Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: dr Roman Sobiecki mgr Zofia Sepkowska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej Z2.01 Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Przykładowe scenariusze zajęć 7 5. Ćwiczenia Obieg informacji w jednostce organizacyjnej Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wizerunek pracownika firmy Ćwiczenia Sprawdzian postępów Warunki pracy w firmie Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zarządzanie czasem pracy i przyjmowanie interesantów Ćwiczenia Sprawdzian postępów Polityka kadrowa i planowanie zatrudnienia Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przedmiot i źródła prawa pracy Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zatrudnianie i rozwiązywanie umów o pracę Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumentacja związana z zatrudnieniem i ochrona danych Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obowiązki stron stosunku pracy i skutki ich naruszania Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumentacja kadrowa w programach komputerowych Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewaluacja osiągnięć uczniów Literatura 71 2

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole w jednostce modułowej Prowadzenie polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, w których wskazano umiejętności jakie powinien uczeń posiadać przed rozpoczęciem pracy w jednostce modułowej, cele kształcenia, które wskazują jakie umiejętności uczeń powinien opanować w procesie kształcenia, przykładowe scenariusze lekcji z uwzględnieniem metod zalecanych w programie jednostki modułowej, ćwiczenia zgodne z zapisami w poradniku dla ucznia, gdzie do każdego ćwiczenia podano: wskazówki do realizacji, zalecane metody nauczania, środki dydaktyczne, ewaluacja osiągnięć ucznia zamieszczono dwa przykładowe narzędzia pomiaru dydaktycznego, w których zawarto: plan testu w formie tabelarycznej, punktację zadań, propozycję norm wymagań, instrukcję dla nauczyciela, instrukcję dla ucznia, kartę odpowiedzi i zadania testowe. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania, np. samokształcenia kierowanego, tekstu przewodniego. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. W materiale nauczania zostały omówione również treści dotyczące obsługi użytkowych programów komputerowych kadrowo-płacowych, zarządzania danymi komputerowymi, zabezpieczania ich przed osobami nieuprawnionymi oraz ich archiwizowania. Są to głównie bardzo istotne wskazówki praktyczne, które umożliwią uczniowi wykorzystanie różnych programów komputerowych w pracy zawodowej. 3

5 SCHEMAT UKŁADU JEDNOSTEK MODUŁOWYCH 412[01].Z2 Organizacja i finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.02 Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Wykorzystywanie informacji ekonomicznej w procesie decyzyjnym 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: korzystać z literatury i innych źródeł informacji, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii i prawa, przedstawić swój system wartości, panować nad negatywnymi emocjami, unikać konfliktów i dokonywać samooceny, stosować zasady dobrego wychowania oraz kształtować aparycję, dokonać autoprezentacji, komunikować się z innymi z wykorzystaniem wiedzy o mowie ciała i komunikacji werbalnej, organizować pracę zespołową, formułować swoje cele i zadania, wyjaśnić działanie mechanizmu rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, rozróżnić gałęzie prawa oraz powiązać je z odpowiednimi źródłami prawa, posługiwać się podstawową terminologią z zakresu prawa, wyjaśnić zasady publikacji i obowiązywania aktów prawnych, czytać akty prawne, określić istotę i rodzaje wykładni prawa, zaszeregować konkretną sprawę do właściwej gałęzi prawa, wyjaśnić różnicę między przestrzeganiem a stosowaniem prawa, obsłużyć podstawowe środki i urządzenia techniczne stosowane w pracy biurowej, obsługiwać klawiaturę metodą mnemotechniczną, rozmieścić prawidłowo poszczególne elementy pisma, redagować treści pism, opracować dokumenty kandydata do pracy, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, utworzyć bazę do korespondencji seryjnej oraz scalać dane z dokumentem, sporządzić listę płac, wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, stosować podstawowe zasady obsługi programów w środowisku Windows, tworzyć systematycznie kopie bezpieczeństwa danych w programach komputerowych, definiować użytkowników programów komputerowych i nadawać im indywidualne uprawnienia. zakładać firmę w programie, dokonywać ustawień parametrów pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji ćwiczeń podanych w poradniku uczeń powinien umieć: zastosować przepisy Kodeksu pracy oraz innych aktów normatywnych regulujących stosunki między pracodawca a pracownikiem, rozróżnić pojęcia i terminy z zakresu prawa pracy i polityki kadrowej, przewidzieć skutki prawne czynności podejmowanych w ramach polityki kadrowej, przeprowadzić analizę podstawowych praw i obowiązków stron stosunku pracy, opracować plan zatrudnienia, obliczyć płynność kadr, przeprowadzić rekrutację pracowników ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzić dokumenty związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, sporządzić protokoły, sprawozdania i notatki służbowe, rozróżnić skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, skompletować akta osobowe, założyć na potrzeby sprawozdawczości bazę danych dotyczących zatrudnienia, chronić dane osobowe pracowników zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, zaplanować i zaewidencjonować czas pracy pracowników, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dokonać analizy stanowisk pracy biurowej pod kątem wymagań ergonomii, zaprojektować obieg informacji dotyczących spraw osobowych, wykonywać typowe czynności kancelaryjne, zredagować pisma w sprawach osobowych, również w języku obcym, stosować zasady organizacji pracy organizować pracę własną i zespołową, przyjąć interesantów, zorganizować zebranie służbowe, sporządzać sprawozdania i protokoły, zadbać o wizerunek zewnętrzny stosownie do sytuacji i wykonywanych zadań zawodowych, zastosować normy społeczne dotyczące zachowań w miejscu pracy, porozumieć się zgodnie z zasadami kultury języka, wykorzystać komputery w gromadzeniu i przygotowywaniu informacji niezbędnych do prowadzenia polityki kadrowej przedsiębiorstwa, dokonać transmisji informacji dotyczących zatrudnienia z zastosowaniem programu kadrowo-płacowego, sporządzić raporty: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego BHP, kwestionariusz osobowy, aneks do umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, świadectwo pracy, sporządzić dla pracowników bilans urlopowy i bilans chorób, odnotować w programie nieobecność pracownika z powodu: choroby, urlopu. 6

8 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć 1 Nazwa i nr programu modułowego: Technik Rachunkowości 412[01]SP/MEN Moduł: 412[01].Z2 Jednostka modułowa: 01 Temat lekcji: ORGANIZACJA DNIA PRACY (temat 4.4.1) Czas realizacji: 45 minut Cele kształcenia: Cel ogólny: racjonalne organizowanie czynności zawodowych pracownika z uwzględnieniem czasu ich realizacji Cele szczegółowe: uczeń będzie umiał: wymagania podstawowe: wymienić korzyści z planowania dnia pracy, klasyfikować zadania ze względu na stopień trudności, interpretować krzywą fizjologicznej wydajności pracy, wymienić narzędzia planowania dnia pracy, wymagania rozszerzające: uzasadnić korzyści z planowania dnia na piśmie, analizować zadania do wykonania, wykreślić typową krzywą fizjologicznej wydajności pracy, określić godziny wykonywania zadań A, B, C, wymagania dopełniające: wskazać zadania priorytetowe, wykreślić własną krzywą fizjologicznej wydajności pracy, utworzyć nowe narzędzia planowania. Metody kształcenia: praca z tekstem, pogadanka heurystyczna, pokaz, ćwiczenia Formy organizacyjne pracy uczniów: praca w zespołach jednolita, praca indywidualna jednolita. poradnik dla ucznia, plansza fizjologicznej wydajności pracy, narzędzia planowania kalendarze, terminarze, przykład wykazu zadań zawodowych do wykonania w ciągu dnia pracy. 7

9 Przebieg zajęć: I. Sprawy organizacyjne: przygotowanie stanowisk pracy uczniów, przygotowanie materiałów dydaktycznych II. Wprowadzenie do tematu: dyskusja na temat istoty planowania, prezentacja lektury Jak organizować czas L. J. Seiwert, III. Podanie tematu i celów kształcenia IV. Realizacja zadań dydaktycznych: Etap I Nauczyciel: podaje temat i cele kształcenia jednostki dydaktyczne, nawiązuje do ww. lektury, inicjuje dyskusję na temat korzyści z planowania dnia pracy i planowania na piśmie, wskazuje na różny stopień trudności zadań do wykonania, omawia typową krzywą fizjologicznej wydajności pracy, wskazuje na rolę przerw w pracy, prezentuje narzędzia planowania. Uczniowie: korzystając z informacji w poradniku dla ucznia, podają korzyści z planowania dnia i planowania na piśmie, dokonują klasyfikacji zadań do wykonania, określają zasadę planowania zadań w ciągu dnia, określają prawidłowy czas wykonania zadań zgodny z krzywą fizjologicznej wydajności pracy, wyciągają wnioski z analizy i robią notatkę. Etap II Nauczyciel: rozdaje uczniom wykaz zadań zawodowych do wykonania, objaśnia ćwiczenie polegające na dokonaniu analizy zadań podanych w wykazie i określenia godziny wykonania zadań, poleca wykreślenie indywidualnej krzywej fizjologicznej wydajności pracy na podstawie ćwiczenia 1 (materiał nauczania 4.4.2), obserwuje pracę uczniów, udziela porad i wskazówek. Uczniowie: klasyfikują zadania do wykonania podane w wykazie, określają godziny wykonania zadań, wykreślają krzywą fizjologicznej wydajności pracy biorąc pod uwagę własne przyzwyczajenia, prezentują wykonane ćwiczenie. V. Podsumowanie lekcji i ocena pracy uczniów: samoocena wykonanych ćwiczeń, ogólne podsumowanie pracy uczniów omówienie ewentualnych trudności, wskazanie na zagadnienia błędnie zrozumiane i na uczniów wyróżniających się, pomyśl o następnej lekcji Harmonogram dnia pracy (określenie własnych priorytetów, konstrukcja narzędzi planowania, określenie własnych złodziei czasu ) 8

10 SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2 Nazwa i nr programu modułowego: Technik Rachunkowości 412[01] ]/SP/MEN Moduł: 412[01].Z2. Jednostka modułowa: 01 Temat zajęć: sporządzanie dokumentacji osobowej pracowników z wykorzystaniem komputera. Liczba godzin: 3 x 45 min. Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności wykorzystania komputera w prowadzeniu dokumentacji kadrowej przedsiębiorstwa. Szczegółowe cele kształcenia: Uczeń potrafi: zarejestrować nową firmę w programie, ustawić parametry pracy programie, dokonać modyfikacji danych firmy, wprowadzić dane personalne pracowników, grupować pracowników wg struktury zatrudnienia, sporządzić wydruki raportów: zaświadczenie o ukończeniu BHP, kwestionariusz osobowy, umowę o pracę, utworzyć kopię bezpieczeństwa danych. W czasie zajęć będą kształtowane następujące umiejętności ponadzawodowe: organizowania i planowania pracy, pracy w zespole, oceny pracy zespołu. Metody nauczania: Metoda tekstu przewodniego: uczniowie pracują w zespołach 2 3 osobowych, pogadanka heurystyczna, dyskusja. Zestawy dokumentów teczka dokumentów, opracowane prze nauczyciela dla każdego zespołu uczniów: instrukcja pracy dla ucznia metodą tekstu przewodniego, zadanie, pytania prowadzące. 10 stanowisk komputerowych z zainstalowanym programem kadrowo-płacowym. Drukarka sieciowa. Nagrywarka płyt CD-RW i CD-R, płyty CD-RW, CD-R lub dyskietki. Arkusze obserwacji zespołu. Zadanie dla zespołu uczniów: 1. Na podstawie dokumentów zgromadzonych w teczce: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze statystycznym regon, decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, umowa rachunku bankowego firmy, 9

11 zarejestruj firmę w programie kadrowo-płacowym. Datę bieżącą przyjmij jako datę rozpoczęcia działalności firmy oraz rozpoczęcia pracy z programem. 2. Dodaj nowego użytkownika w programie o danych: Twoje_imię i Twoje_nazwisko oraz nadaj mu uprawnienia administratora. 3. Wprowadź do programu kadrowo płacowego informacje o właścicielu firmy na podstawie danych członka Twojego zespołu. 4. Na podstawie dokumentów zgromadzonych w teczce: kwestionariusz osobowy, świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, akt urodzenia dziecka, legitymacja ubezpieczeniowa, wprowadź do programu informacje o pracowniku. 5. Wprowadź dla pracownika informację o zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony, płaca zasadnicza 1 500,00 zł, etat. 6. Sporządź wydruki raportów: zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP, wypełniony kwestionariusz osobowy oraz umowę o pracę. 7. Sporządź kopię bezpieczeństwa programu na płycie lub dyskietce. 8. Zakończ pracę z programem. Przebieg zajęć: Faza wstępna: czynności organizacyjno porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie uczniów z pracą metodą teksu przewodniego, podział uczniów na zespoły, rozdanie zadań i dokumentacji w teczkach. Teczka powinna zawierać oprócz wyszczególnionych wyżej dokumentów również inne dokumenty tak, aby uczeń musiał wyselekcjonować potrzebne mu do wykonania zadania dokumenty. Faza właściwa: praca metodą tekstu przewodniego etapy 1 5. Przykłady pytań prowadzących 1. Czy wiesz jakie informacje o firmie będą Ci niezbędne do rejestracji w programie? 2. Czy możesz znaleźć informacje o firmie w dokumentach zgromadzonych w teczce? 3. Jakiego typu dokumentów powinieneś szukać? 4. Jak rozpoczniesz pracę z programem komputerowym? 5. Czy znasz zasady zabezpieczania danych elektronicznych? 6. Jakie kroki podejmiesz, aby wykonać zadanie? (plan działania) ETAP 1. INFORMACJE Oczekiwane odpowiedzi Do rejestracji firmy będą niezbędne następujące dane firmy: pełna nazwa firmy oraz nazwa skrócona, NIP, regon,, struktura własności firmy, typ prowadzonej działalności. Uczniowie: - przeglądają dokumenty w teczce i wstępnie je segregują, - wyszukują dokumentów z danymi identyfikacyjnymi firmy, - dyskutują podział zadań w zespole. - sprawdzają stanowisko komputerowe, - weryfikują konfigurację drukarki na stanowisku, - pobierają od nauczyciela dyskietki lub płyty CD-R do archiwizacji.. Uczniowie sporządzają plan działania: 1. uruchomić program kadrowo-płacowy, 2. zarejestrować firmę w programie, 3. wprowadzić dane dodatkowe firmy z dokumentów, 4. zarejestrować nowego użytkownika w programie, 5. wprowadzić dane do kartotek (właściciel, pracownicy, urzędy itp.), 6. zatrudnić pracownika, 7. sporządzić wydruki raportów, 8. archiwizować dane firmy, 9. zakończyć pracę z programem. 10

12 ETAP 2. USTALENIA Jak zostały rozdzielone zadania na poszczególnych członków zespołu? Czy została ustalona właściwa kolejność wykonywanych zadań? (konsultują z nauczycielem) Jak będzie wyglądał sposób kontroli międzyoperacyjnej? Dyskusji prowadzonej z nauczycielem podlega: - zaproponowany przez uczniów plan działania. - kolejność wykonywania przez uczniów poszczególnych operacji - zasady drukowania dokumentów. - czas na wykonanie całego zadania. - sposób prezentacji i oceny zadania (np. ocenie podlega jakość, dokładność i staranność wykonania). ETAP 3. WYKONANIE Uczniowie realizują zaplanowane zadania pod bacznym okiem nauczyciela, który w tej fazie zwraca ich uwagę na trudności i możliwość popełnienia błędów. Uczniowie: - generują firmę: nauczyciel kontroluje parametry tworzonej firmy, - dokonują rejestracji nowego pracownika w programie, - wprowadzają przygotowane dane do komputera, weryfikują zapisy, zapisują, - po wprowadzeniu danych z wszystkich dokumentów jeszcze raz sprawdzają ich poprawność. - drukują potrzebne zestawienia (do wydruku potrzebna jest akceptacja nauczyciela, który steruje kolejką do wydruku). - archiwizują dane firmy i nagrywają je na płyty lub dyskietki (pojemność dyskietki jest wystarczająca). ETAP 4. SPRAWDZANIE - Uczniowie sprawdzają w zespołach poprawność sporządzonych i wydrukowanych dokumentów pod względem merytorycznym i pod względem dokładności wprowadzonych danych. - Uczniowie przygotowują dokumenty do zaprezentowania nauczycielowi. ETAP 5. ANALIZA - Uczniowie wraz nauczycielem wskazują, które czynności sprawiły im najwięcej trudności, analizują zadanie pod względem czasu wykonania, sposobów wykonania, usprawnienia pewnych czynności. - Nauczyciel podsumowuje wykonanie zadania przez poszczególne zespoły (po analizie arkuszy obserwacji pracy zespołów oraz wydrukowanych raportów; nie ma potrzeby kontrolowania wpisów w programie na stanowisku uczniowskim, gdyż wszystkie prowadzone dane powinny być widoczne na wydrukach; konieczne jest wprowadzanie przez każdy zespół unikatowej nazwy firmy w celu identyfikacji wydruków), zwraca uwagę na popełnione przez uczniów błędy, wskazuje jak się ich ustrzec w przyszłości. - Uczniowie odpowiadają na pytania: Jak należałoby postąpić, wykonując podobne operacje? sugestie nauczyciela dotyczące tworzenia w programie wzorców pracowników (taka możliwość występuje w wielu programach kadrowo-płacowych). Faza kończąca: zadanie pracy domowej. Praca domowa: Przygotuj odpowiedź na pytania: 1. Jaką strukturę zatrudnienia mógłbyś zaproponować w swojej firmie? 2. Jakie rodzaje umów z pracownikiem udostępnia program, z którym pracujesz? Uzupełniające źródła informacji dla ucznia pomoc w programie kadrowo-płacowym. 11

13 5. ĆWICZENIA 5.1. Obieg informacji w jednostce organizacyjnej Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Informacja główny produkt pracy biurowej. Uzupełnij definicję: Informacja w pracy biurowej jest to system Przed przystąpieniem do realizacji nauczyciel powinien omówić zakres i technikę wykonania ćwiczenia. 1) zapoznać się z poleceniem, 2) skorzystać z treści zawartych w materiale nauczania, 3) uzupełnić luki w tekście. Zalecane metody nauczania uczenia się: podająca odczyt, ćwiczenie praktyczne. literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 2 Elementy struktury informacji. Wyodrębnij elementy struktury informacji: roczne sprawozdanie finansowe bilans firmy, sporządzony na formularzu : treść... nośnik treści... symbole... sposób przekazania... Przed przystąpieniem do realizacji nauczyciel powinien omówić zakres i technikę wykonania ćwiczenia. 12

14 1) zapoznać się z poleceniem, 2) skorzystać z treści zawartych w sprawozdaniu bilans firmy, 3) skorzystać z treści zawartych w poradniku dla ucznia, 4) uzupełnić luki w tekście. Zalecane metody nauczania uczenia się: podająca odczyt, ćwiczenie praktyczne. sprawozdanie finansowe bilans firmy, formularz GUS bilans, literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 3 Systemy kancelaryjne Zaznacz znakiem (+) cechy właściwe dla danego systemu kancelaryjnego: Właściwości Pismo jest przedmiotem szczególnej troski System kosztowny Referent rejestruje sprawy Wysokie kwalifikacje pracowników biurowych Pisma rejestruje się w kancelarii Prowadzony jest spis spraw Hamuje sprawny obieg pism Pracownik całkowicie odpowiada za załatwienie sprawy Prowadzony jest dziennik korespondencyjny Rejestrowanie pism i kwitowanie odbioru Skraca czas załatwiania spraw System kancelaryjny dziennikowy System kancelaryjny bezdziennikowy Przed przystąpieniem do realizacji nauczyciel powinien omówić zakres i technikę wykonania ćwiczenia. 1) skorzystać z treści zawartych w poradniku, 2) skorzystać z instrukcji kancelaryjnej, 3) uzupełnić tabelę, 4) zaprezentować efekty swojej pracy 13

15 Zalecane metody nauczania uczenia się: - podająca odczyt, ćwiczenie praktyczne. Wyposażenie stanowiska pracy: instrukcja kancelaryjna, literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 4 Rzeczowy wykaz akt. Uzupełnij zdania: Rzeczowy wykaz akt pozwala na przedstawiony jest w instrukcji kancelaryjnej, w formie tabeli, która zawiera następujące kolumny: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wykonania. 1) skorzystać z treści zawartych w poradniku dla ucznia, 2) skorzystać z treści zawartych w załączniku do instrukcji kancelaryjnej dotyczącej rzeczowego wykazu akt, 3) uzupełnić luki w ćwiczeniu, 4) zaprezentować efekty swojej pracy. Zalecane metody nauczania uczenia się: - podająca odczyt, ćwiczenie praktyczne, instrukcja kancelaryjna, literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 5 Rzeczowy system klasyfikacji. Konstruowanie symboli klasyfikacyjnych wg systemu dziesiętnego. Niżej podane symbole cyfrowe II stopnia rozpisz na symbole cyfrowe III stopnia i podaj, jakich ogólnych spraw dotyczą: 0 dotyczy sprawy... 14

16 symbol cyfrowy 01 można rozpisać na... symboli III stopnia w następujący sposób: dotyczy sprawy... symbol cyfrowy 22 można rozpisać na... symboli III stopnia w następujący sposób: Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wykonania. 1) skorzystać z treści zawartych w poradniku dla ucznia, 2) skorzystać z załącznika do instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt, 3) umieć posługiwać się systemem dziesiętnym, 4) uzupełnić luki w ćwiczeniu, 5) zaprezentować efekty swojej pracy. Zalecane metody nauczania uczenia się: podająca odczyt, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne, Wyposażenie stanowiska pracy: rzeczowy wykaz akt literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 6 Archiwowanie akt spraw załatwionych. Jakie sprawy zaliczamy do niżej podanych kategorii archiwalnych i jaki jest okres ich przechowywania: akta kategorii A sprawy:... przechowuje się.... akta kategorii B10 sprawy:... przechowuje się.... Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien określić jego zakres i technikę wykonania 1) zapoznać się z treścią zawartą w poradniku dla ucznia, 2) zapoznać się z przepisami zawartymi w instrukcji kancelaryjnej dotyczącymi archiwizacji, 3) uzupełnić luki w ćwiczeniu, 4) zaprezentować efekty swojej pracy. 15

17 Zalecane metody nauczania uczenia się: podająca odczyt, ćwiczenia praktyczne rzeczowy wykaz akt literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 7 Racjonalny obieg pism Do sekretariatu firmy wpłynęła faktura za naprawę kserokopiarki sporządź wykres drogi obiegu tej faktury biorąc pod uwagę punkty zatrzymania i czynności biurowe jakie towarzyszą załatwieniu sprawy. Czy obieg faktury przebiega zgodnie z zasadami racjonalnego obiegu pisma? Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wykonania 1) zapoznać się z treścią zawartą w poradniku dla ucznia, 2) zbadać drogę obiegu faktury na przykładzie własnej szkoły, 3) narysować tabelę, j w główce wpisać typowe punkty zatrzymania faktury, a w boczku czynności biurowe związanie z obiegiem tej faktury, 4) narysować wykres drogi pisma, 5) zracjonalizować obieg pisma zgodnie z poznanym zasadami, 6) wyznaczyć na tym samym wykresie innym kolorem zracjonalizowaną drogę obiegu pisma, 7) dokonać oceny korzyści z racjonalizowania obiegu pism, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie. Zalecane metody nauczania uczenia się: metoda problemowa, metoda przypadków. dokument faktury, papier lub karton do wykreślania drogi pisma, kolorowe mazaki, literatura zgodna z punktem 6 poradnika. 16

18 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) określić rolę pracy biurowej w zarządzaniu firmą? 2) analizować elementy struktury informacji? 3) grupować informacje wg różnych systemów klasyfikacji? 4) organizować obieg pism zgodnie z zasadami systemu kancelaryjnego dziennikowego? 5) zarejestrować sprawę i założyć teczkę sprawy? 6) znakować sprawy zgodnie z zasadami systemu kancelaryjnego bezdziennikowego? 7) stosować klasyfikację dziesiętną w porządkowaniu informacji? 8) posługiwać się instrukcją kancelaryjną? 9) przechowywać akta spraw bieżących i akta archiwalne? 10) organizować brakowanie akt archiwalnych? 11) określać typowe punkty zatrzymania pisma? 12) zastosować zasady racjonalnego obiegu pism? Tak Nie 5.2. Wizerunek pracownika firmy Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Kształtowanie wizerunku pracownika firmy Uzupełnij tabelę wpisując cechy pozytywne i negatywne wpływające na wizerunek pracownika firmy. cechy pozytywne nienaganny strój, staranny makijaż, twarz wyrażająca zainteresowanie petentem, wykonywanie czynności po godzinach pracy, itp. cechy negatywne prywatne rozmowy ze służbowego telefonu. przywłaszczanie sobie materiałów biurowych, niepunktualność, brak kontaktu wzrokowego z petentem, itp. 17

19 Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wykonania, wskazać dodatkową literaturę. 1) zapoznać się z treściami zawartymi w poradniku dla ucznia, 2) uzupełnić luki w tabeli, 3) zaprezentować efekty pracy. Zalecane metody nauczania uczenia się: - burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja związana z wykładem. - literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 2 Zasady savoir vivre w biurze Po obejrzeniu filmu dydaktycznego, np. Savoir vivre w biurze, w biznesie i nie tylko, określ zasady poprawnego zachowania się: przy powitaniu zachowaniu przy stole przy wręczaniu wizytówek używaniu tytułów służbowych i naukowych prowadzeniu rozmów telefonicznych Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wykonania, wskazać na dodatkową literaturę. 1) obejrzeć film pt. Savoir vivre w biurze, w biznesie i nie tylko, 2) zapoznać się z literaturą Gutowska L. Sekretarka z klasą, 3) uzupełnić luki w ćwiczeniu, 4) zaprezentować efekty pracy. 18

20 Zalecane metody nauczania uczenia się: - metoda eksponująca film, - dyskusja panelowa, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika, - magnetowid, - film dydaktyczny Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) scharakteryzować elementy składające się na wizerunek firmy? 2) określić wygląd zewnętrzny pracownika biurowego? 3) podać zasady doboru dodatków do stroju pracownika? 4) określić wygląd pracownika podczas uroczystych przyjęć służbowych? 5) scharakteryzować czynniki składające się na wysoką kulturę pracy? 6) określić elementy kultury osobistej pracownika? 7) postępować zgodnie z zasadami poprawnego zachowania? 8) zachowywać się lojalnie i być dyspozycyjny? 9) określić procedury powierzenia pracownikowi odpowiedzialności materialnej? 10) wymienić rodzaje odpowiedzialności pracodawcy za łamanie prawa pracy? Tak Nie 5.3. Warunki pracy w firmie Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wymogi mebli biurowych Dokończ stwierdzenia: Meble biurowe to podstawowy element wyposażenia pomieszczenia biurowego. Powinny one być: ergonomiczne tzn oraz funkcjonalne tzn

21 Wymień elementy konstrukcyjne mebli świadczące o ich ergonomiczności i funkcjonalności: Rodzaj mebla Ergonomiczne Funkcjonalne Biurko, stoły Fotel, krzesło Regały, szafy Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wykonania. 1) zapoznać się z treściami zawartymi w poradniku dla ucznia, 2) obejrzeć katalogi mebli biurowych zwracając uwagę na ich elementy konstrukcyjne, 3) uzupełnić luki w ćwiczeniu, 4) zaprezentować efekty swojej pracy. Zalecane metody nauczania uczenia się: pokaz z objaśnieniem, ćwiczenie praktyczne, - katalogi mebli biurowych, - meble biurowe, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 2 Przepisy BHP i p.poż. Na podstawie instrukcji BHP dowolnego urządzenia technicznego wypisz co najmniej trzy informacje zawarte w częściach: I. Instrukcja BHP - uwagi ogólne II. Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi

22 III. Inne uwagi Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wykonania, 1) zapoznać się z instrukcjami obsługi różnych urządzeń biurowych, 2) uzupełnić luki w ćwiczeniu, 3) zaprezentować efekty pracy. Zalecane metody nauczania uczenia się: - metoda tekstu przewodniego, ćwiczenie praktyczne. - instrukcja BHP obsługi urządzeń biurowych, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika. Ćwiczenie 3 Fizjologia i higiena pracy biurowej Uzupełnij określenia: Fizjologia pracy to dziedzina nauki Objawy zmęczenia występujące u pracowników biurowych to: Przypadki chorób zawodowych pracowników biurowych to: Higiena pracy zajmuje się Negatywne stany emocjonalne pracowników biurowych to: a przyczyny ich występowania to: Pracoholizm to Wymień jego objawy

23 Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wykonania. 1) zapoznać się z treściami zawartymi w poradniku dla ucznia, 2) uzupełnić luki w ćwiczeniu, 3) zaprezentować efekty pracy. Zalecane metody nauczania uczenia się: - wykład informacyjny, giełda pomysłów, - literatura zgodna z punktem 6 poradnika Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: 1) usytuować pomieszczenia biurowe w lokalu zgodnie z ich przeznaczeniem? 2) zadbać o wizerunek komórek biurowych? 3) rozmieścić meble biurowe zgodnie z wymogami ergonomiczności i funkcjonalności? 4) obsłużyć urządzenia techniczne zgodnie z instrukcją obsługi? 5) przestrzegać przepisy BHP dotyczące obsługi środków technicznych? 6) zapobiec negatywnym stanom emocjonalnym? 7) zorganizować aktywny wypoczynek? Tak Nie 22

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI 334306 1. PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE SŁUCHACZ PO REALIZACJI PRAKTYK POTRAFI: zidentyfikować źródła prawa wymienić

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ

WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ WYKONYWANIE PRACY BIUROWEJ SEMESTR I LP Zagadnienie Umiejętności 1 Planowanie pracy własnej i zespołu. Struktura organizacyjna jednostki. Zasady komunikacji interpersonalnej. 2 Organizowanie stanowisk

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINSTRACJI

TECHNIK ADMINSTRACJI TECHNIK ADMINSTRACJI Symbol zawodu 334306 PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia uczeń ( słuchacz) powinien umieć : określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. Harmonogram szkolenia zawodowego: Pracownik biurowy z elementami kadr grupa I. Termin realizacji: 30.10.2013 20.12.

Harmonogram szkolenia. Harmonogram szkolenia zawodowego: Pracownik biurowy z elementami kadr grupa I. Termin realizacji: 30.10.2013 20.12. Harmonogram szkolenia Harmonogram szkolenia zawodowego: Pracownik biurowy z elementami kadr grupa I Termin realizacji: 30.10.2013 20.12.2013 Miejsce realizacji: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Hajnówce,

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ

KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ Maria Wajgner Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ IV etap edukacji Lekcja realizowana w oparciu o p.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRAWA (PSO) Klasa II technikum w zawodzie technik ekonomista Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

- skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej;

- skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej; Praktyka zawodowa w dziale księgowości cz. I 1. Uczeń po zrealizowaniu praktyk potrafi: - skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej; - oddzielić dokumenty księgowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Organizacja pracy asystentki [Halina Fuchsel) 15

Spis treści. Wstęp Organizacja pracy asystentki [Halina Fuchsel) 15 Wstęp 11 1. Organizacja pracy asystentki [Halina Fuchsel) 15 1.1. Zmiany na stanowisku asystentek 16 1.2. Kim jest asystentka? 17 1.3. Rola asystentki w zarządzaniu 19 1.3.1. Jaki jest udział asystentki

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji )

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) 2. ezpieczeństwo i higiena pracy ( Technik farmacji ) Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: H(1)1. wyjaśnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy H(1)2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe,

PROGRAM NAUCZANIA. Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej. Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, PROGRAM NAUCZANIA Praktyczne zajęcia pozalekcyjne funkcjonowanie firmy symulacyjnej Grupa 1- Biuro Rachunkowe Przedsiębiorstwo Usługowe, Wojciech Jodłowski Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM raktyki zawodowe 8.1. raktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych 8.2. raktyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 331403 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIURO RACHUNKOWE KLASA IV Zawód: technik ekonomista nr programu nauczania: 331403_P Opracowanie: mgr Małgorzata Chudeusz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 10-09-2013 22:40 Temat: Nadawca: Data: 10-09-2013 11:22 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356994-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, 41-800 Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Inwestycja

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

DZIENNICZEK STAŻU. Nazwisko i imię ucznia... Klasa :... Specjalizacja... Rok szkolny... adres... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki.. Załącznik nr 1 do umowy DZIENNICZEK STAŻU I. DANE OSOBOWE STAŻYSTY Nazwisko i imię ucznia... Klasa :....... Specjalizacja... Rok szkolny......... adres..... nr telefonu.., email:.. Miejsce odbywania praktyki..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Opracował na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych : Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Zespół Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające

Bardziej szczegółowo

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost

Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Projekt O czym świadczy moja masa ciała i wzrost Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Określanie masy ciała na podstawie BMI i przedstawienie konsekwencji zdrowotnych niewłaściwego

Bardziej szczegółowo

WYKAZY KRYTERIÓW DO OCENY PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE

WYKAZY KRYTERIÓW DO OCENY PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Załącznik nr 1 WYKAZY KRYTERIÓW DO OCENY PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW W DZIERŻONIOWIE Stanowisko : główny księgowy L.p. Kryterium

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik ekonomista 331403 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK ADMINISTRACJI

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK ADMINISTRACJI Centrum Nauki i Biznesu ŻAK ul. Marynarzy 4/4 72-600 Świnoujście Tel. (091) 3210110 www.zak.edu.pl swinoujście@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK ADMINISTRACJI Podczas dwóch lat nauki konieczne jest

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK EKONOMISTA NR PROGRAMU- 331403 ILOŚĆ GODZIN - 0 MIEJSCE PRAKTYK - JEDNOSTKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Modelowy program praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE!

TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Scenariusz lekcji geografii dla klasy III gimnazjum TEMAT: Niskiej emisji mówimy NIE! Hasło programowe: zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. Zakres treści: zanieczyszczenia powietrza, działania

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH

KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH KRYTERIA OCENIANIA Z PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 1. Wykaz aktów prawnych i dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Sikorskiego 3 tel. fax. 087 428 3444

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Sikorskiego 3 tel. fax. 087 428 3444 Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Sikorskiego 3 tel. fax. 087 428 3444 www.medyk.gizycko.pl sekretmsz@wp.pl REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Obsługa turystyczna w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Obsługa turystyczna w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103 KLS II z przedmiotu Obsługa turystyczna w zawodzie: technik obsługi turystycznej 422103 oziom ( lub ) zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR II - PRAKTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZAS

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1

PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 Agnieszka Mikina Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BIZNESPLAN MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1 IV etap edukacji Cele kształcenia Cel ogólny: przygotowanie uczniów/uczennic

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów nauczania: INFORMATYKA SYSTEMY OPERACYJNE URZADZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ SIECI KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH W ZAWODACH EKONOMICZNYCH. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik ekonomista biorących udział w projekcie Inwestycja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO (Podstawa prawna: 1 ust. 12 Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA 331403 Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich 95-015 Bratoszewice, Pl. Staszica 14 tel.42/719-89-83 fax 42/719-66-77 e-mail:zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

P B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. -

P B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. - : B Zapoznanie się ze strukturą jednostki organizacyjnej. - B rzestrzeganie regulaminów wewnętrznych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Organizowanie stanowiska pracy.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE

rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z matematyki Przedmiotowy system oceniania z matematyki 1 Uczeń ma prawo znać plan wynikowy z matematyki określający, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania (według poziomów nauczania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej kursem, jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. uzasadnić potrzebę przygotowania założeń projektowych bazy danych i określenia celów, do jakich baza danych ma być przeznaczona;

Scenariusz lekcji. uzasadnić potrzebę przygotowania założeń projektowych bazy danych i określenia celów, do jakich baza danych ma być przeznaczona; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Projektowanie baz danych w systemie Access. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: uzasadnić potrzebę przygotowania założeń projektowych bazy danych i określenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: I liceum profilowane Blok tematyczny: Funkcje

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: I liceum profilowane Blok tematyczny: Funkcje SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: I liceum profilowane Blok tematyczny: Funkcje Temat lekcji: Przesuwanie wykresów funkcji Typ lekcji: ćwiczeniowa Czas realizacji: 45 minut Metody pracy: podająca: - pogadanka problemowa:

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9a k.p.) i spoczywa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG)

Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik (fragment dotyczący przedmiotu realizującego efekty PDG) Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: Działalność gospodarcza w. PDG(1)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.3 Temat zajęć: Zakładamy naszą firmę (1) 1. Cele lekcji: Uczeń: wie, czym jest numer NIP, wie, czy jest numer REGON i w jakim celu jest nadawany,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL

TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Konspekt lekcji TEMAT : TWORZENIE BAZY DANYCH PRZY POMOCY PROGRAMU EXCEL Czas trwania : 3 x 45 min. CELE NAUCZANIA : 1. Poziom podstawowy (ocena dostateczna) o uczeń potrafi założyć bazę danych i wprowadzić

Bardziej szczegółowo