Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów naprawy urządzeń elektrycznych oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. MegaGwarancja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów naprawy urządzeń elektrycznych oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. MegaGwarancja"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów naprawy urządzeń elektrycznych oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku MegaGwarancja

2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów naprawy urządzeń elektrycznych oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku MegaGwarancja 1. Wprowadzenie Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dotyczą umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy nami AIG, jako Ubezpieczycielem, a Ubezpieczającym, Oney Polska S.A., do której Państwo przystąpili. Certyfikat ubezpieczenia oraz niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) wskazują zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz warunki ubezpieczenia. Zapoznaj się z treścią certyfikatu ubezpieczenia i niniejszych warunków oraz upewnij się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej jest dla Ciebie zrozumiały. 2. Zawarcie ubezpieczenia Możesz przystąpić do umowy ubezpieczenia, jeśli masz ukończone 18 lat. Aby przystąpić do umowy ubezpieczenia musisz wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej w trakcie, której wyrazisz wolę przystąpienia do umowy ubezpieczenia w oparciu o niniejsze OWU oraz zgodę na miesięczne obciążanie rachunku Twojej karty kredytowej Auchan lub Leroy Merlin kwotą opłaty ubezpieczeniowej. Przystąpienie do umowy ubezpieczenia jest dobrowolne. W tym samym okresie możesz być objęty jedynie raz ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ubezpieczenia, niezależnie od liczby posiadanych kart kredytowych. 3. Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się w dniu początku ubezpieczenia określonym w certyfikacie ubezpieczenia, tj. 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po rozmowie telefonicznej, w której wyrazili Państwo wolę przystąpienia do umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa pozostaje nieprzerwanie w mocy i wygasa wyłącznie w jednym ze wskazanych poniżej przypadków, w zależności od tego, który z nich wystąpi wcześniej. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: a) w razie braku zapłaty przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej po uprzednim wezwaniu Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do jej zapłaty w terminie 14 dni, zgodnie z pkt. 9 OWU poniżej; b) z ostatnim dniem okresu, za który została uiszczona składka; c) w przypadku, gdy zostanie wyczerpany Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela, który wynosi 4000 zł w okresie kolejno następujących po sobie 12 miesięcy; d) w dniu śmierci Ubezpieczonego; e) w razie pisemnej/telefonicznej rezygnacji lub pisemnego/telefonicznego odstąpienia przez Ubezpieczonego od ubezpieczenia na warunkach określonych w pkt Wymogi dotyczące miejsca zamieszkania W dniu przystąpienia do umowy ubezpieczenia stałe miejsce zamieszkania Ubezpieczonego powinno znajdować się na terenie Polski. 5. Zdarzenia objęte ubezpieczeniem 5.1. Ubezpieczenie urządzeń elektrycznych Przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia elektryczne zgodne i wyszczególnione w wybranym przez Państwa wariancie, wskazane w certyfikacie ubezpieczenia, przeznaczone i wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego. Maksymalną kwotą, jaką zapłaci Ubezpieczyciel za wszystkie naprawy i koszty zastąpienia uszkodzonego urządzenia elektrycznego nowym urządzeniem w ciągu kolejnych 12 miesięcy jest kwota 4000 złotych. Jest to limit na wszystkie urządzenia łącznie. 2

3 Zakres ubezpieczenia urządzeń elektrycznych obejmuje: a) w pierwszej kolejności koszty naprawy urządzenia elektrycznego, dla którego wystąpiła usterka, tj. Ubezpieczyciel opłaci koszty robocizny i części zamiennych niezbędnych do przywrócenia urządzeniu poprawnego działania i pełnej funkcjonalności z okresu przed wystąpieniem usterki, lub b) gdy naprawa okaże się technicznie niemożliwa bądź ekonomicznie nieuzasadniona - o czym każdorazowo decyduje Ubezpieczyciel Ubezpieczyciel pokryje koszty zastąpienia urządzenia nowym, o takich samych lub porównywalnych parametrach technicznych i o wartości rynkowej nowego urządzenia w momencie wystąpienia usterki w ubezpieczonym urządzeniu. Naprawa w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów transportu urządzenia elektrycznego z miejsca i do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego będą możliwe dla wszystkich wielkogabarytowych urządzeń (pralka, lodówka, tv, piekarnik/kuchenka, płyta grzewcza, zmywarka,), z wyjątkiem urządzeń, które mogą być przenoszone samodzielnie, to jest: telewizor o przekątnej poniżej 21 cali, odkurzacz, które powinny być dostarczone przez Ubezpieczonego do wskazanego przez Ubezpieczyciela zakładu naprawczego. Informację na temat najbliższego zakładu naprawczego uzyskają Państwo każdorazowo od Ubezpieczyciela w procesie zgłaszania szkody, kontaktując się z Działem Likwidacji Szkód AIG pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 12 niniejszych OWU Ubezpieczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. AIG wypłaci świadczenie, w wysokości zł, gdy niezależnie od miejsca pobytu na świecie, Ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, rozumianemu, jako nagłe i przypadkowe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku, którego w ciągu dwóch lat wyłącznie i niezależnie od innych przyczyn nastąpi śmierć. Uprawnionym do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku jest Ubezpieczający, z zastrzeżeniem, iż uprawnienie to jest ograniczone do kwoty stanowiącej zadłużenie Ubezpieczonego na dzień zgłoszenia szkody. W przypadku, gdy zadłużenie jest mniejsze niż zł, pozostała część świadczenia zostanie wypłacona beneficjentowi - żyjącemu współmałżonkowi, a w następnej kolejności dzieciom, rodzicom oraz prawnym spadkobiercom zgodnie z obowiązującym polskim prawem. 6. Definicje W niniejszych OWU i certyfikacie ubezpieczenia poniższe terminy mają następujące znaczenie: certyfikat ubezpieczenia Dokument potwierdzający fakt przystąpienia przez Ciebie do umowy ubezpieczenia. data płatności opłaty ubezpieczeniowej Termin wymagalności opłaty ubezpieczeniowej wskazany w certyfikacie ubezpieczenia. W każdym miesiącu kalendarzowym będzie to ten sam dzień miesiąca. dzień początku ubezpieczenia Dzień, wskazany w certyfikacie, tj. 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po rozmowie telefonicznej, w której wyrazili Państwo wolę przystąpienia do umowy ubezpieczenia i od którego urządzenia elektryczne określone w certyfikacie są ubezpieczone na podstawie umowy ubezpieczenia. Dział Likwidacji Szkód (DLS) Osoba fizyczna lub prawna świadcząca w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela usługi związane z przyjmowaniem zgłoszeń roszczeń oraz naprawą urządzeń i/lub udzieleniem świadczenia według niniejszych OWU. element składowy Wszelkie części mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne ubezpieczonego urządzenia elektrycznego. gwarancja producenta Gwarancja udzielona przez producenta, sprzedawcę, importera lub autoryzowanego dystrybutora urządzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na okres co najmniej 24 miesięcy. karta kredytowa Auchan i Karta kredytowa Leroy Merlin Międzynarodowa karta kredytowa wydawana przez Credit Agricole Bank Polska S.A. we współpracy z Oney Polska S.A. w ramach organizacji Visa International. limit odpowiedzialności Maksymalna kwota do wysokości, której Ubezpieczyciel pokryje koszty usunięcia usterki ubezpieczonego urządzenia. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich ubezpieczonych urządzeń oraz zdarzeń wynosi 4000 złotych na okres kolejno następujących po sobie 12 miesięcy liczonych począwszy od pierwszego dnia obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Limit ten jest automatycznie odnawialny, na kolejne 12-miesięczne okresy. 3

4 punkt/zakład naprawczy Jest to mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej punkt obsługi i naprawy, właściwy dla marki urządzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub inny zakład rzemieślniczy obsługi i naprawy urządzeń świadczący usługi w uzgodnieniu z DLS. opłata ubezpieczeniowa Kwota należna Ubezpieczającemu od Ciebie z tytułu objęcia na podstawie umowy ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową każdego urządzenia wskazanego w certyfikacie, płatna przez Ciebie miesięcznie za każdy miesiąc udzielania przez AIG ochrony ubezpieczeniowej. składka Kwota należna AIG od Ubezpieczającego z tytułu objęcia na podstawie umowy ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową każdego urządzenia wskazanego w certyfikacie, płatna przez Ubezpieczającego miesięcznie za każdy miesiąc udzielania przez AIG ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczający Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, Warszawa, telefon: lub Ubezpieczony, Ty, Państwo Osoba w wieku przynajmniej 18 lat, posiadacz Karty kredytowej Auchan lub Leroy Merlin, która w treści certyfikatu ubezpieczenia nazywana jest Ubezpieczonym, a która w trakcie rozmowy telefonicznej wyraziła zgodę na przystąpienie do umowy ubezpieczenia MegaGwarancja, będąca właścicielem urządzeń elektrycznych. Ubezpieczyciel, AIG, My AIG Europe Limited zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP , siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, Warszawa. umowa ubezpieczenia Umowa zawarta pomiędzy nami, AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, jako Ubezpieczycielem, a Ubezpieczającym, Oney Polska S.A, do której przystąpiłeś. urządzenie elektryczne (urządzenie) Oznacza należącą do Ubezpieczonego pralkę, lodówkę lub lodówko zamrażarkę, telewizor (wyłącznie LCD lub plazmowy), zmywarkę do naczyń, piekarnik wraz z płytą grzewczą, odkurzacz, pod warunkiem, że od dnia ich zakupu nie upłynęło 7 lat lub 10 lat (84 lub 120 miesięcy), w momencie zakupu posiadały gwarancję producenta, a miejscem ich użytkowania jest mieszkanie lub dom, w którym mieszka Ubezpieczony. Urządzenia elektryczne muszą być zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i legalnie importowane przez producenta lub dostawcę. usterka (awaria) Uszkodzenie ubezpieczonego urządzenia powodujące nagłe i nieprzewidziane zaprzestanie prawidłowej jego pracy, przerwanie jego funkcji lub jego unieruchomienie, uniemożliwiające korzystanie z ubezpieczonego urządzenia w sposób określony przez producenta. W rozumieniu niniejszych OWU, usterką nie jest uszkodzenie ubezpieczonego urządzenia, które zostało spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka lub jest skutkiem użytkowania urządzenia elektrycznego niezgodnie z instrukcją obsługi tegoż urządzenia. wojna Działania zbrojne między dwoma lub większą liczbą państw, niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie, a także wszelkie działania wojenne prowadzone przez suwerenne państwo z wykorzystaniem sił zbrojnych w celu osiągnięcia celów gospodarczych, terytorialnych, nacjonalistycznych, politycznych, rasowych, religijnych lub innych. zadłużenie Suma zobowiązań Ubezpieczonego wobec Oney Polska S.A., wynikająca z zawartej umowy kredytowej. 7. Wyłączenia odpowiedzialności 7.1. Ubezpieczenie urządzeń elektrycznych Następujące urządzenia, usterki, koszty i/lub szkody zostają wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej oferowanej na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia. 4

5 Ubezpieczenie nie obejmuje: a) urządzeń, które w chwili powstania usterki objęte były gwarancją producenta; b) napraw dokonanych przez ubezpieczonego lub innego użytkownika rzeczy we własnym zakresie, naprawy urządzeń samodzielnie zmodyfikowanych przez ich użytkowników w stosunku do oryginalnego stanu; c) usterek odbiorników telewizyjnych typu CRT (odbiornik kineskopowy); d) usterek spowodowanych wypadkiem lub jakimikolwiek czynnikami o charakterze zewnętrznym, takimi jak: pożar, uderzenie pioruna, powódź, kradzież, próba kradzieży, eksplozja, uszkodzenie spowodowane przez owady lub gryzonie, przez wodę, uszkodzenie w wyniku klęski żywiołowej, trzęsienia ziemi, a także usterek będących wynikiem celowego uszkodzenia Urządzenia; e) usterek spowodowanych rażącym niedbalstwem w użytkowaniu urządzenia, brakiem okresowej konserwacji lub zaniedbaniem konieczności czyszczenia urządzenia lub elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia; f) usterek spowodowanych przez przepięcia w sieci elektrycznej lub niewłaściwe dla danego urządzenia napięcie elektryczne; g) uszkodzeń o charakterze kosmetycznym, takich jak: utlenianie (oksydacja) powierzchni powodujące zmianę koloru, rdza, zadrapania lub wgniecenia - jeżeli uszkodzenia takie nie wpływają na prawidłowe działanie i funkcjonalność urządzenia; h) uszkodzeń spowodowanych przez korozję, wilgotność, pleśń, działanie promieni słonecznych, bądź skrajnych temperatur; i) wszelkich urządzeń, których numery identyfikacyjne bądź numery seryjne zostały usunięte lub zmienione; j) czyszczenia, regulacji, bądź poziomowania urządzenia lub też przeglądów okresowych lub profilaktycznych; k) wymiany elementów podlegających naturalnemu zużyciu, jak: filtry, źródła światła (żarówki), paski, tusze lub wkłady drukujące oraz baterie, których okresowa wymiana, w intencji producenta, jest zadaniem użytkownika i jest związana z normalnym użytkowaniem urządzenia; l) czyszczenia rur i przewodów kanalizacyjnych, zatorów, które są niezwiązane z pierwotną przyczyną usterki; m) awarii bezpośrednio lub pośrednio związanej z działaniem wirusów komputerowych lub innego wadliwego działania związanego z oprogramowaniem; n) dowolnego typu akcesoriów i elementów Urządzenia, to jest: drzwi, półek, szuflad, dozowników, zdalnych kontrolerów do sterowania urządzaniem (pilotów) oraz innych akcesoriów i elementów nieobjętych gwarancją producenta; o) diagnostyki urządzenia, w przypadku, gdy usterka nie zostanie potwierdzona; p) wszelkiego rodzaju wad lub szkód spowodowanych celowo przez Ubezpieczonego lub na skutek zaniedbania lub rażącego niedbalstwa; q) wad spowodowanych przez niewłaściwą eksploatację urządzenia niezgodną z instrukcją obsługi, bądź też wykorzystanie urządzenia do celów innych niż cele określone przez producenta urządzenia; r) awarii lub szkód wynikających z nieprawidłowego montażu urządzenia; s) usterek wyłączonych z gwarancji producenta urządzenia; t) usterek spowodowanych przez naturalne zużycie Urządzenia, to jest wypalanie się ekranów LCD lub plazmowych powodujące pogorszenie jakości obrazu lub wad przycisków i uchwytów, które są niezwiązane z pierwotnym problemem i bezpośrednią przyczyna usterki; u) elementów świetlnych, luster/lusterek lub innych szklanych elementów produktu; v) odpowiedzialności wynikającej ze szkód na mieniu, uszkodzeń ciała lub śmierci na skutek posługiwania się, działania lub korzystania z urządzenia, bez względu na to, czy dotyczą one czy nie części lub elementów składowych objętych niniejszym ubezpieczeniem. Ponad to: a) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty związane z utratą dochodu lub zysku lub wszelkie inne niedogodności lub zobowiązania spowodowane przez usterkę bądź wadę urządzenia; b) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; c) Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba, że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności Ubezpieczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu śmierci spowodowanej, bądź związanej z: a) wojną; b) udziałem w profesjonalnych zawodach sportowych bądź treningach sportów profesjonalnych; c) obsługą samolotu w charakterze pilota, członka załogi lub personelu latającego; d) samobójstwem; 5

6 e) wypadkiem, który miał miejsce, kiedy Ubezpieczony popełnił lub usiłował popełnić przestępstwo, lub z wypadkiem związanym z tym, że Ubezpieczony był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków nieprzepisanych przez lekarza lub przyjmowanych niezgodnie ze wskazaniami producenta; f) nieszczęśliwym wypadkiem, który nastąpił przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 8. Obowiązki Ubezpieczonego w przypadku zdarzenia Ubezpieczony zobowiązany jest do współpracy z Ubezpieczycielem w trakcie badania, wyceny oraz likwidacji szkody. 9. Wysokość i płatność opłat i składek ubezpieczeniowych a) Składkę do Ubezpieczyciela uiszcza Ubezpieczający. b) Państwo nie są zobowiązani do zapłaty składki, lecz są zobowiązani do uiszczenia na rzecz Ubezpieczającego opłaty ubezpieczeniowej. c) Oney opłaca składkę do Ubezpieczyciela i zgłasza Państwa do Ubezpieczenia tylko w przypadku, jeżeli pobrana została opłata ubezpieczeniowa. d) W każdym miesiącu będą pobierane przez Oney opłaty ubezpieczeniowe za kolejny miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, bezpośrednio z rachunku Państwa karty kredytowej. Aby obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa, Państwa obowiązkiem jest zapewnienie, aby do daty płatności opłaty ubezpieczeniowej dostępny limit w kredycie był wystarczający na jej pokrycie. e) W okresie pierwszych 8 tygodni trwania ochrony ubezpieczeniowej dla danego Ubezpieczonego Ubezpieczyciel udziela tej ochrony ubezpieczeniowej za kwotę równą miesięcznej opłacie ubezpieczeniowej wskazanej w certyfikacie ubezpieczenia; f) W przypadku braku możliwości pobrania opłaty ubezpieczeniowej (np. z powodu braku dostępnego limitu kredytowego na pokrycie opłaty, blokady rachunku) lub w przypadku braku zapłaty opłaty ubezpieczeniowej, ochrona ubezpieczeniowa zostaje zawieszona od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie wznowiona z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, za który pobrana zostanie opłata ubezpieczeniowa. g) Wysokość opłaty ubezpieczeniowej z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową ustalana jest przez AIG na podstawie taryfy obowiązującej w dniu przystąpienia przez Ciebie do umowy ubezpieczenia. Wysokość opłaty ubezpieczeniowej oraz data płatności opłaty ubezpieczeniowej wskazana jest w certyfikacie ubezpieczenia. Składka ustalana jest z uwzględnieniem rodzaju oraz wysokości udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, okresu ryzyka, poziomu ryzyka ubezpieczeniowego oraz opłat i kosztów związanych z administrowaniem i wykonywaniem umowy h) W przypadku, gdy składka nie zostanie zapłacona do daty płatności składki ubezpieczeniowej, wystosujemy do Ubezpieczającego wezwanie do jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. O wystosowaniu wezwania oraz o terminie płatności zaległej składki ubezpieczeniowej poinformujemy również Ciebie. i) W przypadku braku płatności składki w terminie wskazanym w wezwaniu ochrona ubezpieczeniowa wygasa a Ubezpieczyciel od dnia następnego jest wolny od odpowiedzialności. Jeśli zaś zaległa składka zostanie opłacona w całości w terminie wskazanym w wezwaniu ochrona ubezpieczeniowa nie wygaśnie i w dalszym ciągu będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową. 10. Zmiana OWU W porozumieniu z Ubezpieczającym mamy prawo zmienić OWU. Za ważne powody uważamy: orzeczenie sądów i administracji uznające postanowienia umowy ubezpieczenia za niedozwolone oraz zmianę przepisów prawa. O każdej zmianie OWU poinformujemy na piśmie, z 60 dniowym wyprzedzeniem na Twój ostatni adres znany Ubezpieczającemu. W takim wypadku masz prawo do rezygnacji z ubezpieczenia lub kontynuacji w oparciu o nowe warunki. Bez zgody AIG nie możesz przenieść praw ani obowiązków z tytułu przystąpienia do umowy ubezpieczenia na osobę trzecią. 11. Wypowiedzenie Masz prawo zrezygnować z ubezpieczenia w dowolnym czasie. Możesz to zrobić telefonicznie, kontaktując się z infolinią lub pisemnie na adres: Biuro Obsługi Klienta AIG, Warszawa 130, skrytka pocztowa 60, Tel Ochrona wygaśnie ostatniego dnia miesiąca, za który uiszczono opłatę ubezpieczeniową. 6

7 Masz prawo odstąpić od ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania OWU oraz certyfikatu ubezpieczenia. Jeśli zrezygnujesz z ochrony ubezpieczeniowej lub odstąpisz od umowy w ciągu 60 dni od dnia początku ubezpieczenia zwrócimy każdą opłatę ubezpieczeniową, którą wpłaciłeś. 12. Procedura zgłaszania roszczeń Jeśli chcesz zgłosić roszczenie na mocy niniejszych OWU, powinieneś skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód tak szybko jak będzie to możliwe, pod wskazanym numerem telefonu: lub napisać na adres: Odszkodowanie z tytułu kosztów naprawy urządzeń elektrycznych Ubezpieczony jest zobowiązany do udokumentowania szkody i okoliczności jej powstania poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszenia szkody. W przypadku braku dowodu zakupu Ubezpieczyciel ustali wiek urządzenia na podstawie danych z tabliczki znamionowej lub informacji uzyskanych od producenta lub dystrybutora urządzenia. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie w formie pisemnej (formularz zgłoszenia szkody). Odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio Zakładom naprawczym wskazanym przez Ubezpieczyciela do likwidacji szkody, a w przypadkach konieczności wymiany ubezpieczonego urządzenia elektrycznego na nowe urządzenie, odszkodowanie wypłacane jest podmiotowi, w którym, zgodnie ze wskazaniem Ubezpieczyciela, Ubezpieczony dokonuje odbioru nowego urządzenia. Wartość rynkowa ubezpieczonego urządzenia będzie obliczana przez Ubezpieczyciela przy użyciu wartości identycznego lub porównywalnego co do funkcjonalności i parametrów technicznych nowego urządzenia dostępnego na rynku. Wszelkie wadliwe części lub wadliwe urządzenia zastąpione zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU nowymi częściami lub urządzeniami przejdą na własność Ubezpieczyciela lub osoby/firmy przez niego wyznaczonej. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wyboru czy Państwa urządzenie zostanie naprawione czy też podlegać będzie wymianie. Jeżeli urządzenie zostanie wymienione, nowe urządzenia posiadać będzie takie same lub podobne cechy/ funkcje, jednakże Ubezpieczyciel nie gwarantuje identyczności marki bądź koloru z wymienianym urządzeniem Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania zdarzenia i okoliczności jego powstania poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszenia szkody oraz przedłożenie AIG wszelkich świadectw, informacji oraz innych dowodów na poparcie roszczenia na koszt własny, z wyjątkiem kart medycznych oraz wyników, o które my poprosimy. Świadczenia jesteśmy zobowiązani spełnić w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie w formie pisemnej. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia naszej odpowiedzialności albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być przez nas spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia wypłacimy w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 13. Prawo złożenia skargi Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić wysoki standard usług. Jeśli będziesz miał uwagi, co do naszych usług, powinieneś zgłosić je na adres: AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce ul. Marszałkowska Warszawa Aby ułatwić nam odpowiedź na uwagi, prosimy o podanie numeru certyfikatu ubezpieczenia lub roszczenia, jak również imienia i nazwiska Ubezpieczonego. Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją, możesz zwrócić się m.in. do Rzecznika Ubezpieczonych. Rzecznik jest bezstronnym organem, który dba o prawa i reprezentuje interesy ubezpieczonych wobec ubezpieczycieli. Sąd właściwy Jeśli nie zgodzisz się z naszą decyzją możesz wnieść powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia. Możesz je wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby pozostałych ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Każde powództwo przeciwko nam dotyczące decyzji w sprawie odszkodowania powinno zostać wniesione w ciągu trzech lat od dnia zgłoszenia nam roszczenia, ze względu na 3-letni termin przedawnienia roszczeń z tego tytułu. 7

8 14. Postanowienia końcowe Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do nas (za wyjątkiem zgłoszenia rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej) powinny być pod rygorem nieważności składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. Obowiązującym językiem w korespondencji i w kontaktach z nami jest język polski. Niniejsze OWU wraz z certyfikatem ubezpieczenia podlegają prawu polskiemu. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez AIG na potrzeby wykonania umowy ubezpieczenia, do której przystąpiłeś w rozmowie telefonicznej i mogą zostać wykorzystane przez AIG w jednym z poniższych celów: a) podejmowanie decyzji związanych z ochroną ubezpieczeniową, b) obsługa i administracja ubezpieczenia (w tym procesy związane z płatnościami i likwidacją szkód), c) zapobieganie przestępstwom, bądź prowadzenie dochodzeń z nimi związanych, (np. defraudacja i oszustwa), d) oraz gdy jest to wymagane prawem. Dla wyżej wymienionych celów dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z grupy AIG znajdującym się w krajach innych niż Polska, listę tych podmiotów można znaleźć na: instytucjom medycznym oraz innym usługodawcom z nami współpracującym, o czym zostałeś poinformowany w rozmowie telefonicznej. Dla wyżej wymienionych celów oraz w celu elektronicznego przechowywania danych, możemy przekazywać dane osobowe do naszych oddziałów poza Unią Europejską, o ile wyraziłeś na to zgodę w rozmowie telefonicznej. Jeśli tak uczynimy, zagwarantujemy odpowiedni poziom zabezpieczenia tych informacji. Dane osobowe powierzone w związku z realizacją tej umowy ubezpieczenia będą przetwarzane zgodnie z zasadami Polityki Prywatności AIG dostępnymi na Politykę Prywatności można również uzyskać pisząc do Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, Warszawa, Polska. Administratorem danych osobowych jest Ubezpieczający oraz w zakresie wykonania umowy Ubezpieczyciel. Nasze rozmowy telefoniczne są nagrywane w celach szkoleniowych, poprawienia jakości obsługi Klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych. Jeżeli chcesz dokonać potrzebnych zmian w swoich danych osobowych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numer lub adres AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, Warszawa. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone przez dyrektor Oddziału AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz wprowadzone do obrotu z dniem 7 stycznia 2014 roku. Biuro Obsługi Klienta AIG: Dział Likwidacji Szkód AIG:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Z kartą pewniej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Z kartą pewniej 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej 1. Wprowadzenie Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Z kartą pewniej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Z kartą pewniej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Z kartą pewniej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Z kartą pewniej 1. Wprowadzenie Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO OD TERG SA W SKLEPIE INTERNETOWYM ELECTRO.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. COMFORT SHOPPING AND TRAVEL (dalej WU) DEFINICJE 1 Poniższe terminy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW UBEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU NR 9980/6 1. Definicje 1. Choroba schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD

Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD Ogólne Warunki Ubezpieczenia od Ryzyk Sprzeniewierzenia i Przestępstw Komputerowych CRIME GUARD SPIS TREŚCI 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 3 2. Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej... 6 3. Wyłączenia...

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo