Effective Teaching Effective Learning

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Effective Teaching Effective Learning"

Transkrypt

1 Effective Teaching Effective Learning Oferta promocyjna Express Publishing / Egis dla prywatnych szkó³ jêzykowych 2012/2013 Obowi¹zuje od 1 czerwca 2012 roku

2 Szanowni Pañstwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ wydawnicz¹ i promocyjn¹ Express Publishing / Egis przygotowan¹ specjalnie dla prywatnych szkó³ jêzykowych. Wœród propozycji wydawniczych znajd¹ Pañstwo wiele nowych tytu³ów, takich jak: Fun with English, Star Kids czy FCE for Schools. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, e wiêkszoœci serii wydawniczych towarzysz¹ nowoczesne, cyfrowe komponenty, np.: oprogramowania do tablic interaktywnych oraz interaktywne ebooki. Ich funkcjonalnoœæ, szeroka gama mo liwoœci i potwierdzona skutecznoœæ w nauczaniu zapewni³y naszemu wydawnictwu niekwestionowan¹ pozycjê lidera na rynku cyfrowych pomocy dydaktycznych. W ramach oferty promocyjnej proponujemy bezp³atnie m.in. obszerne zestawy lektorskie i oprogramowania do tablic interaktywnych. Oferujemy tak e mo liwoœæ zakupu przenoœnych i stacjonarnych tablic interaktywnych w bardzo korzystnych cenach! Zachêcamy do skontaktowania siê z naszym reprezentantem, dok³adnego poznania oferty wydawniczej i omówienia szczegó³ów oferty promocyjnej. Zawsze staramy siê dostosowaæ do indywidualnych potrzeb szko³y! Zespó³ Express Publishing / Egis Dane kontaktowe reprezentantów regionalnych znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej Express Publishing / Egis partner 4. edycji programu British Council dla instytucji Addvantage 2

3 Happy Hearts Happy Hearts to kurs, który podbija serca przedszkolaków, a ich nauczycieli wyposa a w bardzo szerok¹ gamê ró norodnych materia³ów dydaktycznych od ksi¹ ki nauczyciela i plakatów, przez p³yty z piosenkami i filmami, po oprogramowanie do tablic interaktywnych! Dzieci szybko zaprzyjaÿniaj¹ siê z sympatycznymi bohaterami serii, dziêki czemu bardzo chêtnie bior¹ udzia³ w grach i zabawach, wykonuj¹ prace plastyczne, œpiewaj¹ i tañcz¹. Niepostrze enie, w przyjaznej atmosferze ucz¹ siê jêzyka angielskiego. Formy i techniki nauczania opieraj¹ siê na elementach metody naturalnej i metody reagowania ca³ym cia³em (TPR). Polecamy wszystkim nauczycielom, którzy pracuj¹ z przedszkolakami i poszukuj¹ materia³ów, które pomog¹ im sprostaæ wyzwaniu, jakim jest praca z dzieæmi w tym wieku. Komponenty dla ucznia: Pupil's Pack (Pupil's Book + Songs CD + DVD), Activity Book (dotyczy Happy Hearts 1 i 2) Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Bag: Pupil's Pack, Activity Book (dotyczy Happy Hearts 1 i 2), Teacher's Book, Class Audio CD, Story Cards, Picture Flashcards, Posters, Teacher's Resource CD-ROM, Kenny Puppet, Little Stamps Oprogramowanie do tablic interaktywnych GRATIS* Happy Rhymes Happy Rhymes to kurs przeznaczony dla przedszkolaków oraz, jako materia³ uzupe³niaj¹cy, dla uczniów klas 1-3. Baz¹ kursu s¹ tradycyjne, ³atwo wpadaj¹ce w ucho rymowanki. Podczas zajêæ uczniowie ogl¹daj¹ filmy, pracuj¹ z kartami obrazkowymi, s³uchaj¹ i œpiewaj¹ oraz wykonuj¹ ró norodne æwiczenia sprzyjaj¹ce zrozumieniu i zapamiêtaniu s³ownictwa zwi¹zanego z tematyk¹ rymowanki. Seria z pewnoœci¹ spodoba siê nauczycielom poszukuj¹cym publikacji, które w oryginalny sposób przedstawiaj¹ i utrwalaj¹ materia³ jêzykowy. Komponenty dla ucznia: Pupil's Pack (Pupil's Book + Audio CD + DVD) Zestaw lektorski GRATIS*: Pupil's Pack (Pupil's Book + Audio CD + DVD), Teacher's Book, Big Story Book * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y. 3

4 Fun with English 1-6 Poziom A1 Fun with English to nowa seria do nauki jêzyka angielskiego dla dzieci z klas 1-3 szko³y podstawowej. Mo e stanowiæ uzupe³nienie ka dego kursu na poziomie primary lub materia³ wiod¹cy na zajêciach dodatkowych albo krótkich np. wakacyjnych kursach. Ta sk³adaj¹ca siê z szeœciu czêœci seria jest tak zaprojektowana, aby dzieci potraktowa³y naukê jêzyka angielskiego jak znakomit¹ zabawê. Sprzyja temu w³aœciwe tempo pracy idealnie dostosowane do wieku i mo liwoœci uczniów oraz mistrzowska prostota w przedstawianiu zagadnieñ jêzykowych. Dzieciêc¹ uwagê przykuwa tak e tematyka, bogaty wybór ró norodnych æwiczeñ i piêkna szata graficzna. Niezwykle atrakcyjnym dodatkiem, dostêpnym bezp³atnie w pakiecie z ksi¹ k¹, jest Multi-ROM, który zawiera œcie ki dÿwiêkowe oraz materia³y interaktywne, takie jak: gry jêzykowe, piosenki karaoke, animowane filmy i s³owniczek. Idealne po³¹czenie publikacji tradycyjnej i materia³u cyfrowego! NOWOŒÆ Komponenty dla ucznia: Pupil's Book + Multi-ROM Zestaw lektorski GRATIS*: Pupil's Book + Multi-ROM, Answer Key Skills Builder 1-6 Poziom A1-A2 Skills Builder to seria, która przedstawia i utrwala zagadnienia jêzykowe zwykle znajduj¹ce siê w podrêcznikach dla szko³y podstawowej na ca³ym œwiecie. Zawarte w poszczególnych czêœciach zadania daj¹ okazjê do gruntownego æwiczenia umiejêtnoœci s³uchania, mówienia, czytania i pisania. Polecamy wszystkim, którzy poszukuj¹ dodatkowych materia³ów do æwiczeñ oraz tym, którzy prowadz¹ kursy przygotowuj¹ce do egzaminu YLE. Regularne korzystanie z tych materia³ów to tak e znakomity sposób na oswojenie uczniów z sytuacj¹ egzaminacyjn¹ przed sprawdzianem po szóstej klasie szko³y podstawowej, który zaplanowano na 2015 rok. Komponenty dla ucznia: Student's Book Zestaw lektorski GRATIS*: Student's Book, Teacher's Book, Class Audio CDs * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y. 4

5 Star Kids 1-3 Poziom A1 Star Kids to nowy kurs dla uczniów klas 1-3, który wydawnictwo Express Publishing przeznacza wy³¹cznie do prywatnych szkó³ jêzykowych! Seria jest znakomit¹ propozycj¹ dla nauczycieli, którzy poszukuj¹ dobrze skonstruowanych podrêczników z bogat¹ obudow¹ metodyczn¹ i atrakcyjnymi, cyfrowymi komponentami. Kurs k³adzie nacisk na rozwijanie umiejêtnoœci komunikacyjnych, regularne powtórki materia³u i poszerzanie ogólnej wiedzy o œwiecie. Wykorzystuje ró ne metody nauczania i nowoczesne pomoce dydaktyczne, co sprawia, e zajêcia staj¹ siê przestrzeni¹ doskona³ej zabawy. Oprogramowanie do tablic interaktywnych, zawieraj¹ce m.in. wszystkie elementy podrêcznika i zeszytu æwiczeñ, stanowi bogate Ÿród³o perfekcyjnie opracowanych interaktywnych materia³ów! Natomiast do³¹czony do podrêcznika interaktywny ebook dajê uczniom mo liwoœæ pracy z kursem w tak lubiany przez nich sposób przy komputerze. Star Kids to gwarancja, e dzieci nie tylko posi¹d¹ okreœlone umiejêtnoœci jêzykowe, ale tak e polubi¹ uczenie siê jêzyka angielskiego. OŒÆ W NO Komponenty dla ucznia: Pupil's Book + interaktywny ebook, Activity Book, Vocabulary & Grammar Practice (dotyczy Star Kids 2 i 3) Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Book (interleaved) + plakaty + interaktywny ebook, Activity Book, Vocabulary & Grammar Practice (dotyczy Star Kids 2 i 3), Teacher's Resource Pack & Tests, Class Audio CDs, Picture Flashcards Oprogramowanie do tablic interaktywnych GRATIS* * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y. 5

6 FCE Use of English 1-2 Poziom B2 FCE Listening & Speaking Skills 1-2 Poziom B2 Klasyczne publikacje w nowej ods³onie! Teraz ksi¹ kom towarzyszy bezp³atny, cyfrowy podrêcznik interaktywny, który zawiera pe³ny materia³ z drukowanej wersji oraz nagrania, ilustracje i odpowiedzi do zadañ. Jest przeznaczony zarówno do pracy indywidualnej w domu na komputerze, jak i do wykorzystania w szkole na tablicy interaktywnej. Cyfrowy podrêcznik zwiêksza efektywnoœæ nauczania oraz uczenia siê i u³atwia pracê. Polecamy wszystkim, którzy chc¹ osi¹gn¹æ wysoki wynik na egzaminie. Komponenty dla ucznia: Student's Book + podrêcznik interaktywny Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Book (overprinted) + podrêcznik interaktywny / Student's Book + podrêcznik interaktywny, Teacher's Book, Class Audio CD Wishes B2.1-B2.2 Poziom B2.1-B2.2 Podrêczniki z serii Wishes zosta³y opracowane z myœl¹ o osobach przygotowuj¹cych siê do egzaminu FCE lub do innych egzaminów na podobnym poziomie. Aktywna nauka jêzyka, ciekawe, pochodz¹ce z autentycznych Ÿróde³ teksty, ogromny wybór æwiczeñ oraz regularne powtórki materia³u to niepodwa alne zalety serii. Ale to nie wszystko. Wœród komponentów znajduje siê oprogramowanie do tablic interaktywnych oraz, do³¹czony bezp³atnie do uczniowskich podrêczników, interaktywny ebook. Komponenty dla ucznia: Student's Book + interaktywny ebook, Workbook Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Book (overprinted) + interaktywny ebook,, Teacher's Workbook (overprinted), Class Audio CDs, Workbook Audio CDs Oprogramowanie do tablic interaktywnych GRATIS* WKRÓTCE Mission IELTS 1-2 Poziom C1 Mission IELTS to sk³adaj¹cy siê z dwóch czêœci kurs, którego celem jest rozwijanie umiejêtnoœci jêzykowych i skuteczne przygotowanie do IELTS egzaminu uznawanego przez pracodawców i uczelnie na ca³ym œwiecie. Komponenty dla ucznia: Student's Book (Academic), Student's Book (General Training Supplement), Workbook + Audio CD Zestaw lektorski GRATIS*: Student's Book (Academic), Student's Book (General Training Supplement), Teacher's Book, Class Audio CDs, Workbook + Audio CD 6 * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y. WKRÓTCE

7 Matura repetytorium. Poziom podstawowy Matura repetytorium. Poziom rozszerzony Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej Repetytoria i Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej to nowe publikacje, które skutecznie przygotowuj¹ do matury w formule obowi¹zuj¹cej od 2012 r. Dodatkowym, bezp³atnym komponentem Repetytoriów s¹ zbiory testów Test Pack. For and beyond the matura exam, które mo na otrzymaæ od naszych reprezentantów. Komponenty Repetytoriów dla ucznia: Student's Book + Audio CDs Zestaw lektorski do Repetytoriów GRATIS*: Student's Book + Audio CDs, Teacher's Book Career Paths Poziom A1-B1 Rewelacyjna seria podrêczników dla osób pragn¹cych poznaæ jêzyk angielski lub pog³êbiæ jego znajomoœæ w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. O unikalnoœci serii stanowi przede wszystkim jej szeroki zakres niemal e ka da specjalnoœæ zawodowa znalaz³a swoje miejsce wœród tytu³ów. Ponadto podrêczniki zosta³y zaprojektowane tak, aby w zintegrowany sposób rozwijaæ wszystkie cztery umiejêtnoœci jêzykowe, bazuj¹c na materia³ach œciœle zwi¹zanych z dan¹ specjalnoœci zawodow¹. Znakomita propozycja wydawnicza dla prowadz¹cych kursy ESP! Dostêpne tytu³y to m.in.: Accounting, Agriculture, Air Force, Banking, Beauty Salon, Business English, Command & Control, Engineering, Hotels & Catering, Information Technology, Law, Medical, Navy, Nursing, Police, Secretarial, Tourism. Komponenty dla ucznia: Student's Book, s³owniczki angielsko- -polskie do wybranych tytu³ów dostêpne bezp³atnie na Zestaw lektorski GRATIS*: Student's Book, Teacher's Book, Class Audio CDs tylko 39,90z³ * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y. 7

8 KET for Schools, PET for Schools i FCE for Schools to miêdzynarodowe egzaminy polecane dla m³odzie y w wieku lat. Zagadnienia i ujêcie tematów s¹ dopasowane do zainteresowañ i doœwiadczeñ tej grupy wiekowej, a wydawane certyfikaty nie ró ni¹ siê od certyfikatów w wersji klasycznej (KET, PET, FCE) na tym samym poziomie i uznawane s¹ przez te same instytucje. Dlaczego warto zdawaæ KET / PET / FCE for Schools? ü S¹ specjalnie dostosowane do zainteresowañ uczniów. To zwiêksza ich motywacjê do uczenia siê jêzyka angielskiego. ü Wykorzystuj¹ znane uczniom tematy i sytuacje. Daje to m³odzie y wiêksz¹ pewnoœæ siebie w pos³ugiwaniu siê jêzykiem angielskim. ü Umo liwiaj¹ rodzicom i nauczycielom wiarygodn¹ i precyzyjn¹ ocenê tego, w jakim stopniu dzieci opanowa³y jêzyk angielski. ü Mobilizuj¹ dzieci do osi¹gania kolejnych kwalifikacji jêzykowych. ü Daj¹ uczniom przewagê w zdobywaniu dobrego wykszta³cenia. WKRÓTCE WKRÓTCE NOWOŒÆ FCE for Schools. Practice Tests. Poziom B2 Zbiór 10 testów opracowanych zgodnie z za³o eniami egzaminu FCE for Schools. Zawarte w publikacji teksty pochodz¹ z autentycznych Ÿróde³, a dobór tematów i sytuacji odpowiada zainteresowaniom oraz doœwiadczeniom nastolatków. Polecamy jako materia³ przygotowuj¹cy do egzaminu FCE for Schools oraz innych egzaminów i testów na poziomie B2. Komponenty dla ucznia: Student's Book Zestaw lektorski GRATIS*: Teacher's Book (overprinted), Class Audio CDs * Prosimy o kontakt z naszym reprezentantem, aby poznaæ szczegó³y.

Effective Teaching Effective Learning

Effective Teaching Effective Learning Effective Teaching Effective Learning Oferta promocyjna Express Publishing / Egis 2012/2013 Obowiązuje od 1 czerwca 2012 roku Szanowni Państwo! Gdyby chcieć najkrócej określić główną ideę trwającej reformy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2

Formularz cenowy. Cena jednostkowa. Wydawnictwo. Lp. Ilość Cena netto. Cena. 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 DA/MB/-232 232-40/14 Załącznik nr 3 Formularz cenowy Lp. Autor Tytuł Wydawnictwo Cena jednostkowa Ilość Cena netto 1. A. Davies, The handbook of applied linguistics BLACKWELL 2 C. Elder 2. J. Holmes, The

Bardziej szczegółowo

Teacher s Progress Days 2012

Teacher s Progress Days 2012 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE 2012 Teacher s NAJBARDZIEJ AKTUALNE TEMATY ZWIĄZANE Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLUCZOWE INFORMACJE O ZMIANACH W EDUKACJI OKAZOWE EGZEMPLARZE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Teacher s Progress Days 2012

Teacher s Progress Days 2012 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE 2012 Teacher s NAJBARDZIEJ AKTUALNE TEMATY ZWIĄZANE Z NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLUCZOWE INFORMACJE O ZMIANACH W EDUKACJI OKAZOWE EGZEMPLARZE NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Co anglista wiedzieć powinien?

Co anglista wiedzieć powinien? Co anglista wiedzieć powinien? Najważniejsze zmiany w edukacji w pytaniach i odpowiedziach Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i zawodowego Nowy egzamin gimnazjalny od 2012 roku Nowy egzamin

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny z Express Publishing

Egzamin gimnazjalny z Express Publishing Egzamin gimnazjalny z Express Publishing Szanowni Państwo, Zmiana ustawy o systemie oświaty (ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt

Mission IELTS 1. ADVANCED LEVEL Bob Obee Mary Spratt IELTS 82 FCE 84 CAE 86 CPE 86 BEC 87 KET/PET 87 City & Guilds IESOL/ISESOL 88 The Swansea Levels Test X_Lex 88 LAT: Language Aptitude Test 88 ISE II 89 IGCSE 89 nowość nowość Mission IELTS 1 ADVANCED LEVEL

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne Numery dopuszczenia MEN podręczników i wykaz programów nauczania Pearson Longman... 47 Poziomy kursów wg CEF... 47 NOWE POZIOMY Real Life... 48 BESTSELLER Longman Matura podstawowa...

Bardziej szczegółowo

Informator nr 1/2010

Informator nr 1/2010 Informator nr 1/2010 Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów i usprawnić przepływ istotnych informacji związanych z dystrybucją książek, przygotowaliśmy biuletyn, który chcielibyśmy od dziś regularnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY OFERTOWEJ Załącznik nr Formularz ofertowy- szczegółowa kalkulacja oferty SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA CENY OFERTOWEJ Szkoła Podstawowa w ZS im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie Nazwa materiału edukacyjnego/książki/artykułu

Bardziej szczegółowo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Członek Grupy Wydawniczej PWN Partner T-mobile i Onet.pl Autorzy kursu:

Bardziej szczegółowo

Informator nr 3/2010

Informator nr 3/2010 Informator nr 3/2010 Cambridge University Press 1. Nowa edycja popularnego kursu języka angielskiego dla studentów kierunków biznesowych i ekonomicznych: English for Business Studies (wydanie trzecie)ian

Bardziej szczegółowo

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH. JĘZYKOZNAWSTWO WZ 007644-WZ BEC VANTAGE BEC Vantage Masterclass Upper Intermediate : Workbook with key / Ed. Nick Brieger Oxford : University Press, 2009. - 96 s. ; 30 cm. + CD ISBN

Bardziej szczegółowo

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu)

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas 0-1-3 (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) Autor: Anna Wieczorek Wydawnictwo: BINGOedu-time Recenzenci: 1. Prof. zw. dr hab. Hanna

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co różni mobile ENGLISH od zwykłej szkoły językowej? Co nas wyróżnia? komfort nauki Uczysz się kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zajęcia mogą odbywać w dowolne dni i

Bardziej szczegółowo

Informator nr 02/2011

Informator nr 02/2011 Informator nr 02/2011 Nowe publikacje 1. Wiedza Powszechna: Angielskie Konwersacje bez Tajemnic to kolejna z tej serii pozycja uwzgledniająca wzory wypowiedzi zróżnicowane stylistycznie (oficjalne, poufałe

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia udostępniany był mu w okresie od 09.12.2013.

Realizator projektu. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia udostępniany był mu w okresie od 09.12.2013. 22.11.2013 Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. Łódź, ul. Sterlinga 26, pokój K207 e-mail: maturasochaczew@ipt.pl; fax 42 63 15 027 W związku z realizacją Projektu Matura- odpowiedzią na Twoje potrzeby!

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 126 Tel: (85) 730-67-72

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 126 Tel: (85) 730-67-72 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 126 Tel: (85) 730-67-72 Podręczniki 2012/2013 z Wyd. Polska KLASA I szkoły podstawowej Język angielski English

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Poziomy kursów wg CEF...74. Focus on IELTS...80. Practice Tests Plus...80. Longman Tests of English...80

Poziomy kursów wg CEF...74. Focus on IELTS...80. Practice Tests Plus...80. Longman Tests of English...80 Kursy egzaminacyjne Poziomy kursów wg CEF...74 itests...75 Premium...76 Activate!...77 NOWY POZIOM NOWE KOMPONENTY Gold...78 BESTSELLER Expert...79 BESTSELLER Focus on IELTS...80 NOWA EDYCJA Practice Tests

Bardziej szczegółowo

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych Przygotowanie do egzaminów Konwersacje Business English Kim jesteśmy? Szkoła Języka Angielskiego OXFORD powstała w 2008 roku w Chotomowie. Obecnie rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2012 na: dostawa podręczników do matematyki i języka angielskiego.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/2012 na: dostawa podręczników do matematyki i języka angielskiego. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-203 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 85/202 na: dostawa podręczników do matematyki i języka angielskiego. Nysa, 2.09.202 r.. Zamawiający. Państwowa

Bardziej szczegółowo

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy.

Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę dobrej pracy. WSPÓLNY JĘZYK CZYLI JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. ZAMIAST WSTĘPU KILKA CENNYCH REFLEKSJI Język angielski to klucz do sukcesu, który otwiera: okno na świat, drzwi do kariery, perspektywę

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr GZOS/261/20/11 Załącznik nr 5 CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ NETTO VAT % 2 LONGMAN 10 kpl 0,00 0,00

Postępowanie nr GZOS/261/20/11 Załącznik nr 5 CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ NETTO VAT % 2 LONGMAN 10 kpl 0,00 0,00 Postępowanie nr GZOS/261/20/11 Załącznik nr 5 Wykaz części zamówienia Część 3 zamówienia - Pomoce dydaktyczne - języki obce - Szkoły Podstawowe LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ J.M. CENA JEDN. NETTO WARTOŚĆ NETTO

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe

Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe Szkoły ponadgimnazjalne i wyższe Matura Prime Time nowość ELEMENTARY TO UPPER INTERMEDIATE LEVEL Virginia Evans Jenny Dooley A2-B2 Matura Prime Time 50 nowość Matura Upload 56 nowość Carrer Paths 62 nowość

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELICHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Zgodne z Nową Podstawą Programową

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELICHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Zgodne z Nową Podstawą Programową SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIELICHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Zgodne z Nową Podstawą Programową I ETAP EDUKACYJNY KLASA 1 a 1 b 1. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASA II Autor Tytuł a B. Szurowska B. Tichy J. Szpet Pakiet do kształcenia zintegrowanego dla klasy II Skarby Język angielski Fairyland 2(Pupil, sbook),

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i KLASY 1 3 szkoły podstawowej

Przedszkola i KLASY 1 3 szkoły podstawowej Przedszkola i KLASY 1 3 szkoły podstawowej Pockets... NOWOŚĆ 20 My First English Adventure... 21 Numery dopuszczenia MEN podręczników i wykaz programów nauczania Pearson Longman... 22 Poziomy kursów wg

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE Teacher s Progress Days 2013 ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE METODYCZNE JaK uczyć o Kulturze KraJów angielskiego obszaru JęzyKowego na Poszczególnych etapach edukacyjnych? JaK znajomość różnic Kulturowych Pomaga

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia Nr postępowania MP/0/0 Załącznik nr do zaproszenia do składania ofert... (miejscowość i data)... (dane Wykonawcy) Formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia. Gimnazjum Dwujęzyczne im. por. Józefa Czumy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła Program pracy z uczniem zdolnym na zajęciach dodatkowych z języka angielskiego (zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Gimnazjum nr 2 w Jędrzejowie) Opracowała: Paulina Zasada-Jagieła

Bardziej szczegółowo

FCE (3 godziny 59 minut)

FCE (3 godziny 59 minut) FCE (3 godziny 59 minut) ZMIANY w strukturze egzaminu FCE od grudnia 2008 FCE nowy format Czas trwania skrócony z 75 do 60 minut, usunięto część pierwszą Multiple Matching Zmniejszono liczbę pytań z 35

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY Autor Tytuł podręcznika B. Gawrońska E. Raczek Pakiet Tropiciele. Roczne przygotowanie przedszkolne Jesteśmy dziećmi Boga - religia

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej

Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także z literatury popularnonaukowej i naukowej. Placówka zakupuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe 1. Forma brytyjskiej edukacji w przeszłości 2. Dziś systemem brytyjskiej edukacji zarządza państwo 3. Niektóre zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Kurs Intensive General English dla osób dorosłych

Kurs Intensive General English dla osób dorosłych Kurs Intensive General English dla osób dorosłych Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR KRS 0000340369

Bardziej szczegółowo

Kszta³cenie w zakresie CNC: praktyka i programowanie na PC sinutrain Kszta³cenie stwarzaj¹ce perspektywy w zakresie CNC: SinuTrain Wykwalifikowani pracownicy s¹ decyduj¹cym czynnikiem sukcesu w przemyœle

Bardziej szczegółowo

2. Specyfikacja zamówienia. Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 22111000-1 Podręczniki szkolne

2. Specyfikacja zamówienia. Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 22111000-1 Podręczniki szkolne Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

angielski z dojazdem do Ciebie

angielski z dojazdem do Ciebie angielski z dojazdem do Ciebie 514 514 517 biuro.warszawa@mobile-english.pl 1 Co różni mobile ENGLISH od tradycyjnej szkoły językowej? 2 Co nas wyróżnia? komfort nauki uczysz się kiedy chcesz, gdzie chcesz

Bardziej szczegółowo

Numery dopuszczenia MEN podręczników i wykaz programów nauczania Pearson Longman...39. Poziomy kursów wg CEF...39. Exam Challenges...

Numery dopuszczenia MEN podręczników i wykaz programów nauczania Pearson Longman...39. Poziomy kursów wg CEF...39. Exam Challenges... Numery dopuszczenia MEN podręczników i wykaz programów nauczania Pearson Longman...9 Poziomy kursów wg CEF...9 NOWY POZIOM Upbeat...40 BESTSELLER Exam Challenges....42 BESTSELLER Longman Egzamin gimnazjalny...44

Bardziej szczegółowo

SPOTLIGHT ON ORAL MATURA EXAM

SPOTLIGHT ON ORAL MATURA EXAM SPOTLIGHT ON ORAL MATURA EXAM AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU Coaching i tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej AUTOR: mgr Magdalena Grabowska PRZEDMIOT: język angielski

Bardziej szczegółowo

Informator nr 12/2010

Informator nr 12/2010 Informator nr 12/2010 Nowe publikacje 1. PZWL: English In Medical Practice(zmienione wydanie) to przewodnik przygotowany przez brytyjsko-polski zespół lekarzy. Adresowany jest do lekarzy i studentów medycyny,

Bardziej szczegółowo

Autorski program kursu Guide to TOEFL. Marta Pałczyńska Angielski w Pracy. Warszawa 2015

Autorski program kursu Guide to TOEFL. Marta Pałczyńska Angielski w Pracy. Warszawa 2015 Autorski program kursu Guide to TOEFL Marta Pałczyńska Angielski w Pracy Warszawa 2015 O autorze Mgr Marta Pałczyńska w 2008 r. ukończyła Filologię Angielską na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Internet websites for learning English at home

Internet websites for learning English at home Internet websites for learning English at home Step by Step Guide for Polish speaking parents EAL Service This step by step guide has been design to help Polish speaking parents & guardians in supporting

Bardziej szczegółowo

Informator nr 9/2010

Informator nr 9/2010 Informator nr 9/2010 Nowe publikacje 1. Edgard: Niemiecki Gramatyka to napisany przystępnym językiem podręcznik z ćwiczeniami i tabelami dla początkujących i średnio zaawansowanych. Wyczerpująco objaśnia

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie języka angielskiego. Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym

Doskonalenie języka angielskiego. Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki w dla nauczycieli nauczania początkowego grupa IV Warszawa Lp Terminy zajęć Godz zajęć (od-do) Liczba godzin dydaktycznych Moduł* Treści programowe**

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sylabus przedmiotu MSzW w Brzesku MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU. Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie JEDNOSTKA MAŁOPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W BRZESKU WYDZIAŁ Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie KIERUNEK Pedagogika specjalna, I rok, studia niestacjonarne STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY mgr IMIĘ I NAZWISKO Izabela

Bardziej szczegółowo

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA Drogi Nauczycielu! Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

K L A S A I. Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Wielichowie w roku szkolnym 2013/2014

K L A S A I. Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Wielichowie w roku szkolnym 2013/2014 K L A S A I Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Wielichowie w roku szkolnym 2013/2014 Klasa 1a i 1b Pakiet Elementarz XXI wieku praca zbiorowa: Autorzy: E. Hryszkiewicz, B. Stępień,

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu?

Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz 3 Już wkrótce matura 2008, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Happy Hearts. PRZEDSZKOLE Jenny Dooley Virginia Evans. przykładowa strona z książeczki Happy Hearts 1

Happy Hearts. PRZEDSZKOLE Jenny Dooley Virginia Evans. przykładowa strona z książeczki Happy Hearts 1 Przedszkole Happy Hearts 4 Happy Rhymes 6 Happy Hearts PRZESZKOLE Jenny ooley irginia Evans Happy Hearts to złożony z trzech części kurs dla dzieci w wieku przedszkolnym. Książka Happy Hearts Starter przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Biblioteka przy al. Grunwaldzkiej (BU1)

Biblioteka przy al. Grunwaldzkiej (BU1) Biblioteka przy al. Grunwaldzkiej (BU1) 1. Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12 c : [poradnik praktyczny] / Dhananjay Papde, Tushar Nath, Vipul Patel ; przekł. Witold Sikorski ; [red. Marek Włodarz]

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Sosnowiec Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim

Bardziej szczegółowo

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna.

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna. Temat: My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi Elementy czasu Future Simple Czas zajęć: 45-60 minut Cele ogólne: rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Czym jest interaktywny ebook? I-eBook to Twój komputerowy asystent. W nowoczesny i ciekawy sposób pomoże Ci w odrabianiu zadania domowego, uczeniu się słówek, zrozumieniu tekstów

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Matematyka gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Jak zachęcić uczniów do rozwiązywania zadań na dowodzenie? TREŚCI: Projektowanie zadań na dowodzenie zgodnych z nową podstawą programową w wersji przyjaznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

CENNIK NOWA ERA 2012. cena brutto. nauczania. nauczania. przedmiot. standard. poziom

CENNIK NOWA ERA 2012. cena brutto. nauczania. nauczania. przedmiot. standard. poziom CENNIK NOWA ERA 2012 poziom nauczania przedmiot nauczania kod nazwa standard cena brutto HISTORIA SZKOŁA PODSTAWOWA - BYŁ SOBIE CZŁOWIEK SZP HISTORIA 4006 Historia i społeczeństwo SP BYŁ SOBIE CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.

ZESPÓŁ SZKÓŁ. Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga. ZESPÓŁ SZKÓŁ Aleja Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław tel.71 337 21 10 www.szkoladzdz.pl www.facebook.pl/szkoladzdz e-mail: szkoladzdz@hoga.pl KLASA OGÓLNA KLASA HUMANISTYCZNA KLASA INFORMATYCZNA z rozszerzonym:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

jêzyk rosyjski Ustny egzamin maturalny Halina Lewandowska Halina Wróblewska

jêzyk rosyjski Ustny egzamin maturalny Halina Lewandowska Halina Wróblewska jêzyk rosyjski Ustny egzamin maturalny Halina Lewandowska Halina Wróblewska Wydawnictwo Szkolne OMEGA Kraków 2011 Copyright 2011 by Wydawnictwo Szkolne OMEGA Projekt ok³adki: Jacek Kawa Korekta: Joanna

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014 Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej Zofia Kordala, październik 2014 Akty prawne regulujące kwalifikacje nauczycieli do nauczania języków obcych

Bardziej szczegółowo

Podręczniki posegregowane są nazwami wydawnictw.

Podręczniki posegregowane są nazwami wydawnictw. Podręczniki posegregowane są nazwami wydawnictw. Przy składaniu zamówień prosimy o podawanie symboli umieszczonych przy podręcznikach. KsiąŜki moŝna zamówić w następujący sposób: emailem: info@agroswiat.pl;

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania dla klas 0-3 na rok szkolny 2015/2016 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 Szkoła Marzeń KLASA 0

Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania dla klas 0-3 na rok szkolny 2015/2016 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 Szkoła Marzeń KLASA 0 Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania dla klas 0-3 na rok szkolny 2015/2016 Prywatna Szkoła Podstawowa nr 72 Szkoła Marzeń KLASA 0 Autor Tytuł Wydawnictwo Uwagi Kamila Jakubowska, Ewa Janiga,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie języka angielskiego

Doskonalenie języka angielskiego Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki w dla nauczycieli nauczania początkowego grupa III Lp. Terminy zajęć Godz. zajęć (od-do) Liczba godzin dydaktycznych Moduł* Treści programowe**

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA Zamawiający: LINGUA Edyta Sylwia Jasińska ul. Niemeńska 132, 15-1 Białystok www.lingua.bialystok.pl Faks: 85 676 31 48 E-mail: biuro@lingua.bialystok.pl Białystok dn. 26.08.2013r. Zainteresowani Wykonawcy.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia

Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia chcącym wiązać swoją przyszłość zawodową z komputerami.

Bardziej szczegółowo

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA

Drogi Nauczycielu! SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zespół Szkoły Języka Polskiego GLOSSA Drogi Nauczycielu! Uczysz języka polskiego jako obcego, posiadasz bogatą wiedzę teoretyczną, ale w codziennej praktyce wciąż napotykasz na problemy, z którymi nie potrafisz sobie poradzić? Masz kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej (nazwa szkoły) Szkolny wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014

Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej (nazwa szkoły) Szkolny wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 Typ szkoły (, G, LO, LP, T, ZSZ, LU, TU) Wychowanie przedszkolne Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej (nazwa szkoły) Szkolny wykaz podręczników na rok szkolny 2013/2014 Zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Terminy szkoleń. Cennik kursów. Oferta obowiązuje na szkolenia do: - egzaminów CBA i OT rozpoczynające się

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Terminy szkoleń. Cennik kursów. Oferta obowiązuje na szkolenia do: - egzaminów CBA i OT rozpoczynające się CIMA w BPP Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia do: - egzaminów CBA i OT rozpoczynające się do 30 czerwca 2016 oraz - egzaminów ICS w sesjach Luty 2016

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2010-2011 znajdujących się w ofercie HATTERIA.PL

Wykaz podręczników na rok szkolny 2010-2011 znajdujących się w ofercie HATTERIA.PL LP INDEX NAZWA / WYDAWNICTWO CENA 1 9780521614030 Advanced Grammar In Use Second Edition / CAMBRIDGE 72,00 zł 2 9780521537629 English Grammar In Use (+CD Gratis) / CAMBRIDGE 72,00 zł 3 9780521750486 English

Bardziej szczegółowo

FREE SAMPLE. The Sore Paw. 1 Narysuj brakujące części ciała zwierząt i nazwij te zwierzęta. 2 Połącz wyrazy ze zwierzętami na rysunku.

FREE SAMPLE. The Sore Paw. 1 Narysuj brakujące części ciała zwierząt i nazwij te zwierzęta. 2 Połącz wyrazy ze zwierzętami na rysunku. The Sore Paw Lesson Vocabulary Narysuj brakujące części ciała zwierząt i nazwij te zwierzęta. snake parrot frog mouse 6 7 8 giraffe monkey crocodile Połącz wyrazy ze zwierzętami na rysunku. giraffe snake

Bardziej szczegółowo

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej.

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Program nauczania języka angielskiego The world around us przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Anna Popiela 1. Charakterystyka programu oraz jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI I. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom modułu kształcenia (np.

Bardziej szczegółowo

Już wkrótce matura 2007, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Już wkrótce matura 2007, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 3 Już wkrótce matura 2007, czyli jak przygotować się do egzaminu? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: zapoznać się

Bardziej szczegółowo

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Rok szkolny 2014/2015

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Rok szkolny 2014/2015 KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Język polski Ponad słowami kl.i, cz. I i II M.Chmiel, E.Kostrzewa, A.Równy Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą. M.Bokiniec,

Bardziej szczegółowo

Informator nr 01/2011

Informator nr 01/2011 Informator nr 01/2011 Nowe publikacje 1. Longman: Yazoo to nowy 4-częściowy kurs języka angielskiego dla uczniów I etapu edukacyjnego (klasy 1-3), którzy poradzą sobie z szybszym tempem nauki. Dostępne

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Pakiet książek "Tropiciele klasa 1, wydawnictwo WSiP (zapewnia szkoła nieodpłatnie)

Klasa I. Pakiet książek Tropiciele klasa 1, wydawnictwo WSiP (zapewnia szkoła nieodpłatnie) Klasa I Pakiet książek "Tropiciele klasa 1, wydawnictwo WSiP (zapewnia szkoła nieodpłatnie) klasa z programem Cambridge "FAIRYLAND 1" (z e-bookiem) (podręcznik i ćwiczenia), wyd. Express Publishing "FAIRYLAND

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GNIEWKOWIE REFERAT W RAMACH PROGRAMU REGIO PAŹDZIERNIK 2013R. PRACOWNIE KOMPUTEROWE 10 STANOWISK+ SERWER, OPROGRAMOWANIE, DOSTĘP DO INTERNETU WIEK

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co ró#ni mobile ENGLISH od zwyk$ej szko$y j!zykowej? ! Co nas wyró!nia?! komfort nauki Uczysz si! kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zaj!cia mog% odbywa" w dowolne dni

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci. zabaw językowych w procesie nauczania Motywowanie dzieci do nauki języka obcego Nauczyciele języków obcych szkół podstawowych Nauczanie języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej TREŚCI: Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej Rozwój sprawności receptywnych i produktywnych

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej Konkursem.

1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej Konkursem. załącznik do zarządzenia Nr 311/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 września 2015 r. REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów szkół podstawowych 1. Regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia

Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Filologia, specjalność: język rosyjski, program: język biznesu, studia pierwszego stopnia Sylabus : Praktyczna nauka języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZATWIERDZONYCH PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH TYTUŁ TYP SZKOŁY ZAKRES NR DOPUSZCZENIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Język angielski III. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA Kierunek stopień Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto [zł] Ilość sztuk. netto [zł] sztuk. brutto[zł] 1. Technologia gastronomiczna cz.1 53. netto [zł]

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto [zł] Ilość sztuk. netto [zł] sztuk. brutto[zł] 1. Technologia gastronomiczna cz.1 53. netto [zł] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 5 do SIWZ CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania Podręczniki/książki dział mechaniczny FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

29 stycznia 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box Carnival

29 stycznia 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box Carnival 29 stycznia 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box Carnival Co się wydarzyło? December Star of the month Galerie prac grup Pre-Movers, Pre- Starters i Starters Karnawałowy

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Mycielinie

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Mycielinie Szkolny zestaw ów obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Mycielinie Klasa 1 Lp. Przedmiot Tytuł Autor Nr dopuszczenia Uwagi 1. Edukacja wczesnoszkolna (polonistyczna, matematyczna,

Bardziej szczegółowo

Język angielski - opis przedmiotu

Język angielski - opis przedmiotu Język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski Kod przedmiotu 09.0-WE-ED-JA Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika / Systemy

Bardziej szczegółowo

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ.

FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. KURSY EXTRA FAMILY ENGLISH TO ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I DZIECI: KIEDY TY SIĘ UCZ YSZ, TWOJE DZ IECKO JE ST W TUŻ OBOK, BAWIĄC SIĘ PO A NGIE LS KU POD D OSKONAŁĄ OPI EKĄ. Lekcja dla Rodziców odbywa się w osobnej

Bardziej szczegółowo