REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI. Postanowienia ogólne. Uczestnicy konkursu"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI Postanowienia ogólne 1 1. Celem Konkursu TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI, zwanego dalej Konkursem, jest zachęcenie do rozliczenia się z podatku PIT w miejscu zamieszkania. 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Radzanowie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32, Radzanowo Uczestnicy konkursu 2 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Gminy Radzanowo. 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Gminy w Radzanowie oraz osoby, które rozliczyły wspólnie z nimi podatek za rok 2014 w jednym zeznaniu podatkowym PIT. 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu treści niniejszego Regulaminu. 4. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie. Zasady Konkursu 3 1. Konkurs organizowany będzie w Urzędzie Gminy w Radzanowie w terminie od 09 marca 2015 roku do 08 maja 2015 roku. 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 1. złożyć poprawnie i terminowo w okresie od r. do r. zeznanie podatkowe PIT za rok 2014 w Urzędzie Skarbowym w Płocku. 2. zachować kopię złożonej deklaracji PIT,

2 3. wypełnić formularz konkursowy w wersji papierowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W formularzu konkursowym należy podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i adres , 4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie. 3. Dane kontaktowe wykorzystane zostaną przez Organizatora wyłącznie w celu powiadomienia Uczestnika konkursu o przyznaniu nagrody, zgodnie z zasadami niniejszego Konkursu. 4. Formularze konkursowe, z zachowaniem terminu wskazanego w ust.1 niniejszego regulaminu można składać w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Radzanowie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Radzanowie z adnotacją na kopercie: Formularz Konkursowy TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI 5. Każdy uczestnik ma prawo wypełnić jeden formularz konkursowy. W przypadku złożenia przez tego samego uczestnika dwóch lub więcej formularzy, każdy z kolejnych formularzy uznaje się za nieważny. 6. Formularze złożone przed lub po terminie, o którym mowa w ust. 1, jak również formularze nie zawierające wymaganych danych lub zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także w inny sposób naruszające wymogi niniejszego Regulaminu, uważa się za nieważne. 7. Organizator Konkursu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia i utrudnienia w przesyłaniu formularza konkursowego, wynikające z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. Zasady wyłaniania i obowiązki Laureatów Konkursu 4 1. Dla prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Wójt Gminy powołuje Komisję Konkursową. 2. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu losując karty z urny kolejno dla I, II i III miejsca. 3. Wykaz Zwycięzców zatwierdza Wójt Gminy i podejmuje decyzje o przyznaniu nagród. Są one ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 4. Nagrodami w konkursie są: 1. I miejsce nagroda o wartości 500 zł 2. II miejsce nagroda o wartości 300 zł 3. III miejsce nagroda o wartości 100 zł 5. Rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi w terminach do 14 dni roboczych od czasu zamknięcia konkursu. 6. Płatnikiem podatku jest Organizator.

3 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: po 22 maja 2015 roku 8. Uroczyste wydanie nagród Laureatom nastąpi podczas Sesji Rady Gminy w miesiacu czerwcu. 9. Warunkiem wydania nagrody Laureatowi jest dostarczenie przez niego Organizatorowi następujących dokumentów, oświadczeń i danych: 1. potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej PIT za rok 2014 w US w Płocku 2. kopii pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za rok 2014 (w przypadku, gdy deklaracja zawierać będzie dane finansowe dane te mogą zostać przez Laureata zakryte dowolną techniką, np. poprzez zakreślenie, zamalowanie), 3. adresu zamieszkania, 4. oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącenie przez Organizatora nagrody pieniężnej na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród. 10. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, drogą mailową lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na numer telefonu lub adres kontaktowy podany w formularzu konkursowym. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości powiadomienia Laureata konkursu o wygranej, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, a w szczególności z powodu błędnie podanych danych kontaktowych, zmiany danych w okresie trwania konkursu, a także braku możliwości skontaktowania się z Laureatem. 12. Laureaci tracą prawo do nagród w przypadku nieodebrania ich w terminie wskazanym w ust. 10, niezłożenia lub niepodpisania dokumentów, o jakich mowa w ust. 11, a także w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem Laureaci nie mogą odstąpić swojej wygranej innej osobie. 2. Każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę. Ochrona danych osobowych 6 1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, ze zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz z późn zm.) dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia Laureatów oraz przekazania nagród. 2. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizację poprzez zgłoszenie Organizatorowi. 3. Każdy Uczestnik zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, przy

4 czym skorzystanie z tych uprawnień jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 4. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Wójt Gminy Radzanowo. 5. Dane osobowe podane w formularzach konkursowych zbierane będą przez Urząd Gminy w Radzanowie wyłącznie na potrzeby Konkursu i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu weryfikacji i przekazaniu nagród. Postanowienia końcowe 1. Organizator ma prawo utrwalić wizerunek Laureatów i wykorzystać go do celów reklamowych i promocyjnych bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody na utrwalenie i bez odrębnego wynagrodzenia dla Laureatów. 7

5 FORMULARZ KONKURSOWY TUTAJ MISZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI Oświadczam, że*: złożyłem/-am zeznanie podatkowe za rok 2014 na formularzu PIT w Urzędzie Skarbowym w Płocku, tj. właściwym dla mojego miejsca zamieszkania, zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu TUTAJ MIESZKAM TUTAJ PŁACĘ PODATKI organizowanego przez Urząd Gminy w Radzanowie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nie jestem pracownikiem Urzędu Gminy w Radzanowie ani osobą, która wspólnie z pracownikiem Urzędu złożyła roczne zeznanie podatkowe PIT za rok wyrażam zgodę na potrącenie z nagrody pieniężnej zryczałtowanego podatku. * w przypadku akceptacji w pole należy wstawić znak X. Dane kontaktowe: Imię i Nazwisko. ( opcjonalnie wypełnić jedno lub kilka) nr telefonu... lub ... lub adres.... (podpis uczestnika Konkursu)

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Załącznik do Polecenia Służbowego Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi nr 1/2015 z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin konkursów promujących Fundusze Europejskie w Małopolsce 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA, o której mowa w niniejszym regulaminie jest Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morszyńska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo