ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ"

Transkrypt

1 Pobrano ze strony ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

2 I. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI OBSZAR A: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE STANDARD: Przedszkole posiada jasno określone i akceptowane przez jej społeczność kierunki i cele działania. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania przedszkola. Misja i ogólne kierunki działania są wyraźnie określone - kadra i rodzice wiedzą, co placówka chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele. Dyrektor angażuje społeczność przedszkolną do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju placówki. L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne Sposób weryfikacji zewnętrznej Ocena w pkt 1-5 A. 1. Przedszkole posiada wdrażany program rozwoju oraz określone kierunki działania, zgodne z jej misją. Pierwszy program rozwoju przedszkola powstał w roku 2000 i obejmował swoim planowaniem lata W oparciu o wnioski z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców w lutym 2000r. i rozmów prowadzonych z nauczycielami, dziećmi i osobami z najbliższego środowiska (zadając między innymi pytanie: Co się podoba w przedszkolu? Co powinno ulec zmianie?) Postawiono wstępną diagnozę pracy przedszkola. Za mocną stronę pracy przedszkola uznano: dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu (chętnie do niego przychodzą); dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole; bogata oferta uroczystości i imprez przedszkolnych; dbałość o estetykę i wystrój pomieszczeń przedszkola. Słabe strony przedszkola to: agresja rówieśnicza; słaba współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną 2

3 brak propozycji zajęć dodatkowych (rytmika, języki obce); mało zróżnicowane metody pracy stosowane na placu zabaw; próby innowacyjne w pracy przedszkola nie przeniesione do pełnej realizacji; wymagania rodziców, nauczycieli oraz dzieci są często nie do pogodzenia z zabezpieczeniem finansowym oferowanym zarówno przez władze gminy jak i Radę Rodziców; złe warunki lokalowe: - ciasna szatnia dla 6-latków; - budynek wymaga remontu. W roku 2003 po trzyletnim okresie realizacji programu rozwoju, dokonano oceny realizacji zadań. Podsumowaniem pracy był raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola. (lipiec 2003). Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego, danych z wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola powstał kolejny program rozwoju na lata Po wejściu w życie nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym program rozwoju został uaktualniony i obecnie zawiera on zadania na lata Priorytety na lata to: 1. Kształtowanie postaw proekologicznych: rozszerzenie realizacji programu edukacji ekologicznej we wszystkich grupach i kontynuowanie działań, które są dobrą tradycją przedszkola i na stałe wpisały się w harmonogram pracy placówki. 2. Wdrożenie innowacji pedagogicznej dotyczącej stosowania wybranych technik C. Freineta: Poszukiwanie niekonwencjonalnych metod pracy pobudzających samodzielność i aktywność dzieci. Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka dostosowanych do jego potrzeb i możliwości. 3. Wzrost skuteczności współpracy przedszkola ze środowiskiem: Kontynuowanie działań cieszących się uznaniem w środowisku. Rozbudzanie zaangażowania rodziców w pracę na rzecz placówki. Promocja przedszkola. 4. Wzbogacanie i poprawa bazy materialnej przedszkola. 3

4 W misji przedszkola określono nastawienie pracy na: solidne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole; dbałość ozaufanie rodziców; realizację idei podmiotowości; stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami; kształtowanie w dzieciach szeroko pojętej samodzielności; szanowanie prawa dzieci do zabawy jako dominującej formy pracy w przedszkolu; zapewnienie wychowankom miłej, serdecznej atmosfery oraz klimatu życzliwości; Przedszkole duży nacisk kładzie na działania ekologiczne. A..2. Realizacja programu rozwoju przedszkola uwzględnia wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływu, a także skutkuje poprawą efektywności jej pracy. W wyniku realizacji zadań z programu rozwoju przedszkola w latach podjęto działania związane z ułatwieniem adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych dzięki czemu wyeliminowano problemy adaptacyjne. Rada pedagogiczna nastawiła się na szkolenie w zakresie wyrabiania zachowań prospołecznych dzieci. Podstawą do planowania pracy wychowawczej stało się diagnozowanie stosunków społecznych w grupach i badanie pozycji dzieci wśród kolegów. Opracowany i wdrożony został program z edukacji ekologicznej, który przyczynił się do poszerzenia działań prozdrowotnych i proekologicznych: - systematycznie organizowana jest wycieczka dla wszystkich 6-latków do gospodarstw agroturystycznych; - przedszkole realizuje Program profilaktyki próchnicy zębów; - dzieci przedszkolne objęte są opieką pielęgniarki; - przedszkole wzbogaciło bazę niezbędną do przygotowywania przez dzieci posiłków; - systematycznie upiększany jest teren wokół przedszkola poprzez dosadzanie drzewek i krzewów ozdobnych; - do tradycji przedszkola należy udział w akcji,,sprzątanie Świata i corocznie organizowany jest konkurs wiedzy ekologicznej z okazji obchodów Dni Ziemi. Znacznie wzbogacono zakres współpracy ze środowiskiem: 4

5 - systematyczny udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - uczestnictwo w konkursach organizowanych przez MGOK w Bobolicach; - udział w festynie europejskim, obchodach Dni Bobolic; - zorganizowano festiwal piosenki przedszkolnej; - corocznie organizowane są kiermasze stroików świątecznych; Rodzice aktywnie włączają się w organizację imprez przedszkolnych i wspomagają przedszkole materialnie (zakup pomocy i zabawek oraz pomoc przy remontach) Przedszkole nawiązało ściślejszą współpracę z Powiatową Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Wprowadzone zostały konsultacje indywidualne ze specjalistami z poradni organizowane dla rodziców na terenie placówki i zebrania z rodzicami z udziałem pracowników poradni. Zorganizowane zostały na życzenie rodziców zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki. Podsumowanie realizacji zadań programu rozwoju zawarto zostało w raporcie z wewnętrznego mierzenia placówki lipiec Corocznie dyrektor przekazuje na radzie pedagogicznej sprawozdanie z realizacji programu rozwoju. W latach w ramach realizacji programu rozwoju placówki wdrożona została innowacja pedagogiczna związana z zastosowanie technik C. Freineta. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności pod kątem rozwijania aktywności twórczej u dzieci. Zaczęto wydawać gazetkę przedszkolną. Zakupiony został zestaw komputerowy dla dzieci wykorzystywany do pisania przez dzieci własnych tekstów do gazetki. Wzbogacono kalendarz imprez przedszkolnych o uroczystość pasowania na przedszkolaka i festyn rodzinny. Nauczycielki wykazały w tym czasie większą aktywność w zakresie doskonalenia zawodowego, rozpoczęły też staże na stopień nauczyciela dyplomowanego. (sprawozdania w protokołach rad: /4; /3; /3; /2002) A.3. Przedszkole odpowiednio planuje i realizuje zadania w kluczowych dziedzinach. W przedszkolu corocznie opracowywany jest program działania zgodny z pięcioletnim programem rozwoju. Roczny program rozwoju powstaje na bazie priorytetowych zadań pięcioletniego programu rozwoju i uwzględnia wnioski z realizacji zadań z poprzedniego 5

6 roku. Nauczyciele w swoich sprawozdaniach z pracy na półrocze i zakończenie roku odnoszą się do realizacji zadań z programu rozwoju. Planowanie obejmuje imprezy i uroczystości przedszkolne, współpracę ze środowiskiem. Przedszkole posiada wieloletni plan gospodarczy obejmujący systematyczną poprawę warunków materialnych, remonty i doposażenie w sprzęt pomoce. A.4. W procesie planowania uczestniczą poszczególne organy przedszkola. W przedszkolu opracowano procedury planowania pracy, które uwzględniają uczestnictwo organów przedszkola: rada pedagogiczna, rada rodziców, dyrektor. Posiedzenia tych organów są protokołowane: książka protokołów rady pedagogicznej, zeszyt protokołów rady rodziców. wywiad z przedstawiciel a-mi organów A.5. Realizacja zaplanowanych zadań poddawana jest bieżącej i końcowej ocenie. Realizacja zadań planowanych w pracy przedszkola poddawana jest bieżącej i końcowej ewaluacji i przedstawiana jest na radach pedagogicznych. Nauczyciele dokonują ewaluacji planowanych sytuacji edukacyjnych na bieżąco i dokumentują to w swoich planach pracy i kartach obserwacji. Ewaluacja końcowa zadań z programu rozwoju zawarta jest w sprawozdaniach półrocznych i rocznych nauczycieli i sprawozdania dyrektora prowadzonego nadzoru pedagogicznego. (protokoły rad: /4; /3; /3; /2002) Analiza A.6. Nauczyciele i rodzice wiedzą, co przedszkole chce osiągnąć i jak będą realizowane cele przedszkola. W przedszkolu prowadzone są badania poziomu akceptacji celów przedszkola i sposobów ich realizacji. Ankiety dla rodziców: marzec 2000r oczekiwania, potrzeby i uwagi do wykorzystania w tworzonym programie rozwoju placówki marzec 2003r -,,Przedszkole mojego dziecka - jakie jest? przeprowadzona w ramach zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola; marzec 2005r badanie akceptacji głównych założeń przedszkola i modelu absolwenta. Ankiety dla nauczycieli: Badania ankietowe dla nauczycieli i rodziców 6

7 styczeń 2002r -,,Systemy motywujące w przedszkolu styczeń 2002r -,,Przedszkole w którym pracuję marzec 2003r ankiety w ramach zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola Rodzice corocznie na pierwszych zebraniach zapoznawani są z programem rozwoju placówki, programem wychowawczym, modelem absolwenta i realizowanymi programami. Informacje te zawarte są w protokołach spotkań z rodzicami. Podstawowe dokumenty wywieszane są w kącikach dla rodziców. 7

8 I. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI B. OBSZAR: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI STANDARD. Nadzór pedagogiczny w placówce zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektora sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola. L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne Sposób weryfikacji zewnętrznej Ocena w pkt 1-5 B. 1. W przedszkolu opracowano organizację wewnętrznego mierzenia jakości jej pracy. W przedszkolu opracowano organizację wewnętrznego mierzenia jakości pracy. Powstał raport z przeprowadzonych badań (2003r). Corocznie opracowywany był plan diagnoz na dany rok szkolny. W roku 2004 opracowano zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym pięcioletni plan mierzenia jakości pracy przedszkola w którym zaplanowane są do badania wszystkie standardy i wskaźniki na lata 2004/5 2008/9 i plan mierzenia jakości w roku 2004/2005. Organizację wewnętrznego mierzenia jakości reguluje opracowana w placówce procedura. dokumentu B..2. Nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora. Dyrektor na radach pedagogicznych przedstawia zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego (2/2003, 2/2004). Tematyka hospitacyjna i terminarz, kalendarz imprez, program rozwoju, plan mierzenia są w ciągu całego roku szkolnego wyłożone do wglądu dla nauczycieli. Badania ankietowe B.3. Ustalone są cele i procedury mierzenia jakości, a także - corocznie- problemy do mierzenia. W przedszkolu zostały opracowane procedury mierzenia jakości pracy. Roczny plan mierzenia jakości określa standardy wskaźniki do badania, sposoby zbierania informacji, osoby odpowiedzialne i terminy. Szczegółowy plan badań określa pytania diagnostyczne, na które będą zbierane informacje. Analiza 8

9 Plany mierzenia zostały wypracowane w ramach WDN r B.4. Dyrektor przedszkola tworzy zespoły do prowadzenia mierzenia jakości, w których skład wchodzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. B.5. Dyrektor interesuje się pracami zespołów prowadzących mierzenie jakości, wspomaga je w pokonywaniu trudności. W planie mierzenia jakości pracy przedszkola przydzielone są zadania dla nauczycieli. Kierowanie pracą zespołu powierzone zostało nauczycielce, która brała udział w szkoleniach. Dyrektor wchodzi w skład zespołu do mierzenia jakości pracy przedszkola. Na bieżąco monitoruje pracę zespołu. Dyrektor w planie mierzenia ma zaplanowane zadania do realizacji dotyczące mierzenia jakości pracy przedszkola. Dyrektor przygotowała i poprowadziła WDN na którym rozstały rozpisane i rozplanowane standardy i wskaźniki do mierzenia na okres pięcioletni. ( r) Wywiad z dyrektorem dyrektorem B.6. Wyniki mierzenia jakości są analizowane w radzie pedagogicznej, w wyniku tej analizy ustalane są kierunki koniecznych zmian uwzględnianych w programie rozwoju (kolejne misje przedszkola); wnioski są przedstawiane rodzicom. B.7. W procesie mierzenia jakości stale diagnozowane są osiągnięcia edukacyjne dzieci,, rada pedagogiczna Wyniki mierzenia jakości są przedstawiane i analizowane na radach pedagogicznych: (3 i 4/2002, 5/2003, 9/2003, 10/2003, 8/2004) Wnioski wysuwane z prowadzonego mierzenia jakości są wykorzystywane do planowania dalszej pracy. Rodzice z wynikami mierzenia są zapoznawanie na zebraniach i poprzez wywieszenie analizy badań na tablicy dla rodziców. (protokoły spotkań z rodzicami) W przedszkolu opracowano procedurę diagnozowania umiejętności dzieci. Procedura ta zakłada stałe i systematyczne diagnozowanie poziomu umiejętności dzieci wg opracowanych w placówce kart obserwacji. Nauczyciele prowadzą diagnozę dzieci poprzez obserwację działań, zachowań, analizę wytworów, ocenę kart pracy. Zebrane ankieta dla nauczycieli i rodziców 9

10 analizuje efekty wprowadzanych zmian informacje umieszczają w kartach obserwacji, a następnie nanoszą na grupowe zestawienia stopnia opanowania podstawowych umiejętności. Grupowe zestawienia są źródłem statystycznego wyliczenia poziomu opanowania umiejętności w całej grupie i przejrzystej oceny umiejętności każdego dziecka. Wyniki trzykrotnie w ciągu roku przedstawiane są przez poszczególnych nauczycieli na radach pedagogicznych a wysunięte wnioski wykorzystywane są do dalszego planowania pracy. (karty obserwacji, procedura diagnozowania umiejętności dzieci, wykazy zbiorcze osiągnięć edukacyjnych dzieci, sprawozdania nauczycieli z diagnozy - trzy razy w roku na radach pedagogicznych) B.8 Raport przedszkola o wynikach wewnętrznego mierzenia jakości stanowi rzetelne źródło informacji dla władz oświatowych i samorządowych. W przedszkolu został opracowany raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy 2003r. Raport zawiera informacje o priorytetowych zadaniach przedszkola dokonaniach najważniejszych dokonaniach w latach Przedstawia szczegółowo prowadzoną samodiagnozę oraz opisuje realizację standardów pracy przedszkola. Wyniki są zbieżne z wynikami zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola przeprowadzonego w 2003r. Raport został przekazany organowi prowadzącemu. Z wynikami zostali zapoznani również rodzice. W czerwcu 2005 roku powstał raport mierzenia jakości pracy przedszkola w roku 2004/5. Raport jest rzetelnym źródłem informacji z.. 10

11 I. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI C. OBSZAR: PROMOCJA STANDARD: Przedszkole dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje w środowisku społecznym i gospodarczym oczekiwania edukacyjne i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Społeczność przedszkolna pozyskuje sojuszników wspierających działania edukacyjne. Nauczyciele, dzieci oraz rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne Sposób weryfikacji zewnętrznej Ocena w pkt 1-5 C. 1. Przedszkole bada zainteresowanie dzieci i rodziców swoją ofertą edukacyjną. W ankietach przeprowadzonych wśród rodziców w latach , wypowiadają się oni pozytywnie o ofercie edukacyjnej przedszkola. Przedszkole stara się uwzględniać wszystkie możliwe do akceptacji życzenia rodziców dotyczące funkcjonowania placówki. Na życzenie rodziców organizuje zajęcia dodatkowe. Uwagi rodziców uwzględniane są przy wyborze grupy do jakiej ma zostać zapisane dziecko. Przedszkole bada również zainteresowanie dzieci swoją ofertą. ( sondażu rada pedagogiczna /4) Sugestie dzieci zostały wykorzystane w opracowywaniu kalendarza imprez i uroczystości, przy zakupie zabawek, przyśpieszono remont piaskownicy i zaplanowano zakup zjeżdżalni do ogrodu. C..2. Przedszkole skutecznie promuje własne osiągnięcia w środowisku, budując swój indywidualny obraz, zgodny z misją przedszkola. Przedszkole posiada stronę internetową (www. zachodniopomorskie. edulink.pl/bobolice/ps). Na stronie tej można zapoznać się z podstawowymi informacjami o przedszkolu, obejrzeć zdjęcia z życia placówki, przeczytać artykuły i prace nauczycieli. Przedszkole posiada własne logo, opracowano także folder przedszkola. Od dwóch lat wydawana jest gazetka przedszkolna. Informacje o ważniejszych wydarzeniach w przedszkolu publikowane są w lokalnej gazecie (BOBOLICKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE). Od wielu lat przedszkole prowadzi obserwacje, dyrektorem 11

12 kronikę w której dokumentuje najważniejsze wydarzenia. Od kilku lat przedszkole jest organizatorem kiermaszu stroików bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Kiermasze te przyciągają do placówki również mieszkańców miasta, którzy nie mają w przedszkolu dzieci. (teczka z materiałami promocyjnymi) C.3. Przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku. Przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku poprzez : prezentacje artystyczne na imprezach gminnych: Festyn europejski, obchody Dni Bobolic, Majowka z okazji wejścia do UE - udział w,,wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizowanie festynu rodzinnego ( r i r) na który zapraszani są nie tylko rodzice przedszkolaków (Głos Koszaliński z 24 maja 2005r) uczestnictwo w konkursach -,,Bożonarodzeniowy Kram organizowany przez MGOK w Bobolicach corocznie -,,Zapobiegamy pożarom corocznie - konkurs plastyczny,,nauczyciel w oczach dziecka 2005r - konkurs pieśni religijnej czerwiec 2004r Szkoła Podstawowa w Kurowie - Dekanalny konkurs pieśni i piosenki religijnej r -,,Dzieci piszą wiersze czerwiec 2005 Przedszkole nr 21 w Koszalinie - Konkurs kronik przedszkolnych Koszalin - prezentacja kroniki przedszkolnej na obchodach Dni Bobolic czerwiec Konkurs recytatorski MGOK Bobolice r systematyczne organizowanie kiermaszów stroików i ozdób świątecznych publikacje w lokalnej prasie wydawanie gazetki przedszkolnej (kronika przedszkolna, sprawozdania roczne w protokolarzu rad pedagogicznych, teczka z materiałami promocyjnymi) ankieta dla rodziców, przedstawiciel em organu prowadzącego 12

13 C.4. Przedszkole potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działania. Przedszkole potrafi pozyskiwać sojuszników wspierających jej działania. Lista sojuszników przedszkola jest bardzo obszerna. Dzięki dobrej współpracy z instytucjami i miejscowymi przedsiębiorcami przedszkole systematycznie poprawia stan bazy materialnej i uzyskuje wsparcie w organizowaniu procesu edukacyjnego. M-GOPS sfinansował remont kuchni i całkowite jej wyposażenie wartość otrzymanej pomocy 28 tysięcy złotych; Zakład Karny w Starem Bornem przeprowadził nieodpłatnie wiele prac remontowych budynku malowanie pomieszczeń na dwóch kondygnacjach, remont elewacji budynku, budowa zadaszenia przed drzwiami wejściowymi, adaptacja pomieszczenia w piwnicy na magazyn spożywczy, remont schodów przed budynkiem; Zakład CONTEMA zakupił i we własnym zakresie wymienił dwa okna. Systematycznie kierownictwo zakładu nieodpłatnie świadczy dla przedszkola usługi transportowe oraz przeprowadza naprawy sprzętu; Zaprzyjaźniony z przedszkolem stolarz nieodpłatnie wykonał i wymienił w przedszkolu 3 drzwi oraz corocznie przygotowuje deski do naprawy sprzętu w ogrodzie; Wielu miejscowych przedsiębiorców włącza się w organizację imprez przedszkolnych przekazując materiały, produkty i środki finansowe; Bardzo ważnymi sojusznikami wspierającymi działalność przedszkola są rodzice. Rada rodziców przeznacza znaczną część swoich funduszy na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu. Rodzice sfinansowali między innymi zakup mebli, komputera, sprzętu gimnastycznego, zestawu nagłaśniającego, magnetowidu. Większość środków dydaktycznych w placówce zakupiona została przez rodziców. We wspieranie działalności edukacyjnej przedszkola zaangażowani są: Nadleśnictwo, MGOK, Policja i Straż Pożarna (lista sojuszników przedszkola z wykazem działań, protokoły przekazania) 13

14 C.5. Przedszkole systematycznie analizuje i modyfikuje działania promocyjne. W wyniku samooceny działań promocyjnych postanowiono w 2004r poszerzyć działalność w zakresie promocji. W bieżącym roku szkolnym zaplanowano standard,,promocja do wewnętrznego mierzenia jakości. Wyznaczona została osoba odpowiedzialna za gromadzenie i analizowanie materiałów promocyjnych. W programie rozwoju zaplanowano zadania w zakresie promocji. Opracowano logo placówki, założono stronę internetową. Po wstępnej ocenie strony internetowej zmieniono jej wygląd. C.6. Nauczyciele wpływają na promocję i korzystny wizerunek placówki w środowisku. Nauczycielki przygotowują dzieci do konkursów, festiwali i przedstawień i wychodzą z nimi do środowiska lokalnego. Zamieszczają w lokalnej prasie informacje o wydarzeniach przedszkolnych. Opracowują i rozpowszechniają gazetkę przedszkolną. Organizują wiele imprez przedszkolnych i angażują się w akcje społeczne, które wpływają korzystnie na wizerunek przedszkola. (teczka z materiałami promocyjnymi, kronika) 14

15 II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA D. OBSZAR: KADRA PEDAGOGICZNA STANDARD: Kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom pracy edukacyjnej i wykonywanych zadań organizacyjnych. Wprowadzane są eksperymenty, innowacje i modyfikacje oraz inne działania dające nauczycielom i kierownictwu przedszkola szanse samorealizacji. Ustalone są standardy jakości pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkoły, a także kierownictwa przedszkola. System awansowania, oceniania pracy oraz nagród i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany. Polityka kadrowa placówki jest planowana i realizowana stosownie do podejmowanych przez nią działań. L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne Sposób weryfikacji zewnętrznej Ocena w pkt 1-5 D. 1. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje. Wszystkie nauczycielki zatrudnione w przedszkolu posiadają wykształcenie wyższe. Z aktualnie zatrudnionych 5 nauczycielek ukończyło studia magisterskie pedagogiczne i jedna studia zawodowe. Dwie osoby mają ukończone studia podyplomowe (pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną i oligofrenopedagogika) jedna osoba tym roku skończy studia podyplomowe w zakresie logopedii szkolnej. Cała kadra pedagogiczna to nauczyciele z wieloletnim stażem pedagogicznym, którzy ciągle podnoszą swoje umiejętności zawodowe. Nauczyciele opracowują i wdrażają własne programy i innowacje:,,kształtowanie postaw proekologicznych w edukacji dzieci 6-letnich Teresa Halasz Wykorzystanie technik Celestyna Freineta w kształtowaniu twórczych postaw dzieci w wieku przedszkolnym - Teresa Halasz, Halina Stasiak,,Fluorek przyjaciel dzieci przedszkolny program profilaktyki zapobiegający powstawaniu próchnicy Irena Staszczak Program profilaktyki,,zielone Światło bezpieczeństwo przedszkolaków. Halina Stasiak 15

16 Nauczycielki systematycznie rozwijają swoje umiejętności zawodowe na różnych formach doskonalenia. ( wykaz kwalifikacji i form doskonalenia ukończonych przez n-li) D..2. Przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych. W przedszkolu przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy na danym stanowisku zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 10 września 2002r D.4. D.3. Określone są zasady powierzania stanowisk i przydzielania zadań służbowych. Przydział zadań nauczycielom i pracownikom szkoły sprzyja ich samorealizacji. W przedszkolu opracowano zasady powierzania stanowisk i zadań służbowych (poddanie się badaniom lekarskim i otrzymanie orzeczenia lekarskiego, posiadanie wymaganych kwalifikacji, przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż., zapoznanie z zagrożeniami i ryzykiem na stanowisku pracy). (procedura) Przy przydzielaniu zadań pracownikom dyrektor bierze pod uwagę ich predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia. Wyniki przeprowadzanych badań wykazują, że sposób przydzielania zadań sprzyja samorealizacji pracowników. styczeń 2002r ankieta marzec 2003r zewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola nauczycielami D.5. System awansowania, oceniania pracy oraz nagród i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany W przedszkolu istnieje system awansowania i oceniania, z którym zapoznani są wszyscy nauczyciele. Obowiązują wypracowane regulaminy przyznawania dodatków motywacyjnych, oceniania i przyznawania nagród. Przyznawane dwa razy do roku dodatki motywacyjne są zróżnicowane według określonych kryteriów. System ten jest akceptowany przez nauczycieli. (ankieta 2002r i zewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola 2003r). ankiety dla nauczycieli D.6. Ustalone są standardy Rada pedagogiczna wypracowała standardy pracy nauczycieli przedszkola. Stanowią 16

17 jakości pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych przedszkola, a także kierownictwa szkoły. D.7 Przestrzega się uprawnień rady pedagogicznej w zakresie opiniowania propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom zadań służbowych. one wraz z kryteriami na ocenę wyróżniającą i dobrą załącznik do regulaminu oceniania. (WDN dnia...) Dyrektor przestrzega uprawnień rady pedagogicznej w zakresie opiniowania propozycji w sprawie przydziału zadań dodatkowych nauczycielom. (rada pedagogiczna nr 1 99/0, nr 1 00/1, nr 1 04/5) dyrektorem i z nauczycielami 17

18 II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA E. OBSZAR: ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY STANDARD: Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem placówki oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia związane z rozwojem przedszkola, a także z indywidualnymi potrzebami nauczycieli Wewnątrzprzedszkolne doskonalenie jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. Nauczyciele przenoszą nabywaną wiedzę i umiejętności do swych działań edukacyjnych, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe i zgodne z przepisami szanse rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli są właściwie organizowane, a nauczyciele mają pełną świadomość wymagań. Oceny i opinie o ich pracy wskazują na potrzeby rozwoju zawodowego. Analizowana jest skuteczność form doskonalenia. L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne E. 1. Rozpoznane są potrzeby zarówno rady pedagogicznej, jak i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. W przedszkolu prowadzone są badania, mające na celu rozpoznawanie potrzeb nauczycieli i rady pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego W przedszkolu opracowano procedurę doskonalenia zawodowego nauczycieli i funkcjonowania WDN. (procedura; protokół rady pedagogicznej: /5) Sposób weryfikacji zewnętrznej ankieta dla nauczyciela Ocena w pkt 1-5 E..2. Dyrektor stawia pracownikom wymagania w zakresie rozwoju zawodowego, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej oraz program rozwoju przedszkola. Obecnie w przedszkolu pracuje jedna nauczycielka dyplomowana (dyrektor) i dwie nauczycielki są w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozwój zawodowy jest uwzględniony w planach rozwoju nauczycieli jak również stanowi ważne kryterium przy ocenie ich pracy. Dokumentacja związana z awansem zawodowym nauczycieli znajduje się w gabinecie dyrektora. Przedszkole nie zatrudnia nauczycieli stażystów ani kontraktowych. Dyrektor wspiera nauczycieli doskonalących się i podnoszących kwalifikacje zawodowe poprzez finansowanie kosztów form doskonalenia zgodnych z potrzebami placówki. nauczycielami ( Wykaz ukończonych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego) 18

19 E.3. Istnieją palny doskonalenia zawodowego kadry, plan WDN, plany są poddawane systematycznej ewaluacji. Przedszkole posiada wieloletni plan doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, który powstał w na bazie zadań z programu rozwoju placówki i wizji przedszkola. Uwzględniono w nim również priorytety organu prowadzącego wynikające ze strategii rozwoju i przyszłego zapotrzebowania gminy na określonych specjalistów. Co roku w placówce opracowywany jest plan doskonalenia zawodowego uwzględniający aktualne potrzeby placówki i nauczycieli. W przedszkolu funkcjonuje WDN jego praca jest planowana i dokumentowana (segregator zawierający scenariusze spotkań, listy obecności i wypracowane materiały). E.4. Istnieje system wprowadzania do zawodu nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu. W przedszkolu istnieje system wprowadzania do zawodu nauczycieli rozpoczynających pracę. Obecnie nie zatrudnia się nauczycieli stażystów i kontraktowych, ale przedszkole współpracuje z uczelniami pedagogicznymi i nauczyciele opiekują się studentami z terenu gminy odbywającymi w przedszkolu praktyki pedagogiczne (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, BWSH w Koszalinie, Uniwersytet Łódzki). (opis systemu, wykaz odbytych praktyk pedagogicznych) nauczycielami E.5. Nadzorowanie i ocenianie pracy nauczyciela służy jego rozwojowi i rozwojowi placówki. W przedszkolu opracowane są procedury oceny pracy nauczycieli i ich dorobku zawodowego. Rada pedagogiczna w ramach WDN wypracowała standardy, wskaźniki i szczegółowe kryteria oceny pracy nauczycieli. Dyrektor gromadzi informacje na temat pracy nauczycieli i monitoruje realizację planów rozwoju zawodowego. Nauczyciele raz w roku przedstawiają dyrektorowi samoocenę własnej pracy E.6. Sukcesy nauczycieli są doceniane, a niedociągnięcia eliminowane. Nauczyciele wyróżniający się w swojej pracy otrzymują nagrody i dodatki motywacyjne zgodnie z regulaminem nagród i regulaminem przyznawania dodatków motywacyjnych. 19

20 (regulaminy zatwierdzone na radach pedagogicznych nr5-2002/3 i /1) (Listy przyznanych nagród i dodatków motywacyjnych zaopiniowane przez związki zawodowe.) E.7. W przedszkolu przestrzegane są przepisy w zakresie awansu zawodowego nauczyciela. Wszyscy nauczyciele zostali zapoznani na radzie pedagogicznej z rozporządzeniem MENiS dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli ( r) Przedszkole ma opisane procedury związane z ubieganiem się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Dokumentacja ta została opracowana na podstawie przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzenia MENiS 20

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2 14/15 z 15 września 2014r. po zaciągnięciu

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wawryszuk Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Miejsce

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI 1. Cele nadzoru: a. podnoszenie jakościowego rozwoju szkoły; b. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów;

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY /2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) Opracowano w oparciu o : 1. Koncepcję pracy przedszkola. 2. Programów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR2 NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu 15 września 2017r. Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W SOSNOWCU NA LATA 2013/ /2018

PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W SOSNOWCU NA LATA 2013/ /2018 PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. IGNACEGO KRASICKIEGO W SOSNOWCU NA LATA 2013/2014 2017/2018 1 I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Kryteria sukcesu: 1. Podnoszenie jakości pracy szkoły. 2. Aktywna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU Procedura przepływu informacji obowiązująca w przedszkola Strona 1 z 5 PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty. 2. Statut przedszkola. 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego PODSTAWA PRAWNA: nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BUSZKOWICACH Koncepcja pracy szkoły podstawowej na lata 2010-2014 2014 Zawartość: Misja, Zarządzenia strategiczne, Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości, Promocja, Kadra pedagogiczna,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA,

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Strona 1 z 5 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, PEDAGOGA Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Boczkaja mgr Krystyna Poradzisz Nazwa i adres placówki : Przedszkole

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2012-09-10 22:42:18 Autor: Natalia Konieczka Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2005 / 2006

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2005 / 2006 Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2005 / 2006 WRZESIEŃ 2005 I. Podstawa prawna 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XVII/202/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 września 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłach AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.3.

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2013/2014

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 PIORYTETY PRACY 1 Systematyczna poprawa warunków lokalowych przedszkola, dążenie do poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zespół Szkół Specjalnych w Opolu PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Adriana Gabryś Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r. Okres

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 IM. CALINECZKA W SŁUPSKU

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 IM. CALINECZKA W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia dyrektora Nr 14/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 IM. CALINECZKA W SŁUPSKU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Zdefiniowanie celów ewaluacji Przedszkole Samorządowe w Deszcznie PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowanie: Małgorzata Kowal-Paziewska Projektowanie ewaluacji jest zadaniem, do którego przystępuje się po

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE - OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW

KSZTAŁCENIE - OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW KSZTAŁCENIE - OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE UCZNIÓW Standard I. Programy nauczania. Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych są tak wybrane lub skonstruowane, aby zapewnić kaŝdemu uczniowi osiąganie

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ SPECJALNYCH /szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna dla uczniów z różnym stopniem upośledzenia umysłowego: upośledzenie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 PIORYTETY PRACY 1 Dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych w przedszkolu, modernizacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM Załącznik do zarządzenia nr 7 2011/2012 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami

Plan współpracy z rodzicami Plan współpracy z rodzicami Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy z rodzicami 2015-2016 str 1 / 8 Priorytet: Rodzice są partnerami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano i przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2013-2014.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. nr 256, poz2572, późn.zm.), - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 Opracowano na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z 2006r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 1/2015/2016 Przedszkola Miejskiego Nr 140 w Łodzi z dnia 8 września 2015 r. ROZDZIAŁ VI otrzymuje brzmienie: Zakres nauczycieli i pozostałych pracowników

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2016/2017

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2016/2017 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Dane osobowe: Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Andrzej G. Maślany Nazwa i adres placówki: Przedszkole samorządowe nr 75 w Krakowie, ul. Siewna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Marzena Barabasz nauczyciel mianowany wychowanie przedszkolne PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopień nauczyciela dyplomowanego Czas trwania : 2 lata 9 miesięcy Data rozpoczęcia : 1 wrzesień 2004 Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLA NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM Warszawa, ul. Suwalska 15 Rok szkolny 2016/2017 Priorytet: Rodzice są partnerami przedszkola Właściwa pełna współpraca przedszkola i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY GMINY CHODZIEŻ. z dnia 20 maja 2016 r.

Poznań, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY GMINY CHODZIEŻ. z dnia 20 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 3485 UCHWAŁA NR XXIII/160/2016 RADY GMINY CHODZIEŻ z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie regulaminu określającego sposób podziału

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo