K. Czajkowska-Matosiuk. Prawo. gospodarcze i spółek. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K. Czajkowska-Matosiuk. Prawo. gospodarcze i spółek. 2. wydanie. Wydawnictwo C.H. Beck"

Transkrypt

1 A PLIKACJE P RAWNICZE K. Czajkowska-Matosiuk Prawo gospodarcze i spółek 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck

2 APLIKACJE PRAWNICZE Prawo gospodarcze i spó³ek

3

4 Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

5 Redakcja: Joanna Ablewicz Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Informacje Wydawcy Opracowanie stanowi jedynie pomoc dla kandydatów przy przygotowaniach do egzaminów konkursowych na aplikacje prawnicze. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji powo³ywanych w ksi¹ ce przepisów. Bêdziemy wdziêczni za wszelkie uwagi i sugestie skierowane na adres: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Art Druk i oprawa: Centrum Poligrafii M.M. Jakubiccy ISBN ISBN e-book

6 Spis treści Wykaz skrótów.... Bibliograia..... Wstęp.... xi xiii x Dział i. zagadnienia ogólne prawa gospodarczego rozdział 1. pojęcie i rodzaje przedsiębiorców Zagadnienie.1..Deinicja.przedsiębiorcy Zagadnienie.2..Rodzaje.przedsiębiorców Zagadnienie.3..Struktury.organizacyjne.przedsiębiorców rozdział 2. pojęcie przedsiębiorstwa rozdział 3. rejestrowanie przedsiębiorców Zagadnienie.1..Krajowy.rejestr.sądowy Zagadnienie.2..Ewidencja.działalności.gospodarczej rozdział 4. nazwa i irma Zagadnienie.1..Nazwa Zagadnienie.2..Firma Zagadnienie.3..Ochrona.prawa.do.nazwy.i.do.irmy rozdział 5. prokura i pełnomocnictwo Zagadnienie.1..Pełnomocnictwo Zagadnienie.2..Prokura rozdział 6. Koncesja i regulowana działalność gospodarcza Zagadnienie.1..Koncesja Zagadnienie.2..Regulowana.działalność.gospodarcza rozdział 7. prawo konkurencji Zagadnienie.1..Ochrona.konkurencji Zagadnienie.2..Zwalczanie.nieuczciwej.konkurencji Zagadnienie.3..Zakaz.konkurencji Dział ii. prawo SpółeK rozdział 1. zagadnienia wspólne Zagadnienie.1..Uwagi.ogólne Zagadnienie.2..Klasyikacja.spółek Zagadnienie.3..Spółki.handlowe.przed.wpisem.do.rejestru Zagadnienie.4..Charakterystyka.spółek.osobowych Zagadnienie.5..Charakterystyka.spółek.kapitałowych Zagadnienie.6..Mieszany.charakter.spółek rozdział 2. Spółka cywilna Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki.cywilnej

7 Spis treści i Zagadnienie.2..Majątek.wspólników.i.wkłady Zagadnienie.3..Odpowiedzialność.za.zobowiązania.spółki Zagadnienie.4..Prowadzenie.spraw.spółki Zagadnienie.5..Reprezentacja.spółki Zagadnienie.6..Udział.w.zyskach.i.stratach Zagadnienie.7..Wystąpienie.wspólnika Zagadnienie.8..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki rozdział 3. Spółka jawna Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki Zagadnienie.2..Majątek.spółki Zagadnienie.3..Wkłady.wspólników Zagadnienie.4..Odpowiedzialność.za.zobowiązania Zagadnienie.5..Udział.w.zyskach.i.stratach Zagadnienie.6..Reprezentacja.spółki Zagadnienie.7..Prowadzenie.spraw.spółki Zagadnienie.8..Zakaz.konkurencji Zagadnienie.9..Wystąpienie.wspólnika Zagadnienie.10..Rozwiązanie.spółki Zagadnienie.11..Likwidacja.spółki rozdział 4. Spółka partnerska Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki Zagadnienie.2..Partnerzy Zagadnienie.3..Odpowiedzialność.za.zobowiązania Zagadnienie.4..Reprezentacja.spółki Zagadnienie.5..Prowadzenie.spraw.spółki Zagadnienie.6..Udział.w.zyskach.i.stratach Zagadnienie.7..Wystąpienie.wspólnika,.rozwiązanie.i.likwidacja.spółki rozdział 5. Spółka komandytowa Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki Zagadnienie.2..Majątek.spółki,.wkłady.do.spółki,.udziały,. suma.komandytowa Zagadnienie.3..Odpowiedzialność.za.zobowiązania Zagadnienie.4..Reprezentacja.spółki Zagadnienie.5..Prowadzenie.spraw.spółki Zagadnienie.6..Udział.w.zyskach.i.stratach Zagadnienie.7..Wystąpienie.wspólnika Zagadnienie.8..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki rozdział 6. Spółka komandytowo-akcyjna Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki Zagadnienie.2..Majątek.spółki,.kapitał.zakładowy,.wkłady.do.spółki Zagadnienie.3..Odpowiedzialność.za.zobowiązania Zagadnienie.4..Reprezentacja.spółki Zagadnienie.5..Stosunki.wewnętrzne Zagadnienie.6..Udział.w.zyskach.i.stratach

8 Spis treści Zagadnienie.7..Wystąpienie.wspólnika Zagadnienie.8..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki rozdział 7. Spółka z o.o Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki Zagadnienie.2..Wkłady.do.spółki Zagadnienie.3..Kapitał.zakładowy Zagadnienie.4..Udziały.w.spółce.z.o.o Zagadnienie.5..Prawa.i.obowiązki.wspólników Zagadnienie.6..Organy.spółki Zagadnienie.7..Rozwiązanie.i.likwidacja rozdział 8. Spółka akcyjna Zagadnienie.1..Utworzenie.spółki Zagadnienie.2..Kapitał.zakładowy Zagadnienie.3..Akcje Zagadnienie.4..Prawa.i.obowiązki.akcjonariuszy Zagadnienie.5..Organy.spółki Zagadnienie.6..Odpowiedzialność.w.spółce Zagadnienie.7..Rozwiązanie.i.likwidacja.spółki rozdział 9. Transformacje w spółkach Zagadnienie.1..Łączenie.się.spółek Zagadnienie.2..Podział.spółek Zagadnienie.3..Przekształcanie.spółek rozdział 10. europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Zagadnienie.1..Utworzenie.EZiG Zagadnienie.2..Zasady.działania.EZiG Zagadnienie.3..Nabycie.i.ustanie.członkostwa Zagadnienie.4..Rozwiązanie.i.likwidacja.EZiG rozdział 11. Spółka europejska Zagadnienie.1..Utworzenie.SE Zagadnienie.2..Organy.SE Zagadnienie.3..Zaangażowanie.pracowników.w.SE Zagadnienie.4..Przeniesienie.siedziby.SE Zagadnienie.5..Rozwiązanie.i.likwidacja.SE Dział iii. inne podmioty DziałalnoŚci gospodarczej rozdział 1. Spółdzielnia Zagadnienie.1..Pojęcie.i.cechy.spółdzielni Zagadnienie.2..Tworzenie.spółdzielni Zagadnienie.3..Rodzaje.spółdzielni Zagadnienie.4..Członkostwo.w.spółdzielni Zagadnienie.5..Organy.spółdzielni Zagadnienie.6..Działalność.gospodarcza.spółdzielni Zagadnienie.7..Reorganizacja.spółdzielni ii

9 Spis treści Zagadnienie.8..Likwidacja.i.upadłość Zagadnienie.9..Związki.spółdzielcze.i.Krajowa.Rada.Spółdzielcza rozdział 2. Fundacja Zagadnienie.1..Pojęcie.i.rodzaje.fundacji Zagadnienie.2..Utworzenie.fundacji Zagadnienie.3..Organy.i.działalność.fundacji Zagadnienie.4..Nadzór.nad.fundacjami Zagadnienie.5..Likwidacja.fundacji rozdział 3. Stowarzyszenie Zagadnienie.1..istota.i.rodzaje.stowarzyszeń Zagadnienie.2..Tworzenie.stowarzyszeń.i.członkostwo. w.stowarzyszeniu Zagadnienie.3..Organy.stowarzyszenia Zagadnienie.4..Działalność.gospodarcza.stowarzyszenia Zagadnienie.5..Nadzór.nad.działalnością.stowarzyszenia Zagadnienie.6..Rozwiązanie.i.likwidacja.stowarzyszenia rozdział 4. przedsiębiorstwo państwowe Zagadnienie.1..Pojęcie.i.rodzaje.przedsiębiorstw.państwowych Zagadnienie.2..Zasady.działania.przedsiębiorstw.państwowych Zagadnienie.3..Mienie.przedsiębiorstwa Zagadnienie.4..Restrukturyzacja.przedsiębiorstw.państwowych Zagadnienie.5..Likwidacja.i.upadłość.przedsiębiorstwa. państwowego Zagadnienie.6..Umowa.o.zarządzanie.przedsiębiorstwem Zagadnienie.7..Nadzór.nad.przedsiębiorstwem Zagadnienie.8..Zarząd.komisaryczny.(postępowanie.naprawcze) Zagadnienie.9..Komercjalizacja.i.prywatyzacja.przedsiębiorstw. państwowych rozdział 5. przedsiębiorcy zagraniczni i oddziały przedsiębiorców zagranicznych Zagadnienie.1..Przedsiębiorcy.zagraniczni Zagadnienie.2..Oddziały.i.przedstawicielstwa.przedsiębiorców. zagranicznych rozdział 6. instytuty badawcze Dział iv. UMoWY W obrocie gospodarczym rozdział 1. zagadnienia ogólne Zagadnienie.1..Zasady.związane.z.zawieraniem.umów. handlowych Zagadnienie.2..Zawieranie.umów.w.obrocie.gospodarczym Zagadnienie.3..Umowy.z.udziałem.konsumentów Zagadnienie.4..Skutki.niewykonania.lub.nienależytego.wykonania. zobowiązań iii

10 Spis treści Zagadnienie.5..Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną. przez.produkt.niebezpieczny rozdział 2. podstawowe umowy z zakresu obrotu gospodarczego Zagadnienie.1..Sprzedaż Zagadnienie.2..Dostawa Zagadnienie.3..Umowa.kontraktacji Zagadnienie.4..Umowa.o.dzieło Zagadnienie.5..Umowa.o.roboty.budowlane Zagadnienie.6..Umowa.przewozu Zagadnienie.7..Umowa.spedycji Zagadnienie.8..Umowa.składu Zagadnienie.9..Umowa.agencyjna Zagadnienie.10..Umowa.komisu Zagadnienie.11..Umowy.w.zakresie.czynności.bankowych Zagadnienie.12..Umowa.ubezpieczenia Zagadnienie.13..Umowa.leasingu Zagadnienie.14..inne.umowy.gospodarcze indeks ix

11

12 Wykaz skrótów akty prawne DSkłU... ustawa z r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz ze zm.) EZIGU... ustawa z r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) FinPubU... ustawa z r. o inansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) FundU... ustawa z r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) InstBadawczeU... ustawa z r. o instytutach badawczych (Dz.U Nr 96, poz. 618 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRSU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) OchrKonkurU... ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PPU... ustawa z r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrBank... ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrDew... ustawa z r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz ze zm.) PrDziałGosp... ustawa z r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz ze zm.) ProdNiebU... ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) PrPrzew... ustawa z r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) PrSpółdz... ustawa z r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) xi

13 Wykaz skrótów PrSpółdz... ustawa z r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrStow... ustawa z r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrUpN... ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) PrywKomerU... ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) SamGminU... ustawa z r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) SamZPPU... ustawa z r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SpMieszkU... ustawa z r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.) SwobGospU... ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) ZNKU... ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) inne skróty art.... artykuł CI... Cantralna Informacja Dz.U.... Dziennik Ustaw EDG... Ewidencja Działalności Gospodarczej EZIG... Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych KRS... Krajowy Rejestr Sądowy MSiG... Monitor Sądowy i Gospodarczy nast.... następny (a, e) Nr... numer pkt... punkt poz.... pozycja r.... rok rozp.... rozporządzenie s.... strona SE... Spółka Europejska t.j.... tekst jednolity TFUE... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej UOKiK... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust.... ustęp zd.... zdanie ze zm.... ze zmianami xii

14 Bibliografia K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom I, wyd. 5, Warszawa 2011 K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom II, wyd. 5, Warszawa 2011 K. Czajkowska-Matosiuk, Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. Tom III, wyd. 5, Warszawa 2011 E. Gniewek (red), Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2010 U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007 A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2010 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz (Tom I II), Kraków 2010 K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2006 M. Kuklo, S. Pszczółka, K. Skrodzki, M. Zaremba, Prawo handlowe. Testy, kazusy, tablice. Warszawa 2007 T. Mróz, M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005 J. Olszewski (red.), Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2009 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Kraków 2006 xiii

15

16 Wstęp Drogi czytelniku! Książka, którą przekazujemy do Twoich rąk jest efektem osobistych przygotowań Autorki do egzaminów. Powstała na podstawie setek zaktualizowanych notatek, aktów prawnych i wykładów. W sposób systematyczny omówione zostały węzłowe zagadnienia prawa handlowego i gospodarczego. Ponadto opracowanie zawiera pytania testowe, ustne i pisemne opisowe, które najczęściej pojawiają się na egzaminach z tych dziedzin prawa, a także egzaminach konkursowych na aplikacje. Całość pomyślana została jako materiał służący do przyswojenia, usystematyzowania i samodzielnego sprawdzenia zdobytej wiedzy. Prezentowana publikacja adresowana jest do wszystkich studentów i aplikantów, którzy przystępują do egzaminów z prawa handlowego i (lub) gospodarczego, a także dla kandydatów na aplikacje prawnicze. W opracowaniu uwzględniony został stan prawny na marzec 2011 r., a także najważniejsze zmiany, jakie mają nastąpić w najbliższym czasie. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom, bez których ta książka by nie powstała. Przede wszystkim dziękuję mężowi Marcinowi Matosiuk oraz rodzicom Reginie i Konradowi Czajkowskim za wiarę i wsparcie zarówno w sukcesie, jak i w trudnych chwilach. Katarzyna Czajkowska-Matosiuk x

17

18 Dział i. zagadnienia ogólne prawa gospodarczego Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy Deinicja zawarta w Kodeksie cywilnym Zgodnie z art KC, przedsiębiorcą jest osoba izyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Kodeksowa deinicja przedsiębiorcy ma podstawowe znaczenie i jest wiążąca w sferze stosunków cywilnoprawnych, w tym stosunków prawnych obrotu gospodarczego. Deinicja ta sformułowana została przez odwołanie się do dwóch kryteriów: 1) podmiotowego (osoby izyczne, osoby prawne, jednostki, o których mowa w art KC), oraz 2) funkcjonalnego (prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej). Przedsiębiorcą jest tylko ten wymieniony podmiot, który prowadzi we własnym imieniu wymienioną działalność. Oznacza to, że oba kryteria wyróżnienia deinicji przedsiębiorcy muszą zaistnieć łącznie. Przedsiębiorcą jest zatem każda osoba izyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (kryterium podmiotowe), a jej aktywność ma charakter prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej (kryterium funkcjonalne). Deinicja zawarta w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Deinicję przedsiębiorcy na swój własny użytek, a także szerzej, na użytek regulacji prawa gospodarczego zawiera również ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W myśl art. 4 SwobGospU, przedsiębiorcą jest osoba izyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 1

19 Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego Z kolei działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Również w tym wypadku deinicja pojęcia przedsiębiorcy skonstruowana została przez powiązanie ze sobą określonych kategorii podmiotów i specyicznej, wykonywanej we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, działalności. Należy zwrócić uwagę, że z zakresu pojęcia działalności gospodarczej wyłączona została działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 3 SwobGospU). Do grona przedsiębiorców nie należą więc podmioty wykonujące działalność rolniczą i agroturystyczną, o której mowa w art. 3 SwobGospU. Deinicja zawarta w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ze względu na potrzebę określenia beneicjentów zasady ochrony uczciwego obrotu gospodarczego oraz konieczność wskazania adresatów norm prawnych należących do reżimu publicznego prawa gospodarczego konieczne było przyjęcie deinicji przedsiębiorcy w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Według art. 2 ZNKU, przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy, są osoby izyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczą w działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza i zawodowa ważne!. Przedsiębiorca to podmiot powołany do wykonywania we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, zarobkowej działalności gospodarczej lub zawodowej. Pojęcie działalności gospodarczej ma charakter normatywny (art. 2 SwobGospU), natomiast określenie działalności zawodowej nie zostało w ustawie zdeiniowane. Można przyjąć, że działalność zawodowa, czyli profesjonalna, to wykonywanie określonych, różnego rodzaju czynności przez osobę mającą określone umiejętności faktyczne lub określone, formalnie poświadczone, kwaliikacje zawodowe. Działalnością zawodową jest także działalność polegająca na wykonywaniu tzw. wolnych zawodów. Jeśli więc profesjonalista wykonuje powyższe czynności we własnym imieniu i na własny rachu- 2

20 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców nek, to jego działalność ma charakter działalności zawodowej wykonywanej przez przedsiębiorcę (T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, s. 39). Działalność wykonywana w imieniu własnym i w sposób ciągły ważne! Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu (art. 4 KC) i w sposób ciągły (art. SwobGospU). Działanie we własnym imieniu oznacza działanie ze skutkiem prawnym dla siebie i na własną odpowiedzialność (na własny rachunek). W przypadku działalności zawodowej aktywność gospodarcza przedsiębiorcy wykonywana jest we własnym imieniu, ale na rachunek klienta dającego zlecenie. Przedsiębiorcą nie jest osoba, która wykonuje czynności w cudzym imieniu, działając np. w ramach stosunku pracy. Nie jest także przedsiębiorcą ktoś, kto wykonuje czynności wytwórcze, handlowe, usługowe lub budowlane jednorazowo (incydentalnie), a nie w sposób ciągły (stały). organizacja działalności ważne! Działalność gospodarcza lub zawodowa musi być wykonywana w sposób zorganizowany. Organizacja działalności gospodarczej wiąże się z podjęciem przez przedsiębiorę różnych czynności faktycznych i prawnych. Chodzi tu przede wszystkim o: 1) zarejestrowanie działalności, 2) zgłoszenie statystyczne, podatkowe i w zakresie ubezpieczenia społecznego, 3) otwarcie rachunku bankowego, 4) zastosowanie wybranej lub nakazanej przez prawo formy organizacyjnej prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej, a także 5) uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji na wykonywanie działalności, jeśli jest to wymagane. Przez pojęcie organizacji działalności gospodarczej rozumie się także obsługę kontaktów handlowych z innymi przedsiębiorcami lub konsumentami. Działalność w celach zarobkowych ważne! Działalność gospodarcza lub zawodowa jest przez przedsiębiorców wykonywana w celach zarobkowych. Zasadniczym celem wykonywania działalności wytwórczej, handlowej, usługowej, budowlanej itp. jest zatem osiąganie zysku.

Redakcja i korekta Ewa Kamińska. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Projekt okładki Zdzisław Ptak

Redakcja i korekta Ewa Kamińska. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Projekt okładki Zdzisław Ptak Autorzy poszczególnych rozdziałów: Jan Grabowski: nadzór merytoryczny i wprowadzenie; Rafał Blicharz: 4, 7, 10; Mirosław Pawelczyk: 1 (III), 5, 6; Katarzyna Pokryszka: 1 (I-II, IV-VII), 2, 8; Ewa Przeszło:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela

PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW. redakcja naukowa Bogusława Gnela PRAWO HANDLOWE DLA EKONOMISTÓW redakcja naukowa Bogusława Gnela Warszawa 2012 Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Ewa Wysocka Opracowanie redakcyjne Firma TEKSTY www.poprawiamyteksty.pl

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAWO GOSPODARCZE

DZIAŁ I. PRAWO GOSPODARCZE DZIAŁ I. PRAWO GOSPODARCZE Pojęcie prawa gospodarczego Prawo gospodarcze publiczne to system zasad i norm prawnych regulujących proces gospodarowania (działalność gospodarczą), a w szczególności oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wybór i opracowanie Jan Lipski Małgorzata Nowotnik Adam Szafrański Ustawa o systemie ubezpieczeń działalności Ustawa o swobodzie gospodarczej Kodeks społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Działalność gospodarcza

Rozdział I. Działalność gospodarcza Rozdział I. Działalność gospodarcza Część I. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe Æwiczenia Becka Prawo handlowe testy pytania tablice Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak C H BECK ĆWICZENIA BECKA Prawo handlowe W sprzedaży: M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, WYD.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła. Difin Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna Zagadnienia praktyczne Difin Copyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz Wojciech Dmoch Wydanie 3. PODATKOWE KOMENTARZE BECKA PODATKOWE KOMENTARZE BECKA Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie Skrypty Becka Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze Kompendium 6. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095; Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców Agnieszka Michnik Warszawa 2009 Stan prawny na 1 czerwca 2009 r. Wydawca: Magdalena Górniewicz Redaktor

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, Nr 281, poz. 2777, z 2005

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności. mgr Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie naleŝy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Elżbieta Szustak UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH WARSZAWA 2010 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo