Z kartą pewniej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z kartą pewniej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW"

Transkrypt

1 Z kartą pewniej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej 1. Wprowadzenie Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczą umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy nami, AIG, jako ubezpieczycielem, a Ubezpieczającym, Accord Finance S.A., do której Ty przystąpiłeś. Certyfikat ubezpieczenia oraz niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazują zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia. Zapoznaj się z treścią certyfikatu ubezpieczenia i niniejszych warunków oraz upewnij się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest dla Ciebie zrozumiały. 2. Zawarcie ubezpieczenia Możesz przystąpić do ubezpieczenia, jeśli masz ukończone 18, a nie skończone 69 lat. Aby przystąpić do ubezpieczenia musisz wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej w trakcie, której wyrazisz wolę przystąpienia do ubezpieczenia w oparciu o niniejsze warunki oraz zgodę na miesięczne obciążanie rachunku Twojej karty kredytowej lub karty Skarbonka MasterCard kwotą opłaty ubezpieczeniowej. Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne. 3. Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej Przysługująca Tobie ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się w dniu początku ubezpieczenia określonym w certyfikacie ubezpieczenia. Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową ważną na całym świecie. Ochrona ubezpieczeniowa pozostaje nieprzerwanie w mocy i wygasa wyłącznie w jednym ze wskazanych poniżej przypadków, w zależności od tego, który z nich wystąpi wcześniej, w razie: braku zapłaty opłaty ubezpieczeniowej. W przypadku nie uiszczenia opłaty, my możemy zawiesić ochronę ubezpieczeniową; Twojej śmierci; osiągnięcia przez Ciebie wieku 70 lat; Twojej rezygnacji. W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową współmałżonka lub partnera ochrona wygasa: kiedy Ty poinformujesz nas na piśmie o wyłączeniu współmałżonka lub partnera z ochrony ubezpieczeniowej lub Twój współmałżonek przestanie być Twoim mężem lub żoną. W przypadku objęcia ochroną ubezpieczeniową dziecka ochrona wygasa: w dniu ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub 25 roku życia, jeżeli kształci się w systemie dziennym, gdy plan ochrony ubezpieczeniowej zostanie zmieniony z planu rodzinnego na plan indywidualny, a Ty nie jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko lub gdy plan ochrony ubezpieczeniowej zostanie zmieniony z planu rodzinnego na plan partnerski. 2.

3 4. Wymogi dotyczące miejsca zamieszkania Twoje stałe miejsce zamieszkania powinno znajdować się na terenie Polski. 5. Zdarzenia objęte ubezpieczeniem Wypłata świadczenia przysługuje Tobie wówczas, gdy niezależnie od miejsca pobytu na świecie, doznasz uszkodzenia ciała w związku, z którym wymagać będziesz w ciągu jednego roku, niezależnie od innych zdarzeń, hospitalizacji lub rekonwalescencji. W przypadku dziecka, wypłacimy pełną sumę ubezpieczenia Tobie, jeżeli jesteś rodzicem dziecka, w przeciwnym razie świadczenie wypłacimy opiekunowi prawnemu dziecka. 6. Definicje W niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Tabeli Świadczeń i certyfikacie ubezpieczenia poniższe terminy pisane wytłuszczoną czcionką mają następujące znaczenie: Certyfikat ubezpieczenia Dokument wystawiony Tobie, potwierdzający fakt przystąpienia przez Ciebie do umowy ubezpieczenia. Data płatności opłaty ubezpieczeniowej Data płatności opłaty przypada na dzień, który uzgodnimy podczas rozmowy telefonicznej, jako termin wymagalności pierwszej opłaty poprzez obciążenie Twojej karty kredytowej lub karty Skarbonka MasterCard, a w przypadku braku karty, w drodze polecenia zapłaty lub przelewem z Twojego rachunku bankowego. W każdym kolejnym miesiącu będzie to dzień o tej samej dacie. Dziecko lub dzieci Potomstwo (w tym przysposobione i drugiego małżonka) w wieku od 6 miesięcy do 18 lub 25 lat, w przypadku kształcenia dziennego. Dzień początku ubezpieczenia Dzień, od którego Ty jesteś ubezpieczony na podstawie umowy ubezpieczenia, wskazany w certyfikacie ubezpieczenia. Hospitalizacja Całodobowy pobyt pacjenta w szpitalu. Karta kredytowa (Visa Auchan i Visa Leroy Merlin) Międzynarodowa płaska karta kredytowa wydawana przez Credit Agricole Bank Polska S.A. we współpracy z Accord Finance S.A. w ramach organizacji Visa International. Karta Skarbonka MasterCard Karta przedpłacona, oszczędnościowo - płatnicza wydawana w ramach organizacji MasterCard oferowana przez Accord Finance S.A. Klientom Auchan. Lekarz Osoba posiadająca, zgodnie z przepisami polskiego prawa uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza medycyny, nie będąca Tobą lub z Tobą spokrewniona, która jest specjalistą w stosownej dziedzinie medycyny związanej z przyczyną roszczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia. Maksymalna kwota świadczenia Łączna kwota świadczenia wypłacona na podstawie polisy w dowolnym okresie 365 dni. My, nas, nasz, AIG Oznacza ubezpieczyciela: AIG Europe Limited zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP , siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, Warszawa. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej Nieszczęśliwy wypadek Nagłe i nieoczekiwane zdarzenie spowodowane widocznymi, zewnętrznymi okolicznościami będącymi poza Twoją kontrolą. 3.

4 Oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) Wydzielona cześć placówki medycznej, zajmująca się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym. Oddział musi być oddzielony od sal operacyjnych oraz innych oddziałów i sal pooperacyjnych. Musi być wyposażony w specjalne urządzenia do ratowania życia, a pacjenci muszą znajdować się pod stałą opieką i obserwacją personelu na stałe przydzielonego do Oddziału. Opłata, opłata ubezpieczeniowa Kwota płatna miesięcznie w formie polecenia zapłaty, obciążenia karty kredytowej lub karty Skarbonka MasterCard za każdy miesiąc udzielanej ochrony ubezpieczeniowej przysługującej na podstawie certyfikatu ubezpieczenia. Opłatę oblicza się na podstawie taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy za okres, w którym my udzielamy ochrony ubezpieczeniowej. Wszystkie kryteria, według których ustalana jest opłata ubezpieczeniowa, zawarte są w Tabeli Świadczeń, która stanowi załącznik do niniejszych warunków. Osoba samotnie wychowująca dziecko Ubezpieczony, który posiada dziecko lub dzieci, nie będący w związku małżeńskim, rozwiedziony, żyjący w separacji lub nie zamieszkujący wspólnie ze współmałżonkiem lub partnerem. Partner Osoba w wieku od 18 do 70 lat żyjąca w nieformalnym związku z Ubezpieczonym, niespokrewniona z nim i wymieniona w certyfikacie ubezpieczenia, jako Ubezpieczony. Plan indywidualny Obejmuje ubezpieczeniem wyłącznie Ubezpieczonego. Jednakże, jeżeli Ubezpieczony jest osobą samotnie wychowującą dziecko, ochroną ubezpieczeniową objęte są także dzieci Ubezpieczonego. Plan partnerski Obejmuje ubezpieczeniem Ubezpieczonego, jego współmałżonka lub partnera. Plan rodzinny Obejmuje ubezpieczeniem Ubezpieczonego, jego współmałżonka lub partnera, a także ich dzieci. Rekonwalescencja Zalecony przez lekarza okres, w którym Ubezpieczony powraca do zdrowia po nieprzerwanym pobycie w szpitalu przez okres minimum siedmiu dni. Rozpoczniemy wypłatę świadczenia po opuszczeniu przez Ciebie szpitala, a wstrzymamy po Twoim powrocie do pracy lub w chwili, gdy będziesz w stanie wykonywać większość obowiązków lub czynności, które wykonywałeś przed uszkodzeniem ciała. Sekcja lub sekcje Sekcja wskazana w Tabeli Świadczeń określonej w niniejszych warunkach. Szpital Instytucja zapewniająca pobyt pacjentom oraz dysponująca urządzeniami diagnostycznymi, operacyjnymi i terapeutycznymi. Nie obejmuje ośrodków pielęgnacyjno-opiekuńczych, centrów rehabilitacyjnych, domów spokojnej starości, ośrodków rekonwalescencyjnych lub domów pomocy społecznej. Świadczenie Kwota z odpowiedniej pozycji w Tabeli Świadczeń dla planu i wariantu wskazanych w certyfikacie ubezpieczenia. Ubezpieczający Accord Finance S.A., ul. Ogrodowa 58, Warszawa, tel Ubezpieczony, Ty, Twoje, Tobą, Ciebie Osoba w wieku przynajmniej 18 lat, ale poniżej 70 lat, posiadacz Karty kredytowej Visa Auchan, Visa Leroy Merlin lub karty Skarbonka MasterCard, która w treści certyfikatu ubezpieczenia nazywana jest Ubezpieczonym, a która w trakcie rozmowy telefonicznej wyraziła zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia Z kartą pewniej. Jest to również współmałżonek lub partner oraz dziecko lub dzieci, którzy są ubezpieczeni w ramach wariantu wskazanego w certyfikacie ubezpieczenia. Uszkodzenie ciała Szkoda na ciele spowodowana wypadkiem, do którego dojdzie po dniu początku ubezpieczenia, 4.

5 z wyłączeniem okoliczności pojawiających się stopniowo. Uszkodzenia ciała nie obejmują: chorób, chyba że są skutkiem poniesienia szkód na ciele; zaburzeń pourazowych; chorób psychicznych i złych stanów psychologicznych, nawet, jeżeli są one wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Wojna Działania zbrojne między dwoma lub większą liczbą państw, niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie, a także wszelkie działania wojenne prowadzone przez suwerenne państwo z wykorzystaniem sił zbrojnych w celu osiągnięcia celów gospodarczych, terytorialnych, nacjonalistycznych, politycznych, rasowych, religijnych lub innych. Współmałżonek Mąż lub żona Ubezpieczonego w wieku od 18 do 70 lat wskazani w certyfikacie ubezpieczenia. 7. Wyłączenia odpowiedzialności Nie wypłacimy świadczenia z tytułu uszkodzeń ciała spowodowanych, bądź związanych z: a) wojną, niezależnie od tego, czy została wypowiedziana czy też nie; b) samookaleczeniem, samobójstwem lub próbą samobójstwa; c) leczeniem załamania nerwowego lub problemów psychicznych, niezależnie od ich klasyfikacji, zaburzeń psychiatrycznych lub psychotycznych, depresji jakiegokolwiek rodzaju lub choroby psychicznej, d) leczeniem wypoczynkiem oraz pobytem w ośrodkach zapewniających długoterminową opiekę (domach opieki, centrach leczenia uzależnień itp.); e) badaniami, operacjami, leczeniem natury czysto kosmetycznej, otyłością bądź też leczeniem podjętym w celu zajścia w ciążę lub eliminacji impotencji, bądź poprawy potencji, f) AIDS lub HIV, lub w przypadku obecności AIDS lub HIV, g) ciążą lub porodem, h) nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce, kiedy popełniłeś lub usiłowałeś popełnić przestępstwo, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej i) nieszczęśliwym wypadkiem, który nastąpił przed dniem początku ubezpieczenia, j) wynikającym z choroby. My nie będziemy odpowiedzialni za wypłatę świadczeń na mocy umowy ubezpieczenia, a wszystkie roszczenia zgłaszane na jej podstawie mogą zostać uznane za bezpodstawne lub mogą zostać obniżone, jeśli: a) udowodniono, że nieszczęśliwy wypadek nastąpił w chwili pozostawania przez Ciebie pod wpływem alkoholu bądź narkotyków lub leków nie przepisanych przez lekarza lub przyjmowanych niezgodnie ze wskazaniami producenta; b) Ty nie przestrzegasz swoich zobowiązań w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków szkody. 8. Ograniczenia a) My wypłacimy świadczenie określone w sekcji B (Rekonwalescencja) wyłącznie w przypadku, gdy Ty nie jesteś już pacjentem przebywającym w szpitalu. b) W przypadku, gdy maksymalna kwota świadczenia zostanie wypłacona dwukrotnie tej samej osobie, nie wypłacimy dalszych świadczeń na mocy niniejszej ochrony (dotyczy: Hospitalizacji na skutek wypadku oraz Rekonwalescencji). 9. Opłata ubezpieczeniowa Każdego miesiąca opłaty będą potrącane bezpośrednio z rachunku Twojej karty kredytowej lub 5.

6 karty Skarbonka MasterCard, a w przypadku braku karty ze wskazanego przez Ciebie rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty lub będą opłacane bezpośrednio przez Ciebie przelewem na uzgodniony wcześniej numer rachunku bankowego AIG. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, aby do daty płatności opłaty ubezpieczeniowej na rachunku była wystarczająca ilość środków na jej pokrycie. W przypadku, gdy Ty nie uiścisz opłaty do daty płatności opłaty ubezpieczeniowej, my możemy wystosować zawiadomienie o wypowiedzeniu. Jeśli uiścisz nieuregulowaną opłatę w całości w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wypowiedzeniu, umowa ubezpieczeniowa nie zostanie wypowiedziana. Jeżeli Ty zdecydujesz się na płatność kartą oznacza to, iż wyrażasz zgodę na obciążenie wskazanej przez Ciebie karty kwotą opłaty ubezpieczeniowej bez Twojego podpisu. W przypadku braku możliwości pobrania opłaty ochrona ubezpieczeniowa zostaje zawieszona z ostatnim dniem opłaconego okresu. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie wznowiona z pierwszym dniem okresu, za który pobrana zostanie opłata. 10. Zmiana warunków ubezpieczenia W porozumieniu z Ubezpieczającym mamy prawo zmienić warunki ubezpieczenia jak również inne warunki umowy tylko z ważnych powodów. Za ważne powody uważamy: zmiany przepisów prawnych, nowe interpretacje przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów. O każdej zmianie warunków poinformujemy Ciebie na piśmie, z 60 dniowym wyprzedzeniem na Twój ostatni adres znany Ubezpieczającemu. W takim wypadku Ty masz prawo do rezygnacji z ubezpieczenia lub kontynuacji w oparciu o nowe warunki. OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej 11. Wypowiedzenie Ty masz prawo zrezygnować z ubezpieczenia w dowolnym czasie. Możesz to zrobić telefonicznie, kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu lub pisemnie. Ochrona wygaśnie ostatniego dnia okresu, za który uiszczono opłatę ubezpieczeniową. Masz prawo odstąpić od ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia początku ubezpieczenia. Jeżeli wypowiesz umowę lub odstąpisz od umowy w ciągu 60 dni od dnia początku ubezpieczenia zwrócimy Ci każdą opłatę, którą wpłaciłeś, za wyjątkiem sytuacji, gdy zgłosisz roszczenie. 12. Procedura zgłaszania roszczeń Jeśli chcesz zgłosić roszczenie, Ty (lub Ubezpieczony w imieniu dziecka) musisz skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód tak szybko jak będzie to możliwe, pod wskazanym numerem telefonu: Tel lub napisać na adres W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu powypadkowego leczenia szpitalnego musisz wydać nam zgodę na uzyskanie od lekarza, który prowadził Twoje leczenie, wszelkich kart medycznych oraz wyników, które będą nam potrzebne. Możemy również poprosić Ciebie o badanie medyczne na poparcie Twoich roszczeń. My zapłacimy za badania oraz karty medyczne i wyniki, o które prosimy. 13. Prawo złożenia skargi Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Tobie wysoki standard usług. Jeśli będziesz miał uwagi, co do naszych usług, powinieneś zgłosić je na adres: AIG Europe Limited Oddział w Polsce Saski Point, ul. Marszałkowska Warszawa Tel Aby ułatwić nam odpowiedzenie na Twoje uwagi, prosimy o podanie numeru Twojego certyfikatu ubezpieczenia lub roszczenia, jak również imienia i nazwiska Ubezpieczonego. 6.

7 Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją, możesz zwrócić się m.in. do Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik jest bezstronnym organem, który dba o Twoje prawa i reprezentuje Twoje interesy wobec ubezpieczycieli. Sąd Właściwy Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją możesz wnieść powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia. Możesz je wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Każde powództwo przeciwko nam dotyczące decyzji w sprawie odszkodowania powinno zostać wniesione w ciągu trzech lat od dnia zgłoszenia nam roszczenia, ze względu na 3 letni termin przedawnienia roszczeń z tego tytułu. 14. Postanowienia końcowe Wszelkie zawiadomienia i oświadczenie kierowane do nas (za wyjątkiem zgłoszenia rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej) powinny być pod rygorem nieważności składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. Obowiązującym językiem w korespondencji i kontaktach z nami jest język polski. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z certyfikatem ubezpieczenia podlegają prawu polskiemu. Przekazując nam dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z poniższym opisem. Jeśli przekazujesz nam również dane osobowe innych osób, potwierdzasz, że posiadasz ich zgodę na przekazanie i wykorzystanie tych danych w takim samym celu. Dane osobowe (łącznie z informacjami o stanie zdrowia) mogą zostać wykorzystane przez AIG Europe w jednym z poniższych celów: podejmowanie decyzji związanych z ochroną ubezpieczeniową, obsługa i administracja ubezpieczenia (w tym procesy związane z płatnościami i likwidacją szkód), zapobieganie przestępstwom, bądź prowadzenie dochodzeń z nimi związanych, (np. defraudacja i oszustwa), wymagania i regulacje prawne. Dla wyżej wymienionych celów dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez grupę AIG, instytucje medyczne oraz innych usługodawców z nami współpracujących. Dane osobowe mogą im zostać przekazane tylko wtedy, gdy jest to wymaganie prawne. Dla wyżej wymienionych celów oraz w celu elektronicznego przechowywania danych, możemy przekazywać dane osobowe do naszych oddziałów poza Unią Europejską. Jeśli tak uczynimy, zagwarantujemy odpowiedni poziom zabezpieczenia tych informacji. Dane osobowe powierzone w związku z realizacją tej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności AIG dostępnymi na Politykę Prywatności można również uzyskać pisząc do Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, Warszawa, Polska. Zgodnie z zasadami Polityki Prywatności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom należącym do grupy AIG, znajdującym się w krajach innych niż Polska, listę tych podmiotów można znaleźć na: Nasze rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach szkoleniowych, poprawienia jakości obsługi Klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych. Jeżeli chcesz dokonać potrzebnych zmian w swoich danych osobowych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numer lub adres AIG Europe Limited Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, Warszawa. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe Limited Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz wprowadzone do obrotu z dniem 3 grudnia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej 7.

8 Dział Obsługi Klienta AIG Europe: Dział Likwidacji Szkód AIG Europe:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Z kartą pewniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Z kartą pewniej 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej 1. Wprowadzenie Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Amplico Life S.A. jest spółką Grupy AIG w Polsce. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa Telefoniczne Centrum

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania.

WYJAŚNIENIA Objaśniamy niektóre przepisy i wyjaśniamy użyte w tekście trudne sformułowania. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Znajdujące się w ramkach w treści SWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści SWU. Pełnią jedynie funkcję informacyjną. POMOC Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Magnolia

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Magnolia Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Magnolia SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. DEFINICJE... 2 III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 4 IV. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży dla Użytkowników kart płatniczych Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży dla Użytkowników kart płatniczych Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży dla Użytkowników kart płatniczych Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalają prawne stosunki pomiędzy Ubezpieczonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA WYPADEK CZASOWEJ UTRATY ZDOLNOŚCI SPŁATY SALDA ZADŁUŻENIA BEZPIECZNA SPŁATA - RAIFFEISEN POLBANK UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE ŻYCIE PLUS 100 000 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula 2 Śmierć Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH Spis treści WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY dla Posiadaczy i Użytkowników Kart DINERS CLUB Polisa 0202008015 Definicje... 2 Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD SPIS TREŚCI 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 3 2. Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej... 6 3. Wyłączenia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE warunki grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów lub zgonu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku klientów Orange Polska S.A. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Rodziny Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Numer polisy: pzu ochrona rodziny oferta dla naszych wybranych klientów Zadbaj

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH Obowiązują od dnia 1.01.2013 Art. 1 Definicje Poniższe wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Definicje 3 III. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo