Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o.

2 Zawartość wykładu Kilka słów o Ecofys Rys historyczny Zakres rozwoju OZE w pakiecie energetycznoklimatycznym

3 Kilka słów o Ecofys Podstawowy obszar działania: usługi doradcze w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, EU ETS, elastycznych mechanizmów z Kioto, offseting Jedna z 500 najszybciej rosnących europejskich firm Innowacyjność i myślenie przyszłościowe Partner od koncepcji do realizacji Obecnie zatrudnionych jest ok. 350 osób w kilkunastu biurach na całym świecie Dwa biura w Polsce: w Poznaniu i Warszawie, w których pracuje łącznie ponad 30 osób Szerokie spektrum klientów: od największych polskich firm do małych, np. lokalnych ciepłowni, od ministerstw do urzędów gmin

4 Econcern Sustainable Event Przedsięwzięcie, którego celem jest zaprezentowanie osiągnięć i wyzwań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju Econcern zorganizuje prezentacje, seminaria i wystawy, w których wezmą udział specjaliści w tej dziedzinie Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach , w siedzibie WTC w Poznaniu

5 Dyskusja nt. odnawialnych źródeł energii w UE rys historyczny początek debaty o rozwoju OZE zielona księga nt. rozwoju energetyki odnawianej energia odnawialna jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju, konieczność poprawy efektywności ekonomicznej energii odnawialnych Biała księga i plan działań wspólnoty Energy for the Future. Renewable energy sources cel indykatywny 12% udziału OZE w bilansie energetycznym UE w 2010 r. każdy kraj musi opracować strategię realizacji celu, możliwy dalszy wzrost udziału OZE po 2010, Campaign for take off, konieczność monitorowania wdrożeń, preferencja w przyłączaniu odnawialnych źródeł energii do sieci, zielone taryfy, propozycje zwolnień podatkowych, włączenie biopaliw do transportu, konieczność promocji wykorzystania biomasy stałej, w tym współspalania, promocja wykorzystania OZE w budynkach, wzmocnienie pozycji OZE w politykach sektorowych (na obszarze środowiska, wzrostu i konkurencyjności, badań i rozwoju, polityki regionalnej, rolnej) wzmocnienie współpracy (ALTENER)

6 Obowiązujące akty prawne Dyrektywa o promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 2001/77/WE: promocja wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i określenie zasad promocji tej energii cel ilościowy: 21% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wg udziału w poszczególnych krajach dla krajów EU-25, stworzenie systemów identyfikacji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł poprzez wdrożenie świadectw pochodzenia. Dyrektywa o promocji biopaliw: promocja zastępowania paliw mineralnych w transporcie biopaliwami dla ograniczenia emisji GHG, podniesienia bezpieczeństwa energetycznego, promocji OZE. narodowe cele wskaźnikowe.

7 Realizacja celów OZE Jest mało prawdopodobne, by do 2010 r. udział energii odnawialnej przekroczył 10%. Głównym powodem, dla którego nie udało się osiągnąć uzgodnionych celów w dziedzinie energii odnawialnej, poza wyższymi kosztami odnawialnych źródeł energii w porównaniu do tradycyjnych źródeł, jest brak spójnych i efektywnych ram politycznych obejmujących swym zasięgiem całą Unię, a także brak stabilnej, długoterminowej wizji. Wskutek tego tylko kilka państw członkowskich poczyniło poważne postępy w tej dziedzinie i nie osiągnięto jeszcze masy krytycznej potrzebnej, by niszowa produkcja energii odnawialnej stała się częścią głównego nurtu. Źródło: Europejska Polityka Energetyczna, COM(2007) 1 final

8 Nowa polityka energetyczna UE Styczeń 2007: Komisja Europejska przedkłada Radzie Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu propozycję nowej polityki energetycznej Marzec 2007: przyjęcie propozycji polityki Główne wyzwania: zmiany klimatu, rosnące ceny wyczerpujących się paliw kopalnych, bezpieczeństwo dostaw energii.

9 Główne cele środowiskowe polityki cel UE w negocjacjach międzynarodowych, polegający na obniżeniu do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwiniętych o 30% w stosunku do poziomu z 1990 r. do 2050 r. globalne emisje gazów cieplarnianych muszą zostać zredukowane o maksymalnie 50% w stosunku do poziomu z 1990 r., co oznacza, że kraje uprzemysłowione muszą do 2050 r. zredukować emisje o 60-80%, przyjmowane już teraz przez UE zobowiązanie do osiągnięcia do 2020 r., niezależnie od sytuacji, co najmniej 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 r.

10 Cele szczegółowe na rok % poprawa efektywności energetycznej, 20% udział OZE w bilansie energetycznym UE, 20% ograniczenie emisji GHG, wzmocnienie liberalizacji wspólnotowego rynku energii elektrycznej (zmniejszenie zakłóceń dla OZE-E i EU ETS), europejski plan strategiczny na obszarze technologii.

11 Odnawialne źródła energii nie są znacząco droższe od konwencjonalnej energii, jeśli uwzględni się koszty związane ze zmianami klimatycznymi, koszt ich wykorzystania można obniżyć dzięki efektowi skali, jednak wymaga to dokonania już teraz znacznych inwestycji; przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii w UE dzięki zwiększeniu udziału energii produkowanej w Unii, dywersyfikacji stosowanych paliw i źródeł importu energii zwiększeniu proporcji energii pochodzącej z politycznie stabilnych regionów; przyczyniają się do powstawania w Europie nowych miejsc pracy; powodują jedynie niewielkie emisje gazów cieplarnianych lub nie powodują ich wcale, a dodatkowo większość z nich przynosi znaczne korzyści w zakresie jakości powietrza.

12 Szczegółowe propozycje działania 23 stycznia 2008: Pakiet energetyczno- klimatyczny Pakiet 5 projektów: dyrektywa ramowa dotycząca promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE); decyzja w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020; nowelizacja dyrektywy 2003/87/WE w sprawie udoskonalenia i rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych; dyrektywa w sprawie geologicznego magazynowania dwutlenku węgla (CCS); wytyczne do pomocy państwa w zakresie udzielania pomocy publicznej dotyczącej ochrony środowiska.

13 Główne założenia propozycji Dyrektywy o rozwoju OZE (1) Dyrektywa określa obowiązkowe cele w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii i w odniesieniu do udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, ustanawia zasady związane z gwarancjami pochodzenia, procedurami administracyjnymi i przyłączeniami do sieci energetycznej w związku z energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, określa kryteria zrównoważonego rozwoju środowiska dla biopaliw i innych biopłynów.

14 Główne założenia propozycji Dyrektywy (2) należy uwzględnić zróżnicowane możliwości wdrożenia OZE w poszczególnych krajach, sposób realizacji celów określonych powinien być w krajowych planach działania, określających cele sektorowe i środki na rzecz ich osiągnięcia, państwa członkowskie zapewniają możliwość zagwarantowania pochodzenia z odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz energii stosowanej w celu ogrzewania lub chłodzenia wytwarzanej w elektrowniach o mocy wynoszącej co najmniej 5 MWth, OZE mają gwarantowany dostęp do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz priorytetowy dostęp do sieci,

15 Główne założenia propozycji Dyrektywy (3) możliwe jest uwzględnienie energii z OZE wyprodukowanej w innych krajach UE i krajach poza UE od warunkiem spożytkowania jej w UE i posiadania przez nią gwarancji pochodzenia, Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące postępu w promowaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. oraz co dwa lata po tej dacie Państwa członkowskie wprowadzają w życie, najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy planowane zwiększenie udziału OZE w elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie,

16 Proponowany udział energii odnawialnych w końcowym zużyciu energii w 2020 AT 34% IT 17% BE 13% LV 42% BG 16% LT 23% CY 13% LU 11% CZ 13% MT 10% DK 30% NL 14% EE 25% PL 15% FI FR DE EL HU IE 38% 23% 18% 18% 13% 16% PT RO SK SI ES SE 31% 24% 14% 25% 20% 49% UK 15%

17 Oczekiwane kluczowe korzyści i koszty związane z wdrożeniem dyrektywy Ograniczenie emitowanej ilości CO2 o wielkość rzędu milionów ton rocznie, Zmniejszenie zużycia (w większości importowanych) paliw kopalnych o wielkość rzędu milionów ton rocznie, koszty wyniosą około miliardów euro rocznie

18 Uwagi Ministerstwa Gospodarki Polski zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w UE nie powinno opierać się na imporcie biomasy, w tym biopaliw transportowych spoza Wspólnoty, ale bazować na wykorzystaniu surowców znajdujących się na terenie Unii, wewnątrzwspólnotowy handel świadectwami pochodzenia powinien być dozwolony w danym państwie dopiero po przekroczeniu poziomu produkcji energii z OZE w danym państwie, wyznaczonego na 2020 r.

19 Dalsze kroki Propozycja Dyrektywy znajduje się obecnie pod obradami Rady EU i Parlamentu Europejskiego, I połowa 2009: prawdopodobne przyjęcie Dyrektywy, 31 marca 2010: termin przyjęcia krajowych planów działania na rzecz rozwoju OZE.

20 Dziękuję za uwagę Izabela Kielichowska Ecofys Poland Sp. z o.o. ul. Rejtana 17, Warszawa Tel

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Rok 14 Numer 570 (24) 18 czerwca 2009 r. W tym numerze: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA BIOPALIW NOWYM WYZWANIEM DLA UNII EUROPEJSKIEJ

STRONA 1. Rok 14 Numer 570 (24) 18 czerwca 2009 r. W tym numerze: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA BIOPALIW NOWYM WYZWANIEM DLA UNII EUROPEJSKIEJ Rok 14 Numer 570 (24) 18 czerwca 2009 r. W tym numerze: ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA BIOPALIW NOWYM WYZWANIEM DLA UNII EUROPEJSKIEJ Problem braku zrównoważonej produkcji jeszcze do niedawna był gorącym tematem

Bardziej szczegółowo

analiza ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII perspektywy bariery inwestycji rekomendacje

analiza ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII perspektywy bariery inwestycji rekomendacje analiza ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII perspektywy bariery inwestycji rekomendacje Obecne prawo spowalnia rozwój OZE Żyjemy w okresie przejściowym, w którym dominuje jeszcze energetyka XX stulecia, scentralizowana

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne

PL 2014. W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? Sprawozdanie specjalne PL 2014 nr 14 Sprawozdanie specjalne W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych? EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce

Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce OPINIE I EKSPERTYZY OE-155 LISTOPAD 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2.

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu krajowym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Zielona księga w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (2014/C 126/04)

Opinia Komitetu Regionów Zielona księga w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (2014/C 126/04) 26.4.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 126/11 Opinia Komitetu Regionów Zielona księga w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (2014/C 126/04) I. ZALECENIA POLITYCZNE

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo