ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ"

Transkrypt

1 Pobrano ze strony ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

2 I. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI OBSZAR A: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE STANDARD: Przedszkole posiada jasno określone i akceptowane przez jej społeczność kierunki i cele działania. Nauczyciele uczestniczą w procesie planowania, rozumieją i akceptują strategię działania przedszkola. Misja i ogólne kierunki działania są wyraźnie określone - kadra i rodzice wiedzą, co placówka chce osiągnąć i jak będzie realizować swoje cele. Dyrektor angażuje społeczność przedszkolną do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju placówki. L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne Sposób weryfikacji zewnętrznej Ocena w pkt 1-5 A. 1. Przedszkole posiada wdrażany program rozwoju oraz określone kierunki działania, zgodne z jej misją. Pierwszy program rozwoju przedszkola powstał w roku 2000 i obejmował swoim planowaniem lata W oparciu o wnioski z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców w lutym 2000r. i rozmów prowadzonych z nauczycielami, dziećmi i osobami z najbliższego środowiska (zadając między innymi pytanie: Co się podoba w przedszkolu? Co powinno ulec zmianie?) Postawiono wstępną diagnozę pracy przedszkola. Za mocną stronę pracy przedszkola uznano: dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu (chętnie do niego przychodzą); dobre przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole; bogata oferta uroczystości i imprez przedszkolnych; dbałość o estetykę i wystrój pomieszczeń przedszkola. Słabe strony przedszkola to: agresja rówieśnicza; słaba współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną 2

3 brak propozycji zajęć dodatkowych (rytmika, języki obce); mało zróżnicowane metody pracy stosowane na placu zabaw; próby innowacyjne w pracy przedszkola nie przeniesione do pełnej realizacji; wymagania rodziców, nauczycieli oraz dzieci są często nie do pogodzenia z zabezpieczeniem finansowym oferowanym zarówno przez władze gminy jak i Radę Rodziców; złe warunki lokalowe: - ciasna szatnia dla 6-latków; - budynek wymaga remontu. W roku 2003 po trzyletnim okresie realizacji programu rozwoju, dokonano oceny realizacji zadań. Podsumowaniem pracy był raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola. (lipiec 2003). Na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego, danych z wewnętrznego i zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola powstał kolejny program rozwoju na lata Po wejściu w życie nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym program rozwoju został uaktualniony i obecnie zawiera on zadania na lata Priorytety na lata to: 1. Kształtowanie postaw proekologicznych: rozszerzenie realizacji programu edukacji ekologicznej we wszystkich grupach i kontynuowanie działań, które są dobrą tradycją przedszkola i na stałe wpisały się w harmonogram pracy placówki. 2. Wdrożenie innowacji pedagogicznej dotyczącej stosowania wybranych technik C. Freineta: Poszukiwanie niekonwencjonalnych metod pracy pobudzających samodzielność i aktywność dzieci. Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka dostosowanych do jego potrzeb i możliwości. 3. Wzrost skuteczności współpracy przedszkola ze środowiskiem: Kontynuowanie działań cieszących się uznaniem w środowisku. Rozbudzanie zaangażowania rodziców w pracę na rzecz placówki. Promocja przedszkola. 4. Wzbogacanie i poprawa bazy materialnej przedszkola. 3

4 W misji przedszkola określono nastawienie pracy na: solidne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole; dbałość ozaufanie rodziców; realizację idei podmiotowości; stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami; kształtowanie w dzieciach szeroko pojętej samodzielności; szanowanie prawa dzieci do zabawy jako dominującej formy pracy w przedszkolu; zapewnienie wychowankom miłej, serdecznej atmosfery oraz klimatu życzliwości; Przedszkole duży nacisk kładzie na działania ekologiczne. A..2. Realizacja programu rozwoju przedszkola uwzględnia wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływu, a także skutkuje poprawą efektywności jej pracy. W wyniku realizacji zadań z programu rozwoju przedszkola w latach podjęto działania związane z ułatwieniem adaptacji dzieci do warunków przedszkolnych dzięki czemu wyeliminowano problemy adaptacyjne. Rada pedagogiczna nastawiła się na szkolenie w zakresie wyrabiania zachowań prospołecznych dzieci. Podstawą do planowania pracy wychowawczej stało się diagnozowanie stosunków społecznych w grupach i badanie pozycji dzieci wśród kolegów. Opracowany i wdrożony został program z edukacji ekologicznej, który przyczynił się do poszerzenia działań prozdrowotnych i proekologicznych: - systematycznie organizowana jest wycieczka dla wszystkich 6-latków do gospodarstw agroturystycznych; - przedszkole realizuje Program profilaktyki próchnicy zębów; - dzieci przedszkolne objęte są opieką pielęgniarki; - przedszkole wzbogaciło bazę niezbędną do przygotowywania przez dzieci posiłków; - systematycznie upiększany jest teren wokół przedszkola poprzez dosadzanie drzewek i krzewów ozdobnych; - do tradycji przedszkola należy udział w akcji,,sprzątanie Świata i corocznie organizowany jest konkurs wiedzy ekologicznej z okazji obchodów Dni Ziemi. Znacznie wzbogacono zakres współpracy ze środowiskiem: 4

5 - systematyczny udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; - uczestnictwo w konkursach organizowanych przez MGOK w Bobolicach; - udział w festynie europejskim, obchodach Dni Bobolic; - zorganizowano festiwal piosenki przedszkolnej; - corocznie organizowane są kiermasze stroików świątecznych; Rodzice aktywnie włączają się w organizację imprez przedszkolnych i wspomagają przedszkole materialnie (zakup pomocy i zabawek oraz pomoc przy remontach) Przedszkole nawiązało ściślejszą współpracę z Powiatową Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Wprowadzone zostały konsultacje indywidualne ze specjalistami z poradni organizowane dla rodziców na terenie placówki i zebrania z rodzicami z udziałem pracowników poradni. Zorganizowane zostały na życzenie rodziców zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki. Podsumowanie realizacji zadań programu rozwoju zawarto zostało w raporcie z wewnętrznego mierzenia placówki lipiec Corocznie dyrektor przekazuje na radzie pedagogicznej sprawozdanie z realizacji programu rozwoju. W latach w ramach realizacji programu rozwoju placówki wdrożona została innowacja pedagogiczna związana z zastosowanie technik C. Freineta. Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności pod kątem rozwijania aktywności twórczej u dzieci. Zaczęto wydawać gazetkę przedszkolną. Zakupiony został zestaw komputerowy dla dzieci wykorzystywany do pisania przez dzieci własnych tekstów do gazetki. Wzbogacono kalendarz imprez przedszkolnych o uroczystość pasowania na przedszkolaka i festyn rodzinny. Nauczycielki wykazały w tym czasie większą aktywność w zakresie doskonalenia zawodowego, rozpoczęły też staże na stopień nauczyciela dyplomowanego. (sprawozdania w protokołach rad: /4; /3; /3; /2002) A.3. Przedszkole odpowiednio planuje i realizuje zadania w kluczowych dziedzinach. W przedszkolu corocznie opracowywany jest program działania zgodny z pięcioletnim programem rozwoju. Roczny program rozwoju powstaje na bazie priorytetowych zadań pięcioletniego programu rozwoju i uwzględnia wnioski z realizacji zadań z poprzedniego 5

6 roku. Nauczyciele w swoich sprawozdaniach z pracy na półrocze i zakończenie roku odnoszą się do realizacji zadań z programu rozwoju. Planowanie obejmuje imprezy i uroczystości przedszkolne, współpracę ze środowiskiem. Przedszkole posiada wieloletni plan gospodarczy obejmujący systematyczną poprawę warunków materialnych, remonty i doposażenie w sprzęt pomoce. A.4. W procesie planowania uczestniczą poszczególne organy przedszkola. W przedszkolu opracowano procedury planowania pracy, które uwzględniają uczestnictwo organów przedszkola: rada pedagogiczna, rada rodziców, dyrektor. Posiedzenia tych organów są protokołowane: książka protokołów rady pedagogicznej, zeszyt protokołów rady rodziców. wywiad z przedstawiciel a-mi organów A.5. Realizacja zaplanowanych zadań poddawana jest bieżącej i końcowej ocenie. Realizacja zadań planowanych w pracy przedszkola poddawana jest bieżącej i końcowej ewaluacji i przedstawiana jest na radach pedagogicznych. Nauczyciele dokonują ewaluacji planowanych sytuacji edukacyjnych na bieżąco i dokumentują to w swoich planach pracy i kartach obserwacji. Ewaluacja końcowa zadań z programu rozwoju zawarta jest w sprawozdaniach półrocznych i rocznych nauczycieli i sprawozdania dyrektora prowadzonego nadzoru pedagogicznego. (protokoły rad: /4; /3; /3; /2002) Analiza A.6. Nauczyciele i rodzice wiedzą, co przedszkole chce osiągnąć i jak będą realizowane cele przedszkola. W przedszkolu prowadzone są badania poziomu akceptacji celów przedszkola i sposobów ich realizacji. Ankiety dla rodziców: marzec 2000r oczekiwania, potrzeby i uwagi do wykorzystania w tworzonym programie rozwoju placówki marzec 2003r -,,Przedszkole mojego dziecka - jakie jest? przeprowadzona w ramach zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola; marzec 2005r badanie akceptacji głównych założeń przedszkola i modelu absolwenta. Ankiety dla nauczycieli: Badania ankietowe dla nauczycieli i rodziców 6

7 styczeń 2002r -,,Systemy motywujące w przedszkolu styczeń 2002r -,,Przedszkole w którym pracuję marzec 2003r ankiety w ramach zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola Rodzice corocznie na pierwszych zebraniach zapoznawani są z programem rozwoju placówki, programem wychowawczym, modelem absolwenta i realizowanymi programami. Informacje te zawarte są w protokołach spotkań z rodzicami. Podstawowe dokumenty wywieszane są w kącikach dla rodziców. 7

8 I. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI B. OBSZAR: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI STANDARD. Nadzór pedagogiczny w placówce zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb dzieci, rodziców i nauczycieli. Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektora sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy. Dyrektor organizuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola. L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne Sposób weryfikacji zewnętrznej Ocena w pkt 1-5 B. 1. W przedszkolu opracowano organizację wewnętrznego mierzenia jakości jej pracy. W przedszkolu opracowano organizację wewnętrznego mierzenia jakości pracy. Powstał raport z przeprowadzonych badań (2003r). Corocznie opracowywany był plan diagnoz na dany rok szkolny. W roku 2004 opracowano zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym pięcioletni plan mierzenia jakości pracy przedszkola w którym zaplanowane są do badania wszystkie standardy i wskaźniki na lata 2004/5 2008/9 i plan mierzenia jakości w roku 2004/2005. Organizację wewnętrznego mierzenia jakości reguluje opracowana w placówce procedura. dokumentu B..2. Nauczyciele znają zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora. Dyrektor na radach pedagogicznych przedstawia zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego (2/2003, 2/2004). Tematyka hospitacyjna i terminarz, kalendarz imprez, program rozwoju, plan mierzenia są w ciągu całego roku szkolnego wyłożone do wglądu dla nauczycieli. Badania ankietowe B.3. Ustalone są cele i procedury mierzenia jakości, a także - corocznie- problemy do mierzenia. W przedszkolu zostały opracowane procedury mierzenia jakości pracy. Roczny plan mierzenia jakości określa standardy wskaźniki do badania, sposoby zbierania informacji, osoby odpowiedzialne i terminy. Szczegółowy plan badań określa pytania diagnostyczne, na które będą zbierane informacje. Analiza 8

9 Plany mierzenia zostały wypracowane w ramach WDN r B.4. Dyrektor przedszkola tworzy zespoły do prowadzenia mierzenia jakości, w których skład wchodzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. B.5. Dyrektor interesuje się pracami zespołów prowadzących mierzenie jakości, wspomaga je w pokonywaniu trudności. W planie mierzenia jakości pracy przedszkola przydzielone są zadania dla nauczycieli. Kierowanie pracą zespołu powierzone zostało nauczycielce, która brała udział w szkoleniach. Dyrektor wchodzi w skład zespołu do mierzenia jakości pracy przedszkola. Na bieżąco monitoruje pracę zespołu. Dyrektor w planie mierzenia ma zaplanowane zadania do realizacji dotyczące mierzenia jakości pracy przedszkola. Dyrektor przygotowała i poprowadziła WDN na którym rozstały rozpisane i rozplanowane standardy i wskaźniki do mierzenia na okres pięcioletni. ( r) Wywiad z dyrektorem dyrektorem B.6. Wyniki mierzenia jakości są analizowane w radzie pedagogicznej, w wyniku tej analizy ustalane są kierunki koniecznych zmian uwzględnianych w programie rozwoju (kolejne misje przedszkola); wnioski są przedstawiane rodzicom. B.7. W procesie mierzenia jakości stale diagnozowane są osiągnięcia edukacyjne dzieci,, rada pedagogiczna Wyniki mierzenia jakości są przedstawiane i analizowane na radach pedagogicznych: (3 i 4/2002, 5/2003, 9/2003, 10/2003, 8/2004) Wnioski wysuwane z prowadzonego mierzenia jakości są wykorzystywane do planowania dalszej pracy. Rodzice z wynikami mierzenia są zapoznawanie na zebraniach i poprzez wywieszenie analizy badań na tablicy dla rodziców. (protokoły spotkań z rodzicami) W przedszkolu opracowano procedurę diagnozowania umiejętności dzieci. Procedura ta zakłada stałe i systematyczne diagnozowanie poziomu umiejętności dzieci wg opracowanych w placówce kart obserwacji. Nauczyciele prowadzą diagnozę dzieci poprzez obserwację działań, zachowań, analizę wytworów, ocenę kart pracy. Zebrane ankieta dla nauczycieli i rodziców 9

10 analizuje efekty wprowadzanych zmian informacje umieszczają w kartach obserwacji, a następnie nanoszą na grupowe zestawienia stopnia opanowania podstawowych umiejętności. Grupowe zestawienia są źródłem statystycznego wyliczenia poziomu opanowania umiejętności w całej grupie i przejrzystej oceny umiejętności każdego dziecka. Wyniki trzykrotnie w ciągu roku przedstawiane są przez poszczególnych nauczycieli na radach pedagogicznych a wysunięte wnioski wykorzystywane są do dalszego planowania pracy. (karty obserwacji, procedura diagnozowania umiejętności dzieci, wykazy zbiorcze osiągnięć edukacyjnych dzieci, sprawozdania nauczycieli z diagnozy - trzy razy w roku na radach pedagogicznych) B.8 Raport przedszkola o wynikach wewnętrznego mierzenia jakości stanowi rzetelne źródło informacji dla władz oświatowych i samorządowych. W przedszkolu został opracowany raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy 2003r. Raport zawiera informacje o priorytetowych zadaniach przedszkola dokonaniach najważniejszych dokonaniach w latach Przedstawia szczegółowo prowadzoną samodiagnozę oraz opisuje realizację standardów pracy przedszkola. Wyniki są zbieżne z wynikami zewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola przeprowadzonego w 2003r. Raport został przekazany organowi prowadzącemu. Z wynikami zostali zapoznani również rodzice. W czerwcu 2005 roku powstał raport mierzenia jakości pracy przedszkola w roku 2004/5. Raport jest rzetelnym źródłem informacji z.. 10

11 I. KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI C. OBSZAR: PROMOCJA STANDARD: Przedszkole dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku, upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje w środowisku społecznym i gospodarczym oczekiwania edukacyjne i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Społeczność przedszkolna pozyskuje sojuszników wspierających działania edukacyjne. Nauczyciele, dzieci oraz rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne Sposób weryfikacji zewnętrznej Ocena w pkt 1-5 C. 1. Przedszkole bada zainteresowanie dzieci i rodziców swoją ofertą edukacyjną. W ankietach przeprowadzonych wśród rodziców w latach , wypowiadają się oni pozytywnie o ofercie edukacyjnej przedszkola. Przedszkole stara się uwzględniać wszystkie możliwe do akceptacji życzenia rodziców dotyczące funkcjonowania placówki. Na życzenie rodziców organizuje zajęcia dodatkowe. Uwagi rodziców uwzględniane są przy wyborze grupy do jakiej ma zostać zapisane dziecko. Przedszkole bada również zainteresowanie dzieci swoją ofertą. ( sondażu rada pedagogiczna /4) Sugestie dzieci zostały wykorzystane w opracowywaniu kalendarza imprez i uroczystości, przy zakupie zabawek, przyśpieszono remont piaskownicy i zaplanowano zakup zjeżdżalni do ogrodu. C..2. Przedszkole skutecznie promuje własne osiągnięcia w środowisku, budując swój indywidualny obraz, zgodny z misją przedszkola. Przedszkole posiada stronę internetową (www. zachodniopomorskie. edulink.pl/bobolice/ps). Na stronie tej można zapoznać się z podstawowymi informacjami o przedszkolu, obejrzeć zdjęcia z życia placówki, przeczytać artykuły i prace nauczycieli. Przedszkole posiada własne logo, opracowano także folder przedszkola. Od dwóch lat wydawana jest gazetka przedszkolna. Informacje o ważniejszych wydarzeniach w przedszkolu publikowane są w lokalnej gazecie (BOBOLICKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE). Od wielu lat przedszkole prowadzi obserwacje, dyrektorem 11

12 kronikę w której dokumentuje najważniejsze wydarzenia. Od kilku lat przedszkole jest organizatorem kiermaszu stroików bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Kiermasze te przyciągają do placówki również mieszkańców miasta, którzy nie mają w przedszkolu dzieci. (teczka z materiałami promocyjnymi) C.3. Przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku. Przedszkole prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku poprzez : prezentacje artystyczne na imprezach gminnych: Festyn europejski, obchody Dni Bobolic, Majowka z okazji wejścia do UE - udział w,,wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy organizowanie festynu rodzinnego ( r i r) na który zapraszani są nie tylko rodzice przedszkolaków (Głos Koszaliński z 24 maja 2005r) uczestnictwo w konkursach -,,Bożonarodzeniowy Kram organizowany przez MGOK w Bobolicach corocznie -,,Zapobiegamy pożarom corocznie - konkurs plastyczny,,nauczyciel w oczach dziecka 2005r - konkurs pieśni religijnej czerwiec 2004r Szkoła Podstawowa w Kurowie - Dekanalny konkurs pieśni i piosenki religijnej r -,,Dzieci piszą wiersze czerwiec 2005 Przedszkole nr 21 w Koszalinie - Konkurs kronik przedszkolnych Koszalin - prezentacja kroniki przedszkolnej na obchodach Dni Bobolic czerwiec Konkurs recytatorski MGOK Bobolice r systematyczne organizowanie kiermaszów stroików i ozdób świątecznych publikacje w lokalnej prasie wydawanie gazetki przedszkolnej (kronika przedszkolna, sprawozdania roczne w protokolarzu rad pedagogicznych, teczka z materiałami promocyjnymi) ankieta dla rodziców, przedstawiciel em organu prowadzącego 12

13 C.4. Przedszkole potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działania. Przedszkole potrafi pozyskiwać sojuszników wspierających jej działania. Lista sojuszników przedszkola jest bardzo obszerna. Dzięki dobrej współpracy z instytucjami i miejscowymi przedsiębiorcami przedszkole systematycznie poprawia stan bazy materialnej i uzyskuje wsparcie w organizowaniu procesu edukacyjnego. M-GOPS sfinansował remont kuchni i całkowite jej wyposażenie wartość otrzymanej pomocy 28 tysięcy złotych; Zakład Karny w Starem Bornem przeprowadził nieodpłatnie wiele prac remontowych budynku malowanie pomieszczeń na dwóch kondygnacjach, remont elewacji budynku, budowa zadaszenia przed drzwiami wejściowymi, adaptacja pomieszczenia w piwnicy na magazyn spożywczy, remont schodów przed budynkiem; Zakład CONTEMA zakupił i we własnym zakresie wymienił dwa okna. Systematycznie kierownictwo zakładu nieodpłatnie świadczy dla przedszkola usługi transportowe oraz przeprowadza naprawy sprzętu; Zaprzyjaźniony z przedszkolem stolarz nieodpłatnie wykonał i wymienił w przedszkolu 3 drzwi oraz corocznie przygotowuje deski do naprawy sprzętu w ogrodzie; Wielu miejscowych przedsiębiorców włącza się w organizację imprez przedszkolnych przekazując materiały, produkty i środki finansowe; Bardzo ważnymi sojusznikami wspierającymi działalność przedszkola są rodzice. Rada rodziców przeznacza znaczną część swoich funduszy na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu. Rodzice sfinansowali między innymi zakup mebli, komputera, sprzętu gimnastycznego, zestawu nagłaśniającego, magnetowidu. Większość środków dydaktycznych w placówce zakupiona została przez rodziców. We wspieranie działalności edukacyjnej przedszkola zaangażowani są: Nadleśnictwo, MGOK, Policja i Straż Pożarna (lista sojuszników przedszkola z wykazem działań, protokoły przekazania) 13

14 C.5. Przedszkole systematycznie analizuje i modyfikuje działania promocyjne. W wyniku samooceny działań promocyjnych postanowiono w 2004r poszerzyć działalność w zakresie promocji. W bieżącym roku szkolnym zaplanowano standard,,promocja do wewnętrznego mierzenia jakości. Wyznaczona została osoba odpowiedzialna za gromadzenie i analizowanie materiałów promocyjnych. W programie rozwoju zaplanowano zadania w zakresie promocji. Opracowano logo placówki, założono stronę internetową. Po wstępnej ocenie strony internetowej zmieniono jej wygląd. C.6. Nauczyciele wpływają na promocję i korzystny wizerunek placówki w środowisku. Nauczycielki przygotowują dzieci do konkursów, festiwali i przedstawień i wychodzą z nimi do środowiska lokalnego. Zamieszczają w lokalnej prasie informacje o wydarzeniach przedszkolnych. Opracowują i rozpowszechniają gazetkę przedszkolną. Organizują wiele imprez przedszkolnych i angażują się w akcje społeczne, które wpływają korzystnie na wizerunek przedszkola. (teczka z materiałami promocyjnymi, kronika) 14

15 II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA D. OBSZAR: KADRA PEDAGOGICZNA STANDARD: Kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom pracy edukacyjnej i wykonywanych zadań organizacyjnych. Wprowadzane są eksperymenty, innowacje i modyfikacje oraz inne działania dające nauczycielom i kierownictwu przedszkola szanse samorealizacji. Ustalone są standardy jakości pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkoły, a także kierownictwa przedszkola. System awansowania, oceniania pracy oraz nagród i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany. Polityka kadrowa placówki jest planowana i realizowana stosownie do podejmowanych przez nią działań. L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne Sposób weryfikacji zewnętrznej Ocena w pkt 1-5 D. 1. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje. Wszystkie nauczycielki zatrudnione w przedszkolu posiadają wykształcenie wyższe. Z aktualnie zatrudnionych 5 nauczycielek ukończyło studia magisterskie pedagogiczne i jedna studia zawodowe. Dwie osoby mają ukończone studia podyplomowe (pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną i oligofrenopedagogika) jedna osoba tym roku skończy studia podyplomowe w zakresie logopedii szkolnej. Cała kadra pedagogiczna to nauczyciele z wieloletnim stażem pedagogicznym, którzy ciągle podnoszą swoje umiejętności zawodowe. Nauczyciele opracowują i wdrażają własne programy i innowacje:,,kształtowanie postaw proekologicznych w edukacji dzieci 6-letnich Teresa Halasz Wykorzystanie technik Celestyna Freineta w kształtowaniu twórczych postaw dzieci w wieku przedszkolnym - Teresa Halasz, Halina Stasiak,,Fluorek przyjaciel dzieci przedszkolny program profilaktyki zapobiegający powstawaniu próchnicy Irena Staszczak Program profilaktyki,,zielone Światło bezpieczeństwo przedszkolaków. Halina Stasiak 15

16 Nauczycielki systematycznie rozwijają swoje umiejętności zawodowe na różnych formach doskonalenia. ( wykaz kwalifikacji i form doskonalenia ukończonych przez n-li) D..2. Przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych. W przedszkolu przestrzegane są przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy na danym stanowisku zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 10 września 2002r D.4. D.3. Określone są zasady powierzania stanowisk i przydzielania zadań służbowych. Przydział zadań nauczycielom i pracownikom szkoły sprzyja ich samorealizacji. W przedszkolu opracowano zasady powierzania stanowisk i zadań służbowych (poddanie się badaniom lekarskim i otrzymanie orzeczenia lekarskiego, posiadanie wymaganych kwalifikacji, przeszkolenie w zakresie bhp i p.poż., zapoznanie z zagrożeniami i ryzykiem na stanowisku pracy). (procedura) Przy przydzielaniu zadań pracownikom dyrektor bierze pod uwagę ich predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia. Wyniki przeprowadzanych badań wykazują, że sposób przydzielania zadań sprzyja samorealizacji pracowników. styczeń 2002r ankieta marzec 2003r zewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola nauczycielami D.5. System awansowania, oceniania pracy oraz nagród i dodatków motywacyjnych jest nauczycielom znany i przez nich akceptowany W przedszkolu istnieje system awansowania i oceniania, z którym zapoznani są wszyscy nauczyciele. Obowiązują wypracowane regulaminy przyznawania dodatków motywacyjnych, oceniania i przyznawania nagród. Przyznawane dwa razy do roku dodatki motywacyjne są zróżnicowane według określonych kryteriów. System ten jest akceptowany przez nauczycieli. (ankieta 2002r i zewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola 2003r). ankiety dla nauczycieli D.6. Ustalone są standardy Rada pedagogiczna wypracowała standardy pracy nauczycieli przedszkola. Stanowią 16

17 jakości pracy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych przedszkola, a także kierownictwa szkoły. D.7 Przestrzega się uprawnień rady pedagogicznej w zakresie opiniowania propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom zadań służbowych. one wraz z kryteriami na ocenę wyróżniającą i dobrą załącznik do regulaminu oceniania. (WDN dnia...) Dyrektor przestrzega uprawnień rady pedagogicznej w zakresie opiniowania propozycji w sprawie przydziału zadań dodatkowych nauczycielom. (rada pedagogiczna nr 1 99/0, nr 1 00/1, nr 1 04/5) dyrektorem i z nauczycielami 17

18 II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA E. OBSZAR: ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY STANDARD: Rozwój zawodowy nauczycieli jest związany z jakościowym rozwojem placówki oraz indywidualnymi potrzebami. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie doskonalenia związane z rozwojem przedszkola, a także z indywidualnymi potrzebami nauczycieli Wewnątrzprzedszkolne doskonalenie jest przemyślane, zaplanowane, systematyczne i właściwie organizowane. Nauczyciele przenoszą nabywaną wiedzę i umiejętności do swych działań edukacyjnych, a ich osiągnięcia są upowszechniane. Rozwój zawodowy jest uwzględniany w awansie zawodowym i w ocenach pracy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom zostały stworzone równe i zgodne z przepisami szanse rozwoju zawodowego. Kolejne etapy awansu zawodowego nauczycieli są właściwie organizowane, a nauczyciele mają pełną świadomość wymagań. Oceny i opinie o ich pracy wskazują na potrzeby rozwoju zawodowego. Analizowana jest skuteczność form doskonalenia. L.p. Wskaźniki Dowody konieczne i własne E. 1. Rozpoznane są potrzeby zarówno rady pedagogicznej, jak i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. W przedszkolu prowadzone są badania, mające na celu rozpoznawanie potrzeb nauczycieli i rady pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego W przedszkolu opracowano procedurę doskonalenia zawodowego nauczycieli i funkcjonowania WDN. (procedura; protokół rady pedagogicznej: /5) Sposób weryfikacji zewnętrznej ankieta dla nauczyciela Ocena w pkt 1-5 E..2. Dyrektor stawia pracownikom wymagania w zakresie rozwoju zawodowego, uwzględniając potrzeby społeczności przedszkolnej oraz program rozwoju przedszkola. Obecnie w przedszkolu pracuje jedna nauczycielka dyplomowana (dyrektor) i dwie nauczycielki są w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozwój zawodowy jest uwzględniony w planach rozwoju nauczycieli jak również stanowi ważne kryterium przy ocenie ich pracy. Dokumentacja związana z awansem zawodowym nauczycieli znajduje się w gabinecie dyrektora. Przedszkole nie zatrudnia nauczycieli stażystów ani kontraktowych. Dyrektor wspiera nauczycieli doskonalących się i podnoszących kwalifikacje zawodowe poprzez finansowanie kosztów form doskonalenia zgodnych z potrzebami placówki. nauczycielami ( Wykaz ukończonych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego) 18

19 E.3. Istnieją palny doskonalenia zawodowego kadry, plan WDN, plany są poddawane systematycznej ewaluacji. Przedszkole posiada wieloletni plan doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, który powstał w na bazie zadań z programu rozwoju placówki i wizji przedszkola. Uwzględniono w nim również priorytety organu prowadzącego wynikające ze strategii rozwoju i przyszłego zapotrzebowania gminy na określonych specjalistów. Co roku w placówce opracowywany jest plan doskonalenia zawodowego uwzględniający aktualne potrzeby placówki i nauczycieli. W przedszkolu funkcjonuje WDN jego praca jest planowana i dokumentowana (segregator zawierający scenariusze spotkań, listy obecności i wypracowane materiały). E.4. Istnieje system wprowadzania do zawodu nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu. W przedszkolu istnieje system wprowadzania do zawodu nauczycieli rozpoczynających pracę. Obecnie nie zatrudnia się nauczycieli stażystów i kontraktowych, ale przedszkole współpracuje z uczelniami pedagogicznymi i nauczyciele opiekują się studentami z terenu gminy odbywającymi w przedszkolu praktyki pedagogiczne (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, BWSH w Koszalinie, Uniwersytet Łódzki). (opis systemu, wykaz odbytych praktyk pedagogicznych) nauczycielami E.5. Nadzorowanie i ocenianie pracy nauczyciela służy jego rozwojowi i rozwojowi placówki. W przedszkolu opracowane są procedury oceny pracy nauczycieli i ich dorobku zawodowego. Rada pedagogiczna w ramach WDN wypracowała standardy, wskaźniki i szczegółowe kryteria oceny pracy nauczycieli. Dyrektor gromadzi informacje na temat pracy nauczycieli i monitoruje realizację planów rozwoju zawodowego. Nauczyciele raz w roku przedstawiają dyrektorowi samoocenę własnej pracy E.6. Sukcesy nauczycieli są doceniane, a niedociągnięcia eliminowane. Nauczyciele wyróżniający się w swojej pracy otrzymują nagrody i dodatki motywacyjne zgodnie z regulaminem nagród i regulaminem przyznawania dodatków motywacyjnych. 19

20 (regulaminy zatwierdzone na radach pedagogicznych nr5-2002/3 i /1) (Listy przyznanych nagród i dodatków motywacyjnych zaopiniowane przez związki zawodowe.) E.7. W przedszkolu przestrzegane są przepisy w zakresie awansu zawodowego nauczyciela. Wszyscy nauczyciele zostali zapoznani na radzie pedagogicznej z rozporządzeniem MENiS dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli ( r) Przedszkole ma opisane procedury związane z ubieganiem się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Dokumentacja ta została opracowana na podstawie przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzenia MENiS 20

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018

KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 KONCEPCJA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77 KRAKÓW UL. JADWIGI Z ŁOBZOWA 30 NA LATA 2014-2018 Opracowano na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z 2006r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole 50 w Warszawie PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 PIORYTETY PRACY 1 Dążenie do systematycznego poprawiania warunków lokalowych w przedszkolu, modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ SPECJALNYCH /szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna dla uczniów z różnym stopniem upośledzenia umysłowego: upośledzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU Procedura przepływu informacji obowiązująca w przedszkola Strona 1 z 5 PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty. 2. Statut przedszkola. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014-2015

na rok szkolny 2014-2015 Przedszkole nr 184 w Poznaniu na rok szkolny 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014-2015. PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy

Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy Koncepcja pracy Przedszkola 22 w Bydgoszczy I. Podstawa prawna i źródła opracowania koncepcji: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach obowiązujących aktów prawnych ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA,

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Strona 1 z 5 KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, WYCHOWAWCY, BIBLIOTEKARZA, PEDAGOGA Kryteria oceny pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, pedagoga

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź

TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH. na lata 2013-2016. Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź TRZYLETNI PROGRAM ROZWOJU PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH Fundacji Familijny Poznań oddział /Łódź na lata 2013-2016 obejmujący : rok szkolny 2013-2014 rok szkolny 2014-2015 rok szkolny 2015-2016 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SĘPÓLNIE KRAJENSKIM W roku szkolnym 2012/2013 zaplanowano i przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W TYKOCINIE

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W TYKOCINIE PRZEDSZKOLE W TYKOCINIE, UL.SZKOLNA 1, 16-080 TYKOCIN, tel. 85-718-16-45 PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W TYKOCINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7.IX.1991r. o systemie oświaty (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W KOZIENICACH Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem, każdy ma czas swój i porę. Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem: Nie wszystkie kwiaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIOŁEK W SKARSZEWACH NA LATA 2014-2019

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIOŁEK W SKARSZEWACH NA LATA 2014-2019 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ANIOŁEK W SKARSZEWACH NA LATA 2014-2019 Dobro dziecka jest naszym dobrem Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. rok szkolny 2014 / 2015

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. rok szkolny 2014 / 2015 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ rok szkolny 2014 / 2015 1 Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 4 Do Rocznego Planu Pracy 2014/2015 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I. DANE OSOBOWE 1. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar 2. Nazwa placówki: Przedszkole im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W ZEPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W ZEPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO W ZEPOLE SZKÓŁ NR 1 W DZIAŁDOWIE Regulamin działa na podstawie : 1. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.tekst jednolity (Dz. U. z 2003 Nr 118 poz. 1112)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A P R A C Y

K O N C E P C J A P R A C Y Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 /12/13Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce z dnia 04.09.2012r.w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

tel./fax (0-56) 686 34 29

tel./fax (0-56) 686 34 29 nawiązaniu do Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie ul. Słowackiego 3 tel. (0-56) 686 00 52 tel./fax (0-56) 686 34 29 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W CHEŁMNIE na lata 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIENIAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIENIAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIENIAWIE Nazwa i adres placówki Przedszkole Gminne 34-723 Sieniawa 95 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015 Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015 Formy współpracy Zebrania ogólne Sposób realizacji I. 1. Zapoznanie rodziców ze statutem, regulaminem przedszkola i zasadami przyprowadzania i odbierania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Obszar Zadania Sposób realizacji Termin Sposób dokumentowania. 7.ust.1

Lp. Obszar Zadania Sposób realizacji Termin Sposób dokumentowania. 7.ust.1 Lp. Obszar Zadania Sposób realizacji Termin Sposób dokumentowania 1. Organizacja prac związanych o ubieganie się o awans zawodowy Poznanie procedur dotyczących awansu zawodowego. 7.ust.1 Zapoznanie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dyrektora Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie dyrektora Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie dyrektora Gminnego Przedszkola w Zbuczynie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Informacje ogólne o przedszkolu: 1. Liczba dzieci: 123 2. Liczba oddziałów: 5 3.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2012 2017

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2012 2017 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2012 2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.09.168.1324);

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Przedszkola Samorządowego w Ślęzie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkola Samorządowego w Ślęzie, zasady jego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie MISJA Dobre wychowanie, rzetelna wiedza. Jesteśmy po to by dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. 2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola Nr 102 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie

KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie KONCEPCJA PRACY Przedszkola Prywatnego URWIS W Olsztynie Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 1. Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Standard Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 139 IM. NIEZAPOMINAJKA W KRAKOWIE

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 139 IM. NIEZAPOMINAJKA W KRAKOWIE KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 139 IM. NIEZAPOMINAJKA W KRAKOWIE Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w Ustawie o Systemie Oświaty i aktach wykonawczych

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Sylwia Trott nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Goleniowie PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I IMIĘ I NAZWISKO: Sylwia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Nr 88 na rok szkolny 2014 / 2015

Plan pracy Przedszkola Nr 88 na rok szkolny 2014 / 2015 Plan pracy Przedszkola Nr 88 na rok szkolny 2014 / 2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t.), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1.Podstawa prawna nadzoru pedagogicznego:

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACJI DZIECI SZEŚCIOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH

PROGRAM ADAPTACJI DZIECI SZEŚCIOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH PROGRAM ADAPTACJI DZIECI SZEŚCIOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOLUSZKACH WSTĘP Przejście i adaptacja należą do istotnych bodźców rozwojowych. Stanowią ważny przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie

Bardziej szczegółowo