Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze (1300-PPG-SJ) Public economic law

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze (1300-PPG-SJ) Public economic law"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo gospodarcze (1300-PPG-SJ) Name: Public economic law Jednostka oferująca przedmiot: Przedmiot dla jednostki: Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Cykl dydaktyczny: Semestr letni 2014/15 Koordynator przedmiotu cyklu: Domyślny typ protokołu: Egzamin Język wykładowy: polski Skrócony opis: dr Henryk Nowicki prof. dr hab. Wojciech Szwajdler W ramach zajęć omawiane są zagadnienia odnoszące się do społecznej gospodarki rynkowej RP. Kluczowymi omawianymi zagadnieniami są: pojęcie tegoż prawa i jego wyodrębnienie w systemie prawa; podstawowe zasady tej regulacji prawnej; pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim; wymogi publiczno-prawne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej; reglamentacja działalności gospodarczej; nadzór Państwa nad przedsiębiorcami oraz procesami gospodarczymi; kształtowanie stosunków własnościowych środków produkcji przez Państwo; działalność gospodarcza samorządu terytorialnego; samorząd gospodarczy i zawodowy; działalność gospodarcza osób i przedsiębiorców zagranicznych i innych podmiotów; ochrona konkurencji i konsumentów; pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom. Problemów z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publicznoprywatnego. Opis: Przedmiot Publiczne prawo gospodarcze prowadzony jest w formie wykładu i ćwiczeń. Tematyka ćwiczeń ściśle koresponduje z treścią wykładu i stanowi jego istotne uzupełnienie. Z racji swego charakteru ćwiczenia służą również kształtowaniu u studentów umiejętności zarówno samodzielnego jaki grupowego analizowania aktów prawnych oraz na ich podstawie podejmowania indywidualnych rozstrzygnięć wobec przedsiębiorców. Zarówno w ramach wykładu jak i ćwiczeń przedstawiane sa zagadnienie odnoszące się do ustroju gospodarczego RP, w tym zagadnienia odnoszące się do społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności gospodarczej, stanowiącej podstawę ustroju gospodarczego RP. Kluczowymi omawianymi zagadnieniami są: 1. Podstawowe informacje z zakresu prawa gospodarczego publicznego (1h). 2. Geneza i ewolucja prawa gospodarczego publicznego oraz administracyjnego prawa gospodarczego, - prawo cechowe i kupieckie, - merkantylizm gospodarczy, - liberalne prawo przemysłowe /liberalizm gospodarczy/, - interwencjonizm państwowy, - protekcjonizm państwowy. (1h) 3. Rola i zadania państwa w oddziaływaniu na procesy gospodarcze. (2h) Przedmiotem, tej części zajęć jest, analiza kształtowania się i rozwoju regulacji publicznoprawnych regulujących aktywność i oddziaływanie państwa na procesy gospodarcze, z jej uwarunkowaniami ustrojowymi poszczególnych państw. 4. Pojęcie prawa gospodarczego: a/ publicznego /administracyjnego/, b/ prywatnego. (1h) 5. Źródła prawa gospodarczego publicznego. (3h) 6. Miejsce prawa gospodarczego publicznego w systemie prawa. (1h) Jednym z ważnych zagadnień jest zdefiniowanie zakresu regulacji przynależnej do publicznego prawa gospodarczego i jego miejsca w systemie prawa. Istotnym jest również określenie relacji publicznego prawa gospodarczego i administracyjnego prawa gospodarczego. Dokonując wyodrębnienia publicznego prawa gospodarczego ważnym jest również określenie i zdefiniowanie źródeł tego prawa. 7. Przedmiot prawa gospodarczego publicznego /zakres przedmiotowy i podmiotowy tej regulacji/. (2h) 8. Zakres regulacji prawa gospodarczego publicznego /stosunki prawne zachodzące w oparciu o normy prawa gospodarczego publicznego/. (1h) 9. Podstawowe zasady prawa gospodarczego publicznego: - demokratycznego państwa prawa i praworządności, - sprawiedliwości społecznej /między innymi: ochrona praw pracowniczych, ochrona praw konsumenckich/, - wolności gospodarczej /co do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyboru formy organizacyjnoprawnej/, - samodzielności przedsiębiorców /gospodarczej i finansowej/, - równości /równości co do prawa i równego traktowania przez Strona 1 z :54

2 organy państwa/, - uczciwej konkurencji /prawna ochrona/, - ochrony stosunków gospodarczych /w tym ochronę własności środków produkcji, zasad gospodarowania/, - swobody zrzeszania się przedsiębiorców, - zasad poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów konsumentów, - zasada proporcjonalności, - zasada zrównoważonego rozwoju, - zasada ochrony gospodarstwa /rolnego/ rodzinnego. (3h) Zasady publicznego prawa gospodarczego omawiane są z uwzględnieniem wszystkich aktów prawnych je regulujących. Część zasad przedstawiana jest również w ramach ćwiczeń z wykorzystaniem aktów prawnych i analizą poszczególnych przepisów regulujących daną zasadę. 10. Podmioty prawa gospodarczego publicznego - przedsiębiorcy, ich formy organizacyjno prawne oraz tryb tworzenia. - pojęcie działalności gospodarczej, - pojęcie przedsiębiorcy, - pojęcie przedsiębiorstwa, - mikro, mały i średni przedsiębiorca. (3h) Pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim z uwzględnieniem regulacji prywatnoprawnej i publicznoprawnej. Wymogi publiczno-prawne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przeanalizowane zostaną zagadnienia prawnych obowiązków związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej łącznie z rejestracją przedsiębiorców i spełnieniem innych obowiązków zgłoszeniowych. Przedstawione zostaną również prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej /prawne formy przedsiębiorców/ z uwzględnieniem ich podziału na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 11. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. - prawne obowiązki osoby fizycznej podejmującej działalność gospodarczą, - ewidencja działalności gospodarczej, - punkt kontaktowy, - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej działalności gospodarczej. (4h) Szczególnym rodzajem przedsiębiorców jest osoba fizyczna podejmująca i prowadząca działalność gospodarczą, której status prawny jest ukształtowany szczególnymi przepisami prawnymi. 12. Przedsiębiorstwa państwowe. - ewolucja sytuacji prawnej przedsiębiorstw państwowych w Polsce, - pojęcie przedsiębiorstwa państwowego, - klasyfikacja, tworzenie, łączenie, podział i likwidacja przedsiębiorstw, - organy przedsiębiorstwa, nadzór nad przedsiębiorstwem, - umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, postępowanie naprawcze. (1h) 13. Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego. - ewolucja udziału załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym, - organy samorządu załogi, - samorząd załogi a dyrektor przedsiębiorstwa. (1h) 14. Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych. - prawne podstawy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw, - tryby przekształceń własnościowych przedsiębiorstw, a) prywatyzacja pośrednia, b) prywatyzacja bezpośrednia, c) uprawnienia pracowników w procesie prywatyzacji. - organy uczestniczące w tym postępowaniu i uprawnienia, z tym związane, organów przedsiębiorstwa oraz organu założycielskiego, - analizy przedprywatyzacyjne. (2h) 15. Przedsiębiorstwa państwowe o szczególnym statusie prawnym. (0,5h) 16. Administracja gospodarcza - jej ustrój, - administracja rządowa i jej zadania, - samorząd terytorialny i jego zadania. (1h) 17. Oddziaływanie państwa na stosunki własnościowe środków produkcji: Strona 2 z :54

3 - nacjonalizacja, - prywatyzacja, - reprywatyzacja, - renacjonalizacja, - komunalizacja. (1h) 18. Prawne formy państwowego nadzoru nad działalnością gospodarczą: - stanowienie prawa, - wydawanie aktów administracyjnych, - inne prawne formy oddziaływania na podmioty gospodarcze. (3h) 19. Ewolucja prawnych form administracyjnoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej. (0,5h) 20. Reglamentacja działalności gospodarczej przez państwo. - administracyjny nadzór nad działalnością jednostek gospodarczych, - ewolucja reglamentacyjnej działalności państwa, - zakres i formy reglamentacji działalności gospodarczej - pojęcie i normatywne podstawy: a) koncesja, b) zezwolenia, licencje, zgody, c) działalność regulowana, d) działalność wolna od reglamentacji. (5h) 21. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. - gospodarka komunalna (pojęcie i zakres) - przedsiębiorstwa komunalne, - przekształcenia organizacyjno prawne przedsiębiorstw komunalnych, - prawne formy realizacji gospodarki komunalnej. (2h) 22. Zrzeszanie się jednostek gospodarczych, samorząd gospodarczy i zawodowy. - izby gospodarcze, - izby rolnicze, - samorząd rzemiosła, - zrzeszenia prywatnego handlu i usług, - samorząd zawodowy. (1h) 23. Działalność gospodarcza prowadzona przez osoby i przedsiębiorców zagranicznych, - osoba zagraniczna, - przedsiębiorca zagraniczny, - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, - przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego. (1h) 24. Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą - fundacje, - stowarzyszenia. (1h) 25. Administracyjnoprawne zagadnienia ochrony konkurencji i konsumentów. (1h) 26. Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom: - zakres pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, - rodzaje pomocy publicznej, - nadzór i kontrola udzielanej pomocy publicznej. (1h) 27. Kontrola przedsiębiorców: - zakres kontroli przedsiębiorców, - organy uprawnione do kontroli przedsiębiorców, - postępowanie kontrolne. (1h) 28. Zamówienia publiczne: zakres regulacji zamówień publicznych, zamówienia publiczne jako forma oddziaływania na procesy gospodarcze, procedury udzielania zamówień publicznych. (1h) 29. Zamówienia publiczne: podstawowe pojęcia z tego zakresu - pojęcie zamówienia publicznego, - pojęcie najkorzystniejszej oferty, - zamawiający, - wykonawca. (1h) 30. Zasady udzielania zamówień publicznych: - zasada uczciwej konkurencji, - zasada równość, - zasada bezstronności i obiektywizmu, - zasada jawności, - zasad pisemności, - zasada stosowania języka polskiego, - zasada udzielania zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą, - zasad stosowania wyłącznie trybów określonych ustawą. (1h) 31. Tryby udzielania zamówień publicznych: a)tryby podstawowe: - przetarg nieograniczony, - przetarg ograniczony, b)tryby pozostałe: - negocjacje z ogłoszeniem,- dialog konkurencyjny, - negocjacje bez ogłoszenia, - zamówienia z wolnej ręki, - zapytanie o cenę, - licytacja elektroniczna. (1h) 32. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: - czynności przygotowawcze, - procedura udzielania zamówienia publicznego, - Strona 3 z :54

4 realizacja umowy. (1h) 33. Środki ochrony prawnej w Pzp. (1h) 34. Kontrola udzielania zamówień publicznych. (0.5h) 35. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych: - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, - Rada Zamówień Publicznych, - Krajowa Izba Odwoławcza, - sądy okręgowe. (0.5h) 36. Koncesje na roboty budowlane lub usługi: - koncesja jako sposób realizowania zadania publicznego, -zakres regulacji, - pojęcie koncesji, - zasady. Podmioty uczestniczące: - koncesjodawca, - koncesjonariusz. Tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, umowa koncesji, środki ochrony prawnej. (1h) 37. Partnerstwo publiczno-prywatne: - zakres regulacji, - pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerzy: - podmiot publiczny, - partner prywatny - przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny. Wybór partnera prywatnego,pojęcie najkorzystniejszej oferty wraz z wskazaniem kryteriów, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego, partnerstwo publiczno-prywatne w formie spółki. (2h) Literatura: Podręczniki: 1. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, pod red. H. Gronkiewicz - Waltz i M. Wierzbowskiego, LexisNexis, Warszawa K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa A. Powałowski (red.) Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, Warszawa R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.) System Prawa Administracyjnego, Tomy 8A i 8B Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa System zamówień publicznych w Polsce (red.) J. Sadowy, UZP warszawa Akty prawne: 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.), 3. Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. nr 3, poz. 17 z późn. zm.), 4. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 979 z późn. zm.), 5. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 710 z późn. zm.), 6. Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz. U. nr 35, poz. 194 z późn. zm.), 7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. Dz. U r. poz. 216 z późn. zm.), 8. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 236), 9. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 47, poz. 274 z późn. zm.), 10. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywaniu uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1224), 11. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1384), 12. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.), 13. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), 14. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184), 15. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.), 16. Ustawa z dnai 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 17. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz. U. z 2015 r, poz. 113), 18. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 z późn. zm.). Metody i kryteria oceniania: Zaliczenie ćwiczeń: 1. aktywność i umiejętność uczestniczenia w rozwiązywaniu kazusów z zakresu publicznego prawa gospodarczego, 2. zaliczeni testu sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę (K-W04), (K_W05), (K_U01), (K_U02), (K_U05), (K-K03) (K_K06). Zaliczenie przedmiotu: 1. podstawą przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny zaliczającej ćwiczenia, 2. egzamin testowy składający się z 26 pytań zawierających propozycje czterech odpowiedzi /wielokrotny wybór poprawnych odpowiedzi/ (K-W01), (K-W04), (K_W05), (K_W08), (K_U01), (K_U02), (K_U05), - powyżej 50% poprawnych pełnych odpowiedzi - dst, - powyżej 60% poprawnych pełnych odpowiedzi - dst +, - powyżej 70% poprawnych pełnych odpowiedzi - db, - powyżej 80% poprawnych pełnych odpowiedzi - db +, - powyżej 90% poprawnych pełnych odpowiedzi - bdb. Praktyki zawodowe: Strona 4 z :54

5 nie dotyczy Atrybuty przedmiotu: Całkowity nakład pracy studenta: 2 pkt ECTS - 45 godzin wykładu plus - 15 godzin ćwiczeń, 2 pkt ECTS - 60 godzin pracy własnej studenta, 2 pkt ECTS - 60 godzin na przygotowania się do końcowego zaliczenia przedmiotu. Efekty kształcenia - wiedza: Efekty kształcenia - umiejętności: Efekty kształcenia - kompetencje społeczne: Metody dydaktyczne: Łącznie 180 godzin - 6 pkt. ECTS Student: 1. ma wiedzę w zakresie regulacji publicznoprawnych dotyczących oddziaływania państwa na procesy gospodarcze oraz sytuację prawną przedsiębiorców, w tym specjalistycznej wiedzy w zakresie publicznego prawa gospodarczego (K_W01), 2. zna i rozumie podstawowe instytucje prawne oraz terminologię z zakresu przedmiotu warunkujące podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (K_W04), 3. podsiada podstawową wiedzę o stosunkach prawnych łączących państwo i przedsiębiorców (K_W05), 4. zna regulacje prawne dotyczące oddziaływania administracji publicznej na sytuacje prawną przedsiębiorców (K_W08). Student: 1. potrafi analizować przepisy prawne określające warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (K_U01), 2. potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę i umiejętność jest stosowania przy identyfikowaniu określonych sytuacji prawnych przedsiębiorców (K_U02), 3. prawidłowo stosuje przepisy publicznego prawa gospodarczego przy podejmowaniu rozstrzygnięć wobec przedsiębiorców przez organy administracji publicznej (K_U05). Student: 1. właściwie przygotowuje się do pracy prawniczej, odpowiednio ją planując i wykonując samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi (znając metodykę pracy adwokata, radcy prawnego, urzędnika, doradcy prawnego), a także potrafi skutecznie organizować i kierować pracą innych osób (K_K03); 2. potrafi samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności oraz rozszerzać je o wymiar interdyscyplinarny, aby w sposób profesjonalny wykonywać pracę zawodową (aplikacje, samokształcenie, szkolenia, studia podyplomowe, studia trzeciego stopnia) (K_K06). Ćwiczenia: 1. metoda ćwiczeniowa, 2. metoda problemowa. Wykład: 1. wykład konwencjonalny, 2. wykład problemowy. Metody dydaktyczne eksponujące: Metody dydaktyczne podające: Metody dydaktyczne poszukujące: Rodzaj przedmiotu: Wymagania wstępne: - pokaz - wykład informacyjny (konwencjonalny) - wykład problemowy - ćwiczeniowa - klasyczna metoda problemowa przedmiot obowiązkowy Brak wymagań wstepnych Dane dotyczące przedmiotu cyklu: Typ protokołu: Egzamin Przynależność do grup przedmiotów w cyklach: Opis grupy przedmiotów Cykl pocz. Cykl kon. Wszystkie przedmioty z oferty uniwersytetu (bez WF i lektoratów) (0000-ALL) 2009/10 Przedmioty do stypendium naukowego - WPiA (1300-SN) 2009/10 Przedmioty obowiązkowe, prawo (sj) ( O) 2009/10 Strona 5 z :54

6 Punkty przedmiotu w cyklach: <bez przypisanego programu> Typ punktów Liczba Cykl pocz. Cykl kon. European Credit Transfer System (ECTS) /10 Strona 6 z :54

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Podręczniki Prawnicze Publiczne prawo gospodarcze Jan Olszewski (red.) 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Jan Olszewski Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Kidyba Prawo handlowe, wyd.

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze procedury

Publiczne prawo gospodarcze procedury Publiczne prawo gospodarcze procedury UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Mateusz Chołodecki Michał Strzelbicki PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE PROCEDURY Wydanie III poprawione i uzupełnione POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r.

Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej 2015r. Opis przedmiotu Kod przedmiotu PGOZ Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze Wersja przedmiotu 1 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W IIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMAN IISTYCZNO --EKONOM IICZNA w JJa rroc ini ie i k i e r u n e k : A D M I N I S T R A C J A s p e c j a l n o ś d : e l e k t r o n i c z n a a d m i n i s t r a c j a

Bardziej szczegółowo

Redakcja i korekta Ewa Kamińska. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Projekt okładki Zdzisław Ptak

Redakcja i korekta Ewa Kamińska. Redakcja techniczna Czesław Rygielski. Projekt okładki Zdzisław Ptak Autorzy poszczególnych rozdziałów: Jan Grabowski: nadzór merytoryczny i wprowadzenie; Rafał Blicharz: 4, 7, 10; Mirosław Pawelczyk: 1 (III), 5, 6; Katarzyna Pokryszka: 1 (I-II, IV-VII), 2, 8; Ewa Przeszło:

Bardziej szczegółowo

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE

O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE POLECAMY RÓWNIEŻ: O HRONA KONKURENCJI W PRAWIE ZAMÓWIE PUBLICZNYCH W ODZIMIERZ DZIER ANOWSKI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W SFERZE KULTURY RAFA GOLAT ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NIE S TRUDNE JUSTYNA OLSZEWSKA-STOMPEL,

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych 2013 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych Lipiec 2012 Czerwiec 2013 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja STOPIEŃ EDUKACJI Studia I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Bezpieczeństwo wewnętrzne 1. Prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego... 2 2. Prawne podstawy zarzadzania kryzysowego... 5 3. Stany nadzwyczajne w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno-Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno-Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno-Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW dla kierunku ADMINISTRACJA (I rok) Specjalność: ADMINISTRACJA MIĘDZYNARODOWA I UNIJNA Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 prawo Informacje o wydziale ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A Kierunek: Administracja tel.(12)

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2009/2010 PRAWO i ADMINISTRACJA www.ka.edu.pl Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PRAWO i ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 25 maja 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 25 maja 2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 46 Senatu UMK z dnia 25 maja 2010 r. Studia międzykierunkowe administracja i zarządzanie Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia I semestr Nazwa przedmiotu Prawoznawstwo Historia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Wydział Administracji kierunek studiów: administracja KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: FUNDUSZE STRUKTURALNE I SYSTEMY FINANSOWANIA PROJEKTÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ Rodzaj studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Rachunkowość i gospodarka budżetowa

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Rachunkowość i gospodarka budżetowa ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Rachunkowość i gospodarka budżetowa 1. Zarządzanie finansami publicznymi... 2 2. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych... 4 3. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

NOWA REGULACJA USTAWOWA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

NOWA REGULACJA USTAWOWA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXII zeszyt 3 2000 JERZY KUCIŃSKI, ZENON TRZCIŃSKI NOWA REGULACJA USTAWOWA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE 1. PRZESŁANKI UCHWALENIA I ZAKRES PRAWNEJ REGULACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej Materiały szkoleniowe z tematu pn. Zamówienia publiczne w urzędzie administracji rządowej - szkolenie dla dyrektorów generalnych urzędów administracji rządowej Szkolenia są realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA, DYSTRYBUCJI I OBROTU CIEPŁEM W POLSCE

KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA, DYSTRYBUCJI I OBROTU CIEPŁEM W POLSCE WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI w POZNANIU KIERUNEK ADMINISTRACJA Wiesława Barbara Gątkiewicz KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA, DYSTRYBUCJI I OBROTU CIEPŁEM W POLSCE

Bardziej szczegółowo

E. Kotowska. Działalność gospodarcza. Cel zajęć

E. Kotowska. Działalność gospodarcza. Cel zajęć E. Kotowska Działalność gospodarcza Cel zajęć Poznanie aktualnie obowiązujących polskich regulacji prawnych i prawa wspólnotowego dotyczących: - podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo