KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach Opracowali: dyrektor Małgorzata Szatanek nauczyciele Rada Rodziców Samorząd Uczniowski 1

2 I. WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Josepha von Eichendorffa na najbliższe 5 lat zostało oparte na: 1. obowiązującym prawie oświatowym, oraz strategii edukacyjnej Urzędu Gminy Rudnik, 2. diagnozie sytuacji szkoły w roku szkolnym 2009/2010, 3. opracowanych programach i projektach realizowanych w szkole, 4. wnioskach zgłaszanych przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami, 5. dokumentów szkoły 6. indywidualnych koncepcji pracy nauczycieli 7. koncepcji pracy Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego W zakresie diagnozy stanu faktycznego na dzień r. analizie poddano: 1. bazę szkoły, 2. kadrę pedagogiczną, 3. sytuację dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą, oraz planowane działania na najbliższe pięć lat, które mają zapewnić szkole sprawne funkcjonowanie i osiągnięcie wysokich wyników w pracy szkoły. Przedstawione oceny stanowią punkt wyjścia do określenia zadań do realizacji w w/w zakresach, osób odpowiedzialnych i je realizujących. Trzeba zaznaczyć, że ocena wykonania poszczególnych zadań będzie uzależniona od wielu czynników, w tym m. in.: 1. sytuacji finansowej szkoły, 2. zmian w prawie oświatowym, 3. sytuacji demograficznej szkoły, 2

3 Zaproponowane więc zadania są planowane z uwzględnieniem dzisiejszej sytuacji. Niemniej, poprzez coroczną ocenę realizacji możliwe będzie dokonywanie ewentualnej korekty do zapisów Koncepcji. II. ANALIZA DNIA DZISIEJSZEGO 1. BAZA SZKOŁY Baza Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach stanowi mienie komunalne w skład, którego wchodzi: 1. budynek szkolny z salami dydaktycznymi (9), pracownia informatyczna (1), 2. sala gimnastyczna (1) w budynku oddalonym od terenu szkoły o 0,5 km, 3 prowizoryczne boisko sportowe (1), 3. mała biblioteka ( ponad 25 tyś woluminów) z centrum multimedialnym, 4. stołówka szkolna wydająca około 80 obiadów dziennie zamiennie z pomieszczeniem świetlicowym, 5. wspólny gabinet dla pedagoga i pielęgniarki. Budynek szkoły został oddany do użytku w 1939 roku. Obecnie jego stan techniczny uznać można za zadawalający. Stale dokonuje się w nim dobudowy pomieszczeń, przebudowy, remontów. W ostatnim dziesięcioleciu stolarka okienna została wymieniona, zainstalowano kaloryfery konwektorowe, budynek docieplono. Budynek sali gimnastycznej budowany w latach 80- tych obecnie jest w tragicznym stanie. Zostały przeprowadzone ekspertyzy tego budynku (jedna znajduje się w dokumentacji szkolnej, druga w Urzędzie Gminy Rudnik) Nadzór budowlany przedłużył już drugi rok jego użytkowanie. Dodatkowo na salę gimnastyczną nałożona jest decyzja Sanepidu malowanie ścian, lakierowanie parkietu. Prace te są utrudnione z powodu przeciekającego dachu (konieczny gruntowny remont dachu) i odnawiającego się z powodu wilgoci grzyba. Dodatkowym problemem jest odległość sali gimnastycznej od głównego budynku szkoły. Uczniowie niezależnie od pogody muszą na zajęcia wf pokonywać odległość 0,5 km (odprowadzani przez nauczyciela wf) wzdłuż głównej ulicy. Teren wokół szkoły również wymaga gruntownego remontu pomimo, że w bieżącym roku z funduszy sponsora utwardzono i wyrównano teren parkingu (wysypano 26 ton żwirku). Kotłownie w obu obiektach wyposażone są w nowe piece ekologiczne z podajnikami. Trudności występują w obciążaniu kosztami w sezonie grzewczym mieszkańców, przedszkola i mniejszości niemieckiej, które korzystają z tych samych pieców CO. Ten sam problem 3

4 związany jest z wywozem szamba i korzystaniem z pomieszczeń należących do szkoły przez mieszkańców. Od 2008 roku dokonywany jest kapitalny remont sal lekcyjnych malowanie, kładzenie gładzi, wymiana podłogi, oświetlenia, drzwi a także prace, w których pomalowano korytarze, zagospodarowano pomieszczenia na osobne szatnie dla trzech poziomów edukacyjnych. W 2010r. pomalowano również pomieszczenia kuchenne i świetlicowe. Pomieszczenia kuchni i zaplecza spełniają w pełni wymogi sanitarne. W ciągu ostatnich lat udało się w sposób znaczący rozbudować zasoby informatyczne szkoły. W każdej klasie znajduje się komputer, projektor multimedialny, lub telewizor, w jednej klasie tablica interaktywna. Do każdej klasy podłączony jest Internet. Nauczyciele posiadają programy multimedialne do swoich przedmiotów. Od bieżącego roku wprowadzany jest System kontroli frekwencji i postępów w nauce. Funkcjonuje jedna pracownia multimedialna, w sumie 12 nowych stanowisk uczniowskich, 6 starszych stanowisk uczniowskich i 1 stanowisko nauczycielskie. W roku 2005 wyposażono w sprzęt komputerowy czytelnię i bibliotekę (3 stanowiska) w ramach programu unijnego Pracownia multimedialna w bibliotece szkolnej". Bezpośredni dostęp do komputera i Internetu posiadają nauczyciele w pokoju nauczycielskim. W pełni skomputeryzowana jest obsługa kadrowo - księgowa szkoły oraz administracja szkolna, gabinet Intendentki. 2. KADRA Nauczyciele zatrudnieni w ZSO na dzień 30 czerwca 2010 r. r. to w 43%( 9 osób) nauczyciele dyplomowani, w 48% nauczyciele mianowani (11 osób), a 9% nauczyciele kontraktowi (2 osoby). Aż 82% nauczycieli mianowanych (9 osób) odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego w ZSO lub w innej placówce, w której są zatrudnieni, natomiast 100% nauczycieli kontraktowych (2 osoby) kontynuuje staż na nauczyciela mianowanego. Doświadczenie grona nauczycielskiego powoduje, że od 2008 r. zgłosiło się do naszej szkoły aż 11 praktykantów. Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe. 65% nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania dwóch, trzech, czterech przedmiotów. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zdobywają szereg czołowych lokat w konkursach przedmiotowych, imprezach kulturalnych i sportowych. W ramach przeprowadzanych egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum osiągają średnie wyniki w Gminie Rudnik. 3. STUACJA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA 4

5 Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach uczęszcza 145 uczniów. W roku szkolnym 2008/ uczniów a w 2009/ uczniów. Zmniejszająca się czy wzrastająca nieznacznie ilość uczniów nie ma wpływu na ilość oddziałów w szkole jedynie na podział na grupy na zajęciach wf, językach obcych, informatyce. Większość uczniów kończących Szkołę Podstawową w Grzegorzowicach kontynuuje naukę w Gimnazjum w ZSO w Grzegorzowicach. Jedynie bardzo zdolni uczniowie, planujący naukę na konkretnych kierunkach (językowych, sportowych) po ukończeniu SP (szczególnie ZSO w Brzeźnicy) kontynuują naukę w szkołach raciborskich. Sytuacja ta niekorzystnie wpływa na średnią poziomu intelektualnego uczniów. Zdarzają się również przypadki, że uczniowie bardzo słabi, powtarzający kilkakrotnie klasę gimnazjalną, uczniowie z niedostosowaniem społecznym przenoszą się do gimnazjum dla pracujących w Raciborzu. Sytuacja rodzinna uczniów uczęszczających do ZSO w Grzegorzowicach: 9% rodziców uczniów utrzymuje się z pracy za granicą uczniowie ci są dobrze sytuowani jednak przez dłuższy czas wychowywane są przez jednego z rodziców, lub krewnych. 14% (20 uczniów) objęto dożywianiem GOPS 15% (21 uczniów) objęto pomocą psychologiczno-pedagogiczną Zajęcia indywidualne ma 2 uczniów, Nadzór kuratora 2 uczniów, 1 uczennica. W szkole i na terenie gminy organizowanych jest wiele konkursów, w których bierze udział większość uczniów w szkole. Uczniowie biorą udział również w konkursach organizowanych przez inne placówki na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim, międzynarodowym. W konkursach przedmiotowych osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim mają uczniowie z j. niemieckiego. Dodatkowo uczniowie biorą udział w różnych projektach, wymianach międzynarodowych: Razem przez cały rok współpraca ze szkołą w Czechach w 2008/2009 r. - współpraca ze szkołą w Niemczech. - Młodzi przedsiębiorczy, - Bezpieczny Internet W szkole aktywnie działają zespoły samokształceniowe. Na podkreślenie zasługuje aktywność nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych z języka niemieckiego i kształcenia zintegrowanego dla nauczycieli z całej Gminy Rudnik. Działalność SU jest istotnym elementem wspomagającym proces wychowawczy. SU ma swój regulamin, plan pracy, opiekuje się sklepikiem szkolnym. 5

6 Jako segmenty wspomagające proces dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy wymienić również należy: 1. wycieczki szkolne, 2. Zielone szkoły, kolonie 3. zajęcia na basenie, Szkoła organizuje szereg imprez środowiskowych. Do najważniejszych zaliczyć należy: 1. Kiermasz Bożonarodzeniowy 2. Dzień Górnika, 3. Dzień Babci i Dziadka, 4. Festyn szkolny, Szkoła systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na terenie gminy: Wymienić należy: 1. Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach, 2. Towarzystwo Przyjaciół J. von Eichendorffa w Łubowicach, 3. LKS Dąb Brzeźnica 4. LKS Odra, W szkole bezpośrednio działa wspomagając szkołę szczególnie przy organizacji imprez środowiskowych i szkolnych Rada Rodziców. 6

7 III. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 1. BAZA UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA W ramach rozwoju szkoły planowane są działania zmierzające do poprawy bazy w zakresie: a) stanu obiektu szkolnego, b) doposażenia szkoły Pragnąc poprawić stan techniczny obiektu należy w dalszym ciągu, systematycznie zgłaszać do planów remontów na najbliższe lata: 1. gruntowny remont (z ewentualną wymianą podłóg) w czterech klasach, 2. dokończenie wymiany drzwi w pozostałych klasach i sekretariacie, 3. remont dachu szkoły 4. remont pomieszczeń kuchni i ich doposażenie, 5. remont instalacji CO, 6. gruntowny remont korytarzy szkolnych, 7. wykonanie i dokończenie izolacji pionowej budynku, 8. budowa sali gimnastycznej przy budynku szkoły lub gruntowny remont starej sali gimnastycznej, 9. zakup gruntu, zagospodarowanie terenu pod nowe boisko szkolne, 10. zagospodarowanie miejsca pod plac zabaw, zakup sprzętu, 11. wybrukowanie terenu wokół szkoły, 12. zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły, 13. oddzielenie CO i kanalizacji szkoły od mieszkańców. 7

8 Realizacja w/w zadań remontowych zależy od przyznania szkole przez Urząd Gminy Rudnik kwot potrzebnych na sfinansowanie zadań, lub zaplanowanie w planach inwestycyjnych gminy środków finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów tych prac. Są one niezbędne do realizacji w ciągu najbliższych kilku lat z uwagi nie tylko na ich zły stan techniczny, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w szkole, wymagania sanitarne, koszty utrzymania obiektu. Dotychczasowe rozmowy i składane pisma do Urzędu Gminy nie przyniosły wymiernych efektów w tym zakresie. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 1. Jako doposażenie sal lekcyjnych planuje się: 2. zakup ksero, 3. tablic interaktywnych w co najmniej dwóch klasach, 4. zakup szafek, mebli do wszystkich klas, 5. wymiana blatów ławek i krzeseł dostosowanych do wzrostu uczniów, 6. wymianę sprzętu, programów i systemów komputerowych. Grudzień 2010 r. Zakup grudzień 2010 r., wymiana mebli w II 2011 r. Wrzesień 2010, grudzień 2010 Grudzień 2010, W tym celu na umowę zlecenie zatrudniać się będzie firmę informatyczną, która opiekować się będzie sprzętem multimedialnym. Z uwagi na możliwości szkoły w zakresie techniki komputerowej wskazanym jest zainteresowanie jak największej liczby nauczycieli możliwością wykorzystania tego sprzętu w codziennej realizacji procesu nauczania wykorzystanie dostępnych w każdej klasie projektorów, komputerów, programów multimedialnych, Internetu. Aby zgromadzić jak największą liczbę pomocy multimedialnych oraz w ramach projektów realizowanych w szkole uczniowie klas SP i gimnazjalnych wykonywaliby dla potrzeb szkoły prezentacje z wykorzystaniem 8

9 programów komputerowych, m. in. PowerPointa. Ich tematyka zgłaszana byłaby przez poszczególnych nauczycieli. Rozbudowana prezentacja stanowiłaby z jednej strony pomoc dydaktyczną, a z drugiej mobilizowałby uczniów do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności, co mogłoby skutkować wyższymi ocenami rocznymi z informatyki lub innych przedmiotów. W sposób systematyczny i sukcesywny następować będzie wymiana sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych i organizacji zarządzania. Środki finansowe pochodzić będą głownie z funduszy celowych, oraz ze środków Rady Rodziców. Osobnym zakresem pomocy zostanie objęta biblioteka szkolna w zakresie zakupów książek. Planuje się do końca roku szkolnego 2013 skatalogowanie księgozbioru biblioteki w ramach funkcjonowania programu bibliotecznego, oraz udostępnienie aktualnego księgozbioru przeglądanie zasobów w Internecie. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 2. KADRA Jak wspominano na wstępie ocena przygotowania kwalifikacyjnego kadry nauczycielskiej jest bardzo wysoka. Niemniej poprzez działania wspierające dokształcanie należy podnieść jeszcze wskaźnik nauczycieli korzystających z nowoczesnych środków audiowizualnych. W tym celu został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków EFS szkoleń dla nauczycieli z zakresu ICT i j. angielskiego. Dodatkowo zachęcani będą nauczyciele, którzy podejmą kursy, szkolenia w zakresie prowadzenia strony WWW, prowadzenia zespołu tanecznego. 9

10 Wspierani również będą nauczyciele w zakresie awansu zawodowego, poprzez umożliwienie realizacji planów rozwoju zawodowego i pomoc koleżeńską w ramach zespołów samokształceniowych. Planuje się, że w 2015 r. 90% nauczycieli pracujących w ZSO będzie nauczycielami dyplomowanymi. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA W ramach WDN organizowane będą dla wszystkich nauczycieli, lub zespołów, szkoleniowe rady pedagogiczne na tematy, którymi zainteresowani są nauczyciele. W ramach środków przeznaczonych na motywowanie do pracy, oraz nagrody w pierwszym rzędzie wyróżniani będą nauczyciele, którzy realizują zadania wykraczające poza ich obowiązki służbowe (konkursy przedmiotowe, artystyczne, imprezy sportowe, praca społeczna w organizacjach szkolnych, itp.). W zakresie pracy administracyjnej planowane jest usprawnienie realizacji zadań w zakresie obsługi szkoły poprzez zakup programów do obsługi sekretariatu szkoły, dla intendentki. Styczeń 2011 Bezpośredni nadzór pedagogiczny będzie sprawowany przez dyrektora wg rocznego planów nadzoru pedagogicznego oraz przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej powołany spośród członków RP. Informacje na temat bieżących spraw szkoły będą przekazywane nauczycielom osobiście przez dyrektora lub społecznego wice dyrektora, na tablicy informacyjnej umieszczonej w pokoju nauczycielskim, oraz drogą Internetową poprzez e-meile oraz wykorzystanie Systemu kontroli frekwencji. Informacje dla rodziców przekazywane będą poprzez wychowawców, osobiście lub w zeszytach korespondencji, konsultacje indywidualne, oraz wykorzystanie Systemu kontroli frekwencji (przydatne zwłaszcza dla rodziców pracujących za granicą). Ważną 10

11 funkcję informacyjną szkoły będzie spełniać strona internetowa ZSO Grzegorzowice (www.zsogrzegorzowice.pl) aktualizowana na bieżąco. Wraz ze zwiększającym się zakresem czynności, wymaganiami i obowiązkami dokumentowania działalności szkoły planuje się zwiększenie liczby godzin pracy pracowników administracji i obsługi. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 3. DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZA W najbliższych latach planuje się utrzymać ilość oddziałów w szkole. Wprawdzie w SP i Gimnazjum nie ma profilowania klas, niemniej poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych np. w ramach KN zaoferowane zostaną uczniom i ich rodzicom następujące zajęcia: 1. zajęcia sportowe, gimnastyki korekcyjnej, szachy. 2. zajęcia przedmiotowe wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów słabych, rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych 3. zajęcia artystyczne teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne 4. zajęcia językowe z j. niemieckiego i angielskiego. Dodatkowo metoda projektów Uczniowie będą mogli zgłaszać swoje propozycje organizacji zajęć wychowawcom. Dokonując pierwszego wyboru kółka będą mieli wpływ na tematykę zajęć dodatkowych. Nauczyciele będą pytali się uczniów jakie tematy ich interesują, co oczekują od wybranych przez siebie przedmiotów. Informacje te posłużą nauczycielom w planowaniu tematyki zajęć dodatkowych. Aby zapewnić w dalszym ciągu optymalną ze względu edukacyjnego, kadrowego stan uczniów należy: Propozycje zgłaszane we wrześniu 2010 r. 11

12 1. zapewnić w dalszym ciągu wysokie wyniki nauczania, w tym z egzaminów zewnętrznych, 2. systematyczne, tworzyć pozytywną opinię o szkole, 3. umiejętnie trafiać z ofertą edukacyjną w potrzeby uczniów, 4. systematycznie dbać o efekty pracy wychowawczej w szkole, UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA Trafienie z odpowiednią ofertą edukacyjną do uczniów będzie możliwe dzięki: 1. dalszemu tworzeniu pozytywnej opinii o szkole w środowisku i okolicznych miejscowości, 2. promowaniu szkoły, jej wyników edukacyjnych i wychowawczych poprzez Internet - zwiększenie systematyczności w aktualizowaniu strony internetowej, 3. promowaniu szkoły poprzez organizowanie imprez artystycznych i sportowych 4. ścisłej współpracy z mediami, 5. gromadzeniu "przyjaciół szkoły" i absolwentów wokół problemów szkoły, W ramach działalności podstawowej planowane jest dalsze funkcjonowanie placówki w ramach zespołu. W celu zapewnienia osiągania wysokich wyników w nauce i egzaminach zewnętrznych należy podjąć działania, które na stałe wypracują standardy działań w tym zakresie. Wykorzystać należy doświadczenie nauczycieli, opracowane już wnioski i formy pracy, które przynoszą efekty. W ramach zespołów samokształceniowych należy przedyskutowywać tę problematykę i podejmować odpowiednie działania. Oprócz wprowadzania do zajęć lekcyjnych wniosków z analizy sprawdzianów i egzaminów należy przede wszystkim zainteresować rodziców i uczniów wynikami z 12

13 egzaminów i sprawdzianów, podnieść motywację uczniów. Proponowane będzie nauczycielom podjęcie działań mających na celu wprowadzenie nowych innowacji, programów autorskich, szczególnie z przedmiotów realizowanych w ramach planów nauczania. Osiągane wyniki w konkursach i zawodach powinny być w szerszym stopniu rozpowszechniane w środowisku poprzez angażowanie mediów, Internetu. Aktywność nauczycieli winna być realizowana również w postaci organizowanych konkursów przedmiotowych, imprez sportowych i artystycznych o zasięgu szkoły, gminy, rejonu, kraju i międzynarodowym. Uczniowie szkoły korzystać będą mogli z różnych form wymiany młodzieży z krajami sąsiednimi. W ramach wymian realizowane będą treści programowe z zakresu języka obcego, ICT, sportu i kultury. Czynione będą starania o rozszerzenie form wymiany szczególnie w oparciu o Niemcy, Czechy oraz dla potrzeb nauczania języka angielskiego o kraje gdzie młodzież się go uczy. Dla potrzeb organizacji imprez i wymian należy podjąć działania zmierzające do szerszego wykorzystania środków UE. Wnioski i propozycje zadań w tym zakresie mogą składać do dyrekcji szkoły wszyscy nauczyciele. Po dyskusji i przeanalizowaniu dyrekcja szkoły będzie czynić starania w celu ich wdrożenia. W ramach działalności wychowawczej główny cel należy położyć na eliminowanie działań agresywnych (słownych i fizycznych) u uczniów. W tym celu zespół ds. profilaktyki zaproponuje podjęcie konkretnych rozwiązań, które po dyskusji mogłyby zostać przyjęte do realizacji przez nauczycieli. W realizacji zadań należy rozważyć możliwość wykorzystania "naturalnych UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA 13

14 sprzymierzeńców" szkoły - Policję, Straż Pożarną, Służbę Zdrowia. W przypadkach drastycznych, tam gdzie w sposób ewidentny dotychczasowe środki nie przynoszą efektów, gdzie brak jest odpowiedniego zainteresowania się sytuacją domu rodzinnego należy występować z wnioskami do Sądu Rodzinnego. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA Koniecznym jest utrzymywanie systematycznych kontaktów z rodzicami uczniów, aktywizowanie "Trójek klasowych", konsekwentne rozstrzyganie problemów. Nie bez znaczenia będzie również zastosowanie w procesie wychowawczym własnej samodyscypliny i swoistego "wzoru postępowania" w stosunku do uczniów. Pamiętać należy, że nauczyciele są bacznie obserwowani przez uczniów i również oceniani. Dodatkowym orężem wspomagającym szkołę w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego jest dobra atmosfera w gronie, która powinna dawać mu dodatkowe argumenty do realizacji celów. W działalności opiekuńczej liczyć się należy z utrzymywaniem się trudnej sytuacji materialnej naszych uczniów. Stąd koniecznym jest kontynuowanie działań zmierzających do: 1. wyrównywania szans edukacyjnych, 2. kontynuowanie wydawania bezpłatnych obiadów dla dzieci z rodzin niskosytuowanych, 3. udzielanie zapomóg finansowych głownie w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa w życiu klasy i szkoły 4. współpracy z RR SU, absolwentami i przyjaciółmi szkoły oraz z instytucjami wspierającymi szkołę, 5. pozyskiwania środków pozabudżetowych na pomoc materialną i rzeczową dla uczniów, doposażenie szkoły W ramach działalności wychowawczo - opiekuńczej 14

15 kontynuowane będą: 1. wycieczki krajowe i zagraniczne, 2. Zielone szkoły, kolonie i obozy. Aby w lepszy sposób zintegrować proces lekcyjny i wychowawczy wycieczki szkolne odbywać się będą tylko w miesiącach IX - X i IV - V. 3. zajęcia na basenie, 4. lekcje muzealne, teatralne, 5. współpraca z instytucjami kulturalnymi, Ważnym działaniem, które należy kontynuować, a być może wzmocnić, będzie udzielanie pomocy uczniom z rodzin niskosytuowanych. Pomoc, głównie ze środków pozabudżetowych, udzielana będzie w zakresie: 1. udzielania obiadów bezpłatnych, 2. pokrywanie kosztów udziału w zajęciach na basenie, 3. pokrywanie kosztów zakupu podręczników, 4. dofinansowanie do wycieczek i Zielonych szkół, 5. zapomóg finansowych dla uczniów. UWAGI o REALIZACJI, TERMIN WYKONANIA IV. PODSUMOWANIE Niniejszy koncepcja jest dokumentem, który stanowi podstawę do realizacji zadań na najbliższe lata. Jest równocześnie otwarta na dokonywanie poprawek i zmian wynikających z pracy szkoły przez poszczególne lata, zmieniającą się sytuację prawną w oświacie, a przede wszystkim z uwagi na wnioski i spostrzeżenia nauczycieli uczących w szkole. Dyrektor szkoły oceniając prace szkoły podsumowującą rok szkolny winien odnosić się do zapisów niniejszego dokumentu. Jego ewaluacja winna mieć charakter realny, tj. możliwy do zrealizowania w konkretnej sytuacji. Za funkcjonowanie i realizację 15

16 zadań odpowiada dyrektor szkoły. Niemniej poprzez zastępcę, a przede wszystkim nauczycieli winien stymulować podejmowanie konkretnych działań. Wskazane jest i nieodzowne, aby nauczyciele angażowali się w realizację określonych zadań. Nie będzie możliwe ich osiągnięcie bez ich aktywnego działania. Otwartość koncepcji ma również i ten dodatkowy walor, że nauczyciele mogą zgłaszać do realizacji swoje wnioski. Obejmuje ona lata Realizacja poszczególnych zadań będzie miała różny rytm. Trudno dzisiaj dokładnie przewidzieć terminy remontów, gdyż uzależnione jest to od sytuacji finansowej samorządu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zakończenie w/w prac remontowych do końca 2013 roku. W przypadku działań dydaktyczno - wychowawczych termin wdrożenia nowych zadań przewiduje się do końca 2015 roku, pozostałe zaś systematycznie od roku. Ewaluacja następować będzie corocznie, na zakończenie roku szkolnego lub w razie potrzeby co pół roku i przedstawiana Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Uczniowskiemu. 16