Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna"

Transkrypt

1 Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna doświadczenia miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU U KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca ca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów tel. +48 (34)

2 Efektywne i sprawne korzystanie z wolnego rynku energii elektrycznej kształtuje partnerskie postawy po stronie odbiorcy oraz przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem energią elektryczną i tych świadczących usługi dystrybucji energii elektrycznej. Przede wszystkim jednak zapewnia odpowiednie gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na ten obszar aktywności gmin i jednostek im podległych.

3 Z dniem 1 lipca 2007 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonał pełnego otwarcia rynku energii elektrycznej. W wyniku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne obecnie wszyscy odbiorcy mają swobodny wybór dostawcy energii elektrycznej (art. 4 pkt. j odbiorcy paliw gazowych lub energii mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie dostawcy ). Wobec tego zamawiający stosujący tryby podstawowe udzielania zamówienia wybiera w przetargu nieograniczonym przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną Brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji bądź przesyłania energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa te działają w obszarze monopolu naturalnego. Wobec tego zamawiający udziela zamówienia z wolnej reki w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej

4 Harmonogram zmiany Spółki obrotu energią elektryczną: Określenie wielkości grupy zakupowej, uwzględnionej we wspólnym przetargu. (Zgodnie z art. 15 ust 2 i 3 oraz art. 16 ust 1 Prawa zamówień publicznych możliwe jest tworzenie wspólnych grup zakupowych, przy czym jednostka dokonująca zamówienia wspólnego musi zostać upoważniona do przeprowadzenia postępowania przez wszystkich uczestników grupy) Wyznaczenie zamawiającego zastępczego z dopełnieniem warunków formalnych. Przygotowanie szczegółowego załącznika z uwzględnieniem danych każdego obiektu (lokalizacja punktu poboru, numerów ewidencyjnych, zużycie energii odpowiednio w strefach czasowych, moc umowna itp.) Określenie wolumenu energii, który postawiony zostanie do wspólnego zamówienia z zachowaniem zasady bezpieczeństwa zakupu +/- 10%. Wyliczenie wartości zamówienia w oparciu o prognozowaną cenę energii elektrycznej Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5 Harmonogram zmiany Spółki obrotu energią elektryczną (c.d.): Przeprowadzenie postępowania przetargowego. Zawarcie umów na zakup energii elektrycznej przez wszystkie podmioty uwzględnione w przetargu z terminem obowiązywania pozwalającym na wymówienie funkcjonujących umów kompleksowych Wypowiedzenie umów kompleksowych, dla punktów odbioru po raz pierwszy uwzględnionych w postępowaniu przetargowym z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Przeprowadzenie postępowania w trybie art.67 ust.1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych na zawarcie z wolnej ręki umów na świadczenie usługi dystrybucji (naturalny monopol, umowy na czas nieoznaczony), przez wszystkie podmioty uczestniczące w grupie zakupowej Zawarcie na czas nieoznaczony umów na świadczenie usługi dystrybucji przez lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

6 Od roku 2009 Częstochowa z sukcesem korzysta ze zliberalizowanego rynku energii elektrycznej. Przyjęto założenie rozdziału usługi dystrybucji od zakupu energii elektrycznej, dzięki temu wprowadzono realną konkurencję pomiędzy Spółkami Obrotu energią elektryczna, które brały udział w zorganizowanych przetargach nieograniczonych.

7 Przetargi organizowane przez Urząd Miasta Częstochowy na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy Rok j.m okres zamówienia liczba jednostek objętych postępowaniem ilość punktów odbioru energii wolumen energii liczba oferentów wartość wybranej oferty brutto uzyskana średnia cena energii elektrycznej netto [GWh] 1,12 1,53 20,40 21,65 33,55 42, [zł] , [zł/kwh] 0,2780 0,3050 0,2491 0,2443 0,2578 0,2341

8 Zakup energii na wolnym rynku przyniósł Częstochowie wymierne korzyści finansowe Wyliczone oszczędności z tytułu zmiany sprzedawcy w porównaniu do rozliczenia według aktualnych cen jednostkowych energii stosowanych przez lokalnego sprzedawcę energii, wyniosą w 2013 roku łącznie ok. 4,1 mln zł brutto. Dotychczasowe oszczędności uzyskane w poprzednich przetargach na zakup energii elektrycznej w latach , przeprowadzonych przez Urząd Miasta Częstochowy, Miejski Zarząd Dróg i Transportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, wyniosły łącznie ok. 6,6 mln zł. Wraz z prognozowanymi na rok 2013 oszczędnościami w wysokości ok. 4,1 mln zł, łączne oszczędności osiągnąć mogą kwotę 10,7 mln zł

9 Zarządzanie energią jest obecnie jednym z podstawowych obszarów zainteresowania firm we wszystkich sektorach przemysłu i usług. Zwiększa się również aktywność podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze realizacji zadań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

10 Rosnące ceny energii, coraz większe jej zużycie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego powodują, że każdy odbiorca instytucjonalny, przemysłowy i coraz częściej indywidualny, stara się wprowadzić procesy zarządzania energią oraz podejmować działania pozwalające na optymalizację zużyć mediów energetycznych. Zgodnie z zapisami art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku: Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zużywające energię podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej

11 Szczególne obowiązki Ustawa o efektywności energetycznej nakłada na jednostki sektora publicznego Zgodnie z art. 10 Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, które stanowią: 1.Umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. 2.Nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. 3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o którym mowa w pkt 2, albo ich modernizacja. 4.Nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków albo przebudowa lub remont, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 5. Sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji, dla obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

12 Norma ISO 50001:2011 dotyczy zasad opracowania, wdrożenia, doskonalenia i certyfikowania systemu zarządzania energią Norma ISO opublikowana 15 czerwca 2011 roku. pozwala na systemowe stosowanie praktyk umożliwiających efektywne wykorzystywanie energii pierwotnej (zawartej w nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio ze środowiska np. paliwa kopalne) jak i energii finalnej (zużywanej przez odbiorców końcowych). Norma ISO wykazuje elastyczność i funkcjonalność dlatego jest możliwe zastosowanie jej w każdej organizacji, zarówno dużej jak i małej niezależnie od branży.

13 Przesłanki, które decydują o wdrożeniu przez organizację procesu zarządzania energią: wzrost kosztów paliw i energii konieczność podjęcia działań optymalizujących koszty stałe optymalizacja kosztów produkcji racjonalne, oszczędne i uzasadnione wydatkowanie środków publicznych, jeżeli organizację stanowi jednostka finansów publicznych zachowanie konkurencyjności na rynku zmniejszanie ilości energetycznych surowców naturalnych zmiany klimatyczne bezpieczeństwo energetyczne organizacji i otoczenia wymagania prawne związane z ochroną środowiska realizacja zapisów ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011roku realizacja pakietu klimatyczno energetycznego 3x20 dążenie do postrzegania organizacji przez otoczenie jako społecznie odpowiedzialnej

14 Zarządzanie energią i środowiskiem w samorządzie wprowadza porządek w obszarze użytkowania mediów energetycznych w zakresie: określenia odpowiedzialności za realizowany obszar z delegacją uprawnień dla odpowiedniej osoby lub struktury optymalizacji zużyć mediów energetycznych i polepszenia jakości atmosfery osiągnięcia odpowiednich standardów usług energetycznych (komfort cieplny, oświetlenie, emisja zanieczyszczeń) ograniczenia kosztów ponoszonych na zaopatrzenie w media energetyczne określenia katalogu niezbędnych inicjatyw i podejmowanie działań według efektywności ekonomicznej i energetycznej podnoszenia świadomości administratorów zarządzających obiektami w obszarze optymalizacji zużyć mediów energetycznych i wody oraz ograniczenia kosztów z tym związanych

15 Środki służące poprawie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Działania organizacyjne i zarządcze: rozwój systemu monitorowania oraz raportowania zużycia energii oraz wody, wprowadzanie korekt warunków umownych rozliczeń za media energetyczne, czynne korzystanie z wolnego rynku energii, Działania edukacyjne i informacyjne: szkolenia dla zarządców, administratorów, konserwatorów oraz obsługi urządzeń energetycznych, wykonanie audytów energetycznych, rozszerzenie portalu informacyjnego Działania inwestycyjne: na podstawie realizowanych działań monitorujących zużycie energii i jej koszty należy wytypować obszary niezbędne do podjęcia działań inwestycyjnych, w celu oszacowania nakładów inwestycyjnych niezbędne jest wykonanie audytów energetycznych dla analizowanych budynków, analizie poddane muszą zostać wskaźniki jednostkowego zużycia oraz jednostkowych kosztów energii

16 Jednym z obszarów działania poprawiającym w sposób znaczący efektywność wykorzystania energii jest realizowany od 2003 roku w Częstochowie program operacyjny Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta Częstochowy Realizacja tego programu wymagała odpowiedzi na pytanie czym i jak zarządzamy. Odpowiedź na te pytania uzyskano sporządzając szczegółową bazę danych dla 250 obiektów użytkowanych przez instytucje miejskie, zawierającą następujące informacje: Charakter działalności prowadzonej w obiekcie (np. oświata, kultura, urząd, ochrona zdrowia, sport i rekreacja) Inwentaryzację w zakresie: - danych technicznych obiektu, - godzin pracy, - komfortu energetycznego, - informacji o użytkownikach, - informacji o pododbiorcach (mieszkania, punktu usługowe). Monitoring, analizę i weryfikację danych w zakresie zużyć i kosztów: energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu ziemnego, innych nośników energii cieplnej oraz zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

17 Opracowana baza danych była i jest podstawą do prowadzenia działań analitycznych i korygujących w zakresie zaopatrzenia w media wszystkich jednostek i obiektów gminy. Prowadzony od 2003 roku monitoring zużycia wszystkich mediów sieciowych, między innymi energii elektrycznej oraz szczegółowa wiedza dotycząca warunków umów w zakresie mocy umownych, funkcjonujących w rozliczeniach taryf stanowi świetną bazę do przygotowania materiałów przetargowych, w celu skorzystania ze zliberalizowanego rynku energii elektrycznej.

18 Beznakładowe działania zarządcze realizowane w ramach programu: eliminacja nadmiernych zużyć energii i wody regulacja i konserwacja urządzeń bieżąca kontrola warunków rozliczeń oraz aktualizowanych umów z dostawcami mediów wydawanie zaleceń w zakresie zmiany warunków rozliczeń oraz nadzór nad realizacją tych zaleceń pomoc w negocjacjach z dostawcami mediów: przygotowanie opinii, projektów reklamacji i odwołań, monitoring przebiegu negocjacji analiza faktur pod względem zgodności z warunkami umów, taryfami i przepisami branżowymi oraz pomoc w uzyskaniu stosownych korekt doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych analiza rozliczeń pododbiorców za pobrane media, pomoc w ustalaniu zasad tych rozliczeń

19 Zrealizowane działania inwestycyjne w grupie 120 obiektów oświatowych, dla których oprócz monitoringu prowadzone jest raportowanie: od 2004 roku w 11 placówkach oświatowych została przeprowadzona termomodernizacja wraz z modernizacją źródeł ciepła, w 2004 roku przeprowadzono przy wykorzystaniu formuły ESCO modernizację węzłów cieplnych w 22 obiektach oraz wymianę kotłowni na paliwa stałe na kotłownie olejowe w 2 obiektach, w 2007 roku Firma Fortum w ramach ugody regulującej roszczenia gminy za infrastrukturę ciepłowniczą, wykonała zadania w zakresie poprawy zaopatrzenia w ciepło w 23 obiektach (przebudowa kotłowni na ekogroszek w 4 obiektach).

20 MWh Porównanie zużycia mediów energetycznych w 120 obiektach oświatowych w latach

21 Porównanie zużycia wody w 120 obiektach oświatowych w latach tys. m 3 wody , , ,9 145,7 140,2 129,5 127,6 135,0 131,

22 Efekty działań zarządczych i inwestycyjnych szczegółowo monitorowane i raportowane są dla grupy 120 obiektów oświatowych, łączne oszczędności w zużyciu mediów dla tej grupy w roku 2011 wyniosły: - łączne zużycie paliw i energii wyniosło MWh i było mniejsze o MWh (30,2%) w porównaniu do roku emisja CO2 wyniosła ton i była mniejsza o ton (28,2%) w porównaniu do roku 2003; - zużycie wody wyniosło m3 i było mniejsze o m3 (35%) w porównaniu do roku 2003.

23 Efektywność wykorzystania mediów energetycznych oceniono na podstawie wartości jednostkowych wskaźników zużycia mediów energetycznych na 1 m2 powierzchni ogrzewanej obiektu, natomiast w przypadku wody - na 1 ucznia. Jednostkowe średnie zużycie paliw i energii zmniejszyło się z 233 kwh/m2 na rok w 2003 r. do 160 kwh/m2 na rok w 2011 r., czyli o 31,3%. Jednostkowe średnie zużycie wody zmniejszyło się z 3,78 m3 na ucznia na rok w 2003 r. do 3,21 m3 na ucznia na rok w 2011 r., czyli o 15%.

24 Łączne efekty działań za lata dla tych obiektów wynoszą: ograniczenie zużycia energii o 130 GWh ograniczenie emisji CO2 o 55 tys. ton ograniczenie zużycia wody o 464 tys. m3

25 Zarządzanie energią i środowiskiem w samorządzie miejskim skutkujące optymalizacją zużycia energii i wody oraz ograniczeniem wydatkowania środków na ten cel wymaga ciągłej realizacji pięciu podstawowych działań: Planowanie ustalenie celów oraz określenie procesów niezbędnych do uzyskania oczekiwanych efektów Realizacja wdrożenie procesów z zaangażowaniem wszystkich zainteresowanych uczestników Monitorowanie sprawdzanie i porównywanie osiąganych efektów w odniesieniu do założonych celów Raportowanie syntetyczne zestawianie uzyskiwanych efektów, stanowiące podstawę do określania dalszych działań Korygowanie podejmowanie działań pozwalających na doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania energią i środowiskiem Nierozłączny element towarzyszący procesowi zarządzania energią i środowiskiem stanowi szeroko pojęta edukacja zespołu realizującego ten proces oraz administratorów obiektów użyteczności publicznej

26 Nagrody i wyróżnienia jakie otrzymała Częstochowa, za efekty realizacji spójnej gospodarki energetycznej: Wyróżnienie NOWY IMPULS przyznane przez redakcję miesięcznika Nowy Przemysł za zaangażowanie w działania promujące energooszczędne technologie, kształtowanie świadomości mieszkańców pod kątem efektywności energetycznej i za pionierskie działania na rynku energii (2009 r.). Dyplom Certificate of Victory za zajęcie III miejsca w 1 Sezonie Europejskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej 2010 w kategorii miast ponad mieszkańców (2010 r.). Dyplom i statuetka za zajęcie II miejsca w Polskiej Lidze Mistrzów Energii Odnawialnej w 2010 r. w kategorii powyżej mieszkańców (2010 r.). Tytuł Miasto z Klimatem za efektywność działań w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz ochrony klimatu, strategiczne podejście, innowacyjność rozwiązań oraz społeczne zaangażowanie w zagospodarowaniu tego obszaru (2011 r.). I miejsce w kategorii miasta na prawach powiatu w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania Usługi techniczne w dziedzinie lokalna gospodarka energetyczna

27 Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna doświadczenia miasta Częstochowy Dziękuj kuję za uwagę. BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU U KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca ca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów tel. +48 (34)

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Autorzy: Jerzy Piszczek Sławomir Pasierb Łukasz Polakowski Szymon Liszka Katowice, październik 2009 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r. 2 Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm

Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm Energy efficiency - a review of regulation and standards Dr inż. Grzegorz Błajszczak PSE Operator S.A. Termin efektywność energetyczna oznacza ilość

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Ministerstwo Gospodarki Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014 Warszawa, październik 2014 r. 1 WSTĘP Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, zwany

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Informacja o wynikach kontroli energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo