Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/

12 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2011/2012 W związku z obowiązkiem sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w minionym roku szkolnym, wynikającym z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, poniŝej przedkładam stosowne informacje. Gmina Szczekociny zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odpowiada za zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, między innymi w zakresie edukacji publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.) Gmina Szczekociny realizuje zadania oświatowe naleŝące do zadań własnych, a polegające na: 1) prowadzeniu publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 2) dotowaniu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niŝ jst. Jako organ prowadzący przedszkola i szkoły, Gmina Szczekociny zobowiązana jest do realizacji zadań, a w szczególności (art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty): 1) zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2) wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 3) zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, 4) wyposaŝenia szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. I. Stan organizacji przedszkoli, szkół i baza lokalowa W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Szczekociny była organem prowadzącym dla 3 przedszkoli, 5 szkół podstawowych i 3 gimnazjów: - Przedszkola w Szczekocinach, - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, - Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, - Szkoły Podstawowej w Starzynach, - Gimnazjum im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Szczekocinach, - Zespołu Szkół im. Wespazjana Kochowskiego w Goleniowach: Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, - Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rokitnie: Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje tabela nr 1, a stan przedszkoli tabela nr 2. 12

13 Tabela nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów 2011/2012 Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów w tym: I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Starzynach Szkoła Podstawowa w Goleniowach Szkoła Podstawowa w Rokitnie Razem Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie Razem Ogółem Tabela nr 2. Stan organizacji przedszkoli 2011/2012 Lp Wyszczególnienie Przedszkole w Szczekocinach Oddział przedszkolny w Starzynach Liczba oddziałów 6 1 Liczba wychowanków ogółem 140 Liczba wychowanków poniŝej 0 88 Liczba wychowanków 0 3. Przedszkole w Goleniowach Przedszkole w Rokitnie Ogółem: W roku szkolnym 2011/2012 w placówkach oświatowych istniała następująca liczba oddziałów: - Przedszkole w Szczekocinach 6 poza klasą 0 4 oddziały, klasa 0 2 oddziały - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach 12 klasa I, II, III, IV, V, VI po 2 oddziały - Gimnazjum w Szczekocinach 9 klasy I III po 3 oddziały. 13

14 Łącznie na terenie Gminy Szczekociny w minionym roku szkolnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 941 uczniów, którzy uczyli się w 59 oddziałach. W roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców, a sieć przedszkoli stwarzała moŝliwość korzystania z usług przedszkoli dzieciom w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku 2010/2011 nastąpił spadek uczniów w następujących szkołach podstawowych: - Szkoła Podstawowa Nr 1 spadek o 5 uczniów, - Szkoła Podstawowa Nr 2 spadek o 7 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Starzynach spadek o 5 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Goleniowach spadek o 4 uczniów, Dane te obrazuje wykres nr 1. Wykres nr 1. Liczba uczniów szkół podstawowych porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ / / / /2012 SP Nr 1 SP Nr 2 SP Starzyny SP Goleniowy SP Rokitno W roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku 2010/2011 nastąpiła równieŝ zmiana liczby uczniów gimnazjów w: - Gimnazjum w Szczekocinach spadek o 17 uczniów, - Gimnazjum w Goleniowach spadek o 6 uczniów, - Gimnazjum w Rokitnie spadek o 3 uczniów. Zmiany w ilości uczniów gimnazjalnych przedstawia wykres nr 2. 14

15 Wykres nr 2. Liczba uczniów gimnazjalnych porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ / / / /2012 Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie W roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku 2010/2011 nastąpiły zmiany w ilości wychowanków przedszkoli w następujących placówkach: - Przedszkole w Szczekocinach spadek o 1 wychowanka, - Przedszkole w Goleniowach wzrost o 5 wychowanków, - Przedszkole w Rokitnie wzrost o 4 wychowanków, - Oddział przedszkolny w Starzynach wzrost o 1 wychowanka. Dane te obrazuje wykres nr 3. Wykres nr 3. Stan organizacji przedszkoli porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ / / / /2012 Przedszkole w Szczekocinach Oddział przedszkolny w Starzynach Przedszkole w Goleniowach Przedszkole w Rokitnie Wykres nr 4 obrazuje ogólne zmiany liczby uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2011/2012, w stosunku do roku 2010/2011: - Przedszkole w Szczekocinach spadek o 1 wychowanka, - Szkoła Podstawowa Nr 1 spadek o 5 uczniów, - Szkoła Podstawowa Nr 2 spadek o 7 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Starzynach spadek o 4 uczniów, - Gimnazjum w Szczekocinach spadek o 17 uczniów, - Zespół Szkół w Goleniowach spadek o 5 uczniów, - Zespół Szkół w Rokitnie wzrost o 1 ucznia. 15

16 Wykres nr 4. Liczba uczniów i wychowanków ogółem w placówkach porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ Przedszkole w Szczekocinach SP Nr 1 SP Nr 2 SP Starzyny Gimnazjum w Szczekocinach ZS Goleniowy ZS Rokitno 2008/ / / /2012 W roku szkolnym 2011/2012 na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej objęto wczesnym wspomaganiem rozwoju: - Przedszkole w Szczekocinach 5 dzieci, - Przedszkole w Goleniowach 1 dziecko, - Przedszkole w Rokitnie 3 dzieci. W Przedszkolu w Rokitnie był 1 uczeń z więcej niŝ jedną niepełnosprawnością, który posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W placówkach szkolnych było w sumie 10 uczniów z orzeczeniem o jednej niepełnosprawności, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: - Szkoła Podstawowa Nr 1 5 uczniów, - Gimnazjum w Szczekocinach 3 uczniów, - Szkoła Podstawowa w Rokitnie 2 uczniów. Obecność w placówkach uczniów o orzeczonej niepełnosprawności spowodowała dodatkowe obowiązki dla nauczycieli. W roku szkolnym 2011/2012, w szkołach 711 uczniów uczyło się języka angielskiego jako obowiązkowego. W gimnazjach uczniowie uczyli się dwóch języków obcych, jako języków obowiązkowych języka angielskiego i języka niemieckiego (tabela nr 3 a i b). 16

17 Tabela nr 3. a) Nauczanie języka obcego, jako obowiązkowego w szkołach język angielski Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów w tym: I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Starzynach Szkoła Podstawowa w Goleniowach Szkoła Podstawowa w Rokitnie Razem Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie Razem b) Nauczanie języka obcego, jako obowiązkowego w szkołach język niemiecki Lp. Wyszczególnienie 1. Gimnazjum w Szczekocinach 2. Gimnazjum w Goleniowach 3 Gimnazjum w Rokitnie Liczba uczniów w tym: I II III Razem

18 W dziewięciu placówkach uczniowie korzystali z zajęć korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktyczno wyrównawczych. W sumie z zajęć skorzystało 249 uczniów (tabela nr 4). Tabela nr 4. Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych i innych Rodzaje zajęć Wyszczególnienie Liczba uczniów Korekcyjno - kompensacyjne Logopedyczne Rewalidacyjne Dydaktyczno - wyrównawcze Inne o charakterze terapeutycznym 1. Przedszkole w Szczekocinach Przedszkole w Rokitnie Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa w Starzynach Szkoła Podstawowa w Goleniowach Szkoła Podstawowa w Rokitnie Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie Razem W roku szkolnym 2011/2012 we wszystkich szkołach podstawowych i w dwóch gimnazjach były organizowane zajęcia pozalekcyjne (tabela nr 5 i wykres nr 5). 18

19 Tabela nr 5. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba kół Informatyczne Przedmiotowe Zajęcia /liczba uczniów/ liczba kółek Artystyczne Sportowe Techniczne Turystyczno - krajoznawcze Inne 1. Szkoła Podstawowa Nr /5 30/2 18/ /4 2. Szkoła Podstawowa Nr /2 71/5-30/ Szkoła Podstawowa w Starzynach /7 8/ Szkoła Podstawowa w Goleniowach / Szkoła Podstawowa w Rokitnie / / /1 6. Gimnazjum w Szczekocinach /2 70/13 15/1 100/ /9 7. Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie 7 1-7/ Razem /5 257/31 78/6 158/ /14 Wykres nr 5. Uczniowie uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/1011 oraz 2011/ Liczba uczniów Liczba kółek 19

20 II. Baza oświatowa Gminy Szczekociny Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę funkcjonowały w 6 budynkach. Stan bazy lokalowej w roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 nie uległ zmianie (tabela nr 6). Tabela nr 6. Stan bazy lokalowej w roku szkolnym 2011/2012 Pomieszczenia (ilość) Wyszczególnienie Sale lekcyjne Pracownie językowe Pracownie komput. Sale gimnast. Gabinety Świetlice Stołówki 1. Przedszkole w Szczekocinach gabinet logopedy 0 0 Razem Szkoła Podstawowa Nr profilakt. zdrowotnej, 1-pedagoga Szkoła Podstawowa Nr pedagoga Szkoła Podstawowa w Starzynach Razem Gimnazjum w Szczekocinach Razem Zespół Szkół w Goleniowach pedagoga Zespół Szkół w Rokitnie pedagoga 1 0 Razem Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach oraz Gimnazjum w Szczekocinach zlokalizowane są w jednym budynku przy ul. Senatorskiej 22. Oprócz 5 sal gimnastycznych szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno sportowe, których stan obrazuje tabela nr 7. 20

21 Tabela nr 7. Urządzenia rekreacyjno sportowe Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 Rodzaj urządzenia Liczba urządzeń Boisko do siatkówki 1 Boisko do piłki noŝnej 1 Boisko do siatkówki 1 Boisko do piłki ręcznej 1 Inne urządzenia sportowe 1 3. Szkoła Podstawowa w Starzynach Boisko do piłki noŝnej 1 4. Zespół Szkół w Goleniowach Boisko do piłki noŝnej 1 5. Zespół Szkół w Rokitnie Boisko do piłki ręcznej 1 Boisko do siatkówki plaŝowej 1 Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych uznać naleŝy za dobry. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposaŝenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 2011/2012, w placówkach oświatowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne i remontowe: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach: - wykonano renowację pompy c.o. w budynku szkoły, - przegląd i uzupełnienie lamp na hali sportowej, - malowanie korytarzy szkolnych, dwóch sal dydaktycznych łącznie z czyszczeniem i malowaniem ścian i parkietu, sekretariatu szkoły oraz korytarza na małą salę gimnastyczną łącznie z połoŝeniem paneli, - wykonano w ramach projektu Malarz malowanie małej sali gimnastycznej, szatni szkolnej z wejściem i wyjściem do budynku szkoły, gabinetu dyrektora, - wykonano dodatkową salę do zajęć, w której zainstalowano pomoce otrzymane z projektu pt. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny, - zakupiono pomoce dydaktyczne pozyskane z rządowego programu Radosna Szkoła, - wykonano remont chodnika przed budynkiem szkoły oraz schodów wejściowych przy chodniku, - odświeŝono elewację budynku przy głównym wejściu do szkoły, - Szkoła Podstawowa w Starzynach: - pomalowano 3 podłogi w salach lekcyjnych, - Gimnazjum w Szczekocinach: - wyremontowano 3 sale lekcyjne (odnowienie parkietu), - Zespół Szkół w Rokitnie: - pomalowano podłogi w salach i innych pomieszczeniach szkolnych. Szkoły wyposaŝone są w urządzenia specjalistyczne, sekretariaty placówek posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie przedszkola i szkoły posiadają moŝliwość korzystania z Internetu oraz na bieŝąco wyposaŝane są w nowoczesne pomoce dydaktyczne (tabela nr 8). 21

22 Tabela nr 8. Stan wyposaŝenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne Ilość Wyszczególnienie Komputery do uŝytku uczniów Projektory multimed. Magnetofon Rzutniki pisma / przeźroczy Kamery video Odtw. DVD / VHS Ksero Woluminy Telewizor Tablice interaktyw ne 1. Przedszkole / Razem / Szkoła Podstawowa Nr /1-0/ Szkoła Podstawowa Nr / Szkoła Podstawowa Starzyny / Razem: /1-2/ Gimnazjum w Szczekocinach /0 1 2/ Razem /0 1 2/ Zespół Szkół w Goleniowach /1-1/ Zespół Szkół w Rokitnie / Razem /1 1 2/ Ogółem /2 2 7/

23 III. Kadra i system doskonalenia zawodowego Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje tabela nr 9 oraz wykres nr 6. Tabela nr 9. Zatrudnienie w placówkach w roku szkolnym 2011/2012 Wyszczególnienie Ilość etatów pedagogicznych Liczba zatrudnionych nauczycieli ogółem 1. Przedszkole w Szczekocinach 10, Szkoła Podstawowa Nr 1 21, Szkoła Podstawowa Nr 2 11, Szkoła Podstawowa w Starzynach 6, Gimnazjum w Szczekocinach 26, Zespół Szkół w Goleniowach 17, Zespół Szkół w Rokitnie 20,35 25 Razem 114, Wykres nr 6. Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ Przedszkole w Szczekocinach SP Nr 1 SP Nr 2 SP w Starzynach Gimnazjum w Szczekocinach ZS w Goleniowach ZS w Rokitnie 2008/ / / /

24 Poziom zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach i szkołach wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych. W roku szkolnym 2011/2012, dwóch nauczycieli podjęło lub kontynuowało kształcenie na uczelniach wyŝszych. Specjalności (kierunki), na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela nr 10. Tabela nr 10. Nauczyciele uczący /doskonalący się/ poprzez naukę na uczelniach wyŝszych Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Bibliotekoznawstwo Kurs 1 ZS Rokitno 2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe 1 SP w Starzynach Razem 2 System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, Ŝe większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych działań jest niewątpliwie dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki wachlarz form i metod pracy nauczycieli. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. W roku szkolnym 2011/2012 kolejni nauczyciele uzyskali nowe stopnie awansu zawodowego dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego: - Przedszkole w Szczekocinach - stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał 1 nauczyciel, 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego, - Gimnazjum - stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskał 1 nauczyciel. 24

25 IV. Poziom nauczania Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zaleŝą od zdolności i aspiracji uczniów, ale takŝe od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów moŝe przybierać róŝne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. 3 kwietnia 2012 roku, po raz jedenasty odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej. Podstawę prawną jego przeprowadzania stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). Celem sprawdzianu było zbadanie, w jakim stopniu uczniowie klas szóstych szkół podstawowych opanowali umiejętności opisane w formie standardów wymagań egzaminacyjnych. Podczas sprawdzianu badano umiejętności z następujących obszarów: - czytanie, - pisanie, - rozumowanie, - korzystanie z informacji, - wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 wskazuje, Ŝe uczniowie szkół podstawowych dobrze radzą sobie z umiejętnością korzystania z informacji, pisania, dobre okazały się równieŝ wyniki z umiejętności radzenia sobie z umiejętnością czytania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce (wykres nr 7). Wykres nr 7. Wskaźniki łatwości w poszczególnych obszarach umiejętności ,46 3,95 2,96 4,22 3, czytanie pisanie rozumow anie korzystanie z informacji w ykorzystyw anie w iedzy w praktyce Najlepsze wyniki ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach oraz ze Szkoły Podstawowej w Goleniowach (tabela nr 11, wykres nr 8 i 9). 25

26 Tabela nr 11. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, w roku szkolnym 2011/2012 Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 AB A Szkoła Podstawowa Nr 2 AB Szkoła Podstawowa w Starzynach AB Szkoła Podstawowa w Goleniowach AB Szkoła Podstawowa w Rokitnie AB *Arkusze: AB1 standardowy w wersji A,B A8 dla uczniów z trudnościami w uczeniu się Wykres nr 8. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej rok szkolny 2011/ ,55 31 S.P. Nr 1 w Szczekocinach 22,82 S.P. Nr 2 w Szczekocinach 18,25 22,86 22 S.P. Starzyny S.P. Goleniowy S.P. Rokitno AB1 arkusz standardowy w wersji A,B A8 arkusz dla uczniów z trudnościami w uczeniu się Wykres nr 9. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/

27 ,12 22,71 20,66 23,55 24,26 21,65 20, ,82 22,73 21,25 18,25 24,3 23,22 22,86 21,65 17,05 20, S.P. Nr 1 w Szczekocinach S.P. Nr 2 w Szczekocinach S.P. Starzyny S.P. Goleniowy S.P. Rokitno 2008/ / / /2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) i zasadami w nim określonymi, w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2012 r., po raz jedenasty odbył się ogólnopolski egzamin dla uczniów (słuchaczy) klas trzecich gimnazjów. Egzamin gimnazjalny składał się, tak jak dotychczas, z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz części dotyczącej języka obcego nowoŝytnego, lecz kaŝda z nich miała inną strukturę i była przeprowadzana w dwóch etapach. W części humanistycznej wydzielono następujące przedmioty: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie. Zadania znajdowały się w dwóch odrębnych arkuszach, które uczniowie wypełniali jednego dnia, ale w róŝnym czasie. Zadania z języka polskiego miały formę zamkniętą i otwartą, natomiast zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie zamkniętą. Część matematyczno-przyrodnicza obejmowała etap z zakresu matematyki oraz etap z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki miały formę zamkniętą i otwartą, a zadania z przedmiotów przyrodniczych formę tylko zamkniętą. Część egzaminu z języka obcego nowoŝytnego, począwszy od roku szkolnego 2011/2012 jest zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Do trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym miał obowiązek przystąpić kaŝdy uczeń, natomiast do egzaminu na poziomie rozszerzonym mieli obowiązek przystąpić uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli przystąpić takŝe pozostali zdający, jeśli zechcieli sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Trzecioklasiści, przystępujący do egzaminu na obu poziomach, rozwiązywali zadania z tego samego języka obcego. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyraŝane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, języka obcego nowoŝytnego na poziomie podstawowym, języka obcego nowoŝytnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 27

28 Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Historia i WOS, otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół w Goleniowach oraz z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 12 i wykres nr 10). Tabela nr 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Historia i WOS Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.-Maks. Śr. uczniów wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 62 % 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 65 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 40 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B Wykres nr 10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Historia i WOS Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Język polski, otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół w Goleniowach oraz z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 13 i wykres nr 11). Tabela nr 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna: Język polski Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.-Maks. Śr. uczniów wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 68 % 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 75 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 42 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B 28

29 Wykres nr 11. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012-część humanistyczna: Język polski Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Wykres nr 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część humanistyczna porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/ ,49 31,8 22, ,21 32,18 21, , ,17 21,69 Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie / / / /2012 część humanistycza: Historia i WOS 2011/2012 część humanistyczna: Język polski Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część matematyczno przyrodnicza: przyroda otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 14, wykres nr 13). Tabela nr 14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: przyroda Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 52 % 29

30 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 47 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 38 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B Wykres nr 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: przyroda Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część matematyczno przyrodnicza: matematyka, otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Goleniowach (tabela nr 15, wykres nr 14). Tabela nr 15. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: matematyka Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach AB % 48 % 2 Gimnazjum w Goleniowach AB % 56 % 3 Gimnazjum w Rokitnie AB % 29 % *Arkusze: AB1 standardowy w wersjach A,B Wykres nr 14. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część matematycznoprzyrodnicza: matematyka 30

31 Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniow ach Gimnazjum w Rokitnie AB1 - Arkusz standardowy w wersjach A,B Wykres nr 15. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno-przyrodnicza porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011oraz 2011/ ,2 22,0321, ,43 27,73 20, ,09 20,4822, Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie 2008/ / / /2012 część matematyczno-przyrodnicza: przyroda 2011/2012 część matematyczno-przyrodnicza: matematyka Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy z języka angielskiego otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 16 i wykres nr 16). Tabela nr 16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język angielski Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach A1 / I % 62 % 2 Gimnazjum w Goleniowach A1 / I % 58 % 3 Gimnazjum w Rokitnie A1 / I % 39 % *A1- ark. standardowy I - sesja kwietniowa 31

32 Wykres nr 16. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język angielski Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach 39 Gimnazjum w Rokitnie A1-ark. standardowy I-sesja kwietniowa Najlepsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom rozszerzony z języka angielskiego otrzymali uczniowie z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 17 i wykres nr 17). Tabela nr 17. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom rozszerzony język angielski Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba Min.- Śr. uczniów Maks. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach A1 / I % 43 % 2 Gimnazjum w Goleniowach A1 / I % 37 % 3 Gimnazjum w Rokitnie A1 / I % 16 % *A1- ark. standardowy I - sesja kwietniowa Wykres nr 17. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom rozszerzony język angielski Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie A1-ark. standardowy I-sesja kwietniowa 32

33 Z części językowej poziom podstawowy z języka niemieckiego egzamin gimnazjalny zdawał 1 uczeń z Gimnazjum w Szczekocinach (tabela nr 18 i wykres nr 18). Tabela nr 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język niemiecki Lp. Nazwa szkoły Ark.* Liczba uczniów Min.- Maks. Śr. wynik 1 Gimnazjum w Szczekocinach A1 / I % 100 % 2 Gimnazjum w Goleniowach A1 / I Gimnazjum w Rokitnie A1 / I *A1- ark. standardowy I - sesja kwietniowa Wykres nr 18. Wyniki egzaminu gimnazjalnego część językowa: poziom podstawowy język niemiecki Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie A1-ark. standardowy I - sesja kwietniowa Wykres nr 19. Wyniki egzaminu gimnazjalnego - część językowa porównanie roku szkolnego 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/

34 ,7 28,38 24,29 23,73 23,03 22,23 27, , Gimnazjum w Szczekocinach Gimnazjum w Goleniowach Gimnazjum w Rokitnie / / / /2012 j.angielski poziom podstawowy 2011/2012 j.angielski poziom rozszerzony 2011/2012 j.niemiecki poziom podstawowy V. Sukcesy uczniów 34

35 Rok szkolny 2011/2012 był kolejnym rokiem, w którym uczniowie osiągali znaczące sukcesy w róŝnych dziecinach Ŝycia szkolnego. Uczniowie uczestniczyli w organizowanych przez Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych, te osiągnięcia uczniów przedstawia tabela nr 19. Tabela nr 19. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty Nazwa konkursu Język polski z elementami historii Matematyczny z elementami przyrody Imię i nazwisko ucznia Adrianna Maślińska Anna Domańska Julia Wiekiera Osiągnięcia Osiągnięte miejsce Szkoły podstawowe: Finalistka Etapu Rejonowego Laureatka szczebla wojewódzkiego Finalistka Etapu Rejonowego Szkoła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczekocinach Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach Humanistyczny Aleksandra Sołtysik Udział w etapie rejonowym Gimnazja: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Rokitnie Język polski Aleksandra Haras Laureatka Gimnazjum w Goleniowach Fizyka i astronomia Marta Frejowska Finalistka Gimnazjum w Szczekocinach Historia Monika Gryz Laureatka Gimnazjum w Szczekocinach Chemia Jakub Niemczuk Laureat Gimnazjum w Szczekocinach Monika Gryz Finalistka Gimnazjum w Szczekocinach Geografia Aleksandra Haras Laureatka Gimnazjum w Szczekocinach Matematyka Michał Otczyk Finalista Gimnazjum w Zespole Szkół w Goleniowach Uczniowie brali udział w konkursach, przeglądach, turniejach, w których osiągnęli wysokie wyniki. WaŜniejsze osiągnięcia uczniów przedstawia tabela nr

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r. I N F O R M A C J A o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY STARA KORNICA, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011 wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2009/2010 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Harmonogram działań profilaktycznych w r. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3 Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu Na lata: 2011 2014 Program został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.10.2011r. w porozumieniu z Radą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Formy realizacji. cały rok

Formy realizacji. cały rok Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM 2016/2017 Strategie profilaktyczne - zadania Działania informacyjne: Zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 Miesiąc Termin Zadanie Odpowiedzialni wrzesień 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. S. Kolańczyk

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego stylu życia. Cel szczegółowy Zadania Formy Realizatorzy Termin 1. Uczniowie odżywiają się zdrowo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 1 I. ZADANIA DYDAKTYCZNE Cel: Szkoła zapewnia optymalne warunki do zdobycia wykształcenia odpowiedniego do

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie

i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publiczne im. K. I. Gałczyńskiego w Żytnie i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia. K.I. Gałczyński, Pieśni KONCEPCJA PRACY Gimnazjum Publicznego im. K.I. Gałczyńskiego w Żytnie na lata 2014 2017 I. MISJA SZKOŁY 1. Dążymy do tego aby 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 W roku szkolnym 2015/2016 Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie Programu Wychowawczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Skierowany jest

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów Warszawa Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117 04-349 Warszawa tel. 22 610 67 72 faks: 22 610 67 72 wew.26 email: sp141@edu.um.warszawa.pl www.sp141warszawa.edupage.org Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GLINCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GLINCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GLINCE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wstęp Niniejszy program jest spójny z założeniami i celami Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie PLAN PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Na podstawie PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM CELE PROGRAMU: -Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez indywidualizację procesów dydaktyczno-wychowawczych;

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH BSTO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH BSTO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH BSTO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowanie: Iwona Nagrodzka Elżbieta Wichlińska-Stańczyk 1. Roczny Plan Pracy Wychowawczej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2012/2013 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum w Teresinie wchodzą : matematyki, fizyki, chemii, biologii,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo