnej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, tj. wynagrodzenia kadry nauczycielskiej i pozostałych pracowników, zakup podręczników i innych pomocy dydaktycznych oraz realizację polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zadania w zakresie administracji i organizacji systemu edukacji wykonują władze centralne, regionalne lub lokalne oraz organy prowadzące poszczególne placówki, zależnie od rodzaju

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LITWA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LITWA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LITWA 1. Populacja uczących się i język nauczania Na początku 2005 r. liczba osób w wieku do 29 lat wynosiła 1 336 989 (39 % ludności). Na początku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie. Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Nr 1 Pod Topolą w Szczytnie Kochać dziecko, to służyć mu, jak daleko jest to tylko możliwe. M. Montessori MISJA PRZEDSZKOLA Nasze przedszkole jest drogowskazem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

PLAN STRATEGII ROZWOJU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

PLAN STRATEGII ROZWOJU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 16, tel./fax (25) 792-30-97, NIP: 8241147861 e-mail: szkola.papiez@gazeta.pl, www.sp.wegrow.pl PLAN STRATEGII ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie

Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Nasza współpraca z uczelniami- praktyki studenckie Celem jest współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym dla obopólnej korzyści. 1 Początki Od bardzo dawna

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie MISJA Dobre wychowanie, rzetelna wiedza. Jesteśmy po to by dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne.

Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. Przyjaźnie z przedszkola do szkoły. Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. 1 Usytuowanie przedszkola w sąsiedztwie szkoły sprzyja wzajemnej integracji

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu Górnym Zespół Szkolno-Przedszkolny składa się z Przedszkola oraz Szkoły MISJA naszej szkoły i przedszkola Jesteśmy szkołą, w której: kształtuje

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska IX Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, 24-26 września 2014, Łódź www.oskko.edu.pl/kongres/

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY SZCZĘŚLIWY Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY 1. Uczęszcza do szkoły przygotowanej do wymogów nowoczesnej edukacji, 2. Uczestniczy

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2012r. PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ

KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Koncepcja Pracy Przedszkola 1 KONCEPCJA PRACY INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie może pomóż. Janusz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Misja szkoły Misją naszej szkoły jest troska o każdego ucznia i wspieranie go jako niepowtarzalnej jednostki oraz stawianie w centrum zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA - PLAN PRACY

KONCEPCJA - PLAN PRACY KONCEPCJA - PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TEDEUSZA KOŚĆIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM NA LATA 2013-2016 Tworzona przy współudziale Samorządu Uczniowskiego Zaopiniowana przez Radę Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio

Koncepcja pracy. Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio Koncepcja pracy Przedszkola z Oddziałami dla Dzieci z Autyzmem,,Pinokio KONIN, CZERWIEC 2014 I.Podstawa prawna: 1) Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Drogi Rodzicu Twoje dziecko powinno bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 Małych Przyjaciół?

Dlaczego Drogi Rodzicu Twoje dziecko powinno bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 Małych Przyjaciół? POZNAŃ 2014 Dlaczego Drogi Rodzicu Twoje dziecko powinno bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 Małych Przyjaciół? Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 16 W GDYNI NA LATA 2011-2016

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 16 W GDYNI NA LATA 2011-2016 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 16 W GDYNI NA LATA 2011-2016 PODSTAWA PRAWNA: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Augustowie na lata 2012/13 2014/15

Koncepcja pracy Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Augustowie na lata 2012/13 2014/15 Koncepcja pracy Przedszkola Sióstr Urszulanek SJK w Augustowie na lata 2012/13 2014/15 Misja Zapewniać atmosferę szczęścia, w której dziecko rozwija się i tworzy własną przyszłość W przedszkolu jest wspierany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 Opracowano na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z 2006r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Wizja: Nasza szkoła wychowuje Polaka świadomego obywatela Europy XXI w. Misja: Nasza szkoła wychowuje człowieka

Bardziej szczegółowo

DWA ETAPY PROJEKTU NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU

DWA ETAPY PROJEKTU NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU Gmina DWA ETAPY PROJEKTU NOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLA W SUSZCU Gmina rozpoczęła realizację drugiego etapu projektu pn. Nowe oddziały przedszkola w. Pierwszy etap projektu skierowany był do dzieci 3 i 4 letnich,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 100/2009 z dnia 31.12.2009r. Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła od A do Z. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu

Nasza szkoła od A do Z. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu Nasza szkoła od A do Z Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu A jak arteterapia Uczniowie naszej szkoły, w tym również dzieci sześcioletnie uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie na lata 2015-2018

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie na lata 2015-2018 KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego im. Juliana Tuwima w Łabiszynie na lata 2015-2018 MISJA Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Kilka informacji statystycznych o oddziałach przedszkolnych w SP nr 118. 2005/06 r. - jeden oddział przedszkolny, 2006/07 r. - dwa oddziały przedszkolne,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy

Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy Uczeń z autyzmem od wczesnego wspomagania rozwoju do szkoły przysposabiającej do pracy Jolanta Miękina Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. J. Korczaka w Częstochowie W skład Zespołu Szkół Nr 23 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015. 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Dzieciątka Jezus Parafii Świętej Rodziny w Mławie Jesteśmy przedszkolem katolickim, promującym chrześcijański system wartości, zapewniamy wszechstronny, bezpieczny

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018 Koncepcja pracy placówki na lata 2013 2018 1 Opis placówki 2 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 koncentrować się będzie na pięciu obszarach jej działania: dydaktyce, wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Uchwała Nr 1 /2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach Jesteśmy gimnazjum przyjaznym uczniowi. Wyróżnia nas troska o rozwój każdego ucznia na miarę jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. PRZEDSZKOLE LEŚNA KRAINA W GNIEŹNIE ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI: Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania państwa wobec przeszkoli ustalone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. MISJA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla II roku Pedagogiki

Program praktyki dla II roku Pedagogiki Program praktyki dla II roku Pedagogiki I. Cele praktyki 3-tygodniowa praktyka ciągła dla studentów II roku Pedagogiki powinna być zbieżna z wybraną przez studenta specjalnością. Jest to praktyka diagnostyczna,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy. Szkoły Podstawowej. im. Tytusa i Jana Działyńskich. w Plewiskach. na lata 2014/2015-2019/2020

Koncepcja Pracy. Szkoły Podstawowej. im. Tytusa i Jana Działyńskich. w Plewiskach. na lata 2014/2015-2019/2020 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach na lata 2014/2015-2019/2020 I. Informacje o szkole. 1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Tytusa i Jana Działyńskich ul.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Informator. dla absolwentów szkół podstawowych. na rok szkolny 2012/2013

Informator. dla absolwentów szkół podstawowych. na rok szkolny 2012/2013 Informator dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2012/2013 A. Zasady organizacyjne klas gimnazjalnych pod opieką XIII Liceum Ogólnokształcącego B. Zasady i terminarz rekrutacji C. Wyniki egzaminów

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a

S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO. K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a S T A T U T SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO K A T O W I C E UL. UŁAŃSKA 5 a Załącznik do Uchwały nr 1/2010 Zarządu Katowickiej Fundacji Pomocy Dzieciom Kalekim

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej w Zalasewie

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej w Zalasewie Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej w Zalasewie 1 Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Organ prowadzący: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Rok zarejestrowania szkoły i nadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole Nr1 w Sochaczewie

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole Nr1 w Sochaczewie KONCEPCJA PRACY Przedszkole Nr1 w Sochaczewie 1. MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ,,Mały Kopernik w Wałbrzychu NA LATA 2015-2020 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną.. sierpnia 2015r. 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1.

Bardziej szczegółowo

Praca i rola nauczyciela w nowatorskich klasach integracyjnych

Praca i rola nauczyciela w nowatorskich klasach integracyjnych Praca i rola nauczyciela w nowatorskich klasach integracyjnych Kształcenie integracyjne, bez względu na to, w jakiej formie jest realizowane, zakłada współistnienie ze sobą dzieci i młodzieży o zróżnicowanych

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku.

Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku. Sprawozdanie z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców we wrześniu 2012 roku. Opracowała: mgr Ilona Dwojakowska Cele ankiety : - Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola - Zwiększenie udziału

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Opracowanie: mgr Lidia Owczarczak mgr Maria Staszak mgr Iwona Wołowiec Śrem 2015 Wstęp Integracja Polski z Unią Europejską jest tematem wielu opracowań i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji:

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Obszar ewaluacji: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W OLSZTYNIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar ewaluacji: Efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie różnowiekowej, realizującej innowację pedagogiczną By dziecko mogło

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-04-01/2012 P/12/057 Białystok, dnia 13 lipca 2012 r. Pani Aleksandra Muszczynko Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo