Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Open Source. Le nictwo. ESRI ArcGIS. Szanowni Pa stwo,"

Transkrypt

1

2 Szanowni Pa stwo, Oddajemy w Wasze r ce katalog, który jest zbiorem szkole jakie znajduj si w ofercie naszej rmy. Tematyka dotyczy nowoczesnych technologii pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych i opisowych. Oferta skierowania jest do osób zaczynaj cych prac z szeroko rozumian technologi GIS, jak równie do osób pragn cych uzupe ni swoj wiedz i poszerzy umiej tno ci praktyczne. Dzi ki wieloletniemu do wiadczeniu oraz rozwojowi rmy gwarantujemy Pa stwu najwy szy poziom us ug. Szkolenia szyte na miar Zakres, czas oraz miejsce szkolenia zale y od Klienta. Wszystkie szkolenia s indywidualnie konsultowane z zainteresowanymi. Dzi ki temu mo emy dostosowa szczegó ow tematyk oraz jej zakres do potrzeb konkretnej jednostki. Liczba osób w grupie jest dobrana tak, aby czas instruktora dla ka dego uczestnika szkolenia by wystarczaj cy do rozwi zania jego indywidualnych problemów i niejasno ci jakie napotyka w codziennej pracy. Ka dy kurs posiada swój w asny program, jednak cz sto jest on mody kowany bie cymi zagadnieniami poruszanymi przez kursantów. Ta elastyczna forma szkole to co, co najbardziej doceniaj uczestnicy. Istnieje równie mo liwo kompilacji elementów z ró nych szkole oferowanych przez nasz rm, tak aby jeszcze bardziej tra w Pa stwa potrzeby. Nasze szkolenia mog zosta równie przeprowadzone na danych znajduj cych si w posiadaniu zamawiaj cego. Szkolenia prowadzone przez TAXUS IT to nie tylko czas, który sp dz Pa stwo z trenerem, to równie 3 miesi czny okres wsparcia uczestników w zakresie przeprowadzonego szkolenia. Uczestnicy szkolenia wyposa eni zostaj we wszystkie niezb dne materia y szkoleniowe w postaci licencji, instrukcji, materia ów edukacyjnych. Na czas szkolenia mo emy zapewni tak e najnowsze urz dzenia dost pne na rynku. Uko czenie szkolenia potwierdzone zostaje imiennym certy katem. zapraszamy do zapoznania si z ofert zespó TAXUS IT Open Source Podstawy GIS dla ka dego I z wykorzystaniem wolnego i darmowego oprogramowania QGIS lub gvsig Podstawy GIS dla ka dego II z wykorzystaniem wolnego i darmowego oprogramowania QGIS lub gvsig Analizy rastrowe w programie QGIS z wykorzystaniem GRASS Zaawansowane wykorzystanie QGIS i bazy danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS Zaawansowane wykorzystanie QGIS w pracy z danymi przestrzennymi Le nictwo ESRI ArcGIS Poznaj mlas In yniera 5 GPS w le nictwie GIS dla le niczego Podstawy GIS z wykorzystaniem ArcGIS for Desktop ArcGIS for Desktop dla redniozaawansowanych Automatyzacja pracy z danymi przestrzennymi w ArcGIS szkolenie dla zaawansowanych

3 Poznaj mlas In yniera GPS w le nictwie mlas In ynier 5.0 na system Windows Mobile mlas In ynier 6.0 na system Android Szkolenie skierowane jest do kadry zarz dzaj cej nadle nictwa oraz pracowników zajmuj cych si danymi przestrzennymi. Czas trwania szkolenia: 2 dni Generowanie projektów z serwera centralnego Zdalne pobieranie projektów (po czenie urz dzenia z PC) Zapoznanie z projektem (zakres bazodanowy, terytorialny oraz czasowy, w a ciwo ci) Narz dzia mapy Wprowadzanie uwag z kontroli terenowej Dane ewidencyjne Kontrola magazynu drewna, system planów wykonanych prac Modu pomiarowy (pomiar ci g y, punktowy, u redniony, dalmierz laserowy) Szkolenie skierowane jest do osób pracuj cych z map numeryczn zarówno w terenie jak równie w biurze. Czas trwania szkolenia 1 dzie Nowe modu y: Kontrola projektów planów Kontrola szacunków brakarskich Kontrola zlece Kontrola zestawie mlas In ynier Raport - aplikacja do zarz dzania wynikami kontroli Funkcje zaawansowane (tworzenie s owników, specjalne etykietowanie) Wyniki kontroli Obiekty LMP Wykorzystanie zdj jako atrybutów obiektu Tworzenie fotowarstwy czyli zdj na mapie Praca ze zdj ciami z geoportalu Pozna funkcje najnowszej wersji aplikacji Dowie si jak przeprowadzi analiz prac terenowych Dowie si jak w szybki i atwy sposób dotrze do danych w terenie za pomoc mlas In yniera U wiadomi sobie, e z pomoc mlas In yniera wszelkie dane ma w terenie na wyci gni cie r ki, zawsze przy sobie Dowie si jak wykorzysta nowoczesne technologie w codziennej pracy Zasada dzia ania technologii GPS Zapoznanie si z urz dzeniami ró nej klasy dok adno ci Zasady wykonywania pomiarów GPS przy u yciu ró nych urz dze Przygotowanie danych do pomiarów GPS Wybór i zapoznanie si z aplikacjami pomiarowymi (mlas In ynier, tmap, ArcPad, elas mobile) Planowanie misji pomiarowej Ró ne techniki pomiarów Wykonywanie pomiarów (wyszukiwanie punktów w terenie, pomiar poligonów (np.gniazd), pomiar dzia ek zr bowych, zapisywanie zdj na mapie, pomiar powierzchni i wspó rz dnych) Opracowanie wyników pomiarów Dowie si : jak za pomoc technologii GPS efektywniej wykorzysta czas pracy jak dok adnie zlokalizowa gniazda i zr by w drzewostanie i dokona ich pomiarów jak w szybki sposób odnale granice gruntów jak przygotowa szkice zr bowe przy pomocy GPS jak szybko wykona inwentaryzacje terenowe jak lokalizowa i dokumentowa zdarzenia jak wykorzysta nowoczesne technologie w codziennej pracy

4 GIS dla Le niczego Podstawy GIS dla ka dego I QGIS / mlas In ynier / mlas mini z wykorzystaniem wolnego i darmowego oprogramowania QGIS Szkolenie skierowane jest do le niczych oraz pracowników zajmuj cych si przetwarzaniem danych przestrzennych. Czas trwania szkolenia 2 dni. pokaz i instalacja darmowej aplikacji mlas mini na system Android Szkolenia skierowane jest do pocz tkuj cych u ytkowników, którzy w codziennej pracy musz korzysta z ró nego rodzaju danych przestrzennych. Czas trwania szkolenia: 1 dzie Omówienie podstaw GIS Wykorzystanie GIS'u w le nictwie Biurko le niczego jako podstawowe narz dzie do GIS'u Ogólne omówienie rodowiska pracy Podstawowe narz dzia obs ugi mapy Przygotowanie map:(de niowanie wygl du/stylu, opisy/etykietowanie, tworzenie map tematycznych, prace ze zdj ciami lotniczymi/wms) Prace z tabel atrybutów Wyszukiwanie informacji mapowych i opisowych Obliczanie i analizy na mapie Przygotowanie danych do pracy w terenie Pomiary GPS w drzewostanie Opracowanie wyników pomiarów Przygotowanie szkiców zr bowych /z pomiarów lub wydruków/ Wydruki map Zapozna si z biurkiem le niczego jako podstawowym narz dziem do pracy z GIS Zdob dzie umiej tno : praktycznego zastosowania mapy i GPS'u w swojej pracy, samodzielnego przygotowania szkiców zr bowych przez le niczego, dostrze enia i analizowania zmian w drzewostanie Otrzyma szablony map i wydruków Opanuje funkcje zaawansowane (tworzenie s owników, korzystanie z map zewn trznych, specjalne etykietowanie) Wprowadzenie do systemów danych przestrzennych (formaty danych, ród a danych, organizacja danych, uk ady wspó rz dnych i odwzorowania kartogra czne) Wprowadzenie do aplikacji QGIS Wczytywanie danych przestrzennych w ró nych formatach (WMS, WFS, wektorowe, rastrowe, tekstowe, tabelaryczne) Wizualizacja warstw wektorowych i rastrowych, metody symbolizacji danych na mapie Tworzenie i edycja w asnych zestawów danych przestrzennych Korzystanie z wtyczek w programie QGIS Tworzenie i wydruk kompozycji mapowych do formatów zewn trznych (*.pdf, *.jpg) Tworzenie zapyta przestrzennych, wyszukiwanie obiektów na mapie Nab dzie umiej tno ci wczytywania danych z ró nych róde (administracja publiczna, geodeta, w asne pomiary terenowe), edytowania ich i przygotowania wydruków map na w asne potrzeby

5 Podstawy GIS dla ka dego II z wykorzystaniem wolnego i darmowego oprogramowania QGIS Szkolenie skierowane do osób zamierzaj cych tworzy w asne zasoby danych przestrzennych w oparciu o wolne i darmowe oprogramowanie GIS. Czas trwania szkolenia: 1 dzie Analizy rastrowe w programie QGIS z wykorzystaniem GRASS Szkolenie przeznaczone dla osób pracuj cych z danymi rastrowymi (zdj cia lotnicze, satelitarne, rastry tematyczne, modele terenu). Czas trwania szkolenia 1 dzie Z o one wyszukiwanie obszarów spe niaj cych kryteria przestrzenne i atrybutowe (analizy przestrzenne) Kalibrowanie zeskanowanych arkuszy map oraz ich digitalizacja Edycja topologiczna warstw wektorowych Edycja atrybutowa z wykorzystaniem kalkulatora pól Wykorzystanie formularzy w edycji danych Wykorzystanie akcji w pracy z danymi Przetwarzanie danych wektorowych (konwersja, reprojekcja, buforowanie danych) Przetwarzanie danych rastrowych (konwersja, przycinanie) Nab dzie umiej tno ci samodzielnego tworzenia zbioru danych przestrzennych na podstawie map analogowych oraz edycji ju istniej cych warstw wektorowych Zdob dzie wiedz na temat dostosowania danych w ró nych formatach do w asnych potrzeb Korzystanie z darmowych róde danych rastrowych (Landsat, SRTM) Konwersja danych rastrowych i tworzenie zbioru danych umo liwiaj cych prac z wtyczk GRASS Praca z programem QGIS i wtyczk GRASS Wykonywanie analiz przestrzennych i rastrowych w oparciu o dane rastrowe (rastry tematyczne, modele terenu) Wykonywanie analiz w oparciu o dane wektorowe i rastrowe (analizy strefowe) Wizualizacja danych 3D za pomoc wtyczki GRASS Tworzenie modeli przetwarzania danych Wprowadzenie do programu GRASS Wprowadzenie do sk adni kalkulatora rastrów Przetwarzanie danych rastrowych (przycinanie, reklasy kowanie, reprojekcja) Wprowadzenie do parametrów przetwarzania danych rastrowych oparciu o bibliotek GDAL Zdob dzie umiej tno pozyskiwania, wizualizowania i przetwarzania danych rastrowych Zdobyta wiedza pozwoli na wykonywanie ró nego rodzaju analiz w oparciu o darmowe oprogramowanie

6 Zaawansowane wykorzystanie QGIS i bazy danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS Zaawansowane wykorzystanie QGIS w pracy z danymi przestrzennymi Szkolenie skierowane jest do pracowników rm, gmin, parków narodowych i innych podmiotów zamierzaj cych zgromadzi swoje dane w jednej bazie danych z wykorzystaniem darmowego i wolnego oprogramowania GIS. Czas trwania szkolenia: 1 dzie Szkolenie dedykowane osobom pragn cym rozszerzy wiedz o programie QGIS w celu optymalizacji pracy z danymi przestrzennymi. Czas trwania szkolenia: 1 dzie Wprowadzenie do tematyki baz danych na przyk adzie PostgreSQL Podstawy zapyta w j zyku SQL Instalowanie i kon guracja bazy danych PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS Praca z baz danych PostGIS (po czenie z baz danych, zasilanie bazy w dane rastrowe i wektorowe) Wtyczki w programie QGIS u atwiaj ce prac z baz PostgreSQL/PostGIS Praca z baz danych wielu u ytkowników jednocze nie Wizualizacja oraz edycja danych zgromadzonych w bazie danych Zdob dzie wiedz pozwalaj c na samodzielne tworzenie i zarz dzanie baz danych zawieraj c dane przestrzenne (rastrowe, wektorowe) Wykorzystanie wtyczek w przetwarzaniu danych analizy sieciowe, tworzenie warstw wektorowych na podstawie zdj z zapisan lokalizacj, etc. Zaawansowane funkcje edycyjne - edycja na podstawie wspó rz dnych, edycja atrybutów wielu obiektów Modelowanie procesów i przetwarzanie danych z pomoc wtyczki SEXTANTE Praca z szablonami wydruków (zapis, wczytywanie, komponowanie z o onych szablonów) Tworzenie formularzy s u cych do wy wietlania i edycji atrybutów (podstawy Qt Designer) Tworzenie w asnych symboli w formacie svg (podstawy InkScape) Wykorzystanie elementów j zyka Python w QGIS

7 Podstawy GIS z wykorzystaniem ArcGIS for Desktop ArcGIS for Desktop dla redniozaawansowanych Szkolenie skierowane do pocz tkuj cych u ytkowników oprogramowania ArcGIS i systemów informacji przestrzennej. Czas trwania szkolenia: 2 dni Szkolenie skierowane do osób posiadaj cych podstaw umiej tno ci zwi zane z obs ug programu ArcGIS for Desktop. Czas trwania szkolenia: 3 dni Wprowadzenie do systemów danych przestrzennych (formaty danych, ród a danych, organizacja danych, uk ady wspó rz dnych i odwzorowania kartogra czne) Wprowadzenie do aplikacji ArcGIS for Desktop (ArcMap, ArcCatalog) praca z oknem mapy, tabel zawarto ci, zestawem narz dzi, zak adkami Wczytywanie danych przestrzennych w ró nych formatach (WMS, WFS, wektorowe, rastrowe, tekstowe, tabelaryczne) Tworzenie i edycja wektorowych danych przestrzennych Tworzenie, zasilenie i praca z geobaz Tworzenie kompozycji mapowych i generowanie wydruków do formatów zewn trznych (*.jpg, *.pdf) Nab dzie umiej tno ci wczytywania danych z ró nych róde (administracja publiczna, geodeta, w asne pomiary terenowe), edytowania ich i przygotowania wydruków map na w asne potrzeby. Ponadto uczestnik szkolenia posi dzie umiej tno ci niezb dne do samodzielnego tworzenia zbioru danych przestrzennych oraz edycji ju istniej cych warstw wektorowych Integracja danych wektorowych i opisowych w oknie mapy Praca z tabel atrybutów (selekcja, edycja, kalkulator pól, skrypty VBA, skrypty Python) Wyszukiwanie obiektów na podstawie kryteriów przestrzennych Wyszukiwanie obiektów na podstawie zapyta atrybutowych (budowanie zapyta z wykorzystaniem j zyka SQL) Przetwarzanie danych przestrzennych (transformacja, typ geometrii, typ danych) Podstawowe analizy przestrzenne (buforowanie, przycinanie) Kalibrowanie zeskanowanych arkuszy map oraz ich digitalizacja Edycja topologiczna warstw wektorowych Zawansowane mechanizmy etykietowania w ArcGIS z wykorzystaniem sk adni VB, Python Szczegó owe omówienie przydatnych narz dzi zwi zanych z generalizacj, ekstrakcj danych Wykonywanie funkcji w trybie wsadowym (Batch) Nab dzie umiej tno analizowania posiadanych danych i pozna mechanizmy znajdowania odpowiedzi na postawione pytania dotycz ce danych przestrzennych Nab dzie wiedz pozwalaj c na zaawansowan edycj i przetwarzanie danych przestrzennych.

8 Automatyzacja pracy z danymi przestrzennymi w ArcGIS dla zaawansowanych Szkolenie skierowane jest do specjalistów GIS pracuj cych na du ych zestawach danych i wykonuj cych powtarzalne czynno ci wymagaj ce automatyzacji.czas trwania: 2-3 dni Wprowadzenie do j zyka skryptowego Python Wykorzystanie j zyka skryptowego w codziennej pracy (kopiowanie plików, tworzenie katalogów, grupowanie danych) Wykorzystanie j zyka skryptowego w rodowisku ArcGIS Kon guracja rodowiska pracy, korzystanie z edytorów kodu ród owego Wykorzystanie skryptów Python w ArcGIS (Field Calculator, Python window, skrypty zewn trzne) Przetwarzanie danych i tworzenie narz dzi z wykorzystaniem Model Builder w ArcGIS for Desktop Tworzenie w asnych dodatków do ArcGIS z wykorzystaniem Python Wykorzystanie wolnego oprogramowania (OGR/GDAL) w skryptach Python Nab dzie umiej tno ci czenia narz dzi dost pnych w ArcGIS oraz skryptów napisanych w Python w celu wykonania z o onych operacji na danych przestrzennych Nab dzie umiej tno ci pozwalaj ce na wykorzystywanie i adaptowanie do w asnych potrzeb skryptów dost pnych w Internecie Kontakt Bartłomiej Krześlak Menedżer produktu Michał Brzoznowski Specjalista ds. szkoleń

9

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza

VGLFL VIEWER FOR ACQUIRING AND DEVELOPING DATA FROM HETEROGENEOUS SOURCES. Mariusz Twardowski. Akademia Górniczo-Hutnicza Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 WYKORZYSTANIE PRZEGL DARKI VGLFL DO POZYSKIWANIA I OPRACOWANIA DANYCH ZE RÓDE HETEROGENICZNYCH VGLFL VIEWER FOR

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo