Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/

12 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/2012 W związku z obowiązkiem sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w minionym roku szkolnym, wynikającym z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, poniŝej przedkładam stosowne informacje. Gmina Szczekociny zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, między innymi w zakresie edukacji publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) Gmina Szczekociny realizuje zadania oświatowe naleŝące do zadań własnych, a polegające na: 1) prowadzeniu publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 2) dotowaniu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niŝ jst. Jako organ prowadzący przedszkola i szkoły, Gmina Szczekociny zobowiązana jest do realizacji zadań, a w szczególności (art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty): 1) zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2) wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 3) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, 4) wyposaŝenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. I. Stan organizacji przedszkoli, szkół i baza lokalowa W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Szczekociny była organem prowadzącym dla 3 przedszkoli, 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów: - Przedszkola w Szczekocinach, - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, - Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, - Szkoły Podstawowej w Starzynach, - Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, - Zespołu Szkół im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach: Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, - Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rokitnie: Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje tabela nr 1, a stan przedszkoli tabela nr 2. 12

13 Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów 2011/2012 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym: I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Starzynach Szkoła Podstawowa w Goleniowach Szkoła Podstawowa w Rokitnie Razem Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie Razem Ogółem Tabela nr 2. Stan organizacji przedszkoli 2011/2012 Lp Wyszczególnienie Przedszkole w Szczekocinach Oddział przedszkolny w Starzynach Liczba oddziałów 6 1 Liczba wychowanków ogółem 140 Liczba wychowanków poniŝej 0 88 Liczba wychowanków 0 3. Przedszkole w Goleniowach Przedszkole w Rokitnie Ogółem: W roku szkolnym 2011/2012 w placówkach oświatowych istniała następująca liczba oddziałów: - Przedszkole w Szczekocinach 6 poza klasą 0 4 oddziały, klasa 0 2 oddziały - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach 12 klasa I, II, III, IV, V, VI po 2 oddziały - Gimnazjum w Szczekocinach 9 klasy I III po 3 oddziały. 13

14 Łącznie na terenie Gminy Szczekociny w minionym roku szkolnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 941 uczniów, którzy uczyli się w 59 oddziałach. W roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców, a sieć przedszkoli stwarzała moŝliwość korzystania z usług przedszkoli dzieciom w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku 2010/2011 nastąpił spadek uczniów w następujących szkołach podstawowych: - Szkoła Podstawowa Nr 1 spadek o 5 uczniów, - Szkoła Podstawowa Nr 2 spadek o 7 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Starzynach spadek o 5 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Goleniowach spadek o 4 uczniów, Dane te obrazuje wykres nr 1. Wykres nr 1. Liczba uczniów szkół podstawowych porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ / / / /2012 SP Nr 1 SP Nr 2 SP Starzyny SP Goleniowy SP Rokitno W roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku 2010/2011 nastąpiła równieŝ zmiana liczby uczniów gimnazjów w: - Gimnazjum w Szczekocinach spadek o 17 uczniów, - Gimnazjum w Goleniowach spadek o 6 uczniów, - Gimnazjum w Rokitnie spadek o 3 uczniów. Zmiany w ilości uczniów gimnazjalnych przedstawia wykres nr 2. 14

15 Wykres nr 2. Liczba uczniów gimnazjalnych porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ / / / /2012 Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie W roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku 2010/2011 nastąpiły zmiany w ilości wychowanków przedszkoli w następujących placówkach: - Przedszkole w Szczekocinach spadek o 1 wychowanka, - Przedszkole w Goleniowach wzrost o 5 wychowanków, - Przedszkole w Rokitnie wzrost o 4 wychowanków, - Oddział przedszkolny w Starzynach wzrost o 1 wychowanka. Dane te obrazuje wykres nr 3. Wykres nr 3. Stan organizacji przedszkoli porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ / / / /2012 Przedszkole w Szczekocinach Oddział przedszkolny w Starzynach Przedszkole w Goleniowach Przedszkole w Rokitnie Wykres nr 4 obrazuje ogólne zmiany liczby uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku 2010/2011: - Przedszkole w Szczekocinach spadek o 1 wychowanka, - Szkoła Podstawowa Nr 1 spadek o 5 uczniów, - Szkoła Podstawowa Nr 2 spadek o 7 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Starzynach spadek o 4 uczniów, - Gimnazjum w Szczekocinach spadek o 17 uczniów, - Zespół Szkół w Goleniowach spadek o 5 uczniów, - Zespół Szkół w Rokitnie wzrost o 1 ucznia. 15

16 Wykres nr 4. Liczba uczniów i wychowanków ogółem w placówkach porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ Przedszkole w Szczekocinach SP Nr 1 SP Nr 2 SP Starzyny Gimnazjum w Szczekocinach ZS Goleniowy ZS Rokitno 2008/ / / /2012 W roku szkolnym 2011/2012 na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej objęto wczesnym wspomaganiem rozwoju: - Przedszkole w Szczekocinach 5 dzieci, - Przedszkole w Goleniowach 1 dziecko, - Przedszkole w Rokitnie 3 dzieci. W Przedszkolu w Rokitnie był 1 uczeń z więcej niŝ jedną niepełnosprawnością, który posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W placówkach szkolnych było w sumie 10 uczniów z orzeczeniem o jednej niepełnosprawności, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: - Szkoła Podstawowa Nr 1 5 uczniów, - Gimnazjum w Szczekocinach 3 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Rokitnie 2 uczniów. Obecność w placówkach uczniów o orzeczonej niepełnosprawności spowodowała dodatkowe obowiązki dla nauczycieli. W roku szkolnym 2011/2012, w szkołach 711 uczniów uczyło się języka angielskiego jako obowiązkowego. W gimnazjach uczniowie uczyli się dwóch języków obcych, jako języków obowiązkowych języka angielskiego i języka niemieckiego (tabela nr 3 a i b). 16

17 Tabela nr 3. a) Nauczanie języka obcego, jako obowiązkowego w szkołach język angielski Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów w tym: I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Starzynach Szkoła Podstawowa w Goleniowach Szkoła Podstawowa w Rokitnie Razem Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie Razem b) Nauczanie języka obcego, jako obowiązkowego w szkołach język niemiecki Lp. Wyszczególnienie 1. Gimnazjum w Szczekocinach 2. Gimnazjum w Goleniowach 3 Gimnazjum w Rokitnie Liczba uczniów w tym: I II III Razem

18 W dziewięciu placówkach uczniowie korzystali z zajęć korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktyczno wyrównawczych. W sumie z zajęć skorzystało 249 uczniów (tabela nr 4). Tabela nr 4. Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych Rodzaje zajęć Wyszczególnienie Liczba uczniów Korekcyjno - kompensacyjne Logopedyczne Rewalidacyjne Dydaktyczno - wyrównawcze Inne o charakterze terapeutycznym 1. Przedszkole w Szczekocinach Przedszkole w Rokitnie Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Starzynach Szkoła Podstawowa w Goleniowach Szkoła Podstawowa w Rokitnie Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie Razem W roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich szkołach podstawowych i w dwóch gimnazjach były organizowane zajęcia pozalekcyjne (tabela nr 5 i wykres nr 5). 18

19 Tabela nr 5. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba kół Informatyczne Przedmiotowe Zajęcia /liczba uczniów/ liczba kółek Artystyczne Sportowe Techniczne Turystyczno - krajoznawcze Inne 1. Szkoła Podstawowa Nr /5 30/2 18/ /4 2. Szkoła Podstawowa Nr /2 71/5-30/ Szkoła Podstawowa w Starzynach /7 8/ Szkoła Podstawowa w Goleniowach / Szkoła Podstawowa w Rokitnie / / /1 6. Gimnazjum w Szczekocinach /2 70/13 15/1 100/ /9 7. Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie 7 1-7/ Razem /5 257/31 78/6 158/ /14 Wykres nr 5. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/1011 oraz 2011/ Liczba uczniów Liczba kółek 19

20 II. Baza oświatowa Gminy Szczekociny Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 6 budynkach. Stan bazy lokalowej w roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 nie uległ zmianie (tabela nr 6). Tabela nr 6. Stan bazy lokalowej w roku szkolnym 2011/2012 Pomieszczenia (ilość) Wyszczególnienie Sale lekcyjne Pracownie językowe Pracownie komput. Sale gimnast. Gabinety Świetlice Stołówki 1. Przedszkole w Szczekocinach gabinet logopedy 0 0 Razem Szkoła Podstawowa Nr profilakt. zdrowotnej, 1-pedagoga Szkoła Podstawowa Nr pedagoga Szkoła Podstawowa w Starzynach Razem Gimnazjum w Szczekocinach Razem Zespół Szkół w Goleniowach pedagoga Zespół Szkół w Rokitnie pedagoga 1 0 Razem Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach oraz Gimnazjum w Szczekocinach zlokalizowane są w jednym budynku przy ul. Senatorskiej 22. Oprócz 5 sal gimnastycznych szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno sportowe, których stan obrazuje tabela nr 7. 20

21 Tabela nr 7. Urządzenia rekreacyjno sportowe Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Rodzaj urządzenia Liczba urządzeń Boisko do siatkówki 1 Boisko do piłki noŝnej 1 Boisko do siatkówki 1 Boisko do piłki ręcznej 1 Inne urządzenia sportowe 1 3. Szkoła Podstawowa w Starzynach Boisko do piłki noŝnej 1 4. Zespół Szkół w Goleniowach Boisko do piłki noŝnej 1 5. Zespół Szkół w Rokitnie Boisko do piłki ręcznej 1 Boisko do siatkówki plaŝowej 1 Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych uznać naleŝy za dobry. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposaŝenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 2011/2012, w placówkach oświatowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i remontowe: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach: - wykonano renowację pompy c.o. w budynku szkoły, - przegląd i uzupełnienie lamp na hali sportowej, - malowanie korytarzy szkolnych, dwóch sal dydaktycznych łącznie z czyszczeniem i malowaniem ścian i parkietu, sekretariatu szkoły oraz korytarza na małą salę gimnastyczną łącznie z połoŝeniem paneli, - wykonano w ramach projektu Malarz malowanie małej sali gimnastycznej, szatni szkolnej z wejściem i wyjściem do budynku szkoły, gabinetu dyrektora, - wykonano dodatkową salę do zajęć, w której zainstalowano pomoce otrzymane z projektu pt. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny, - zakupiono pomoce dydaktyczne pozyskane z rządowego programu Radosna Szkoła, - wykonano remont chodnika przed budynkiem szkoły oraz schodów wejściowych przy chodniku, - odświeŝono elewację budynku przy głównym wejściu do szkoły, - Szkoła Podstawowa w Starzynach: - pomalowano 3 podłogi w salach lekcyjnych, - Gimnazjum w Szczekocinach: - wyremontowano 3 sale lekcyjne (odnowienie parkietu), - Zespół Szkół w Rokitnie: - pomalowano podłogi w salach i innych pomieszczeniach szkolnych. Szkoły wyposaŝone są w urządzenia specjalistyczne, sekretariaty placówek posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie przedszkola i szkoły posiadają moŝliwość korzystania z Internetu oraz na bieŝąco wyposaŝane są w nowoczesne pomoce dydaktyczne (tabela nr 8). 21

22 Tabela nr 8. Stan wyposaŝenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne Ilość Wyszczególnienie Komputery do uŝytku uczniów Projektory multimed. Magnetofon Rzutniki pisma / przeźroczy Kamery video Odtw. DVD / VHS Ksero Woluminy Telewizor Tablice interaktyw ne 1. Przedszkole / Razem / Szkoła Podstawowa Nr /1-0/ Szkoła Podstawowa Nr / Szkoła Podstawowa Starzyny / Razem: /1-2/ Gimnazjum w Szczekocinach /0 1 2/ Razem /0 1 2/ Zespół Szkół w Goleniowach /1-1/ Zespół Szkół w Rokitnie / Razem /1 1 2/ Ogółem /2 2 7/

23 III. Kadra i system doskonalenia zawodowego Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje tabela nr 9 oraz wykres nr 6. Tabela nr 9. Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2011/2012 Wyszczególnienie Ilość etatów pedagogicznych Liczba zatrudnionych nauczycieli ogółem 1. Przedszkole w Szczekocinach 10, Szkoła Podstawowa Nr 1 21, Szkoła Podstawowa Nr 2 11, Szkoła Podstawowa w Starzynach 6, Gimnazjum w Szczekocinach 26, Zespół Szkół w Goleniowach 17, Zespół Szkół w Rokitnie 20,35 25 Razem 114, Wykres nr 6. Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ Przedszkole w Szczekocinach SP Nr 1 SP Nr 2 SP w Starzynach Gimnazjum w Szczekocinach ZS w Goleniowach ZS w Rokitnie 2008/ / / /

24 Poziom zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach i szkołach wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych. W roku szkolnym 2011/2012, dwóch nauczycieli podjęło lub kontynuowało kształcenie na uczelniach wyŝszych. Specjalności (kierunki), na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela nr 10. Tabela nr 10. Nauczyciele uczący /doskonalący się/ poprzez naukę na uczelniach wyŝszych Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Bibliotekoznawstwo Kurs 1 ZS Rokitno 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe 1 SP w Starzynach Razem 2 System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, Ŝe większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych działań jest niewątpliwie dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki wachlarz form i metod pracy nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. W roku szkolnym 2011/2012 kolejni nauczyciele uzyskali nowe stopnie awansu zawodowego dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego: - Przedszkole w Szczekocinach - stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał 1 nauczyciel, 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, - Gimnazjum - stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał 1 nauczyciel. 24

25 IV. Poziom nauczania Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zaleŝą od zdolności i aspiracji uczniów, ale takŝe od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów moŝe przybierać róŝne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 3 kwietnia 2012 roku, po raz jedenasty odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. Podstawę prawną jego przeprowadzania stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). Celem sprawdzianu było zbadanie, w jakim stopniu uczniowie klas szóstych szkół podstawowych opanowali umiejętności opisane w formie standardów wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu badano umiejętności z następujących obszarów: - czytanie, - pisanie, - rozumowanie, - korzystanie z informacji, - wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 wskazuje, Ŝe uczniowie szkół podstawowych dobrze radzą sobie z umiejętnością korzystania z informacji, pisania, dobre okazały się równieŝ wyniki z umiejętności radzenia sobie z umiejętnością czytania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce (wykres nr 7). Wykres nr 7. Wskaźniki łatwości w poszczególnych obszarach umiejętności ,46 3,95 2,96 4,22 3, czytanie pisanie rozumow anie korzystanie z informacji w ykorzystyw anie w iedzy w praktyce Najlepsze wyniki ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach oraz ze Szkoły Podstawowej w Goleniowach (tabela nr 11, wykres nr 8 i 9). 25

26 Tabela nr 11. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, w roku szkolnym 2011/2012 Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 AB A Szkoła Podstawowa Nr 2 AB Szkoła Podstawowa w Starzynach AB Szkoła Podstawowa w Goleniowach AB Szkoła Podstawowa w Rokitnie AB *Arkusze: AB1 standardowy w wersji A,B A8 dla uczniów z trudnościami w uczeniu się Wykres nr 8. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej rok szkolny 2011/ ,55 31 S.P. Nr 1 w Szczekocinach 22,82 S.P. Nr 2 w Szczekocinach 18,25 22,86 22 S.P. Starzyny S.P. Goleniowy S.P. Rokitno AB1 arkusz standardowy w wersji A,B A8 arkusz dla uczniów z trudnościami w uczeniu się Wykres nr 9. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/

27 ,12 22,71 20,66 23,55 24,26 21,65 20, ,82 22,73 21,25 18,25 24,3 23,22 22,86 21,65 17,05 20, S.P. Nr 1 w Szczekocinach S.P. Nr 2 w Szczekocinach S.P. Starzyny S.P. Goleniowy S.P. Rokitno 2008/ / / /2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i zasadami w nim określonymi, w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2012 r., po raz jedenasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów. Egzamin gimnazjalny składał się, tak jak dotychczas, z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowoŝytnego, lecz kaŝda z nich miała inną strukturę i była przeprowadzana w dwóch etapach. W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania znajdowały się w dwóch odrębnych arkuszach, które uczniowie wypełniali jednego dnia, ale w róŝnym czasie. Zadania z języka polskiego miały formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie zamkniętą. Część matematyczno-przyrodnicza obejmowała etap z zakresu matematyki oraz etap z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki miały formę zamkniętą i otwartą, a zadania z przedmiotów przyrodniczych formę tylko zamkniętą. Część egzaminu z języka obcego nowoŝytnego, począwszy od roku szkolnego 2011/2012 jest zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym miał obowiązek przystąpić kaŝdy uczeń, natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mieli obowiązek przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli przystąpić takŝe pozostali zdający, jeśli zechcieli sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, rozwiązywali zadania z tego samego języka obcego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyraŝane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, języka obcego nowoŝytnego na poziomie podstawowym, języka obcego nowoŝytnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 27

28 Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Historia i WOS, otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół w Goleniowach oraz z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 12 i wykres nr 10). Tabela nr 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Historia i WOS Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.-Maks. Śr. uczniów wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 62 % 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 65 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 40 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B Wykres nr 10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Historia i WOS Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Język polski, otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół w Goleniowach oraz z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 13 i wykres nr 11). Tabela nr 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Język polski Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.-Maks. Śr. uczniów wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 68 % 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 75 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 42 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B 28

29 Wykres nr 11. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012-część humanistyczna: Język polski Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Wykres nr 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ ,49 31,8 22, ,21 32,18 21, , ,17 21,69 Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie / / / /2012 część humanistycza: Historia i WOS 2011/2012 część humanistyczna: Język polski Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część matematyczno przyrodnicza: przyroda otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 14, wykres nr 13). Tabela nr 14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: przyroda Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 52 % 29

30 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 47 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 38 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B Wykres nr 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: przyroda Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część matematyczno przyrodnicza: matematyka, otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Goleniowach (tabela nr 15, wykres nr 14). Tabela nr 15. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: matematyka Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 48 % 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 56 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 29 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B Wykres nr 14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: matematyka 30

31 Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniow ach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Wykres nr 15. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011oraz 2011/ ,2 22,0321, ,43 27,73 20, ,09 20,4822, Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie 2008/ / / /2012 część matematyczno-przyrodnicza: przyroda 2011/2012 część matematyczno-przyrodnicza: matematyka Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy z języka angielskiego otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 16 i wykres nr 16). Tabela nr 16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język angielski Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach A1 / I % 62 % 2 Gimnazjum w Goleniowach A1 / I % 58 % 3 Gimnazjum w Rokitnie A1 / I % 39 % *A1- ark. standardowy I - sesja kwietniowa 31

32 Wykres nr 16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język angielski Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach 39 Gimnazjum w Rokitnie A1-ark. standardowy I-sesja kwietniowa Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom rozszerzony z języka angielskiego otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 17 i wykres nr 17). Tabela nr 17. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom rozszerzony język angielski Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach A1 / I % 43 % 2 Gimnazjum w Goleniowach A1 / I % 37 % 3 Gimnazjum w Rokitnie A1 / I % 16 % *A1- ark. standardowy I - sesja kwietniowa Wykres nr 17. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom rozszerzony język angielski Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie A1-ark. standardowy I-sesja kwietniowa 32

33 Z części językowej poziom podstawowy z języka niemieckiego egzamin gimnazjalny zdawał 1 uczeń z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 18 i wykres nr 18). Tabela nr 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język niemiecki Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba uczniów Min.- Maks. Śr. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach A1 / I % 100 % 2 Gimnazjum w Goleniowach A1 / I Gimnazjum w Rokitnie A1 / I *A1- ark. standardowy I - sesja kwietniowa Wykres nr 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język niemiecki Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie A1-ark. standardowy I - sesja kwietniowa Wykres nr 19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część językowa porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/

34 ,7 28,38 24,29 23,73 23,03 22,23 27, , Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie / / / /2012 j.angielski poziom podstawowy 2011/2012 j.angielski poziom rozszerzony 2011/2012 j.niemiecki poziom podstawowy V. Sukcesy uczniów 34

35 Rok szkolny 2011/2012 był kolejnym rokiem, w którym uczniowie osiągali znaczące sukcesy w róŝnych dziecinach Ŝycia szkolnego. Uczniowie uczestniczyli w organizowanych przez Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych, te osiągnięcia uczniów przedstawia tabela nr 19. Tabela nr 19. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty Nazwa konkursu Język polski z elementami historii Matematyczny z elementami przyrody Imię i nazwisko ucznia Adrianna Maślińska Anna Domańska Julia Wiekiera Osiągnięcia Osiągnięte miejsce Szkoły podstawowe: Finalistka Etapu Rejonowego Laureatka szczebla wojewódzkiego Finalistka Etapu Rejonowego Szkoła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczekocinach Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach Humanistyczny Aleksandra Sołtysik Udział w etapie rejonowym Gimnazja: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rokitnie Język polski Aleksandra Haras Laureatka Gimnazjum w Goleniowach Fizyka i astronomia Marta Frejowska Finalistka Gimnazjum w Szczekocinach Historia Monika Gryz Laureatka Gimnazjum w Szczekocinach Chemia Jakub Niemczuk Laureat Gimnazjum w Szczekocinach Monika Gryz Finalistka Gimnazjum w Szczekocinach Geografia Aleksandra Haras Laureatka Gimnazjum w Szczekocinach Matematyka Michał Otczyk Finalista Gimnazjum w Zespole Szkół w Goleniowach Uczniowie brali udział w konkursach, przeglądach, turniejach, w których osiągnęli wysokie wyniki. WaŜniejsze osiągnięcia uczniów przedstawia tabela nr