Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/

12 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/2012 W związku z obowiązkiem sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w minionym roku szkolnym, wynikającym z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, poniŝej przedkładam stosowne informacje. Gmina Szczekociny zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, między innymi w zakresie edukacji publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) Gmina Szczekociny realizuje zadania oświatowe naleŝące do zadań własnych, a polegające na: 1) prowadzeniu publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 2) dotowaniu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niŝ jst. Jako organ prowadzący przedszkola i szkoły, Gmina Szczekociny zobowiązana jest do realizacji zadań, a w szczególności (art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty): 1) zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2) wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 3) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, 4) wyposaŝenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. I. Stan organizacji przedszkoli, szkół i baza lokalowa W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Szczekociny była organem prowadzącym dla 3 przedszkoli, 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów: - Przedszkola w Szczekocinach, - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, - Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, - Szkoły Podstawowej w Starzynach, - Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, - Zespołu Szkół im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach: Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, - Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rokitnie: Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje tabela nr 1, a stan przedszkoli tabela nr 2. 12

13 Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów 2011/2012 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym: I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Starzynach Szkoła Podstawowa w Goleniowach Szkoła Podstawowa w Rokitnie Razem Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie Razem Ogółem Tabela nr 2. Stan organizacji przedszkoli 2011/2012 Lp Wyszczególnienie Przedszkole w Szczekocinach Oddział przedszkolny w Starzynach Liczba oddziałów 6 1 Liczba wychowanków ogółem 140 Liczba wychowanków poniŝej 0 88 Liczba wychowanków 0 3. Przedszkole w Goleniowach Przedszkole w Rokitnie Ogółem: W roku szkolnym 2011/2012 w placówkach oświatowych istniała następująca liczba oddziałów: - Przedszkole w Szczekocinach 6 poza klasą 0 4 oddziały, klasa 0 2 oddziały - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach 12 klasa I, II, III, IV, V, VI po 2 oddziały - Gimnazjum w Szczekocinach 9 klasy I III po 3 oddziały. 13

14 Łącznie na terenie Gminy Szczekociny w minionym roku szkolnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 941 uczniów, którzy uczyli się w 59 oddziałach. W roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców, a sieć przedszkoli stwarzała moŝliwość korzystania z usług przedszkoli dzieciom w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku 2010/2011 nastąpił spadek uczniów w następujących szkołach podstawowych: - Szkoła Podstawowa Nr 1 spadek o 5 uczniów, - Szkoła Podstawowa Nr 2 spadek o 7 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Starzynach spadek o 5 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Goleniowach spadek o 4 uczniów, Dane te obrazuje wykres nr 1. Wykres nr 1. Liczba uczniów szkół podstawowych porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ / / / /2012 SP Nr 1 SP Nr 2 SP Starzyny SP Goleniowy SP Rokitno W roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku 2010/2011 nastąpiła równieŝ zmiana liczby uczniów gimnazjów w: - Gimnazjum w Szczekocinach spadek o 17 uczniów, - Gimnazjum w Goleniowach spadek o 6 uczniów, - Gimnazjum w Rokitnie spadek o 3 uczniów. Zmiany w ilości uczniów gimnazjalnych przedstawia wykres nr 2. 14

15 Wykres nr 2. Liczba uczniów gimnazjalnych porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ / / / /2012 Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie W roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku 2010/2011 nastąpiły zmiany w ilości wychowanków przedszkoli w następujących placówkach: - Przedszkole w Szczekocinach spadek o 1 wychowanka, - Przedszkole w Goleniowach wzrost o 5 wychowanków, - Przedszkole w Rokitnie wzrost o 4 wychowanków, - Oddział przedszkolny w Starzynach wzrost o 1 wychowanka. Dane te obrazuje wykres nr 3. Wykres nr 3. Stan organizacji przedszkoli porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ / / / /2012 Przedszkole w Szczekocinach Oddział przedszkolny w Starzynach Przedszkole w Goleniowach Przedszkole w Rokitnie Wykres nr 4 obrazuje ogólne zmiany liczby uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku 2010/2011: - Przedszkole w Szczekocinach spadek o 1 wychowanka, - Szkoła Podstawowa Nr 1 spadek o 5 uczniów, - Szkoła Podstawowa Nr 2 spadek o 7 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Starzynach spadek o 4 uczniów, - Gimnazjum w Szczekocinach spadek o 17 uczniów, - Zespół Szkół w Goleniowach spadek o 5 uczniów, - Zespół Szkół w Rokitnie wzrost o 1 ucznia. 15

16 Wykres nr 4. Liczba uczniów i wychowanków ogółem w placówkach porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ Przedszkole w Szczekocinach SP Nr 1 SP Nr 2 SP Starzyny Gimnazjum w Szczekocinach ZS Goleniowy ZS Rokitno 2008/ / / /2012 W roku szkolnym 2011/2012 na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej objęto wczesnym wspomaganiem rozwoju: - Przedszkole w Szczekocinach 5 dzieci, - Przedszkole w Goleniowach 1 dziecko, - Przedszkole w Rokitnie 3 dzieci. W Przedszkolu w Rokitnie był 1 uczeń z więcej niŝ jedną niepełnosprawnością, który posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W placówkach szkolnych było w sumie 10 uczniów z orzeczeniem o jednej niepełnosprawności, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: - Szkoła Podstawowa Nr 1 5 uczniów, - Gimnazjum w Szczekocinach 3 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Rokitnie 2 uczniów. Obecność w placówkach uczniów o orzeczonej niepełnosprawności spowodowała dodatkowe obowiązki dla nauczycieli. W roku szkolnym 2011/2012, w szkołach 711 uczniów uczyło się języka angielskiego jako obowiązkowego. W gimnazjach uczniowie uczyli się dwóch języków obcych, jako języków obowiązkowych języka angielskiego i języka niemieckiego (tabela nr 3 a i b). 16

17 Tabela nr 3. a) Nauczanie języka obcego, jako obowiązkowego w szkołach język angielski Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów w tym: I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Starzynach Szkoła Podstawowa w Goleniowach Szkoła Podstawowa w Rokitnie Razem Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie Razem b) Nauczanie języka obcego, jako obowiązkowego w szkołach język niemiecki Lp. Wyszczególnienie 1. Gimnazjum w Szczekocinach 2. Gimnazjum w Goleniowach 3 Gimnazjum w Rokitnie Liczba uczniów w tym: I II III Razem

18 W dziewięciu placówkach uczniowie korzystali z zajęć korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktyczno wyrównawczych. W sumie z zajęć skorzystało 249 uczniów (tabela nr 4). Tabela nr 4. Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych Rodzaje zajęć Wyszczególnienie Liczba uczniów Korekcyjno - kompensacyjne Logopedyczne Rewalidacyjne Dydaktyczno - wyrównawcze Inne o charakterze terapeutycznym 1. Przedszkole w Szczekocinach Przedszkole w Rokitnie Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Starzynach Szkoła Podstawowa w Goleniowach Szkoła Podstawowa w Rokitnie Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie Razem W roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich szkołach podstawowych i w dwóch gimnazjach były organizowane zajęcia pozalekcyjne (tabela nr 5 i wykres nr 5). 18

19 Tabela nr 5. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba kół Informatyczne Przedmiotowe Zajęcia /liczba uczniów/ liczba kółek Artystyczne Sportowe Techniczne Turystyczno - krajoznawcze Inne 1. Szkoła Podstawowa Nr /5 30/2 18/ /4 2. Szkoła Podstawowa Nr /2 71/5-30/ Szkoła Podstawowa w Starzynach /7 8/ Szkoła Podstawowa w Goleniowach / Szkoła Podstawowa w Rokitnie / / /1 6. Gimnazjum w Szczekocinach /2 70/13 15/1 100/ /9 7. Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie 7 1-7/ Razem /5 257/31 78/6 158/ /14 Wykres nr 5. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/1011 oraz 2011/ Liczba uczniów Liczba kółek 19

20 II. Baza oświatowa Gminy Szczekociny Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 6 budynkach. Stan bazy lokalowej w roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 nie uległ zmianie (tabela nr 6). Tabela nr 6. Stan bazy lokalowej w roku szkolnym 2011/2012 Pomieszczenia (ilość) Wyszczególnienie Sale lekcyjne Pracownie językowe Pracownie komput. Sale gimnast. Gabinety Świetlice Stołówki 1. Przedszkole w Szczekocinach gabinet logopedy 0 0 Razem Szkoła Podstawowa Nr profilakt. zdrowotnej, 1-pedagoga Szkoła Podstawowa Nr pedagoga Szkoła Podstawowa w Starzynach Razem Gimnazjum w Szczekocinach Razem Zespół Szkół w Goleniowach pedagoga Zespół Szkół w Rokitnie pedagoga 1 0 Razem Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach oraz Gimnazjum w Szczekocinach zlokalizowane są w jednym budynku przy ul. Senatorskiej 22. Oprócz 5 sal gimnastycznych szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno sportowe, których stan obrazuje tabela nr 7. 20

21 Tabela nr 7. Urządzenia rekreacyjno sportowe Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Rodzaj urządzenia Liczba urządzeń Boisko do siatkówki 1 Boisko do piłki noŝnej 1 Boisko do siatkówki 1 Boisko do piłki ręcznej 1 Inne urządzenia sportowe 1 3. Szkoła Podstawowa w Starzynach Boisko do piłki noŝnej 1 4. Zespół Szkół w Goleniowach Boisko do piłki noŝnej 1 5. Zespół Szkół w Rokitnie Boisko do piłki ręcznej 1 Boisko do siatkówki plaŝowej 1 Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych uznać naleŝy za dobry. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposaŝenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 2011/2012, w placówkach oświatowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i remontowe: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach: - wykonano renowację pompy c.o. w budynku szkoły, - przegląd i uzupełnienie lamp na hali sportowej, - malowanie korytarzy szkolnych, dwóch sal dydaktycznych łącznie z czyszczeniem i malowaniem ścian i parkietu, sekretariatu szkoły oraz korytarza na małą salę gimnastyczną łącznie z połoŝeniem paneli, - wykonano w ramach projektu Malarz malowanie małej sali gimnastycznej, szatni szkolnej z wejściem i wyjściem do budynku szkoły, gabinetu dyrektora, - wykonano dodatkową salę do zajęć, w której zainstalowano pomoce otrzymane z projektu pt. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny, - zakupiono pomoce dydaktyczne pozyskane z rządowego programu Radosna Szkoła, - wykonano remont chodnika przed budynkiem szkoły oraz schodów wejściowych przy chodniku, - odświeŝono elewację budynku przy głównym wejściu do szkoły, - Szkoła Podstawowa w Starzynach: - pomalowano 3 podłogi w salach lekcyjnych, - Gimnazjum w Szczekocinach: - wyremontowano 3 sale lekcyjne (odnowienie parkietu), - Zespół Szkół w Rokitnie: - pomalowano podłogi w salach i innych pomieszczeniach szkolnych. Szkoły wyposaŝone są w urządzenia specjalistyczne, sekretariaty placówek posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie przedszkola i szkoły posiadają moŝliwość korzystania z Internetu oraz na bieŝąco wyposaŝane są w nowoczesne pomoce dydaktyczne (tabela nr 8). 21

22 Tabela nr 8. Stan wyposaŝenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne Ilość Wyszczególnienie Komputery do uŝytku uczniów Projektory multimed. Magnetofon Rzutniki pisma / przeźroczy Kamery video Odtw. DVD / VHS Ksero Woluminy Telewizor Tablice interaktyw ne 1. Przedszkole / Razem / Szkoła Podstawowa Nr /1-0/ Szkoła Podstawowa Nr / Szkoła Podstawowa Starzyny / Razem: /1-2/ Gimnazjum w Szczekocinach /0 1 2/ Razem /0 1 2/ Zespół Szkół w Goleniowach /1-1/ Zespół Szkół w Rokitnie / Razem /1 1 2/ Ogółem /2 2 7/

23 III. Kadra i system doskonalenia zawodowego Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje tabela nr 9 oraz wykres nr 6. Tabela nr 9. Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2011/2012 Wyszczególnienie Ilość etatów pedagogicznych Liczba zatrudnionych nauczycieli ogółem 1. Przedszkole w Szczekocinach 10, Szkoła Podstawowa Nr 1 21, Szkoła Podstawowa Nr 2 11, Szkoła Podstawowa w Starzynach 6, Gimnazjum w Szczekocinach 26, Zespół Szkół w Goleniowach 17, Zespół Szkół w Rokitnie 20,35 25 Razem 114, Wykres nr 6. Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ Przedszkole w Szczekocinach SP Nr 1 SP Nr 2 SP w Starzynach Gimnazjum w Szczekocinach ZS w Goleniowach ZS w Rokitnie 2008/ / / /

24 Poziom zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach i szkołach wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych. W roku szkolnym 2011/2012, dwóch nauczycieli podjęło lub kontynuowało kształcenie na uczelniach wyŝszych. Specjalności (kierunki), na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela nr 10. Tabela nr 10. Nauczyciele uczący /doskonalący się/ poprzez naukę na uczelniach wyŝszych Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Bibliotekoznawstwo Kurs 1 ZS Rokitno 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe 1 SP w Starzynach Razem 2 System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, Ŝe większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych działań jest niewątpliwie dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki wachlarz form i metod pracy nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. W roku szkolnym 2011/2012 kolejni nauczyciele uzyskali nowe stopnie awansu zawodowego dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego: - Przedszkole w Szczekocinach - stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał 1 nauczyciel, 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, - Gimnazjum - stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał 1 nauczyciel. 24

25 IV. Poziom nauczania Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zaleŝą od zdolności i aspiracji uczniów, ale takŝe od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów moŝe przybierać róŝne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 3 kwietnia 2012 roku, po raz jedenasty odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. Podstawę prawną jego przeprowadzania stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). Celem sprawdzianu było zbadanie, w jakim stopniu uczniowie klas szóstych szkół podstawowych opanowali umiejętności opisane w formie standardów wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu badano umiejętności z następujących obszarów: - czytanie, - pisanie, - rozumowanie, - korzystanie z informacji, - wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 wskazuje, Ŝe uczniowie szkół podstawowych dobrze radzą sobie z umiejętnością korzystania z informacji, pisania, dobre okazały się równieŝ wyniki z umiejętności radzenia sobie z umiejętnością czytania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce (wykres nr 7). Wykres nr 7. Wskaźniki łatwości w poszczególnych obszarach umiejętności ,46 3,95 2,96 4,22 3, czytanie pisanie rozumow anie korzystanie z informacji w ykorzystyw anie w iedzy w praktyce Najlepsze wyniki ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach oraz ze Szkoły Podstawowej w Goleniowach (tabela nr 11, wykres nr 8 i 9). 25

26 Tabela nr 11. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, w roku szkolnym 2011/2012 Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 AB A Szkoła Podstawowa Nr 2 AB Szkoła Podstawowa w Starzynach AB Szkoła Podstawowa w Goleniowach AB Szkoła Podstawowa w Rokitnie AB *Arkusze: AB1 standardowy w wersji A,B A8 dla uczniów z trudnościami w uczeniu się Wykres nr 8. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej rok szkolny 2011/ ,55 31 S.P. Nr 1 w Szczekocinach 22,82 S.P. Nr 2 w Szczekocinach 18,25 22,86 22 S.P. Starzyny S.P. Goleniowy S.P. Rokitno AB1 arkusz standardowy w wersji A,B A8 arkusz dla uczniów z trudnościami w uczeniu się Wykres nr 9. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/

27 ,12 22,71 20,66 23,55 24,26 21,65 20, ,82 22,73 21,25 18,25 24,3 23,22 22,86 21,65 17,05 20, S.P. Nr 1 w Szczekocinach S.P. Nr 2 w Szczekocinach S.P. Starzyny S.P. Goleniowy S.P. Rokitno 2008/ / / /2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i zasadami w nim określonymi, w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2012 r., po raz jedenasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów. Egzamin gimnazjalny składał się, tak jak dotychczas, z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowoŝytnego, lecz kaŝda z nich miała inną strukturę i była przeprowadzana w dwóch etapach. W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania znajdowały się w dwóch odrębnych arkuszach, które uczniowie wypełniali jednego dnia, ale w róŝnym czasie. Zadania z języka polskiego miały formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie zamkniętą. Część matematyczno-przyrodnicza obejmowała etap z zakresu matematyki oraz etap z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki miały formę zamkniętą i otwartą, a zadania z przedmiotów przyrodniczych formę tylko zamkniętą. Część egzaminu z języka obcego nowoŝytnego, począwszy od roku szkolnego 2011/2012 jest zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym miał obowiązek przystąpić kaŝdy uczeń, natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mieli obowiązek przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli przystąpić takŝe pozostali zdający, jeśli zechcieli sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, rozwiązywali zadania z tego samego języka obcego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyraŝane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, języka obcego nowoŝytnego na poziomie podstawowym, języka obcego nowoŝytnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 27

28 Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Historia i WOS, otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół w Goleniowach oraz z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 12 i wykres nr 10). Tabela nr 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Historia i WOS Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.-Maks. Śr. uczniów wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 62 % 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 65 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 40 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B Wykres nr 10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Historia i WOS Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Język polski, otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół w Goleniowach oraz z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 13 i wykres nr 11). Tabela nr 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Język polski Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.-Maks. Śr. uczniów wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 68 % 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 75 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 42 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B 28

29 Wykres nr 11. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012-część humanistyczna: Język polski Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Wykres nr 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ ,49 31,8 22, ,21 32,18 21, , ,17 21,69 Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie / / / /2012 część humanistycza: Historia i WOS 2011/2012 część humanistyczna: Język polski Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część matematyczno przyrodnicza: przyroda otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 14, wykres nr 13). Tabela nr 14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: przyroda Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 52 % 29

30 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 47 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 38 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B Wykres nr 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: przyroda Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część matematyczno przyrodnicza: matematyka, otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Goleniowach (tabela nr 15, wykres nr 14). Tabela nr 15. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: matematyka Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 48 % 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 56 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 29 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B Wykres nr 14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: matematyka 30

31 Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniow ach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Wykres nr 15. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011oraz 2011/ ,2 22,0321, ,43 27,73 20, ,09 20,4822, Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie 2008/ / / /2012 część matematyczno-przyrodnicza: przyroda 2011/2012 część matematyczno-przyrodnicza: matematyka Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy z języka angielskiego otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 16 i wykres nr 16). Tabela nr 16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język angielski Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach A1 / I % 62 % 2 Gimnazjum w Goleniowach A1 / I % 58 % 3 Gimnazjum w Rokitnie A1 / I % 39 % *A1- ark. standardowy I - sesja kwietniowa 31

32 Wykres nr 16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język angielski Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach 39 Gimnazjum w Rokitnie A1-ark. standardowy I-sesja kwietniowa Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom rozszerzony z języka angielskiego otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 17 i wykres nr 17). Tabela nr 17. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom rozszerzony język angielski Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach A1 / I % 43 % 2 Gimnazjum w Goleniowach A1 / I % 37 % 3 Gimnazjum w Rokitnie A1 / I % 16 % *A1- ark. standardowy I - sesja kwietniowa Wykres nr 17. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom rozszerzony język angielski Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie A1-ark. standardowy I-sesja kwietniowa 32

33 Z części językowej poziom podstawowy z języka niemieckiego egzamin gimnazjalny zdawał 1 uczeń z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 18 i wykres nr 18). Tabela nr 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język niemiecki Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba uczniów Min.- Maks. Śr. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach A1 / I % 100 % 2 Gimnazjum w Goleniowach A1 / I Gimnazjum w Rokitnie A1 / I *A1- ark. standardowy I - sesja kwietniowa Wykres nr 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język niemiecki Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie A1-ark. standardowy I - sesja kwietniowa Wykres nr 19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część językowa porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/

34 ,7 28,38 24,29 23,73 23,03 22,23 27, , Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie / / / /2012 j.angielski poziom podstawowy 2011/2012 j.angielski poziom rozszerzony 2011/2012 j.niemiecki poziom podstawowy V. Sukcesy uczniów 34

35 Rok szkolny 2011/2012 był kolejnym rokiem, w którym uczniowie osiągali znaczące sukcesy w róŝnych dziecinach Ŝycia szkolnego. Uczniowie uczestniczyli w organizowanych przez Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych, te osiągnięcia uczniów przedstawia tabela nr 19. Tabela nr 19. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty Nazwa konkursu Język polski z elementami historii Matematyczny z elementami przyrody Imię i nazwisko ucznia Adrianna Maślińska Anna Domańska Julia Wiekiera Osiągnięcia Osiągnięte miejsce Szkoły podstawowe: Finalistka Etapu Rejonowego Laureatka szczebla wojewódzkiego Finalistka Etapu Rejonowego Szkoła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczekocinach Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach Humanistyczny Aleksandra Sołtysik Udział w etapie rejonowym Gimnazja: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rokitnie Język polski Aleksandra Haras Laureatka Gimnazjum w Goleniowach Fizyka i astronomia Marta Frejowska Finalistka Gimnazjum w Szczekocinach Historia Monika Gryz Laureatka Gimnazjum w Szczekocinach Chemia Jakub Niemczuk Laureat Gimnazjum w Szczekocinach Monika Gryz Finalistka Gimnazjum w Szczekocinach Geografia Aleksandra Haras Laureatka Gimnazjum w Szczekocinach Matematyka Michał Otczyk Finalista Gimnazjum w Zespole Szkół w Goleniowach Uczniowie brali udział w konkursach, przeglądach, turniejach, w których osiągnęli wysokie wyniki. WaŜniejsze osiągnięcia uczniów przedstawia tabela nr

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Harmonogram działań profilaktycznych w r. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PLAN KONCEPCJI SZKOŁY

PLAN KONCEPCJI SZKOŁY PLAN KONCEPCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Helenów Drugi - Święciec na rok szkolny 2016 /2017 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji I. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie L.p. Obszar pracy Zadania Sposób realizacji Termin 1. ZADANIA OGÓLNO- WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE WIĘCBORK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Na podstawie art. 5a. ust. 4 ustawy w dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Burmistrz Więcborka, w terminie

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na rok szkolny 2015/2016 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Rada klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum w Teresinie wchodzą : matematyki, fizyki, chemii, biologii,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Dla rodziców - informacje ogólne KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Dla rodziców - informacje ogólne KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Dla rodziców - informacje ogólne KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 1. ROK SZKOLNY FERIE ZIMOWE, WIOSENNE, DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I półrocze 01. 09. 2016 r. 22.01.2017 r. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzony do realizacji 15 września 2014 roku LP. CELE/ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POPRAWA

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r. I N F O R M A C J A o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY STARA KORNICA, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011 wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2009/2010 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 ZS2.SP 13.410. 9.2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 Zespół redakcyjny: Agata Durej Małgorzata Siry Renata Dybska Katarzyna Zemmel Program Rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy I. Wychowanie 1. Organizacja uroczystości szkolnych:, wg kalendarza do

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALN A TERMIN REALIZACJI I. Pogłębianie wiedzy 1. Organizowanie konkursów uczniów oraz rozwój przedmiotowych i ich zainteresowań i artystycznych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Efektywne zarządzanie szkołą 1. Dokonanie zmian w statucie (ocenianie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych w I LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan działań wychowawczych w I LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan działań wychowawczych w I LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan został opracowany w oparciu o Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły oraz Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych. w roku szkolnym 2016/2017

Przydział czynności dodatkowych. w roku szkolnym 2016/2017 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheta - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - jasełka - udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego stylu życia. Cel szczegółowy Zadania Formy Realizatorzy Termin 1. Uczniowie odżywiają się zdrowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Grodzisku Mazowieckim Rok szkolny 2011/2012 Program profilaktyki obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU I DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA FILCKA W ŚWIERCZYNKACH BUDŻET SZKOŁY Całkowity plan budżetowy na rok 2015 wynosił 1 439 136,70 zł Wydano 1 279 477,71

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

b) historia i wos VI 2017 K. Opas c) matematycznej II,III A. Dąbska, A. Tomaszewska

b) historia i wos VI 2017 K. Opas c) matematycznej II,III A. Dąbska, A. Tomaszewska PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE NA ROK SZKOLNY 2016/207 II. PLAN KONTROLI MONITORING I. 1. Harmonogram badania efektów kształcenia Lp. Zadanie Termin Odpowiedzialni 1

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3 Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu Na lata: 2011 2014 Program został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.10.2011r. w porozumieniu z Radą

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok 2012/13 I. PODSTAWY PRAWNE PLANU Art. 35 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2016/2017 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 14 września 2016 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DWIKOZACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DWIKOZACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W DWIKOZACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Priorytet matematyczno przyrodniczego na r. szk. 2017/18: Indywidualizacja nauczania, stosowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Głębokiem na rok 2017

Plan pracy Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Głębokiem na rok 2017 Plan pracy Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej w Głębokiem na rok 2017 Zadania i cele Tematyka Środki realizacji Odpow. Terminy/Uwagi I. Zorganizowanie pracy świetlicy. 1. Opracowanie planu działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 Miesiąc Termin Zadanie Odpowiedzialni wrzesień 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. S. Kolańczyk

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Terminy Diagnozowanie poziomu zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów w szkole i poza nią 1. Ankiety

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH. Rok szkolny 2016/2017 KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W STARYCH KOBIAŁKACH Rok szkolny 2016/2017 Przedstawiona poniżej Koncepcja Rozwoju Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach jest efektem pracy zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo