KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach Opracowali: dyrektor Małgorzata Szatanek nauczyciele Rada Rodziców Samorząd Uczniowski 1

2 I. WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Josepha von Eichendorffa na najbliższe 5 lat zostało oparte na: 1. obowiązującym prawie oświatowym, oraz strategii edukacyjnej Urzędu Gminy Rudnik, 2. diagnozie sytuacji szkoły w roku szkolnym 2009/2010, 3. opracowanych programach i projektach realizowanych w szkole, 4. wnioskach zgłaszanych przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami, 5. dokumentów szkoły 6. indywidualnych koncepcji pracy nauczycieli 7. koncepcji pracy Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego W zakresie diagnozy stanu faktycznego na dzień r. analizie poddano: 1. bazę szkoły, 2. kadrę pedagogiczną, 3. sytuację dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą, oraz planowane działania na najbliższe pięć lat, które mają zapewnić szkole sprawne funkcjonowanie i osiągnięcie wysokich wyników w pracy szkoły. Przedstawione oceny stanowią punkt wyjścia do określenia zadań do realizacji w w/w zakresach, osób odpowiedzialnych i je realizujących. Trzeba zaznaczyć, że ocena wykonania poszczególnych zadań będzie uzależniona od wielu czynników, w tym m. in.: 1. sytuacji finansowej szkoły, 2. zmian w prawie oświatowym, 3. sytuacji demograficznej szkoły, 2

3 Zaproponowane więc zadania są planowane z uwzględnieniem dzisiejszej sytuacji. Niemniej, poprzez coroczną ocenę realizacji możliwe będzie dokonywanie ewentualnej korekty do zapisów Koncepcji. II. ANALIZA DNIA DZISIEJSZEGO 1. BAZA SZKOŁY Baza Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach stanowi mienie komunalne w skład, którego wchodzi: 1. budynek szkolny z salami dydaktycznymi (9), pracownia informatyczna (1), 2. sala gimnastyczna (1) w budynku oddalonym od terenu szkoły o 0,5 km, 3 prowizoryczne boisko sportowe (1), 3. mała biblioteka ( ponad 25 tyś woluminów) z centrum multimedialnym, 4. stołówka szkolna wydająca około 80 obiadów dziennie zamiennie z pomieszczeniem świetlicowym, 5. wspólny gabinet dla pedagoga i pielęgniarki. Budynek szkoły został oddany do użytku w 1939 roku. Obecnie jego stan techniczny uznać można za zadawalający. Stale dokonuje się w nim dobudowy pomieszczeń, przebudowy, remontów. W ostatnim dziesięcioleciu stolarka okienna została wymieniona, zainstalowano kaloryfery konwektorowe, budynek docieplono. Budynek sali gimnastycznej budowany w latach 80- tych obecnie jest w tragicznym stanie. Zostały przeprowadzone ekspertyzy tego budynku (jedna znajduje się w dokumentacji szkolnej, druga w Urzędzie Gminy Rudnik) Nadzór budowlany przedłużył już drugi rok jego użytkowanie. Dodatkowo na salę gimnastyczną nałożona jest decyzja Sanepidu malowanie ścian, lakierowanie parkietu. Prace te są utrudnione z powodu przeciekającego dachu (konieczny gruntowny remont dachu) i odnawiającego się z powodu wilgoci grzyba. Dodatkowym problemem jest odległość sali gimnastycznej od głównego budynku szkoły. Uczniowie niezależnie od pogody muszą na zajęcia wf pokonywać odległość 0,5 km (odprowadzani przez nauczyciela wf) wzdłuż głównej ulicy. Teren wokół szkoły również wymaga gruntownego remontu pomimo, że w bieżącym roku z funduszy sponsora utwardzono i wyrównano teren parkingu (wysypano 26 ton żwirku). Kotłownie w obu obiektach wyposażone są w nowe piece ekologiczne z podajnikami. Trudności występują w obciążaniu kosztami w sezonie grzewczym mieszkańców, przedszkola i mniejszości niemieckiej, które korzystają z tych samych pieców CO. Ten sam problem 3

4 związany jest z wywozem szamba i korzystaniem z pomieszczeń należących do szkoły przez mieszkańców. Od 2008 roku dokonywany jest kapitalny remont sal lekcyjnych malowanie, kładzenie gładzi, wymiana podłogi, oświetlenia, drzwi a także prace, w których pomalowano korytarze, zagospodarowano pomieszczenia na osobne szatnie dla trzech poziomów edukacyjnych. W 2010r. pomalowano również pomieszczenia kuchenne i świetlicowe. Pomieszczenia kuchni i zaplecza spełniają w pełni wymogi sanitarne. W ciągu ostatnich lat udało się w sposób znaczący rozbudować zasoby informatyczne szkoły. W każdej klasie znajduje się komputer, projektor multimedialny, lub telewizor, w jednej klasie tablica interaktywna. Do każdej klasy podłączony jest Internet. Nauczyciele posiadają programy multimedialne do swoich przedmiotów. Od bieżącego roku wprowadzany jest System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Funkcjonuje jedna pracownia multimedialna, w sumie 12 nowych stanowisk uczniowskich, 6 starszych stanowisk uczniowskich i 1 stanowisko nauczycielskie. W roku 2005 wyposażono w sprzęt komputerowy czytelnię i bibliotekę (3 stanowiska) w ramach programu unijnego Pracownia multimedialna w bibliotece szkolnej". Bezpośredni dostęp do komputera i Internetu posiadają nauczyciele w pokoju nauczycielskim. W pełni skomputeryzowana jest obsługa kadrowo - księgowa szkoły oraz administracja szkolna, gabinet Intendentki. 2. KADRA Nauczyciele zatrudnieni w ZSO na dzień 30 czerwca 2010 r. r. to w 43%( 9 osób) nauczyciele dyplomowani, w 48% nauczyciele mianowani (11 osób), a 9% nauczyciele kontraktowi (2 osoby). Aż 82% nauczycieli mianowanych (9 osób) odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego w ZSO lub w innej placówce, w której są zatrudnieni, natomiast 100% nauczycieli kontraktowych (2 osoby) kontynuuje staż na nauczyciela mianowanego. Doświadczenie grona nauczycielskiego powoduje, że od 2008 r. zgłosiło się do naszej szkoły aż 11 praktykantów. Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe. 65% nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania dwóch, trzech, czterech przedmiotów. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zdobywają szereg czołowych lokat w konkursach przedmiotowych, imprezach kulturalnych i sportowych. W ramach przeprowadzanych egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum osiągają średnie wyniki w Gminie Rudnik. 3. STUACJA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA 4

5 Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach uczęszcza 145 uczniów. W roku szkolnym 2008/ uczniów a w 2009/ uczniów. Zmniejszająca się czy wzrastająca nieznacznie ilość uczniów nie ma wpływu na ilość oddziałów w szkole jedynie na podział na grupy na zajęciach wf, językach obcych, informatyce. Większość uczniów kończących Szkołę Podstawową w Grzegorzowicach kontynuuje naukę w Gimnazjum w ZSO w Grzegorzowicach. Jedynie bardzo zdolni uczniowie, planujący naukę na konkretnych kierunkach (językowych, sportowych) po ukończeniu SP (szczególnie ZSO w Brzeźnicy) kontynuują naukę w szkołach raciborskich. Sytuacja ta niekorzystnie wpływa na średnią poziomu intelektualnego uczniów. Zdarzają się również przypadki, że uczniowie bardzo słabi, powtarzający kilkakrotnie klasę gimnazjalną, uczniowie z niedostosowaniem społecznym przenoszą się do gimnazjum dla pracujących w Raciborzu. Sytuacja rodzinna uczniów uczęszczających do ZSO w Grzegorzowicach: 9% rodziców uczniów utrzymuje się z pracy za granicą uczniowie ci są dobrze sytuowani jednak przez dłuższy czas wychowywane są przez jednego z rodziców, lub krewnych. 14% (20 uczniów) objęto dożywianiem GOPS 15% (21 uczniów) objęto pomocą psychologiczno-pedagogiczną Zajęcia indywidualne ma 2 uczniów, Nadzór kuratora 2 uczniów, 1 uczennica. W szkole i na terenie gminy organizowanych jest wiele konkursów, w których bierze udział większość uczniów w szkole. Uczniowie biorą udział również w konkursach organizowanych przez inne placówki na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym. W konkursach przedmiotowych osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim mają uczniowie z j. niemieckiego. Dodatkowo uczniowie biorą udział w różnych projektach, wymianach międzynarodowych: Razem przez cały rok współpraca ze szkołą w Czechach w 2008/2009 r. - współpraca ze szkołą w Niemczech. - Młodzi przedsiębiorczy, - Bezpieczny Internet W szkole aktywnie działają zespoły samokształceniowe. Na podkreślenie zasługuje aktywność nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych z języka niemieckiego i kształcenia zintegrowanego dla nauczycieli z całej Gminy Rudnik. Działalność SU jest istotnym elementem wspomagającym proces wychowawczy. SU ma swój regulamin, plan pracy, opiekuje się sklepikiem szkolnym. 5

6 Jako segmenty wspomagające proces dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy wymienić również należy: 1. wycieczki szkolne, 2. Zielone szkoły, kolonie 3. zajęcia na basenie, Szkoła organizuje szereg imprez środowiskowych. Do najważniejszych zaliczyć należy: 1. Kiermasz Bożonarodzeniowy 2. Dzień Górnika, 3. Dzień Babci i Dziadka, 4. Festyn szkolny, Szkoła systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na terenie gminy: Wymienić należy: 1. Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach, 2. Towarzystwo Przyjaciół J. von Eichendorffa w Łubowicach, 3. LKS Dąb Brzeźnica 4. LKS Odra, W szkole bezpośrednio działa wspomagając szkołę szczególnie przy organizacji imprez środowiskowych i szkolnych Rada Rodziców. 6

7 III. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 1. BAZA UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA W ramach rozwoju szkoły planowane są działania zmierzające do poprawy bazy w zakresie: a) stanu obiektu szkolnego, b) doposażenia szkoły Pragnąc poprawić stan techniczny obiektu należy w dalszym ciągu, systematycznie zgłaszać do planów remontów na najbliższe lata: 1. gruntowny remont (z ewentualną wymianą podłóg) w czterech klasach, 2. dokończenie wymiany drzwi w pozostałych klasach i sekretariacie, 3. remont dachu szkoły 4. remont pomieszczeń kuchni i ich doposażenie, 5. remont instalacji CO, 6. gruntowny remont korytarzy szkolnych, 7. wykonanie i dokończenie izolacji pionowej budynku, 8. budowa sali gimnastycznej przy budynku szkoły lub gruntowny remont starej sali gimnastycznej, 9. zakup gruntu, zagospodarowanie terenu pod nowe boisko szkolne, 10. zagospodarowanie miejsca pod plac zabaw, zakup sprzętu, 11. wybrukowanie terenu wokół szkoły, 12. zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły, 13. oddzielenie CO i kanalizacji szkoły od mieszkańców. 7

8 Realizacja w/w zadań remontowych zależy od przyznania szkole przez Urząd Gminy Rudnik kwot potrzebnych na sfinansowanie zadań, lub zaplanowanie w planach inwestycyjnych gminy środków finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów tych prac. Są one niezbędne do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat z uwagi nie tylko na ich zły stan techniczny, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w szkole, wymagania sanitarne, koszty utrzymania obiektu. Dotychczasowe rozmowy i składane pisma do Urzędu Gminy nie przyniosły wymiernych efektów w tym zakresie. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 1. Jako doposażenie sal lekcyjnych planuje się: 2. zakup ksero, 3. tablic interaktywnych w co najmniej dwóch klasach, 4. zakup szafek, mebli do wszystkich klas, 5. wymiana blatów ławek i krzeseł dostosowanych do wzrostu uczniów, 6. wymianę sprzętu, programów i systemów komputerowych. Grudzień 2010 r. Zakup grudzień 2010 r., wymiana mebli w II 2011 r. Wrzesień 2010, grudzień 2010 Grudzień 2010, W tym celu na umowę zlecenie zatrudniać się będzie firmę informatyczną, która opiekować się będzie sprzętem multimedialnym. Z uwagi na możliwości szkoły w zakresie techniki komputerowej wskazanym jest zainteresowanie jak największej liczby nauczycieli możliwością wykorzystania tego sprzętu w codziennej realizacji procesu nauczania wykorzystanie dostępnych w każdej klasie projektorów, komputerów, programów multimedialnych, Internetu. Aby zgromadzić jak największą liczbę pomocy multimedialnych oraz w ramach projektów realizowanych w szkole uczniowie klas SP i gimnazjalnych wykonywaliby dla potrzeb szkoły prezentacje z wykorzystaniem 8

9 programów komputerowych, m. in. PowerPointa. Ich tematyka zgłaszana byłaby przez poszczególnych nauczycieli. Rozbudowana prezentacja stanowiłaby z jednej strony pomoc dydaktyczną, a z drugiej mobilizowałby uczniów do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności, co mogłoby skutkować wyższymi ocenami rocznymi z informatyki lub innych przedmiotów. W sposób systematyczny i sukcesywny następować będzie wymiana sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych i organizacji zarządzania. Środki finansowe pochodzić będą głownie z funduszy celowych, oraz ze środków Rady Rodziców. Osobnym zakresem pomocy zostanie objęta biblioteka szkolna w zakresie zakupów książek. Planuje się do końca roku szkolnego 2013 skatalogowanie księgozbioru biblioteki w ramach funkcjonowania programu bibliotecznego, oraz udostępnienie aktualnego księgozbioru przeglądanie zasobów w Internecie. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 2. KADRA Jak wspominano na wstępie ocena przygotowania kwalifikacyjnego kadry nauczycielskiej jest bardzo wysoka. Niemniej poprzez działania wspierające dokształcanie należy podnieść jeszcze wskaźnik nauczycieli korzystających z nowoczesnych środków audiowizualnych. W tym celu został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFS szkoleń dla nauczycieli z zakresu ICT i j. angielskiego. Dodatkowo zachęcani będą nauczyciele, którzy podejmą kursy, szkolenia w zakresie prowadzenia strony WWW, prowadzenia zespołu tanecznego. 9

10 Wspierani również będą nauczyciele w zakresie awansu zawodowego, poprzez umożliwienie realizacji planów rozwoju zawodowego i pomoc koleżeńską w ramach zespołów samokształceniowych. Planuje się, że w 2015 r. 90% nauczycieli pracujących w ZSO będzie nauczycielami dyplomowanymi. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA W ramach WDN organizowane będą dla wszystkich nauczycieli, lub zespołów, szkoleniowe rady pedagogiczne na tematy, którymi zainteresowani są nauczyciele. W ramach środków przeznaczonych na motywowanie do pracy, oraz nagrody w pierwszym rzędzie wyróżniani będą nauczyciele, którzy realizują zadania wykraczające poza ich obowiązki służbowe (konkursy przedmiotowe, artystyczne, imprezy sportowe, praca społeczna w organizacjach szkolnych, itp.). W zakresie pracy administracyjnej planowane jest usprawnienie realizacji zadań w zakresie obsługi szkoły poprzez zakup programów do obsługi sekretariatu szkoły, dla intendentki. Styczeń 2011 Bezpośredni nadzór pedagogiczny będzie sprawowany przez dyrektora wg rocznego planów nadzoru pedagogicznego oraz przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej powołany spośród członków RP. Informacje na temat bieżących spraw szkoły będą przekazywane nauczycielom osobiście przez dyrektora lub społecznego wice dyrektora, na tablicy informacyjnej umieszczonej w pokoju nauczycielskim, oraz drogą Internetową poprzez e-meile oraz wykorzystanie Systemu kontroli frekwencji. Informacje dla rodziców przekazywane będą poprzez wychowawców, osobiście lub w zeszytach korespondencji, konsultacje indywidualne, oraz wykorzystanie Systemu kontroli frekwencji (przydatne zwłaszcza dla rodziców pracujących za granicą). Ważną 10

11 funkcję informacyjną szkoły będzie spełniać strona internetowa ZSO Grzegorzowice (www.zsogrzegorzowice.pl) aktualizowana na bieżąco. Wraz ze zwiększającym się zakresem czynności, wymaganiami i obowiązkami dokumentowania działalności szkoły planuje się zwiększenie liczby godzin pracy pracowników administracji i obsługi. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 3. DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA W najbliższych latach planuje się utrzymać ilość oddziałów w szkole. Wprawdzie w SP i Gimnazjum nie ma profilowania klas, niemniej poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych np. w ramach KN zaoferowane zostaną uczniom i ich rodzicom następujące zajęcia: 1. zajęcia sportowe, gimnastyki korekcyjnej, szachy. 2. zajęcia przedmiotowe wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów słabych, rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych 3. zajęcia artystyczne teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne 4. zajęcia językowe z j. niemieckiego i angielskiego. Dodatkowo metoda projektów Uczniowie będą mogli zgłaszać swoje propozycje organizacji zajęć wychowawcom. Dokonując pierwszego wyboru kółka będą mieli wpływ na tematykę zajęć dodatkowych. Nauczyciele będą pytali się uczniów jakie tematy ich interesują, co oczekują od wybranych przez siebie przedmiotów. Informacje te posłużą nauczycielom w planowaniu tematyki zajęć dodatkowych. Aby zapewnić w dalszym ciągu optymalną ze względu edukacyjnego, kadrowego stan uczniów należy: Propozycje zgłaszane we wrześniu 2010 r. 11

12 1. zapewnić w dalszym ciągu wysokie wyniki nauczania, w tym z egzaminów zewnętrznych, 2. systematyczne, tworzyć pozytywną opinię o szkole, 3. umiejętnie trafiać z ofertą edukacyjną w potrzeby uczniów, 4. systematycznie dbać o efekty pracy wychowawczej w szkole, UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA Trafienie z odpowiednią ofertą edukacyjną do uczniów będzie możliwe dzięki: 1. dalszemu tworzeniu pozytywnej opinii o szkole w środowisku i okolicznych miejscowości, 2. promowaniu szkoły, jej wyników edukacyjnych i wychowawczych poprzez Internet - zwiększenie systematyczności w aktualizowaniu strony internetowej, 3. promowaniu szkoły poprzez organizowanie imprez artystycznych i sportowych 4. ścisłej współpracy z mediami, 5. gromadzeniu "przyjaciół szkoły" i absolwentów wokół problemów szkoły, W ramach działalności podstawowej planowane jest dalsze funkcjonowanie placówki w ramach zespołu. W celu zapewnienia osiągania wysokich wyników w nauce i egzaminach zewnętrznych należy podjąć działania, które na stałe wypracują standardy działań w tym zakresie. Wykorzystać należy doświadczenie nauczycieli, opracowane już wnioski i formy pracy, które przynoszą efekty. W ramach zespołów samokształceniowych należy przedyskutowywać tę problematykę i podejmować odpowiednie działania. Oprócz wprowadzania do zajęć lekcyjnych wniosków z analizy sprawdzianów i egzaminów należy przede wszystkim zainteresować rodziców i uczniów wynikami z 12

13 egzaminów i sprawdzianów, podnieść motywację uczniów. Proponowane będzie nauczycielom podjęcie działań mających na celu wprowadzenie nowych innowacji, programów autorskich, szczególnie z przedmiotów realizowanych w ramach planów nauczania. Osiągane wyniki w konkursach i zawodach powinny być w szerszym stopniu rozpowszechniane w środowisku poprzez angażowanie mediów, Internetu. Aktywność nauczycieli winna być realizowana również w postaci organizowanych konkursów przedmiotowych, imprez sportowych i artystycznych o zasięgu szkoły, gminy, rejonu, kraju i międzynarodowym. Uczniowie szkoły korzystać będą mogli z różnych form wymiany młodzieży z krajami sąsiednimi. W ramach wymian realizowane będą treści programowe z zakresu języka obcego, ICT, sportu i kultury. Czynione będą starania o rozszerzenie form wymiany szczególnie w oparciu o Niemcy, Czechy oraz dla potrzeb nauczania języka angielskiego o kraje gdzie młodzież się go uczy. Dla potrzeb organizacji imprez i wymian należy podjąć działania zmierzające do szerszego wykorzystania środków UE. Wnioski i propozycje zadań w tym zakresie mogą składać do dyrekcji szkoły wszyscy nauczyciele. Po dyskusji i przeanalizowaniu dyrekcja szkoły będzie czynić starania w celu ich wdrożenia. W ramach działalności wychowawczej główny cel należy położyć na eliminowanie działań agresywnych (słownych i fizycznych) u uczniów. W tym celu zespół ds. profilaktyki zaproponuje podjęcie konkretnych rozwiązań, które po dyskusji mogłyby zostać przyjęte do realizacji przez nauczycieli. W realizacji zadań należy rozważyć możliwość wykorzystania "naturalnych UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 13

14 sprzymierzeńców" szkoły - Policję, Straż Pożarną, Służbę Zdrowia. W przypadkach drastycznych, tam gdzie w sposób ewidentny dotychczasowe środki nie przynoszą efektów, gdzie brak jest odpowiedniego zainteresowania się sytuacją domu rodzinnego należy występować z wnioskami do Sądu Rodzinnego. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA Koniecznym jest utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami uczniów, aktywizowanie "Trójek klasowych", konsekwentne rozstrzyganie problemów. Nie bez znaczenia będzie również zastosowanie w procesie wychowawczym własnej samodyscypliny i swoistego "wzoru postępowania" w stosunku do uczniów. Pamiętać należy, że nauczyciele są bacznie obserwowani przez uczniów i również oceniani. Dodatkowym orężem wspomagającym szkołę w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego jest dobra atmosfera w gronie, która powinna dawać mu dodatkowe argumenty do realizacji celów. W działalności opiekuńczej liczyć się należy z utrzymywaniem się trudnej sytuacji materialnej naszych uczniów. Stąd koniecznym jest kontynuowanie działań zmierzających do: 1. wyrównywania szans edukacyjnych, 2. kontynuowanie wydawania bezpłatnych obiadów dla dzieci z rodzin niskosytuowanych, 3. udzielanie zapomóg finansowych głownie w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa w życiu klasy i szkoły 4. współpracy z RR SU, absolwentami i przyjaciółmi szkoły oraz z instytucjami wspierającymi szkołę, 5. pozyskiwania środków pozabudżetowych na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów, doposażenie szkoły W ramach działalności wychowawczo - opiekuńczej 14

15 kontynuowane będą: 1. wycieczki krajowe i zagraniczne, 2. Zielone szkoły, kolonie i obozy. Aby w lepszy sposób zintegrować proces lekcyjny i wychowawczy wycieczki szkolne odbywać się będą tylko w miesiącach IX - X i IV - V. 3. zajęcia na basenie, 4. lekcje muzealne, teatralne, 5. współpraca z instytucjami kulturalnymi, Ważnym działaniem, które należy kontynuować, a być może wzmocnić, będzie udzielanie pomocy uczniom z rodzin niskosytuowanych. Pomoc, głównie ze środków pozabudżetowych, udzielana będzie w zakresie: 1. udzielania obiadów bezpłatnych, 2. pokrywanie kosztów udziału w zajęciach na basenie, 3. pokrywanie kosztów zakupu podręczników, 4. dofinansowanie do wycieczek i Zielonych szkół, 5. zapomóg finansowych dla uczniów. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA IV. PODSUMOWANIE Niniejszy koncepcja jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań na najbliższe lata. Jest równocześnie otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuację prawną w oświacie, a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia nauczycieli uczących w szkole. Dyrektor szkoły oceniając prace szkoły podsumowującą rok szkolny winien odnosić się do zapisów niniejszego dokumentu. Jego ewaluacja winna mieć charakter realny, tj. możliwy do zrealizowania w konkretnej sytuacji. Za funkcjonowanie i realizację 15

16 zadań odpowiada dyrektor szkoły. Niemniej poprzez zastępcę, a przede wszystkim nauczycieli winien stymulować podejmowanie konkretnych działań. Wskazane jest i nieodzowne, aby nauczyciele angażowali się w realizację określonych zadań. Nie będzie możliwe ich osiągnięcie bez ich aktywnego działania. Otwartość koncepcji ma również i ten dodatkowy walor, że nauczyciele mogą zgłaszać do realizacji swoje wnioski. Obejmuje ona lata Realizacja poszczególnych zadań będzie miała różny rytm. Trudno dzisiaj dokładnie przewidzieć terminy remontów, gdyż uzależnione jest to od sytuacji finansowej samorządu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zakończenie w/w prac remontowych do końca 2013 roku. W przypadku działań dydaktyczno - wychowawczych termin wdrożenia nowych zadań przewiduje się do końca 2015 roku, pozostałe zaś systematycznie od roku. Ewaluacja następować będzie corocznie, na zakończenie roku szkolnego lub w razie potrzeby co pół roku i przedstawiana Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu. 16

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu to placówka znajdująca się na jednym z najstarszych osiedli ratajskich. Jest to szkoła rejonowa,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zał. do Uchwały Nr 9/109/09/10 KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W OSOLINIE NA LATA 2010 2015

Zał. do Uchwały Nr 9/109/09/10 KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W OSOLINIE NA LATA 2010 2015 Zał. do Uchwały Nr 9/109/09/10 KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W OSOLINIE NA LATA 2010 2015 1 I. WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji na najbliższe 5 lat powstało na podstawie:

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł.

Zaangażowane środki a) osobowe b) materialne. środki finansowe. Środki własne szkoły oraz pozyskane środki z EFS ok. 320 tyś. zł. Kuratorium Oświaty w Opolu Przykład dobrej praktyki Nazwa szkoły / placówki Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach Dyrektor szkoły / placówki Koordynator DP Adres mgr Małgorzata Stelmach mgr Iwona Grabowska

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Integralna częścią Planu są; 1. Plan nadzoru dyrektora szkoły 2. Szkolny zestaw programów nauczania 3. Wykaz podręczników 4. Kalendarz roku

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HASŁO NA ROK SZKOLNY 2015/2016: BEZPIECZEŃSTWO Lp.

Bardziej szczegółowo

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm.

opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (z późn. zm. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 40 W ZABRZU NA rok szkolny 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Strona1. PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 2011/2012, 2012/2013

Strona1. PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 2011/2012, 2012/2013 Strona1 PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 2011/2012, 2012/2013 Strona2 PIORYTETY PRACY 1 Systematyczna poprawa warunków lokalowych szkoły, dążenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. Informacja o szkole. III. Wizja szkoły. IV. Misja szkoły. V. Plan zadań do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ NA LATA 2014-2017 I. Zarządzanie i organizacja. 1. Doskonalenie jakości pracy szkoły poprzez zapewnienie wewnętrznego systemu jakości. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Kadrę pracowników MDK Nr 2 tworzą: 33 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników niepedagogicznych, Łącznie 20,11 etatów pedagogicznych i 8,3 etatów

Kadrę pracowników MDK Nr 2 tworzą: 33 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników niepedagogicznych, Łącznie 20,11 etatów pedagogicznych i 8,3 etatów Kadrę pracowników MDK Nr 2 tworzą: 33 pracowników pedagogicznych, 9 pracowników niepedagogicznych, Łącznie 20,11 etatów pedagogicznych i 8,3 etatów niepedagogicznych. 10 sal dydaktycznych 1 sala gimnastyczna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie założenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 /

Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1) Plan Nadzoru Kuratora Oświaty _ 2011 / 2012. 2) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa_ 2011 / Plan Pracy Szkoły : 2011_2012 / 1 / 2 semestr / Ewaluacja jakości pracy szkoły : 1. Ewaluacja Jakości Pracy Szkoły obejmuje : diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły badanie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/09/10 z dnia 10 lutego 2010r. I) Szkoła uzyskuje bardzo dobre efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY DYDAKTYKA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO Przygotowanie do realizacji zadań związanych z organizacją II panelu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy I. Charakterystyka szkoły i jej środowiska Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im.emilii Gierczak w Kołobrzegu Podstawa prawna: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 33. 1. Nadzór

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Misja szkoły Misją naszej szkoły jest troska o każdego ucznia i wspieranie go jako niepowtarzalnej jednostki oraz stawianie w centrum zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Zespołu Szkół w Michałowicach na lata 2013-2018

Program Rozwoju Zespołu Szkół w Michałowicach na lata 2013-2018 Program Rozwoju Zespołu Szkół w Michałowicach na lata 2013-2018 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Gimnazjum im. Ks. J. Poniatowskiego WIZJA SZKOŁY Nauka może być przyjemnością i sposobem na życie, drogą

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Organ prowadzący: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Rok zarejestrowania szkoły i nadania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 im. Stefana Żeromskiego NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 im. Stefana Żeromskiego NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 2 im. Stefana Żeromskiego NA ROK SZKOLNY 2014 2015 Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem. Stefan Żeromski Koncepcja Pracy Szkoły opracowana została w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I. CELE PROCEDURY: ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły. przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Nasza szkoła dobrze zorganizowanym miejscem pracy. Organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Szkoła współpracy - wnioski z debat. Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach

Szkoła współpracy - wnioski z debat. Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkoła współpracy - wnioski z debat Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Debata uczniowska: Jaka jest nasza szkoła? We wtorek (24.06.2014) uczniowie biorący udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie ze Statutem Szkoły i obowiązującymi regulaminami. 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy nauczyciela. Nauczyciele realizują

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU NA LATA 2015/16 2019/20 I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU NA LATA 2015/16 2019/20 I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU NA LATA 2015/16 L.p. Zadanie Spodziewane efekty I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Termin realizacji 1. Opracowanie pięcioletniego programu rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W WIELGUSIE I. CELE PROCEDURY: 1. Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły. 2. Przekazywanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2014/2015: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Udział w zawodach sportowych.

Udział w zawodach sportowych. KONCEPCA PRACY ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO SZKOLNO GIMNAZJALNEGO W RUCHOCICACH LATA 2013 2018 Opracował zespół w składzie: Aldona Walkowiak - przewodnicząca Wioletta Herkt Monika Nowak Ewa Rubczyńska Monika Stachowiak

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie

Koncepcja pracy III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie Koncepcja pracy III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie na lata 2013-2018 Spis treści I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły 1. Podstawa prawna opracowania koncepcji.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ W LATACH 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 1. Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity.: Dz.U. z 2004r. Nr.256,poz.2572 ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM

KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 1. Podstawa prawna: KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 - Ustawa z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie na lata 2014-2016 1 SPIS TREŚCI 1. Informacja o szkole. 2. Misja szkoły. 3. Wizja szkoły. 4. Pożądany model absolwenta. 5. Plan

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo