Krajowy System Zarządzania Ruchem przyszłośd zarządzania drogami krajowymi w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy System Zarządzania Ruchem przyszłośd zarządzania drogami krajowymi w Polsce"

Transkrypt

1 Krajowy System Zarządzania Ruchem przyszłośd zarządzania drogami krajowymi w Polsce Strategia wdrażania KSZR na podstawie doświadczeo i wniosków z dotychczasowych realizacji systemów ITS Warszawa, 20 listopada 2013

2 Uwarunkowania przedsięwzięcia Istnienie wyspowych systemów ITS, niezależnośd w planowaniu Intensywna rozbudowa sieci drogowej (autostrady, drogi ekspresowe) Niska świadomośd społeczna Dynamiczny rozwój technologii informatycznych Brak standardów ITS Uwarunkowania finansowe

3 Wyciągnięte wnioski Systemy ITS nie są gotowymi produktami Muszą odpowiadad oczekiwaniom użytkowników systemu (istniejące na rynku rozwiązania powinny byd co najmniej dostosowane do potrzeb użytkowników) Cykl życia urządzeo ITS jest trudny do przewidzenia Urządzenia i technologia podlegają ciągłej zmianie, potrzeba np zarządzania ruchem jest naturalna i niezależna od upływu czasu Współpraca mnoży korzyści Korzystanie z danych zbieranych przez system przez wiele podmiotów zbieraj dane raz wykorzystuj wiele razy

4 Wyciągnięte wnioski Koniecznośd jednolitej wizji, sprecyzowania celów, jasnego określenia potrzeb Zapewnienia współpracy wyspowych systemów ITS Podniesienie niskiej świadomości społecznej (w tym edukacja) Opis elementów systemu niezależny technologicznie Standaryzacja ITS (podstawowe funkcjonalności i wzajemne relacje między nimi) Jasne zasady ewaluacji celów osiąganych przez wdrażanie ITS (ex ante i ex post) Zapewnienie czytelnych i adekwatnych wskaźników jakości projektów ITS (KPI)

5 Zintegrowane planowanie architektura KSZR wizja strategia cele funkcje plany harmonogramy

6 Oddziaływanie out-in KSZR strategia konsultacji z interesariuszami

7 KSZR - jako wieloletnia strategia wdrażania inteligentnych systemów transportowych w GDDKiA Działania równoległe Przygotowanie przedsięwzięcia KSZR Przygotowanie projektów wdrożeniowych KSZR KSZR w projektach budowy dróg KSZR na sieci TEN-T KSZR poza siecią TEN-T KSZR w małych projektach remontów, przebudów, lub zmian organizacji ruchu

8 KSZR - jako wieloletnia strategia wdrażania Inteligentnych systemów transportowych w GDDKiA 1. Na sieci TEN-T: sporządzenie koncepcji systemu zarządzania ruchem i zapewnienie na jej podstawie miejsc pod instalację urządzeń ITS i przyłączy energetycznych. 2. Poza siecią TEN-T: sporządzenie koncepcji systemu zarządzania ruchem w uzgodnieniu z GDDKiA i jej realizacja.

9 KSZR jako wieloletnia strategia wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych w GDDKiA Na sieci TEN-T: Realizacja systemu w ramach funduszu CEF (Connecting Europe Facility).

10 KSZR jako wieloletnia strategia wdrażania Inteligentnych Systemów Transportowych w GDDKiA Poza siecią TEN-T: Realizacja projektów w ramach programu POIiŚ II. Objęty obszar: WWDK oraz aglomeracje Krakowa i Katowic

11 KSZR w kontekście krajowych i europejskich dokumentów strategicznych Przedsięwzięcie zgodne z krajowymi dokumentami strategicznymi Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska Trzecia fala nowoczesności. Strategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeostwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne paostwo. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Narodowy Plan Poprawy BRD Przedsięwzięcie zgodne z europejskimi regulacjami oraz wytycznymi Dyrektywa ITS (2010/40/EU) & Specyfikacje ITS (akty delegowane) Standardy opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne - CEN, ETSI (EC Mandate M/453) Wykorzystanie wyników prac europejskich projektów np. Easyway - Mare Nostrum Uwzględnienie rekomendacji europejskich organizacji - TISA, ERTICO

12 Podsumowanie KSZR jest wieloletnią strategią wdrażania ITS w GDDKiA Realizacja KSZR poprzez zintegrowane planowanie Współpraca mnoży korzyści Konkurencyjnośd rynku Większa skala wdrożeo

13 Dziękuję za uwagę Przemysław Rzeźniewski Departament Zarządzania Ruchem Zastępca Dyrektora